Pháp luật về đánh giá công chức hành chính ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)

185 34 0
  • Loading ...
1/185 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 05:52

Pháp luật về đánh giá công chức hành chính ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)Pháp luật về đánh giá công chức hành chính ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)Pháp luật về đánh giá công chức hành chính ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)Pháp luật về đánh giá công chức hành chính ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)Pháp luật về đánh giá công chức hành chính ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)Pháp luật về đánh giá công chức hành chính ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)Pháp luật về đánh giá công chức hành chính ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)Pháp luật về đánh giá công chức hành chính ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)Pháp luật về đánh giá công chức hành chính ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)Pháp luật về đánh giá công chức hành chính ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)Pháp luật về đánh giá công chức hành chính ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG THỊ GIANG PHÁP LUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ CƠNG CHỨC HÀNH CHÍNH VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾNLUẬT Hà Nội, 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG THỊ GIANG PHÁP LUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ CƠNG CHỨC HÀNH CHÍNH VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 38 01 02 LUẬN ÁN TIẾNLUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Lương Thanh Cường TS Hoàng Thị Ngân Hà Nội, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các tài liệu trích dẫn luận án trung thực, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Các kết nghiên cứu luận án chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Nghiên cứu sinh Hồng Thị Giang MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ, sơ đồ MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu 1.2 Đánh giá tình hình nghiên cứu 19 1.3 Những vấn đề đặt tiếp tục nghiên cứu 20 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT ĐÁNH GIÁ CƠNG CHỨC HÀNH CHÍNH 25 2.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò nội dung pháp luật đánh giá công chức hành 25 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến pháp luật đánh giá cơng chức hành 47 2.3 Quy định pháp luật số nước đánh giá cơng chức hành giá trị tham khảo cho Việt Nam 52 Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ CƠNG CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH TRONG CÁC CƠ QUAN HIỆN NAY VIỆT NAM 61 3.1 Khái quát quy định pháp luật đánh giá cơng chức hành Việt Nam từ năm 1945 đến .61 3.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật đánh giá cơng chức hành quan 73 3.3 Đánh giá chung pháp luật đánh giá cơng chức hành Việt Nam 92 Chương YÊU CẦU, QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP HỒN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ CƠNG CHỨC HÀNH CHÍNH VIỆT NAM HIỆN NAY 104 4.1 Yêu cầu hoàn thiện pháp luật đánh giá cơng chức hành 104 4.2 Quan điểm hồn thiện pháp luật đánh giá cơng chức hành Việt Nam 108 4.3 Tiêu chí đánh giá mức độ hồn thiện pháp luật đánh giá cơng chức hành .111 4.4 Giải pháp hồn thiện pháp luật đánh giá cơng chức hành Việt Nam 117 KẾT LUẬN 153 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BMNN Bộ máy nhà nước CBCC Cán bộ, công chức CBCCVC Cán bộ, công chức, viên chức CC Công chức CCHC Cơng chức hành CCVC Cơng chức cơng vụ CCVC Cơng chức viên chức CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CQHCNN Cơ quan hành nhà nước ĐG Đánh giá ĐGCBCC Đánh giá cán bộ, công chức ĐGCCHC Đánh giá cơng chức hành ĐTBD Đào tạo, bồi dưỡng HCNN Hành nhà nước KHCN Khoa học cơng nghệ KQLV Kết làm việc Nxb Nhà xuất PL ĐGCCHC Pháp luật đánh giá công chức hành QLHC Quản lý hành QLNN Quản lý nhà nước VBQPPL Văn quy phạm pháp luật VTVL Vị trí việc làm XHCN Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Phương pháp so sánh theo mục tiêu 37 Bảng 2.2 Phương pháp cho điểm, xếp hạng theo tiêu chí .38 Bảng 3.1 Thống kê nội dung ĐGCC năm 2016 tỉnh Quảng Ninh .77 Bảng 3.2 Kết khảo sát thực trạng phương pháp đánh giá công chức số CQHCNN 87 Bảng 3.3 Kết ĐGCC tỉnh Lạng Sơn năm 2016 89 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Biểu đồ 3.1 Kết ĐGCC tỉnh Lạng Sơn năm 2016 90 Sơ đồ 2.1 Các nội dung quản lý công chức .33 Sơ đồ 2.2 Nội dung pháp luật đánh giá cơng chức hành 46 Sơ đồ 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến pháp luật đánh giá cơng chức hành 52 Sơ đồ 2.4: Mơ hình cơng vụ chức nghiệp 53 Sơ đồ 2.5 Mơ hình cơng vụ việc làm 55 Sơ đồ 3.1 Quy trình đánh giá cơng chức thơng thường CQHC theo định kỳ hàng năm 84 Sơ đồ 4.1 Quy trình đánh giá cơng chức hành theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 quan hành 125 Sơ đồ 4.2 Chủ thể quy trình đánh giá cơng chức cấp xã, phường 127 Sơ đồ 4.3 Kiểm tra văn đánh giá công chức 137 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đội ngũ cơng chức (CC) có vai trò quan trọng q trình thực thi cơng vụ, thực quyền lực nhà nước xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân Việt Nam Đội ngũ CC đặt lãnh đạo thống Đảng Cộng sản Việt Nam chịu điều chỉnh trực tiếp hệ thống pháp luật công vụ Đổi nâng cao chất lượng đội ngũ CC nội dung cơng hồn thiện máy nhà nước (BMNN), cải cách hành nhà nước, nhằm xây dựng hành dân chủ, sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, có đủ lực, hiệu lực, hiệu Yếu tố định đến nội dung người – công chức nhà nước, cơng chức người thể chế hóa chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật nhà nước trình xây dựng nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Sự lãnh đạo Đảng thể qua hiệu lực quản lý nhà nước Để thực thắng lợi chủ trương Đảng, đội ngũ công chức nhà nước phải đủ số lượng, mạnh chất lượng, tổ chức, quản lý chặt chẽ thông qua hệ thống pháp luật thống nhà nước Pháp luật CBCC nói chung, ĐGCC nói riêng hình thành phát triển gắn liền với đời phát triển Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1945 đến Qua giai đoạn lịch sử, pháp luật ĐGCC đạt thành tựu định góp phần vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC Năm 1986, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng thực đường lối đổi Đảng Năm 1991, Đại hội lần thứ VII Đảng đưa yêu cầu phải bước đổi hệ thống trị, trọng tâm cải cách hành Theo đó, cơng tác cán phải thay đổi nhằm xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn Là phận pháp luật Việt Nam xã hội chủ nghĩa, pháp luật cơng chức có vai trò quan trọng thể việc điều chỉnh, định hướng hoạt động quản lý, sử dụng công chức Đối với quan hệ pháp luật hành vi chủ thể pháp luật điều chỉnh, định hướng quản lý, sử dụng công chức pháp luật công chức thể việc xác định nguyên tắc quản lý công chức; quy định quyền nghĩa vụ công chức; điều kiện đảm bảo thi hành công vụ Do vậy, pháp luật cơng chức có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ CCHC từ Trung ương đến địa phương góp phần thực cải cách hành Trong đội ngũ CC lực lượng CCHC đóng vai trò trực tiếp, quan trọng tác động đến hiệu lực, hiệu QLHCNN đội ngũ không ngừng lớn mạnh số lượng, chất lượng Trong năm qua, với việc thực cải cách chế độ cơng chức, cơng vụ pháp luật cơng chức, cơng vụ có bước chuyển quan trọng, mạnh mẽ, từ ban hành, thực Luật Cán bộ, công chức (CBCC) năm 2008 Với việc ban hành, thực quy định Luật CBCC như: Vị trí việc làm, thi nâng ngạch cạnh tranh, đánh giá, kỷ luật tạo diện mạo cho chế độ công chức, cơng vụ nước ta Lịch sử hình thành, phát triển pháp luật ĐGCC qua giai đoạn: 1945-1959, 1960-1980, 1980-1992 từ năm 1992 đến nay; Luật CBCC văn hướng dẫn có tác động lớn q trình đánh giá CBCC Để đáp ứng yêu cầu đổi việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, pháp luật ĐGCC bên cạnh thành tựu đạt việc quy định trình tự, quy trình, thời điểm, tồn tại, hạn chế như: tiêu chí chung chung chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn, đánh giá cơng chức khép kín, phương pháp đánh giá chưa khoa học; quy định trình thực hiện, triển khai pháp luật CC hành nhiều khiếm khuyết thể hai phương diện chất lượng pháp luật thực pháp luật Qua giai đoạn phát triển khác nhau, pháp luật công chức điều chỉnh, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, xây dựng, phát triển đội ngũ công chức Cùng với đặc điểm chung pháp luật, pháp luật cơng chức có đặc điểm riêng thể quy định cụ thể, phù hợp với yêu cầu, điều kiện, thực tế phát triển giai đoạn Những yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn đặt trước khoa học Luật Hiến pháp Luật Hành có nhiệm vụ phải tiếp tục nghiên cứu sở lý luận thực tiễn cho việc hoàn thiện pháp luật ĐGCCHC, cung cấp sở khoa học cho trình hồn thiện đó, góp phần tạo sở pháp lý đồng bộ, đầy đủ, phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn, tạo sở cho việc xây dựng đội ngũ CBCC phẩm chất, lực, đáp ứng yêu cầu công xây dựng, phát triển đất nước Trên sở kết đánh giá CC, người lãnh đạo, quản lý có định phù hợp việc sử dụng, đãi ngộ, bố trí, ĐTBD, khen thưởng, kỷ luật…đối với CC Từ lý trên, tác giả chọn đề tài nghiên cứu: “Pháp luật đánh giá cơng chức hành Việt Nam nay” làm luận án Tiến sĩ Luật, đề tài có ý nghĩa lý luận thực tiễn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Luận án đề xuất số quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật ĐGCCHC Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích trên, luận án có nhiệm vụ sau đây: Thứ nhất, khảo sát nghiên cứu nước nước liên quan đến pháp luật ĐGCCHC để xác định hướng triển khai nghiên cứu luận án Thứ hai, làm rõ sở lý luận pháp luật ĐGCCHC: khái niệm, mục đích, ý nghĩa; yêu cầu; PL đánh giá CCHC; cần thiết PL ĐGCCHC; nội dung; phương pháp đánh giá; nguyên tắc; quy trình PL ĐGCCHC; kinh nghiệm số nước PL ĐGCCHC; vai trò điều chỉnh pháp luật ĐGCCHC; nhân tố khách quan chủ quan tác động đến ĐGCCHC Thứ ba, phân tích thực tiễn pháp luật ĐGCCHC Việt Nam: Sự hình thành phát triển pháp luật ĐGCCHC; thực tiễn áp dụng pháp luật ĐGCCHC; tổ chức thực pháp luật ĐGCCHC; đánh giá pháp luật ĐGCCHC Thứ tư, xác định yêu cầu đòi hỏi, đề xuất quan điểm giải pháp hoàn thiện pháp luật ĐGCCHC Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Luận án vấn đề lý luận thực tiễn pháp luật ĐGCCHC Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về thời gian: Luận án nghiên cứu pháp luật ĐGCCHC từ năm 1945 đến 2018 Về không gian: Luận án nghiên cứu pháp luật ĐGCCHC quan hành nhà nước Luận án không nghiên cứu pháp luật ĐHCCHC quan lập pháp, tư pháp, đơn vị nghiệp công lập ... dụng pháp luật đánh giá cơng chức hành quan 73 3.3 Đánh giá chung pháp luật đánh giá cơng chức hành Việt Nam 92 Chương YÊU CẦU, QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP HỒN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ... trạng pháp luật đánh giá cơng chức hành thực tiễn áp dụng pháp luật đánh giá cơng chức hành quan Việt Nam Chương Yêu cầu, quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật đánh giá cơng chức hành Việt Nam. .. ĐÁNH GIÁ CƠNG CHỨC HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 104 4.1 Yêu cầu hoàn thiện pháp luật đánh giá cơng chức hành 104 4.2 Quan điểm hồn thiện pháp luật đánh giá cơng chức hành Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về đánh giá công chức hành chính ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ), Pháp luật về đánh giá công chức hành chính ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay