Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn miền Đông Nam Bộ: Tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa (Luận án tiến sĩ)

200 24 0
  • Loading ...
1/200 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 05:45

Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các cơ sở khám chữa bệnh tư, từ thực tiễn thành phố Hà Nội (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các cơ sở khám chữa bệnh tư, từ thực tiễn thành phố Hà Nội (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các cơ sở khám chữa bệnh tư, từ thực tiễn thành phố Hà Nội (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các cơ sở khám chữa bệnh tư, từ thực tiễn thành phố Hà Nội (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các cơ sở khám chữa bệnh tư, từ thực tiễn thành phố Hà Nội (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các cơ sở khám chữa bệnh tư, từ thực tiễn thành phố Hà Nội (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các cơ sở khám chữa bệnh tư, từ thực tiễn thành phố Hà Nội (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các cơ sở khám chữa bệnh tư, từ thực tiễn thành phố Hà Nội (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các cơ sở khám chữa bệnh tư, từ thực tiễn thành phố Hà Nội (Luận án tiến sĩ) 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước Việc tìm hiểu số tài liệu có cho thấy phòng ngừa tình hình tội phạm nói chung, số loại tội phạm cụ thể nói riêng ln nhà nghiên cứu tội phạm học quốc gia quan tâm nghiên cứu Tuy nhiên gặp khó khăn vấn đề ngơn ngữ tiếp cận tài liệu tiếng nước ngồi, nên khó hệ thống hóa, phân tích đầy đủ tài liệu công bố Để có nhìn tồn diện, khách quan tình hình tội VPQĐ ĐKPTGTĐB, luận án sâu phân tích nội dung kết cơng trình nghiên cứu lý luận, thực tiễn giải pháp có liên quan đến cơng trình nghiên cứu luận án Đối với lĩnh vực TTATGT đường bộ, quốc gia giới xác định tội phạm liên quan đến giao thông đường tội phạm nguy hiểm gắn liền với hoạt động GTVT người TNGT tội VPQĐ ĐKPTGTĐB trở thành nỗi xúc, lo lắng khơng phải riêng quốc gia vậy, nước giới, với nước phát triển Anh, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, đã, có nghiên cứu, hình hóa hành vi vi phạm an tồn giao thơng đường Bộ luật hình (BLHS) quốc gia có nhiều cơng trình nghiên cứu tìm biện pháp giảm thiểu TNGT hành vi VPQĐ ĐKPTGTĐB 1.1.1 Nhóm cơng trình nghiên cứu tình hình tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thơng đường - Cơng trình nghiên cứu sách chuyên khảo: "An introduction to Crime and Criminology" (Tạm dịch: Giới thiệu tội phạm tội phạm học), tác giả Hennessy Hayes Tim Prenzler, xuất Pearson Australia, năm 2014 [126] Tài liệu tổng hợp nghiên cứu hai chuyên gia tội phạm học người Australia Hennessy Hayes Tim Prenzler Bằng việc phân tích, đúc kết từ thực tiễn nghiên cứu tổng hợp quan điểm khác cá nhân, quan có uy tín Australia lĩnh vực nghiên cứu nhân thân người phạm tội, tình hình tội phạm, từ việc phân tích đánh giá tình hình tội VPQĐ ĐKPTGTĐB Australia năm vừa qua, tác giả cho rằng, nguyên nhân điều kiện Luận án đủ file: Luận án full ...Luận án đủ file: Luận án full
- Xem thêm -

Xem thêm: Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn miền Đông Nam Bộ: Tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa (Luận án tiến sĩ), Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn miền Đông Nam Bộ: Tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay