Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các cơ sở khám chữa bệnh tư, từ thực tiễn thành phố Hà Nội (Luận án tiến sĩ)

191 25 0
  • Loading ...
1/191 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 05:41

Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các cơ sở khám chữa bệnh tư, từ thực tiễn thành phố Hà Nội (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các cơ sở khám chữa bệnh tư, từ thực tiễn thành phố Hà Nội (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các cơ sở khám chữa bệnh tư, từ thực tiễn thành phố Hà Nội (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các cơ sở khám chữa bệnh tư, từ thực tiễn thành phố Hà Nội (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các cơ sở khám chữa bệnh tư, từ thực tiễn thành phố Hà Nội (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các cơ sở khám chữa bệnh tư, từ thực tiễn thành phố Hà Nội (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các cơ sở khám chữa bệnh tư, từ thực tiễn thành phố Hà Nội (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các cơ sở khám chữa bệnh tư, từ thực tiễn thành phố Hà Nội (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các cơ sở khám chữa bệnh tư, từ thực tiễn thành phố Hà Nội (Luận án tiến sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN NGỌC LONG QUẢN NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁC SỞ KHÁM CHỮA BỆNH TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ NỘI LUẬN ÁN TIẾNLUẬT Nội, 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN NGỌC LONG QUẢN NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁC SỞ KHÁM CHỮA BỆNH TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ NỘI Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 38 01 02 LUẬN ÁN TIẾNLUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Hoàng Thế Liên Nội, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các tài liệu trích dẫn luận án trung thực, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Các kết nghiên cứu luận án chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Long MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu 1.2 Đánh giá tình hình nghiên cứu 17 1.3 Những vấn đề đặt tiếp tục nghiên cứu 18 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN VỀ QUẢN NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁC SỞ KHÁM CHỮA BỆNH 23 2.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò quản nhà nước pháp luật sở khám chữa bệnh 23 2.2 Nội dung quản nhà nước pháp luật sở khám chữa bệnh 37 2.3 Các yếu tố tác động đến quản nhà nước pháp luật sở khám chữa bệnh .50 2.4 Kinh nghiệm quản nhà nước pháp luật sở khám chữa bệnh số nước, địa phương giá trị tham khảo cho thành phố Nội .55 Chương THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁC SỞ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI THÀNH PHỐ NỘI 64 3.1 Khái quát tình hình khám chữa bệnh nhân mạng lưới sở khám chữa bệnh thành phố Nội 64 3.2 Thực tiễn quản nhà nước pháp luật sở khám chữa bệnh địa bàn thành phố Nội 71 3.3 Đánh giá chung quản nhà nước pháp luật sở khám chữa bệnh thành phố Nội 101 Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁC SỞ KHÁM CHỮA BỆNH TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ NỘI .113 4.1 Quan điểm tăng cường quản nhà nước pháp luật sở khám chữa bệnh .113 4.2 Giải pháp tăng cường quản nhà nước pháp luật sở khám chữa bệnh tư, thành phố Nội 121 KẾT LUẬN 158 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 161 PHỤ LỤC .170 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TT Từ viết tắt Nguyên nghĩa ATTP An toàn thực phẩm BHYT Bảo hiểm y tế BVC Bệnh viện công BVT Bệnh viện CBCC Cán bộ, công chức CCHN Chứng hành nghề CS&BVSKND Chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân CSKCBT sở khám chữa bệnh CQQLHCNN quan quản hành nhà nước 10 DVYT Dịch vụ y tế 11 DNTN Doanh nghiệp nhân 12 ĐTBD Đào tạo, bồi dưỡng 13 GPHN Giấy phép hành nghề 14 KCB Khám chữa bệnh 15 MTTQ Mặt trận Tổ quốc 16 Nxb Nhà xuất 17 NNLYT Nguồn nhân lực y tế 18 PBGDPL Phổ biến giáo dục pháp luật 19 PL Pháp luật 20 QLHCNN Quản hành nhà nước 21 QLNN Quản nhà nước 22 Tp.Hà Nội Thành phố Nội 23 TTYT Trung tâm y tế 24 VBQPPL Văn quy phạm pháp luật 25 XHCN Xã hội chủ nghĩa 26 XPVPHC Xử phạt vi phạm hành 27 YTN YTN DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Thống kê trình độ đội ngũ nhân viên y tế BVT Tp Nội tính đến tháng 12/2016 67 Bảng 3.2 Số lượng văn ban hành Sở Y tế Nôi sở KCB ngồi ngồi cơng lập (2015-6.2018) 75 Bảng 3.3 Bảng giá dịch vụ khám bệnh bệnh viện 76 Bảng 3.4 Số lượng báo cáo viên tuyên truyền pháp luật lĩnh vực Y Tp Nội 85 Bảng 3.5 Tài liệu PBGDPL y tế Sở Y tế phát hành từ 2011-2016 92 Bảng 3.6 Tổ chức thi, hội thi tìm hiểu pháp luật YTN giao lưu văn hóa, văn nghệ lồng ghép nội dung pháp luật YTN 93 Bảng 3.7 Tổ chức đợt PBGDPL cao điểm theo chủ đề CSKCBT Sở Y tế từ năm 2011-2016 93 Bảng 3.8 Bảng kết hoạt động thanh, kiểm tra BVT từ năm 2011-2015 96 Bảng 3.9 Tổng hợp số vụ khiếu nại, tố cáo tổ chức hoạt động CSKCBT địa bàn Nội từ năm 2010 đến 2016 96 Bảng 3.10 Kết xử phạt vi phạm hành ATTP năm (2011 2016) 98 Bảng 3.11 Kết XPVPHC dược năm (2011 - 2016) 99 Bảng 3.12 Kết xử phạt vi phạm hành KCB năm (2011 - 2016) 99 Bảng 3.13 Kết xử vi phạm hành nghề BVT Tp.Hà Nội từ năm 2011-2016 100 DANH MỤC ĐỒ đồ 2.1 Nội dung QLNN pháp luật CSKCBT 49 đồ 3.1 Mơ hình máy QLNN hành nghề YTN .81 đồ 3.2 đồ tổ chức máy QLNN CSKCBT 82 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau 25 năm thực Nghị số 90/CP (21/8/1997) phương hướng chủ trương xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa Chính phủ, nhiều cá nhân, tổ chức tích cực hưởng ứng bỏ vốn hàng để xây dựng bệnh viện, phòng khám Đến nay, hệ thống sở KCB (KCB), hành nghề y dược nhân (YTN) phát triển mạnh số lượng chất lượng với nhiều dịch vụ đa dạng, phong phú Nhờ hệ thống sở y tế nhân nên người dân điều kiện thuận lợi để chăm sóc sức khỏe dù địa phương Với chất lượng dịch vụ ngày nâng cao, số sở dần tạo niềm tin người bệnh, thu hút đông đảo bệnh nhân, từ đó, tạo tác dụng tích cực giúp giảm tình trạng tải đơn vị y tế công lập Nghị số 20-NQ/TW Nghị Trung ương khóa XII tăng cường cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ nhân dân tình hình Nghị nêu rõ: “Đầu cho bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ nhân dân đầu cho phát triển Nhà nước ưu tiên đầu ngân sách chế, sách huy động, sử dụng hiệu nguồn lực để bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ nhân dân; tổ chức cung cấp dịch vụ công, bảo đảm dịch vụ bản, đồng thời khuyến khích hợp tác cơng - tư, đầu nhân, cung cấp dịch vụ theo yêu cầu” [2] Bên cạnh kết đạt hoạt động số sở khám chữa bệnh (CSKCBT) nhiều bất cập như: chi phí: số sở dù khơng giấy phép hành nghề hoạt động y dược trái phép; số sở nghèo nàn sở vật chất, thiếu thốn trang thiết bị, chất lượng dịch vụ chưa cao; chi phí y tế nhân cao so với y tế công; chất lượng dịch vụ KCB khu vực nhân khu vực y tế cơng Mặc dù chi phí khu vực y tế nhân cao hơn, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh không cao hơn; vấn đề đạo đức nghề nghiệp chưa trọng mức; hạn chế, bất cập việc quản lý, thực sách y tế nhân; tượng trục lợi quỹ BHYT sở y tế ngồi cơng lập diễn nhiều Bên cạnh cơng tác QLNN CSKCBT nhiều tồn như: 1) hệ thống văn quy định thực hiện, xử phạt vi phạm hành lĩnh vực chưa đủ răn đe; 2) việc triển khai thực sách pháp luật y tế khiến hệ thống y tế ngồi cơng lập gặp nhiều khó khăn; tổ chức thực văn chưa đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả; 3) cơng tác tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo hạn chế; 4) việc xử phạt vi phạm lĩnh vực KCBT chưa mạnh để răn đe, Ngồi ra, chưa sách CSKCBT nên chưa cơng sở y tế nhân y tế n sĩ Luật Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích tổng quát Làm rõ vấn đề luận quản nhà nước pháp luật sở KCB tư; đánh giá thực trạng quản nhà nước pháp luật sở khám chữa bệnh địa bàn Nội; đưa quan điểm giải pháp tăng cường QLNN pháp luật CSKCBT nói chung, địa bàn thành phố Nội nói riêng Mục đích cụ thể Đánh giá cơng trình nghiên cứu ngồi nước liên quan đến QLNN pháp luật CSKCBT, xác định câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu Hình thành khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung QLNN pháp luật CSKCBT; yếu tố tác động kinh nghiệm QLNN pháp luật CSKCBT số nước số địa phương; giá trị tham khảo cho thành phố Nội Chỉ ưu điểm, hạn chế QLNN pháp luật CSKCBT Việt Nam nói chung thành phố Nội nói riêng Đưa quan điểm đề xuất giải pháp tăng cường QLNN pháp luật CSKCBT thực chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ nhân dân 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục tiêu nêu trên, Luận án nhiệm vụ sau: Thứ nhất, khảo cứu cơng trình nghiên cứu ngồi nước liên quan đến đề tài nghiên cứu, kết quả, nội dung kế thừa, phát triển, khoảng trống cơng trình đó, nội dung Luận án tiếp tục giải Thứ hai, làm rõ sở luận QLNN pháp luật sở KCBT: Khái niệm, đặc điểm, vai trò QLNN pháp luật sở KCBT; nội dung QLNN pháp luật sở KCBT việc xây dựng ban hành pháp luật; tổ chức thực pháp luật để quản sở KCBT; tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo sở KCBT; xử vi phạm pháp luật dịch vụ YTN Thứ ba, phân tích thực tiễn QLNN pháp luật sở KCBT: khái quát sở KCBT địa bàn Tp Nội; thực tiễn quản nhà nước pháp luật sở KCBT Tp Nội (công tác xây dựng ban hành văn bản; công tác tổ chức thực pháp luật sở KCBT; tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử vi phạm pháp luật CSKCBT địa bàn Thành phố Thứ tư, đưa quan điểm, giải pháp nhằm tăng cường QLNN PL CSKCBT Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Luận án quản nhà nước pháp luật sở KCBT, bao gồm nội dung pháp luật, thực pháp luật giải pháp tăng cường QLNN pháp luật sở KCBT 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Luận án nghiên cứu quản nhà nước pháp luật tổ chức hoạt động CSKCBT ... 64 3.2 Thực tiễn quản lý nhà nước pháp luật sở khám chữa bệnh tư địa bàn thành phố Hà Nội 71 3.3 Đánh giá chung quản lý nhà nước pháp luật sở khám chữa bệnh tư thành phố Hà Nội ... PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH TƯ TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HÀ NỘI .113 4.1 Quan điểm tăng cường quản lý nhà nước pháp luật sở khám chữa. ..g Những vấn đề lý luận quản lý nhà nước pháp luật sở khám chữa bệnh tư Chương Thực trạng quản lý nhà nước pháp luật sở khám chữa bệnh tư, từ thực tiễn thành phố Hà Nội Chương Quan điểm giải pháp tăn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các cơ sở khám chữa bệnh tư, từ thực tiễn thành phố Hà Nội (Luận án tiến sĩ), Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các cơ sở khám chữa bệnh tư, từ thực tiễn thành phố Hà Nội (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay