Tổng hợp bài tập môn Quản trị sản xuất có lời giải

41 29 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2018, 23:40

Tổng hợp các bài tập môn Quản trị sản xuất, đề thi Quản trị sản xuất có lời giải cụ thể.CHƯƠNG : DỰ BÁO NHU CẦUDựa vào tài liệu, dự báo sản lượng sản phẩm bán ra theo P.P san bằng số mũ bậc 2 tính độ lệch tuyệt đối bìnhquân. Biết : α = 0.2 ; β = 0.5 Lượng điều chỉnh của tháng 1 = 0CHƯƠNG : HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢPBài 1: _58 ()Tóm tắt : Số CN tháng 12 năm trước : 37 Định mức sản lượng : 80sptháng Chi phí tồn kho : 40.000đsp Chi phí đào tạo : 900.000đngười Chi phí sa thải : 700.000đngười Chi phí tiền lương trong h : 40.000đsp Chi phí ngoài h : 60.000đsp( do tăng 50%)Cho ví dụ về việc sử dụng LFL, EOQ, PPB trong việc xác định kích cỡ lô hàng với số thời kỳ tính toán 9 tuần;tổng nhu cầu là 600kg, tồn kho đầu kỳ là 0.2Y, tồn kho cuối tuần 9 là 0.2Y. Chi phí một lần đặt hàng là … đồng.Chi phí tồn kho ….đđvtuần. sản lượng đơn hàng tối ưu theo EOQ là 200kg. Chi phí có liên quan sv tự cho nhưngphải phù hợp.Các số thứ tự chẵn Y = 100, lẽ Y = 200 BÀI TẬP: QT SX CHƯƠNG : Bài 1: DỰ BÁO NHU CẦU _57 Dựa vào tài liệu, dự báo sản lượng sản phẩm bán theo P.P san số mũ bậc & tính độ lệch tuyệt đối bình quân  Biết : α = 0.2 ; β = 0.5  Lượng điều chỉnh tháng = Nhu cầu thực tế( At) Nhu cầu dự báo Tt ( với β = 0.5) Tháng FITt AD (Ft với α = 0.2) (cái) 200 180 180 20 184 215 186 29 190.2 5.1 180 195.30 15.30 188.16 4.08 195 192.24 2.76 189.53 4.77 250 194.29 55.71 201.62 10.82 255 212.43 42.57 212.30 16.15 290 228.45 61.55 Tổng 226.89 Với công thức sau :  Ft = Ft-1 + α ( At-1 – Ft-1)  Tt = Tt-1 + β ( Ft - Ft-1 )  FITt = Ft + Tt  AD = | At - FITt |  Độ lệch tuyệt đối bình quân : MAD = ∑ | At − FITt | 𝑛 = 266.89 = 38.13 Bài 2: _57 (*) a/ Dùng PP dự báo theo đường thẳng xu hướng để báo số sp bán năm 2014 Cho nhận xét Phương pháp dự báo theo đường thẳng ( đường xu hướng) : y = ax +b với y nhu cầu dự báo, x thứ tự thời gian Ta : ( trường hợp chẵn) Quý y x x2 xy 1/2012 -7 49 -1260 180 ∑ 𝑥𝑦 890 -5 25 -950 a= ∑ = = 5.29 190 𝐱𝟐 168 -3 -840 280 -1 -200 200 1/2013 1 200 200 660 220 ∑𝑦 1830 25 1600 320 b= = = 228.75 𝑛 49 1680 240 Cộng 1830 168 890  Đường xu hướng : y = 5.29 x + 228.75 ( yc) Lúc ta dự báo số sp bán năm 2014( theo quý ) sau : NTP_VB2K16B_QT01 Page BÀI TẬP: QT SX Năm 2014 x Dự báo (y) Quý 276.36 11 286.94 13 297.52 15 308.10 Nhận xét :Kết qua quý năm 2014 tăng dần a = 5.29 >0 cho thấy tình hình phát triển kết chưa phù hợp kết bào ln tăng => điều chỉnh theo số thời vụ b/ Dùng PP dự báo theo đường xu hướng điều chỉnh theo mùa để dự báo sản phẩm bán 2014 Năm Năm 2014 Quý 𝐲𝐢 𝐈𝐬 Dự báo( yc) Dự báo điều chỉnh( ys) 2012 2013 276.36 180 200 0.83 190 229.54 190 220 0.90 286.94 205 257.15 280 320 1.31 297.52 300 390.19 200 240 0.96 308.10 220 296.31 𝐲𝐢 : nhu cầu bình quân thời kỳ tên 𝐈𝐬 : số thời vụ Is = 𝒚𝒊 𝒚𝟎 𝐲𝟎 nhu cầu bình quân tất thời kỳ 𝐲𝟎 = b = 228.75 ys = I s x y c c/ Dùng PP dự báo theo đường xu hướng điều chỉnh theo mùa để dự báo sp bán năm 2014( theo quý), biết dự báo nhu cầu cho năm 2014 1200 Năm Năm 2014 Quý 𝐲𝐢 𝐈𝐬 Dự báo( yc) Dự báo điều chỉnh( ys) 2012 2013 300 180 200 0.83 190 249.18 190 220 0.90 300 205 268.85 280 320 1.31 300 300 393.44 200 240 0.96 300 220 288.52 ( dự báo năm 1200 => dự báo cho quý 1200/4 = 300) Bài 3: _58 Cho số liệu thống kê số lượng sp bán năm qua cửa hàng Dùng PP dự báo theo đường xu hướng điều chỉnh theo mùa ( theo quý) để dự báo số sp bán năm 2014 ( theo quý) Quý y x x2 xy 1/2012 -7 49 320 -2240 ∑ 𝑥𝑦 1620 -5 25 a= ∑ = = 9.64 480 -2400 𝐱𝟐 168 -3 660 -1980 -1 370 -370 1/2013 1 380 380 540 1620 ∑𝑦 3900 25 720 3600 b= = = 487.5 𝑛 49 430 3010 Cộng 3900 168 1620 NTP_VB2K16B_QT01 Page BÀI TẬP: QT SX  Đường xu hướng : y = 9.64 x + 487.5 ( yc) Năm Quý 𝐲𝐢 2012 2013 320 380 350 480 540 510 660 720 690 370 430 400 𝐈𝐬 0.72 1.05 1.42 0.82 Dự báo( yc) 574.26 593.54 612.84 632.10 Năm 2014 Dự báo điều chỉnh( ys) 413.47 623.22 870.23 518.32 𝐲𝐢 : nhu cầu bình quân thời kỳ tên 𝐈𝐬 : số thời vụ 𝐲 Is = 𝐲 𝐢 𝟎 𝐲𝟎 nhu cầu bình quân tất thời kỳ 𝐲𝟎 = b = 487.5 ys = Is x yc Bài 4: _58 (*) Tốc độ tăng suất lao động yếu tố ảnh hưởng đến doanh số công ty Dùng p.p dự báo theo mối quan hệ tương quan để dự báo doanh số công ty tháng Với y = a.x + b ∑ 𝒙𝒚−𝒏.𝒙 ̅𝒚 ̅ a=∑ ̅)𝟐 𝒙𝟐 −𝒏.(𝒙 ̅ − 𝒂 𝒙̅ , 𝒙 ̅= ,b=𝒚 ∑𝒙 𝒏 ̅= , 𝒚 ∑𝒚 𝒏 x, y mối liên hệ tương quan tuyến tính x- biến độc lập ( yếu tố ảnh hưởng đển y) Doanh số ( y) 5.8 8.2 8.6 43.6 Tháng ∑ ∑𝑥 𝑥̅ = 𝑦̅ = a= ∑𝑦 𝑛 𝑛 = = 18.8 43.6 Tốc độ tăng NSLĐ (x) 2.4 3.6 3.8 18.8 X2 x.y 5.76 12.96 14.44 16 62.16 10 13.92 21 29.52 32.68 36 143.12 =3.13 = 7.27 143.12−6∗3.13∗7.27 62.16−6∗(3.13)2 = 1.95 b= 7.27 – 3.13*1.95 = 1.1  y=1.95x + 1.17 NTP_VB2K16B_QT01 (1) Page BÀI TẬP: QT SX Tháng Cộng Tốc độ tăng NSLĐ (y) 2.4 3.6 3.8 18.8 x x2 xy -5 -3 -1 25 1 25 70 -10 -7.2 -3 3.6 11.4 20 14.8 ∑ 𝑥𝑦 a= ∑ b= 𝐱𝟐 ∑𝑦 𝑛 = = 14.8 70 18.8 = 0.21 = 3.13  y = 0.21x + 3.13 (2) Trong tháng ta x = Thế vào (2) => y7 = 0.21 * +3.13 = 4.6 Với y7 = 4.6, vào cơng thức (1) ta doanh số dự báo tháng & F7= 1.95 *4.6 + 1.17 = 10.14 NTP_VB2K16B_QT01 Page BÀI TẬP: QT SX CHƯƠNG : Bài 1: HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP _58 (*) Tóm tắt :  Số CN tháng 12 năm trước  Định mức sản lượng  Chi phí tồn kho  Chi phí đào tạo  Chi phí sa thải  Chi phí tiền lương h  Chi phí ngồi h BẢNG HOẠCH ĐỊNH: Tháng Nhu cầu 2880 TK ĐK 3200 MSX PA1: 320 C.LƯỢT +/TỒN TKCK 320 KHO ĐT 2880 PA2:CL MSX 36 SX THEO Số NC NHU ĐT CẦU ST 2960 MSX 80 PA3: CL +/SX NG TKCK 80 SXNG : 37 : 80sp/tháng : 40.000đ/sp : 900.000đ/người : 700.000đ/người : 40.000đ/sp : 60.000đ/sp( tăng 50%) 2400 3040 3360 3120 4400 3200 800 1120 3200 160 1280 3200 -160 1120 3200 80 1200 3200 -1200 2400 30 3040 38 3360 42 3120 39 4400 55 16 2960 -80 560 2960 -400 160 2960 560 640 BẢNG CHI PHÍ: ( Đơn vị tính : 1000 đồng) Chi tiêu PHƯƠNG ÁN 19200x40 = 768 000 CP sản xuất 5040 x 40 = 201 600 CP tồn kho CPSX x 900 = 700 CP đào tạo CP sa thải TỔNG 972 300 NTP_VB2K16B_QT01 2960 -160 Tổng 19200 19200 5040 19200 240 28 10 17760 2960 -1440 1440 1440 1440 PHƯƠNG ÁN 19200x40 = 768 000 28 x 900 = 25 200 10 x 700 = 000 800 200 PHƯƠNG ÁN 17760 x 40 = 710 400 1440 x 40 = 57 600 1440 x 60 = 86 400 854 400 Page BÀI TẬP: QT SX Bài 2: _58 Đơn vị tính ( Triệu đồng/ T) Nhu cầu cho tháng Cung từ nguồn Khả không sử dụng 100 104 108 124 128 144 148 Tháng Dự trữ ban đầu SXBT Tháng 1400 120 100 140 HĐP 100 SXBT 200 100 104 120 124 140 144 100 120 1400 SXNG 100 HĐP 300 SXBT Tháng Tháng 200 SXNG Tháng Tháng 1400 SXNG Tổng 140 260 1600 2000 200 1400 100 300 1400 100 300 1400 100 100 HĐP Tổng khả cung ứng 1500 460 260 5560  Kế hoạch sản xuất tiêu thụ tháng :  Sử dụng 200 T sp tồn kho ban đầu nhằm đáp ứng nhu cầu tháng  Sản xuất bình thường 1400 T sp nhằm đáp ứng nhu cầu tháng  Sản xuất 100 t sp để tồn kho nhắm đáp ứng nhu cầu tháng  Hợp đồng phụ 100 T sp để tồn kho nhằm đáp ứng nhu cầu tháng  Kế hoạch sản xuất tiêu thụ tháng :  Sử dụng 200 T sp tồn kho đầu kỳ nhằm đáp ứng nhu cầu tháng  Sản xuất bình thường 1400 T sp nhằm đáp ứng nhu cầu tháng  Sản xuất 100 t sp nhắm đáp ứng nhu cầu tháng  Hợp đồng phụ 300 T sp nhằm đáp ứng nhu cầu tháng  Kế hoạch sản xuất tiêu thụ tháng :  Sản xuất bình thường 1400 T sp nhằm đáp ứng nhu cầu tháng  Sản xuất 100 t sp nhắm đáp ứng nhu cầu tháng  Hợp đồng phụ 260 T sp nhằm đáp ứng nhu cầu tháng NTP_VB2K16B_QT01 Page BÀI TẬP: QT SX Bài 3: _59 (*) Tóm tắt :           Số CN tháng 12 năm trước : 36 Lượng hàng tồn kho tháng 12 chuyển qua tháng : 60 sp Định mức sản lượng : 20sp/tháng Chi phí tồn kho sp : 240 000đ/sp/năm = 20 000đ/sp/tháng Chi phí đào tạo : 900 000đ/người Chi phí sa thải : 800 000đ/người Chi phí tiền lương : 50 000đ/sp Chi phí tiền lương : 80 000đ/sp ( tăng 60% so với h) Khả sản xuất tối đa : 100sp/tháng Lượng tồn kho cuối tháng : 40sp Hoạch định tính chi phí cho phương án sx phương án giữ nguyên số CN BẢNG HOẠCH ĐỊNH : Tháng Tổng Nhu cầu 860 600 760 780 1000 820 4820 60 TK ĐK 800 800 800 800 800 800 PA1: MSX 4800 200 40 20 -200 -20 C.LƯỢT +/TỒN 200 240 260 60 TKCK 40 800 KHO ĐT 800 600 760 780 1000 860 MSX 4800 PA2:CL 40 30 38 39 50 43 Số NC 240 SX THEO TKCK 40 40 NHU 11 ĐT 24 CẦU 10 ST 17 720 720 720 720 720 PA3: CL MSX 720 4320 SX NG +/-80 120 -40 -60 -280 -100 TKCK 120 180 220 40 40 600 80 100 100 100 100 SXNG 480 - Vì giả thuyết TKCK = 40 sp nên ta phải đặt vào tồn kho cuối kì 40 màu vàng - PA1 : ta MSX = 800 = [4820 – 60( TKĐK 1) + 40 (TKCK 6)]/6 ĐT = = (800/20) – 36 - PA2 : MSX tháng = 800 = 860 ( nhu cầu) – 60 ( TKĐK) MSX tháng = 860 = 820 ( nhu cầu) + 40 ( TKCK 6) - PA3 : MSX = 720 = 36 ( số CN) x 20 (định mức) Giả thuyết đề cho làm h tối đa 100 sp Để tính TKCK SXNG tháng ta phải tính ngược từ tháng trở lại, ví dụ như: NTP_VB2K16B_QT01 Page BÀI TẬP: QT SX + Trong tháng : MSX = 720 mà nhu cầu 820 nên thiếu 100, cộng thêm TKCK đề bắt buộc 40 nên thiếu 140 sp, chi SXNG 100 nên 40sp ta chuyển qua tháng + TKCK tháng : tính từ tháng chuyển qua ( = 280+40-100= 220) + Lập luận tương tự cho tháng 3,2,1 BẢNG CHI PHÍ: ( Đơn vị tính : 1000 đồng) Chi tiêu PHƯƠNG ÁN PHƯƠNG ÁN PHƯƠNG ÁN 4800x50 = 240 000 4800x50 = 240 000 4320 x 50 = 216 000 CP sản xuất 800 x 20 = 16 000 40 x 20 = 800 600 x 20 = 12 000 CP tồn kho 480 x 80 = 38 400 CPSX x 900 = 600 24 x 900 = 21 600 CP đào tạo 17 x 800 = 13 600 CP sa thải TỔNG 259 600 276 000 266 400 Bài 4: _59 Hoàn chỉnh phương án sản xuất : Khả sản xuất tối đa 20 % sản xuất : 2800x20% = 560 sp Tháng Nhu cầu 3100 2900 2500 3400 4400 100 TK ĐK 2800 2800 2800 2800 2800 SX 220 1080 1040 TK CK 200 320 560 560 560 SX ( lập luận PA3 3) Bài 5: Tóm tắt :           3000 Tổng 19300 2800 50 250 16800 2390 2650 _60 (*****) Số CN tháng 12 năm trước : 35 Lượng hàng tồn kho tháng 12 chuyển qua tháng : 80 sp Định mức sản lượng : 80sp/tháng Chi phí tồn kho sp : 40 000đ/sp/tháng Chi phí đào tạo : 900 000đ/người Chi phí sa thải : 800 000đ/người Chi phí tiền lương : 50 000đ/sp Chi phí tiền lương ngồi : 60 000đ/sp Khả sản xuất tối đa = 30% sx : 840 ( lấy từ PA3 bảng dưới) Lượng tồn kho cuối tháng : 80sp Hoạch định tính chi phí cho phương án sx phương án khơng đào tạo sa thải CN NTP_VB2K16B_QT01 Page BÀI TẬP: QT SX Tháng Nhu cầu TK ĐK PA1: MSX C.LƯỢT +/TỒN KHO TKCK 2880 80 3200 400 3520 2240 3440 3360 3760 Tổng 19200 3200 -320 3200 960 3200 -240 3200 -160 3200 -560 19200 400 80 1040 800 640 80 3040 ĐT 2800 3520 MSX PA2:CL 35 44 Số NC SX THEO TKCK NHU ĐT CẦU ST 2800 2800 PA3: CL MSX SX NG +/0 -720 TKCK 720 SXNG ( lập luận giống 3) BẢNG CHI PHÍ: ( Đơn vị tính : 1000 đồng) Chi tiêu PHƯƠNG ÁN 19200x50 = 960 000 CP sản xuất 3040 x 40 = 121 600 CP tồn kho CPSX x 900 = 500 CP đào tạo CP sa thải TỔNG 086 100 NTP_VB2K16B_QT01 2240 28 3440 43 3360 42 15 16 2800 560 560 2800 -640 80 2800 -560 200 760 PHƯƠNG ÁN 19200x50 = 960 000 80 x 40 = 200 30 x 900 = 27 000 17 x 800 = 13 600 003 800 3840 48 80 2800 -960 80 840 19200 240 80 30 17 16800 840 2400 PHƯƠNG ÁN 16800 x 50 = 840 000 840 x 40 = 33 600 2400 x 60 = 144 000 017 600 Page BÀI TẬP: QT SX CHƯƠNG : Bài 1: QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO _60 ( Mơ hình sản lượng đơn hàng kinh tế EOQ/ 39 TLPHOTO) Tóm tắt :  Nhu cầu hàng năm  Chi phí đặt hàng cho đơn hàng  Chi phí tồn trữ ( chi phí tồn kho)  Hoạt động  Thời gian đặt hàng a/ Lượng mua hàng tối ưu : Q* = √ 𝟐𝑫𝑺 =√ 𝑯 2.12500.5000000 20000 : : : : : D = 12 500 kg NL S = 000 000 H = 20 000đ/kg/năm N = 250 ngày tđh =30 ngày : : : D = 1250 kg S = 200 000 đ H = 000đ/kg/năm = 500 b/ Số lần XN đặt hàng năm : 𝐷 12500 𝑄 2500 n= = = lần c/ Khoảng cách thời gian lần đặt hàng : TBO = 𝑁 𝑛 = 250 = 50 ngày d/ Điểm đặt hàng lại: /39 TLPHOTO d : mức độ sử dụng hàng tồn kho bình quân ngày p: mức độ cung ứng hàng tồn kho mức độ bình quân ngày d= 𝐷 𝑁 = 12500 250 = 50 ngày  Điểm đặt hàng lại : ROP = tđh.d = 30.50 = 1500 kg Bài 2: _61 (*) EOQ  Nhu cầu hàng năm  Chi phí đặt hàng cho đơn hàng  Chi phí tồn trữ ( chi phí tồn kho)  Dùng mơ hình EOQ a/ Sản lượng hàng tối ưu số đơn hàng năm :  Số lượng hàng tối ưu : Q* = √ 𝟐𝑫𝑺 𝑯 =√ 2.1250.200000 8000 = 250  Số đơn hàng năm : 𝐷 1250 𝑄 250 n= = =5 b/ Doanh nghiệp hoạt động 250 ngày năm ( N = 250) Khoảng cách lần mua hàng : TBO = 𝑁 𝑛 = 250 = 50 ngày NTP_VB2K16B_QT01 Page 10 BÀI TẬP: QT SX  Xe C nhận HĐ xe D nhận HĐ => Xe A nhận HĐ Xe B nhận HĐ Xe C nhận HĐ Xe D nhận HĐ Xe E nhận HĐ Tổng lợi nhuận : 900 000 + 900 000 + 000 000 + 900 000 + 800 000 = 500 000 đ Vậy cách xếp xe để thỏa đề :  Trường hợp Xe A nhận HĐ Xe B nhận HĐ Xe C nhận HĐ Xe D nhận HĐ Xe E nhận HĐ Tổng lợi nhuận : 900 000 + 800 000 + 000 000 + 000 000 + 800 000 = 500 000 đ  Trường hợp Xe A nhận HĐ Xe B nhận HĐ Xe C nhận HĐ Xe D nhận HĐ Xe E nhận HĐ Tổng lợi nhuận : 900 000 + 900 000 + 000 000 + 900 000 + 800 000 = 500 000 đ  Trường hợp Xe A nhận HĐ Xe B nhận HĐ Xe C nhận HĐ Xe D nhận HĐ Xe E nhận HĐ Tổng lợi nhuận : 900 000 + 900 000 + 000 000 + 900 000 + 800 000 = 500 000 đ c/ Giả sử thêm HĐ thứ với mức tiền lời tương ứng 10, 9, 8, 11, 10 cơng ty nên từ chối HĐ Vì xe mà HĐ nên xây dựng ma trận đơn vị, nên ta Giả sử thêm xe F tiền lời = Đơn vị tính : 100 000 đ Xe HĐ HĐ HĐ HĐ HĐ HĐ A 10 B 10 9 C 10 10 D 9 10 11 E 7 10 F 0 0 0 NTP_VB2K16B_QT01 Page 27 BÀI TẬP: QT SX -7 -10 -8 -9 -8 2 -6 -8 -10 -9 -7 2 -8 -9 -9 -10 -6 1 -9 -6 -8 -8 -7 3 -8 -7 -10 -9 -6 -10 -9 -8 -11 -10 0 0 2 2 1 4 3 0 0 2 2 1 4 3 0 0 3 2 1 1 0 2 2 0 0 Đến thấy số tạo thành vòng tròn nên ta chọn cách  Cách : chọn số vị trí dòng 3, cột  Cách : chọn số vị trí dòng 6, cột Vậy xe F rơi vào trường hợp : HĐ HĐ Vậy ta từ chối HĐ HĐ Bài 5: (*) Sile trang 54 Đưa vào khai thác mỏ than cần thiết phải thực công việc sau: Nội dung công việc 1/ Xin giấy phép khai thác 2/ Làm đường 3/ Lắp máy dò 4/ Dựng lán trại tạm 5/ Rải nhựa đường vào mỏ 6/ Dẫn nước vào mỏ 7/ Thăm dò 8/ Tạo giếng khoan 9/ Lắp thiết bị khác 10/ Xây nhà cho cơng nhân 11/ Đường xá bố trí mỏ 12/ Xây dựng khu vực rửa quặng NTP_VB2K16B_QT01 Thời gian 32 24 28 16 20 20 44 28 CV A B C D E F G H I J K L Page 28 BÀI TẬP: QT SX Mối liên hệ công việc sau :  Công việc A thực trước B, B trước C,D,E,F  Công việc C D trước G  Công việc E, F, G trước H J  Công việc H, J trước I, K L  Yêu cầu : a/ Xác định tiến trình thực dự án ? b/ Xác định thời gian hoàn thành dự án ? Giải : SƠ ĐỒ ĐƯỜNG GĂNG a/ Tiến trình thực dự án :  A-B-F-H-K  A-B-F-J-K b/ Thời gian thực dự án  A-B-F-H-K : 148  A-B-F-J-K : 148 NTP_VB2K16B_QT01 Page 29 BÀI TẬP: QT SX CHƯƠNG : GIẢI ĐỀ THI CÁC NĂM TRƯỚC Bài 1: Cho ví dụ việc sử dụng LFL, EOQ, PPB việc xác định kích cỡ lơ hàng với số thời kỳ tính tốn tuần; tổng nhu cầu 600kg, tồn kho đầu kỳ 0.2*Y, tồn kho cuối tuần 0.2*Y Chi phí lần đặt hàng … đồng Chi phí tồn kho ….đ/đv/tuần sản lượng đơn hàng tối ưu theo EOQ 200kg Chi phí liên quan sv tự cho phải phù hợp.Các số thứ tự chẵn Y = 100, lẽ Y = 200 Giải : Tóm tắt :  Tổng nhu cầu : 600 kg  Tồn kho đầu kỳ : 0.2*200 = 40 kg ( chọn Y =200)  Tồn kho cuối tuần : 40 kg Ta D = 600 + 40 -40 = 600 Q* = √ 𝟐𝑫𝑺 𝑯 Xây dựng kế hoạch đặt hàng Tuần Nhu cầu (kg) 1.LFL TKCK 40 2.EOQ TKCK 40 3.PPB TKCK 40 Các thời kỳ 2,3 2,3,4 2,3,4,5 5,6 5,6,7 5,6,7,8 8,9 Kế hoạch đặt hàng 1.LFT 2.EOG 3.PPB  Chọn phương án PPB NTP_VB2K16B_QT01 =√ 2.600.𝑆 40 - ℎ.9 𝑆 = 200  = 300 ,chọn h = 1000 đ/đv/tuần => S = 300 000 đ ℎ 60 60 200 140 190 130 60 60 80 70 Sản lượng 60 120 190 270 80 130 220 300 80 190 Cđh 8x300 000=2 400 000 3x300 000=900 000 3x300 000=900 000 70 70 10 - 80 80 200 130 220 140 Cđh 300 000 “ “ “ 300 000 “ “ “ 300 000 “ 50 50 80 90 90 90 200 190 Ctk 60 000 200 000 440 000 50 000 230 000 470 000 150 000 Ctk 40 x 000 =40 000 780x 000=780 000 580x1 000=580 000 80 80 110 190 110 70 110 40 40 40 Tổng 600 600 40 600 780 600 580 Chênh lệch 300 000 240 000 100 000 140 000 300 000 250 000 70 000 170 000 300 000 150 000 Tổng chi phí 800 000 680 000 480 000 Page 30 BÀI TẬP: QT SX Bài 2: Hoàn chỉnh phương án sản xuất : Tháng Nhu cầu 3100 3000 2500 3400 4400 2900 TK đầu kỳ Y SX 2800 2800 2800 2800 2800 2800 Tk cuối kỳ 50 SX Các số thứ tự chẵn Y =100, lẽ Y = 200 Khả làm tối đa 20% sản xuất Giải ; Chọn Y = 100 , Khả làm = 2800* 20% = 560 Tháng Nhu cầu 3100 3000 2500 3400 4400 2900 TK đầu kỳ 100 SX 2800 2800 2800 2800 2800 2800 Tk cuối kỳ 220 1080 1040 50 SX 200 420 560 560 560 150 Tổng Tổng 19300 16800 2390 2450 Bài 3: Căn vào số liệu sau : a/ Để lắp ráp đơn vị sản phẩm A cần 2X, 3T 2Z Mỗi X cần 2W, 1M 2K Mỗi K cần H 2Q Mỗi T cần 3B, 4U C Mỗi Z cần 2W U Mỗi U cần 2D B b/ Thời gian đặt hàng ( tuần) tình hình tồn kho sau : Hàng A X T C W Q Z B U K M H D Thời gian 1 3 2 2 Tồn kho đầu kỳ 10 5 10 5 10 10 5 10 10 Yêu cầu : Hãy vẽ sơ đồ cấu trúc sản phẩm A theo thời gian nêu tiến độ cung ứng loại vật tư D,B để ráp 100A nhằm giao hàng sớm ( thể sơ đồ vẽ) Giải  Để ráp đvsp A cần : 2X,3T & 2Z,  X cần : 2W , 1M & 2K  K cần : 1H , 2Q  T cần : 3B, 4U, 1C  Z cần : 2W, 2U  U cần : 2D, 2B NTP_VB2K16B_QT01 Page 31 BÀI TẬP: QT SX Sơ đồ cấu trúc sản phẩm A theo thời gian Ta bảng tiến độ cung ứng loại vật tư để lắp ráp 100 sp A : Tuần 1580B 2210 D 720W Đặt mua 345H 740D 2210 B 275C 705Q 280T Sản xuất 1110U 355K 370U Vậy tiến độ cung ứng vật tư D, B để lắp ráp 100 sản phẩm A :  Tuần : đặt mua 2210 D đặt mua 2210 B  Tuần : đặt mua 740 D đặt mua 1580 B NTP_VB2K16B_QT01 175M 180X 185Z Giao 100A 95A Page 32 BÀI TẬP: QT SX Bài 1: Hoàn chỉnh phương án sản xuất Tháng Nhu cầu 3300 2900 2500 TK đầu kỳ 200 SX 2900 2900 2900 Tk cuối kỳ SX Khả làm tối đa 20% sản xuất Giải 3400 2900 4200 2900 3000 Tổng 2900 100 Khả làm = 2900* 20% = 580 Tháng Nhu cầu TK đầu kỳ SX Tk cuối kỳ SX Bài 2: 3300 200 2900 200 2900 2500 3400 4200 3000 Tổng 19300 2900 - 2900 640 240 2900 720 580 2900 580 2900 100 200 17400 1460 1800 Công việc thực máy với thời gian sau(Đvt : máy) Công việc A B C D E F Máy 12 10 11 10 13 16 Máy 10 10 10 Máy 12 15 16 12 14 17 Hãy tìm phương án xêp thứ tự tối ưu cơng việc, vẽ sơ đồ tính thời gian hồn thành cơng việc Giải: Ta Cơng việc A B C D E F M1 12 10 11 10 13 16 NTP_VB2K16B_QT01 Thời gian gia công ( giờ/máy) M2 M3 10 12 15 10 16 12 10 14 17 Công việc M + M2 M2 + M3 A B C D E F 22 19 21 18 23 24 22 24 26 20 24 25 Page 33 BÀI TẬP: QT SX Thứ tự xếp tối ưu phương án sau : PA1 D B C A E PA2 D B C E F Sơ đồ thời gian hồn thành cơng việc : F A  Thời gian hồn thành cơng việc 106 máy  Thời gian hồn thành cơng việc 106 máy Bài 3: Hãy vẽ sơ đồ cấu trúc sản phẩm A theo thời gian nhằm giao hàng sớm Biết rằng: a/ Để lắp ráp đơn vị sản phẩm A cần 3X, 4Yvà 2Z Mỗi X cần 2W 4K Mỗi K cần 1H 2Q Mỗi Y cần 3B, 4U 1C Mỗi Z cần 2W 2U Mỗi U vầ 2D 2B b/ Thời gian đặt hàng sau ( Đơn vị : tuần) Hàng A X Y C W Q Z B U K H D Thời gian 3 2 3 Giải :       Để ráp đvsp A cần : 2X, 4Y & 2Z X cần : 2W , 4K K cần : 1H , 2Q Y cần : 3B, 4U, 1C Z cần : 2W, 2U U cần : 2D, 2B NTP_VB2K16B_QT01 Page 34 BÀI TẬP: QT SX Theo sơ đồ thời gian giao hàng sớm kết thúc tuần thứ NTP_VB2K16B_QT01 Page 35 BÀI TẬP: QT SX Bài 1: Nhu cầu loại sản phẩm tháng sau : Tháng Tổng cộng Nhu cầu 8400 Lượng sản phẩm tồn kho đầu tháng 10.Y sản phẩm Số công nhân cuối tháng 12 năm trước 30 người Định mức sản lượng cho công nhân 40sp/tháng Chi phí tồn kho cho sản phẩm 20 000đồng/sp/tháng Chi phí đào tạo 900 000đ/người, sa thải 400 000 đồng/người Chi phí tiền lương 60 000đồng/sản phẩm, 80 000đồng/sp Khả làm tối đa 30% sản xuất Xí nghiệp không sử dụng hợp đồng phụ Tồn kho cuối tháng 10.Y sản phẩm ( Y số hàng đơn vị số báo danh ví dụ SBD 23 10Y = 10.3 = 30) Hãy hoạch định tính chi phí cho phương án sản xuất phương án sản xuất với số cơng nhân Ghi chú: Số liệu nhu cầu tháng sinh viên tự cho Giải: Tóm tắt : chọn Y =  Số CN tháng 12 năm trước  Định mức sản lượng  Chi phí tồn kho  Chi phí đào tạo  Chi phí sa thải  Chi phí tiền lương h  Chi phí ngồi h  Lượng sản phẩm tồn kho đầu kỳ  Tồn kho cuối tháng  Tổng nhu cầu tháng  Khả làm tối đa NTP_VB2K16B_QT01 : 30 người : 40sp/tháng : 20.000đ/sp/tháng : 900.000đ/người : 400.000đ/người : 60.000đ/sp : 80.000đ/sp : : 10 x = 70 sp : 10 x = 70 sp : = 8400 +70-70 = 8400 : = 1200 x 30% =360 sp Page 36 BÀI TẬP: QT SX BẢNG HOẠCH ĐỊNH: Tháng Nhu cầu TK ĐK PA1: MSX C.LƯỢT +/TỒN TKCK KHO ĐT MSX PA2:CL Số NC SX THEO TKCK NHU ĐT CẦU ST PA3: CL MSX SX NG +/TKCK SXNG 1470 70 1400 - 1320 1200 1400 1600 1410 Tổng 8400 1400 1400 1400 1400 1400 8400 80 200 -200 -10 - 80 280 280 80 70 1400 35 1200 -200 200 1320 33 - 1200 30 - 1200 1200 1200 -120 120 - -200 40 240 BẢNG CHI PHÍ: ( Đơn vị tính : 1000 đồng) Chi tiêu PHƯƠNG ÁN 8400x60 = 504 000 CP sản xuất 790 x 20 = 15 800 CP tồn kho CPSX x 900 = 500 CP đào tạo CP sa thải TỔNG 524 300 1400 35 1200 1200 8400 210 70 15 7200 -400 360 -210 70 280 110 1270 1600 40 PHƯƠNG ÁN 8400x60 = 504 000 70 x 20 = 400 15 x 900 x 400 790 = 13 500 = 200 522 100 1480 37 70 PHƯƠNG ÁN 7200 x 60 = 432 000 110 x 20 = 200 1270 x 80 = 101 600 535 800 Chú ý : gặp dạng tự cho số liệu nhu cầu cần dựa vào số TKĐK TKCK, định mức sản lượng công nhân làm tiến hành chọn Nhu cầu PA2 trước cho số chọn bội định mức sản lượng công nhân làm ra(mục địch: số CN ko bị lẽ) Chọn ta suy ngược nhu cầu ban đầu Bài 2: Căn vào số liệu sau : a/ Để lắp ráp đơn vị sản phẩm A cần 3X, 2Yvà 4Z Mỗi X cần 2W 4K Mỗi K cần 1H 2Q Mỗi Y cần 3B, 4U 1C Mỗi Z cần 2W 2U Mỗi U vầ 2D 2B Thời gian đặt hàng cho sau (Đơn vị : tuần) Hàng A X Y C W Q Z B U K H D Thời gian 1 3 2 3 Tồn kho đầu kỳ 10 20 10 5 10 10 10 10 Yêu cầu : Hãy vẽ sơ đồ cấu trúc sản phẩm A theo thời gian nêu tiến độ cung ứng Loại vật tư D để ráp 80A nhằm giao hàng sớm Giải: NTP_VB2K16B_QT01 Page 37 BÀI TẬP: QT SX       Để ráp đvsp A cần : 3X, 2Y & 4Z X cần : 2W , 4K K cần : 1H , 2Q Y cần : 3B, 4U, 1C Z cần : 2W, 2U U cần : 2D, 2B Ta bảng tiến độ cung ứng loại vật tư để lắp ráp 80 sp A : Tuần 1260B 1090 D 420B 140C Đặt mua 1260D 1090 B 1825Q 1080W 905H 140Y Sản xuất 550U 630U 915K Vậy tiến độ cung ứng vật tư D để lắp ráp 80 sản phẩm A :  Tuần : đặt mua 1090 D  Tuần : đặt mua 1260 D NTP_VB2K16B_QT01 315Z 230X 10 Giao 80A 80A Page 38 BÀI TẬP: QT SX Bài 3: Vẽ đồ thị thị biểu diễn mối quan hệ sản lượng chi phí mơ hình tồn kho khấu trừ với Q* chưa điều chỉnh 400, 414, 424 điều chỉnh 400, 800, 1600 kết chọn Q* = 400 Giải : Đồ thị biểu diễn sản lượng chi phí Bài 1: Nhu cầu loại sản phẩm tháng sau : Tháng Tổng cộng Nhu cầu 2880 3520 2240 3440 3360 3760 Lượng sản phẩm tồn kho đầu tháng 20.Y sản phẩm Số công nhân cuối tháng 12 năm trước 32 người Định mức sản lượng cho cơng nhân 80sp/tháng Chi phí tồn kho cho sản phẩm 40 000đồng/sp/tháng Chi phí đào tạo 900 000đ/người, sa thải 800 000 đồng/người Chi phí tiền lương 50 000đồng/sản phẩm, 60 000đồng/sp Khả làm tối đa 30% sản xuất Xí nghiệp khơng sử dụng hợp đồng phụ Tồn kho cuối tháng 20.Y sản phẩm ( Y số hàng đơn vị số báo danh ví dụ SBD 23 20Y = 20.3 = 60) Hãy hoạch định tính chi phí cho phương án sản xuất phương án sản xuất với số cơng nhân NTP_VB2K16B_QT01 Page 39 BÀI TẬP: QT SX Giải: Tóm tắt : chọn Y =  Số CN tháng 12 năm trước  Định mức sản lượng  Chi phí tồn kho  Chi phí đào tạo  Chi phí sa thải  Chi phí tiền lương h  Chi phí h  Lượng sản phẩm tồn kho đầu kỳ  Tồn kho cuối tháng  Tổng nhu cầu tháng  Khả làm tối đa Tháng Nhu cầu TK ĐK PA1: MSX C.LƯỢT +/TỒN TKCK KHO ĐT MSX PA2:CL Số NC SX THEO TKCK NHU ĐT CẦU ST PA3: CL MSX SX NG +/TKCK SXNG : 32 người : 80sp/tháng : 40.000đ/sp/tháng : 900.000đ/người : 800.000đ/người : 50.000đ/sp : 60.000đ/sp : 20 x = 160 sp : 20 x = 160 sp : = 19200 +160-160 = 19200 : = 2560 x 30% =768 sp 2880 3520 2240 3440 3360 3760 Tổng 19200 160 3200 480 3200 3200 3200 3200 3200 19200 -320 960 -240 -160 -560 480 160 1120 880 720 160 2720 34 2560 -160 192 352 3520 2240 3440 3360 44 28 43 42 10 2560 -960 768 320 736 416 BẢNG CHI PHÍ: ( Đơn vị tính : 1000 đồng) Chi tiêu PHƯƠNG ÁN 19200x50 = 960 000 CP sản xuất 3520 x 40 = 140 800 CP tồn kho CPSX x 900 = 200 CP đào tạo CP sa thải TỔNG 108 000 Bài 2: 19200 2560 2560 2560 160 34 17 15360 -880 624 768 -800 592 768 -1200 160 768 2304 4000 15 16 2560 3920 49 160 3520 PHƯƠNG ÁN 19200x50 = 960 000 160 x 40 = 400 34 x 900 17 x 800 = 30 600 = 13 600 010 000 PHƯƠNG ÁN 15360 x 50 = 768 000 2304 x 40 = 92 160 4000 x 60 = 240 000 100 160 GIỐNG BÀI 1- ĐỀ 01 NTP_VB2K16B_QT01 Page 40 BÀI TẬP: QT SX Bài 1: Bài 2: Giống – Đề 01 Tại cơng ty nhu cầu loại sản phẩm X 100đvsp/ngày Chi phí lần chuẩn bị sản xuất loại sản phẩm X ( chi phí đặt hàng) 000 000 đồng Khả sản xuất công ty 300 đvsp/ngày Chi phí tồn kho cho sản phẩm 000 đồng/đvsp/năm Công ty hoạt động 360 ngày/năm Theo anh chị, công ty nên sản xuất đợt? Mỗi đợt sản phẩm sản xuất ngày? Tồn kho trung bình sản phẩm này? Giải: Tóm tắt :  Nhu cầu hàng ngày  Chi phí lần đặt hàng  Khả sản xuất cơng ty  Chi phí tồn trữ ( chi phí tồn kho)  Hoạt động  Nhu cầu hàng năm : D = d N = 100 360 = 36000 kg/ năm  Số lượng hàng tối ưu : Q* = √ 𝟐𝑫𝑺 =√ 𝒅 𝑯(𝟏− ) 𝒑 2.36000.1000000 100 3000.(1−300) : : : : : d = 100 đvsp /ngày S = 000 000 đ p = 300 đvsp/ ngày H = 000đ/đvsp/năm N = 360 ngày = 6000 sp  Số đợt công ty nên mua : 𝐷 36000 𝑄 6000 n= = = ( đợt)  Thời gian sản xuất đợt TBO = 𝑁 𝑛 = 360 = 60 ngày  Thời gian nhập hàng : t= 𝑄∗ 𝑝 = 6000 300 = 20 ngày  Tồn kho trung bình vật tư: Qmax=(p-d).t = (300 -100) 20=4000 kg Qtb = 𝑄𝑚𝑎𝑥 NTP_VB2K16B_QT01 = 4000 = 2000 kg Page 41 ... tháng  Kế hoạch sản xuất tiêu thụ tháng :  Sử dụng 200 T sp tồn kho đầu kỳ nhằm đáp ứng nhu cầu tháng  Sản xuất bình thường 1400 T sp nhằm đáp ứng nhu cầu tháng  Sản xuất 100 t sp nhắm đáp. .. nhu cầu tháng  Hợp đồng phụ 300 T sp nhằm đáp ứng nhu cầu tháng  Kế hoạch sản xuất tiêu thụ tháng :  Sản xuất bình thường 1400 T sp nhằm đáp ứng nhu cầu tháng  Sản xuất 100 t sp nhắm đáp ứng... nhằm đáp ứng nhu cầu tháng  Sản xuất bình thường 1400 T sp nhằm đáp ứng nhu cầu tháng  Sản xuất 100 t sp để tồn kho nhắm đáp ứng nhu cầu tháng  Hợp đồng phụ 100 T sp để tồn kho nhằm đáp ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp bài tập môn Quản trị sản xuất có lời giải, Tổng hợp bài tập môn Quản trị sản xuất có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay