Bàn về hạch toán chi phí dự phòng giảm giá tài sản

35 7 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2018, 18:43

Thời đại toàn cầu hóa ngày nay đã đem lại cho các doanh nghiệp những cơ hội rất lớn để phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Nhưng bên cạnh những thuận lợi thì các doanh nghiệp cũng phải đương đầu với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các doanh nghiệp khác và những rủi ro trong kinh doanh. Đó có thể là những biến đổi bất thường của thị trường chứng khoán; có thể là sự lỗi mốt của hàng hóa hoặc cũng có thể là không thu hồi được tiền hàng bán chịu… Để có thể chủ động đối phó với những tình huống bất lợi trên doanh nghiệp cần và phải được trích lập những khoản dự phòng nhằm tạo ra nguồn tài chính cần thiết bù đắp lại những tổn thất khi nó xảy ra. Đáp ứng lại nguyện vọng chính đáng đó của các doanh nghiệp, từ năm 1997 đến nay Bộ Tài Chính đã ban hành nhiều văn bản để hướng dẫn các doanh nghiệp trích lập dự phòng sao cho hợp lý nhất, phản ánh đúng đắn nhất tình hình tài chính của mình. Văn bản ra đời sau là sự kế thừa của văn bản trước và khắc phục những điểm chưa hoàn thiện của văn bản trước và phù hợp với thực tế hơn. Tuy vậy trước sự biến động nhanh chóng của thực trạng kinh tế thì liệu rằng chế độ kế toán hiện hành về chi phí dự phòng giảm giá tài sản đã hoàn toàn phù hợp với thực tiễn Việt Nam và những thông lệ quốc tế chưa? Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đã thực sự hiểu đúng, đầy đủ và thực hiện nghiêm túc những quy định trong việc trích lập các khoản dự phòng hay chưa? Với băn khoăn này em quyết định chọn đề tài: “ Bàn về hạch toán chi phí dự phòng giảm giá tài sản” để nghiên cứu. Em xin chân thành cảm ơn cô-ThS Hà Thị Phương Dung và các thầy cô trong khoa kế toán đã hướng dẫn tận tình trong quá trình em thực hiện và hoàn thành đề tài nghiên cứu này! MỤC LỤC A LỜI MỞ ĐẦU Thời đại toàn cầu hóa ngày đem lại cho doanh nghiệp hội lớn để phát triển hoạt động kinh doanh Nhưng bên cạnh thuận lợi doanh nghiệp phải đương đầu với cạnh tranh ngày gay gắt doanh nghiệp khác rủi ro kinh doanh Đó biến đổi bất thường thị trường chứng khốn; lỗi mốt hàng hóa khơng thu hồi tiền hàng bán chịu… Để chủ động đối phó với tình bất lợi doanh nghiệp cần phải trích lập khoản dự phòng nhằm tạo nguồn tài cần thiết bù đắp lại tổn thất xảy Đáp ứng lại nguyện vọng đáng doanh nghiệp, từ năm 1997 đến Bộ Tài Chính ban hành nhiều văn để hướng dẫn doanh nghiệp trích lập dự phòng cho hợp lý nhất, phản ánh đắn tình hình tài Văn đời sau kế thừa văn trước khắc phục điểm chưa hoàn thiện văn trước phù hợp với thực tế Tuy trước biến động nhanh chóng thực trạng kinh tế liệu chế độ kế tốn hành chi phí dự phòng giảm giá tài sản hoàn toàn phù hợp với thực tiễn Việt Nam thông lệ quốc tế chưa? Các doanh nghiệp Việt Nam thực hiểu đúng, đầy đủ thực nghiêm túc quy định việc trích lập khoản dự phòng hay chưa? Với băn khoăn em định chọn đề tài: “ Bàn hạch tốn chi phí dự phòng giảm giá tài sản” để nghiên cứu Em xin chân thành cảm ơn cô-ThS Hà Thị Phương Dung thầy khoa kế tốn hướng dẫn tận tình trình em thực hoàn thành đề tài nghiên cứu này! B Chương 1:Chế độ kế tốn hành chi phí dự phòng giảm giá tài sản I Bản chất dự phòng Khái niệm chung dự phòng: Trong kinh doanh để hạn chế bớt thiệt hại để chủ động tài trường hợp xảy rủi ro nguyên nhân khách quan giảm giá vật tư hàng hóa, giảm giá khoản vốn đầu tư thị trường chứng khoán, thị trường vốn… không thu khoản nợ phải thu phát sinh… doanh nghiệp cần phép thực sách dự phòng giảm giá tài sản Các khoản dự phòng giảm giá tài sản (dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khốn) lần đề cập thực hành kế toán vào năm 1997 Quy định trích lập khoản dự phòng sửa đổi bổ sung theo thời gian phù hợp với đổi quy chế tài kế tốn Theo đó, kể từ đầu năm 2002, trích lập dự phòng thực theo Thơng tư 107/2002/TT-BTC ngày 31/12/2001 sau thay Thơng tư số 13/2006/TT-BTC ngày 27/3/2006 Như Thông tư 13/2006/TT-BTC văn pháp lý có hiệu lực hành trích lập dự phòng Ngồi khoản dự phòng đế cập đến chuẩn mực kế toán số 02- Hàng tồn kho, chuẩn mực kế tốn số 18- Các khoản dự phòng, tài sản nợ tiềm tàng… Theo quan điểm chế độ kế tốn hành dự phòng giảm giá xác nhận phương diện kế toán khoản giảm giá trị tài sản nguyên nhân mà hậu chúng khơng chắn Có thể định nghĩa rằng: Dự phòng thực chất việc ghi nhận trước khoản chi phí thực tế chưa chi vào chi phí kinh doanh, chi phí đầu tư tài niên độ báo cáo để có nguồn tài cần thiết bù đắp thiệt hại xảy niên độ liền sau Dự phòng làm tăng tổng số chi phí đồng nghĩa với việc tạm thời giảm thu nhập ròng niên độ báo cáo-niên độ lập dự phòng Bản chất dự phòng giảm giá tài sản Trong kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt ngày doanh nghiệp phải thực nhiều biện pháp để bán hàng, gia tăng doanh số Một số biện pháp áp dụng sách tín dụng thương mại ( bán chịu) rộng rãi Tuy có ưu điểm khuyến khích khách hàng mua hàng hóa doanh nghiệp lại làm phát sinh nguy cơ: Đó khả khơng thu khoản nợ cho khách hàng chịu Và số tiền thực thu hồi có khả nhỏ số bán chịu Rất nhiều doanh nghiệp đa dạng hóa hoạt động kinh doanh nhằm góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn nên bên cạnh việc đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp dành lượng vốn lớn để đầu tư vào thị trường chứng khoán, đầu tư vào doanh nghiệp khác Các khoản đầu tư tài ngắn hạn dài hạn trở thành loại tài sản phổ biến doanh nghiệp Thế tình hình kinh doanh ln biến động thị trường chứng khoán lên xuống bất thường khiến cho giá trị thị trường loại tài sản vào thời điểm lập báo cáo tài thấp so với giá doanh nghiệp bỏ mua chúng Hàng tồn kho danh mục tài sản quan trọng doanh nghiệp Đó ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ hàng hóa, thành phẩm…mà doanh nghiệp nắm giữ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Giá chúng thị trường không ngừng biến động Hơn thời gian tồn kho, chúng giảm chất lượng trở nên lỗi mốt….khiến cho giá trị thu hồi chúng thấp giá gốc Với tất khả giá trị thực loại tài sản doanh nghiệp vào thời điểm lập báo cáo tài thấp so với giá gốc chúng Và tương lai doanh ngiệp phải gánh chịu tổn thất thực đem bán tài sản xác định chắn không thu hồi nợ Để bảo đảm nguyên tắc thận trọng kế toán - Tức việc ghi tăng doanh thu thực có chứng chắn việc ghi nhận chi phí phải thực xảy – doanh ngiệp phải trích lập khoản dự phòng giảm giá tài sản Xét chất dự phòng giảm giá tài sản khoản dự tính trước vào chi phí sản xuất kinh doanh phần giá trị bị giảm xuống thấp so với giá gốc ghi sổ kế toán tài sản nhằm phản ánh giá trị thực tài sản doanh nghiệp Chi phí dự phòng xem chi phí hợp lý hợp lệ doanh nghiệp kỳ báo cáo Ý nghĩa việc trích lập dự phòng Doanh nghiệp lập dự phòng trích trước khoản chi phí vào chi phí sản xuất kinh doanh giúp doanh nghiệp có nguồn tài để bù đắp tổn thất xảy năm kế hoạch nhằm chủ động trình hoạt động Việc trích lập dự phòng tính vào chi phí doanh nghiệp làm giảm lợi nhuận đồng nghĩa với việc giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp giảm lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận sau thuế giảm làm giảm phần lợi nhuận dùng để phân phối Hơn lợi nhuận sau thuế giảm Qua tạo lập quỹ phải phân chia để bù đắp cho khoản giảm giá trị tài sản thực phát sinh niên độ sau Giúp doanh nghiệp thuận lợi việc tuân thủ nguyên tắc kế toán chấp nhận phổ biến: mặt báo cáo tài doanh nghiệp tài sản phản ánh theo giá gốc theo nguyên tắc giá phí, mặt báo cáo tài doanh nghiệp phản ánh khách quan trung thực giá trị tài sản (giá trị hợp lý) theo nguyên tắc khách quan Việc trích lập khoản dự phòng giảm giá tài sản giúp bên hữu quan có nhìn sát thực tình hình tài doanh nghiệp, từ đưa nhận định xác thực trạng tài doanh nghiệp năm tại, dự đốn tình hình tương lai đưa định phù hợp để tối đa hóa lợi ích Việc thức đề cập đến khoản dự phòng chế độ kế tốn thể hội nhập nước ta vào xu hướng chung cúa giới phương diện kế tốn Nó giúp cho thơng tin kế tốn trở nên thực hữu ích người sử dụng phục vụ đắc lực cho hoạt động quản lý II Chế độ kế toán hành dự phòng giảm giá tài sản (Theo Thơng tư 13/2006/TT-BTC) Dự phòng tổn thất khoản đầu tư tài chính: 1.1 Đối tượng điều kiện lập dự phòng: Là chứng khoán, khoản vốn doanh nghiệp đầu tư vào tổ chức kinh tế khác có đủ điều kiện sau: a Đối với khoản đầu tư chứng khoán: - Là loại chứng khoán cổ phiếu, trái phiếu công ty doanh nghiệp đầu tư theo quy định pháp luật - Được tự mua bán thị trường mà thời điểm kiểm kê, lập báo cáo tài có giá thị trường giảm so với giá hạch toán sổ kế tốn Những chứng khốn khơng phép mua bán tự thị trường khơng lập dự phòng giảm giá Riêng cơng ty chun kinh doanh chứng khốn khơng thuộc đối tượng áp dụng quy định việc trích lập dự phòng tổn thất khoản đầu tư chứng khoán theo quy định Thông tư b Đối với khoản vốn đầu tư doanh nghiệp vào tổ chức kinh tế đơn vị thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, hợp danh, liên doanh, liên kết khoản đầu tư dài hạn khác phải trích lập dự phòng tổ chức kinh tế mà doanh nghiệp đầu tư bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch xác định phương án kinh doanh trước đầu tư) 1.2 Phương pháp lập dự phòng: a Các loại chứng khốn đầu tư: Mức trích lập dự phòng tính theo cơng thức sau: Mức dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán Số lượng chứng khoán bị giảm giá = thời điểm lập báo cáo tài x Giá chứng khoán hạch toán sổ kế toán - Giá chứng khoán thực tế thị trường Doanh nghiệp phải lập dự phòng riêng cho loại chứng khốn đầu tư, có biến động giảm giá thời điểm lập báo cáo tài tổng hợp vào bảng kê chi tiết dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư, làm hạch toán vào chi phí tài doanh nghiệp b Các khoản đầu tư tài dài hạn: Mức trích tối đa cho khoản đầu tư tài số vốn đầu tư tính theo cơng thức sau: Mức dự phòng tổn thất khoản đầu = tư tài Trong đó: Vốn góp thực tế bên tổ chức kinh tế Vốn chủ sở hữu thực có Vốn đầu tư doanh nghiệp x Tổng vốn góp thực tế bên tổ chức kinh tế - Vốn góp thực tế bên tổ chức kinh tế xác định Bảng cân đối kế toán tổ chức kinh tế năm trước thời điểm trích lập dự phòng (mã số 411 412 Bảng cân đối kế toán - ban hành kèm theo Thơng tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30/3/2005 Bộ Tài chính) - Vốn chủ sở hữu thực có xác định Bảng cân đối kế toán tổ chức kinh tế năm trước thời điểm trích lập dự phòng (mã số 410 Bảng cân đối kế toán - ban hành kèm theo Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30/3/2005 Bộ Tài chính) Căn để lập dự phòng vốn góp thực tế bên tổ chức kinh tế lớn vốn chủ sở hữu thực có thời điểm báo cáo tài tổ chức kinh tế Doanh nghiệp phải lập dự phòng riêng cho khoản đầu tư tài có tổn thất tổng hợp vào bảng kê chi tiết dự phòng tổn thất đầu tư tài Bảng kê để hạch tốn vào chi phí tài doanh nghiệp 1.3 Xử lý khoản dự phòng: Tại thời điểm lập dự phòng chứng khốn doanh nghiệp đầu tư bị giảm giá so với giá hạch toán sổ kế toán, khoản vốn đầu tư vào tổ chức kinh tế bị tổn thất tổ chức kinh tế bị lỗ phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài theo quy định nêu trên; - Nếu số dự phòng tổn thất đầu tư tài phải trích lập số dư khoản dự phòng, doanh nghiệp khơng phải trích lập khoản dự phòng tổn thất đầu tư tài chính; - Nếu số dự phòng phải trích lập cao số dư khoản dự phòng, doanh nghiệp trích thêm vào chi phí tài doanh nghiệp phần chênh lệch; - Nếu số dự phòng phải trích lập thấp số dư khoản dự phòng: Về việc xử lý trường hợp có khác biệt Thơng tư 13/TT-BTC Chế độ kế tốn Việt Nam: +Theo chế độ kế toán Việt Nam (Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐBTC ngày 20/3/2006) khoản chênh lệch hoàn nhập ghi giảm chi phí tài Định khoản: Nợ TK 129, 229 Có TK 635- chi phí tài +Theo Thơng tư 13/2006/TT-BTC khoản chênh lệch hồn nhập ghi tăng doanh thu tài Định khoản: Nợ TK 129, 229 Có TK 515- doanh thu hoạt động tài 1.4 Chứng từ sử dụng: a.Chứng từ Để thực việc trích lập dự phòng giảm giá chứng khốn doanh nghiệp cần thực bước cơng việc sau: B1: Kiểm kê chứng khoán theo loại Để thực bước công việc doanh nghiệp cần phải vào sổ chi tiết đầu tư chứng khốn có mẫu sau: SỔ CHI TIẾT ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN (Dùng cho TK: 121.228) Tài khoản: ………… Loại chứng khoán:………………… Đơn vị phát hành:……… Mệnh giá:………… Lãi suất ………… Thời hạn phát hành……… Ngày Chứng từ Diễn TK Ngày giải đối tháng số hiệu tháng ứng ghi sổ A B C D E số phát sinh số dư Mua vào Xuất số Thành tiền số Thành số Thành lượng lượng tiền lượng tiền Sổ có …… trang, đánh số từ trang 01 đến trang …… Ngày mở sổ:… Người ghi sổ: Ngày… tháng …năm…… Sổ mở theo tài khoản theo loại chứng khoán Vì tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kiểm kê chứng khoán theo loại vào ngày 31/12 năm báo cáo B2: Lập bảng kê chứng khoán số lượng giá trị vào mẫu, đối chiếu với giá thị trường vào ngày kiểm kê B3: Tính mức dự phòng phải lập cho niên độ sau Bảng kê dự phòng giảm giá đầu tư chứng khốn số hiệu TK 121 228 Loại chứng Số lượng khoán … ……… …… ……… b Tài khoản sử dụng Giá đơn vị mua vào ……… ……… Giá trị ngày Mức dự phòng kiểm kê cần lập ……… ……… ……… ……… Tài khoản sử dụng để phán ánh dự phòng tổn thất khoản đầu tư tài là: TK 129: Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn TK 229: Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn Kết cấu: + Bên nợ: Hoàn nhập số dự phòng giảm giá chứng khốn ngắn hạn(dài hạn) kỳ phải lập nhỏ số lập cuối kỳ trước + Bên có: Trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn( dài hạn) - số cần trích lập lần đầu số chênh lệc số dự phòng kỳ phải lập lớn số lập cuối kỳ trước + Số dư bên có: Số dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư ngắn hạn ( dài hạn) có cuối kỳ Hạch tốn số nghiệp vụ chủ yếu: Cuối kỳ kế toán, vào biến động giảm giá khoản đầu tư ngắn hạn( dài hạn) có, tính tốn mức dự phòng cần lập lần đầu, ghi: Nợ TK 635 – chi phí tài Có Tk 129, 229 Cuối kỳ kế toán sau: + Nếu khoản dự phòng giảm giá khoản đầu tư ngắn hạn( dài hạn) phải lập kỳ nhỏ khoản dự phòng giảm giá khoản đầu tư ngắn hạn (dài hạn) lập cuối kỳ kế tốn trước số chênh lệch nhỏ phải hoàn nhập , ghi: Nợ TK 129,229 Có TK 635 + Nếu khoản dự phòng giảm giá khoản đầu tư ngắn hạn (dài hạn) phải lập kỳ kế toán lớn khoản dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (dài hạn) lập cuối kỳ kế tốn trước phải trích lập thêm theo số chênh lệch lớn hơn, ghi: Nợ TK 635 20 BẢNG KÊ XÁC ĐỊNH MỨC DỰ PHÒNG PHẢI THU KHĨ ĐỊI Ngày 31/12/N Tên khách hàng Số nợ phải thu khách hàng nghi ngờ ngày 31/12/N Tỷ lệ ước tính khơng thu khách hàng Mức dự phòngcần lập cho khách hàng b.Hạch tốn số nghiệp vụ chủ yếu: Tài khoản sử dụng là: TK 139- Dự phòng phải thu khó đòi Kết cấu: - Bên nợ : + Hồn nhập dự phòng phải thu khó đòi +Xóa khoản nợ phải thu khó đòi - Bên có: + Số dự phòng nợ phải thu khó đòi lập tính vào chi phí quản lý doanh ngiệp - Số dư bên có: Số dự phòng khoản phải thu khó đòi có cuối kỳ Hạch toán số nghiệp vụ : Cuối kỳ kế toán , kế toán xác định số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích kỳ số lớn số trích lập kỳ trước chưa sử dụng hết số chênh lệch lớn hạch tốn vào chi phí ghi: Nợ TK 642- chi phí quản lý doanh nghiệp Có Tk 139 Nếu số cần trích nhỏ số dự phòng trích kỳ trước chưa sử dụng hết ghi: Nợ TK 139 Có Tk 642- chi tiết hồn nhập dự phòng phải thu khó đòi 21 Khi xóa nợ ghi: Nợ TK 139 (Nếu lập dự phòng) Nợ TK 642 ( Nếu chưa lập dự phòng) Có TK 131 Có Tk 138- phải thu khác Đồng thời ghi vào bên nợ TK 004- Nợ khó đòi xử lý Đối với khoản nợ phải thu khó đòi xử lý xóa nợ, sau lại thu hồi nợ, kế toán vào giá trị thực tế khoản nợ thu hồi được, ghi: Nợ TK 111, 112… Có TK 711- Thu nhập khác Các khoản nợ phải thu khó đòi bán cho Cơng ty mua bán nợ Khi doanh nghiệp hồn thành thủ tục bán khoản nợ phải thu cho công ty mua bán nợ thu tiền , ghi: Nợ TK 111, 112… : số tiền thu Nợ Tk 139: số chênh lệch bù đắp dự phòng lập Nợ TK 642,… : Số chênh lệch lại bù đắp khoản khác Có TK 131, 138 C Chương 2: KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ DỰ PHỊNG I Một số điểm khác biệt hạch tốn chi phí dự phòng giới so với Việt Nam Dự phòng theo chuẩn mực kế tốn quốc tế Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 18- Các khoản dự phòng, tài sản nợ tiềm tàng chuẩn mực số 02- Hàng tồn kho bám sát so với chuẩn mực kế toán quốc tế tương ứng IAS 37 IAS 02 nhiên số khác biệt nhỏ: Đó việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 22 Đối với chuẩn mực quốc tế việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho thực sở mặt hàng tồn kho gộp nhóm mặt hàng tồn kho giống có liên quan với Trường hợp thơng thường mặt hàng tồn kho liên quan đến giây chuyền sản xuất mà chúng có mục đích việc sử dụng cuối cùng, sản xuất tiêu thụ thị trường khu vực thực tế đánh giá riêng biệt với mặt hàng khác dây chuyền sản xuất Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho không thực sở phân loại hàng tồn kho thành phẩm, hàng hóa Đối với dịch vụ cung cấp dở dang, việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tính theo loại dịch vụ có mức giá riêng biệt Trong việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Việt Nam tiến hành riêng biệt cho loại hàng tồn kho mặt hàng tồn kho Dự phòng kế tốn Mỹ Chế độ kế tốn Mỹ nhìn chung tạo cho doanh nghiệp chủ động lớn việc tổ chức hạch toán kế tốn doanh nghiệp Đối với kế tốn chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi kế toán Mỹ quy định giống với kế toán Việt Nam phương pháp ước tính khoản dự phòng cần trích lập Tuy nhiên có khác biệt phương pháp ước tính dự phòng nợ khó đòi theo thời gian nợ khách hàng Nếu kế toán Việt Nam khoản nợ phải hạn từ tháng trở lên kể từ ngày đáo hạn doanh nghiệp phép trích lập dự phòng tỷ lệ trích lập khoản nợ q hạn quy định cụ thể kế tốn Mỹ lại khơng Các khoản nợ hạn doanh 23 nghiệp trích lập dự phòng tỷ lệ trích lập số nợ khó đòi doanh nghiệp tự định dựa kinh nghiệm Đây nói điểm linh hoạt kế tốn Mỹ đồng thời tôn trọng nguyên tắc thận trọng việc lập dự phòng Ta lấy ví dụ ty A có khoản nợ đến hạn thu vào ngày 30 tháng 11 năm N khách hàng chưa chịu trả năm tài kết thúc Như kế toán Việt Nam phải đến ngày 31/12/N+1 doanh nghiệp trích lập dự phòng ý nghĩa việc trích lập bị giảm nhiều kế tốn Mỹ doanh nghiệp trích lập khoản dự phòng cho nợ vào cuối năm tài N Tính kịp thời đảm bảo Hơn loại hình doanh nghiệp khác với khoảng thời gian nợ hạn khả khác Như việc quy định tỷ lệ trích cứng nhắc kế tốn Việt Nam khơng thực hợp lý Để cho doanh nghiệp tự ước tính tỷ lệ sở tình hình thực tế hoạt động doanh nghiệp giải pháp hay phù hợp với đa dạng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Dự phòng kế tốn Tây Âu Đối với kế tốn dự phòng giảm giá hàng tồn kho có chút khác biệt kế tốn Việt Nam nước Tây Âu Đó việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Việt Nam thực mà giá trị thực chúng nhỏ so với giá gốc Trong giá trị thực hàng tồn kho giá bán ước tính trừ chi phí ước tính để hồn thành sản phẩm chi phí cần thiết cho việc tiêu thụ chúng Điều khác biệt so với kế toán Tây Âu việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho thực giá trị thị trường hàng tồn kho bị giảm sút so với giá trị sổ sách chúng 24 Đối với dự phòng nợ phải thu khó đòi có khác biệt đáng kể kế toán Việt Nam Tây Âu: +Kế tốn Việt Nam: Số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập = số nợ q hạn * Tỷ lệ phần trăm khách hàng có khả + Kế tốn Tây Âu: Số dự phòng giảm giá TK khách hàng = số nợ thuế khách hàng nghi ngờ * Tỷ lệ phần trăm có khả Như khác biệt nằm chỗ kế tốn Việt Nam tính mức dự phòng cần trích lập khoản nợ có VAT khách hàng kế tốn Tây Âu tính khoản nợ ngồi VAT Như với khoản nợ khó đòi số dự phòng mà doanh nghiệp Việt Nam cần trích lập cao so với doanh nghiệp Tây Âu Điều đồng nghĩa với việc làm tăng chi phí giảm lợi nhuận Nếu khoản nợ không thu hồi phép xóa khoản VAT thu hộ nộp hộ nhà nước trước khơng hồn lại kế tốn Việt Nam cho phép hồn lại nước Tây Âu Đây điểm tiến đáng học tập kế tốn Tây Âu Vì thực tế VAT thuế gián thu, người phải chịu người tiêu dùng doanh nghiệp Vậy nên vô lý bắt doanh nghiệp phải chịu khoản chi phí khoản nợ phải lập dự phòng phải xóa nợ II Một số ý kiến nhận xét chế độ kế toán hành thực trạng hạch toán chi phí dự phòng Việt Nam Những tiến chế độ kế tốn dự phòng hành ( Thông tư 13/2006) so với chế độ cũ ( Thông tư 107/2201) Nền kinh tế vận động biến đổi nhanh chóng kéo theo biến động nghiệp vụ kinh tế Điều đòi hỏi nhà lập pháp phải theo dõi thực tế để có điều chỉnh văn pháp luật kịp thời 25 cho chúng phát huy tốt vai trò hướng dẫn đạo thực tế Các văn hướng dẫn trích lập dự phòng nằm quy luật chung Văn đời sau có bước đổi tìm tòi, phát triển văn trước để phù hợp với thực tiễn diễn để hội nhập với giới Thông tư 13/2006/TT-BTC đời thay cho thông tư 107/TT-BTC thể tiến khắc phục tồn mà thơng tư trước chưa giải Thứ nhất: Theo thông tư 107/TT-BTC thời điểm lập hồn nhập dự phòng thời điểm cuối năm tài Tuy với phát triển thị trường chứng khoán, doanh nghiệp niêm yết phải lập báo cáo tài niên độ thơng tư 13/TT-BTC dưa thời điểm lập hoàn nhập dự phòng vào cuối niên độ kế tốn Thứ hai: Thông tư 107/TT-BTC quy định nợ phải thu hạn từ năm trở lên, kể từ ngày đến hạn thu nợ hợp đồng kinh tế khế ước vay nợ cam kết nợ, doanh nghiệp đòi nhiều lần chưa thu nợ ( trừ trường hợp đặc biệt) Điều thực tế khơng phù hợp vi phạm nguyên tắc kế toán thận trọng làm cho việc dự phòng giảm ý nghĩa thời điểm lập dự phòng cách xa so với thời điểm đáo hạn nợ Hơn theo thông tư doanh nghiệp tự ước tính tỷ lệ không thu hồi số nợ phải thu để lập dự phòng tổng số dự phòng phải thu nợ khó đòi khơng vượt q 20% tổng dố dư nợ phải thu Điều khơng hợp lý dự phòng mang nặng cảm tính kế toán viên số 20% giới hạn cứng nhắc Thông tư 13/TT-BTC khắc phục tồn cách quy định cụ thể tuổi nợ phần trăm trích lập dự phòng khoản nợ hạn: + 30% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ tháng đến năm +50% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm + 70% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm 26 Thứ ba : chế độ cũ chưa đề cập cụ thể khoản đầu tư tài dài hạn (đầu tư vào cơng ty con, cơng ty liên kết ) mà gộp chung thành loại đầu tư chứng khoán chế độ tách rõ ràng Những điểm tồn chế độ hành Mặc dù có nhiều tiến đưa vào áp dụng thức vào thực tiễn thơng tư 13/TT-BTC bộc lộ nhiều nhược điểm chưa khắc phục được: a Tính dự phòng số nợ phải thu có VAT Chế độ quy định doanh nghiệp tính số dự phòng phải thu khó đòi tính số phải thu có VAT phần nợ phải thu bị tính vào chi phí khơng thu hồi xóa sổ theo số tiền có VAT Điều chưa phù hợp lẽ lý thuyết VAT thuế gián thu, người tiêu dùng phải chịu, doanh nghiệp người thu hộ nộp hộ nhà nước mà Khi bán hàng cung cấp dịch vụ cho khách hàng, bút toán ghi nhận doanh thu phản ánh số thuế doanh nghiệp thu hộ cho nhà nước Ví dụ bán hàng cho khách hàng số tiền phải thu 110 VAT 10 Khi doanh nghiệp lập dự phòng cho khoản nợ hạn tháng doanh nghiệp ghi: Nợ TK 642: 33 Có TK 139: 33 Còn doanh nghiệp trích dự phòng số nợ khơng có VAT ghi: Nợ TK 642: 30 Có TK 139: 30 Như trường hợp chi phí doanh nghiệp tăng lên khoản khơng đáng có Điều gây thiệt cho doanh nghiệp Cũng theo cách tính doanh nghiệp khơng khấu trừ số thuế giá trị gia tăng thu nộp hộ cho nhà nước trước b Trích lập dự phòng cho ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ, sản phẩm dở dang Theo Chuẩn mực số 02- Hàng tồn kho: giá trị thực giá bán ước tính hàng tồn kho kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường trừ 27 chi phí ước tính để hồn thành sản phẩm chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng Đối với nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ doanh nghiệp mua để sản xuất kinh doanh để bán , việc xác định giá trị thực theo công thức không thực tế Khi không bán khơng cần lập dự phòng giảm giá với chúng Thực tế doanh nghiệp có nhiều danh mục nguyên vật liệu công cụ dụng cụ, việc đánh giá lại chúng theo mặt giá thị trường nhiều cơng sức Hơn lập dự phòng cho ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ mà giá bán sản phẩm làm từ chúng bị giảm giá rõ ràng kế tốn thực lập dự phòng trùng lắp: + Một cho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tạo nên sản phẩm + Hai cho sản phẩm làm từ chúng Thứ đến sản phẩm dở dang: Đã sản phẩm dở dang bán Thêm mức độ dở dang khác sản phẩm quy sản phẩm hoàn thành tương đương nên khó xác định lượng tồn kho sản phẩm dở dang Với ý nghĩa chi phí sản xuất dở dang dịch vụ dở dang khơng thể đối tượng để lập dự phòng Thực trạng hạch tốn dự phòng giảm giá tài sản doanh nghiệp Việt Nam Tính đến thời điểm dự phòng giảm giá tài sản thức đưa vào chế độ kế toán Việt Nam 12 năm Trong khoảng thời gian doanh nghiệp Việt Nam làm quen với khái niệm dự phòng áp dụng chế độ vào doanh ngiệp Điều tạo tiền đề thuận lợi cho doanh nghiệp có nguồn quỹ tài để bù đắp tổn thất có thiệt hại xảy Tuy doanh nghiệp hiểu nắm chế độ nhiều lúng túng việc áp dụng Ví việc áp dụng dự phòng giảm giá đầu tư tài Đối với chứng khoán doanh nghiệp mua bán OTC việc xác định giá thị trường chúng khó khăn nơi làm 28 kiểu Nhiều doanh nghiệp có khoản đầu tư tài lớn doanh nghiệp trích lập dự phòng cho khoản đầu tư dù thời gian vừa qua giá chứng khoán liên tục giảm mạnh Lý mua vào thị trường chứng khốn đỉnh thời điểm lập dự phòng giá chứng khốn xuống đáy, doanh nghiệp trích lập dự phòng theo quy định khiến lợi nhuận doanh nghiệp kỳ báo cáo bị giảm sút nghiêm trọng Điều khiến cổ đơng đối tượng hữu quan bi quan tình hình doanh nghiệp, dẫn tới có hành động gây bất lợi cho doanh nghiệp Do doanh nghiệp bất chấp quy định hành khơng lập dự phòng Đối với hàng tồn kho: Vào thời điểm cuối năm doanh nghiệp có nhiều việc cần làm mà việc xác định phẩm chất hàng tồn kho giá trị chúng không đánh giá cách cẩn trọng, chí nhiều doanh nghiệp làm qua loa dựa ước tính chủ quan Các doanh nghiệp ngày phát triển thị trường nhiều cách có việc áp dụng sách tín dụng “ thống”, cho nhiều khách hàng nợ Thế có nhiều khách hàng nên việc thẩm định tình hình tài khách hàng khó khăn cho khách hàng nợ doanh nghiệp thường xuyên cập nhật tin tức khách hàng cách thường xuyên Mặc dù thơng tư quy định % trích lập dự phòng nợ hạn tương ứng với thời gian nợ hạn nhiều doanh nghiệp không thực nghiêm túc mà ước tính chung chung Việc hiểu không thống thông tư thực không nghiêm túc quy định thông tư khiến việc trích lập dự phòng nhiều doanh nghiệp Việt Nam nhiều ý nghĩa Cuối 2008 đầu 2009 kinh tế giới rơi vào khủng hoản nhiều doanh nghiệp Việt Nam lao đao khơng trích lập dự phòng đầy đủ dẫn tới khơng có nguồn tài cần thiết để bù đắp thiệt hại xảy III Những kiến nghị nhằm hoàn thiện chế độ kế tốn dự phòng giảm giá tài sản Những kiến nghị chế độ hành 29 1.1 Thống thông tư 13/TT-BTC quy định chế độ kế toán hành dự phòng giảm giá tài sản Theo thơng tư 13/TT-BTC, việc hồn nhập khoản dự phòng ghi tăng doanh thu( thu nhập) tương ứng với hoạt động có liên quan đến đối tượng dự phòng, chẳng hạn hồn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vào thu nhập khác Trong đó, theo chế độ kế tốn Việt Nam 2006, hồn nhập khoản dự phòng cách ghi giảm chi phí hoạt động liên quan đến đối tượng lập dự phòng Dự phòng phản ánh cách tiếp cận thận trọng: ghi nhận trước khoản chi phí chưa chi xảy tương lai Một chi phí khơng chi ( tổn thất khơng xảy ra), khoản trích phải hồn nhập Ngược lại với trích lập dự phòng làm giảm lợi nhuận kỳ việc hoàn nhập làm tăng lợi nhuận kỳ Theo lập luận này, hồn nhập dự phòng dù cách ghi giảm chi phí hay tăng thu nhập , hợp lý cuối dẫn đến tăng lợi nhuận kỳ Điều khác biệt nhỏ cách thức điều chỉnh tăng lợi nhuận: hoàn nhập cách ghi giảm chi phí gián tiếp tăng lợi nhuận hồn nhập tăng thu nhập ảnh hưởng trực tiếp đến tăng lợi nhuận Đế đảm bảo thống em xin đưa đề xuất nên quy định thống hồn nhập dự phòng tất khoản dự phòng lập ghi tăng thu nhập Phương án mặt đảm bảo tính thống nhất, mặt khác đơn giản hóa nghiệp vụ kế tốn xử lý dự phòng phản ánh chất hồn nhập dự phòng Đây phương án mà số nước có kế toán phát triển nước Tây Âu áp dụng 1.2 Loại bỏ dự phòng giảm giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ sản phẩm dở dang Như lập luận phần việc đưa nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ sản phẩm dở dang vào đối tượng dược trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho khơng cần thiết gây thêm phiền phức cho doanh nghiệp Thực tế doanh nghiệp khó mà áp dụng đầy đủ quy định thông tư 30 Vì em đề xuất nên bỏ lọai hàng tồn kho khỏi danh sách đối tượng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Trong lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho em thiết nghĩ học tập phương pháp chuẩn mực kế toán quốc tế: Đó việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho có thực sở mặt hàng tồn kho gộp nhóm mặt hàng giống có liên quan đến Như giúp cơng tác kế tốn liên kết thơng tin hàng tồn kho không tách biệt chúng 1.3 Quy định rõ cổ phiếu OTC lập dự phòng cơng ty chứng khoán Đối với cổ phiếu OTC, điều kiện để trích lập dự phòng giá trị thị trường vào thời điểm lập Báo cáo tài nhỏ giá trị ghi sổ Các cổ phiếu lại giá thị trường thức nên khó xác định giá thị trường Cơ quan thuế tỉnh, thành phố có cách hiểu khác giao dịch chứng khốn tự Có nơi hiểu thị trường OTC trao đổi tự nên phải trích lập dự phòng Có nơi lại cho OTC khơng phải tự nên trích lập bị gạt ra, chí bị xử phạt Trước tình trạng em kiến nghị Bộ Tài Chính nên có quy định cụ thể cổ phiếu OTC Ví dụ với cổ phiếu OTC so sánh với doanh nghiệp tương tự niêm yết để xác định mức giá thị trường loại cổ phiếu vào thời điểm lập dự phòng Một vấn đề theo thơng tư 13/TT-BTC công ty niêm yết, công ty quản lý quỹ thực trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài cơng ty chứng khốn lại khơng trích lập Nhưng khơng cơng ty chứng khốn, cơng ty có quy mô vốn lớn, thông qua hoạt động tự doanh thực đầu tư nhiều vào chứng khốn niêm yết khơng niêm yết Vì khơng quy định nên việc trích lập dự phòng cho hoạt động nên doanh nghiệp có cách hành xử khác 31 Vì em kiến nghị nên cho phép cơng ty chứng khốn trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khốn để bảo đảm công cho doanh nghiệp 1.4 Tách VAT lập dự phòng nợ phải thu khó đòi Như phân tích việc tính dự phòng nợ phải thu khó đòi số nợ phải thu khó đòi có VAT khơng hợp lý gây thiệt thòi cho doanh nghiệp Vì theo em để giải tồn để phù hợp với thông lệ quốc tế chế độ nên quy định trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi dựa số nợ phải thu VAT 1.5 Linh hoạt việc quy định thời hạn tỷ lệ trích lập dự phòng với nợ khó đòi Theo quy định hành với khoản nợ phải thu khó đòi có tuổi nợ hạn từ tháng trở lên trích lập dự phòng Điều khiến doanh nghiệp khơng sớm có khoản dự trữ cho thiệt hại xảy nợ Vì em kiến nghị Bộ Tài Chính nên quy định khoản nợ đến hạn toán năm mà chưa thu hồi chuyển tồn số nợ phải thu sang nợ q hạn tiến hành trích lập dự phòng cho khả không thu hồi nợ Đối với loại doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực khác nhau, thân nợ khác tuổi nợ hạn giống khả khác Vì áp dụng tỷ lệ trích cố định với khoản thời gian nợ hạn không hợp lý Chế độ nên doanh nghiệp có tự chủ định việc xác định mức tỷ lệ trích khoản nợ doanh nghiệp dựa kinh nghiệm hoạt động họ Những giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn dự phòng giảm giá tài sản doanh nghiệp Việt Nam 32 Để tăng cường hiệu công tác kế tốn nói chung kế tốn dự phòng giảm giá tài sản nói riêng doanh nghiệp cần phải tăng cường trình độ kế tốn viên cách thường xuyên tổ chức khóa đào tạo bổ sung kiến thức tuyển vào kế tốn viên giỏi, có đạo đức nghề nghiệp tốt Việc trích lập dự phòng phải xem xét đối chiếu với năm trước Đối với khách hàng mua chịu doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật thông tin khách hàng đó, thực biện pháp đòi nợ khoản nợ đến hạn trả Khi nợ hạn tiến hành thúc nợ tìm hướng giải pháp cho khoản nợ hạn Đối với hàng tồn kho phải có sổ sách theo dõi riêng hàng hóa phẩm chất Việc xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ phải người có chun mơn tiến hành phải thực chu đáo Doanh nghiệp cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng trước định đầu tư vào loại chứng khốn có cập nhật giá chúng thị trường cách thường xuyên Doanh nghiệp cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng chế độ để thực cho để hưởng quyền lợi đáng mình: Ví không nên mua cổ phiếu không tự giao dịch hay mua bán hàng hóa mà khơng có hóa đơn kèm theo 33 D KẾT LUẬN Thông qua việc nghiên cứu đề tài em hiểu sâu sắc thêm nhiều vấn đề dự phòng giảm giá tài sản mà trước em chưa thấu đáo: từ chất tới ý nghĩa khoản dự phòng phương pháp trích lập hạch tốn chúng sổ sách kế toán Bên cạnh thấy tiến bộ, phát triển chế độ hành em phát điểm tồn tại, chưa hoàn thiện chế độ Cũng qua việc nghiên cứu đề tài em có dịp tìm hiểu thêm hạch tốn dự phòng quốc gia khác Từ dưa kiến nghị để góp phần hoàn thiện chế độ Em hy vọng tương lai Bộ Tài Chính có thay đổi để chế độ ngày hoàn thiện Trong thời gian qua kinh tế giới có biến động khó lường: Từ phát triển ổn định bất ngờ chìm sâu vào suy thối thấy rõ vai trò việc lập dự phòng Mong doanh nghiệp Việt Nam nhận thức đắn tầm quan trọng khoản dự phòng thực nghiêm túc chế độ để thông tin tài doanh nghiệp trở nên thực hữu ích cho người sử dụng Mặc dù em cố gắng thời gian thực đề tài, viết em có nhiều thiếu sót Vì em mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo bạn sinh viên để đề tài nghiên cứu hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! 34 E DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Các trang web: + danketoan.com + vnexpress.net +vaa.vn + saga.vn + xaluan.com Chuẩn mực kế toán quốc tế 26 chuẩn mực kế tốn Việt Nam – NXB Tài chính- năm 2008 Kế tốn Mỹ - NXB Tài – năm 1999 5.Tạp chí nghiên cứu kế tốn số năm 2008 2009 6.Tạp chí kế tốn số 2008, 2009 Quyết đinh 15/2006/QĐ-BTC Thông tư số 107/2001/TT-BTC Thông tư số 13/2006/TT-BTC
- Xem thêm -

Xem thêm: Bàn về hạch toán chi phí dự phòng giảm giá tài sản, Bàn về hạch toán chi phí dự phòng giảm giá tài sản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay