Một số giải pháp hoàn thiện hạch toán các khoản dự phòng

28 8 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2018, 18:43

Dự phòng được hiểu là việc ghi nhận trước một khoản chi phí thực tế chưa thực chi vào chi phí kinh doanh, chi phí đầu tư tài chính của niên độ báo cáo để có nguồn tài chính cần thiết bù đắp những thiệt hại có thể xảy ra trong các niên độ liền sau. Từ khái niệm trên cho ta thấy, hạch toán kế toán các khoản dự phòng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí kinh doanh trong kỳ từ đó ảnh hưởng kết quả kinh doanh, các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. Hơn nữa, tất cả các khoản dự phòng đều là nợ tiềm tàng vì chúng không được xác định một cách chắc chắn về giá trị hoặc thời gian, nó chứa đựng nhiều yếu tố chủ quan. Do đó việc hạch toán kế toán các khoản dự phòng là một điều đáng phải quan tâm. Để có được sự đáng tin cậy của báo cáo tài chính, sự minh bạch các con số liên quan đến các khoản dự phòng cần có sự chính xác trong việc hạch toán các khoản dự phòng này. Từ đó đặt ra yêu cầu cần phải hoàn thiện đối với chế độ kế toán về các khoản dự phòng. Chế độ kế toán hoàn thiện sẽ tạo sự dễ dàng trong kế toán đối với các doanh nghiệp đồng thời góp phần thực hiện cam kết của chính phủ Việt Nam trong việc hoàn thiện hệ thống Chuẩn mực kế toán (CMKT) phù hợp với thông lệ kế toán quốc tế. Với mong muốn tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này em đã chọn đề tài Một số giải pháp hoàn thiện hạch toán các khoản dự phòng để được trình bày một số tìm hiểu, ý kiến của em về chế độ kế toán hiện hành đối với các khoản dự phòng. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của TS Phạm Thị Bích Chi đã giúp em hoàn thành bài đề án này. Ngoài lời mở đầu và kết luận đề án của em gồm hai phần chính như sau: Phần 1: Tổng quan về dự phòng và hạch toán các khoản dự phòng. Phần 2: Thực trạng kế toán dự phòng theo kế toán Việt Nam hiện hành Phần 3: Một số giải pháp hoàn thiện hạch toán các khoản dự phòng 1 Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Đề án m«n häc LỜI MỞ ĐẦU Dự phòng hiểu việc ghi nhận trước khoản chi phí thực tế chưa thực chi vào chi phí kinh doanh, chi phí đầu tư tài niên độ báo cáo để có nguồn tài cần thiết bù đắp thiệt hại xảy niên độ liền sau Từ khái niệm cho ta thấy, hạch toán kế tốn khoản dự phòng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí kinh doanh kỳ từ ảnh hưởng kết kinh doanh, tiêu báo cáo tài Hơn nữa, tất khoản dự phòng nợ tiềm tàng chúng khơng xác định cách chắn giá trị thời gian, chứa đựng nhiều yếu tố chủ quan Do việc hạch tốn kế tốn khoản dự phòng điều đáng phải quan tâm Để có đáng tin cậy báo cáo tài chính, minh bạch số liên quan đến khoản dự phòng cần có xác việc hạch tốn khoản dự phòng Từ đặt yêu cầu cần phải hoàn thiện chế độ kế tốn khoản dự phòng Chế độ kế tốn hồn thiện tạo dễ dàng kế toán doanh nghiệp đồng thời góp phần thực cam kết phủ Việt Nam việc hoàn thiện hệ thống Chuẩn mực kế tốn (CMKT) phù hợp với thơng lệ kế tốn quốc tế Với mong muốn tìm hiểu sâu vấn đề em chọn đề tài Một số giải pháp hồn thiện hạch tốn khoản dự phòng để trình bày số tìm hiểu, ý kiến em chế độ kế toán hành khoản dự phòng Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn TS Phạm Thị Bích Chi giúp em hoàn thành đề án Ngoài lời mở đầu kết luận đề án em gồm hai phần sau: Phần 1: Tổng quan dự phòng hạch tốn khoản dự phòng Phần 2: Thực trạng kế tốn dự phòng theo kế tốn Việt Nam hành Phần 3: Một số giải pháp hon thin hch toỏn cỏc khon d phũng Phạm Thị Hải Hà Lớp :Kế Toán 17M Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Đề án môn học NI DUNG PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ PHỊNG VÀ HẠCH TỐN CÁC KHOẢN DỰ PHỊNG 1.1Vai trò dự phòng, u cầu quản lý hạch tốn khoản dự phòng 1.1 Vai trò dự phòng phân loại dự phòng 1.1.1.1 Khái niệm Để chủ động tài trường hợp xảy rủi ro, tổn thất tài sản chi phí phát sinh tương lai; doanh nghiệp phép thực trích lập dự phòng cho khoản giảm giá trị thu hồi tài sản kinh doanh Dự phòng thực chất việc ghi nhận trước khoản chi phí thực tế chưa thực chi vào chi phí kinh doanh, chi phí đầu tư tài niên độ báo để có nguồn tài bù đắp cho thiệt hại xảy niên độ Dự phòng làm tăng tổng chi phí, đồng nghĩa với tạm thời giảm thu nhập ròng niên độ báo cáo hay niên độ lập dự phòng Các khoản dự phòng khoản ghi nhận khoản nợ phải trả nghĩa vụ nợ phải trả chắn làm giảm sút lợi ích kinh tế để tốn nghĩa vụ khoản nợ phải trả Các khoản dự phòng phân biệt với khoản nợ phải trả như: Các khoản nợ phải trả người bán, phải trả tiền vay, khoản nợ phải trả xác định gần chắn giá trị thời gian, khoản dự phòng khoản nợ phải trả chưa chắn giá trị thời gian 1.1.1.2 Phân loại vai trò dự phòng Căn vào chất khoản dự phòng: ghi nhận trước khoản chi phí chi ( hay ) tương lai, ta chia dự phòng thành hai loại dự phòng rủi ro dự phòng phải trả D phũng ri ro bao gm: Phạm Thị Hải Hà Lớp :Kế Toán 17M Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Đề án môn học - D phũng tn thất khoản đầu tư tài chính:là dự phòng phần giá trị bị tổn thất loại chứng khoán đầu tư doanh nghiệp bị giảm giá giá trị khoản đầu tư tài bị tổn thất tổ chức kinh tế mà doanh nghiệp đầu tư bị lỗ - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho dự phòng phần giá trị bị tổn thất giá vật tư, thành phẩm, hàng hoá tồn kho bị giảm giá (bao gồm hàng tồn kho bị hư hỏng, phẩm chất, lạc hậu mốt, lạc hậu kỹ thuật, lỗi thời, ứ đọng, chậm luân chuyển, sảnt phẩm dở dang, chi phí dịch vụ dở dang) - Dự phòng nợ phải thu khó đòi dự phòng phần giá trị bị tổn thất khoản nợ phải thu hạn toán, nợ phải thu chưa q hạn tốn khơng đòi khách nợ khơng khả tốn Dự phòng phải trả: khoản nợ phải trả khơng chắn giá trị thời gian Dự phòng phải trả bao gồm: - Dự phòng phải trả bảo hành sản phẩm - Dự phòng phải trả tái cấu daonh nghiệp - Dự phòng phải trả hợp đồng có rủi ro lớn mà chi phí bắt buộc phải trả cho nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng vượt lợi ích kinh tế dự tính thu từ hợp đồng đó.Dự phòng lập riêng cho hợp đồng - Dự phòng phải trả khác 1.2 Yêu cầu quản lý hạch tốn khoản dự phòng 1.1.2.1 Đối với dự phòng tổn thất khoản đầu tư tài a) Dự phòng giảm giá đầu tư tài ngắn hạn: Khoản dự phòng để ghi nhận khoản lỗ phát sinh giảm giá chứng khoán ngắn hạn doanh nghiệp nắm giữ xảy Việc hạch tốn kế tốn khoản dự phòng cần tơn trọng quy định sau: + Việc trích lập hồn nhập khoản dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn thực thời điểm khoá sổ kế toán để lập báo cáo ti chớnh nm i Phạm Thị Hải Hà Lớp :Kế Toán 17M Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Đề án môn học vi cỏc doanh nghip cú lp báo cáo tài niên độ có biến động lớn lập dự phòng điều chỉnh trích thêm hồn nhập + Mức lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn xác định chênh lệch giá trị thực (giá thị trường) giá gốc ghi sổ kế tốn Nếu số dự phòng phải lập kỳ cao số dư dự phòng lập cuối kỳ kế tốn trước số chênh lệch ghi nhận vào chi phí tài kỳ Nếu số dự phòng phải lập năm thấp số dư dự phòng lập ghi sổ kế tốn số chênh lệch ghi giảm chi phí tài + Điều kiện để trích lập khoản dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn là: - Chứng khoán doanh nghiệp doanh nghiệp đầu tư theo quy định pháp luật; - Được tư mua, bán thị trường mà thời điểm kiểm kê, lập báo cáo tài có giá thị trường giảm xuống so với giá gốc ghi sổ kế tốn (Chứng khốn khơng mua bán tự khơng lập dự phòng) + Doanh nghiệp phải lập dự phòng cho loại chứng khốn đầu tư ngắn hạn có biến động giảm giá thời điểm cuối kỳ kế tốn năm theo cơng thức: Mức dự phòng giảm giá đầu tư chứng Số lượng chứng khoán bị Giá gốc chứng = giảm giá thời điểm * [ khoán ghi sổ - khoán ngắn hạn cuối kỳ kế toán năm kế toán Giá thị trường chứng khoán đầu tư ngắn hạn Doanh nghiệp phải xác định số dự phòng cần lập cho loại chứng khoán đầu tư ngắn hạn bị giảm giá tổng hợp vào bảng kê chi tiết dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư so sánh với số lập cuối kỳ kế toán trước để xác định số phải lập thêm hoàn nhập ghi giảm chi phí tài b) Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn: Khoản dự phòng ghi nhận rủi ro đầu tư tài dài hạn nhận vốn góp đầu tư bị lỗ phải gọi thêm vốn Kế tốn khoản dự phòng cn tụn trng mt s nguyờn tc sau: Phạm Thị Hải Hà Lớp :Kế Toán 17M ] Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Đề án môn học +Vic trích lập hồn nhập khoản dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn thực thời điểm cuối kỳ kế toán năm Trường hợp doanh nghiệp Bộ Tài chấp thuận áp dụng năm tài khác với năm dương lịch (khơng phải năm tài ngày 1/1 kết thúc ngày 31/12 hàng năm) thời điểm lập dự phòng ngày cuối năm tài Đối với doanh nghiệp có lập báo cáo tài niên độ có biến động lớn dự phòng điều chỉnh trích thêm hồn nhập vào cuối kỳ kế toán niên độ (kỳ kế toán quý) +Việc lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn phải thực theo quy định loại đầu tư dài hạn Mức lập dự phòng xác định chênh lệch giá trị thực (giá thị trường) khoản đầu tư thu hồi giá gốc ghi sổ kế tốn Nếu số dự phòng phải lập năm cao số dư dự phòng ghi sổ kế tốn số chênh lệch ghi nhận vào chi phí SXKD kỳ Nếu số dự phòng phải lập năm thấp số dư dự phòng lập năm trước chưa sử dụng hết số chênh lệch ghi giảm chi phí SXKD +Việc lập xử lý dự phòng giảm giá khoản chứng khoán đầu tư dài hạn thực vào cuối năm tài giá thị trường chứng khoán đầu tư dài hạn doanh nghiệp có thường xuyên bị giảm so với giá gốc ghi sổ kế tốn Điều kiện để trích lập khoản dự phòng giảm giá chứng khốn dài hạn là: - Chứng khoán doanh nghiệp doanh nghiệp đầu tư quy định pháp luật; - Được tự mua, bán thị trường mà thời điểm kiểm kê, lập báo cáo tài có giá thị trường giảm so với giá gốc ghi sổ kế tốn + Doanh nghiệp phải lập dự phòng cho loại chứng khốn dài hạn có biến động giảm giá thời điểm cuối năm tài theo cơng thc: Phạm Thị Hải Hà Lớp :Kế Toán 17M Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Đề án môn häc Mức dự phòng giảm giá đầu tư chứng khốn dài Số lượng chứng = khoán bị giảm giá * [ thời điểm lập báo hạn cho năm sau Giá gốc Chứng Giá thị trường khoán ghi sổ kế tốn cáo tài năm - chứng khốn đầu ] tư dài hạn Doanh nghiệp phải xác định số dự phòng cần lập cho loại chứng khốn đầu tư dài hạn bị giảm giá tổng hợp vào bảng kê chi tiết dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư so sách với số lập cuối năm trước chưa sử dụng hết để xác định số phải lập thêm hồn nhập giảm chi phí tài + Đối với khoản vốn Tổng công ty đầu tư vào công ty thành viên Tổng công ty, công ty đầu tư vào công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, hợp danh, liên doanh, liên kết khoản đầu tư dài hạn khác phải trích lập dự phòng, doanh nghiệp nhận vốn góp đầu tư bị lỗ phải gọi thêm vốn (Trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch xác định phương án kinh doanh trước đầu tư), mức trích lập dự phòng cho khoản đầu tư tài tính theo công thức sau: Vốn đầu tư doanh Tổng vốn Mức dự phòng tổn thất khoản đầu tư nghiệp góp thực tế = { tài dài hạn bên doanh nghiệp Vốn chủ - sở hữu thực có } X Tổng vốn góp thực tế bên doanh nghiệp Mức trích tối đa cho khoản đầu tư dài hạn số vốn đầu tư Đến thời điểm khoá sổ kế toán năm sau, cơng ty đầu tư vốn có lãi giảm lỗ cơng ty hồn nhập phần tồn số trích dự phòng ghi giảm chi phí tài + Khoản dự phòng giảm giá đầu tư tài dùng để bù đắp số tổn thất khoản đầu tư dài hạn thực tế xảy nguyên nhân bên nhận đầu tư bị phá sản, thiên tai, dẫn đến khoản đầu tư khơng có khả Phạm Thị Hải Hà Lớp :Kế Toán 17M Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Đề án môn học thu hồi thu hồi thấp giá gốc khoản đầu tư Khoản dự phòng khơng dùng để bù đắp khoản lỗ bán lý khoản đầu tư c) Dự phòng phải thu khó đòi Khoản dự phòng ghi nhận khoản phải thu khó đòi có khả khơng đòi vào cuối niên độ kế toán Việc kế toán khoản dự phòng cần tơn trọng quy định sau: + Cuối kỳ kế toán cuối kỳ kế toán niên độ (Đối với đơn vị có lập báo cáo tài niên độ) doanh nghiệp xác định khoản nợ phải thu khó đòi có khả khơng đòi để trích lập hồn nhập khoản dự phòng phải thu khó đòi tính vào ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ báo cáo + Về nguyên tắc, lập dự phòng phải có chứng đáng tin cậy khoản nợ phải thu khó đòi (Khách hàng bị phá sản bị tổn thất, thiệt hại lớn tài sản, nên khơng khó có khả tốn, đơn vị làm thủ tục đòi nợ nhiều lần không thu nợ) Theo quy định hành khoản phải thu coi khoản phải thu khó đòi phải có chứng chủ yếu đây: - Số tiền phải thu phải theo dõi cho đối tượng, theo nội dung, khoản nợ, ghi rõ số nợ phải thu khó đòi; - Phải có chứng từ gốc giấy xác nhận khách nợ số tiền nợ chưa trả bao gồm: Hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu công nợ + Căn để ghi nhận khoản nợ phải thu khó đòi là: - Nợ phải thu q hạn toán ghi hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, cam kết hợp đồng cam kết nợ, doanh nghiệp đòi nhiều lần chưa thu được; - Nợ phải thu chưa đến thời hạn toán khách nợ lâm vào tình trạng phá sản làm thụ tục giải th, mt tớch, b trn Phạm Thị Hải Hà Lớp :Kế Toán 17M Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Đề án môn học + Mc lp d phũng khoản nợ phải thu khó đòi theo quy định chế độ tài doanh nghiệp hành + Đối với khoản phải thu khó đòi kéo dài nhiều năm, doanh nghiệp cố gắng dùng biện pháp để thu nợ không thu nợ xác định khách nợ thực khơng khả tốn doanh nghiệp phải làm thủ tục bán nợ cho Công ty mua, bán nợ tài sản tồn đọng xoá khoản nợ phải thu khó đòi sổ kế tốn c) Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Khoản dự phòng ghi nhận có chứng đáng tin cậy giảm giá giá trị thực so với gián gốc hàng tồn kho Kế tốn khoản dự phòng cần tơn trọng số quy định sau: + Dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập giá trị thực hàng tồn kho nhỏ giá gốc ghi nhận vào giá vốn hàng bán kỳ + Dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập vào cuối kỳ kế toán năm lập báo cáo tài Khi lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải thực theo quy định Chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho” quy định chế độ tài hành Đối với doanh nghiệp phải lập cơng khai báo cáo tài niên độ cơng ty niêm yết lập báo cáo tài niện độ (báo cáo q) xem xét điểu chỉnh số dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập cho phù hợp với tình hình thực tế theo nguyên tắc giá trị hàng tồn kho phản ánh Bảng Cân đối kế toán theo giá trị thực (Nếu giá trị thực thấp giá gốc) hàng tồn kho + Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải tính theo thứ vật tư, hàng hoá, sản phẩm tồn kho Đối với dịch vụ cung cấp dỡ dang, việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải tính theo loại dịch vụ có mức giá riêng biệt + Cuối niên độ kế toán, vào số lượng, giá gốc, giá trị thực thứ vật tư, hàng hoá, loại dịch vụ cung cp d Phạm Thị Hải Hà Lớp :Kế Toán 17M Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Đề án m«n häc dang, xác định khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập cho niện độ kế toán tiếp theo: - Trường hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập cuối kỳ kế toán lớn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập cuối kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết số chênh lệch lớn ghi tăng dự phòng ghi tăng giá vốn hàng bán - Trường hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập cuối kỳ kế toán năm nhỏ khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho ghi sổ kế tốn số chênh lệch nhỏ hồn nhập ghi giảm dự phòng ghi giảm giá vốn hàng bán 1.1.2.2 Đối với dự phòng phải trả Dự phòng phải trả khoản nợ phải trả không chắn giá trị thời gian Dự phòng phải trả thường bao gồm: dự phòng phải trả bảo hành sản phẩm, dự phòng phải trả tái cấu doanh nghiệp, dự phòng phải trả hợp đồng có rủi ro lớn, dự phòng phải trả khác Kế tốn khoản dự phòng cần tôn trọng số quy định sau: + Một khoản dự phòng phải trả ghi nhận thoả mãn điều kiện sau: - Doanh nghiệp có nghĩa vụ nợ (nghĩa vụ pháp lý nghĩa vụ liên đới) kết từ kiện xảy ra; - Sự giảm sút lợi ích kinh tế xảy dẫn đến việc yêu cầu phải toán nghĩa vụ nợ; - Đưa ước tính đáng tin cậy giá trị nghĩa vụ nợ + Giá trị ghi nhận khoản dự phòng phải trả giá trị ước tính hợp lý khoản tiền để toán nghĩa vụ nợ tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm ngày kết thúc kỳ kế toán niên độ + Khoản dự phòng phải trả lập năm lần vào cuối niên độ kế tốn Trường hợp đơn vị có lập báo cáo tài niên độ lập dự phòng phải trả vào cuối kỳ kế toán niên độ Trường hp s d phũng phi Phạm Thị Hải Hà Lớp :Kế Toán 17M 10 Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Đề án môn học tr cn lp k kế tốn lớn số dự phòng phải trả lập kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết số chênh lệch ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh kỳ kế tốn Trường hợp số dự phòng phải trả lập kỳ kế tốn nhỏ số dự phòng phải trả lập kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết số chênh lệch phải hồn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh kỳ kế tốn + Chỉ khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả lập ban đầu bù đắp khoản dự phòng phải trả + Khơng ghi nhận khoản dự phòng cho khoản lỗ hoạt động tương lai, trừ chúng liên quan đến hợp đồng có rủi ro lớn thoả mãn điều kiện ghi nhận dự phòng + Nếu doanh nghiệp có hợp đồng có rủi ro lớn, nghĩa vụ nợ theo hợp đồng phải ghi nhận đánh khoản dự phòng khoản dự phòng lập riêng biệt cho hợp đồng có rủi ro lớn + Một khoản dự phòng cho khoản chi phí tái cấu doanh nghiệp ghi nhận có đủ điều kiện ghi nhận khoản dự phòng theo quy định đoạn 11 Chuẩn mực kế tốn số 18 “Các khoản dự phòng, tài sản nợ tiềm tàng” + Khi lập dự phòng phải trả, doanh nghiệp ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp, riêng khoản dự phòng phải trả bảo hành sản phẩm, hàng hoá ghi nhận chi phí bán hàng, khoản dự phòng phải trả chi phí bào hành cơng trình xây lắp ghi nhận vào chi phí sản xuất chung 1.2Chuẩn mực kế toán quốc tế hạch toán khoản dự phòng 1.2.1 Khái niệm dự phòng: Dự phòng khoản nợ phải trả mà chưa xác định thời gian giá trị cụ thể Nợ phải trả: thể nghĩa vụ phát sinh từ kiện khứ việc toán dân đến việc làm giảm nguồn lực doanh ngjip Phạm Thị Hải Hà Lớp :Kế Toán 17M 14 Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Đề án môn häc - Khi khoản dự phòng đánh giá có liên quan đến nhiều khoản mục nghĩa vụ nợ tính theo tất kết thu với xác suất xảy - Khoản dự phòng phải ghi nhận trước thuế, ảnh hưởng thuế khoản dự phòng - Nếu ảnh hưởng giá trị thời gian tiền trọng yếu giá trị khoản dự phòng cần xác định giá trị khoản chi phí dự tính để tốn nghĩa vụ nợ - Lãi từ hoạt động lý tài sản dự tính khơng xét đến xác định giá trị khoản dự phòng - Khơng tính khoản lãi từ hoạt động lý tài sản xác định giá trị khoản dự phòng, hoạt động lý dự tính gắn liền với kiện làm phát sinh khoản dự phòng - Khi phần hay tồn chi phí để tốn khoản dự tính bên khác bồi hồn thi khoản bồi hoàn ghi nhận doanh nghiệp chắn xè nhận khoản bồi hồn Giá trị khồn dự phòng khơng vượt q giá trị khoản bồi hồn - Các khoản dự phòng phải xem xét lại điều chỉnh ngỳa kết thúc kỳ kế tốn năm để phản ánh ước tính hợp lý thời điểm 1.4 Trình bày báo cáo tài Doanh nghiệp phải trình bày báo cáo tài loại dự phòng theo khoản mục: - Số dư đầu kỳ cuối kỳ - Số dự phòng tăng khoản dự phòng trích lập bổ dung kỳ, kể việc tăng khoản dự phòng có - Số dự phòng giảm kỳ phát sinh khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng lập từ ban đầu - Số dự phòng khơng sử dụng đến ghi giảm (hoàn nhập) kỳ Phạm Thị Hải Hà Lớp :Kế Toán 17M 15 Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Đề án môn học - Số dự phòng tăng kỳ giá trị khoản dự phòng tăng lê theo thời gian ảnh hưởng việc thay đổi tỷ lệ chiết khấu dòng tiền Đối với khoản dự phòng có tính chất trọng yếu, doanh nghiệp phải trình bày thêm thơng tin sau: - Tóm tắt chất nghĩa vụ nợ thời gian chi trả dự tính - Dấu hiệu cho thấy có khơng chắn giá trị hạơc thời gian khoản chi trả - Giá trị khoản bồi hoàn dự tính nhận giá trị tài snr ghi nhận liên quan đến khoản bồi hoàn dự tính 2.2Hạch tốn khoản dự phòng theo chế độ kế toán hành 1.1 Kế toán khoản dự phòng rủi ro 1.1.1 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn * Tài khoản sử dụng: TK 129 Bên Nợ: Hồn nhập số dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư ngắn hạn kỳ phải lập nhỏ số lập kỳ trước Bên Có: Trích lập dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư ngắn hạn lớn số lập cuối kỳ trước) Số dư bên Có: Số dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư ngắn hạn có cuối kỳ * Phương pháp kế toỏn TK 635 TK129 (1) TK515 (2) (3) Phạm Thị Hải Hà Lớp :Kế Toán 17M 16 Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Đề án môn học Chỳ thớch: (1): cuối kỳ lập dự phòng tổn thất đầu tư tài ngắn hạn (hoặc trích thêm dự phòng số phải trích lập lớn số dư khoản dự phòng) (2) : hồn nhập dự phòng tổn thất đầu tư tài ngắn hạn ghi tăng doanh thu hoạt động tài (nếu số phải trích lập nhỏ số dư khoản dự phòng (3): hồn nhập dự phòng tổn thất đầu tư tài ngắn hạn ghi giảm chi phí tài (nếu số phải trích lập nhỏ số dư khoản dự phòng) 1.1.2 Kế tốn dự phòng giảm giá đầu tư dài hạnh * Tài khoản sử dụng: TK 229 Bên Nợ: - Hoàn nhập chênh lệch số dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư dài hạn năm phải lập nhỏ số dự phòng trích lập năm trước chưa sử dụng hết; - Bù đắp giá trị khoản đầu tư dài hạn bị tổn thất có định dùng số dự phòng lập để bù đắp số tổn thất xảy Bên Có: Trích lập dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư dài hạn (Tính lần đầu tính số chênh lệch dự phòng tăng) Số dư bên Có: Số dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư dài hạn có cuối kỳ * Phương pháp kế toán TK 635 TK 229 (1) TK515 (2) (3) Chú thớch: Phạm Thị Hải Hà Lớp :Kế Toán 17M 17 Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Đề án môn häc (1): cuối kỳ lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (hoặc trích thêm dự phòng số phải trích lập lớn số dư khoản dự phòng) (2) : hồn nhập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn ghi tăng doanh thu hoạt động tài (nếu số phải trích lập nhỏ số dư khoản dự phòng) (3): hồn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho ghi giảm giá chi phí tài (nếu số phải trích lập nhỏ số dư khoản dự phòng) 1.1.3 Kế tốn dự phòng phải thu khó đòi * Tài khoản sử dụng: TK 139 Bên Nợ: - Hồn nhập dự phòng phải thu khó đòi; - Xố khoản nợ phải thu khó đòi Bên Có: Số dự phòng phải thu khó đòi lập tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp Số dư bên Có: Số dự phòng khoản phải thu khó đòi có cuối kỳ * Phương pháp kế tốn TK 642 TK 139 (2) TK 642 (1) (3a) TK 415 TK131,138 (3) (3b) (3c) Chú thích : (1) Lập dự phũng phi thu khú ũi Phạm Thị Hải Hà Lớp :Kế Toán 17M 18 Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Đề án môn học (2) Hon nhp d phũng phải thu khó đòi (nếu số phải trích nhỏ số dư khoản dự phòng) (3) Xóa nợ phải thu khó đòi (3a) lấy từ dự phòng trích (3b) lấy từ quỹ dự phòng tài (3c) ghi tăng chi phí quản lý doanh nghiệp 1.1.4 Kế tốn giảm giá hàng tồn kho * Tài khoản sử dụng: TK 159 Bên Nợ: Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho hoàn nhập ghi giảm giá vốn hàng bán kỳ Bên Có: Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập tính vào giá vốn hàng bán kỳ Số dư bên Có: Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho có cuối kỳ * Phương pháp kế toán TK 159 TK 632 (1) TK711 (2) (3) Chú thích: (1): cuối kỳ lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (hoặc trích thêm dự phòng số phải trích lập lớn số d khon d phũng) Phạm Thị Hải Hà Lớp :Kế Toán 17M 19 Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Đề án môn học (2) : hon nhp d phũng giảm giá hàng tồn kho ghi tăng thu nhập khác (nếu số phải trích lập nhỏ số dư khoản dự phòng) (3): hồn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho ghi giảm giá vốn hàng bán(nếu số phải trích lập nhỏ số dư khoản dự phòng) 1.2 Kế tốn dự phòng phải trả * Tài khoản sử dụng: TK 352 Bên Nợ: - Ghi giảm dự phòng phải trả phát sinh khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng lập ban đầu; - Ghi giảm (hồn nhập) dự phòng phải trả doanh nghiệp chắn khơng phải chịu giám sát kinh tế chi trả cho nghĩa vụ nợ; - Ghi giảm dự phòng phải trả số chênh lệch số dự phòng phải trả phải lập năm nhỏ số dự phòng phải trả lập năm trước chưa sử dụng hết Bên Có: Phản ánh số dự phòng phải trả trích lập vào chi phí Số dư bên Có: Phản ánh số dự phòng phải trả có cuối kỳ * Phương pháp kế toán TK 642 TK 352 642 TK 111,112… 642 (1a) (2) TK 641 (1b) TK 642, 641, 627 (3) Phạm Thị Hải Hà Lớp :Kế Toán 17M TK 627 20 Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Đề án m«n häc (1c) Chú thích : (1) Trích dự phòng phải trả (1a) cho khoản chi phí tái cấu doanh nghiệp (1b) cho chi phí bảo hành sản phẩm (1c) cho chi phí bảo hành cơng trình xây lắp (2) Khi phát sinh chi phí liên quan đến dự phòng lập (3) Hồn nhập dự phòng phải trả (nếu số cần lập nhỏ số dư khoản dự phòng) PHẦN 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HẠCH TỐN CÁC KHOẢN DỰ PHỊNG 3.1Sự cần thiết phải hồn thiện hạch tốn dự phòng doanh nghiệp 1.1 Ảnh hưởng khoản dự phòng đến báo cáo tài Trên bảng cân đối kế tốn, khoản dự phòng thể tiêu: dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn,dài hạn; dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho; dự phòng phải trả Giá trị khoản mục dự phòng ảnh hưởng đến tổng tài sản ngắn hạn, dài hạn, tổng nợ phải trả lợi nhuận doanh nghiệp - Ảnh hưởng đến tổng tài sản Ảnh hưởng đến tài sản khoản dự phòng giảm giá Trích lập dự phòng giảm giá doanh nghiệp đánh giá rủi ro tài sản: giảm giá chứng khốn ngắn hạn, đầu tư tài dài hạn, khoản phải thu khó đòi, hàng tồn kho giảm giá Từ điều chỉnh lại giá trị tài sản giảm tương ứng với số trích lập Số dự phòng trích lớn giá trị ban đầu tài sản giảm ngược lại Dự phòng làm giảm giá trị khoản mc ti sn Phạm Thị Hải Hà Lớp :Kế Toán 17M 21 Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Đề ¸n m«n häc tương ứng cuối giảm tổng tài sản doanh nghiệp Vì khoản dự phòng có vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị tài sản doanh nghiệp thể rõ bảng cân đối kế toán Hơn thế, ảnh hưởng gián tiếp tiêu tài doanh nghiệp: tiêu khả toán, hệ số luân chuyển hàng tồn kho, luân chuyển tài sản ngắn hạn … tiêu tính tốn, xem xét định đầu tư Đánh giá khoản dự phòng xác định tổng giá trị tài sản thực có doanh nghiệp, giúp nhà đầu tư có định đầu tư - Ảnh hưởng đến nguồn vốn Khoản mục dự phòng phải trả nằm số khoản phải trả doanh nghiệp Việc dự tính chi phí phải bỏ tương lai làm tăng dự phòng phải trả, tăng nợ phải trả Bên cạnh việc làm giảm khoản mục tài sản tương ứng, khoản dự phòng giảm giá làm tăng chi phí từ giảm lợi nhuận giữ lại doanh nghiệp 1.2 Ảnh hưởng đến báo cáo kết kinh doanh Dự phòng ghi nhận trước tổn thất tài sản xảy tương lai, đồng thời ghi tăng chi phí kinh doanh kỳ Điều ảnh hưởng đến tiêu báo cáo tài chính: giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất chung ( doanh nghiệp xây lắp)… Từ ảnh hưởng đến lợi nhuận báo cáo doanh nghiệp Từ tiêu báo cáo tài đánh giá việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, khả sinh lời doanh nghiệp… Các khoản dự phòng có ảnh hưởng quan trọng đến báo cáo tài doanh nghiệp, tiêu rút từ báo cáo đó, xác định khoản dự phòng cần thiết để có báo cáo tài đáng tin cậy Từ phân tích ảnh hưởng khoản dự phòng đến báo cáo tài nêu thấy rõ cần thiết phải hồn thiện khoản dự phòng doanh nghiệp để làm cho thông tin báo cáo ti chớnh Phạm Thị Hải Hà Lớp :Kế Toán 17M 22 Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Đề án m«n häc doanh nghiệp tin cậy hơn, đảm bảo cho doanh nghiệp đưa định kinh doanh đắn 3.2 Đánh giá thực trạng hạch tốn dự phòng theo kế tốn Việt Nam hành 3.2.1 Đối với việc hạch tốn kế tốn hồn nhập dự phòng Theo Thơng tư số 13/2006 hướng dẫn trích lập sử dụng khoản dự phòng, việc hồn nhập khoản dự phòng ghi tăng doanh thu (thu nhập) tương ứng với hoạt động có liên quan đến đối tượng dự phòng Ví hồn nhập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng phải thu khó đòi ghi tăng thu nhập khác; hồn nhập giảm giá đầu tư tài ghi tăng doanh thu hoạt động tài Mặt khác, chế độ kế tốn 2006 quy định hồn nhập khoản dự phòng cách ghi giảm chi phí hoạt động có liên quan: hồn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho ghi giảm giá vốn hàng bán, hồn nhập dự phòng phải thu khó đòi ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, hồn nhập chi phí bảo hành sản phẩm ghi giảm chi phí bán hàng… Sự không thống quy định Thông tư 13/2006 (hướng dẫn chế độ trích lập sử dụng khoản dự phòng) với quy định chế độ kế tốn hành hồn nhập dự phòng Điều gây khó khăn cơng tác thực hành kế tốn dự phòng: phải tn theo quy định nào? 3.2.2 Đối với việc nhận diện khoản dự phòng Theo định nghĩa khoản dự phòng quy định chuẩn mực kế toán số 18: “Một khoản dự phòng khồn nợ phải trả khơng chắn giá trị thời gian” Khái niệm tương đồng với khái niệm dự phòng chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 37 Như vậy, dự phòng việc ghi nhận trước khoản chi phí thực tế chưa thực chi vào chi phí kinh doanh kì Theo cách hiểu khoản chi phí trích trước có xem khoản dự phòng? Phạm Thị Hải Hà Lớp :Kế Toán 17M 23 Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Đề án môn học Lấy việc trích trước chi phí tiền lương nghỉ phép làm ví dụ: doanh nghiệp khơng chắn kì kinh doanh phải trả tiền lương nghỉ phép Số tiền lương nhân viên nghỉ phép cao thấp số trích trước Việc không chắn giá trị không coi khoản dự phòng? Tương tự khoản trích trước chi phí sửa chữa lớn theo kế hoạch: trích trước chi phí sửa chữa lớn theo kế hoạch, sau hồn thành lại tiến hành trích thêm (nếu trích thiếu) hồn lại (trích thừa) Kế tốn khơng tránh khỏi việc nhầm lẫn với khoản dự phòng Trong kế tốn Mỹ, ta thấy khoản trích trước hay phải trả gồm:  Tiền lương phải trả: áp dụng trả lương theo tuần, dẫn đến việc hết kì kinh doanh mà chưa đến cuối tuần để toán lương Do khoản tiền lương phải trả xác định số chắn xác  Bảo hiểm phải trả hay lãi vay phải trả áp dụng trả chi phí bảo hiểm, chi phí lãi vay trả sau Con số tính xác số chi phí phát sinh kì kinh doanh Hạch tốn kế tốn Mỹ khơng bị nhầm lẫn khoản chi phí trích trước khoản dự phòng Nên tham khảo việc phân loại hai khoản chi phí phải trả dự phòng phải trả để đảm bảo nhận diện hết khoản dự phòng tránh nhầm lẫn 3.3 Một số giải pháp đề xuất cho việc hạch tốn khoản dự phòng 3.3.1 Kế tồn hồn nhập dự phòng Trích lập khoản dự phòng ghi tăng chi phí doanh nghiệp, làm giảm lợi nhuận, hồn nhập dự phòng làm tăng lợi nhuận kỳ Theo lập luận đó, hai cách quy định hồn nhập dự phòng chế độ kế tốn thơng tư 13/2206 khác cách thức kết giống làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp Dù ghi tăng doanh thu hay giảm chi phí cuối tốn hồn nhập dự phòng khơng gây ảnh hưởng đến kết cuối cùng: tăng lợi nhuận Nhưng cần thống nht mt cỏch thc hch toỏn Phạm Thị Hải Hà Lớp :Kế Toán 17M 24 Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Đề án môn học khụng gõy khú khăn cho người thực hành cơng tác kế tốn cách thức phản ánh chất nghiệp vụ Khi dự phòng rủi ro mà khơng xảy hay số cần trích lập nhỏ số dư tài khoản dự phòng nên hồn nhập dự phòng cách ghi tăng thu nhập (doanh thu) tương ứng số lý sau:  Thống sử dụng cách thức kế tốn hồn nhập dự phòng  Đảm bảo chất nghiệp vụ hồn nhập dự phòng làm tăng lợi nhuận kỳ  Ghi tăng thu nhập trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận kỳ ghi giảm chi phí tạo ảnh hưởng gián tiếp Trong kỳ kinh doanh mà rủi ro, tổn thất giảm nên phản ánh trực tiếp, thể đầu đạt giảm yếu tố chi phí đầu vào: ví giá chứng khốn đầu tư tăng lên hạch tốn tăng doanh thu hoạt động tài phù hợp ghi giảm chi phí tài  Đơn giản hóa nghiệp vụ kế tốn xử lý dự phòng Khi hạch tốn hồn nhập dự phòng ghi tăng hai loại tài khoản doanh thu hoạt động tài TK515, thu nhập khác TK711 Còn ghi giảm chi phí liên quan đến tài khoản chi phí tương ứng 3.3.2 Nhận diện đầy đủ khoản dự phòng Thể trình thay đổi chế độ kế tốn Việt nam, “chi phí phải trả” “dự phòng phải trả” có điểm tương đồng: việc bổ sung thêm TK 352 từ định số 15/2006 Từ việc hạch tốn khoản chi phí phải trả thỏa mãn điều kiện dự phòng phải trả phản ánh vào TK 352 thay TK 335 trước Hiện nay, cần phải tìm hiểu nhận diện đầy đủ khoản dự phòng để tách biệt hai khoản “dự phòng phải trả” chi phớ tr trc Tham kho Phạm Thị Hải Hà Lớp :Kế Toán 17M 25 Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Đề án môn học k toỏn M, ch nờn kế tốn khoản chắc phát sinh kì kinh doanh giá trị chi phí trích trước Có thể giải vấn đề sau:  Các khoản phản ánh tài khoản 352 bao gồm thêm: - dự phòng phải trả tiền lương nghỉ phép cho người lao động - dự phòng phải trả chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định - dự phòng chi phí thời gian doanh nghiệp ngừng sản xuất theo mùa vụ  Tài khoản 335: phản ánh việc ghi nhận trước chi phí xảy tương lai Vì chất với khoản dự phòng nên mã hóa vào nhóm 35X, i thnh TK 353 chi phớ phi tr Phạm Thị Hải Hà Lớp :Kế Toán 17M 26 Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Đề án môn học KT LUN Trước đòi hỏi đặt q trình hội nhập, chế độ kế toán Việt nam ngày cần hoàn thiện tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phù hợp với thông lệ quốc tế Để thực tốt cơng tác kế tốn phải bắt nguồn từ chế độ kế toán đắn hợp lý Kế tốn khoản dự phòng vấn đề tương đối mới, quy định cơng tác kế toán điều đáng quan tâm Bài viết em bàn chế độ kế toán khoản dự phòng với mục đích đóng góp số ý kiến với chế độ kế toán Việt nam vấn đề Được giúp đỡ, dạy giảng viên hướng dẫn TS Phạm Thị Bích Chi em hồn thành viết Vì thời gian nghiên cứu chưa dài, chưa có kinh nghiệm thực tế nên viết em nhiều thiếu sót, em mong đóng góp ý kiến thầy bạn để em làm tốt nghiên cứu Em xin chân thnh cm n ! Phạm Thị Hải Hà Lớp :Kế Toán 17M 27 Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Đề án môn học MC LC - DANH MC TI LIỆU THAM KHẢO Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Thơng tư 13/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập sử dụng khoản dự phòng Chuẩn mực kế toán Việt nam số 18 (VSA 18): “Các khoản dự phòng, tài sản nợ tiềm tàng” Chuẩn mực kế toán Quốc tế số 37 (IAS 37) Giáo trình kế tốn tài doanh nghiệp http://www.vaa.vn http://tapchiketoan.com http://activegroup.com/taichinhketoan/ketoanquocte Phạm Thị Hải Hà Lớp :Kế Toán 17M 28 Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Đề án môn học MC LC Phạm Thị Hải Hà Lớp :KÕ To¸n 17M
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện hạch toán các khoản dự phòng, Một số giải pháp hoàn thiện hạch toán các khoản dự phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay