Bàn về công tác hạch toán khấu hao tài sản cố định tại các doanh nghiệp ở Việt Nam

37 4 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2018, 18:41

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng,công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các phương diện kinh tế,văn hóa,xã hội.Nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển tốt với nhịp độ tăng trưởng vững chắc.Khắc phục và ổn định tình hình an ninh chính trị ,trật tự xã hội.Do đó,uy tín và vị thế của Việt Nam ngày càng được củng cố ,nâng cao trên trường quốc tế.Lòng tin của nhân dân vào Đảng,Nhà nước ngày càng được củng cố. Thực hiện nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới các doanh nghiệp,nền kinh tế Việt Nam nói chung ,các doanh nghiệp nói riêng đã có sự phát triển vượt bậc. Do đó hạch toán kế toán có vai trò quan trọng trong hệ thống quản lý kinh doanh,là công cụ quan trọng phục vụ điều hành và quản lý các hoạt động trong các đơn vị, điều hành và quản lý nền kinh tế quốc dân.Để đáp ứng yêu cầu của cơ chế quản lý kinh tế mới hiện nay– cơ chế kinh tế thị trừơng,hoàn thiện công tác hạch toán khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) trong các doanh nghiệp là rất cấp thiết nhằm tự chủ về tài chính,về sản xuất kinh doanh và đạt được hiệu quả kinh tế cao hơn. TSCĐ là một trong ba yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất kinh doanh,là yếu tố cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp,phản ánh năng lực sản xuất hiện có,sự tiến bộ khoa học công nghệ của doanh nghiệp.Nguồn vốn đầu tư vào TSCĐ cũng chiếm không nhỏ.Do đó việc phân tích tình hình sử dụng TSCĐ để có những biện pháp sử dụng TSCĐ một cách triệt để hiệu quả nhất là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nghiên cứu hạch toán khấu hao TSCĐ,đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp,nhằm củng cố cho bản thân những kiến thức đã thiếp thu trong quá trình học tập đồng thời trang bị thêm kiến thức thực tế đầy sinh động,cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy Đồng,em đã chọn đề án :”Bàn về công tác hạch toán khấu hao TSCĐ tại các doanh nghiệp ở Việt Nam”. Nội dung đề án gồm 3 phần: Phần 1: Cơ sở lý luận chung về hạch toán khấu hao TSCĐ trong các doanh nghiệp. Phần 2: Thực trạng hạch toán khấu hao TSCĐ theo chế độ Kế toán hiện hành Phần 3: Những bất cập và một số ý kiến đề xuất về công tác hạch toán khấu hao TSCĐ trong các doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện đề án,do khối lượng kiến thức chưa đầy đủ nên không tránh khỏi những sai xót,em rất mong thầy thông cảm và định hướng thêm cho em.Em xin chân thành cảm ơn. Đề án mơn học Kế tốn LỜI MỞ ĐẦU Trong năm qua lãnh đạo Đảng,công đổi đạt thành tựu to lớn tất phương diện kinh tế,văn hóa,xã hội.Nền kinh tế nước ta có bước phát triển tốt với nhịp độ tăng trưởng vững chắc.Khắc phục ổn định tình hình an ninh trị ,trật tự xã hội.Do đó,uy tín vị Việt Nam ngày củng cố ,nâng cao trường quốc tế.Lòng tin nhân dân vào Đảng,Nhà nước ngày củng cố Thực kinh tế thị trường có điều tiết vĩ mơ Nhà nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa công đổi doanh nghiệp,nền kinh tế Việt Nam nói chung ,các doanh nghiệp nói riêng có phát triển vượt bậc Do hạch tốn kế tốn có vai trò quan trọng hệ thống quản lý kinh doanh,là công cụ quan trọng phục vụ điều hành quản lý hoạt động đơn vị, điều hành quản lý kinh tế quốc dân.Để đáp ứng yêu cầu chế quản lý kinh tế nay– chế kinh tế thị trừơng,hồn thiện cơng tác hạch tốn khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) doanh nghiệp cấp thiết nhằm tự chủ tài chính,về sản xuất kinh doanh đạt hiệu kinh tế cao TSCĐ ba yếu tố quan trọng trình sản xuất kinh doanh,là yếu tố sở vật chất kỹ thuật doanh nghiệp,phản ánh lực sản xuất có,sự tiến khoa học cơng nghệ doanh nghiệp.Nguồn vốn đầu tư vào TSCĐ chiếm khơng nhỏ.Do việc phân tích tình hình sử dụng TSCĐ để có biện pháp sử dụng TSCĐ cách triệt để hiệu vấn đề có ý nghĩa quan trọng q trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp SVTH: Đoàn Thị Xuân Đề án mơn học Kế tốn Xuất phát từ ý nghĩa tầm quan trọng việc nghiên cứu hạch toán khấu hao TSCĐ,đổi hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp,nhằm củng cố cho thân kiến thức thiếp thu trình học tập đồng thời trang bị thêm kiến thức thực tế đầy sinh động,cùng với hướng dẫn nhiệt tình thầy Đồng,em chọn đề án :”Bàn công tác hạch toán khấu hao TSCĐ doanh nghiệp Việt Nam” Nội dung đề án gồm phần: Phần 1: Cơ sở lý luận chung hạch toán khấu hao TSCĐ doanh nghiệp Phần 2: Thực trạng hạch toán khấu hao TSCĐ theo chế độ Kế toán hành Phần 3: Những bất cập số ý kiến đề xuất cơng tác hạch tốn khấu hao TSCĐ doanh nghiệp Trong trình thực đề án,do khối lượng kiến thức chưa đầy đủ nên khơng tránh khỏi sai xót,em mong thầy thông cảm định hướng thêm cho em.Em xin chân thành cảm ơn SVTH: Đồn Thị Xn Đề án mơn học Kế toán PHẦN CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KHẤU HAO TSCĐ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát chung TSCĐ 1.1.1 Khái niệm TSCĐ tư liệu lao động chủ yếu có giá trị lớn thời gian sử dụng lâu dài ,tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Theo Chuẩn mực kế toán Việt nam tài sản coi TSCĐ phải đồng thời thoả mãn tiêu chuẩn sau (theo quy định chuẩn mực kế toán số 03):  Chắc chắn thu lợi ích kinh tế tương lai từ việc sử dụng tài sản  Nguyên giá tài sản phải xác định cách đáng tin cậy  Thời gian sử dụng từ năm  Có giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên 1.1.2 Đặc điểm TSCĐ yêu cầu quản lý Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh khác khơng thay đổi hình thái vật chất ban đầu hư hỏng Giá trị TSCĐ hao mòn dần chuyển dịch phần vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ Vốn đầu tư vào TSCĐ thường lớn,thời gian thu hồi vốn dài TSCĐ doanh nghiệp có nhiều loại,mỗi loại có đặc điểm yêu cầu quản lý khác nhau.Nhưng giống giá trị ban đầu thời gian thu hồi vốn năm.Xuất phát từ đặc điểm TSCĐ trình sản xuất kinh doanh đòi hỏi phải quản lý TSCĐ chặt chẽ mặt vật mặt giá trị SVTH: Đồn Thị Xn Đề án mơn học Kế tốn Về mặt vật: Đòi hỏi phải ghi chép ,phản ánh đầy đủ số lượng  TSCĐ việc bảo quản sử dụng chúng đặc điểm khác  Về mặt giá trị: Đòi hỏi kế tốn phải tính tốn,xác định ngun giá ,hao mòn giá trị lại TSCĐ kết kiểm kê ,đánh giá lại TSCĐ 1.1.3.Nguyên giá TSCĐ cách xác định nguyên giá  Nguyên giá TSCĐ:Là tồn chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ để có TSCĐ tính đến thời điểm đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng theo dự tính hay nguyên giá TSCĐ giá thực tế tài sản đưa vào sử dụng doanh nghiệp + Giá thực tế TSCĐ phải xác định dựa khách quan kiểm sốt được(phải có chứng từ hợp pháp hợp lệ) phải dựa khoản chi tiêu hợp lý dồn tích q trình hình thành TSCĐ + Các khoản chi tiêu phát sinh sau đưa TSCĐ vào sử dụng ghi vào nguyên giá chúng làm tăng thêm giá trị sử dụng hữu ích TSCĐ  Cách xác định nguyên giá: + TSCĐ loại mua sắm: NG = Gt + Tp + Pt + Lv – Tk – Cm – Th Trong đó: NG:ngun giá TSCĐ Gt :Giá tốn cho người bán tài sản(tính theo giá thu tiền lần) SVTH: Đồn Thị Xn Đề án mơn học Kế tốn Tp : Thuế,phí,lệ phí phải nộp cho Nhà nước ngồi giá mua Pt : Phí tổn trước sử dụng:vận chuyển,lắp đặt,chạy thử Lv : Lãi tiền vay phải trả trước đưa TSCĐ vào sử dụng Tk : Thuế giá mua phí tổn hồn lại Cm : Chiết khấu thương mại giảm giá hưởng Th : Giá trị sản phẩm,dịch vụ thu chạy thử + Nguyên giá TSCĐ đầu tư xây dựng hình thành theo phương thức giao thầu:Là giá tốn cơng trình cơng trình theo quy định quy chế quản lý đơn vị xây dựng hành cộng(+) lệ phí trước bạ chi phí trực tiếp liên quan khác + Nguyên giá TSCĐ tự xây dựng ,tự sản xuất tự triển khai:Là giá thành thực tế TSCĐ cộng(+) chi phí lắp đặt chạy thử,các chi phí khác trực tiếp liên quan tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng(trừ khoản lãi nội bộ,các chi phí khơng hợp lý vật liệu lãng phí,lao động khoản chi phí khác vượt mức quy định xây dựng tự sản xuất) + TSCĐ loại cấp,được điều chuyển đến bao gồm giá trị lại ghi sổ đơn vị cấp,đơn vị điều chuyển giá đánh giá lại hội đồng giao nhận phí tổn trực tiếp mà bên nhận tài sản trước dụng TSCĐ vào sử dụng.Riêng TSCĐ điều chuyển đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc doanh nghiệp ngun giá tính ngun giá ghi sổ sách đơn vị giao.Các chi phí SVTH: Đồn Thị Xn Đề án mơn học Kế tốn liên quan đến việc điều chuyển tính vào chi phí kinh doanh kỳ + TSCĐ loại nhận biếu tặng, góp vốn liên doanh,nhận lại vốn góp liên doanh phát thừa kiểm kê nguyên giá xác định giá trị thực tế theo giá trị hội đồng đánh giá chi phí bên nhận trước đưa TSCĐ vào sử dụng + Nguyên giá TSCĐ quyền sử dụng đất(bao gồm sử dụng đất có thời hạn sử dụng đất dài hạn):là tiền chi để có quyền sử dụng đất hợp pháp (+) chi phí giải phóng mặt bằng,san lấp mặt bằng,lệ phí trước bạ (khơng bao gồm chi phí chi để xây dựng cơng trình mặt đó)hoặc giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn + Nguyên giá TSCĐ mua hình thức trao đổi lấy TSCĐ không tương tự giá trị hơpl lý TSCĐ nhận giá trị hợp lý TSCĐ đem trao đổi(sau cộng thêm khoản phải trả thêm trừ khoản thu về) cộng(+) khoản thuế(không bao gồm khoản thuế hồn lại) chi phí liên quan tính đến thời điểm đưa tài sản vào sử dụng + Nguyên giá TSCĐ mua hình thức trao đổi với TSCĐ tương tự:là giá trị lại TSCĐ đem trao đổi +Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính:Được tính giá trị hợp lý chi phí trước sử dụng có:chi phí lắp đặt,chạy thử,thúê cước bạ(nếu có).Phần chênh lệch tiền thuê TSCĐ phải trả SVTH: Đồn Thị Xn Đề án mơn học Kế toán cho đơn vị cho thuê nghuên giá TSCĐ hạch tốn chi phí kinh doanh phù hợp hợp đồng thuê tài - Giá trị hợp lý:là giá trị tài sản trao đổi bên có đủ hiểu biết trao đổi ngang giá.Nếu giá trị hợp lý tài sản thuê cao giá trị khoản tốn tiền th tối thiểu ghi theo giá khoản toán tiền thuê tối thiểu - Ngun giá TSCĐ có tính ổn định cao,nó thay đổi trường hợp sau:  Đánh giá lại TSCĐ có định cấp có thẩm quyền  Khi nâng cấp TSCĐ,chi phí chi đê nâng cấp TSCĐ bổ sung vào ngưyên giá cũ để xác định nguyên giá tài sản  Tháo dỡ phận TSCĐ,khi giá trị phận tháo trừ vào nguyên giá TSCĐ 1.1.4.Vai trò hạch tốn TSCĐ doanh nghiệp Thơng qua cơng tác hạch toán TSCĐ,các nhà quản lý người quan tâm nắm bắt tình hình thực tế TSCĐ doanh nghiệp Cơng tác hạch tốn TSCĐ phản ánh tình hình tăng giảm có TSCĐ cơng ty.Từ giúp nhà quản lý đưa định chiến lược cách xác hiệu 1.2 Khái quát chung hao mòn khấu hao TSCĐ doanh nghiệp 1.2.1 Hao mòn TSCĐ SVTH: Đồn Thị Xn Đề án mơn học Kế tốn Hao mòn TSCĐ giảm dần giá trị TSCĐ trình sử dụng tham gia vào q trình kinh doanh bị cọ sát,ăn mòn tiến kỹ thuật Hao mòn TSCĐ thể dạng:  Hao mòn hữu hình:là hao mòn vật lý q trình sử dụng bị cọ sát,bị ăn mòn hố học,bị hỏng phận Hao mòn hữu hình diễn dạng sau:  Hao mòn dạng kỹ thuật xảy trình sử dụng  Hao mòn tác động thiên nhiên khơng phụ thuộc vào việc sử dụng.Do có hao mòn hữu hình nên tài sản bị dần giá trị giá trị sử dụng ban đầu,và cuối phải thay TSCĐ khác  Hao mòn vơ hình: giảm giá trị TSCĐ tiến khoa học cơng nghệ chất lượng cao hơn,tính nhiều hơn,nhưng chi phí thấp dẫn đến giá thấp Trong kinh tế động,càng phát triển tốc độ hao mòn vơ hình nhanh.Vì đòi hỏi trước hết doanh nghiệp Nhà nước phải có sách hợp lý quản lý trích khấu hao,như đảm bảo cho doanh nghiệp đạt hiệu cao sản xuất kinh doanh Để thu hồi giá trị hao mòn TSCĐ doanh nghiệp phải trích khấu hao 1.2.2 Khấu hao TSCĐ Khấu hao TSCĐ trình tính tốn phân bổ cách có hệ thống nguyên giá TSCĐ vào chi phí kinh doanh kỳ hạch tốn Như hao mòn TSCĐ tượng khách quan làm giảm gia trị giá trị sử dụng TSCĐ,còn khấu hao biện pháp chủ quan quản lý nhằm thu hồi lại giá trị bị hao mòn SVTH: Đồn Thị Xn Đề án mơn học Kế tốn 1.2.3 Ý nghĩa khấu hao TSCĐ Như biết khấu hao biện pháp chủ quan quản lý nhằm thu hồi giá trị hao mòn TSCĐ,tích luỹ lại hình thành nguồn vốn để đầu tư mua sắm TSCĐ bị hư hỏng,chính việc tính khấu hao vơ quan trọng,có ý nghiã với doanh nghiệp phương diện sau: Về phương diện kinh tế:Khấu hao cho phép doanh nghiệp phản ánh giá trị thực tài sản đồng thời làm giảm lợi tức dòng doanh nghiệp Về phương diện tài chính:Khấu hao làm giảm giá trị thực TSCĐ lại làm tăng giá trị tài sản khác cách tương ứng(tiền mặt,tiền gửi ngân hàng )điều cho phép doanh nghiệp mua lại TSCĐ khấu hao đủ.Như khấu hao phương tiện tài trợ doanh nghiệp giúp doanh nghiệp hình thành quỹ tái tạo TSCĐ Về phương diện thuế khóa:Khấu hao khoản chi phí trừ vào lợi tức phát sinh để tính số lợi tức chịu thuế Mặt khác khấu hao tác động trực tiếp tới chi phí bỏ doanh nghiệp tức đồng khấu hao phát sinh làm tăng tổng chi phí đồng thời làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập chịu thuế ảnh hưởng tới báo cáo kết kinh doanh cuối kỳ.Chính nói việc tính khấu hao có ý nghĩa vơ to lớn quan trọng doanh nghiệp tình hình 1.2.4 Giá trị lại TSCĐ SVTH: Đồn Thị Xn Đề án mơn học Kế tốn 10 Giá trị lại TSCĐ giá thực tế TSCĐ thời điểm định Người ta xác định giá trị lại xác tài sản bán thị trường Về phương diện kế tốn,giá trị lại TSCĐ xác định: Giá trị lại sổ = Nguyên giá - Số khấu hao luỹ kế TSCĐ TSCĐ TSCĐ Vì vậy,giá trị lại TSCĐ mang dấu ấn chủ quan doanh nghiệp,với TSCĐ giảm bớt thời gian khấu hao làm cho tốc độ giảm giá trị nhanh tốc độ giảm chậm kéo dài thời gian khấu hao.Do nhiều trường hợp phải đánh giá lại tài sản doanh nghiệp đem góp vốn,giải thể,sáp nhập để xác định giá trị thực tài sản thời điểm Đối với TSCĐ không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh,giá trị lại xác định: Giá trị lại sổ TSCĐ = Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ TSCĐ Như vậy,ngoài việc theo dõi giá trị lại TSCĐ sổ sách kế tốn doanh nghiệp phải theo dõi giá trị thực TSCĐ để từ có định tính toán khấu hao áp dụng nhằm đẩy mạnh thu hồi vốn đầu tư đổi TSCĐ 1.2.5 Kế toán quốc tế khấu hao TSCĐ SVTH: Đoàn Thị Xuân Đề án mơn học Kế tốn 23 BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ Stt Chỉ tiêu Tỷ lệ Nơi sử TK 627-Chi phí sản xuất TK TK 641 642 241 KH% dụng chung (số Toàn PX PX PX Cộn Chi Chi Xây năm doanh (SP) (SP) (SP) g phí phí dựng sử nghiệp bán QLDN dụng) 1 Số KH trích tháng trước Số KH tăng tháng Số tháng Số KH phải trích KH TK hàng dd 11 10 giảm tháng bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ sau lập xong ,người lậpký kế toán trưởng ký coi chứng từ kế toán dùng để hạch toán khấu hao TSCĐ 2.3.2 Hạch tốn tổng hợp Có hình thức sổ tổng hợp dung để phản ánh biến động TSCĐ khấu hao TSCĐ:  Hình thức sổ Nhật Ký Chung: SVTH: Đoàn Thị Xuân 12 Đề án mơn học Kế tốn 24 + Sổ Nhật ký chung + Sổ Cái TK 211,212,213,214  Hình thức sổ Nhật Ký sổ cái: + Sổ Nhật Ký sổ TK 211,212,213,214  Hình thức sổ Nhật ký chứng từ: + Sổ nhật ký chúng từ số;1,2,3,4,5,10,9,7 + Bảng kê số :4,5,6 + Sổ TK 211,212,213,214  Hình thức Chứng từ ghi sổ: + Chứng từ ghi sổ + Sổ Cái TK 211,212,213,214 + Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ SVTH: Đồn Thị Xn Đề án mơn học Kế toán 25 PHẦN NHỮNG BẤT CẬP VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KHẤU HAO TSCĐ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 3.1 Những bất cập cơng tác hạch tốn khấu hao TSCĐ TSCĐ sở vật chất thiết yếu kinh tế nói chung doanh nghiệp nói riêng.Việc theo dõi,phản ánh đầy đủ tình hình tăng giảm hao mòn,khấu hao hiệu sử dụng TSCĐ cơng việc quan trọng cơng tác hạch tóan quản lý TSCĐ.Trong khấu hao phạm trù có tính chủ quan,phụ thuộc vào ý chí nhà quản lý.Vì lợi nhuận mang tính chủ quan.Doanh nghiệp điều chỉnh lợi nhuận theo ý muốn chủ quan mình.Đây sai lầm chế quản lý kinh tế Nhà nước ta hội cho kẻ hội làm giàu.Do gây khơng tiêu cực việc áp dụng,quản lý TSCĐ tính thuế Nhà nước doanh nghiệp.Có thể nêu số bất cập  Tình trạng thiếu quy định cụ thể, chi tiết,hoàn thiện cho việc phân loại sử dụng TSCĐ Trong chuẩn mực kiểm toán quốc tế TSCĐ hữu hình số 16,điều kiện ghi nhận tài sản xem nguyên tắc tảng.Một tài sản đươc ghi nhận TSCĐ mang lại lợi ích kinh tế SVTH: Đồn Thị Xn Đề án mơn học Kế tốn 26 tương laic ho doanh nghiệp nguyên giá xác định cách chắn.Điều kiện “có thể mang lại lợi ích kinh tế tương laic ho doanh nghiệp” đưa sở lý luận tổng quát phân biệt chi phí tài sản.Tuy nhiên số trường hợp,các chuẩn mực lại không quy định rõ rang,đầy đủ,không phản ánh hết trường hợp nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế.Điều thể rõ qua điều kiện ghi nhận TSCĐ thời gian sử dụng(trên năm) gía trị tối thiểu TSCĐ(trên 10.000.000đ).Giới hạn chi tiết khơng thể phù hợp hồn tồn với loại hình doanh nghiệp thời điểm ghi nhận.Sự đa dạng loại hình doanh nghiệp,quy mơ hoạt động thay đổi thời giá đặt yêu cầu khác giá trị tài sản.Một tài sản doanh nghiệp TSCĐ lớn với doanh nghiệp khác công cụ,dụng cụ nhỏ phân bổ thẳng vào chi phí kinh doanh kỳ.Ngồi ra,cùng với tính phức tạp nghiệp vụ kinh doanh ,đặc biệt nghiệp vụ liên quan đến hạch tốn TSCĐ vơ chi phí nghiên cứu phát trỉên ,chi phí lợi thương mại điều kiện ghi nhận phân biệt rõ chi phí phép vốn hố vào tài sản chi phí hạch tốn vào lãi lỗ kỳ  Một bất cập khác ghi nhận thành phần TSCĐ.Đối với TSCĐ hữu hình rõ ràng song TSCĐ vơ hình quy định lại chưa cụ thể.TSCĐ vơ chi phí nghiên cứu phát triển,chi phí lợi thương mại thành phần gồm loại phép ghi nhận SVTH: Đồn Thị Xn Đề án mơn học Kế tốn 27 phương pháp xử lý đối vơi chi phí hành chính,chi phí tiền hoạt động,lỗ giai đoạn trứơc đưa TSCĐ vào hoạt động dự kiến giải  Giá trị thu hồi ước tính TSCĐ khơng tính đến cơng thức tính khấu hao.Chính phân loại quản lý TSCĐ nhiều vấn đề chưa hợp lý việc trích khấu hao TSCĐ doanh nghiệp khơng tránh khỏi vướng mắc.Thực tế nay,có doanh nghiệp số tài sản khấu hao hết nguyên giá sử dụng chiếm tới 50%-60% tổng số TSCĐ(tính theo nguyên giá) xu hướng tỷ trọng lớn.Giá trị thu hồi ước tính TSCĐ tiêu nói lên số tiền thu hồi tiến hành lý tài sản hết khấu hao.Một đặc điểm TSCĐ dù tài sản có cũ ,lạc hậu, hư hỏng tới mức lượng TSCĐ thu hồi được,kể trường hợp 100% hình thái vật chất TSCĐ thu hồi dạng phế liệu.Công thức xác định mức khấu hao là: Mức khấu hao bình quân năm = Nguyên giá TSCĐ Thời gian sử dụng TSCĐ Theo cơng thức gía trị thu hồi TSCĐ khơng tính đến.Như làm cho cách tính đơn giản,loại bỏ yếu tố ước tính.Song việc khơng đưa giá trị thu hồi ước tính vào cơng thức thin khấu hao thiếu sót lớn,bởi vì: SVTH: Đồn Thị Xn Đề án mơn học Kế tốn 28 + Trên thực tế có nhiều TSCĐ lý thu hồi,hoặc bán với số tiền lớn nhà cửa ,ô tô không tính tới giá trị thu hồi gián tiếp làm cho mức khấu hao hạch toán vào chi phí sản xuất cao thực tế + Giá trị thu hồi phần giá trị vốn có TSCĐ,việc sử dụng giá trị thu hồi làm cho TSCĐ không phếp khấu hao hết nguyên giá.Điều khơng hợp lý mà có tác dụng tăng cường quản lý doanh nghiệp với TSCĐ.Đồng thời có mát,hư hỏng TSCĐ yếu tố chủ quan nguời dễd dàng cho việc xác định mức độ trách nhiệm vật chất mức bồi thường thiệt hại ngùời phạm lỗi + Việc sử dụng tiêu giá trị thu hồi ước tính giúp ích cho nhà quản trị việc lý TSCĐ + Trong chế độ kế toán quốc tế,một số nước Mỹ đưa giá trị thu hồi ước tính vào cơng thức tính khấu hao,Dù sử dụng phương pháp khấu hao giá tri thu hồi đưa vào Điều cho phép khống chế mức khấu hao lũy kế TSCĐ Không thế,hiện doanh nghiệp nhà nước tư nhân tồn động nhiều TSCĐ khấu hao hết chưa xử lý nằm trogn kho doanh nghiệp gây lãng phí lượng tiền lớn nhà nước.Đây bất cập đòi hỏi lưu ý ngành chun mơn SVTH: Đồn Thị Xn Đề án mơn học Kế tốn  29 Một bất cập khác việc hạch toán TSCĐ chuyển thành cơng cụ dụng cụ nhỏ.Theo quy định ghi giảm TSCĐ,phần giá trị lại ghi vào chi phí(TK 627,641,642) ghi vào chi phí chờ phân bổ(TK 142).Song thực tế nhiều doanh nghiệp lại ghi phần giá trị lại chuyển từ vốn cố định sang vốn lưu động(Tuy TK411).Nhưng việc ghi chép thiếu thống ảnh hưởng tới việc xác định xác nguồn vốn khấu hao để xác định kế hoạch mua sắm TSCĐ,tình hình sử dụng vốn cấu vốn doanh nghiệp Nhìn chung việc sử dụng TK 214 chi tiết cho đối tượng TSCĐ tương đối hợp lý.Tuy nhiên giới hạn trình độ nhận thức cán kế toán quản lý doanh nghiệp nên việc sử dụng TK để định khoản hạch toán chi tiết nhiều chưa hợp lý.Vì nâng cao trình độ nghiệp vụ kế tốn cho nhân viên kế toán vấn đề quan trọng cần qaun tâm nhà quản lý 3.2 Một số kiến nghị đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác hạch toán khấu hao TSCĐ Chuẩn mực kế toán văn quy phạm pháp luật có tính độc lập nhà nước ban hành cho quan,đơn vị, tổ chức áp dụng song thực tiễn thiên biến vạn hóa nhiều nên có khồng thống chế độ thực tiễn điều không tránh khỏi.Hoàn thiện chuẩn mực sở khách quan nguyên tắc quan trọng hàng đầu kế toán.Trong đó,khấu hao phạm trù kinh tế mang tính chủ quan hpụ thuộc vào kế SVTH: Đồn Thị Xn Đề án mơn học Kế tốn 30 hoạch doanh nghiệp.Vì xây dựng chuẩn mực kế tốn hồn thỉện cho nghiệp vụ trích khấu hao doanh nghiệp cần thiết,và giải sớm tốt Chúng ta biết khấu hao phạm trù mang tính chủ quan đặc tính cố hữu khấu hao.Mức khấu hao có ảnh hưởng lớn tới kết sản xuất kinh doanh.Vậy để khách quan đánh giá kết kinh doanh doanh nghiệp khơng nên đưa khấu hao vào chi phí sản xuất kinh doanh,vậy làm để thu hồi vốn đầu tư ban đầu vào TSCĐ.Các doanh nghiệp thu hồi dần vốn đầu tư dựa chi phí kết kinh doanh,và trích khấu hao tỷ lệ thuận với lợi nhuận ,nghĩa thu lợi nhuận cao trích khấu hao cao ngược lại.TSCĐ tính khấu hao thu hồi tồn vốn đầu tư ban đầu,giá trị lại TSCĐ hạch tốn vào thu nhập bất thừờng doanh nghiệp(TK711).Phương pháp giúp cho doanh nghiệp tránh tình trạng khó khăn doanh nghiệp làm ăn khơng thuận lời.Song lại gây khó khăn cho quan quản lý,ví dụ quan thuê tiêu lợi nhuận mang phần ý muốn chủ quan chủ doanh nghiệp.Để tránh tình trạng tính mức thu hồi cách bừa bãi cần có quy định mức thu hồi vốn cụ thể cho loại tài sản.Tuy nhiên phương pháp yêu cầu tính tự giác cá cá nhân,doanh nghiệp cao thực Trong cơng thức tính mức khấu hao nên đưa vào giá trị thu hồi ước tính song mức thu hồi ước tính hợp lý.Vấn đề cần phải SVTH: Đoàn Thị Xuân Đề án mơn học Kế tốn 31 nghiên cứu cần có đạo quan chức Nhà nước.Nếu tiêu giá trị thu hồi đưa vào cơng thức khấu hao cơng htức khấu hao là: Mức khấu hao = Nguyên giá TSCĐ - giá trị thu hồi ước tính bình qn năm Số năm sử dụng ước tính Số lượng tỷ TSCĐ đá khấu hao hết nguyên gía sử dụng doanh nghiệp ngày cao chứng tỏ phương pháp khấu hao cung công tác tổ chức hạch toán khấu hao chưa hợp lý.Nhiệm vụ nhà quản trị cho thời gian sử dụng TSCĐ ước tính để trích khấu hao sát với thời gian sử dụng thực tế tốt.Trong tương lai giải pháp áp dụng góp phần tiết kiệm cho ngân sách nhà nước Với TSCĐ đá khấu hao hết sử dụng ,để quản lý khai thác có hiệu quả,các doanh nghiệp cần thực tốt số công tác sau: + Tổ chức kiểm kê đánh giá lại TSCĐ để xem xét thực trạng tài sản có đơn vị kể TSCĐ khấu hao hết mà sủ dụng nhằm có kế hoạch nâng cấp ,sửa chữa, thay mới,nâng cao công suất hoạt động + Với TSCĐ lạc hậu cần nhượng bán lý để đảm bảo an tồn lao động,và có hội đầu tư trang thiết bị mới,công nghệ đại,kỹ thuật tiên tiến SVTH: Đồn Thị Xn Đề án mơn học Kế toán 32 + Trong báo cáo kết tài hàng năm cần đưa nội dung phản ánh thực trạng,phân tích đánh gía hiệu TSCĐ,đặc biệt TSCĐ khấu hao hết nguyên giá sử dụng để có kế hoạch định giải kịp thời Phương pháp khấu hao đơn vị áp dụng phải quán trừ có thay đổi cách thức sử dụng tài sản doanh nghiệp đước thay đổi phương pháp khấu hao.Thời gian khấu hao phương phấp khấu hao cần xem xét lại cuối năm tài việc hạch tốn TSCĐ chuyển thành cơng cụ dụng cụ nhỏ tài quy định rõ song việc áp dụng vào doanh nghiệp có quy chế hay không phụ thuộc vào lực đội ngũ kế tốn doanh nghiệp.Vì đòi hỏi nhà quản trị cần có kế hoạch nâng cao trình độ nghiệp vụ cho độ ngũ kế tốn để đảm bảo đước yêu cầu cụ thể cơng việc đặc biệt xu tồn cầu hố diễn mạnh mẽ Nhìn chung để hồn thiện hệ thống chuẩn mực kế tốn quan chức cần có thường xuyên kiểm tra giám sát hướng dẫn cách cụ thể,chi tiết tới doanh nghiệp,đặc biệt nhân viên kế toán để tất doanh nghiệp ,các quan,đơn vị áp dụng chuẩn mực kế tốn nhà nước,phù hợp với thơng lệ kế tốn quốc tế,tao mơi trường pháp lý an toàn cho hoạt động đơn vị,cơ quan ,doanh nghiệp SVTH: Đồn Thị Xn Đề án mơn học Kế tốn SVTH: Đồn Thị Xn 33 Đề án mơn học Kế tốn 34 KẾT LUẬN Cơng tác kế tốn TSCĐ khấu hao TSCĐ chiếm vị trí quan trọng công tác qủan lý kinh tế.Quản lý tốt nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ đòi hỏi thiết yếu doanh nghiệp nhằm tối đa hoá lợi nhuận,tối đa hoá giá trị doanh nghiệp.Vì hạch tốn cách xác kịp thời đầy đủ biến động TSCĐ giúp cho máy lãnh đạo quản lý SXKD công ty đánh giá xác kết hoạt động SXKD từ đề biện pháp đạo thích hợp Những sửa đổi bổ sung chế độ khấu hao TSCĐ đóng góp thiết thực chế độ tài với hoạt động SXKD doanh nghiệp điều kiện nay.Tuy nhiên,bản than doanh nghiệp phải nghiêm túc thực chế độ,áp dụng chế độ cách phù hợp với đặc điểm riêng có doanh nghiệp mang lại hiệu thiết thực Đặc biệt kinh tế thị trường,công tác hạch tốn khấu hao TSCĐ biện pháp giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí,hạ giá thành sản phẩm,tạo lợi cạnh tranh thị trường.Bởi cơng tác hạch tốn TSCĐ doanh nghiệp phải khơng ngừng hồn thiện theo chuẩn mực hướng dẫn quan chuyên ngành Một lần nữa,em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình thầy giáo giúp em hoàn thành đề án Hà Nội,tháng 10 năm 2009 Sinh viên thực SVTH: Đồn Thị Xn Đề án mơn học Kế tốn 35 Đoàn Thị Xuân DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Kế tốn tài doanh nghiệp-PGS,TS Đặng Thị Loan-Nhà xuất tài Giáo trình Kế tốn quốc tế,tổ chức hạch toán kế toán-khoa kế toán Chuẩn mực kế toán Việt nam Hệ thống kế toán Việt nam-Nhà xuất Bộ tài Các tài liệu khác định thông tư hướng dẫn kế tốn Bộ trưởng Bộ tài SVTH: Đồn Thị Xn Đề án mơn học Kế tốn 36 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KHẤU HAO TSCĐ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát chung TSCĐ 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm TSCĐ yêu cầu quản lý .3 1.1.3.Nguyên giá TSCĐ cách xác định nguyên giá 1.2 Khái quát chung hao mòn khấu hao TSCĐ doanh nghiệp 1.2.1.Hao mòn TSCĐ .7 1.2.2 Khấu hao TSCĐ .8 1.2.3.Ý nghĩa khấu hao TSCĐ 1.2.4 Giá trị lại TSCĐ 1.2.5 Kế toán quốc tế khấu hao TSCĐ .10 PHẦN 2: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KHẤU HAO TSCĐ THEO CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HIỆN HÀNH 12 2.1 Một số quy định khấu hao TSCĐ .12 2.2 Phương pháp khấu hao TSCĐ 13 2.2.1 Phương pháp khấu hao 13 2.2.2 Phương pháp khấu hao theo sản lượng: .14 2.2.3 Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh 14 2.3 Phương pháp hạch toán khấu hao TSCĐ .15 2.3.1 Tài khoản sử dụng 15 SVTH: Đoàn Thị Xuân Đề án mơn học Kế tốn 37 2.3.2 Phương pháp hạch tốn 16 2.3 Hình thức sổ kế tốn 19 2.4.1 Hạch toán sổ chi tiết .19 2.3.2 Hạch toán tổng hợp 20 PHẦN 3: NHỮNG BẤT CẬP VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KHẤU HAO TSCĐ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 22 3.1 Những bất cập cơng tác hạch tốn khấu hao TSCĐ 22 3.2 Một số kiến nghị đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác hạch tốn khấu hao TSCĐ 25 KẾT LUẬN 29 SVTH: Đoàn Thị Xuân
- Xem thêm -

Xem thêm: Bàn về công tác hạch toán khấu hao tài sản cố định tại các doanh nghiệp ở Việt Nam, Bàn về công tác hạch toán khấu hao tài sản cố định tại các doanh nghiệp ở Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay