Ôn tập nguyên lý Mác lenin 2

20 41 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2018, 18:40

ÔN TẬP NGUYÊN Cấu trúc đề thi : 30 câu trắc nghiệm ( 20 câu thuyết + 10 câu tập tính tốn ) + câu tự luận câu tự luận: Chú trọng phần sau: _ Điều kiện đời sản xuất hàng hóa _ Hàng hóa thuộc tính _ Quy luật giá trị _ Hàng hóa sức lao động _ Lợi nhuận tỉ suất lợi nhuận _ Tích tụ tập trung tư _ Bản chất hình thức địa tơ Ý nghĩa việc ng cứu lí luận địa tơ _ đặc điểm đầu CNTBĐQ _ Sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân  Ơn lại thuyết chương: Lựa chọn sai Giải thích ngắn gọn CHƯƠNG + 1: Phân công lao động cá biệt điều kiện đời sản xuất hàng hóa 2: Quy luật giá trị có tác động tiêu cực 3: Gttd siêu ngạch biến tướng gttd tuyệt đối 4: Gttd tuyệt đối thu tăng suất lao động xã hội 5: Lao động cụ thể tạo giá trị hàng hóa 6: Khi tăng suất lao động, giá trị đơn vị hàng hóa tăng 7: Để thực chức thước đo giá trị, tiền thiết phải tiền thật 8: Sức lao động hàng hóa 9: Hai thuộc tính hàng hóa giá trị sử dụng giá trị trao đổi 10: Giá trị sử dụng hàng hóa phạm trù lịch sử 11: Quy luật giá trị yêu cầu giá trị cá biệt hàng hóa phải lớn giá trị xã hội hàng hóa 12: Sản xuất hàng hóa tồn xã hội 13: Giá hàng hóa quan hệ lượng hàng tiền 14: Lượng giá trị xã hội hàng hóa thời lao động cá biệt cần thiết để sản xuất hàng hóa định 15: Giá trị thặng dư lao động sáng tạo công nhân 16: Quy luật giá trị thặng dư có vai trò quy định vận động CNTB 17: Nguồn gốc tích lũy tư cải tiêt kiệm nhà tư 18: Giá trị thặng dư tuyệt đối thu tăng suất lao động 19: Tính chất mặt lao động sản xuất hàng hóa lao động giản đơn lao động phức tạp 20: Hàng hóa sản phẩm lao động thỏa mãn nhu cầu người 21: Hàng hóa có thuộc tính quy trình trao đổi hàng hóa ln có ng mua ng bán 22: Giá trị hàng hóa lao động cụ thể kết tinh hàng hóa 23: Lao động trừu tượng tạo giá trị sử dụng hàng hóa 24: Thời gian lao động cá biệt thời gian lao động hao phí xã hội thừa nhận 25: Cơ sở giá thị trường tính khan hàng hóa 26: Tiền tệ khơng phải hàng hóa 27: Lao động trừu tượng phạm trù kinh tế 28: Giá trị hàng hóa tạo từ trao đổi 29: Mâu thuẫn sản xuất hàng hóa mâu thuẫn lao động tư nhân lao động cá biệt 30: Sức lao động toàn thể lực trí lực tồn người 31: Tăng cường độ lao động khiến giá trị hàng hóa giảm xuống 32: Theo mức độ phức tạp, lao động gồm: lao động phức tạp lao động chân tay 33: Năng suất lao động mức hao phí sức lao động đơn vị thời gian 34: Lượng giá trị hàng hóa tỉ lệ thuận với suất lao động 35: Thời gian lao động cá biệt cần thiết gần sát với thời gian lao động cá biệt ng sản xuất cung cấp địa phận hàng hóa thị trường 36: Lao động cụ thể phạm trù lịch sử 37: Giá trị sử dụng mn hình mn vẻ lao động trừu tượng tạo 38: Giá trị phạm trù lịch sử gắn liền với kinh tế thị trường 39: Giá trị trao đổi giá trị sử dụng xã hội 40: Tư khối lượng tiền tệ lớn nhờ có nhiều lợi nhuận 41: Tiền lương, tiền thương thuộc tư bất biến 42: Giá trị sử dụng hàng hóa cơng dụng hàng hóa thỏa mãn giá trị ng 43: Mục đích nhà sản xuất lợi ích 44:Thời gian lao động xã hội cần thiết thời gian lao động trung bình nhà sản xuất loại hàng hóa thị trường 45: Tăng suất lao động tăng cường độ lao động làm thay đổi giá trị hàng hóa 46: Điểm giống tăng nslđ cđlđ làm tăng chất lượng sản phẩm tăng lên đơn vị thời gian 47: Cấu thành lượng giá trị đơn vị hàng hóa W W=c+v+p 48: Tiền tệ đời trình phát triển lâu dài sản xuất hàng hóa 49: Sự phát triển hình thái giá trị bao gồm : Hình thái giá trị giản đơn, hình thái giá trị thu hẹp, hình thái giá trị chung, hình thái tiền tệ 50: Các chức tiền tệ là: thước đo giá trị , phương tiện lưu thông, phương tiện trao đổi, phương tiện cất trữ, tiền tệ giới 51: Cơng thức lưu thơng hàng hóa tiền làm môi giới trao đổi là: T – H – T 52: Quy luật giá trị vận động thơng qua giá thị trường 53: Ngồi giá trị, giá thị trường phụ thuộc vào cạnh tranh, cung cầu, sức mua tư 54: Tác dụng quy luật giá trị điều tiết trao đổi lưu thơng hàng hóa, kích thích cải tiến kĩ thuật, làm phân hóa ng sản xuất hh 55: Điều kiện để tiền biến thành tư phải tích lũy lượng hàng hóa lớn, tiền phải đưa vào kinh doanh tư với mục đích thi giá trị thặng dư 56: Điều kiện để sức lao động biến thành hàng hóa: Người lao động phải tự do, người lao động k có tư liệu tiêu dùng 57 Giá trị sử dụng hàng hóa sức lao động sử dụng tạo giá trị = giá trị thân 58: Ngày lao động công nhân thời gian lao động cần thiết thời gian lao động thặng dư 59: Giá trị sức lao động đo gián tiếp giá trị tư liệu sản xuất để nuôi sống ng lao động 60: Tư khả biến (v) phận gián tiếp tạo giá trị thặng dư 61: Tỷ suất gttd m’ tỷ lệ phần trăm tư bất biến tư khả biến 62: Giá trị thăng dư siêu ngạch giá trị xã hội hàng hóa thấp giá trị cá biệt 63: Sản xuất giá trị thặng dư quy luật tương đối TBCN 64: Bản chất tiền công CNTB giá hàng hóa lao động 65: Hai hình thức tiền cơng là: tiền công theo thời gian tiền công theo lao động 66: Tiền công thực tế số tiền ng công nhân nhận sau bán sức lao động cho nhà tư 67: Khối lượng giá trị thặng dư (M) thể trình độ bóc lột tư với công nhân làm thuê 68: Giá trị hàng hóa giá trị thặng dư 69: Gttd tương đối gttd tuyệt đối giống điểm dựa tiền đề tăng cường độ lao động 70: Ý nghĩa quan trọng việc nghiên cứu hàng hóa slđ là: tìm chìa khóa để giải mâu thuẫn công thức chung tư 71: Dựa vào cách thức tạo giá trị thặng dư , ng ta chia thành tư lưu động tư cố định 72: Tích tụ tập trung tư làm tăng quy mô tư xã hội 73: Địa tơ hình thức biểu giá trị thặng dư 74: Tỷ suất giá trị thặng dư ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận 75: Trong CNTB, giá nông phẩm xác định theo giá nơng phẩm lại đất trung bình 76: Lợi tức cho vay toàn lợi nhuận tạo từ số tiền cho vay 77: Tư lưu động gồm giá trị máy móc, nhà xưởng 78: Kết cạnh tranh nội ngành hình thành tỉ suất lợi nhuận bình quân 79: Thời gian chu chuyển = thời gian sản xuất + thời gian bán hàng 80: Nguồn gốc tích tụ tư tư cá biệt có sẵn xã hội 81: Hao mòn tư cố định gồm loại hình hao mòn hữu hình hao mòn vật chất 82: Hình thành lợi nhuận bình quân dẫn đến hình thành giá trị hàng hóa 83: Giá sản xuất = chi phí sản xuất + giá trị thặng dư 84: Tư thương nghiệp TBCN phận nơng nghiệp tách phục vụ q trình lưu thơng hàng hóa 85: Tư cho vay tư tiền tệ mà ng chủ nhường cho ng khác sử dụng thời gian định để thu lợi nhuận 86: Nguồn gốc lợi tức phần phần lợi nhuận công nhân tạo sản xuất 87: Thị trường chứng khoán thị trường mua bán loại chứng khoán gồm: trái phiếu, kì phiếu, cơng trái 88: Địa tơ tư phần giá trị thặng dư lợi nhuận mà nhà tư kinh doanh nông nghiệp phải nộp cho chủ đất 89: Các hình thức địa tơ TBCN là: địa tô chênh lệch 1, địa tô chênh lệch 90: Tư ngân hàng tư không hoạt động 91: Sản xuất gttd tương đối dùng phổ biến giai đoạn đầu CNTB Chương 6: 1: Biểu quy luật giá trị thặng dư giai đoạn CNTB độc quyền là: quy luật lợi nhuận bình quân 2: Nguyên nhân đời CNTB độc quyền la: nhà tư không muốn cạnh tranh với 3: Sự đời tư tài kết phá triển độc quyền cơng nghiệp 4: Mục đích xuất tư giúp đỡ nước phát triển 5: Trong giai đoạn CNTB độc quyền , quy luật gttd biểu thành: quy luật giá sản xuất 6: Bản chất CNTB độc quyền nhà nước thỏa hiệp NN tổ chức độc quyền 7: Chủ nghĩa tư độc quyền xuất thời kì cuối kỉ XVIII đầu kỉ XIX 8: Chế độ tham dự tư tài thiết lập thông qua chế độ tham dự hay nắm giữ số cổ phiếu khống chế 9: Các ten hình thức tổ chức độc quyền mạnh 10: CNTB hồn tồn có tác động tiêu cực với xã hội Chương 7: 1: Phạm trù CNXH khoa học sứ mệnh lịch sử giai cấp nông dân 2: Quy luật đời Đảng cộng sản : Chủ nghĩa Mác Lê nin + pt công nhân + pt yêu nước 3: Cách mạng dân chủ tư sản giai cấp công nhân lão đạo 4: Đặc trưng giai cấp công nhân bị bóc lột giai cấp tư sản 5: Nguyên nhân sâu xa CMXHCN mâu thuẫn LLSX phát triển cao QHSX TBCN 6: Cách mạng xã hội chủ nghĩa giai cấp công nhân nông dân lãnh đạo 7: Động lực CMXHCN giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sản 8: Mục tiêu giai đoạn CMXHCN giải phóng ng , giải phóng xã hội 9: Mục tiêu giai đoạn CMXHCN giành quyền tay giai cấp cơng nhân nhân dân lao động 10: Sự đời ĐCS Việt Nam giống với quy luật đời ĐCS 11: CMXHCN xóa bỏ hồn tồn phân chia giai cấp xã hội Chương 8: 1: Phạm trù giai cấp phạm trù KT-XH thông thường 2: Sự tiêu vong nhà nước vô sản thực đường bị thủ tiêu 3: Sự đời nhà nước gắn liền với xuất xã hội loài người 4: Đặc trưng kinh tết dân chủ XHCN là: dựa chế độ tư hữu TLSX 5: Chức nhà nước XHCN là: chuyên trấn áp 6: Đặc trưng trị dân chủ XHCN mang chất giai cấp tư sản 7: Trong xã hội có giai cấp, văn hóa có đặc trưng mang tính giai cấp gắn lợi ích toàn thể xã hội 8: Điểm khác biệt dân chủ XHCN với dân chủ trước dân chủ túy Chương 9: Mô hình chủ nghĩa xã hội giới Việt Nam Nguyên nhân sâu xa khiến mơ hình CNXH XƠ Viết sụp đổ can thiệp từ bên sai lầm phản động bên 3: Ngun nhân trực tiếp khiến mơ hình CNXH Xô Viết sụp đổ sai lầm thuộc mơ hình phát triển 4: Các yếu tố XHCN xuất lòng TBCN Vấn đề phúc lợi xã hội môi trường ngày quan tâm 5: Chủ nghĩa tư tương lai lồi người  Các dạng tập : 1: Tính thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất đơn vị hàng hóa : _ Các xác định trang 70 giáo trình Thời gian lao động XH cần thiết gần với thời gian lao động cá biệt ng sản xuất hàng hóa cung cấp đại phận hàng hóa thị trường ( nghĩa nhìn thằng có nhiều sản phẩm lấy ln k cần tính tốn ) 2: Bài tập cường độ lao động, suất lao động, thời gian lao động: _ Gọi NSLĐ , CĐLĐ 2, TGLĐ _ Yêu cầu giải đáp : Tổng sản phẩm, Giá trị đơn vị hàng hóa, Tổng giá trị sản phâm? + Tổng sản phẩm tỉ lệ thuận + Giá trị đơn vị hàng hóa tỉ lệ nghịch với + Tổng giá trị sản phẩm tỉ lệ thuận với + Nếu yêu cầu giải đáp chịu ảnh hưởng 2/3 yếu tố => nhân yếu tố với 3: Bài tập giá trị thặng dư : ( Làm hết sách tập ) Dưới số bt dạng tương tự sách số nâng cao Bài 1: Trong công nhân sản xuất 16 sản phẩm có tổng giá trị 80 đô la Hỏi: giá trị tổng sản phẩm làm ngày giá trị sản phẩm bao nhiêu, nếu: a Năng suất lao động tăng lên lần b Cường độ lao động tăng lên 1.5 lần Trả lời: a Giá trị tổng sản phẩm ngày không thay đổi; Giá trị sản phẩm hạ từ xuống 2,5 đô la b Giá trị tổng sản phẩm ngày 120 đô la; Giá trị sản phẩm khơng đổi Bài 2: Trong q trình sản xuất sản phẩm, hao mòn thiết bị máy móc 100.000 la Chi phí ngun liệu, vật liệu nhiên liệu 300.000 la Hãy xác định chi phí tư khả biến biết giá trị sản phẩm 1.000000 la trình độ bóc lột 200% Trả lời: 200.000 la Bài 3: Có 100 cơng nhân làm th, sản xuất tháng 12.500 đơn vị sản phẩm với chi phí tư bất biến 250.000 đô la Giá trị sức lao động tháng công nhân 250 đô la, m’ = 300% Hãy xác định giá trị đơn vị sản phẩm kết cấu Trả lời: 28 la; (20 c + 2v + 6m) Bài 4: Năm 1923, tiền lương trung bình cơng nhân cơng nghiệp chế biến Mỹ 1.238 la/năm, giá trị thặng dư công nhân tạo 2.134 đô la Đến năm 1973, tiêu tăng lên tương ứng 1.520 đô la 5.138 đô la Hãy xác định năm thời gian người cơng nhân lao động cho cho nhà tư thay đổi nào, ngày làm việc ? Trả lời: - Thời gian lao động cần thiết giảm từ 2,94 xuống 1,83 - Thời gian lao động thặng dư tăng từ 5,06 lên 6,17 Bài 5: Tư đầu tư 900 000 la, bỏ vào tư liệu sản xuất 780.000 đô la Số công nhân làm thuê thu hút vào sản xuất 400 người Hãy xác định khối lượng giá trị công nhân tạo ra, biết tỷ suất giá trị thặng dư 200% Trả lời: 900 la Bài 6: Có 200 công nhân làm việc nhà máy Cứ lao động, công nhân tạo lượng giá trị đô la, m’= 300% Giá trị sức lao động ngày công nhân 10 đô la Hãy xác định độ dài ngày lao động Nếu giá trị sức lao động không đổi trình độ bóc lột tăng lên 1/3 khối lượng giá trị thặng dư mà nhà tư chiếm đoạt ngày tăng lên bao nhiêu? Trả lời: ; M tăng lên 2000 đô la Bài 7: Tư ứng 1.000000 đô la, 700.000 la bỏ vào máy móc thiết bị, 200.000 đô la bỏ vào nguyên liệu, m’= 200% Hãy xác định: Số lượng người lao động giảm xuống % nếu: Khối lượng giá trị thặng dư không đổi, tiền lương công nhân không đổi, m’ tăng lên 250% Trả lời: 20% Bài 8: Ngày làm việc giờ, m’ = 300% Sau nhà tư kéo dài ngày lao động lên 10 Trình độ bóc lột sức lao động xí nghiệp thay đổi giá trị sức lao động không đổi Nhà tư tăng thêm giá trị thặng dư phương pháp Trả lời: m’ tăng đến 400% ; phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối Bài 9: Có 400 cơng nhân làm thuê Thoạt đầu ngày làm việc 10 giờ, thời gian cơng nhân tạo giá trị 30 đô la, m’ = 200% Khối lượng tỷ suất giá trị thặng dư ngày thay đổi ngày lao động giảm cường độ lao động tăng 50%, tiền lương giữ nguyên? Nhà tư tăng thêm giá trị thặng dư phương pháp ? Trả lời: M tăng từ 8.000 đến 12.200 đô la ; m’ = 305% ; Phương pháp bóc lột giá trị thặng dư tuyệt đối Bài 10: Ngày làm việc giờ, thời gian lao động thặng dư Sau đó, tăng suất lao động ngành sản xuất vật phẩm tiêu dùng nên hàng hoá ngành rẻ trước lần Trình độ bóc lột lao động thay đổi nào, độ dài ngày lao động khơng đổi? Dùng phương pháp bóc lột giá trị thặng dư nào? Trả lời: m’ tăng từ 100% lên 300% ; phương pháp bóc lột giá trị thặng dư tương đối Hướng dẫn: Ban đầu TGLD Ct = 4g TGLD TD = 4g Do hàng hóa rẻ trước lần nên giá tiền cơng thực tế thấp trước lần TGLD CT = 2g va TGLDTD = 6g lúc m' = 6/2x100 = 300% Bài 11: Chi phí trung bình tư bất biến cho đơn vị hàng hố ngành 90 la, chi phí tư khả biến 10 đô la, m’ = 200% Một nhà tư sản xuất năm 1000 đơn vị h àng hoá Sau áp dụng kỹ thuật mới, suất lao động sống xí nghiệp nhà tư tăn g lên lần Số lượng hàng hoá sản xuất tăng lên tương ứng Tỷ suất giá trị thặng dư thay đổi xí nghiệp nhà tư so với tỷ suất giá t rị thặng dư trung bình ngành Nhà tư năm thu giá trị thặng dư siêu ng ạch? Trả lời: m’ tăng lên 500%, tổng m siêu ngạch 30.000 đô la Bài 12: Trước sức lao động bán theo giá trị Sau tiền lương danh nghĩa tăng lên lần, giá c ả vật phẩm tiêu dùng tăng 60%, cò giá trị sức lao động cường độ lao động tăng ảnh hưởng cá c yếu tố lịch sử, tình thần tăng 35% Hãy tính tiền lương thực tế thật thay đổi nào? Trả lời: 92,6% Bài 13: Tư ứng trước 600.000 đô la, c :v = :1, m’ – 100% Hỏi sau năm điều kiện tái sản xuất giản đơn, tư biến thành giá trị th ặng dư tư hoá? Trả lời: sau năm Bài 14: Khi tổ chức sản xuất, nhà tư kinh doanh ứng trước 50 triệu đô la, điều kiện cấu tạo hữu tư :1 Hãy tính tỷ suất tích luỹ, biết năm 2,25 triệu đô la giá trị t hặng dư biến thành tư trình độ bóc lột 300% Trả lời: 15% Bài 15: Tư ứng trước 100.000 đô la, c :v = :1, m’ = 100%, 50% giá trị thặng dư tư hoá Hãy xác định lượng giá trị thăng dư tư hoá tăng lên bao nhiêu, trình độ bóc lột tăng đến 300% Trả lời: Tăng 20.000 đô la Bài 16: Tư ứng trước 1.000000 đô la, c : v :1 Số công nhân làm thuê 2.000 người Sau tư tăng lên 1.800000 la, cấu tạo hữu tư tăng lên :1 Hỏi nhu cầu sức lao động thay đổi nào, tiền lương công nhân không thay đổi Trả lời: giảm 200 người Bài 17: Tư ứng trước 500.000 đô la Trong bỏ vào nhà xưởng 200.000 la, máy móc, thi ết bị 100.000 đô la Giá trị nguyên liệu, nhiên liệu vật liệu phụ gấp lần giá trị sức lao độ ng Hãy xác định tổng số: tư cố định, tư lưu động, tư bất biến, tư khả biến Trả lời: Tổng số tư cố định 300.000 đô la ; Tổng số tư lưu động 200.000 đô la Tổng số tư bất biến 450.000 đô la ; Tổng số tư khả biến 50.000 la Bài 18: Tồn tư ứng trước triệu la, giá trị ngun vật liệu 1,2 triệu đô la , nhiên liệu, điện 200.000 đô la, tiền lương 600.000 đô la Giá trị máy móc thiết bị sản xuất g ấp lần giá trị nhà xưởng cơng trình Thời gian hao mòn hồn tồn chúng 10 25 năm Hãy tính tổng số tiền khấu hao sau năm Trả lời: 2,72 triệu đô la Bài 19: Một cỗ máy có giá trị 600.000 la, dự tính hao mòn hữu hình 15 năm Nhưng qua năm hoạt động giá trị máy tương tự giảm 25 % Hãy xác định tổn thất hao mòn vơ hình cỗ máy Trả lời: 110.000 la Bài 20: Tư ứng trước 3,5 triệu đô la, tư cố định 2,5 triệu la, tư khả b iến 200.000 đô la Tư cố định hao mòn trung bình 12,5 năm, nguyên nhiên vật liệu thá ng mua lần, tư khả biến quay năm 10 lần Hãy xác định tốc độ chu chuyển tư Trả lời: 0,5 năm Bài 21: Giả sử giá trị nhà xưởng, cơng trình sản xuất 300.000 la Cơng cụ, máy móc, thi ết bị 800.000 la, thời hạn sử dụng trung bình chúng 15 năm 10 năm Chi phí lần ng uyên liệu, nhiên liệu, vật liệu 100.000 đô la, sức lao động 50.000 la Mỗi tháng mua ng uyên nhiên vật liệu lần trả tiền th cơng nhân lần Hãy tính : a Thời gian chu chuyển tư cố định b Thời gian chu chuyển tư lưu động c Thời gian chu chuyển trung bình tồn tư ứng trước Trả lời: 11 năm; 22,5 ngày; tháng Bài 22: Tư ứng trước 500.000 đô la Cấu tạo hữu tư :1 Tư bất biến o mòn dần chu kỳ sản xuất năm, tư khả biến quay năm 12 vòng, vòng tạo 100.000 la giá trị thặng dư Hãy xác định khối lượng giá trị thặng dư tỷ suất giá trị thặng d hàng năm Trả lời: M = 1,2 triệu đô la ; m’ = 2.400% Bài 23: Tư ứng trước khu vực I 100 tỷ đô la, khu vực II 42,5 tỷ đô la c :v m’ khu vực :1 200% Ở khu vực I, 70% giá trị thặng dư tư hoá Hãy xác định lượng giá trị thặng dư mà khu vực II cần phải bỏ vào tích luỹ cuối chu kỳ sản xuất Biết rằn g cấu tạo hữu tư xã hội không thay đổi Trả lời: 4,5 tỷ đô la Bài 24: Tư ứng trước khu vực II 25 tỷ đô la, theo cấu tạo hữu tư :1, c uối năm số giá trị thặng dư tư hố 2,4 tỷ la với c :v = :1 Ở khu vực I, chi phí cho tư k biến 10 tỷ đô la Giá trị tổng sản phẩm xã hội 115 tỷ la, giá trị sản phẩm khu vực II 35 tỷ đô la Tỷ suất giá trị thặng dư khu vực 200% Xác định tỷ suất tích luỹ khu vực I, biết việc biến giá trị thặng dư thành tư xảy r a với c :v = :1 Trả lời: 45 % Bài 25 :Trình độ bóc lột 200% cấu tạo hữu tư :1 Trong giá trị hàng hố có 000 la giá trị thặng dư Với điều kiện tư bất biến hao mòn hồn tồn chu kỳ sản xuất Hãy xác định: chi phí sản xuất tư giá trị hàng hố Trả lời: 32.000 la ; 40.000 la Bài 26: Có số tư 100.000 đô la, với cấu tạp hữu tư :1 Qua thời gian, tư b ản tăng lên 300.000 đô la cấu tạo hữu tăng lên :1 Tính thay đổi tỷ suất lợi nhuận trình độ bóc lột cơng nhân thời kỳ tăng từ 10 0% lên 150% Vì tỷ suất lợi nhuận giảm xuống trình độ bóc lột tăng lên Trả lời: Giảm từ 20% xuống 15%; ảnh hưởng cấu tạo hữu tư tăng lên Bài 27: Tổng số tư công nghiệp tư thương nghiệp 800 đơn vị, với tỷ suất lợi nhuận bình qu ân 15%, lợi nhuận công nghiệp 108 đơn vị Các nhà tư thương nghiệp cần phải mua bán sản phẩm theo giá để họ nh tư cơng nghiệp thu lợi nhuận bình qn? Trả lời: 828 840 đơn vị Bài 28: Tổng tư hoạt động sản xuất 500 tỷ đô la, 200 tỷ vốn vay Hãy xác định tổng số thu nhập nhà tư công nghiệp lợi tức nhà tư cho vay, tỷ suất lợi nhuận bình quân 12% tỷ suất lợi tức tiền vay 3% năm Trả lời: 54 tỷ đô la tỷ đô la Đáp án chi tiết : Bài : 16 sản phẩm = 80 USD ↔ giá trị sản phẩm = 80/16 = USD A ) Tăng suất làm tăng số lượng sản phẩm sản xuất khung thời gian định ko làm tăng tổng giá trị , vây lúc 8h sản xuất đc 32 sản phẩm → Giá trị sản phẩm lúc = 80/32 = 2.5 USD Tổng sản phẩm giữ nguyên Sở dĩ tổng giá trị khơng thay đổi theo đà phát triển TB, suất lao động tăng lên m giá trị hàng hóa , dịch vụ giảm xuống Giá trị cá biệt hàng hóa nhỏ giá trị xã hội làm p hần thặng dư trội giá trị thặng dư bình thường xã hội - Gọi giá trị thặng dư siêu ngạch Đi ều giải thích nhà TB chấp nhận hạ giá sp VD : ngày công nhân làm , tg lao động tất yếu = 4h , tg lao động thặng dư = 4h m’ = m/v = (tg lao động thặng dư) / (tg lao động tất yếu) 100% = (4/4).100% = 100% tăng suất tức giảm thời gian lao động tất yếu VD xuống 2h nên lúc thời gian l ao động thặng dư = 6h ( 6+2 = ) m’ = m/v = (6/2).100% = 300% Do thời gian ngày lao động = const tỷ suất thặng dư tăng nên giá trị thặng dư tăng theo ( gọi pp sản xuất giá trị thặng dư tương đối ) B ) Tăng cường độ lao động tức kéo dài ngày lao động , theo logic , ngày lao động dài tiền lương tăng tức giá trị sản phảm phải tăng để bù chi phí nhà TB bóc lột cách giữ nguyên thời gian lao động tất yếu tăng tg lao động thặng dư nên giá trị sp gi ữ nguyên , cách làm tất yếu làm hao tổn sức lực người lao động nên thường đc áp dụng t rong giai đoạn đầu CNTB ( pp sx GTTD tuyệt đối ) Lúc kéo dài ngày với tỷ số 1,5 tức sô lượng sản phẩm tăng lên : 80.1,5 =120sp Giá sp = const = USD Bài : Theo công thức : W=c+v+m (1) W - Tổng giá trị sp C - Tư bất biến ( chi phí đầu tư nguyên vật liệu + hao mòn ) V - Tư khả biến ( tiền lương ) M - Giá trị thặng dư C = 300k + 100k = 400k USD m’ = (m/v).100% = 200% ↔ m/v = lắp vào ( ) Chú ý : m’ thể trình độ bóc lột TB 1000k = 400k + v + 2v ↔ 600k = 3v ↔ v = 200k (USD) Bài : CT : w = c + v + m (1) Đặt k giá trị sp ↔ Tổng giá trị sp = 12500k Lương/ tháng = 250 USD , có 100 CN ↔ v = 250.100 ( v – chi phí trả lương cho CN ) m’ = (m/v).100% = 300% ↔ m/v = lắp vào (1) ta có : 12500k = 250,000 + 250.100 + 250.100.3 ↔ k = 28 Cách thiết lập kết cấu sp, chia vế cho tổng số sp : ↔ w(1 sp) = 20c + 2v + 6m Bài : Năm 1923 , tỷ lệ m/v = 2.134 / 1.238 = 1.72 (1) tỷ lệ tỷ lệ thời gian lao động thặng dư / thời gian lao động thiết yếu ↔ m + v = (2) giải 1,2) , ta có m = 5.06 (h) , v = 2.94 (h) Làm tương tự với năm 1973 , kết luận phần đề Bài : Tỷ lệ m/v = ↔ m = 2v TB khả biến = TB bỏ – TB bất biến = 900k – 780k = 120k ↔ v = 120k ↔ m = 240k ↔ ∑giá trị CN làm = m + v = 360k USD 400 người sx 360k USD ↔ người sx 900 USD Bài : · Theo đề , giá trị sức lao động công nhân ngày 10 $ m/v = ↔ m = 3v ↔ thời gian lao động thiết yếu = ¼ ∑ thời gian lao động Lưu ý : ∑ thời gian lao động = tg lao động tất yếu + tg lao động thặng dư Đặt tổng giá trị công nhân làm ngày b : ¼ b = 10 ↔ b = 40 $ Do 1h công nhân làm đc $ nên tổng số ngày CN phải làm là: 40/5 = 8h · Ta có M = m’.V với m’ = , V = 200.10 = 2000 $ ( V - Tiền lương ) tăng m’ lên 1/3 M tăng lượng = 1/3 m’.V = 2000 $ Bài : Tiền lương cho CN ( V ) = 1000k – 700k – 200k = 100k $ M = m’.V = 2.100k = 200k $ Khi m’ tăng lên 250% tức tỷ lệ m/v = 2.5 Lúc ta có M’ = 2.5.V’ Do M’ = M = const nên 2.5 V’ = 200k ↔ V’ = 80k Ta thấy V’ giảm từ 100k – 80k lượng 20k $, tiền lương ko đổi nên số lượng người la o động giảm lượng tỷ lệ tương ứng với tổng số tiền lương 0.2.100% = 20 % Bài : Đọc lại phần tổng hợp thuyết pp sản xuất thặng dư tuyệt đối Bài : ngày lao động 10h , tổng giá trị cơng nhân làm thời gian 30$ nên lương l àm h = 30/10 = $ Do m’ = 200% nên m/v = ↔ thời gian lao động tất yếu = 1/3 tổng thời gian = 10/3 Theo đề : Giảm 1h ngày lao động tức 10 – = 9h lại tăng tiếp 50% tức phải làm tron g9+ 0,5.9 = 13.5h , tiền lương giữ nguyên tức tg lao động tất yếu giữ nguyên = 10/3 h M = m’.V = 400 10/3 = 8000 $ M’ = m’’.V= ( 13.5-10/3 ) / ( 10/3 ) 4000 = 12200 $ khối lượng giá trị thặng dư M tăng từ 8000 – 12200 m’ = 3.05 100% = 305 % Bài 10 : Tương tự , đọc lại phần thuyết pp sx GTTD tương đối file thuyết Bài 11 : Chú ý : Tỷ suất thặng dư trung bình tương ứng với m’ = 100 % · Do tăng suất nên đời sống lao động công nhân tăng lần ↔ Thời gian lao động t hiết yếu giảm lần Theo đề ta có m’ = 200% ↔ m/v = TB khả biến ↔ v = 10 $ → m = 20 $ Do ngày công ko thay đổi ( m+v = const ) nên v giảm xuống $ m tăng lên 25 $ → m’ (sau tăng suất) = m/v = 25/5 100% = 500% · Nếu sản xuất với tỷ suất TB , m’ = 100% giá trị thặng dư (m) 10 $ Khi sản xuất với điều kiện đề m = 25 $ Chênh lệch GTTD với GTTD TB = GTTD siêu ngạch = 15 $ Do sản lượng tăng theo tương ứng với suất nên lượng sản phẩm sản xuất = 2.1000 = 2000 sp → m (siêu ngạch) = 2000.15 = 30000 $ Bài 12 : - tièn công tăng lần va giá tăng 60% số tiền cơng thực tế 200.100%/160=125% - giá trị sức lao động tăng 35% nên tiền cơng thực tế giảm xuống 125.100/135=92.6% so vơi lúc chưa tăng lương Bài 13 : Sản xuất với quy mô giản đơn tức quy mô lần sau ko đổi so với lần sản xuất trước Nhà TB ch ấm dứt chu trình giá trị thặng dư với TB ứng trước , tức = 600k $ Ta có : c/v = , c + v = 600k $ nên v = 120k $ Do m/v = nên m = 120k $ gọi n số năm để tích lũy lượng GTTD = TB ứng trước Ta có : 120k n = 600k → n = năm Chú ý : số tiền thặng dư tích lũy đc qua số trình tái sản xuất đơn giản định b ằng với TB ứng trước sau , TB bắt đầu TB hóa GTTD tức bắt đầu chơi kiểu bóc lột theo pp tuyệt đối & tương đối Bài 14 : Tương tự Bài 13 , ta tính đc v = 5tr $ , m’ = 300% nên m = 3v = 15tr $ Do TB trích từ 15 tr 2.25 tr để tiếp tục đầu tư vào sx cho lần tái sx sau ( hay phục vụ TB ), phần lại TB dùng để tiêu dùng (đầu tư chỗ khác , mua quần áo, xe máy v.v ) nên : Tỷ suất tích lũy = 2,25/15 100% = 15 % Bài 15 : Tương tự 14 Bài 16 : Tương tư trước ta tính v1 = 200000, v2 = 180000 v1 tương ứng với 2000 công nhân nên v2 tương ứng với 1800 công nhân → giảm 200 người Bài 17 : thuyết TB lưu động = Giá trị nguyên , nhiên , vật liệu + tiền lương TB cố định = Hao mòn máy móc , thiết bị TB bất biến = c (hao mòn + tiền mua nguyên nhiên vật liêu) TB khả biến = v (tiền lương) Bài 18 : Tiền mua máy moc + thuê nhà xưởng = 6tr – 1,2tr – 0.2tr – 0.6tr = 4tr Do tỉ lệ : nên : Tiền mua máy móc = tr $ Hao mòn hết 10 năm Tiền thuê nhà xưởng = tr $ Hao mòn hết 25 năm Trong năm : Máy móc hao mòn hết 3/10 = 2,4 tr $ Nhà xưởng = 1/25 = 0,32 tr $ Tổng cộng hao mòn hết 2,72 $ Bài 19 : Hao mòn hữu hình năm 600000/15 = 40000 $ Sau năm giá trị máy dự tính giảm lượng = 40000.4=160000 $ Vậy giá trị hoạt động máy sau năm 600k – 160k = 440k $ Do hao mòn vơ hình 25% năm nên lượng hao mòn vơ hình 0,25.440k = 110k $ Bài 20 : TBCD hao mòn năm 2,5/12.5 = 0.2tr TBKB chu chuyển năm = 200k * 10 = 2tr LƯợng NVL chu chuyển năm (3,5-2,5-0,2)*(12/2)=4,8tr Tổng tư chu chuyển năm = 0.2+ + 4.8 = 7tr Tốc độ = 3,5/7 = 0.5 năm/vòng Tốc độ chu chuyển = TB ứng trước / TB chu chuyển Bài 21 : a ) TBCD Hao mòn năm = 300000/15 + 800000/10 = 100000 $ Tg chu chuyển ( 300k + 800k ) / 100k = 11 năm b ) Tương tự ta 0,625.365 = 22,5 ngày c ) Tương tự = ( 1100k + 150k ) / ( 100k + 2400k ) 365 = 180 ngày = tháng Bài 22 : Tương tự , ta có 12 lần năm quay đc 100000 $ GTTD Tổng Klg GTTD = 12.100000 = 1,2 tr $ Ta tính đc v = 50k $ m’ = 1,2 tr / 50k 100% = 2400% Bài 23 : Theo đề ta xây dựng công thức CT hữu KV I = 80c + 20v + 40m Do tích 70% m = 28 tỷ $ , nên TB 12 tỷ $ , 28 tỷ $ tích đc chia theo tỷ lệ c : v = 4:1 nên sau hết chu kỳ , CTHC 102,4c + 25,6v + 12m Nhu cầu tích lũy khu vực I chu kỳ 12 + 25,6 = 37,6 tỷ $ (do quy mô đ ược mở rộng nên tích lũy phải cao dần lên ) Cấu tạo hữu KV II : 34c + 8,5c + 17m Theo đà tích lũy KV I , khu vực II phải tích lũy lượng c = 37,6 – 34 = 3,6 tỷ $ d o tỷ lệ hữu = const = : nên v = 3,6 /4 = 0,9 Vậy khu vực II phải tích lũy lượng ( c+v) = 4,5 tỷ $ Bài 25 : Do m = 8000 $ mà m = 2v nên v = 4000 $ , v = 1/8 TB ứng trước nên TBUT = 32000 $Giá tr ị hàng hóa = c + v + m = 40000 $ Bài 26 : Chú ý : Tỷ suất lợi nhuận = m / ( c+v ) , áp dụng CT thời điểm m’ = 100% & m’ = 150 % theo tỷ lệ mà tính m , c , v sau suy tỷ suất lợi nhuận Bài 27 : Ta có TB Cơng nghiệp ứng 108/0,15 = 720 đv , 80 đv TB thương nghiệp ứng Vậy để nhà TB Công nghiệp Thương nghiệp thu lợi nhuận bình quân thì: TB thương nghiệp phải mua hàng hóa với giá 720 + 108 = 828 đv TB thương nghiệp phải bán hàng hóa với giá 828 + 80.0,15 = 840 đv Bài 28 : Lợi nhuận thu = 0,12 500 = 60 tỷ $ Nợ lại phải trả 0,03.200 = tỷ $ TB thu 60 – = 54 tỷ $ ... 1.238 = 1.72 (1) tỷ lệ tỷ lệ thời gian lao động thặng dư / thời gian lao động thiết yếu ↔ m + v = (2) giải 1,2) , ta có m = 5.06 (h) , v = 2.94 (h) Làm tương tự với năm 1973 , kết luận phần đề Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập nguyên lý Mác lenin 2, Ôn tập nguyên lý Mác lenin 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay