Thủ tục mẫu hồ sơ xin vào Đảng 2018

17 15 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2018, 10:59

Đây là bộ mẫu hồ sơ đầy đủ nhất, phục vụ nghiệp vụ công tác Đảng cho văn phòng Đảng ủy cấp cơ sở; là các mẫu để người làm thủ tục xin vào Đảng biết được hồ sơ xin vào Đảng của mình gồm những tài liệu gì; là tài liệu tham khảo cho cán bộ đảng viên xem và tham khảo để thi tuyển dụng vào các cơ quan của Đảng tại cơ sở Mẫu 01-KNĐ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG (Đây hướng dẫn, người xin vào Đảng phải viết tay, khơng q trang A4) Kính gửi: - Chi uỷ: - Đảng uỷ Tôi là: Sinh ngày tháng năm Nơi sinh: Quê quán: (ghi theo quy định địa danh, hành mới) Dân tộc: .Tôn giáo Trình độ học vấn: Nơi nay: Nghề nghiệp Đơn vị công tác: Chức vụ quyền, đồn thể: Vào Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày … tháng năm … Được xét cảm tình Đảng ngày tháng năm Chi Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; giáo dục, bồi dưỡng Chi đồn thể quần chúng tơi nhận thức được: (Chú ý nêu ý sau) - (Nêu chất giai cấp Đảng) .; - (Nêu mục tiêu, lý tưởng Đảng) ; - (Nhận thức vai trò lãnh đạo chi Đảng Nhà ) Tôi tự nguyện thực thừa nhận Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng; Tơi tự nguyện viết đơn xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam; Tôi nguyện trung thành với lý tưởng mục tiêu cách mạng Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, xứng đáng đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./ Hà Nội, ngày .tháng năm 20 (Ghi ngày đoàn viên kiểm điểm Chi đoàn) NGƯỜI LÀM ĐƠN (ký, ghi rõ họ tên) Mẫu Mẫu03-KNĐ 03-KNĐ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM GIẤY GIỚI THIỆU người vào Đảng Kính gửi: - Chi uỷ: - Đảng uỷ Tôi là: Sinh ngày tháng năm Vào Đảng ngày tháng năm , thức ngày tháng năm Chức vụ Đảng nay: , quyền Quê quán: Đang sinh hoạt Chi bộ: Ngày tháng năm Chi phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng; xin báo cáo với Chi vấn đề chủ yếu người phấn đấu vào Đảng sau: - Về lý lịch: Những đặc điểm cần lưu ý: - Những ưu, khuyết điểm chính: + Về phẩm chất trị: + Đạo đức, lối sống: + Năng lực công tác: + Quan hệ quần chúng: Đối chiếu tiêu chuẩn điều kiện kết nạp đảng viên, giới thiệu với Chi xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng giới thiệu mình./ Hà Nội, ngày .tháng năm 20 ĐẢNG VIÊN GIỚI THIỆU (ký, ghi rõ họ tên) Mẫu BB-CĐTN ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN Hà Nội, ngày tháng năm 20 *** BIÊN BẢN CUỘC HỌP V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam - Thời gian: Địa điểm: - Tổng số đoàn viên chi đồn có: đồng chí Vắng mặt: Có lý do: Khơng có lý do: Có mặt: - Đại biểu mời tham dự: - Đồng chí: thay mặt BCH điều khiển họp - Đồng chí: đoàn viên ưu tú đọc kiểm điểm đồn viên q trình phấn đấu vào Đảng Cộng sản Việt Nam - Các đồng chí chi đồn góp ý kiến khẳng định đồng chí có ưu, khuyết điểm sau đây: + Ưu điểm + Khuyết điểm So sánh với tiêu chuẩn đảng viên, chi đồn trí biểu / đồng chí ( %) đề nghị BCH liên chi đoàn, BCH Đoàn Nghị giới thiệu đề nghị chi đảng xét kết nạp đồng chí: vào Đảng Cộng sản Việt Nam./ THƯ KÝ CHỦ TOẠ Mẫu BB-LCĐ ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH LIÊN CHI ĐOÀN Hà Nội, ngày tháng năm 20 *** BIÊN BẢN HỌP BCH LIÊN CHI ĐOÀN V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam - Thời gian: Địa điểm: - Tổng số BCH liên chi đồn có đồng chí Vắng mặt: Có lý do: Khơng có lý do: Có mặt: - Đồng chí: Chức vụ: điều khiển họp Căn Biên họp giới thiệu đoàn viên ưu tú để chi xét kết nạp Đảng chi đoàn với kết trí / đ/c dự họp, đ/c BCH liên chi đoàn góp ý kiến khẳng định đ/c đồn viên ưu tú có ưu, khuyết điểm sau đây: + Ưu điểm + Khuyết điểm So sánh với tiêu chuẩn đảng viên, BCH liên chi đồn trí biểu / đ/c ( %) đề nghị BCH Đoàn nghị giới thiệu đề nghị chi Đảng xét kết nạp đ/c : vào Đảng Cộng sản Việt Nam./ Ý KIẾN CỦA CẤP UỶ KHOA THƯ KÝ CHỦ TOẠ Mẫu 4-KNĐ ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH Hà Nội, ngày tháng năm 20 *** Số: -NQ/ĐT NGHỊ QUYẾT GIỚI THIỆU Đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam Kính gửi: - Chi ; - Đảng uỷ Căn điểm điều Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam thủ tục, quyền hạn BCH Đoàn sở giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng; Xét đề nghị Chi đoàn BCH Liên chi đoàn Khoa Ban Chấp hành Đồn TNCS Hồ Chí Minh họp ngày tháng năm 20 (tổng số: , vắng: , có mặt: ) nhận thấy đồng chí đồn viên ưu tú có ưu, khuyết điểm chính: - Ưu điểm: + Phẩm chất trị: + Đạo đức, lối sống: + Năng lực công tác, kết học tập: + Quan hệ quần chúng: - Khuyết điểm vấn đề cần lưu ý: Đối chiếu với tiêu chuẩn điều kiện kết nạp đảng viên, giới thiệu đề nghị chi bộ, Đảng ủy xem xét, kết nạp đồng chí vào Đảng, với tán thành / đồng chí dự họp ( %) Chúng tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung giới thiệu nói tiếp tục giáo dục bồi dưỡng đồng chí trở thành đảng viên thức Đảng./ T/M BCH ĐỒN BÍ THƯ Mẫu 4B-KNĐ ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH ĐỒNG NAI BCH .- Trảng Bom, ngày tháng năm 20 *** Số: -NQ/ĐT NGHỊ QUYẾT GIỚI THIỆU Đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam Kính gửi: - Chi ; Đảng uỷ phận .; - Đảng uỷ Căn điểm điều Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam thủ tục, quyền hạn BCH Đoàn sở giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng; Xét đề nghị Chi đoàn BCH Liên chi đoàn Ban Chấp hành Đồn TNCS Hồ Chí Minh .- họp ngày tháng năm 20 (tổng số: , vắng: , có mặt: ) nhận thấy đồng chí đoàn viên ưu tú có ưu, khuyết điểm chính: - Ưu điểm: + Phẩm chất trị: + Đạo đức, lối sống: + Năng lực công tác, kết học tập: + Quan hệ quần chúng: - Khuyết điểm vấn đề cần lưu ý: Đối chiếu với tiêu chuẩn điều kiện kết nạp đảng viên, giới thiệu đề nghị chi bộ, Đảng uỷ phận , Đảng ủy xem xét, kết nạp đồng chí vào Đảng, với tán thành / đồng chí dự họp ( %) Chúng xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung giới thiệu nói tiếp tục giáo dục bồi dưỡng đồng chí trở thành đảng viên thức Đảng./ T/M BCH ĐỒN BÍ THƯ Mẫu KĐ-CĐTN ĐỒN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐỒN VIÊN Q trình phấn đấu vào Đảng Cộng sản Việt Nam Ảnh 4x6 Kính gửi: - Chi đoàn ; - BCH Liên chi đoàn ; - BCH Đoàn .; - Chi ; - Đảng uỷ Tên là: Sinh ngày tháng năm Quê quán: Nơi nay: Đơn vị công tác (học tập): Chức vụ: Vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày tháng năm Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng CSVN; giáo dục, bồi dưỡng chi Đồn với q trình phấn đấu, tơi tự kiểm điểm sau: I ƯU ĐIỂM Phẩm chất trị: Đạo đức, lối sống: Năng lực công tác: Các hoạt động đoàn thể: Quan hệ quần chúng nơi học tập cư trú: Kết học tập năm: Năm học 20… - 20… 20… - 20… Học kỳ Kỳ I Kỳ II Kỳ I Kỳ II Điểm TBCHT Điểm tích luỹ Điểm rèn luyện II KHUYẾT ĐIỂM: III BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC KHUYẾT ĐIỂM: Tôi nguyện trung thành với lý tưởng mục tiêu cách mạng Đảng, Đoàn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, xứng đáng đoàn viên ưu tú Đoàn đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./ Hà Nội, ngày tháng năm NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM Mẫu 5A-KNĐ ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ * Hà Nội, ngày tháng năm 20 PHIẾU XIN Ý KIẾN NHẬN XÉT tổ chức đoàn thể người xin vào Đảng Căn Quy định Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam việc kết nạp đảng viên, Đảng ủy xin ý kiến tổ chức đồn thể nơi cơng tác quần chúng xin vào Đảng là……………………………, công tác, học tập tại: ………………………………………………… Tên tổ chức đoàn thể nơi học tập, cơng tác (Cơng đồn phận, Tổ Cơng đồn cán bộ; chi đoàn người xin vào Đảng sinh viên, học viên cao học nghiên cứu sinh):…… …… …… ……… …… ……… ……… Tổng số người tổ chức đoàn thể:……… Số người xin ý kiến:………… Tóm tắt ưu, khuyết điểm sau: (Về phẩm chất trị; đạo đức, lối sống; ý thức gương mẫu chấp hành chủ trương sách Đảng pháp luật Nhà nước; việc thực nhiệm vụ đơn vị giao…) Số người tán thành kết nạp:………………./……………(……… %) Số người không tán thành kết nạp:………./……………(……… %) Lý không tán thành:……………………………………………………… T/M CHI BỘ BÍ THƯ T/M TỔ CHỨC ĐỒN THỂ Chức vụ, ký, họ tên Mẫu 5B-KNĐ ĐẢNG BỘ CHI BỘ * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày tháng năm 20 Ý KIẾN NHẬN XÉT cấp uỷ nơi cư trú người xin vào Đảng Căn Quy định Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam việc kết nạp đảng viên, Đảng ủy xin ý kiến chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú quần chúng xin vào Đảng là……………………………, cư trú tại…………………………………………………………………………… Tên chi uỷ (chi bộ) nơi cư trú ……………………………………………… Có ý kiến nhận xét người xin vào Đảng………………………………… Tổng số Chi ủy viên (đảng viên):…… đồng chí Số Chi ủy viên (đảng viên) xin ý kiến:…… đồng chí Tóm tắt ưu, khuyết điểm sau: - Về phẩm chất trị: …………………………………………………… - Đạo đức, lối sống: ………………………………………………………… - Ý thức chấp hành nếp sống văn hóa khu dân cư: ………………………… Số Chi uỷ viên (đảng viên) nơi cư trú tán thành kết nạp quần chúng vào Đảng đồng chí, tổng số đồng chí hỏi ý kiến ( đạt %) Số Chi ủy viên (đảng viên) nơi cư trú không tán thành kết nạp quần chúng vào Đảng …… đồng chí ( %) với lý …………………………………………………………………………………… XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY T/M CHI UỶ (CHI BỘ) BÍ THƯ Mẫu 5-KNĐ ĐẢNG BỘ CHI BỘ…………….……… * 20 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày .tháng năm TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT tổ chức đoàn thể nơi làm việc chi ủy nơi cư trú người xin vào Đảng Căn ý kiến nhận xét đại diện tổ chức trị-xã hội thuộc phạm vi lãnh đạo chi nơi công tác chi uỷ (chi bộ) nơi cư trú quần chúng xin vào Đảng - Tên tổ chức đoàn thể nơi công tác, học tập: ,tổng số có: người, số người xin ý kiến: - Tên chi uỷ (hoặc chi bộ) nơi cư trú: ., tổng số có: đồng chí, số đồng chí xin ý kiến: Chi uỷ (chi bộ) tổng hợp ý kiến nhận xét sau: Những ưu điểm chính: + Về phẩm chất trị: + Đạo đức, lối sống: + Năng lực công tác: + Quan hệ quần chúng: Những khuyết điểm, hạn chế: Số đồng chí đại diện tổ chức trị - xã hội nơi làm việc chi uỷ (chi bộ) nơi cư trú tán thành kết nạp vào Đảng đồng chí, tổng số đồng chí hỏi ý kiến ( đạt .%) Số không tán thành đồng chí (chiếm .%) với lý / T/M CHI UỶ (CHI BỘ) BÍ THƯ Mẫu 6-KNĐ ĐẢNG BỘ CHI BỘ…………….……… * 20 Số: -NQ/CB ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày .tháng năm NGHỊ QUYẾT đề nghị kết nạp đảng viên Căn Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Ngày tháng năm ., Chi họp để xét, đề nghị kết nạp quần chúng .vào Đảng Tổng số đảng viên Chi bộ:…….đảng viên, thức:……… đồng chí, dự bị:……….đồng chí Có mặt:……đảng viên, thức: đồng chí, dự bị đ/c Vắng mặt:… đảng viên, thức: .đồng chí, dự bị đ/c Chủ trì hội nghị: Đồng chí Chức vụ Thư ký hội nghị: Đồng chí Sau nghe báo cáo thảo luận, Chi thống kết luận quần chúng………………………… sau: - Về lý lịch: - Những ưu điểm chính: + Về phẩm chất trị: + Đạo đức, lối sống: + Năng lực công tác: + Quan hệ quần chúng: - Những hạn chế: Đối chiếu với quy định Điều lệ Đảng tiêu chuẩn điều kiện kết nạp đảng viên, số đảng viên thức tán thành việc kết nạp quần chúng vào Đảng đồng chí (đạt .%) so với tổng số đảng viên thức Số đảng viên thức khơng tán thành .đ/c (đạt %) với lý Chi đề nghị Đảng uỷ xét kết nạp quần chúng .vào Đảng Cộng sản Việt Nam./ T/M CHI BỘ BÍ THƯ Mẫu 01-BBCĐ CƠNG ĐỒN ………………………………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ……………………………… …………., ngày tháng năm 20… BIÊN BẢN HỌP CƠNG ĐỒN Nhận xét q trình phấn đấu cơng đồn viên đề nghị kết nạp Đảng - Thời gian: Vào lúc……giờ ………, ngày …… tháng …… năm ……… - Địa điểm: ………………………………………………………………… Cơng đồn họp - Thành phần tham dự: …………………………………………………… Tổng số Cơng đồn viên: …………………………………… Số cơng đồn viên tham dự: ……………………………………………… Số cơng đồn viên vắng mặt: ……………Lý do: ………………………… Chủ toạ: Chức vụ: Thư ký: Nội dung: Lấy ý kiến nhận xét cơng đồn viên diện đối tượng Đảng đề nghị chi xem xét kết nạp Đảng Nhận thấy cơng đồn viên ……………………………………… có: - Những ưu điểm chính: + Về phẩm chất trị: + Đạo đức, lối sống: + Năng lực công tác: + Quan hệ quần chúng: - Những hạn chế: Dựa ưu, khuyết điểm trên, Cơng đồn kính đề nghị Chi ……………………………………… xem xét, kết nạp cơng đồn viên …………………………………………… vào Đảng, với tán thành ………… đồng chí dự họp (đạt ……….%)./ THƯ KÝ CHỦ TỌA Mẫu 02-KĐCĐ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM BẢN KIỂM ĐIỂM Quá trình phấn đấu trở thành đảng viên đồn viên cơng đồn Kính gửi: - Tổ cơng đồn ……………………………………………; - Cơng đồn phận (nếu có).… ……………………….; - Ban chấp hành Cơng đồn .; - Chi uỷ ……………………………………………….; - Đảng uỷ Tên là: ……………………, sinh ngày …… tháng …… năm ……… Quê quán: ………………………………………………… Nơi nay: …………………………………………… Đơn vị công tác: …………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………………………… Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam: giáo dục, bồi dưỡng tổ chức cơng đồn, qua q trình học tập rèn luyện, phấn đấu trở thành trở thành đảng viên thân, xin kiểm điểm sau: - Về ưu điểm: Về phẩm chất trị ………………………………………………………………………………….…… ………………………………………………………………………………….…… ………………………………………………………………………………….…… ………………………………………………………………………………….…… ………………………………………………………………………………….…… ………………………………………………………………………………….…… Đạo đức, lối sống ………………………………………………………………………………….…… ………………………………………………………………………………….…… ………………………………………………………………………………….…… ………………………………………………………………………………….…… Năng lực công tác ………………………………………………………………………………….…… ………………………………………………………………………………….…… ………………………………………………………………………………….…… ………………………………………………………………………………….…… Các hoạt động đoàn thể ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …… Mối quan hệ với quần chúng nơi học tập nơi cư trú ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………….…… Kết khen thưởng công tác (trong năm học gần nhất): Danh hiệu Lao động tiên tiến, CSTĐCS… năm học… - Về hạn chế: ………………………………………………………………………………….…… ………………………………………………………………………………….…… Tôi nguyện trung thành với lý tưởng mục tiêu cách mạng Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, xứng đáng đồn viên cơng đồn ưu tú đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./ ……….,ngày… tháng…….năm 20… NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM Mẫu 7-KNĐ ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG UỶ BỘ PHẬN ………… , ngày .tháng năm * Số: -BC/ĐU BÁO CÁO đề nghị kết nạp đảng viên Căn Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Ngày tháng năm ., Đảng uỷ họp để xét, đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng Tổng số Đảng uỷ viên : … đồng chí, có mặt: đồng chí, vắng mặt: đồng chí Lý vắng mặt: Chủ trì hội nghị: Đồng chí Chức vụ Thư ký hội nghị: Đồng chí Sau nghe báo cáo thảo luận, Đảng uỷ thống kết luận quần chúng………………………… sau: Về lý lịch: Những ưu điểm chính: + Về phẩm chất trị: + Đạo đức, lối sống: + Năng lực công tác: + Quan hệ quần chúng: Những hạn chế: Đối chiếu với quy định Điều lệ Đảng tiêu chuẩn điều kiện kết nạp đảng viên, Đảng uỷ phận báo cáo với Đảng ủy sở xét (hoặc không) kết nạp quần chúng vào Đảng cộng sản Việt Nam Số đồng chí tán thành (đạt %) so với tổng số cấp uỷ viên Số khơng tán thành .đồng chí với lý Đề nghị Đảng uỷ xét (hoặc không) kết nạp quần chúng .vào Đảng Cộng sản Việt Nam./ Nơi nhận: - Đảng uỷ (để báo cáo) - Lưu T/M ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN BÍ THƯ .. .Mẫu Mẫu03-KNĐ 03-KNĐ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM GIẤY GIỚI THIỆU người vào Đảng Kính gửi: - Chi uỷ: - Đảng uỷ Tôi là: Sinh ngày tháng năm Vào Đảng ngày tháng... Đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam Kính gửi: - Chi ; Đảng uỷ phận .; - Đảng uỷ Căn điểm điều Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam thủ tục, quyền hạn... kết nạp đảng viên, giới thiệu đề nghị chi bộ, Đảng uỷ phận , Đảng ủy xem xét, kết nạp đồng chí vào Đảng, với tán thành / đồng chí dự họp ( %) Chúng tơi xin hồn tồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ tục mẫu hồ sơ xin vào Đảng 2018, Thủ tục mẫu hồ sơ xin vào Đảng 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay