Nghiên cứu phương pháp đảm bảo độ chính xác của chuẩn mô men dùng ổ khí quay (Luận án tiến sĩ)

122 8 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2018, 21:59

Nghiên cứu phương pháp đảm bảo độ chính xác của chuẩn mô men dùng ổ khí quay (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu phương pháp đảm bảo độ chính xác của chuẩn mô men dùng ổ khí quay (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu phương pháp đảm bảo độ chính xác của chuẩn mô men dùng ổ khí quay (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu phương pháp đảm bảo độ chính xác của chuẩn mô men dùng ổ khí quay (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu phương pháp đảm bảo độ chính xác của chuẩn mô men dùng ổ khí quay (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu phương pháp đảm bảo độ chính xác của chuẩn mô men dùng ổ khí quay (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu phương pháp đảm bảo độ chính xác của chuẩn mô men dùng ổ khí quay (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu phương pháp đảm bảo độ chính xác của chuẩn mô men dùng ổ khí quay (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu phương pháp đảm bảo độ chính xác của chuẩn mô men dùng ổ khí quay (Luận án tiến sĩ) 85 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Vũ Văn Duy NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐẢM BẢO ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA CHUẨN MƠ MEN DÙNG Ổ KHÍ QUAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT CƠ KHÍ Hà Nội – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Vũ Văn Duy NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐẢM BẢO ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA CHUẨN MƠ MEN DÙNG Ổ KHÍ QUAY Ngành: Kỹ thuật khí Mã số: 9520103 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT CƠ KHÍ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Vũ Toàn Thắng PGS.TS Vũ Khánh Xuân Hà Nội – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Những nội dung, số liệu sử dụng phân tích luận án có nguồn gốc rõ ràng, công bố theo quy định Các kết nghiên cứu luận án tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với điều kiện Việt Nam Các kết chưa có tác giả cơng bố nghiên cứu khác Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2018 Người hướng dẫn khoa học PGS TS Vũ Toàn Thắng PGS TS Vũ Khánh Xuân Nghiên cứu sinh Vũ Văn Duy LỜI CÁM ƠN Trong trình thực luận án, hướng dẫn tận tình tập thể hướng dẫn khoa học, tạo điều kiện Viện Đào tạo Sau đại học, Viện Cơ khí, Giảng viên thuộc Bộ mơn Cơ khí Chính xác Quang học – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Để phục vụ cho trình nghiên cứu tơi được: Phòng Đo lường Độ dài, Phòng Đo lường Khối lượng – Viện Đo lường Việt Nam – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học & Công nghệ, Trung tâm Đo lường – Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Quốc Phòng tạo điều kiện cho tơi tìm hiểu tài liệu Chuẩn Đo lường, sử dụng trang thiết bị thí nghiệm, hợp tác nghiên cứu khoa học Ban Giám hiệu, Trung tâm Đào tạo thường xuyên, Khoa, Trung tâm Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, tạo điều kiện cho nghiên cứu khoa học, giúp đỡ gia công số chi tiết, thiết bị phục vụ cho thực nghiệm liên quan đến nội dung đề tài Tơi Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ đồng nghiệp góp ý, tư vấn nhiều ý kiến cung cấp số tài liệu liên quan đến nội dung đề tài Đồng thời, Nghiên cứu sinh Bộ mơn Cơ khí xác Quang học, Viện Cơ khí chia sẻ, động viên q trình hồn thành thủ tục, nội dung luận án Tôi xin chân thành cám ơn sâu sắc tập thể, cá nhân hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thời gian qua, đặc biệt xin bày tỏ biết ơn đến tập thể hướng dẫn: PGS Vũ Tồn Thắng, PGS Vũ Khánh Xn Tơi xin cám ơn đồng nghiệp, bạn bè gia đình động viên, chia sẻ, tạo thuận lợi thời gian thực đề tài nghiên cứu Xin trân trọng cám ơn! Hà Nội, Ngày 05 tháng 07 năm 2018 Tác giả luận án Vũ Văn Duy MỤC LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU, THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT Danh mục thuật ngữ chữ viết tắt Danh mục ký hiệu DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ DANH MỤC BẢNG BIỂU 12 MỞ ĐẦU 12 Lý lựa chọn đề tài luận án 12 Mục đích, đối tượng, phương pháp phạm vi nghiên cứu 13 Mục đích nội dung 13 Đối tượng nghiên cứu 13 Phương pháp nghiên cứu 14 Phạm vi nghiên cứu 14 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu 14 Những kết 14 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CHUẨN MÔ MEN LỰC 16 1.1 Sự cần thiết việc xác định mô men lực công nghiệp 16 1.2 Khái niệm sơ đồ tạo mô men lực 22 1.2.1 Khái niệm mô men lực 22 1.2.2 Sơ đồ tạo mô men lực 22 1.3 Giới thiệu thiết bị chuẩn mô men lực phương pháp xác định độ không đảm bảo đo 23 1.3.1 Giới thiệu thiết bị chuẩn mô men lực 23 1.3.2 Xác định độ không đảm bảo đo tổng hợp thiết bị tạo chuẩn mô men lực 28 1.4 Một số kết nghiên cứu ổ, đệm khí 30 1.4.1 Cấu tạo ổ đệm khí 30 1.4.2 Phân loại ổ đệm khí ứng dụng thiết bị chuẩn mô men lực 30 Phân loại theo bề mặt làm việc rotor stator 30 Phân loại theo khả làm việc 31 1.4.3 Ưu, nhược điểm ổ đệm khí dùng thiết bị chuẩn mơ men lực 33 1.4.4 Một số phương pháp tính tốn lực nâng, lưu lượng đệm khí 34 1.5 Một số phương pháp xác định độ dài cánh tay đòn thiết bị chuẩn mô men lực công bố 39 1.6 Nhiệm vụ nghiên cứu luận án 44 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU Ổ ĐỆM KHÍ DÙNG TRONG THIẾT BỊ CHUẨN MÔ MEN LỰC 46 2.1 Lý sử dụng ổ đệm khí thiết bị chuẩn mô men lực 46 2.2 Tính tốn thiết kế ổ đệm khí thiết bị chuẩn mô men lực 47 2.2.1 Xác định lực nâng đệm khí bề mặt trụ chịu lực hướng tâm 47 2.2.1.1 Đặc điểm khe hở đệm khí bề mặt trụ chịu lực hướng tâm 47 2.2.1.2 Xây dựng công thức xác định lực nâng đệm khí bề mặt trụ chịu lực hướng tâm 49 2.2.1.3 Xác định lực nâng đệm khí chịu lực hướng tâm dùng thiết bị thực nghiệm tạo mô men chuẩn 53 2.2.2 Mô phân bố áp suất bề mặt đệm khí 54 2.2.3 Các thông số thể đặc tính làm việc đệm khí 57 2.2.3.1 Khả tải đệm khí 57 2.2.3.2 Độ cứng đệm khí 58 2.2.4 Lựa chọn kết cấu ổ đệm khí chịu lực hướng tâm sử dụng thiết bị chuẩn mô men lực 60 2.2.4.1 Bố trí 03 đệm khí đầu trục (PA 1) 61 2.2.4.2 Bố trí 04 đệm khí đầu trục (PA 2) 63 2.2.4.3 Bố trí 05 đệm khí đầu trục (PA 3) 65 2.2.4.4 Lựa chọn phương án bố trí bạc đệm khí trục dùng chuẩn mơ men lực 68 2.3 Thực nghiệm xác định khả làm việc ổ đệm khí chế độ không tải 71 2.3.1 Mục đích thực nghiệm 71 2.3.2 Mô tả thí nghiệm 71 2.3.3 Thiết bị điều kiện thí nghiệm 72 2.3.4 Trình tự thí nghiệm 72 2.3.5 Kết 72 2.3.6 Nhận xét 72 2.4 Thực nghiệm xác định mô men ma sát hệ số ma sát ổ đệm khí chịu lực hướng tâm 73 2.4.1 Mục đích thí nghiệm 73 2.4.2 Sơ đồ nguyên lý thí nghiệm 73 2.4.3 Thiết bị điều kiện thí nghiệm 76 2.4.4 Trình tự thí nghiệm 76 2.4.5 Kết thí nghiệm 77 2.4.6 Kết luận 78 2.5 Thực nghiệm xác định khả chịu tải ổ đệm khí 78 2.5.1 Mục đích thí nghiệm 78 2.5.2 Nguyên lý sơ đồ thực nghiệm 78 2.5.3 Thiết bị điều kiện thí nghiệm 79 2.5.4 Trình tự thí nghiệm 79 2.5.5 Kết thí nghiệm 80 2.5.6 Nhận xét 80 2.6 Kết luận chương 80 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ DÀI LÀM VIỆC CỦA CÁNH TAY ĐỊN TRONG THIẾT BỊ CHUẨN MƠ MEN LỰC 81 3.1 Đặt vấn đề 81 3.2 Phương pháp xác định xác độ dài làm việc cánh tay đòn chuẩn mơ men lực dùng ổ đệm khí 81 3.3 Thí nghiệm xác định độ dài làm việc cánh tay đòn thiết bị thực nghiệm 84 3.3.1 Mục đích thí nghiệm 84 3.3.2 Thiết bị điều kiện thí nghiệm 84 3.3.3 Trình tự thí nghiệm 85 3.3.4 Kết qủa thí nghiệm 86 3.3.5 Đánh giá độ không đảm bảo đo độ dài làm việc cánh tay đòn 87 3.4 Lựa chọn hợp lý thông số thử nghiệm xác định độ dài làm việc cánh tay đòn 90 3.5 Phân tích số yếu tố khác ảnh hưởng đến kết trình thí nghiệm 91 3.5.1 Ảnh hưởng thay đổi nhiệt độ phòng thí nghiệm 91 3.5.2 Độ không đảm bảo đo q trình xác định vị trí cân 91 3.5.3 Độ không đảm bảo đầu đo đọc giá trị y (theo phương thẳng đứng) 92 3.5.4 Độ không đảm bảo đo mẫu không vuông góc với phương nằm ngang (bề mặt mẫu khơng vng góc với trục cánh tay đòn) 92 3.5.5 Độ không đảm bảo đo trọng tâm khối lượng dịch chuyển (trọng tâm lăn) 93 3.5.6 Độ khơng vng góc cánh tay đòn với trục quay 93 3.6 Kết luận chương 93 CHƯƠNG ƯỚC LƯỢNG ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO CỦA THIẾT BỊ CHUẨN MƠ MEN DÙNG Ổ ĐỆM KHÍ 94 4.1 Ước lượng độ không đảm bảo đo 94 4.2 Xác định số đại lượng ảnh hưởng đến độ không đảm bảo đo chuẩn mô men 95 4.2.1 Các đại lượng thành phần biết trước 95 4.2.1.1 Độ không đảm đo tải 95 4.2.1.2 Độ không đảm bảo đo gia tốc trọng trường 96 4.2.1.3 Độ không đảm bảo đo khối lượng riêng khơng khí 96 4.2.1.4 Độ khơng đảm bảo đo khối lượng riêng vật liệu làm tải 96 4.2.2 Xác định độ không đảm bảo đo độ dài cánh tay đòn 96 4.2.3 Độ không đảm bảo đo mô men ma sát ổ đệm khí 99 4.3 Tổng hợp độ không đảm bảo đo mô men 99 4.4 Kết luận chương 101 KẾT LUẬN CHUNG 103 HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 104 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 PHỤ LỤC 109 PHỤ LỤC 110 PHỤ LỤC 111 PHỤ LỤC 112 PHỤ LỤC 113 PHỤ LỤC 114 PHỤ LỤC 115 PHỤ LỤC 116 DANH MỤC KÝ HIỆU, THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT Danh mục thuật ngữ chữ viết tắt T T Ký hiệu, chữ viết tắt CMM Máy đo toạ độ Coordinate Measuring Machine GUM Hướng dẫn thể độ không đảm bảo đo đo lường Guide to the expression of Uncertainty in Measurement JCGM Ủy ban chung hướng dẫn đo lường Joint Committee for Guides in Metrology KRISS Viện Nghiên cứu Chuẩn đo lường Korea Research Institute of Khoa học Quốc gia Hàn Quốc Standards and Science NMIJ Viện Đo lường Quốc gia Nhật Bản National Metrology Institute of Japan SI Hệ đơn vị đo lường Quốc tế The International System of Units Tiếng Việt Tiếng Anh VMI Viện Đo lường Việt Nam – Tổng cục Viet Nam Metrology Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Institute Bộ Khoa học Công nghệ VIM International Vocabulary of Từ vựng quốc tế thuật ngữ Metrology – Basic and chung đo lường học General Concepts and Associated Terms Danh mục ký hiệu TT Ký hiệu A Diện tích a0 Độ rộng rãnh dẫn khí an Độ rộng đệm khí bề mặt trụ b0 Độ dài rãnh dẫn khí bn Độ dài đệm khí bề mặt trụ c Độ dài từ rãnh dẫn khí đến mép ngồi bạc đệm khí f Hệ số ma sát ổ đệm khí Fi Lực đẩy cuả đệm khí i FΣ Trọng lực tổng tải trọng tạo mô men tải trọng trục quay, cánh tay đòn, quang treo FT Lực tác dụng lên ổ trọng lực tải trọng tạo mô men FTr Lực tác dụng lên ổ trọng lực trục, cánh tay đòn quang treo 12 K Độ cứng đệm khí 13 L1 Độ dài làm việc cánh tay đòn bên trái 14 L2 Độ dài làm việc cánh tay đòn bên phải 15 l1 Độ dài từ tâm quay đến phương trọng lực đối trọng bên trái 16 l2 Độ dài từ tâm quay đến phương trọng lực đối trọng bên phải 17 m Khối lượng tải trọng tạo mô men xoắn 18 m1 Khối lượng đối trọng m2 Khối lượng thêm vào (bớt đi) để cánh tay đòn trở lại trạng thái cân ban đầu 10 11 19 Tiếng Việt 20 p Áp suất 21 po Áp suất mơi trường 22 p1 Áp suất nguồn khí nén phục nâng cao độ xác thiết bị Luận án ước lượng độ không đảm bảo đo thiết bị chuẩn mô men chế tạo thử nghiệm Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Kết cho thấy việc sử dụng ổ đệm khí thiết bị chuẩn mơ men phù hợp độ không đảm bảo đo mô men ma sát tạo không đáng kể, chiếm 2% Đối với thiết bị thử nghiệm tạo mô men chuẩn dùng ổ đệm khí, yếu tố ảnh hưởng nhiều đến độ khơng đảm bảo đo độ không đảm bảo đo nhiệt độ độ dài cánh tay đòn Giải pháp khắc phục dùng loại vật liệu làm cánh tay đòn có hệ số giãn nở nhiệt thấp Invar nâng cao độ xác phép đo độ làm việc dài cánh tay đòn 102 KẾT LUẬN CHUNG Sau thời gian nghiên cứu lý thuyết, xây dựng thiết bị tiến hành thực nghiệm Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Viện Đo lường Việt Nam, luận án đạt số kết sau: Xây dựng cơng thức tính lực nâng đệm khí bề mặt trụ chịu tải hướng tâm áp dụng phương pháp điện khí tương đương (cơng thức 2.19) Lập biểu đồ lực nâng theo khe hở tâm đệm khí (hình 2.7), từ xác định độ cứng đệm khí, hai mục tiêu quan trọng tính tốn thiết kế đệm khí bề mặt trụ chịu lực hướng tâm Đã phân tích định vị ổ đệm khí tĩnh chịu lực hướng tâm có cấu tạo mảnh bạc đệm khí dạng bề mặt trụ Trên sở lựa chọn ổ đệm khí với số lượng bạc đệm khí, vị trí bạc đệm khí xung quanh trục đảm bảo vừa đủ định vị, vừa đủ lực nâng độ cứng đáp ứng yêu cầu ổ đệm khí sử dụng thiết bị chuẩn mơ men giới hạn 500 N.m Việc chế tạo thành công ổ đệm khí dạng ổ đỡ thực nghiệm xác định thông số tải trọng, độ cứng, mơ men ma sát khẳng định làm chủ cơng nghệ ổ đệm khí Việt Nam Xây dựng phương pháp xác định độ dài làm việc cánh tay đòn thiết bị chuẩn mơ men lắp ráp hoàn chỉnh theo nguyên tắc cân mơ men lực (cơng thức 3.3) Độ xác phương pháp phụ thuộc vào độ xác đo khoảng cách dịch chuyển khối lượng cánh tay đòn độ xác phép đo khối lượng Đã xây dựng thành công thiết bị thực nghiệm chuẩn mô men 500 N.m sử dụng ổ đệm khí với độ dài cánh tay đòn 500 mm Luận án phân tích thành phần ảnh hưởng đến độ không đảm bảo đo thiết bị chuẩn mơ men, số đại lượng ảnh hưởng đến độ khơng đảm bảo đo thiết bị chuẩn mơ men là: độ khơng đảm bảo đo độ dài cánh tay đòn, độ khơng đảm bảo đo mơ men ma sát Đã trình bày phương pháp để ước lượng giá trị độ không đảm bảo đo cho thiết bị chuẩn mô men dải đo xác định Với điều kiện có thiết bị chế tạo thử nghiệm Việt Nam, ước lượng độ không đảm bảo đo mô men chuẩn tạo 2,268.10-4 103 HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO Nghiên cứu phương pháp tính tốn ổ đệm khí chịu lực hướng tâm với stato dạng bạc liền để tạo khả tải cao thuận lợi lắp ráp, sử dụng Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ cứng ổ đệm khí tĩnh (ổ đỡ) dùng máy chuẩn mơ men có dải giá trị từ 10 N.m đến 000 N.m cao Nghiên cứu đánh giá độ không đảm bảo đo máy chuẩn đầu mô men lực xây dựng đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia: “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo tích hợp máy chuẩn đầu mơ men lực độ xác cao sử dụng cho lĩnh vực đo lường” Mã số: ĐTĐLCN.49/15 Nghiên cứu phương pháp đánh giá độ khơng đảm bảo đo q trình truyền giá trị mô men chuẩn thứ cấp Nghiên cứu phương pháp đảm bảo giá trị mô men chuẩn sau thời gian sử dụng 104 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt [1] Đinh Bá Trụ, Hoàng Văn Lợi (2013) Hướng dẫn sử dụng Ansys Học viện Kỹ thuật Quân [2] Nghị định (2012) Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật đo lường Số 86/2012/NĐ-CP Chính phủ [3] Nguyễn Tiến Thọ (2005-2006) Nghiên cứu Thiết kế chế tạo hệ dẫn động đệm khí máy đo tọa độ CMM Đề tài cấp mã số B2005-28-163 [4] Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Xuân Bảy, Nguyễn Cẩm Tú (2005) Kỹ Thuật đo lường kiểm tra chế tạo khí Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật [5] Nguyễn Dỗn Ý (2013) Ma sát mòn Bôi trơn NXB Xây dựng [6] Tạ Thị Thúy Hương (2016) Cơ sở đảm bảo độ xác phép đo sai lệch độ tròn Luận án Tiến sỹ kỹ thuật [7] Vũ Duy Quang, Phạm Đức Nhuận (2009) Giáo trình kỹ thuật thủy khí Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật [8] Vũ Toàn Thắng (2005) Xây dựng phương pháp đo sai lệch độ tròn hệ tọa độ cực Luận án tiến sỹ kỹ thuật Tài liệu Tiếng Anh [9] Atsuhiro Nishino, Koji Ogushi, Kazunaga Ueda (2014) Uncertainty evaluation of a 10 N.m dead weight torque standard machine and comparison with a kN.m dead weight torque standard machine Journal of Measurement 49, Elsevier Publication [10] Atsuhiro Nishino, Koji Ogushi, Kazunaga Ueda (2015) Calibration of reference torque wrenches using a 10 N.m deadweight torque standard machine Journal homepage: www.elsevier.com/locate/measurement, Measurement 61, 1–8 [11] A Wagner et al (2011) Novel approaches to reduce the uncertainty of torque standard Machines for Small Torque, , 56™ International Scientific Colloquium ILMENAU, Germany [12] C Doğan, O Akkoyunlu, C Kuzu National Metrology Institute of Turkey (UME) (2002) DEVELOPMENT OF THE kN·m STATIC TORQUE STANDARD MACHINE AT UME 18th IMEKO TC3 conference on Force, Mass and Torque 2002, Proceedings of a meeting held 24-26 September 2002, Celle, Germany [13] Calibration Engineering Hohmann Company (2013) “New X type air bearing for torque calibration machines up to 20 kN.m with higher load capacity” – Datasheet catalog [14] Diedert Peschel, Dietmar Mauersberger, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 105 Braunschweig, Germany (1994) Determination of the friction of aerostatic radial bearings for the lever-mass system of torque standard machines XIII IMEKO WORLD CONGRESS, Torino, Italy, September - 9, 1994 [15] D Ramirez-Ahedo, J C Torres-Guzman, F Martinez-Juarez (2007) Hybrid torque standard machine for kNm developed in CENAM IMEKO 20th TC3, 3rd TC16 and 1st TC22 International Conference, Cultivating metrological knowledge, 27th to 30th November Merida, Mexico [16] Drik Roske (1997) Some problems concerning the level arm length intorque metrology, PII:S0263-2241 (97)00006-7, Measurement Vol.20, No 1, pp 23-32, Elsevier [17] H.L.WUNSCH (1961) The design of air bearing and their application to measuring instruments and machine tools Int J Math Tool Des Res Vol 1, 10p 198-212 Printed in Great Britain [18] H Gassmann, T Allgeier and U Kolwinski, A NEW DESIGN OF PRIMARY TORQUE STANDARD MACHINES, GTM Gassmann Thesis Messtechnik, GmbH 64404 Bickenbach, Germany [19] https://www.manufacturing.net/news/2011/07/honda-recalling Importance of Torque Control, Honda Recalling 50,000 Vehicles (2011) The [20] International Vocabulary of Metrology – Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM), 3rd edition (2006) [21] JCGM 100:2008, Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement, First edition September 2008 [22] JCGM 104:2009, Evaluation of measurement data — An introduction to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement”and related documents, First edition July 2009 [23] Jose A.Robles Carbonell, Jorge L.Robles Verdecia, Alfonso Lobo Robledo (2006) Torque Standard Machines at CEM XVIII IMEKO world congress, Metrology for Sustainable Development, September, 17-22,2006 Rio de Janeiro, Brazil [24] Koji Ohgushi, Atsuhiro Nishino, Koji Maeda, Kazunaga Ueda (2012) Range expansion of the reference torque wrench calibration service to kN.m at NMIJ, Measurement, volume 45, Issue 5, June 2012, p 1200-1209 [25] Koji OHGUSHI, Takashi OTA, Kazunaga UEDA and Eiji FURUTA, Design and Development of 20 kN.m Deadweight Torque Standard Machine, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology [26] Koji Ohgushi*, Takashi Ota, Kazunaga Ueda (2007) Uncertainty evaluation of the 20 kN deadweight torque standard machine Mass and Force Standard Section, NMIJ, AIST, Tsukuba Central 3, 1-1-1 Umezono, Tsukuba 305-8563, Japan, Measurement 40, 797–802, Elsevier Journals 106 [27] K Ohgushi, T Tojo and A Furuta (2000) Development of the kN x m Torque standard Machine, XVI IMEKO, Austria [28] K Ohgushi et al (2003) Load Dependency of the Moment-Arm Length in the Torque Standard Machine, XVII IMEKO, Croatia [29] New Way Precision Instruction (2003) Air bearing - Application and Design [30] OMRON, User’s manual, smart sensors, Laser type ZX-L-N series [31] OIML R111-1:2004 (2004) Weights of classes E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 and M3 Part 1: Metrological and technical requirements [32] Paul Hohmann (2003) Air Bearing Developed for Torque Calibration to protect disturbing effects to reference transducers XVII IMEKO World Congress Metrology in the 3rd Millennium June 22−27, Dubrovnik, Croatia [33] P.Yon-Kyu, K Min-Seok, K.Jong-Ho, C.Jae-Hyuk, K.Dae-Im (2007) Establishment of torque standards in Kriss of Korea, IMEKO 20th TC3 3rd TC16 and 1sd TC22 international conference [34] Rafael S Oliveira, Rodrigo F Guilherme, Luiz C Cabral (2012) Influece of operationals parameters on a hand-operated torque standard machine, Measurement, Volume 45, Issue 10 [35] S Merlo (2001) The uncertainty of torque primary standards: a comprehensive analysis Measurement 29, 279–285, Elsevier Journals [36] Stigler, Stephen M., The History of Statistics (1986) The Measurement of Uncertainty Before 1900 Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press ISBN 0-674-40340-1 [37] Terminology in Analytical Measurement – Introduction to VIM 3, English edition, First edition 2011, ISBN 978-0-948926-29-7 (TAM 2011) [38] TEST REPORT (2015) Certificate No.: 1501-00281-002, KRISS (Korea Research Institute of Standard and Science) [39] T Sanponpute, P Chantaraksa, N Saenkhum, N Arksonnarong (2009) SUSPENDED-FULCRUM TORQUE STANDARD MACHINE, XIX IMEKO World Congress Fundamental and Applied Metrology, September 6−11, 2009, Lisbon, Portugal [40] Wang, Junming (1993) Design of gas bearing systems for precision applications, Technische Universiteit, DOI:10.6100/IR391172, 01/01/1993 [41] Wilfried J.Bartz u.a (1995) Luftlagerungen Grundlagen und Anwendungen, Expert Verlag 107 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA LUẬN ÁN [1] Vu Van Duy, Nguyen Van Tan, Doan Manh Hung, Tran Nguyen Hung, Truong Cong Tuan, Vu Toan Thang (2014) Design and Manufacturing the Air Rotary Bearing Using In Standard Torque Machine The 15th International Symposium on EcoMaterials processing and Design – ISEPD 2014, pp 255-260 [2] Vũ Văn Duy , Vũ Toàn Thắng, Vũ Khánh Xuân (2017) Phương pháp xác định xác chiều dài làm việc cánh tay đòn thiết bị chuẩn mơmen Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Trường Đại học Kỹ thuật, Số 117, tr 54-57 [3] Vũ Văn Duy, Nguyễn Thị Anh, Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Toàn Thắng (2017) Mô phân bố áp suất bề mặt đệm khí trụ phần mềm Ansys Tạp chí Cơ khí Việt Nam, ISSN 0866-7056, Số 4, tr 19-22 [4] Vũ Văn Duy, Vũ Toàn Thắng, Vũ Văn Quang (2017) Xác định lực nâng đệm khí mặt trụ chịu lực hướng tâm theo phương pháp điện khí tương đương Tạp chí Cơ khí Việt Nam, ISSN 0866-7056, Số 4, tr 46-52 [5] Vu Van Duy, Vu Toan Thang, Pham Van Hung (2017) Evaluation of Measurement Uncertainty for Torque Standard Machine Using Air Rotary Bearing Applied Mechanics and Materials (AMM) ISSN 1662-7482 Vol 870, pp 215-222 (DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.870.215) 108 PHỤ LỤC 109 PHỤ LỤC Bản vẽ chi tiết trục Hình PL 1: Bản vẽ chi tiết trục quay 110 PHỤ LỤC Bản vẽ thiết kế chi tiết bạc lắp 50±0.1 25 45° 15 45° Ø8 l? M6 M6 21,5 103±0.01 134 M6 Ø6 R1 37 ,5 Ø214 12,46 20 7±0.01 240 Hình PL 2: Bản vẽ chi tiết bạc lắp 111 PHỤ LỤC Bản vẽ thiết kế chi tiết thân cánh tay đòn 11 7,5 Ø8 103 134±0.1 R3 118 90 20H7 R5 Ø6 75 37,5 M6 42 20 245±0.2 Hình PL 3: Bản vẽ thiết kế chi tiết thân cánh tay đòn 112 PHỤ LỤC Bản vẽ chi tiết đầu cánh tay đòn 116 100 15 60 20 5 l? Ø20 0.03 A 250±0.1 75 20js6 75 183 A R5 R5 05 0±0 R50 34 250±0.1 365 30 80 40 135±0.1 Hình PL : Bản vẽ chi tiết đầu cánh tay đòn 113 PHỤ LỤC Bản vẽ chi tiết đệm khí bề mặt trụ ,005 R100 60° 0,5 6,5 13 46 8 70 35 37 Ø0,5 M5 35 38 0,3 Hình PL 5: Bản vẽ chi tiết đệm khí bề mặt trụ 114 PHỤ LỤC C-C C 11 10 C Chú thích hình PL 6: Trục Đế Thân đỡ phải Mặt bích phải Thân đỡ trái Mặt bích trái Vít M8 Đệm khí bề mặt trụ Đệm khí phẳng 10 Bi cầu tự lựa 11 Vít M10 Hình PL 6: Bản vẽ lắp thiết bị chuẩn mô men 115 PHỤ LỤC Hình PL 7: Các thiết bị phục vụ cho thí nghiệm xác định mơ men ma sát: a) Máy nén khơng khí c) Tải trọng dùng để thí nghiệm e) Đầu đo Laser mẫu b) Cụm điều chỉnh ổn định áp suất d) Cân phân tích f) Bộ phận hiển thị 116 ... BÁCH KHOA HÀ NỘI Vũ Văn Duy NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐẢM BẢO ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA CHUẨN MƠ MEN DÙNG Ổ KHÍ QUAY Ngành: Kỹ thuật khí Mã số: 9520103 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT CƠ KHÍ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:... không đảm bảo đo thiết bị chuẩn đầu mô men nước vấn đề nhiều nước quan tâm Tại Việt Nam chưa có thiết bị chuẩn đầu mơ men lực Việc nghiên cứu phương pháp đảm bảo độ xác chuẩn mơ men dùng ổ đệm khí. .. sở đặt vấn đề nghiên cứu đảm bảo độ xác chuẩn mô men là: Để tạo mô men chuẩn việc nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến độ xác thiết bị chuẩn mơ men quan trọng, từ xác định mức độ ảnh hưởng yếu tố thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phương pháp đảm bảo độ chính xác của chuẩn mô men dùng ổ khí quay (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu phương pháp đảm bảo độ chính xác của chuẩn mô men dùng ổ khí quay (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay