Phát triển du lịch thành phố Hải Phòng trong liên kết vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc (Luận án tiến sĩ)

272 8 0
  • Loading ...
1/272 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2018, 16:58

Phát triển du lịch thành phố Hải Phòng trong liên kết vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc (Luận án tiến sĩ)Phát triển du lịch thành phố Hải Phòng trong liên kết vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc (Luận án tiến sĩ)Phát triển du lịch thành phố Hải Phòng trong liên kết vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc (Luận án tiến sĩ)Phát triển du lịch thành phố Hải Phòng trong liên kết vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc (Luận án tiến sĩ)Phát triển du lịch thành phố Hải Phòng trong liên kết vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc (Luận án tiến sĩ)Phát triển du lịch thành phố Hải Phòng trong liên kết vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc (Luận án tiến sĩ)Phát triển du lịch thành phố Hải Phòng trong liên kết vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc (Luận án tiến sĩ)Phát triển du lịch thành phố Hải Phòng trong liên kết vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ VIỆN CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN _ PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRONG LIÊN KẾT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ DUYÊN HẢI ĐÔNG BẮC LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA LÝ HỌC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ VIỆN CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN _ PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRONG LIÊN KẾT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ DUYÊN HẢI ĐÔNG BẮC Chuyên ngành: Địa lý học Mã số : 931.05.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA LÝ HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Trần Thị Minh H a PGS.TS Nguyễn Minh Tuệ HÀ NỘI - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập cá nhân Các số liệu, kết luận án trung thực Mọi tài liệu tham khảo đƣợc trích dẫn xác Các kết luận khoa học chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả Nguyễn Thị Hồng Hải ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành cơng trình này, xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới PGS.TS Trần Thị Minh H a, PGS.TS Nguyễn Minh Tuệ định hƣớng, tận tình bảo giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận án Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Viện Chiến lƣợc phát triển, Trung tâm Tƣ vấn Phát triển Đào tạo, Ph ng Đào tạo giúp đỡ nhiều suốt thời gian học tập nghiên cứu Viện Tơi xin trân trọng cảm ơn Phòng Sau Đại học thầy, Khoa Địa lí, Đại học Sƣ phạm Hà Nội tạo điều kiện cho tơi q trình học chuyển đổi trƣờng Tơi xin gửi lời cảm ơn UBND tỉnh, thành phố; Sở Du lịch; Sở, ban, ngành có liên quan; doanh nghiệp du lịch, cộng đồng địa phƣơng địa bàn thành phố Hải Ph ng, thủ đô Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Ninh Bình nhiệt tình giúp đỡ cung cấp thông tin, tƣ liệu nhƣ đóng góp ý kiến cho việc nghiên cứu hồn thành luận án Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Tổng cục Du lịch, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, Tạp chí Du lịch, Tạp chí Kinh tế Dự báo số tạp chí khác…đã cung cấp số liệu, đăng để phục vụ mục đích nghiên cứu cơng trình Tơi xin chân thành cảm ơn đơn vị công tác - Tổ Nghiệp vụ Du lịch, Khoa Du lịch Ban Giám hiệu ph ng, ban trƣờng Đại học Hải Ph ng tạo điều kiện thuận lợi cho q trình tơi tham gia học tập Hà Nội Cuối cùng, xin đƣợc bày tỏ l ng biết ơn sâu sắc tới gia đình; thầy, giáo; bạn bè, đồng nghiệp, sinh viên…đã chia sẻ, động viên suốt thời gian học tập thực cơng trình Tơi xin cảm ơn tình cảm tốt đẹp q báu Tơi xin chân thành cảm ơn! iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT AFTA CĐ ĐBSCL ĐBSH ĐH FAM TRIP FDI FPT 10 11 12 GDP GRDP ITE ODA NỘI DUNG Khu vực Thƣơng mại tự ASEAN (ASEAN Free Trade Area) Cao đẳng Đồng sông Cửu Long Đồng sơng Hồng Đại học Hình thức du lịch miễn phí dành cho hãng lữ hành, nhà báo (Familiarization Trip) Đầu tƣ trực tiếp nƣớc (Foreign Direct Investment) Công ty cổ phần FPT (The Corporation for Financing Promoting Technology) Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) Tổng sản phẩm địa bàn (Gross Regional Domestic Product) Hội chợ du lịch quốc tế (International Travel Expo) Nguồn vốn hỗ trợ thức từ bên ngồi, bao gồm khoản viện trợ cho vay với điều kiện ƣu đãi (Official Development Assistance) Trung cấp 13 14 15 16 TC TNHH UBND UNESCO 17 VNPT Tập đồn Bƣu Viễn Thông Việt Nam (Vietnam Posts and Telecommunications Group) 18 WTO Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (World Trade Organization) Trách nhiệm hữu hạn Ủy ban nhân dân Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên hiệp quốc (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) iv MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC CÁC BẢN ĐỒ xi MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÀ LIÊN KẾT VÙNG DU LỊCH 1.1 Các cơng trình nghiên cứu phát triển du lịch 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu phát triển du lịch giới Việt Nam 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu phát triển du lịch Hải Ph ng 10 1.2 Các cơng trình nghiên cứu liên kết vùng du lịch 12 1.2.1 Các công trình nghiên cứu liên kết vùng du lịch giới Việt Nam 12 1.2.2 Các cơng trình nghiên cứu liên kết vùng du lịch vùng Đồng sông Hồng duyên hải Đông Bắc 23 1.2.3 Các cơng trình nghiên cứu liên kết phát triển du lịch thành phố Hải Ph ng với vùng Đồng sông Hồng duyên hải Đông Bắc 25 Tiểu kết chƣơng 25 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRONG LIÊN KẾT VÙNG 27 2.1 Cơ sở lý luận 27 2.1.1 Về phát triển du lịch 27 2.1.1.1 Khái niệm 27 v 2.1.1.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển du lịch 27 2.1.1.3 Các tiêu chí đánh giá phát triển du lịch 33 2.1.2 Về phát triển du lịch liên kết vùng du lịch 36 2.1.2.1 Khái niệm, nguyên tắc ý nghĩa 36 2.1.2.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển du lịch liên kết vùng 39 2.1.2.3 Các điều kiện phát triển du lịch liên kết vùng 40 2.1.2.4 Nội dung phát triển du lịch liên kết vùng 41 2.1.2.5 Một số tiêu đánh giá hiệu phát triển du lịch liên kết vùng 46 2.2 Cơ sở thực tiễn 46 2.2.1 Tổng quan phát triển du lịch liên kết vùng Việt Nam 46 2.2.2 Kinh nghiệm phát triển du lịch liên kết vùng thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ 48 2.2.3 Bài học kinh nghiệm phát triển du lịch liên kết vùng thành phố Hải Ph ng 55 Tiểu kết chƣơng 56 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRONG LIÊN KẾT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ DUYÊN HẢI ĐÔNG BẮC 57 3.1 Khái quát vùng Đồng sông Hồng duyên hải Đông Bắc 57 3.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển du lịch thành phố Hải Ph ng liên kết vùng Đồng sông Hồng duyên hải Đông Bắc 65 3.2.1 Chính sách khuyến khích phát triển du lịch liên kết vùng 65 3.2.2 Các đơn vị cung ứng dịch vụ cho khách du lịch 66 3.2.3 Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ 67 3.2.4 Tài nguyên du lịch 68 3.2.5 Dân cƣ nguồn lao động 71 3.2.6 Cơ sở hạ tầng 72 3.2.7 Vốn đầu tƣ 73 3.2.8 Điều kiện an ninh trị an toàn xã hội 74 vi 3.2.9 Sự phát triển kinh tế 75 3.2.10 Điều kiện sống, thời gian rỗi nhu cầu nghỉ ngơi, du lịch 76 3.2.11 Liên kết hợp tác 77 3.3 Thực trạng phát triển du lịch thành phố Hải Ph ng (giai đoạn 2005 - 2015) 77 3.3.1 Thực trạng phát triển du lịch theo ngành 77 3.3.2 Thực trạng phát triển du lịch theo lãnh thổ 95 3.3.3 Đánh giá chung thực trạng phát triển du lịch thành phố Hải Ph ng (giai đoạn 2005 - 2015) 102 3.4 Thực trạng phát triển du lịch thành phố Hải Ph ng liên kết vùng Đồng sông Hồng duyên hải Đông Bắc 103 3.4.1 Các điều kiện liên kết vùng 103 3.4.2 Các nội dung liên kết vùng 104 3.4.3 Đánh giá chung thực trạng phát triển du lịch thành phố Hải Ph ng liên kết vùng Đồng sông Hồng duyên hải Đông Bắc 117 Tiểu kết chƣơng 118 CHƢƠNG ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ HẢI PHỊNG TRONG LIÊN KẾT VÙNG ĐỒNG BẰNG SƠNG HỒNG VÀ DUYÊN HẢI ĐÔNG BẮC 120 4.1 Dự báo bối cảnh nƣớc ảnh hƣởng đến phát triển du lịch Hải Ph ng liên kết vùng Đồng sông Hồng duyên hải Đông Bắc 120 4.2 Quan điểm, mục tiêu, định hƣớng phát triển du lịch thành phố Hải Ph ng liên kết vùng Đồng sông Hồng duyên hải Đông Bắc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 122 4.2.1 Quan điểm phát triển 122 4.2.2 Mục tiêu phát triển 123 4.2.3 Định hƣớng phát triển 124 4.3 Các giải pháp phát triển du lịch thành phố Hải Ph ng liên kết vùng Đồng sông Hồng duyên hải Đông Bắc 126 4.3.1 Nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố Hải Ph ng 126 vii 4.3.1.1 Tăng cƣờng thu hút khách du lịch 126 4.3.1.2 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực du lịch 127 4.3.1.3 Hoàn thiện sở vật chất kỹ thuật du lịch 128 4.3.1.4 Phát triển lĩnh vực kinh doanh du lịch 129 4.3.1.5 Phát triển sản phẩm du lịch 131 4.3.1.6 Phát triển điểm, khu, tuyến du lịch 135 4.3.2 Nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố Hải Ph ng liên kết vùng Đồng sông Hồng duyên hải Đông Bắc 140 4.3.2.1 Tăng cƣờng điều kiện liên kết 140 4.3.2.2 Đẩy mạnh nội dung liên kết 141 4.4 Đánh giá khả hiệu phát triển du lịch Hải Ph ng đến năm 2030 147 4.5 Kiến nghị 148 Tiểu kết chƣơng 150 KẾT LUẬN 151 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÓ LIÊN QUAN CỦA TÁC GIẢ 153 TÀI LIỆU THAM KHẢO 154 PHỤ LỤC viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Thang đánh giá tổng hợp điểm du lịch 35 Bảng 2.2 Thang đánh giá tổng hợp khu du lịch 36 Bảng 2.3 Thang đánh giá tổng hợp tuyến du lịch 36 Bảng 2.4 Bảng ma trận liên kết tạo chuỗi giá trị du lịch 46 Bảng 3.1 Cơ sở lƣu trú du lịch Hà Nội, Hải Ph ng, Quảng Ninh, Ninh Bình tồn vùng ĐBSH 60 Bảng 3.2 Nguồn nhân lực du lịch Hà Nội, Hải Ph ng, Quảng Ninh, Ninh Bình toàn vùng ĐBSH 61 Bảng 3.3 Sản phẩm du lịch Hà Nội, Hải Ph ng, Quảng Ninh, Ninh Bình 61 Bảng 3.4 Khách du lịch Hà Nội, Hải Ph ng, Quảng Ninh, Ninh Bình toàn vùng ĐBSH 63 Bảng 3.5 Tổng thu du lịch Hà Nội, Hải Ph ng, Quảng Ninh, Ninh Bình tồn vùng ĐBSH 63 Bảng 3.6 Kết phục vụ khách lƣu trú lữ hành ngành Du lịch Hải Ph ng qua năm 2005 - 2015 67 Bảng 3.7 Số lƣợng doanh nghiệp lữ hành thành phố Hải Ph ng giai đoạn 2005 - 2015 67 Bảng 3.8 Vốn đầu tƣ du lịch thành phố Hải Ph ng giai đoạn 2005 - 2015 74 Bảng 3.9 GRDP cấu GRDP thành phố Hải Ph ng giai đoạn 2005 2015 75 Bảng 3.10 Tổng lƣợt khách du lịch tốc độ tăng trƣởng khách đến thành phố Hải Ph ng từ năm 2005 đến năm 2015 77 Bảng 3.11 Tổng thu du lịch tốc độ tăng trƣởng tổng thu du lịch thành phố Hải Ph ng giai đoạn 2005 - 2015 84 Bảng 3.12 Số lƣợng nhân lực du lịch thành phố Hải Ph ng giai đoạn 2005 2015 85 Bảng 3.13 Cán bộ, nhân viên doanh nghiệp du lịch thành phố Hải Phòng năm 2015 86 Bảng 3.14 Số lƣợng nhân lực du lịch qua đào tạo năm 2015 thành phố Hải Phòng 87 75 - PL Sau đó, du khách ăn trƣa tàu, tham gia chèo thuyền kayak thuyền chèo tay, vào đảo Ti tốp (tắm biển lên đỉnh núi Ti tốp ngắm toàn cảnh Vịnh Hạ Long) 17h: Du khách quay lại tàu Ngắm cảnh hồng tàu 18h30: Du khách tham gia lớp học nấu ăn với - ăn Việt Nam 19h30: Ăn tối Nghỉ đêm tàu Ngày 4: Hạ Long (Quảng Ninh) - Cát Bà (Hải Phòng) 6h15: Du khách tham gia lớp thể dục Tai-chi tàu 7h15: Ăn sáng 8h: Tham quan hang Sửng Sốt Vịnh Hạ Long 9h30: Du khách quay lại tàu, làm thủ tục trả ph ng 10h - 10h30: Sau trả ph ng, du khách tiếp tục ngắm cảnh boong tàu 10h30: Ăn nhẹ trƣớc rời tàu 11h30: Du khách lên thuyền cao tốc bến Tuần Châu để sang Cát Bà (Hải Ph ng) 12h: Xe đón khách bến thuyền Gia Luận, đƣa khách vào trung tâm Cát Bà Du khách nhận ph ng khách sạn Cát Bà 13h: Ăn trƣa Nghỉ ngơi 14h: Du khách xe máy thăm đảo Cát Bà (tham quan Vƣờn quốc gia Cát Bà, tham gia hoạt động bãi biển) 19h: Ăn tối Nghỉ đêm khách sạn Ngày 4: Cát Bà - Hải Phòng - Ninh Bình 8h: Ăn sáng khách sạn 9h: Du khách tự dạo chơi, ngắm cảnh biển, thăm chợ cá Cát Bà 12h: Trả ph ng Ăn trƣa nhà hàng 14h: Du khách tàu cao tốc Cát Bà - Hải Ph ng để trung tâm thành phố Hải Ph ng 15h: Xe đƣa khách Ninh Bình 18h30: Xe đến Ninh Bình, du khách nhận ph ng nghỉ khách sạn thành phố Ninh Bình 19h30: Ăn tối Nghỉ đêm khách sạn 76 - PL Ngày 5: Ninh Bình - Hà Nội 7h: Ăn sáng khách sạn 8h: Xe xuất phát đƣa du khách tham quan Du khách xe đạp từ Tam Cốc đến bến thuyền Thung Nham, tham quan Thung Nham thuyền Sau đó, tham quan Bích Động 12h: Ăn trƣa 13h: Du khách tham quan cố đô Hoa Lƣ, đền vua Đinh - vua Lê 17h: Du khách lên xe quay Hà Nội Kết thúc hành trình Một số thơng tin tour: * Đối tƣợng: Khách quốc tế * Số lƣợng: 150 ngƣời/ngày Trung bình Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch chƣa thực đồng bộ, tiện nghi; có khách sạn đạt tiêu chuẩn bán kính 85 - PL Các tiêu chí Nội dung tiêu chí Mức độ đánh giá Yêu cầu Điểm đánh giá thuật du km; có nhà hàng đạt tiêu chuẩn phục du lịch vụ khách du lịch điểm lịch nhƣ nào? du lịch Tính liên Rất tốt Điểm du lịch tọa lạc huyện 5 Khả Vĩnh Bảo, vị trí lân cận với Tiên liên kết với điểm, khu Lãng có suối nƣớc khống Tiên kết với Lãng, gần núi Voi (huyện An Lão), điểm, du lịch kháctrong di chuyển dễ dàng đến Đồ Sơn khu du điểm du lịch khác Hải lịch khác địa Ph ng Phƣơng tiện di chuyển sử dụng tơ, xe đạp, xe máy phƣơng? địa phương 20 Tổng điểm Điểm du lịch suối nƣớc khống nóng Tiên Lãng (huyện Tiên Lãng) Mức độ đánh giá Các tiêu chí Nội dung tiêu chí Khả thu hút thị trường khách Khả thu hút thị trƣờng khách lớn hay không? Nhỏ Khoảng cách từ điểm du lịch đến trung tâm, đường giao thông Sức chứa điểm du lịch Cơ sở Khoảng cách từ điểm du lịch đến trung tâm, đƣờng giao thông gần hay không? Trung bình Chất lƣợng Yêu cầu Điểm đánh giá Suối nƣớc khống nóng Tiên Lãng gồm khu nghỉ dƣỡng, hồ nƣớc, cọn nƣớc, đồi tiên… Ở đây, đáp ứng cho loại hình du lịch nhƣ du lịch chữa bệnh, du lịch nghỉ dƣỡng, du lịch sinh thái… Di tích cách trung tâm thành phố Hải Ph ng 22km, cách đƣờng quốc lộ (đƣờng 10) gần 5km Lớn Điểm du lịch có số lƣợng khách trung bình 100 - 150 ngƣời/ngày Trung Tại khu suối nƣớc khống nóng Tiên 3 86 - PL Mức độ đánh giá Các tiêu chí Nội dung tiêu chí vật chất kỹ thuật du lịch điểm du lịch Khả liên kết với điểm, khu du lịch khác địa phương Tổng điểm sở vật chất kỹ thuật du lịch nhƣ nào? Tính liên kết với điểm, khu du lịch kháctrong địa phƣơng? u cầu bình Lãng có chỗ nghỉ, nhà hàng phục vụ du khách nhƣng lại chƣa đƣợc xếp hạng Rất tốt Điểm du lịch tọa lạc huyện Tiên Lãng, giáp với huyện An Lão, Kiến Thụy, Vĩnh Bảo Vị trí thuận tiện để kết nối điểm du lịch huyện với Phƣơng tiện di chuyển sử dụng ô tô, xe đạp, xe máy Điểm đánh giá 17 Điểm du lịch Núi Voi (huyện An Lão) Mức độ đánh giá Các tiêu chí Nội dung tiêu chí Khả thu hút thị trường khách Khả thu hút thị trƣờng khách lớn hay khơng? Trung bình Khoảng cách từ điểm du lịch đến trung tâm, đường giao Khoảng cách từ điểm du lịch đến trung tâm, đƣờng giao thông gần hay không? Trung bình Yêu cầu Quần thể Núi Voi di tích lịch sử, danh thắng cấp quốc gia thành phố Hải Ph ng, đƣợc nhà nƣớc xếp hạng ngày 28/4/1962 Núi Voi có hang động kỳ thú, có Bàn cờ tiên, có khu du lịch sinh thái Núi Voi, đình Chi Lai, chùa Long Hoa Có thể đáp ứng số loại hình du lịch nhƣ du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lịch hang động, du lịch văn hóa… Di tích cách trung tâm thành phố Hải Ph ng 20km, cách đƣờng quốc lộ (đƣờng 10) gần 10km Điểm đánh giá 3 87 - PL Các tiêu chí thơng Sức chứa điểm du lịch Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch điểm du lịch Khả liên kết với điểm, khu du lịch khác địa phương Nội dung tiêu chí Chất lƣợng sở vật chất kỹ thuật du lịch nhƣ nào? Tính liên kết với điểm, khu du lịch kháctrong địa phƣơng? Mức độ đánh giá Yêu cầu Điểm đánh giá Rất nhỏ Điểm du lịch có số lƣợng khách trung bình 100ngƣời/ngày Trung bình Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch chƣa thực đồng bộ, tiện nghi; có khách sạn đạt tiêu chuẩn bán kính km; có nhà hàng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Rất tốt Điểm du lịch thuộc huyện Kiến Thụy, giáp ranh với quận Đồ Sơn, quận Dƣơng Kinh…Với vị trí này, kết nối khu tƣởng niệm Vƣơng Triều Mạc điểm du lịch khác Hải Ph ng thuận lợi, hình thành nên tour du lịch phục vụ du khách Phƣơng tiện di chuyển sử dụng ô tô, xe đạp, xe máy 18 ... ngành: Khách du lịch, tổng thu du lịch, nguồn nhân lực du lịch, sở vật chất kỹ thuật du lịch, lĩnh vực kinh doanh du lịch theo lãnh thổ: Sản phẩm du lịch, điểm du lịch, khu du lịch, tuyến du lịch);... luận án a Về mặt lý luận Đúc kết làm sáng tỏ sở lý luận phát triển du lịch, phát triển du lịch liên kết vùng; tiêu chí đánh giá phát triển du lịch, nội dung tiêu đánh giá hiệu phát triển du lịch... khổ luận án này, chuyên gia bao gồm chuyên gia thuộc Tổng cục Du lịch Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, Sở Du lịch Hải Ph ng, Sở Du lịch Quảng Ninh, Sở Du lịch Hà Nội, Sở Du lịch Ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển du lịch thành phố Hải Phòng trong liên kết vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc (Luận án tiến sĩ), Phát triển du lịch thành phố Hải Phòng trong liên kết vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay