DTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Thủy điện Sông Tranh tỉnh Quảng Nam 0918755356

157 7 0
  • Loading ...
1/157 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2018, 14:52

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG CƠNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SƠNG TRANH Địa chỉ: nằm dòng sông Tranh, thuộc huyện Bắc Trà My Nam Trà My tỉnh Quảng Nam Quảng Nam Báo cáo sửa đổi, bổ sung thẩm định ĐTM - Dự án thủy điện Sông Tranh MỤC LỤC Chương I Trang MỞ ĐẦU I.1 Sự cần thiết phải xây dựng dự án I.2 Mục đích báo cáo I.3 Các tài liệu, sơ pháp lý để nghiên cứu I.4 Các phương pháp nghiên cứu ĐTM I.5 Tổ chức, thành viên tham gia thực Chương II MÔ TẢ SƠ LƯỢC DỰ ÁN 12 II.1 Tên dự án 12 II.2 Cơ quan chủ quản 12 II.3 Vị trí cơng trình 12 II.4 Phạm vi nghiên cứu dự án 12 II.5 Mục tiêu kinh tế – xã hội, trị dự án, 12 II.6 Qui mơ, hạng mục cơng trình cơng nghệ dự án 13 I1.7 Tiến độ thực dự án 23 I1.8 Tổng dự tốn vốn đầu tư cơng trình 24 Chương III HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 25 III.1 Đặc điẻm môi trường vật lý 25 III.1.1 Địa hình, địa mạo 25 III.1.2 Đặc điểm khí hậu, khí tượng & chất lượng khơng khí 25 III.1.3 Đặc điểm thủy văn 29 III.1.4 Đặc điểm Địa chất cơng trình III.1.5 Hiện trạng khống sản lòng hồ 33 37 III.1.6 Động đất 37 III.1.7 Đặc điểm thổ nhưỡng 37 III.1.8 Hiện trạng chất lượng nước vùng dự án 40 III.2 Đặc điểm môi trường sinh thái 42 III.3 III.3.1 Đặc điểm KT-XH khu vực dự án Khái quát tình hình phát triển kinh tế, hạ tầng vùng dự án 42 III.3.2 Đặc điểm Văn hố - xã hội 44 EVN- CƠNG TY TVXD ĐIỆN 42 Báo cáo sửa đổi, bổ sung thẩm định ĐTM - Dự án thủy điện Sông Tranh Chương IV DỰ BÁO TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHU VỰC KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH 45 IV.1 Giai đoạn chuẩn bị thi công dự án 45 VI.1.1 a Môi trường vật lý Thay đổi bề mặt địa hình khu vực 45 b Ơ nhiễm khơng khí, tiếng ồn 46 c Ơ nhiễm chất lượng nước 49 IV.1.2 IV.1.2.1 Tác động đến môi trường sinh thái Tác động đến hệ thực vật thảm phủ thực vật 52 IV.1.2.2 Tác động đến khu hệ động vật hoang dã 53 IV.1.2.3 Tác động đến hệ thủy sinh cá 55 IV.1.3 IV.1.3.1 Tác động đến đến kinh - tế xã hội khu dự án Tác động tiêu cực 55 IV.1.3.2 Tác động tích cực 57 IV.2 Giai đoạn vận hành hồ chứa nhà máy 58 IV.2.1 IV.2.1.1 Môi trường vật lý Tác động tích cực 58 IV.2.1.2 Tác động tiêu cực 61 IV.2.1.4 Tác động tới khả xâm thực tái tạo bờ hồ 68 IV.2.1.5 Đánh giá động đất kích thích xây dựng dự án 69 IV.2.2 Tác động đến mơi trường sinh thái 69 IV.2.2.1 Tác động tích cực 69 IV.2.2.2 Tác động tiêu cực 71 IV.3 IV.3.1 Kinh tế - xã hội Tác động tích cực 73 IV.3.2 Tác động tiêu cực 74 IV.2.4 ĐTM thực công tác TĐC 45 52 55 58 73 (Phụ lục 3) Chương V BIỆN PHÁP GIẢM NHẸ CÁC TÁC ĐỘNG BẤT LỢI ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN SÔNG TRANH 76 V.1 V.1.1 V.1.2 Giảm thiểu gia đoạn thi cơng dự án Địa hình Giảm thiểu ô nhiễm chất lượng không khí 76 76 V.1.3 Giảm thiểu tiếng ồn độ rung 77 V.1.4 Giảm thiểu chất lượng nước 77 EVN- CÔNG TY TVXD ĐIỆN 76 Báo cáo sửa đổi, bổ sung thẩm định ĐTM - Dự án thủy điện Sông Tranh V.1.5 Do chất thải rắn 78 V.1.6 Giảm thiểu hệ sinh thái 79 V.1.7 Giảm thiểu rủi ro, an tồn thi cơng dự án 80 V.1.8 Giảm thiểu tổn thất khống sản lòng hồ 82 V.1.9 Cơng tác đền bù TĐC (Phụ lục 4) 83 V.1.10 Giảm thiểu ảnh hưởng sức khoẻ cộng đồng 83 V.2 V.2.1 Giảm thiểu giai đoạn hồ tích nước & vận hành nhà máy 84 84 V.2.2 Giảm thiểu ô nhiễm chất lượng nước hồ & hạ du Giảm thiểu nước hồ qua đập 84 Bổ sung dòng chảy đoạn sông Tranh sau đập đến ngã ba sông Trường Giảm thiểu rủi ro môi trường, cố đập 85 Giảm thiểu đến hệ sinh thái 87 Giảm thiểu tổn thất di khảo cổ 88 V.2.3 V.2.4 V.2.5 V.2.6 V.2.7 Hạn chế xói mòn lưu vực 85 85 Chương VI GIÁM SÁT & QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THỦY ĐIỆN SƠNG TRANH 89 VI.1 Quqn trắc, giám sát mơi trường 89 VI.1.1 Giai đoạn thi công 89 VI.1.1 Giai đoạn hồ tích nước vận hành nhà máy 92 VI.2 Kinh phí quan trắc, giám sát 94 VI.3 Tổ chức hoạt động quản lý & giám sát môi trường Chương VII KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 97 Kết luận chung 97 1.1 Các tác động tích cực 97 1.2 Các tác động tiêu cực 98 Một số kiến nghị 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO EVN- CÔNG TY TVXD ĐIỆN 100 Báo cáo sửa đổi, bổ sung thẩm định ĐTM - Dự án thủy điện Sông Tranh PHẦN CÁC PHỤ LỤC Trang Phụ lục 1: Đánh giá tổn thất khoáng sản hồ chứa thủy điện Sông Tranh 103 Phụ lục 2: Hiện trạng hệ sinh thái khu vực Thủy điện Sông Tranh 112 Phụ lục 3: Công tác đền bù, di dân & TĐC thủy điện Sông Tranh 120 Phụ lục 4: Vệ sinh, thu dọn lòng hồ thủy điện Sơng Tranh 150 Phụ lục 5: Phần văn pháp lý liên quan 158 EVN- CÔNG TY TVXD ĐIỆN Báo cáo sửa đổi, bổ sung thẩm định ĐTM - Dự án thủy điện Sông Tranh CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO TK&QHNN: ST&TNSV: EVN: PECC1 NN&PTNT: KHCN: GTVT: BTTN: QLDA: MBCT: UBND: ĐTM: TĐC: TKKT: MBCT: QL: CTTĐ: TVXD: MNDBT: MNC QHTT: TTCN: KT-XH: KHHGĐ: TCVN: CN-TTCN TT: TVN: ĐVN: ĐVĐ tb/l: Thiết kế & Qui hoạch Nông nghiệp Sinh thái Tài nguyên Sinh vật Tổng công ty Điện lực Việt Nam Công ty Tư vấn Xây dựng Điện Nông nghiệp phát triển Nông thôn Khoa học công nghệ Giao thông vận tải Bảo tồn thiên nhiên Quản lý dự án Mặt cơng trình Uỷ ban nhân dân Đánh giá Tác động môi trường Tái định cư Thiết kế kỹ thuật Mặt cơng trình Quốc lộ Cơng trình thủy điện Tư vấn xây dựng Mực nước dâng bình thường Mực nước chết Qui hoạch tổng thể Tiểu thủ công nghiệp Kinh tế xã hội Kế hoạch hố gia đình Tiêu chuẩn Việt Nam Công nghiệp-Tiểu thủ Công nghiệp Thị trấn Thực vật Động vật Động vật đáy Tế bào /lít EVN- CƠNG TY TVXD ĐIỆN Báo cáo sửa đổi, bổ sung thẩm định ĐTM - Dự án thủy điện Sơng Tranh CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Hình 1a: Vị trí thủy điện Sơng Tranh Hình 1b: Sơ đồ vị trí TĐ Sơng Tranh bậc thang thủy điện sông Vũ Gia – Thu Bồn Hình 2: Sơ đồ giao thơng ngồi cơng trình thủy điện Sơng Tranh Hình 3: Sơ đồ tổng thể mặt cơng trình Hình 4: Sơ đồ vị trí mỏ vật liệu khai thác xây dựng TĐ Sông Tranh Hình 5: Sơ đồ cấu trúc kiến tạo & địa động lực thủy điện Sơng Tranh Hình 6: Vị trí lấy mẫu nước phục vụ ĐTM thủy điện Sơng Tranh Hình 7: Vị trí nơi dự kiến trồng bù rừng ven hồ Hình 8: Sơ đồ vị trí giám sát mơi trường giai đoạn thi cơng Hình 9: Sơ đồ vị trí giám sát mơi trường giai đoạn vận hành cơng trình Hình 10 : Hiện trạng thảm rừng vùng thủy điện Sông Tranh Hình 11: Sơ đồ qui hoạch điểm TĐC thủy điện Sơng Tranh Hình 12: Hiện trạng sử dụng đất vùng dự kiến TĐC thủy điện Sơng Tranh EVN- CƠNG TY TVXD ĐIỆN Báo cáo sửa đổi, bổ sung thẩm định ĐTM - Dự án thủy điện Sông Tranh Chương I MỞ ĐẦU I.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG DỰ ÁN Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày tăng ngành kinh tế sinh hoạt nhân dân nước, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam xây dựng Qui hoạch phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2001- 2010 có xét triển vọng đến năm 2020, gọi tắt Qui hoạch điện V Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo định số 95/2001/QĐ-TTg ngày 22.6.2001 Để phù hợp với phát triển nhu cầu sử dụng điện, Thủ tướng Chính phủ có định số 40/2003/QĐ-TTg ngày 21.3.2003 việc hiệu chỉnh số nội dung thuộc Qui hoạch phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2001 2010 có xét triển vọng đến năm 2020 Theo Qui hoạch điện V phê duyệt, đến hết năm 2005, nhà máy điện nước sản xuất đạt sản lượng từ 48,3 đến 53,0 tỉ kWh, năm 2010 đạt sản lượng 88,5 đến 93 tỉ kWh Nhằm đảm bảo mức tăng trưởng cao giai đoạn, qui hoạch điện V đưa dự kiến nguồn điện vận hành giai đoạn 2003 - 2005, giai đoạn 2006 - 2010 định hướng nguồn điện vận hành giai đoạn 2011- 2020 Trong Qui hoạch điện V, cơng trình thủy điện Sơng Tranh sông Tranh dự kiến đưa vào vận hành năm 2009 Tiến độ phát điện tổ máy vào năm 2009, hồn thành cơng trình vào năm 2009 Tổng Cơng ty Điện lực Việt Nam chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án Vì việc đầu tư xây dựng cơng trình thủy điện Sơng Tranh hồn tồn phù hợp với qui hoạch bậc thang thủy điện sông Vu Gia -Thu Bồn qui hoạch phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2001 đến 2010 có xét triển vọng đến năm 2020 Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Cơng trình xây dựng hồn thành góp phần tăng thêm lượng điện cho quốc gia, tạo nguồn cho mục đích sử dụng nước khác hạ lưu sơng Tranh I.2 MỤC ĐÍCH BÁO CÁO Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM) cơng trình thủy điện Sơng Tranh nhằm đánh giá trạng môi trường & dự báo tác động việc thực dự án gây yếu tố mơi trường Qua đề xuất biện pháp giảm thiểu tới mức tối đa tác động tiêu cực lên môi trường Thiết kế thực công tác giảm thiểu & bảo vệ môi trường, giám sát, quan trắc quản lý môi trường khu vực I.3 TÀI LIỆU, VĂN BẢN LÀM CĂN CỨ BÁO CÁO I.3.1 Các tài liệu  Tài liệu liên quan báo cáo dự án đầu tư xây dựng  Số liệu thống kê, báo cáo thường niên ngành Lâm-Nông nghiệp huyện Trà My, báo cáo Hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2003  Kết khảo sát thu thập tài liệu Công ty Tư vấn Xây dựng Điện I thực năm 2005  Báo cáo nghiên cứu chuyên ngành thủy điện Sông Tranh liên quan như: EVN- CÔNG TY TVXD ĐIỆN Báo cáo sửa đổi, bổ sung thẩm định ĐTM - Dự án thủy điện Sông Tranh  Báo cáo điều tra thiệt hại vùng hồ TĐC thủy điện Sông Tranh  Báo cáo nghiên cứu điều tra đánh giá tài ngun khống sản lòng hồ thủy điện Sơng Tranh  Báo cáo đánh giá hiệu ích sử dụng nước hạ du thủy điện Sông Tranh  Báo cáo đánh giá độ nguy hiểm động đất khu vực thủy điện Sông Tranh  Báo cáo địa chất thủy điện Sông Tranh  Báo cáo thủy văn CTTĐ thủy điện Sông Tranh  Đánh giá đa dạng sinh học khu vực thủy điện Sông Tranh I.3.2 Các văn pháp qui liên quan đến công tác ĐTM - Luật Tài nguyên nước Chính Phủ ban hành ngày 20 tháng năm 1998 - Luật bảo vệ môi trường Việt Nam Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thơng qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 1/7/2006 - Luật đất đai nước CHXHCN Việt Nam thơng qua ngày 14-7-1993 - Luật khống sản nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20-3-1996 - Nghị định Chính phủ 80 CP/2006/NĐ/CP việc qui định chi tiết hướng dẫn số điều luật Bảo vệ môi trường tháng 9/8/2006 hướng dẫn thi hành luật Bảo vệ môi trường - Thông tư số 490/1998 TT-BKHCNMT ngày tháng năm 1998 Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường hướng dẫn lập thẩm định báo cáo ĐGTĐMT dự án đầu tư - Nghị định 197/NĐ-CP ngày 7/12/2004, bồi thường hỗ trợ TĐC Nhà nước thu hồi đất - Quyết định số 229 QĐ/TĐC ngày 25/3/1997 Bộ trưởng Bộ khoa học Công nghệ Môi trường việc ban hành tiêu chuẩn môi trường - Liên quan đến việc sử dụng tài nguyên nước việc TĐC cho nhân dân bị ảnh hưởng vùng hồ nhà máy thủy điện vào văn luật Tài nguyên nước Chính Phủ ban hành ngày 20 tháng năm 1998 Nghị định 179/1999 NĐ-CP Chính Phủ ngày 30/12/1991 - Liên quan đến tiêu chuẩn ĐTM; báo cáo vào tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) Bộ KHCN&MT năm 1995 qui định - Bộ tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) Bộ KHCN&MT năm 1995 qui định - Bộ TCVN ban hành năm 2001 - Bộ TCVN ban hành năm 2001: + TCVN 5942: 1995 - Chất lượng nước: Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt + TCVN 5942: 1995 – Nước thải: Tiêu chuẩn thải + TCVN 6772-2000 - Chất lượng nước: Nước thải sinh hoạt + TCVN 6980: 2001 - Chất lượng nước: Tiêu chuẩn nước thải công thải vào lưu vực nước sơng dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt + TCVN 6984: 2001 - Chất lượng nước: Tiêu chuẩn nước thải công thải vào lưu vực nước sông dùng cho mục đích bảo vệ thủy sinh + TCVN 5937-1995 – Tiêu chuẩn chất lượng khơng khí xung quanh Các văn khác liên quan đến dự án (Xem phụ lục 5) I.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐTM EVN- CÔNG TY TVXD ĐIỆN Báo cáo sửa đổi, bổ sung thẩm định ĐTM - Dự án thủy điện Sông Tranh Dưới số phương pháp sử dụng để lập báo cáo ĐTM cơng trình thủy điện Sơng Tranh I.4.1 Phương pháp điều tra thực địa Tiến hành khảo sát, điều tra thực địa, vấn quần chúng nhân dân kết hợp với thu thập tài liệu liên quan vùng nghiên cứu Từ phân tích đánh giá trạng môi trường khu vực, dự báo đánh giá mức độ ảnh hưởng xảy yếu tố môi trường I.4.2 Phương pháp thống kê số liệu môi trường: Phương pháp chọn số tham số tiêu biểu mơi trường có liên quan đến trình phát triển dự án để phân tích, ví dụ thống kê đánh giá số liệu trạng dân sinh, kinh tế, sinh thái vùng thực dự án Từ so sánh đánh giá ảnh hưởng dự án thủy điện Sông Tranh tới đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, đất rừng, dân cư, kinh tế xã hội nhân dân vùng xây dựng dự án I.4.3 Phương pháp chập đồ Đây biện pháp thơng dụng, dễ thực hiện, có hiệu chi phí thấp Dùng đồ thiết kế dự án tỷ lệ (cả vùng MBCT khu vực lòng hồ) chập lên đồ trạng sử dụng đất, từ đánh giá tổn thất đất loại, tổn thất thảm phủ thực vật, xác định khu vực có nguy bị xói mòn đất mạnh việc xây dựng dự án… I.4.4 Phương pháp phán đoán chuyên gia Kinh nghiệm chuyên gia có ảnh hưởng lớn đến phương pháp dự báo Các phương pháp hỗ trợ dự báo vấn, đánh giá nhanh, tổ chức hội thảo đặc biệt quan trọng việc phán đoán tác động xã hội I.4.5 Phương pháp so sánh tương tự Dùng vùng có đặc điểm tương tự tự nhiên dự án thủy điện xây dựng hoạt động, đánh giá phê duyệt để dự báo vấn đề môi trường cho thủy điện Sông Tranh I.5 CÁC TỔ CHỨC, THÀNH VIÊN THAM GIA THỰC HIỆN I.5.1 Cơ quan chủ quản thành viên thực Tổng Công Ty Điện lực Việt Nam chủ đầu tư dự án, Ban QLDA thủy điện đơn vị thay mặt Tổng Công ty Điện lực Việt Nam quản lý công tác xây dựng dự án Công ty TVXD Điện1 đơn vị Tư vấn cho Ban QLDA Thủy điện lập báo cáo ĐTM báo cáo khác dự án thủy điện Sông Tranh * Tổng hợp lập báo cáo ĐTM CN Lê Kim Anh, Địa lý – Sinh thái Môi trường * Các thành viên tham gia: TS Nguyễn Huy Hoạch KS Nguyễn Lan Anh KS Vũ Thị Tươi * Các thành viên thuộc chuyên ngành khác EVN- CÔNG TY TVXD ĐIỆN 10 Báo cáo sửa đổi, bổ sung thẩm định ĐTM - Dự án thủy điện Sông Tranh e Điều kiện sống * Dân số, dân cư: Theo số liệu thống kê năm 2002, tồn vùng có xã với 1.885 hộ/10.957 khẩu, năm giới chiếm 50,26% Lao động vùng chiếm 42,3% tổng dân số (lao đông nông nghiệp chiếm 93,5%), chất lượng lao động chưa cao Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trung bình năm 1,87% Các dân tộc vùng TĐC gồm: Ka Dong chiếm phần đông (68,7%), Kinh, Mơ Nông số dân tộc khác Các dân tộc sóng có tính cộng đồng cao TĐC cho họ phải thực di dân theo cộng đồng da tộc, di dân theo dòng tộc * Điều kiện sống dân cư vùng thực TĐC Có 68,5% số hộ có nhà cấp 4; 16,5% số hộ có nhà sàn gỗ; 8,4% nhà sàn tre nứa; 6,5% số hộ có nhà tạm: mái lợp tranh lá, lều tạm bợ Nhà kiên cố, bán kiên cố có tập trung ven trục đường giao thơng chính, thơn trung tâm xã Có khoảng 60% số hộ có nhà xí đơn giản, số lại chưa có nhà vệ sinh Tồn vùng có 32% số hộ vùng sử dụng nước giếng sinh hoạt Số lại (68%) sử dụng nước sơng suối, ao chưa đảm bảo vệ sinh để ăn uống, sinh hoạt Sản phẩm nơng hộ lương thực, bình qn 181kg/người/năm Ngồi thu nhập từ lồi sản phẩm khác (quế, chuốí, dứa…), chăn ni từ kinh tế lâm nghiệp Thu nhập bình quân vùng 10-11 triệu đồng/năm, thu nhập từ lương thực 24%; từ công nghiệp 17%; kinh tế vườn 24%; chăn nuôi 21% từ lâm nghiệp 14% Tỷ lệ hộ đói nghèo vùng dự án cao, chiếm khoảng 53,4% * Hệ thống kết cấu hạ tầng - Giao thông: Tỉnh lộ 616 giao thông huyết mạch, nối vùng dự án với trung tâm huyện Bắc Trà My TX Tam Kỳ Đoạn qua vùng dự án có chiều dài 35 km, nâng cấp, cải tạo đảm bảo giao thông, vận chuyển, giao lưu hàng hoá Đường liên xã, đường dân sinh: tổng dài khoảng 40 km (30 km đường liên xã) Các tuyến đường đất, qua nhiều đèo dốc, sông suối gây khó khăn giao lưu, vận chuyển - Điện: Vùng TĐC (các xã Trà Đốc, Trà Bui, Trà Dơn) có điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất, nhiên tỷ lệ hộ sử dụng điện chưa cao - Thủy lợi : Vùng dự án khơng có cơng trình thủy lợi lớn, có số đập phai nhỏ nhân dân xây dựng để tưới lúa, hoa màu EVN- CÔNG TY TVXD ĐIỆN 144 Báo cáo sửa đổi, bổ sung thẩm định ĐTM - Dự án thủy điện Sơng Tranh * Tình hình văn hố- xã hội vùng TĐC Các xã có trạm y tế với y sỹ, 1-2 y tá người địa phương Cơng tác chăm sóc sức khoẻ người dân vùng tốt Một số bệnh hạn chế, đẩy lùi sốt rét, bướu cổ… Tuy nhiên ca bệnh nặng phải đưa tuyến Các xã có trường phổ thơng cấp I; II, có lớp đến lớp tỷ lệ trẻ en đến trường chưa cao, tỷ lệ học sinh bỏ học nhiều, trình độ nhận thức nhân dân nhiều hạn chế IV.2.4.2 Đánh giá chung đặc điểm vùng TĐC a Những thuận lợi Quĩ đất để phát triển sản xuất địa phương để phục vụ cho công tác TĐC nhân dân vùng hồ thủy điện Sông Tranh Sau cân đối số hộ/khẩu dân sở diện tích đất loại vùng xây dựng phương án TĐC qui hoạch sản xuất cho tổng số 1022 hộ/5272 (đến năm 2007) Sau cân đối đủ đất sản xuất đất nhân dân sở tại, chúng tơi bố trí trung bình hộ khu TĐC có 01 lơ đất với diện tích: 400m2 gắn với 1000m2 đất vườn Mỗi hộ TĐC (5-6 khẩu) bố trí đất sản xuất nông, lâm nghiệp sau: 1,0-1,5 đất sản xuất nông nghiệp 1,2-2,0 đất vườn rừng Với diện tích đất loại trung bình hộ/khẩu đảm bảo cho nhu cầu đất đất sản xuất cho nhân dân Đây yếu tố quan trọng cho đời sống nhân dân vùng TĐC đời sống họ chủ yếu làm nghề sản xuất nơng, lâm nghiệp Khí hậu, thời tiết thuận lợi cho việc phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp công tác TĐC Nguồn nước vùng rào, đủ khả đáp ứng cho sản xuất nông, lâm nghiệp đời sống nhân dân TĐC dân sở Có hệ thống giao thông vùng tỉnh lộ 616 qua, điện lưới quốc gia địa phương Công tác TĐC cho nhân dân vùng ngập thực nội vùng theo đơn vị hành (TĐC địa phận xã, huyện), thuận lợi họ thích nghi với phong tục tập quán canh tác, khí hậu, nước yếu tố môi trường khác, hạn chế nhiều khả ốm đau chưa quen mơi trường khí hậu, hạn chế xảy xung đột tộc người khu vực b Khó khăn Nơi có địa hình, địa hiểm trở, mật độ sông suối dày, đất đai bị chia cắt manh mún, gây khó khăn việc phát triển kinh tế, tổ chức sản xuất Điều kiện sản xuất lương thực khó khăn đất đai có đặc tính lý hố phù hợp Hướng phát triển kinh tế chủ yếu kinh tế vườn đồi, vườn rừng, trang trại chăn ni EVN- CƠNG TY TVXD ĐIỆN 145 Báo cáo sửa đổi, bổ sung thẩm định ĐTM - Dự án thủy điện Sông Tranh Gần kinh tế vùng qui hoạch TĐC có chiều phát triển, song tốc độ tăng trưởng mức thấp, trình độ thâm canh chưa cao, dựa vào thiên nhiên nhiều, khả chuyển đổi cấu kinh tế chậm Đời sống vật chất, nơi ăn ở, sinh hoạt đồng bào nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ đói nghèo vùng cao, dân trí chưa cao Hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển IV.2.4.3 ĐTM thực di dân –TĐC a Tác động tích cực * Tạo hội qui hoạch mới, phát triển KT-XH địa phương Việc xây dựng công trình thủy điện Sơng Tranh hội để quy hoạch lại dân cư địa bàn xã thuộc huyện Bắc Trà My & Nam Trà My, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển KT- XH địa phương Xây dựng khu TĐC vùng vấn đề thuận lợi cho kết hợp với qui hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương, mở hướng phát triển cho quyền nhân dân vùng tiếp nhận, tận dụng triệt để điều kiện đầu tư xây dựng khu TĐC với kết hợp hợp lý đầu tư xây dựng làm cho kinh tế xã hội địa phương nơi tiếp nhận khu TĐC nhanh chóng nâng cao * Sự hưởng lợi cơng trình phúc lợi từ khu TĐC người dân sở tại, Chính sách hưởng lợi nhân dân sở sở hạ tầng đường, trường, trạm các công trình phúc lợi khác khu TĐC cho dân vùng ngập tạo điều kiện tốt cho sống người dân vùng tiếp nhận Các chương trình đầu tư vào khu TĐC hội cho nhân dâ vùng tiếp nhận, họ chung hưởng, sử dụng săn sóc sức khoẻ cộng đồng ngơừi dân tái định cư Ngồi chương trình khuyến nơng, cấp giống cây, nơng nghiệp, chương trình chăm sóc sức khoẻ cộng đồng quan tâm người dân TĐC * Nâng cao chất lượng đầu tư phát triển kinh tế xã hội khu Vốn đầu tư cho công tác đền bù – TĐC cho thủy điện Sông Tranh điều kiện tốt để kết hợp, lồng ghép cho nhiều kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Bắc Trà My Nam Trà My tỉnh Quảng Nam Như vậy, đời sống đồng bào TĐC dân sở nhanh chóng ổn định phát triển, phong tục tập qn gìn giữ khơng bị xáo động pha trộn nhiều Trong kế hoạch TĐC có kế hoạch khai hoang, mở mang thêm diện tích canh tác có cân đối đất sản xuất, đất cho người dân đến TĐC người dân sở có tính đến phát triển cho năm sau Những gia đình có nhiều đất sản xuất, đất trả tiền mặt theo thoả thuận Ngồi ra, chương trình TĐC đề sách hỗ trợ nhiều mặt làm cho nhân dân khu TĐC có sống nhanh chóng thích nghi phát triển kinh tế, đời sống họ, tránh bất đồng việc sử dụng tài nguyên vùng EVN- CÔNG TY TVXD ĐIỆN 146 Báo cáo sửa đổi, bổ sung thẩm định ĐTM - Dự án thủy điện Sông Tranh b Tác động tiêu cực b1 Môi trường vật lý San ủi khu mặt khu TĐC, khai hoang đồng ruộng, đường giao thông thay đổi địa hình cảnh quan khu vực đó, nhiên diện tích khu TĐC nhỏ so với cảnh quan chung vùng nên ảnh hưởng không đáng kể Tiếng động máy móc san san ủi tơ vận chuyển vật liệu xây dựng hạng mục công trình khu TĐC làm ảnh hưởng đến dân cư vùng lân cận, ví dụ thơn xã Trà Bui, thôn xã Trà Dơn Tuy nhiên khu vực dân cư thưa thớt, khu TĐC khu độc lập khu dân cư sở tại, mặt khác thời gian xây dựng ngắn, số lượng xe máy nên tác động nói nhỏ Xây dựng khu TĐC, khai hoang đồng ruộng gia tăng tốc độ xói mòn bề mặt lưu vực, ảnh hưởng nhỏ có tính cục Tuy nhiên, gia tăng xói mòn, tăng dòng chảy bề mặt làm cho hàm lượng vật chất có dòng chảy mặt tăng ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt khu vực đó, đặc biệt mùa mưa lũ Ví dụ: xây dựng khu TĐC xã Trà Bui (phía Tây Bắc UBND xã) nằm cạnh suối Nước Lẻ làm cho chất lượng nước suối giảm sút độ đục tăng Ảnh hưởng nhiều song thời gian ngắn Chất lượng nước suối Nước Lẻ sau phụ thuộc vào nguồn ô nhiễm từ sinh hoạt khu TĐC nói Khu TĐC suối Nước Lẻ với qui mô dân cư lớn tập trung, vị trí khu TĐC nằm đầu nguồn suối Các hoạt động sống thông qua việc sử dụng nước chủ yếu thơng qua suối Vì thực TĐC đây, nước thải sinh hoạt nhân dân, hoạt động chăn nuôi, sản xuất khu vực thải dòng chảy bề mặt, đưa xuống suối Nước Lẻ đổ vào hồ góp phần làm tăng nhiễm nước hồ chứa a2 Môi trường sinh thái Việc xây dựng khu TĐC cho dân vùng ngập nói không ảnh hưởng nhiều đến môi trường sinh thái khu vực khu TĐC xây dựng diện tích đất khơng có rừng, đất hoang chưa khai thác, thảm cỏ, bụi Đất rừng giao cho hộ dân, tổ chức bảo vệ, chăm ni nên chăm sóc diện tích rừng chu đáo Dù sao, san ủi lấy mặt xây dựng nhà ở, cơng trình phúc lợi, khai hoang xây dựng đồng ruộng khu TĐC làm diện tích thảm thực vật đó, mơi trường sống, nơi cư trú số lồi động vật nhỏ có mơi trường hang hốc Tuy nhiên ảnh hưởng nhỏ so với tồn cục mơi trường hệ sinh thái khu vực Cuộc sống nơi chưa ổn định, nhu cầu gỗ củi sản phẩm khác từ rừng cao nên vấn đề khai thác trái phép nguồn tài nguyên diện tích rừng gần nơi TĐC điều dễ xảy Một điều đáng lưu ý khu TĐC xã Trà Bui khu vực suối Nước Lẻ với 584 hộ dân vấn đề phức tạp việc khai thác tài nguyên thiên nhiên đây, cánh rừng bị đe doạ phía Tây, Tây Nam xã Trà Leng, trà Tân, số nơi xã Trà Đốc EVN- CÔNG TY TVXD ĐIỆN 147 Báo cáo sửa đổi, bổ sung thẩm định ĐTM - Dự án thủy điện Sông Tranh Dân số vùng tăng đột ngột, đời sống nơi chưa ổn định, nhu cầu thường nhật sống ln đòi hỏi nên khả tiếp cận khai thác trái phép tài nguyên rừng khu vực nói mức độ cao Nhu cầu nhiều mặt kinh tế, giải trí dẫn đến hành vi săn bắt loài thú khu vực quanh vùng TĐC Săn bắt động vật rừng làm dược phẩm cao trăn, cao khỉ, mật gấu, mật ong làm thực phẩm hàng ngày, bán cho nhà hàng làm thức ăn hoẵng, nai, lợn rừng, thỏ, nhím, lấy lơng, sừng hươu, thú, lồi chim cảnh nhà ni bán cho khách Tất vấn đề thúc đẩy việc người khu vực có hành vi săn bắn trái phép cánh rừng khu vực Một vấn đề đặt TĐC đến nơi mới, số hộ dân (thường bà dân tộc người) khơng thích nghi với sống dẫn đến kinh tế không ổn định, sa sút, khơng phát triển dẫn đến đói nghèo Hiện tượng quay trở lại nơi cũ để định cư (phía phần nước ngập) phá rừng làm nương rẫy, lấy củi nhiều mục đích khác khó tránh Vấn đề ảnh hưởng đến chiến lược phát triển kinh tế địa phương ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan khu vực, tăng khả xói mòn đất ven hồ, tăng lượng bồi lắng hồ chứa a3 Kinh tế xã hội * Bước đầu làm xáo trộn sống cộng đồng dân cư Dù việc thay đổi chỗ ở, bước đầu xáo trộn sống người dân phải TĐC chia sẻ tài nguyên nhân dân nơi tiếp nhận Nhân dân đến TĐC thiết phải có thời gian để ổn định sống mới, tiến hành hoạt động xây dựng đồng ruộng, tổ chức sản xuất tốt nơi vấn đề khó khăn Tất hoạt động đời sống thường nhật đến nơi phải cần có thời gian làm quen dần Người dân sở lâu quen sống với môi trường yên ổn bao đời, có phận dân cư đến sinh sống cùng, chia sẻ bớt nguồn tài nguyên thiên nhiên lâu đời họ sử dụng (cắt giảm nguồn thu nhập) Mặt khác, quan hệ xã hội nhiều thành phần nảy sinh mâu thuẫn sắc tộc người dân Tất vấn đề gây ảnh hưởng không nhỏ đến sống vật chất, tinh thần môi trường khu vực Dù tái định cư hình thức (xen ghép hay tập trung) phải xây dựng hay tu sửa bổ sung, nâng cấp hạ tầng kiến trúc trạm điện, trường học, trạm y tế, hệ thống cung cấp nước sinh hoạt Tuy nhiên có sách hợp lý việc trưng dụng đất (mua lại người dân khai hoang), sử dụng chung nguồn tài nguyên thiên nhiên quyền hưởng lợi người dân nơi tiếp nhận từ cơng trình phúc lợi khu tái định cư nên việc xảy mâu thuẫn cộng đồng quyền nhân dân nơi tiếp nhận với người đến TĐC có khả xảy Số dân phải di chuyển & TĐC có sống mức trung bình - nghèo, kinh tế phát triển chậm, lạc hậu nên vấn đề di dân tái định cư đến chỗ đền bù, hỗ trợ sản xuất hội tốt để họ phát triển kinh tế, phù hợp với định hướng phát triển huyện, tỉnh nơi có dự án Các hộ khu vực tiếp nhận EVN- CÔNG TY TVXD ĐIỆN 148 Báo cáo sửa đổi, bổ sung thẩm định ĐTM - Dự án thủy điện Sông Tranh dân tái định cư hỗ trợ phải chia sẻ tài nguyên, hưởng lợi chung cơng trình phúc lợi bệnh viện, trường học, hệ thống cấp nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, đường giao thông, chợ, trung tâm văn hoá… nên sống nơi tái định cư sớm ổn định phát triển * Chia sẻ nguồn tài nguyên thiên nhiên Việc di chuyển hộ dân phải TĐC đến nơi tổ chức sống cho họ đồng nghĩa với việc chia sẻ nguồn tài nguyên thiên, đất đai loại, rừng, nguồn nước sinh hoạt, bãi chăn thả gia súc vùng tiếp nhận, nghĩa giảm bớt nguồn tài nguyên mà nhân dân khai thác ổn định, hạn chế thu nhập sống Điểm TĐC xã Trà Bui khu vực suối Nước Lẻ với số lượng tiếp nhận lớn (584 hộ), chắn chia sẻ tài nguyên thiên nhiên diễn gay gắt điểm TĐC khác, vấn đề sức ép nguồn tài nguyên Những vấn đề làm ảnh hưởng đến sản xuất đời sống kinh tế người dân nơi tiếp nhận TĐC công tác tổ chức sản xuất để đảm bảo phát triển ổn định lâu dài cho nhân dân vấn đề quan trọng việc bảo vệ môi trường khu vực Ở số dự án TĐC khác có nhiều trường hợp sau TĐC đến nơi không phát triển ổn định đời sống nên người dân quay lại nơi cũ theo hình thức di vén (phá rừng làm nhà, làm rẫy phía nơi cũ bị ngập) Vấn đề làm ảnh hưởng đến qui hoạch chiến lược phát triển kinh tế địa phương, ảnh hưởng đến mơi trường khu vực Tóm lại: Việc thực công tác tái định cư cho nhân dân vùng ngập vùng ảnh hưởng phải di dời thực dự án thủy điện Sơng Tranh có nhiều thuận lợi khu TĐC nằm địa bàn xã, huyện sở Vấn đề chắn thuận lợi cho sức khoẻ nhân dân TĐC, giảm bớt chi phí di chuyển, va chạm sắc tộc khu TĐC khả thích ứng, hồ hợp dân TĐC nhân dân sở lớn TĐC cho nhân dân vùng ngập hội thay đổi, tạo cho họ có sống no đủ nơi cũ Cơ sở hạ tầng đầu tư, nâng cấp, dịch vụ, hoạt động xã hội quan tâm làm cho sống người dân TĐC dân vùng tiếp nhận ổn định, phát triển Tuy nhiên, việc thực khu TĐC nhiều tác động đến môi trường khu vực Dân số tăng lên nhu cầu củi đốt gỗ xây dựng sống tăng lên áp lực đến thảm thực vật khu vực lân cận vùng TĐC Nhu cầu nhiều mặt sống (kể sở thích cá nhân mặt săn bắn) xuất hành vi xâm hại tới hệ động vật EVN- CÔNG TY TVXD ĐIỆN 149 Báo cáo sửa đổi, bổ sung thẩm định ĐTM - Dự án thủy điện Sông Tranh PHỤ LỤC VỆ SINH, THU DỌN LỊNG HỒ THỦY ĐIỆN SƠNG TRANH Nguồn gây ảnh hưởng tới môi trường nước hồ thủy điện Sông Tranh hồ chứa tích nước gồm có thảm thực vật, khu vực chuồng trại chăn nuôi khu nhà vệ sinh khu dân cư di dời; hố mộ, nghĩa địa sau di dời hài cốt Đơn vị thực chi tiết công việc thu dọn vệ sinh lòng hồ Ban Quản lý Dự án Thủy điện định sau trúng thầu Tư vấn giám sát môi trường quan chứa địa phương giám sát kỹ thuật tiến độ thu dọn lòng hồ, đảm bảo thời gian tích nước hồ chứa I TIÊU CHUẨN THU DỌN Tiêu chuẩn kỹ thuật thu dọn vệ sinh môi trường hồ thủy điện Sông Tranh lập sở tham khảo “Tiêu chuẩn thu dọn lòng hồ” “Thuyết minh thu dọn lòng hồ” cơng trình thủy điện Yaly lập năm 1996 “Thuyết minh kỹ thuật thu dọn lòng hồ” cơng trình thủy điện Sông Hinh lập năm 1997 I.1 Phần thứ quy định chung Tiêu chuẩn sở pháp lý để thiết kế, tổ chức thu dọn tiến hành nghiệm thu công tác thu dọn hồ chứa cơng trình thủy điện Sơng Tranh 2 Việc qui định vùng ngập dựa sở tính toán chế độ thủy văn, thủy lực hồ chứa Phạm vi thu dọn Phạm vi thu dọn vùng hồ xác định theo chiều dọc, chiều ngang cao trình mức nước hồ chứa Chi tiết phạm vi thu dọn nêu phần thứ hai qui định Công tác thu dọn hồ chứa tiến hành theo giai đoạn Trường hợp chia thành giai đoạn trình tự thực giai đoạn tiến hành sau: Giai đoạn 1: Phục vụ ngăn sông đợt 1, thu dọn tới cao trình mực nước cao ứng với tần suất lũ thiết kế giai đoạn thi công Giai đoạn 2: Phục vụ ngăn sông đợt đưa cơng trình vào vận hành Thu dọn đến cao trình mực nước dâng bình thường: 175 m Cả hai giai đoạn tiến hành lúc phần khối lượng từ ngưỡng cửa lấy nước đến mực nước cao ứng với tần suất lũ thiết kế giai đoạn thi công phải thu dọn xong trước lúc ngăn sông đợt1 Tất công tác thu dọn, vệ sinh phải thực theo qui trình kỹ thuật, đảm bảo nội dung tuyệt đối an tồn Tất cơng tác vệ sinh, thu dọn hồ chứa phải kết thúc trước ngăn sông đợt trước hồ tích đầy nước EVN- CÔNG TY TVXD ĐIỆN 150 Báo cáo sửa đổi, bổ sung thẩm định ĐTM - Dự án thủy điện Sơng Tranh Trong q trình thu dọn hồ chứa phải có kiểm tra giám sát Ban quản lý Dự án Thủy Điện quan thiết kế Công tác nghiệm thu hội đồng nghiệm thu cấp thực I.2 Phần thứ hai quy định cụ thể Các vùng ngập 9.1 Vùng ngập vĩnh viễn: Là vùng ngập ứng với cao trình MNC =140 m 9.2 Vùng ngập lâu dài: 9.2.1 Là vùng ngập tính từ cao trình MNC=140 m đến cao trình MNDBT=175 m 9.2.2 Trong phạm vi vùng ngập lâu dài không xây dựng loại cơng trình 9.3 Vùng ngập tạm thời: 9.3.1 Là vùng ngập tính từ cao trình MNDBT khơng có lũ đến đường mực nước dềnh ứng với lũ có tần suất 1% (đường nước dềnh xác định hồ chứa cao trình MNDBT) 9.3.2 Trong phạm vi vùng ngập tạm thời xây dựng số cơng trình tạm phải cho phép cấp có thẩm quyền 10 10.1 10.2 10.3 11 Phạm vi thu dọn Phạm vi thu dọn hồ chứa xác định theo chiều rộng, chiều dài mức cao độ Việc quy định phạm vi thu dọn dựa sở sau: Hàm lượng xy lại nước hồ sau phân huỷ toàn lượng sinh khối có Yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, cảnh quan cơng trình Các u cầu khác: Giao thông, nuôi trồng hải sản, du lịch Theo tính tốn ĐTM đưa phương án thu dọn, vệ sinh tồn diện tích vùng hồ (50% sinh khối thực vật vùng ngập) Nội dung yêu cầu kỹ thuật thu dọn, vệ sinh hồ chứa 11.1 Thu dọn khu dân cư 11.1.1 Phạm vi thu dọn: Tất khu dân cư từ cao trình MNDBT trở xuống sau di chuyển phải tiến hành thu dọn vệ sinh 11.1.2 Nội dung công tác thu dọn bao gồm: a/ Thu dọn loại rác, vun thành đống đốt chỗ b/ Rắc vôi khử trùng khu vực chuồng trại, nhà vệ sinh, san thành lớp có chiều dày từ 20 cm trở xuống c/ Tháo dỡ tường, rào, cột điện, chặt hạ lâu năm phần lại khơng cao q 50 cm, san lấp giếng sâu EVN- CÔNG TY TVXD ĐIỆN 151 Báo cáo sửa đổi, bổ sung thẩm định 11.2 ĐTM - Dự án thủy điện Sông Tranh Thu dọn khu nghĩa địa 11.2.1 Phạm vi thu dọn: Tất khu nghĩa địa vùng hồ từ cao trình MNDBT trở xuống phải di chuyển thu dọn vệ sinh 11.2.2 Nội dung công tác thu dọn bao gồm: a/ Bốc di chuyển tất hài cốt tới nơi qui định b/ Tẩy uế, khử trùng hố sau chuyển hài cốt vôi bột chất khác theo qui định quan chuyên ngành c/ Thu gom loại rác (gỗ quan tài, áo quần, gỗ bao quanh nhà mồ), vun đống đốt chỗ 11.3 Thu dọn thảm thực vật rừng 11.3.1 khu vực trước nhận nước nhà máy thuỷ điện Thu dọn từ cao trình 112 m (thấp ngưỡng cửa lấy nước 10 m) đến cao trình MNDBT (tính với lâm phần 10 m) 11.3.2 Các khu vực lại Thu dọn từ cao trình 130 m (thấp cao trình mực nước chết 10 m) đến cao trình MNDBT (tính với lâm phần 10 m) 12 Nội dung thu dọn 12.1 12.2 Cưa, chặt cách mặt đất 50 cm Thu gom gỗ tròn, vận chuyển ngồi vùng ngập lâu dài, cành, vun đống (30-50m2/đống) để khơ đốt chỗ 11.4 Tìm kiếm xử lý chất độc hoá học 13.1 Tiến hành rà phá bom mìn, tìm kiếm xử lý chất độc hố học khu phải thu dọn rừng Việc rà phá bom mìn, tìm kiếm xử lý chất độc hố học phải quan chuyên ngành thực Điều khoản thi hành Trong trình thực có vấn đề vướng mắc Ban quản lý Thủy Điện thông báo kịp thời cho quan thiết kế xem xét giải Những vấn đề không giải trình nên cấp xem xét 13.2 12 II THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG CẦN THU DỌN II.1 Thảm thực vật Để đảm bảo chất lượng nước hồ không bị ô nhiễm, thu dọn thảm thực vật vùng ngập thủy điện Sông Tranh tiến hành theo khối lượng tính tốn mục c/IV.2.1.2 Theo tính tốn thu dọn khoảng 50% sinh khối ngập hồ: thu dọn phần gỗ tròn thân lớn, mang khỏi vùng ngập, cây, cành nhỏ rễ bỏ lại, không thu dọn thảm cỏ, bụi Như sinh khối thu dọn tính tương đương 1/2 tổng sinh khối (rừng tự nhiên + lâu năm + rừng trồng) phần mặt đất vùng ngập EVN- CÔNG TY TVXD ĐIỆN 152 Báo cáo sửa đổi, bổ sung thẩm định ĐTM - Dự án thủy điện Sông Tranh Mặt khác để đảm bảo động lực dòng chảy vào cửa lấy nước cảnh quan hồ chứa khu vực trước đầp dâng, thu dọn hồ chứa thảm thực vật theo phương án sau: a Phạm vi thu dọn - Ở khu vực trước lấy nước đập dâng cơng trình thu dọn thảm thực vật - Khai thác tận thu gỗ lớn, có giá trị thương phẩm khu vực lòng hồ * Khu vực trước cửa lấy nước vào nhà máy thủy điện: Phạm vi thu dọn rừng, thảm thực vật CTTĐ Sông Tranh (theo bề mặt hồ chứa) km trước đập tính từ chân đập chỗ có mặt cắt lớn Kích thước thu dọn xác định theo hình khối: B1 x L1 x Z1 Chiều rộng B1 lấy chiều dài cửa lấy nước cộng thêm bên 10 m tức B1 = 25m + (10 x 2) m = 45 m Chiều dài L1 lấy 1000 m tính từ chân đập chỗ có mặt cât lớn lên thượng lưu hồ Chiều cao Z1 tính từ cao trình 112m (dưới ngưỡng cửa lấy nước 10m) đến cao trình 175m (MNDBT) Diện tích thảm thực vật cần thu dọn trước cửa lấy nước thuộc thôn xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà my * Khu vực vùng trước cửa đập chính: Kích thước thu dọn phần lại xác định theo hình khối: B2 x L2 x Z2 Chiều rộng B2 lấy chiều rộng đập cộng thêm bên 20 m tức B2 = 640m + (20 x2)m = 700m Chiều dài L2 lấy L1 = 1000 m tính từ chân đập chỗ có mặt cắt lớn phía thượng lưu hồ Chiều cao Z2: thu dọn từ cao trình 130 m (thấp cao trình mực nước chết 10 m) đến cao trình MNDBT = 175m (tạm tính với lâm phần 10 m) Diện tích thảm thực vật cần thu dọn qui định cơng tác cắm mốc theo đồ tồn đạc tỷ lệ 1/10.000 toạ độ vị trí cột mốc cắm thời gian Diện tích thảm thực vật cần thu dọn trước dập thuộc thơn xã Trà Đốc, thơn xã Tân, huyện Bắc Trà my * Các khu vực lại vùng ngập hồ chứa Cây rừng, lâu niên rải rác phạm vi vùng ngập thuộc thôn 1, 3, xã Trà Bui cho nhân dân vùng tận thu có giám sát quan chức b Nội dung công việc Tiến hành thu dọn thảm thực vật theo tiêu chuẩn thu dọn lòng hồ, cụ thể sau: - Chặt hạ phạm vi cần thu dọn, gỗ chuyển khỏi vùng ngập phương tiện thơng dụng EVN- CƠNG TY TVXD ĐIỆN 153 Báo cáo sửa đổi, bổ sung thẩm định - ĐTM - Dự án thủy điện Sông Tranh Các bụi, nhỏ cành cây, thu gom lại, vun đống khoảng 50m2/01đống để khô đốt chỗ Các chặt hạ độ cao cách mặt đất không 50cm c Khối luợng cơng việc Như diện tích thu dọn thực vật theo chiều thẳng đứng tạm tính là: * Khu vực cửa lấy nước thu dọn diện tích là: 1000 m x 45m = 45.000m2 = 4,5 * Khu vực trước đập theo chiều thẳng đứng tạm tính sau: Do hai bên đập dâng sườn dốc núi đá nên phần diện tích nghiêng sườn dốc hai bên bờ sơng có tạm tính vào diện tích có dòng sơng Tranh 1000 m x 700m = 700.000 m2 = 70 * Cây rải rác vùng hồ (tạm tính 100 ha) Vậy tổng diện tích thu dọn thảm thực vật vùng hồ tạm tính 175,5 d Ước tính kinh phí thu dọn thảm thực vật Đơn giá thu dọn thảm thực vật lòng hồ thủy điện Sông Tranh lấy theo đơn giá thu dọn thủy điện Sông Hinh tạm tính theo hệ số 2,0 Đơn giá thu dọn thảm thực vật cơng trình thủy điện Sơng Hinh 5.138.773 đồng/ha Như đơn giá thu dọn thảm thực vật thủy điện Sông Tranh 10.272.546 đồng/ha Vậy kinh phí thu dọn : 175,5 x 10.272.546 đồng/ha = 1.797,70 triệu đồng II.2 Thu dọn khu dân cư sau di chuyển TĐC a Phạm vi thu dọn Thu dọn tồn diện tích khu dân cư có vùng ngập hồ chứa Sơng Tranh đến cao trình MNDBT=175m b Nội dung công việc Tiến hành vệ sinh thu dọn khu dân cư theo bước vệ sinh thu dọn khu dân cư theo tiêu chuẩn thu dọn lòng hồ, cụ thể sau: - Thu dọn loại rác, từ khu dân cư, rác sinh hoạt, vun đống đốt chỗ - Thu dọn, di chuyển phần rác khơng cháy khỏi vùng ngập - Dọn phần móng nhà độ cao khơng q 50 cm - Rắc vôi, khử trùng khu vực chuồng trại chăn nuôi, nhà vệ sinh , san thành lớp có chiều dày khơng q 20 cm, phơi khơ trước tích nước vào hồ mùa khơ - Tháo gỡ tường, rào cột phần lại khơng cao 50 cm - Chặt hạ, thu lượm đốt chỗ gỗ lớn, cổ thụ, lâu niên, ăn vùng dân cư, phần lại vun đống để khô đốt chỗ - Bể nước phải phá đập, san phẳng, giếng nước sâu phải lấp đất kín, đầm kỹ c Khối lượng công việc Địa bàn xã ảnh hưởng cần phải vệ sinh thu dọn gồm thôn xã thuộc huyện Bắc Trà My Nam Trà My Kết điều tra kê khai ảnh hưởng ngập vùng hồ cho thấy: EVN- CÔNG TY TVXD ĐIỆN 154 Báo cáo sửa đổi, bổ sung thẩm định ĐTM - Dự án thủy điện Sông Tranh -Về nhà ở: 42960 m2 bị ngập, đó: 10.599 m2 nhà sàn 32.361m2 nhà - Về công trình phụ: có 10.842 m2 nhà bếp nhà vệ sinh, 7.089m2 chuồng trại, có 24 giếng (29m), 842 bể nước phải đập, san lấp Số lượng cần vệ sinh thu dọn xem bảng 4.1 Bảng 4.1 Số lượng nhà cơng trình phụ cần thu dọn CTTĐ Sông Tranh Vật kiến trúc khác Vùng ảnh hưởng ngập Nhà (m2) 42960 Bếp, nhà Chuồng trại Bếp,VS (m2) (m2) 10.842 7.089 Giếng (m) Bể nước (cái) CT Phúc lợi khác (m2) 29 842 7.600 c Định mức cho ngày công thu dọn Trong báo cáo dựa vào định mức công việc cho 01 ngày cơng số cơng trình khu vực thực Theo tài liệu thu dọn lòng hồ CTTĐ Yaly năm 1996 Thuyết minh kỹ thuật thu dọn lòng hồ CTTĐ Sơng Hinh – tỉnh Phú Yên năm 1997 dành cho khu vực dân cư vùng nghĩa địa sau di chuyển khỏi vùng hồ sau: - Thu dọn loại rơm rạ, rác loại (tính theo DT nhà ở, bếp): 15 m2/cơng - San lấp giếng nước: 3m sâu/cơng (tạm tính) - Cơng trình phúc lợi (trụ sở UBND, trường học, trạm ytế, nhà văn hố, đài phát thanh) 15 m2/cơng - San, phá bể chứa nước: m3/cơng (tạm tính) - Thu dọn chuồng trại: 2,0 công/chuồng - Rắc vôi khử trùng chuồng trại: 15 kg/chuồng d Số lượng ngày cơng cho thu dọn Theo điều tra diện tích chuồng trại chăn ni tính theo m2, (ở tạm tính trung bình 10m2/01 chuồng, 01 giếng nước sây TB=15m; 01 bể nước=2m3) Theo mục c số lượng công việc thực tế định lượng theo ngày công cụ thể tính sau: - Thu dọn rơm rạ, rác loại (tính theo diện tích nhà ở, bếp): 5.744 công - San lấp giếng nước: 145 cơng - Cơng trình phúc lợi (trụ sở UBND, trường học, trạm ytế, nhà văn hoá, đài phát thanh): 561 công - San, phá bể chứa nước: 337 công - Thu dọn chuồng trại: 1.418 công Tổng số 6.024 công - Rắc vơi khử trùng chuồng trại: EVN- CƠNG TY TVXD ĐIỆN 10.634 kg 155 Báo cáo sửa đổi, bổ sung thẩm định ĐTM - Dự án thủy điện Sơng Tranh e Khái tốn kinh phí thu dọn, vệ sinh khu dân cư Giá trị ngày công tính cho cơng nhân bậc IV nhóm AII-2 (xem bảng 4.2 chiết tính đơn giá ngày cơng ) Theo bảng lương ngày cơng giá trị ngày cơng lao động 106.076 đồng/công Nếu lấy hệ số 1,25 ngày cơng lao động 132.595 đồng/cơng Giá trị vơi bột tạm tính giá 1000 đồng/kg Bảng 4.2 Chiết tính đơn giá cho ngày cơng Thu dọn lòng hồ thủy điện Sơng Tranh (Thu dọn lòng hồ, nghĩa địa mồ mả - lao động đặc biệt độc hại) Tính bình qn cơng nhân bậc IV nhóm AII-2 Lương bản: hệ số 2.04 Phụ cấp theo lương tối thiểu: F1 * Khu vực * Độc hại * Lao động khảo sát * Trách nhiệm 450000 x 1,32 Phụ cấp theo lương bản: F2 * Thu hút * Không ổn định sản xuất * Một số khoản lương phụ * Một số khoản chi phí cho người lao động 591600 x 0,94 Cộng: (1+2+3) = a Chi phí chung: a x 70% Cộng: (a+4) = b Thu nhập chịu thuế tính trước b x 6% Tổng cộng Tính đơn giá cho ngày công: /26 918.000 đồng/tháng 1,32 0,5 0,4 0,4 0,02 594.000 0,94 0,5 0,15 0,23 0,06 556.104 2.068.104 1.447.673 3.515.777 210.947 3.537.274 136.066 đồng/công Theo khối lượng công việc cần thực mục d đơn giá ngày cơng khái tốn kinh phí công tác thu dọn vệ sinh khu dân cư 1.395,74 triệu đồng (Bảng 4.3 – Khái tốn kinh phí thu dọn khu dân cư hồ thủy điện Sông Tranh 2) II.3 Thu dọn, vệ sinh khu nghĩa địa a Phạm vi thu dọn Thu dọn toàn diện tích khu nghĩa địa có vùng ngập hồ chứa Sơng Tranh đến cao trình MNDBT=175m b Nội dung khối lượng công tác thu dọn, vệ sinh hồ chứa Sau khi bốc dời hài cốt đến vị trí cần tiến hành thu dọn, vệ sinh khu nhà mồ hố mồ mả theo bước sau: - Làm cỏ khu vực nhà mồ, khu mộ - Thu thập đốt chỗ phần gỗ, thứ khác cháy (gỗ quan tài, nhà mồ, hàng rào quanh mồ, vật dụng chơn kèm) EVN- CƠNG TY TVXD ĐIỆN 156 Báo cáo sửa đổi, bổ sung thẩm định - ĐTM - Dự án thủy điện Sông Tranh San lấp mồ mả, hố chôn khu vực nghĩa địa Thu gom, chun chở vật khơng cháy có từ mồ mả sau di chuyển khỏi vùng hồ đến nơi qui định Dùng vôi bột rắc hố để khử trùng sau di chuyển hài cốt khu nghĩa địa c Khối lượng công việc Số lượng mồ mả loại cần di chuyển thu dọn vệ sinh thống kê 1069 d Định mức cho ngày công Theo tài liệu thu dọn lòng hồ CTTĐ Yaly năm 1996 dành cho thu dọn mồ mả nghĩa địa sau di chuyển khỏi vùng hồ thì: sau bốc dỡ mồ mả phải tiến hành rắc vôi khử trùng san lấp hố đất, đầm nén kỹ Mức qui định cho công tác san lấp thu gom rác, gỗ để đốt trung bình 2,5 cơng/01mồ mả Mỗi hố sau di chuyển rắc 15 kg vôi bột để khử trùng e Số lượng vật liệu ngày công cho thu dọn Theo số liệu thống kê có 1.069 mồ mả phải di chuyển khỏi vùng ngập Như vậy, theo định mức ngày cơng phải có: - Vệ sinh hố mồ mả vệ sinh khu vực nghĩa địa: 673 công - Với định mức nêu phải dùng 16.035 kg vơi bột để khử trùng f Khái tốn kinh phí thu dọn vệ sinh khu nghĩa địa, mồ mả Giá trị ngày cơng tính cho cơng nhân bậc IV nhóm AII-2 (xem bảng 2) Giá trị vơi bột để khử trùng hố mồ mả tạm tính giá 1000 đồng/kg Theo khối lượng công việc cần thực mục c đơn giá ngày công bảng khái tốn kinh phí cơng tác thu dọn vệ sinh khu nghĩa địa, mồ mả 470.676,335VNĐ (bảng 4.4 – Khái tốn kinh phí thu dọn khu mồ mả, nghĩa địa) II4 Tìm kiếm, thu dọn xử lý chất độc hố học xót chiến tranh Với khả tồn bền vững đất, cát bụi có tác dụng gây nhiễm mạnh cho nguồn nước chất độc bị ngập nước hồ Vì cần tiến hành thu dọn xử lý triệt để chất độc trước hồ tích nước Việc tìm kiếm xử lý chất độc hoá học vùng hồ đơn vị chuyên ngành thực có báo cáo chi tiết riêng Kinh phí tạm tính : 5000 triệu đồng III TỔNG HỢP KINH PHÍ THU DỌN LỊNG HỒ Kinh phí thu dọn, vệ sinh lòng hồ gồm kinh phí thành phần từ mục II.1-II.4 Thu dọn thảm thực vật : 1.798 triệu đồng (lấy tròn) Thu dọn khu dân cư : 1.395 triệu đồng Thu dọn khu nghĩa địa mồ mả : 470 triệu đồng Dò tìm, xử lý chất độc hố học : 5000 triệu đồng (tạm tính) Rà phá bom mìn : 5000 triệu đồng (tạm tính Tổng cộng : 13.663 triệu đồng EVN- CÔNG TY TVXD ĐIỆN 157 Báo cáo sửa đổi, bổ sung thẩm định ĐTM - Dự án thủy điện Sông Tranh PHỤ LỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH EVN- CÔNG TY TVXD ĐIỆN 158 ... Việt Nam Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thơng qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 1/7/2006 - Luật đất đai nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 1 4-7 -1 993 - Luật khống sản nước CHXHCN Việt Nam. .. đất thủy điện Sông Tranh2 Do Viện Vật lý địa cầu - Viện Khoa học Công Nghệ Việt Nam thực tháng 8/20005 - Chủ trì: PGS-TS Nguyễn Ngọc Thủy - Viện trưởng Viện Vật lý Địa Cầu - Tham gia: TS Phùng... 1.5.3 Các quan phối hợp khác: - Ban Quản lý dự án Thuỷ điện - UBND tỉnh Quảng Nam Ban Ngành liên quan tỉnh ; - UBND huyện Bắc Trà My, Nam Trà My phòng ban chức hai huyện - Các xã ảnh hưởng xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: DTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Thủy điện Sông Tranh tỉnh Quảng Nam 0918755356, DTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Thủy điện Sông Tranh tỉnh Quảng Nam 0918755356

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay