DTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư Phân xưởng xử lý chất thải nguy hại tỉnh Yên Bái”

294 7 0
  • Loading ...
1/294 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2018, 14:51

CTY CP MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI  BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Dự án ĐẦU TƯ PHÂN XƯỞNG XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI Địa điểm: Thơn Ngòi Sen, xã Văn Tiến, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái Yên Bái Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại” MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC HÌNH ẢNH xiii DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT xv MỞ ĐẦU 1.Xuất xứ dự án 1.1.Hoàn cảnh đời dự án .1 1.2 Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư 1.3 Mối quan hệ dự án với quy hoạch phát triển quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định phê duyệt .2 Căn để lập báo cáo đánh giác tác động môi trường dự án 2.1 Các văn pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn hướng dẫn kỹ thuật môi trường làm cho việc thực ĐTM lập báo cáo ĐTM dự án .3 2.2 Các văn pháp lý, định ý kiến văn cấp có thẩm quyền dự án .7 2.3 Các tài liệu, liệu chủ dự án tự tạo lập sử dụng q trình đánh giá tác động mơi trường Tổ chức thực Phương pháp áp dụng trình ĐTM CHƯƠNG MƠ TẢ TĨM TẮT DỰ ÁN 11 1.1 Tên dự án 11 1.2 Chủ dự án 11 1.3 Vị trí địa lý dự án 11 1.3.1 Vị trí địa lý .11 1.3.2 Hiện trạng sử dụng đất .12 1.3.3 Mối tương quan với đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội 12 CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI ii Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại” 1.3.4 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 13 1.4 Nội dung chủ yếu Dự án 14 1.4.1 Mục tiêu dự án 14 1.4.2 Khối lượng quy mô hạng mục dự án 14 1.4.2.1 Quy mô xây dựng hạng mục công trình 14 1.4.2.2 Khối lượng cơng trình 16 1.4.2.3 Phương án khai thác sử dụng cơng trìnhError! Bookmark not defined 1.4.2.4 Phương án khai thác sử dụng cơng trình 25 1.4.2.5 Trách nhiệm Chủ đầu tư trình vận hành 25 1.4.3 Cơng nghệ sản xuất, vận hành 26 1.4.3.1 Phương án xử lý thiết bị điện – điện tử 26 1.4.3.2 Phương án tái chế dung môi 28 1.4.3.3 Phương án tái chế dầu 32 1.4.3.4 Phương án xử lý bóng đèn huỳnh quang .36 1.4.3.5 Phương án thu hồi kim loại từ dung dịch, bùn có chứa kim loại 38 1.4.3.6 Phương án súc rửa, tái chế thùng phuy 44 1.4.3.7 Hệ thống phá dỡ ắc quy thải 46 1.4.3.8 Phương án tẩy rửa bao bì, kim loại 48 1.4.3.9 Phương án đốt chất thải 52 1.4.3.10 Phương pháp xử lý nước thải chất thải lỏng .60 1.4.3.11 Phương án hóa rắn, đóng gạch 62 1.4.3.12 Phương án đóng kén 64 1.4.4 Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến .65 1.4.4.1 Máy móc, thiết bị phục vụ giai đoạn thi công: 65 1.4.4.2 Trang thiết bị máy móc phục vụ giai đoạn vào hoạt động dự án 66 1.4.5 Nhu cầu sử dụng nước 67 1.4.6 Nhu cầu sử dụng điện 69 1.4.7 Nhu cầu lao động 70 CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI iii Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại” Chi tiết phân công công nhân viên nhà máy sau: 71 1.4.8 Tiến độ thực dự án 72 1.4.9 Vốn đầu tư 72 1.4.10 Tổ chức quản lý thực dự án .74 CHƯƠNG ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 76 2.1 Điều kiện tự nhiên 76 2.1.1 Vị trí địa lý .76 2.1.2 Đặc điểm khí hậu .76 2.1.2.1 Nhiệt độ .76 2.1.2.2 Độ ẩm 77 2.1.2.3 Vận tốc gió, hướng gió, tần suất gió .78 2.1.2.4 Nắng xạ .78 2.1.2.5 Lượng mưa 79 2.1.2.6 Điều kiện thủy văn 79 2.1.3 khí Hiện trạng chất lượng thành phần mơi trường đất, nước, không 80 2.1.3.1 Chất lượng mơi trường khơng khí xung quanh 80 2.1.3.2 Chất lượng nước mặt 83 2.2 Điều kiện kinh tế xã hội .84 2.2.1 Điều kiện kinh tế 84 2.2.2 Điều kiện xã hội 84 2.3 vực Đánh giá phù hợp dự án với đặc điểm kinh tế - xã hội khu 84 2.3.1 Thuận lợi 84 2.3.2 Khó khăn 84 Đánh giá, dự báo tác động 85 3.1 Đánh giá, dự báo tác động giai đoạn chuẩn bị thi công 85 3.1.1 Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải .85 CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI iv Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại” 3.1.2 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 88 3.2 Đánh giá, dự báo tác động giai đoạn thi công xây dựng 89 3.2.1 Đánh giá, dự báo nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 89 3.2.1.1 Nguồn tác động 89 3.2.1.2 Tác động đến môi trường .91 3.2.2 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải .101 3.2.2.1 Ô nhiễm tiếng ồn từ thiết bị thi công giai đoạn xây dựng 101 3.2.2.2 Tác động độ rung 105 3.2.2.3 Ô nhiễm nhiệt .105 3.2.2.4 Tác động nước mưa chảy tràn 106 3.2.2.5 Tác động đến cảnh quan môi trường 107 3.2.2.6 Tác động giao thông 108 3.2.2.7 Tác động sạt lở, sụt lún đất, tắc nghẽn dòng chảy, ngập lụt 108 3.2.2.8 Tác động tới kinh tế - xã hội 108 3.2.2.9 Mâu thuẫn công nhân xây dựng người dân địa phương 109 3.2.2.10 Tác động đến sức khỏe cộng đồng .109 3.2.2.11 Tác động đến chất lượng đất 110 3.2.3 Đánh giá tổng hợp tác động môi trường giai đoạn xây dựng dự án .110 3.3 Đánh giá, dự báo tác động giai đoạn hoạt động dự án 112 3.3.1 Đánh giá chung 112 3.3.1.1 Các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 112 3.3.1.2 Các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 119 3.3.2 Đánh giá tác động 124 3.3.2.1 Nguồn tác động có liên quan đến chất thải 124 3.3.3 Đánh giá tác động nguồn không liên quan đến chất thải 168 3.3.3.1 Tiếng ồn .168 3.3.3.2 Độ rung 170 3.3.3.3 Ô nhiễm nhiệt .170 CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI v Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại” 3.3.3.4 Tác động nước mưa chảy tràn 171 3.3.3.5 Đất hệ sinh thái .173 3.3.3.6 Thay đổi cảnh quan khu vực 173 3.3.3.7 Đánh giá tác động sụt lún, hư hỏng cơng trình cơng cộng 173 3.3.3.8 Ảnh hưởng đến khả cấp điện dự án 174 3.3.3.9 Tác động đến nguồn nước ngầm 174 3.3.3.10 Tác động đến kinh tế - xã hội 174 3.4 Tác động rủi ro, cố .176 3.4.1 Đánh giá khả xảy cố, rủi ro môi trường giai đoạn thi công .176 3.4.1.1 Sự cố tai nạn lao động 176 3.4.1.2 Sự cố cháy nổ .177 3.4.1.3 Sự cố tai nạn giao thông 177 3.4.2 Đánh giá khả xảy cố, rủi ro môi trường giai đoạn vận hành .178 3.5 GIÁ NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH 184 3.5.1 Các tác động môi trường nguồn tác động liên quan đến chất thải 184 3.5.1.1 Về mức độ chi tiết 184 3.5.1.2 Về mức độ tin cậy 185 3.5.2 thải Các tác động môi trường nguồn tác động không liên quan đến chất .186 CHƯƠNG 4: BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC VÀ PHỊNG NGỪA, ỨNG PHĨ RỦI RO, SỰ CỐ CỦA DỰ ÁN 193 Nhân cho công tác vệ sinh môi trường 260 Đào tạo, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường 261 CHƯƠNG THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 274 Ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức chịu tác động trực tiếp dự án .274 6.2.2 Ý kiến đại diện cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp dự án.275 CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI vi Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại” TÀI LIỆU THAM KHẢO 279 CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI vii Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại” DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1 Quy mơ hạng mục cơng trình 14 Bảng Danh mục loại CTNH xử lý hệ thống tái chế dung môi 28 Bảng Điểm sôi số dung môi tái chế 30 Bảng Danh mục loại CTNH xử lý hệ thống tái chế dầu thải 32 Bảng Danh mục chất thải xử lý hệ thống tẩy rửa kim loại 49 Bảng Danh mục chất thải xử lý 50 Bảng Danh mục nhóm chất thải xử lý hệ thống lò đốt 52 Bảng Các thơng số kỹ thuật lò đốt 53 Bảng Danh mục nước thải xử lý hệ thống xử lý nước thải 60 Bảng 10 Danh mục máy móc thiết bị dự kiến phục vụ dự án Giai đoạn xây dựng lắp đặt thiết bị dự án 65 Bảng 11 Các loại máy móc, thiết bị phục vụ dự án 66 Bảng 12 Nhu cầu nguyên vật liệu xây dựng 67 Bảng 13 Máy móc thiết bị thi cơng 67 Bảng 14 Nhu cầu sử dụng nước giai đoạn xây dựng .67 Bảng 15 Dự kiến nhu cầu cấp nước cho hoạt động sản xuất nhà máy .68 Bảng 16 Điện tiêu thụ dự kiến giai đoạn xây dựng lắp đặt thiết bị dự án 69 Bảng 17 Nhu cầu sử dụng điện dự kiến giai đoạn hoạt động dự án 70 Bảng 18 Nguồn lao động phục vụ giai đoạn xây dựng lắp đặt thiết bị dự án 70 Bảng 19 Số lượng công nhân viên nhà máy 71 Bảng 20 Tiến độ thực dự án .72 Bảng 21 Tổng mức đầu tư .72 Bảng 22 Chi tiết chi phí đầu tư ban đầu .73 Bảng Nhiệt độ trung bình tháng trạm Yên Bái 77 Bảng 2 Độ ẩm tương đối trung bình tháng trạm Yên Bái 77 CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI viii Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại” Bảng Số nắng trung bình tháng đo trạm Yên Bái, 78 Bảng Lượng mưa trung bình tháng đo trạm Yên Bái, mm 79 Bảng Mực nước lưu lượng Sông Hồng trạm quan trắc .80 Bảng Vị trí đo đạc lấy mẫu trạng mơi trường khơng khí khu vực Dự án .80 Bảng Kết phân tích mẫu khơng khí xung quanh 80 Bảng Vị trí lấy mẫu trạng môi trường nước khu vực Dự án 83 Bảng Chất lượng môi trường nước mặt khu vực Dự án 83 Bảng Tải lượng bụi khí thải sinh từ hoạt động vận tải 87 Bảng Các hoạt động nguồn gây tác động .89 Bảng 3 Các hoạt động gây tác động môi trường giai đoạn xây dựng 90 Bảng Hệ số tải lượng ô nhiễm máy móc thiết bị xây dựng .91 Bảng Ước tính phát thải máy móc thiết bị giai đoạn xây dựng .91 Bảng Ước tính tải lượng nhiễm khơng khí từ phương tiện giao thông giai đoạn xây dựng 92 Bảng Hệ số số chất nhiễm loại xe sử dụng dầu diesel 92 Bảng Kết tính tốn lan truyền theo hướng Tây Nam bụi khí thải từ giao thơng q trình chuẩn bị dự án (mùa hè) .93 Bảng Kết tính tốn lan truyền theo hướng Bắc Đơng Bắc bụi khí thải từ giao thơng q trình chuẩn bị dự án (mùa đơng) 94 Bảng 10 Tải lượng, nồng độ chất ô nhiễm hoạt động thiết bị thi công 1h 96 Bảng 11 Thành phần bụi khói số loại que hàn 96 Bảng 12 Tải lượng chất ô nhiễm phát sinh trình hàn 97 Bảng 13 Nồng độ chất ô nhiễm nước thải thi công, xây dựng 98 Bảng 14 Các chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt 99 Bảng 15 Tải lượng chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt 100 CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI ix Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại” Bảng 16 Mức ồn thiết bị thi công .102 Bảng 17 Mức ồn gây phương tiện thi công 103 Bảng 18 Mức ồn tổng gây phương tiện thi công 103 Bảng 19 Tiêu chuẩn tiếng ồn cho phép môi trường lao động 104 Bảng 20 Tác động tiếng ồn dải tần số 104 Bảng 21 Nồng độ chất ô nhiễm nước mưa chảy tràn 106 Bảng 22 Tải lượng chất ô nhiễm nước mưa trình hoạt động .107 Bảng 23 Đánh giá tổng hợp tác động môi trường xây dựng dự án 110 Bảng 24 Các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 112 Bảng 25 Các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 119 Bảng 26 Tổng hợp nguồn phát sinh khí thải Nhà máy vào hoạt động 124 Bảng 27 Kết chất lượng khơng khí nhà chứa chất thải 125 Bảng 28 Dự báo kết mơi trường khơng khí khu vực xử lý chất thải sinh hoạt .127 Bảng 29 Tỷ lệ thành phần khí chủ yếu sinh từ ô chôn lấp 127 Bảng 30 Quan trắc khí thải ống khói lò đốt .129 Bảng 31 Một số thơng số lò đốt 130 Bảng 32 Thành phần nhiên liệu đốt chất thải .133 Bảng 33 Tải lượng chất ô nhiễm khí thải đốt cháy nhiên liệu dầu DO .133 Bảng 34 Tải lượng chất nhiễm khí thải chất thải 135 Bảng 35 Nồng độ phát thải số chất ô nhiễm từ nguồn thải lò CTCN .139 Bảng 36 Nồng độ phát thải số chất nhiễm từ nguồn thải lò đốt 139 Bảng 37 Hệ số phát thải chất ô nhiễm khơng khí từ dây chuyền tái chế nhựa .141 Bảng 38 Tải lượng chất nhiễm mơi trường khơng khí phát sinh dây chuyền tái chế nhựa 142 Bảng 39 Hàm lượng chất ô nhiễm khói lò tái chế 143 CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI x Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại” Yên Bái; 2.4 - Ơ nhiễm khơng khí như: Bụi, độ ồn, SO2; NOx; CO; CO2; HCl, HF Quá trình đốt - Tro, xỉ phát sinh chất thải - Nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải - Sức khỏe người lao động 2.5 Các hệ thống tái chế chất thải nhà máy 2.6 Vận hành hệ thống xử lý - Ơ nhiễm khơng khí như: Bụi, VOC, dung môi, NO, Pb - Chất thải rắn, dung môi, - Nước thải phát sinh từ hệ thống làm bề mặt kim loại, thùng sơn, thùng phuy, phá dỡ ắc quy - Sức khỏe người lao động - Tiếng ồn, mùi hơi, bùn, bao bì thải từ - Đào tạo công nhân thao tác, vận hành lò thục - Có quy trình vận hành lò đốt chuẩn, khơng q cơng suất thiết kế lò - Chỉ thiêu hủy, đốt loại chất thải phép - Đầu tư lò đốt có hệ thống xử lý khí thải đạt Quy chuẩn Việt Nam QCVN Kinh phí 30:2012/BTNMT vận hành - Trạng bị BHLĐ đầy đủ - Thực nghiêm túc quan trắc định kỳ (bao gồm thơng số lò) - Bảo dưỡng lò đốt theo quy định nhà sản xuất - Lập bảng ứng phó cố (cháy, nổ lò ) Suốt thời gian vận Chủ hành dự đầu tư án Chủ đầu tư Bộ TN&MT Sở TNMT tỉnh Yên Bái; Phòng tài ngun mơi trường Tp n Bái; Suốt thời gian vận Chủ hành dự đầu tư án Chủ đầu tư Bộ TN&MT Sở TNMT tỉnh Yên Bái; Phòng tài nguyên môi trường Tp Yên Bái; - Trang bị bảo hộ lao động cho người vận Kinh phí Suốt thời Chủ hành hệ thống xử lý nước thải tập trung vận hành gian vận đầu tư Chủ đầu tư Bộ TN&MT - Khí thải thu gom, xử lý hệ thống xử lý khí dự án (lò đốt, chụp hút ); - Chất thải rắn thu gom vận chuyển tới phận xử lý thích hợp (lò đốt, xử Kinh phí lý bùn, dầu thải ) vận hành - Nước thải xử lý sơ sau đưa xử lý hệ thống xử lý nước thải tập trung dự án - Trang bị đầy đủ BHLĐ cho công nhân (giầy, ủng, trang, kính, găng tay ) CHỦ ĐẦU TƯ: CƠNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI 265 Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại” nước thải tập trình hoạt động trạm trung xử lý - Sức khỏe người lao động 2.7 - Ơ nhiễm mơi trường nước, mơi trường đất Sinh hoạt khơng khí cán bộ, cơng - Đời sống người dân nhân viên khu vực dự án vùng lân cận 2.8 - Phá hủy sở hạ tầng nhà máy; - Gây tổn thất người tài sản - Gây cháy kho lưu chứa chất thải, phát thải chất thải nguy hại mơi trường Ảnh hưởng mơi trường nước khí; Gây hỏa hoạn, ảnh Sự cố như: cháy nổ; Sự cố rò rỉ, đổ tràn hóa chất, tai nạn lao động, tai nạn giao thơng - Chuẩn bị hóa chất đầy đủ cho việc xử lý nước thải - Bao bì thải thu gom vận chuyển tới đơn vị xử lý Lắp đặt hệ thống giám sát nước thải tự động - Toàn lượng nước thải cho qua bể tự hoại sau thu gom đưa hệ thống xử lý nước thải tập trung nhà máy để xử lý - Xây dựng bể tự hoại quy cách đảm bảo đáp ứng cho cơng nhân tồn dự án - Rác thải thu gom vào thùng chứa chuyên dụng đưa vào lò đốt CTNH - Ưu tiên hộ dân khu vực lân cận dự án vào làm việc Nhà máy - Giáo dục tuyên truyền quán lý tốt công nhân (phối hợp với quan địa phương) - Bố trí thùng cát, bình CO2 mỡi phân xưởng, cửa vào, nơi có nguy xảy hỏa hoạn; - Cơng nhân tham gia làm việc Nhà máy cấp chứng tham gia khóa học an tồn hóa chất quản lý chất thải nguy hại; - Các kho lưu giữ chất thải phải trì thống mát, thơng gió, cách ly nguồn lửa, nguồn nóng Nghiêm cấm hút thuốc CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI 266 hành án Kinh phí từ q trình thu gom, xử lý chất thải Kinh phí từ q trình thu gom xử lý chất thải dự Sở TNMT tỉnh Yên Bái; Phòng tài ngun mơi trường Tp n Bái; Suốt thời gian vận Chủ hành dự đầu tư án Chủ đầu tư Bộ TN&MT Sở TNMT tỉnh Yên Bái; Phòng tài nguyên môi trường Tp Yên Bái; Suốt thời gian vận Chủ hành dự đầu tư án Chủ đầu tư Bộ TN&MT Sở TNMT tỉnh Yên Bái; Phòng tài nguyên môi trường Tp Yên Bái; Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại” hưởng đến sở trường; xung quanh - Khoảng cách nhà kho với phải đảm bảo đủ rộng để xe cứu hỏa vào dễ dàng; - Tăng cường quản lý thao tác, phân cơng tổ, nhóm rõ ràng, xác định trách nhiệm, tuần tra cẩn mật, tăng cường nâng cao ý thức kỷ luật; - Thực giám sát môi trường đầy đủ hàng năm CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI 267 Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại” 5.3 Chương trình giám sát môi trường Giám sát môi trường dự án việc theo dõi định kỳ yếu tố lý học, hóa học sinh học thành phần mơi trường khơng khí, nước mặt, nước ngầm đất khu vực dự án Kết trình giám sát chất lượng môi trường cách liên tục lâu dài có ý nghĩa quan trọng việc phát thay đổi môi trường khu vực dự án để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời ảnh hưởng đến môi trường Mặt khác, giám sát mơi trường góp phần đánh giá mức độ xác dự đốn tác động mơi trường đề cập đến Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Công tác giám sát môi trường khu vực dự án thực giám sát quan chuyên ngành Việc thiết lập mạng lưới giám sát môi trường dự án thực sở mạng lưới đo đạc môi trường để tiến hành theo dõi biến đổi yếu tố lý học, hóa học sinh học môi trường Công tác giám sát mơi trường bao gồm nội dung sau đây: - Giám sát chất lượng mơi trường khơng khí; - Giám sát chất lượng môi trường nước cấp, nước mặt nước ngầm; - Giám sát chất lượng môi trường đất; - Giám sát thay đổi hệ sinh thái xung quanh nhà máy Kế hoạch giám sát môi trường cụ thể sau: CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI 268 Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại” 5.3.1 Giám sát giai đoạn xây dựng Bảng tổng hợp hoạt động giám sát giai đoạn xây dựng: Bảng Giám sát môi trường giai đoạn xây dựng Ký hiệu TT Vị trí Thơng số/ tần suất giám sát Quy chuẩn so sánh Giám sát nước thải - Lượng nước thải N1 Nước thải thi công từ lán trại công trường thi công - Nhiệt độ, pH, SS, COD, BOD5, Cl-, tổng N, tổng P, Pb, Zn, As, Cd, Dầu mỡ Coliform QCVN 40: 2011/ BTNMT – cột B - Tần suất: tháng/lần Giám sát môi trường nước mặt N2 Suối Kè pH, DO, COD, BOD5, SS, As, Cd, Cu, Hg, Pb, Fe, Mn, Cr3+, Tổng N, tổng P, Cl-, Coliform QCVN 08-MT:2015/ BTNMT cột B - Tần suất: tháng/lần Giám sát mơi trường khơng khí K1 K2 Đường vào khu xử lý Khu vực xây dựng Tiếng ồn, Bụi, CO, SO2, NO2 Tần suất: tháng/lần K3 Cuối khu vực dự án QCVN 05:2013/ BTNMT QCVN 06:2009/ BTNMT QCVN 26:2010/ BTNMT * Giám sát chất thải rắn - Thường xuyên theo dõi, giám sát nguồn chất thải rắn sinh hoạt - Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt thi công xây dựng thống kê ngày 5.3.2 Giám sát giai đoạn hoạt động Trước đánh giá tác động môi trường nhà máy vào hoạt động, chủ đầu tư chủ trương thực nghiêm túc chương trình giám sát mơi trường nhằm tn thủ luật, sớm phát cố cải thiện môi trường làm việc môi trường xung quanh nhà máy Giảm thiểu tác động tiêu cực tới công nhân viên làm việc CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI 269 Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại” Khu xử lý chất thải, dân cư môi trường xung quanh môi trường sinh thái khu vực Bảng Giám sát môi trường giai đoạn hoạt động STT Ký hiệu KL1 KL2 KL3 KL4 KL5 KL6 KL7 KL8 KL9 NT1 NT2 R1 R2 R3 R4 NM1 Thông số/ tần Quy chuẩn so suất giám sát sánh Giám sát môi trường khí thải khói lò: Tần suất tháng/lần Mẫu khí sau qua HTXL Nhiệt độ, Bụi QCVN 30:2012/ lò đốt chất thải nguy hại tổng, CO, HCl, BTNMT - cột B QCVN 61Mẫu khí sau qua HTXL HF, SO2, NOx, Hg, Cd, As, Pb MT:2016/BTNMT lò đốt rác thải sinh hoạt Nhiệt độ, Bụi Mẫu khí sau qua HTXL QCVN 56:2013/ tổng, CO, SO2, lò đốt tái chế dầu BTNMT NOx, H2S, HC Mẫu khí sau qua HTXL dây chuyền tái chế dung mơi Mẫu khí sau qua HTXL khí thải dây chuyền súc rửa tái chế thùng phuy Nhiệt độ, Bụi Mẫu khí sau qua HTXL tổng, CO, SO2, lò đốt dây chuyền phá rỡ, phân NOx, Pb, HCl, QCVN 19:2009/ loại thu hồi phế liệu từ chất HF, H2S BTNMT thải điện tử (Kp=1, Kv=1,2) Mẫu khí sau qua HTXL khí thải dây chuyền xử lý ắc qui Mẫu khí sau qua HTXL khí thải lò nung gia nhiệt tái chế chì Mẫu khí qua HTXL hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh Bụi, Hg quang Giám sát chất thải: Tần suất tháng/lần pH, TSS, COD, BOD5, NH4+, As, Mẫu nước thải sau HTXLNT tập QCVN Cd, Pb, Cu, Ni, trung; 40:2011/BTNMT – Zn, Hg, Cr3+, CNNước thải bãi chôn lấp cột B , tổng N, tổng P, Coliform As, Ba, Ag, Cd, QCVN Bùn thải HTXL nước thải Pb, Zn, Ni, Hg, 50:2013/BTNMT Cr, Co, Se, CNMẫu tro xỉ lò đốt CTNH As, Cd, Pb, Ni, QCVN Chất thải sau hóa rắn Hg, Cr, Sb, Ba, 07:2009/BTNMT Be, Zn, Co Mẫu nhựa HT tái chế nhựa Giám sát nước mặt: Tần suất tháng/lần pH, DO, COD, QCVN 08Mẫu nước suối Ngòi Sen, trước BOD5, SS, As, MT:2015/BTNMT điểm xả Nhà máy 10m Cd, Cu, Hg, Pb, cột B1 Vị trí CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI 270 Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại” NM2 NN NC K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 10 11 12 K10 K11 K12 KX1 KX2 KX3 KX4 KX5 KX6 Mẫu nước Ngòi Sen, sau điểm Fe, Cr3+, NH4+, xả Nhà máy 10m Cl-, Coliform Giám sát nước ngầm: Tần suất tháng/lần pH, độ cứng, TSS, COD, NH4+, Nước ngầm giếng khoan khu nhà NO3-, NO2-, CN-, QCVN 09ở công nhân Phenol, As, Cd, MT:2015/BTNMT Fe, Pb, Mn, Hg, Coliform pH, độ đục, độ cứng, amoni, Fe, QCVN Clorua, asen, tổng 02:2009/BYT Coliform, E.Coli Giám sát khơng khí khu vực sản xuất Tần suất: tháng/lần Khu xử lý rác thải sinh hoạt Khu phân xưởng tiếp nhận Khu xưởng phân loại rác thải Bụi, CO, SO2, QĐ 3733/2002/QĐKhu xưởng ủ phân vi sinh NOx, H2S, NH3, BYT CH4, Hg Khu vực xưởng lò đốt rác Nhà kho Khu xử lý chất thải công nghiệp chất thải nguy hại Nhà kho Hầm lưu trữ chất thải Tại bể chứa nước Nhà máy Khu vực lò đốt chất thải Khu vực tái CTNH Bụi, CO, SO2, NOx, H2S, NH3, CH4, Hg QĐ 3733/2002/QĐBYT Khu vực ép gạch block Khu vực trạm xử lý nước thải Khu vực xử lý bùn bể phốt Giám sát khơng khí xung quanh Tần suất: tháng/lần Tại nhà dân giáp khu vực Dự án Cách Nhà máy 500m phía QCVN Bắc Đơng Bắc 05:2013/BTNMT Cách khu xử lý 300m phía Tiếng ồn, Bụi, QCVN Tây Nam CO, SO2, NOx, 06:2009/BTNMT HCl, HF, Pb Cách khu xử lý 1.000m phía QCVN Tây Nam 26:2010/BTNMT Khu vực bãi chôn lấp chất thải Khu vực văn phòng cơng nhân 5.3.3 Giám sát khác 5.3.3.1 Giám sát sức khoẻ cộng đồng Trong suốt trình vận hành nhà máy, Chủ đầu tư cam kết thực nghiêm ngặt quy định việc trang bị bảo hộ lao động cho công nhân để giảm thiểu tác động sức khoẻ, hạn chế tai nạn hay bệnh nghề nghiệp CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI 271 Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại” Cán bộ, công nhân công tác nhà máy theo dõi kiểm tra sức khỏe định kỳ, năm/lần, có chế độ bồi dưỡng, chế độ lương thưởng thích hợp cho cơng nhân, đặc biệt có chế độ lương làm việc môi trường độc hại cho công nhân sản xuất nhà máy Ngoài Chủ đầu tư thực theo dõi sức khỏe cộng đồng xung quanh có biện pháp can thiệp kịp thời có dấu hiệu bị ảnh hưởng ônhiễm nhà máy 5.3.3.2 Theo dõi cơng tác vận hành, bảo trì thiết bị Chủ đầu tư phải theo dõi thường xuyên công tác vận hành lò đốt để đảm bảo việc thực đốt CTNH kỹ thuật theo yêu cầu thiết kế quy định vận hành lò đốt Cơng tác bảo trì thiết bị vận hành nhà máy, thiết bị thu gom xử lý thực thường xuyên 5.3.3.3 Giám sát rủi ro, cố phát sinh trình hoạt động Trong giai đoạn vận hành nhà máy, Chủ đầu tư thường xuyên giám sát, thực quy trình hoạt động nhà máy quy trình ứng phó cốkhi cố xảy ra, đặc biệt khu vực nhạy cảm kho chứa nguyên liệu, khu tái chế dầu, khu lò đốt Tuy nhiên, nhà máy thực nghiêm túc quy trình hoạt động từ khâu thu gom, vận chuyển đến khâu tái chế xử lý CTNH nhằm hạn chế thấp việc phát sinh cố trình hoạt động 5.3.4 Dự kiến kinh phí giám sát mơi trường - Kinh phí giám sát mơi trường giai đoạn xây dựng dự trù tổng kinh phí xây dựng sở hạ tầng nhà máy thoả thuận Chủ đầu tư đơn vị trúng thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho nhà máy - Kinh phí giám sát mơi trường hàng năm dự án vào hoạt động lấy từ kinh phí bảo vệ môi trường nhà máy hoạch tốn chi phí lợi nhuận Chủ đầu tư Bảng Dự kiến kinh phí giám sát môi trường giai đoạn thi công STT Nội dung cơng việc Tần số giám sát Số vị trí quan trắc Đơn giá (đ) Thành tiền (đ) I Giám sát chất thải 4.000.000 Giám sát nước thải 1 1.500.000 1.500.000 Giám sát chất thải rắn 1 2.500.000 2.500.000 II Giám sát môi trường xung quanh CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI 5.800.000 272 Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại” Giám sát chất lượng khơng khí 1.500.000 4.500.000 Giám sát chất lượng nước mặt 1 1.300.000 1.300.000 Tổng 9.800.000 Bảng 5 Dự kiến kinh phí giám sát môi trường năm hoạt động STT I Nội dung cơng việc Tần số giám sát Số vị trí quan trắc Đơn giá (đ) Thành tiền (đ) 161.000.00 Giám sát chất thải Giám sát nước thải 1.000.000 8.000.000 Giám sát khí thải ống khói 1.500.000 54.000.000 Giám sát tro, xỉ, bùn thải 4 1.500.000 24.000.000 Giám sát khơng khí khu vực sản xuất 12 1.500.000 72.000.000 II Giám sát môi trường xung quanh Giám sát chất lượng khơng khí 1.000.000 12.000.000 Giám sát chất lượng nước mặt 2 1.000.000 4.000.000 Giám sát chất lượng nước ngầm 1.000.000 2.000.000 Giám sát chất lượng nước cấp 1.000.000 2.000.000 20.000.000 Tổng CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI 181.000.00 273 Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại” CHƯƠNG THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 6.1 Tóm tắt trình tổ chức tham vấn Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức chịu tác động trực tiếp Dự án Công ty Cổ phần Môi trường Năng lượng Nam Thành Yên Bái - Chủ dự án “Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại” thơn Ngòi Sen, xã Văn Tiến, Thành phố n Bái, tỉnh Yên Bái gửi công văn đến Ủy Ban Nhân Dân, Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc xã Văn Tiến đề nghị tổ chức cho ý kiến việc triển khai Dự án Nội dung công văn đề cập đến vấn đề liên quan sau : Giới thiệu nội dung hoạt động dự án Tóm tắt đánh giá tác động đến mơi trường (khí thải, nước thải, rác thải ), kinh tế xã hội (di dời, tái định cư) phát sinh giai đoạn xây dựng hoạt động dự án Tóm tắt biện pháp nhằm giảm thiểu tác động xấu đến mơi trường (khí thải, nước thải, rác thải ), kinh tế xã hội phát sinh giai đoạn xây dựng hoạt động dự án Trên sở nội dung trên, Chủ đầu tư đề nghị Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc xã Văn Tiến cho ý kiến phản hồi văn 6.1 Tóm tắt q trình tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp Dự án Chủ đầu tư phối hợp với UBND xã Văn Tiến tổ chức họp nhân dân khu vực suối Ngòi Sen để lấy ý kiến việc triển khai thực dự án Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại Thành phần: Đại diện UBND xã, Đại diện chủ đầu tư, Trưởng thôn, Đại diện hộ dân sống gần khu vực thực dự án Nội dung: Chủ đầu tư trình bày tóm tắt nội dung dự án tác động mơi trường dự án Chủ đầu tư trình bày phương án, biện pháp giảm thiểu tác động môi trường dự án Ý kiến phản hồi người dân Kết tham vấn cộng đồng Ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức chịu tác động trực tiếp dự án Về tác động xấu Dự án đến môi trường tự nhiên kinh tế – xã hội CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI 274 Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại” Về biện pháp giảm thiểu tác động môi trường Dự án Kiến nghị với chủ Dự án 6.2.2 Ý kiến đại diện cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp dự án Về tác động xấu Dự án đến môi trường tự nhiên kinh tế – xã hội Về biện pháp giảm thiểu tác động môi trường Dự án Kiến nghị với chủ Dự án Ý kiến phản hồi Chủ đầu tư CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI 275 Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại” KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT Kết luận Trên sở phân tích đánh giá tác động dự án đầu tư xây dựng phân xưởng xử lý chất thải nguy hại Công ty CP Môi trường Năng lượng Nam Thành Yên Bái thơn Ngòi Sen, xã Văn Tiến, thành phố n Bái, tỉnh n Bái tới mơi trường đưa số kết luận sau : 1) Dự án thực vị trí phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh Yên Bái 2) Dự án góp phần cải thiện mơi trường xung quanh địa bàn tỉnh số tỉnh lân cận; đồng thời giải công ăn việc làm cho người dân địa phương; đáp ứng sách kêu gọi bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái; đồng thời góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh Nhà nước 3) Hoạt động Dự án gây số tác động tiêu cực tới kinh tế, xã hội, mơi trường khơng có biện pháp khống chế ô nhiễm môi trường hạn chế tác động có hại, tác động : - Ơ nhiễm khơng khí bụi, khí thải, tiếng ồn sinh từ hoạt động kinh doanh Dự án hoạt động giao thông khu vực - Ô nhiễm nước thải sinh hoạt, nước thải từ Dự án, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải cơng nghiệp, q trình xây dựng hoạt động dự án - Tác động tiềm tàng cố bất khả kháng (rò rỉ, cháy nổ, sét đánh ) xảy gây thiệt hại kinh tế - xã hội sinh thái môi trường 4) Chủ đầu tư dự án đầu tư kinh phí, thực nghiêm chỉnh phương án khống chế ô nhiễm hạn chế tác động có hại đề báo cáo nhằm đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam bao gồm : - Phương án khống chế ô nhiễm khơng khí - Phương án khống chế nhiễm ồn rung - Phương án xử lý nước thải sinh hoạt nước thải công nghiệp - Phương án quản lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại - Các biện pháp vệ sinh an tồn lao động biện pháp phòng chống cố ô nhiễm (cháy nổ, tràn dầu ) Kiến nghị Để dự án vào hoạt động tiến độ dự kiến góp phần phát triển kinh tế xã hội khu vực, đáp ứng sách bảo vệ mơi trường tỉnh, chúng tơi có số kiến nghị đến quyền địa phương quan chức sau: CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI 276 Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại” 1) Tạo điều kiện để vận chuyển ngun vật liệu thơng suốt hỡ trợ cơng trình thi công tiến độ 2) Miễn giảm thuế năm đầu hoạt động Dự án chưa vào ổn định 3) Hổ trợ số sách thích hợp để Dự án hoạt động tốt 4) Hổ trợ công tác an ninh, phòng cháy chữa cháy khu vực Dự án 5) Tư vấn giúp đỡ công tác bảo vệ môi trường khắc phục cố Cam kết Trong trình hoạt động, Dự án cam kết bảo đảm xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam hành cụ thể sau: Khí thải : Nồng độ chất nhiễm khí thải thải đạt giới hạn cho phép theo quy chuẩn Việt Nam (QCVN 19:2009/BTNMT, cột B; QCVN 20:2009/BTNMT QCVN 30:2010/BTNMT; QCVN 61-MT:2016/BTNMT) Độ ồn : Độ ồn sinh từ trình hoạt động dự án đạt Tiêu chuẩn tiếng ồn khu vực công cộng dân cư ( QCVN 26:2010/BTNMT) Nước thải : Đảm bảo nước thải dự án trước thải vào hệ thống thu gom tập trung KCN xử lý đạt quy chuẩn Việt Nam QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) Chất thải rắn : Đảm bảo chất thải rắn sinh hoạt dự án xử lý theo yêu cầu an toàn vệ sinh tỉnh Yên Bái Đối với chất thải rắn nguy hại, dự án thiêu huỷ lò đốt rác chuyên dụng phải đáp ứng Quy chế quản lý chất thải ban hành Chủ đầu tư thực xử lý theo danh mục chất thải đăng ký phép thu gom Chủ đầu tư cam kết áp dụng biện pháp PCCC, an tồn lao động giảm thiểu nhiễm trình bày báo cáo, đồng thời tăng cường công tác đào tạo cán nhằm tăng cường lực quản lý, an tồn khơng gây nhiễm môi trường Chủ đầu tư cam kết thực chương trình quản lý mơi trường, chương trình giám sát mơi trường trình bày Chương 5, đảm bảo tuân thủ đáp ứng tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật môi trường liệt kê Mục 2-phần Mở đầu báo cáo ĐTM đồng thời tuân thủ qui định pháp luật bảo vệ môi trường Chủ đầu tư cam kết phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái để giám sát kiểm sốt nhiễm mơi trường Chủ dự án thuê quan tư vấn có pháp nhân mơi trường để thực giám sát môi trường Báo cáo kết giám sát môi trường định kỳ tháng lần suốt trình thi cơng vận hành gửi Sở Tài nguyên Môi trường để theo dõi Chủ đầu tư cam kết tiến hành xây dựng hoàn chỉnh cơng trình xử lý chất CHỦ ĐẦU TƯ: CƠNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI 277 Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại” thải dự án vào hoạt động đảm bảo kinh phí vận hành giám sát môi trường Chủ đầu tư cam kết đền bù khắc phục ô nhiễm môi trường xẩy cố, rủi ro môi trường việc thực dự án phục hồi môi trường theo qui định pháp luật sau dự án kết thúc vận hành CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI 278 Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại” TÀI LIỆU THAM KHẢO Tổng Công Ty Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng-Công ty Locogi Số Định mức tiêu hao nhiên liệu cho xe máy thi công Lê Trình, Đánh giá tác động mơi trường - Phương pháp ứng dụng, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2000 Larry W Canter, Environmental Impact Assessment, NXB Mc.Graw Hill, 1996 Sổ tay hướng dẫn Đánh giá tác động môi trường chung dự án phát triển, Viện Địa lý, Đại học Tự Brussels, Cục môi trường, tháng 1.2000 Alexxander P Economopoulos, Assessment of sources of Air, Water and Land pollution A guide to rapid source inventory techniques and their use in formulating environmental control strategies Part one: Rapid inventory techniques in environmental pollution, World Health Organization, Geneva, 1993 Trịnh Thị Thanh, Nguyễn Khắc Kinh, Quản lý chất thải nguy hại, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005 Trần Hiếu Nhuệ, Ứng Quốc Dũng, Nguyễn Thị Kim Thái, Quản lý chất thải rắn, NXB Xây dựng, 2001 Trần Hiếu Nhuệ, Trần Đức Hạ, Đỗ Hải, Ưng Quốc Dũng, Nguyễn Văn Tín, Cấp nước, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2000 Lê Vân Trình, Bảo vệ Mơi trường, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện nghiên cứu KHKT bảo hộ lao động, Hà Nội, 8.2000 UNEP/IEO, Storage of hazardous materials: a technical guide for safe warehousing of hazardous materials, 1990 Một số trang web thức tổ chức FHA, UNIDO, EPA … Viện khoa học Công nghệ Môi trường Trường Đại học Bách Khoa, Sổ tay hướng dẫn SXSH ngành luyện thép lò hồ quang điện, 2008 Thuyết minh “Dự án đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại (Phần mở rộng bổ sung “Dự án đầu tư nhà máy xử lý rác thải - Sản xuất phân bón hữu vi sinh xã Văn Tiến, thành phố Yển Bái)”,2018 Đề xuất dự án đầu tư “Dự án đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại (Phần mở rộng bổ sung “Dự án đầu tư nhà máy xử lý rác thải - Sản xuất phân bón hữu vi sinh xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái)”,2018 Các tài liệu tham khảo để lập báo cáo ĐTM tài liệu tham khảo, sử dụng báo cáo ĐTM dự án ngồi nước giáo trình chun ngành sử dụng trường Đại học Việt Nam, có độ tin cậy cao, tính cập nhật tốt CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI 279 ... TCVN 5964:1995 - Âm học Mô tả đo tiếng ồn môi trường Các đại lượng phương pháp đo - QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước mặt; - QCVN 09-MT: 2015/BTNMT - Quy chuẩn... cháy; - Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 Bộ Tài nguy n Môi trường quy định chi tiết số điều Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ; - Thông... trường kế hoạch bảo vệ môi trường; - Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 Bộ Tài nguy n Môi trường Quản lý chất thải nguy hại; - Quyết định số 29/1999/QĐ-BXD ngày 22/10/1999 Bộ Xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: DTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư Phân xưởng xử lý chất thải nguy hại tỉnh Yên Bái”, DTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư Phân xưởng xử lý chất thải nguy hại tỉnh Yên Bái”

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay