Bảo quản tài liệu tại các thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ)

209 7 0
  • Loading ...
1/209 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2018, 13:44

Bảo quản tài liệu tại các thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ)Bảo quản tài liệu tại các thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ)Bảo quản tài liệu tại các thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ)Bảo quản tài liệu tại các thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ)Bảo quản tài liệu tại các thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ)Bảo quản tài liệu tại các thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ)Bảo quản tài liệu tại các thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ)Bảo quản tài liệu tại các thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ)Bảo quản tài liệu tại các thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ) BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM BẢO QUẢN TÀI LIỆU TẠI CÁC THƯ VIỆN TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN ÁN TIẾN SĨ THÔNG TIN - THƢ VIỆN HÀ NỘI, 2018 BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM BẢO QUẢN TÀI LIỆU TẠI CÁC THƯ VIỆN TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Chuyên ngành: Khoa học Thông tin - Thƣ viện Mã số: 62320203 LUẬN ÁN TIẾN SĨ THÔNG TIN - THƢ VIỆN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Lan Thanh HÀ NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Thị Lan Thanh Các kết nghiên cứu kết luận luận án trung thực, không chép từ nguồn hình thức Việc tham khảo tài liệu trích dẫn ghi nguồn theo quy định Tác giả luận án Nguyễn Thị Hồng Thắm MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ BẢO QUẢN TÀI LIỆU TRONG THƢ VIỆN CÔNG CỘNG 23 1.1 Cơ sở lý luận bảo quản tài liệu thư viện công cộng 23 1.2 Cơ sở thực tiễn bảo quản tài liệu thư viện 50 Tiểu kết 69 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG BẢO QUẢN TÀI LIỆU TRONG CÁC THƢ VIỆN TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 71 2.1 Bảo quản dự phòng thư viện 71 2.2 Bảo quản phục chế thư viện 83 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền tài liệu công tác bảo quản tài liệu thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long 89 2.4 Đánh giá thực trạng bảo quản tài liệu thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long 115 Tiểu kết 123 Chƣơng 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ BẢO QUẢN TÀI LIỆU TRONG CÁC THƢ VIỆN TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 124 3.1 Nhóm giải pháp chung 124 3.2 Nhóm giải pháp cho bảo quản dự phòng 134 3.3 Nhóm giải pháp cho bảo quản phục chế 143 3.4 Nhóm giải pháp tăng cường điều kiện cho công tác bảo quản tài liệu đảm bảo độ bền tài liệu 149 Tiểu kết 159 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 162 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 169 TÀI LIỆU THAM KHẢO 170 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tiếng Việt Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ CBTV Cán thư viện CSDL Cơ sở liệu ĐBSCL NDT Đồng sông Cửu Long Người dùng tin TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TVCC Thư viện công cộng Tiếng Anh Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ The American Institute for Conservation of Historic and Artistic AIC Works Viện bảo tồn tác phẩm nghệ thuật lịch sử Mỹ ALA CCI HVAC IFLA PAC SPAR UNESCO Association Library America Hội Thư viện Mỹ Conservation Canadian Institute Viện Bảo tồn Canada Heating, Ventilating and Air-Conditioning system Hệ thống sưởi ấm, thơng gió điều hòa khơng khí International Federation Library Associations and Institutions Hiệp hội thư viện quốc tế Chương trình bảo quản bảo tồn Preservation and Conservation core programme Système de Préservation et d'Archivage Réparti Bảo quản lưu trữ hệ thống số hóa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên Hiệp Quốc DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Trình độ cán thư viện thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long 62 Bảng 2.1: Nhận thức cán thư viện bảo quản tài liệu thư viện 80 Bảng 2.2: Các hình thức giáo dục ý thức bảo quản cán thư viện thư viện 81 Bảng 2.3: Số lượng tài liệu bao bìa kim bấm kim loại thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long 85 5.Bảng 2.4: So sánh nhiệt độ, độ ẩm theo mùa Đồng sông Cửu Long với tiêu chuẩn IFLA Cục lưu trữ Quốc gia Việt Nam 91 Bảng 2.5: Tỷ lệ kinh phí bảo quản tài liệu hàng năm thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long 114 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1: Tổng số vốn tài liệu thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long 57 Biểu đồ 1.2: Tỷ lệ vốn tài liệu thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long 58 Biểu đồ 1.3: Tỷ lệ nội dung tài liệu thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long 60 Biểu đồ 1.4: Tỷ lệ trình độ cán thư viện thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long 63 Biểu đồ 1.5: Trình độ chun mơn cán thư viện thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long 64 Biểu đồ 2.1: Số lượng thư viện tỉnh Đồng sơng Cửu Long phun tuốc phòng ngừa mối côn trùng định kỳ hàng năm 76 Biểu đồ 2.2: Cán thư viện đánh giá ý thức bảo quản tài liệu người dùng tin 82 Biểu đồ 2.3: Tình trạng tài liệu thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long 83 Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long tiến hành sửa chữa tài liệu 84 10 Biểu đồ 2.5: Báo, tạp chí đóng thành tập thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long 86 11 Biểu đồ 2.6: Số trang tài liệu thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long số hóa 88 12 Biểu đồ 2.7: Sơ đồ nhiệt độ, độ ẩm thư viện tỉnh Đồng Tháp 89 13 Biểu đồ 2.8: Sơ đồ nhiệt độ, độ ẩm thư viện tỉnh Cà Mau 90 14 Biểu đồ 2.9: Sơ đồ nhiệt độ, độ ẩm thư viện tỉnh Long An 90 15 Biể u đồ 2.10: Tỷ lệ thư viện tỉnh Đồng sơng Cửu Long có tài liệu bị ẩm 92 16 Biểu đồ 2.11: Tỷ lệ thư viện tỉnh Đồng sơng Cửu Long có liệu bị nhiễm bụi 93 17 Biểu đồ 2.12: Tỷ lệ thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long có tài liệu bị nấm mốc, trùng 94 18 Biểu đồ 2.13: Chất lượng giấy in tài liệu thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long 95 19 Biểu đồ 2.14: Chất lượng mực in tài liệu thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long 95 20 Biểu đồ 2.15: Chất lượng bìa tài liệu thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long 96 21 Biểu đồ 2.16: Chất lượng kỹ thuật đóng tài liệu thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long 97 22 Biểu đồ 2.17: Nhận thức người dùng tin vai trò bảo quản tài liệu thư viện 102 23 Biểu đồ 2.18: Đánh giá người dùng tin tình trạng tài liệu phục vụ thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long 103 24 Biểu đồ 2.19: Tỷ lệ người dùng tin đề nghị thư viện bảo quản tài liệu thư viện 104 25 Biểu đồ 2.20: Tỷ lệ diện tích kho thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long 105 26 Biểu đồ 2.21: Mật độ tài liệu kho tài liệu thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long 106 27 Biểu đồ 2.22: Kinh phí hoạt động thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long 111 28 Biể u đờ 2.23: Tỷ lệ kinh phí hoạt động thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long 112 29 Biể u đồ 2.24: Kinh phí bảo quản thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long 112 30 Biể u đờ 2.25: Tỷ lệ kinh phí bảo quản thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long 113 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thư viện xem thiết chế văn hoá, giáo dục thông tin khoa học đảm bảo việc tổ chức sử dụng tài liệu xã hội cách hợp lý, tiết kiệm, có hiệu Một yếu tố cấu thành thư viện tài liệu Tài liệu tài sản quý giá, tiềm lực, sức mạnh niềm tự hào thư viện Ở bình diện quốc gia tài liệu di sản văn hoá quốc gia, nhớ dân tộc, thước đo trình độ phát triển mặt quốc gia Ở bình diện quốc tế, tài liệu nhớ toàn nhân loại Bởi từ xuất thư viện tất quốc gia giới quan tâm đến việc bảo vệ tài liệu- loại di sản văn hóa dân tộc Tuy nhiên, việc bảo quản, bảo tồn tài liệu đặc biệt ý vào kỷ 20, mà việc bảo quản, bảo tồn tài liệu tiến hành sở khoa học Các quốc gia Anh, Pháp, Mỹ, có sách bảo quản tài liệu thư viện ưu tiên bảo quản tài liệu quý hiếm, có giá trị cao Nhiều trung tâm bảo quản thành lập với nhiều trang bị thiết bị kỹ thuật đại phục vụ cho bảo quản, phục chế tài liệu thư viện Các trung tâm có nhiệm vụ xuất tài liệu bảo quản, tổ chức hội thảo khoa học bảo quản tài liệu Một số trường đại học nước Anh, Pháp, Mỹ, có chương trình đào tạo chuyên ngành bảo quản, phục chế tài liệu với trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Các tổ chức quốc tế UNESCO, IFLA không ngừng thúc đẩy công tác bảo quản tài liệu thư viện ngày phát triển chia sẻ kinh nghiệm với quốc gia giới.Cụ thể Công ước bảo vệ di sản văn hóa UNESCO năm 1972 sở cho quốc gia giới việc xây dựng sách bảo quản di sản quốc gia đặc biệt tài liệu - nguồn di sản văn hóa quốc gia nói riêng nhân loại nói chung Chương trình PAC IFLA đề nghị thực Hội nghị Quốc tế Viên (Áo) năm 1986 Mục tiêu hàng đầu PAC nỗ lực thúc đẩy cố gắng bảo quản thư viện giới đứng trước hiểm họa chung tình trạng xuống cấp chất lượng tài liệu Chương trình tăng cường hoạt động trao đổi thông tin bảo quản, xuất định kỳ Tạp chí tin tức bảo quản quốc tế (The International Preservation News); tổ chức tập huấn bảo quản tài liệu cho cán thư viện; tổ chức hội nghị hội thảo bảo quản, Có thể nói, cơng tác bảo quản nước có tảng khoa học với nhiều đề tài, viết, dự án bảo quản phục chế tài liệu; tiêu chuẩn chất lượng giấy, điều kiện bảo quản tài liệu (như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, ); ứng dụng công nghệ đại bảo quản tài liệu số hóa tài liệu, Cán bảo quản đào tạo thành chuyên gia bảo quản, phục chế chuyên nghiệp Các trang thiết bị phục vụ cho bảo quản phục chế tài liệu nghiên cứu áp dụng bảo quản tài liệu thư viện Cũng nhiều quốc gia giới Việt Nam coi trọng vấn đề bảo quản tài liệu thư viện Cụ thể, Đảng Nhà nước có nhiều văn đề cập đến công tác bảo quản tài liệu thư viện Luật Di sản văn hóa, Pháp lệnh thư viện, Danh mục trang thiết bị bảo quản, phục chế tài liệu thư viện, Chế độ độc hại dành cho nhân viên thư viện…Thực đạo Đảng Nhà nước, thư viện Việt Nam triển khai công tác bảo quản liên tục, thường xuyên nhằm giảm thiểu tình trạng hư hỏng tài liệu Tuy nhiên, công tác bảo quản tài liệu nước ta chưa xây dựng sách bảo quản hợp lý nhằm thúc đẩy hoạt động phát triển bền vững Hầu hết thư viện cơng cộng gặp khó khăn việc trì phát triển hoạt động Bởi hai thư viện Thư viện Quốc gia Việt Nam Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh có phòng bảo quản trang bị thiết bị bảo quản, phục chế tài liệu đại, đội ngũ nhân viên chuyên gia nước ngồi tập huấn… thư viện lại chưa có sách bảo quản tài liệu, nguồn kinh phí chưa ổn định, đội ngũ nhân viên chưa có chuyên môn bảo quản chuyên nghiệp, trang thiết bị chưa đại nhằm trì, phát triển hoạt động bảo quản Hơn nữa, Việt Nam quốc gia có khí hậu nhiệt đới, gió mùa Vì điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng phức tạp gây ảnh hưởng nhiều đến việc bảo quản tài liệu thư viện Thư viện tỉnh ĐBSCL khơng nằm ngồi thực trạng Đặc biệt điều kiện địa lý, khí hậu phức tạp lũ lụt thường xuyên nên thư viện tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL phải gánh chịu nhiều tổn hại gây cho việc bảo quản tài liệu Chỉ tính riêng lũ lụt, theo tài liệu đo đạc thủy văn cho thấy, từ năm 1931 đến 1991 (61 năm), có 61 lần lũ xuất ĐBSCL Nếu tính thêm từ năm 1992 đến 2001 ghi nhận thêm 10 lần lũ Đặc biệt chu kỳ lũ lớn, vài thập niên gần có biến đổi theo chiều hướng xuất thường xuyên Trước đây, chu kỳ lũ lớn 7-8 năm chu kỳ rút ngắn xuống 2-3 năm có xuất hàng năm Điều cho thấy khu vực ĐBSCL quanh năm phải đối chọi với lũ lụt-yếu tố gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo quản tài liệu thư viện vùng Bên cạnh điều kiện khí hậu, thiên tai, nhận thức hiểu biết người vấn đề bảo quản tài liệu chưa nâng cao Đội ngũ cán thư viện có trình độ chun mơn bảo quản tài liệu nhiều hạn chế Thậm chí, thư viện tỉnh ĐBSCL chưa xây dựng sách bảo quản tài liệu phù hợp nhằm đảm bảo công tác phát triển ổn định bền vững Điều làm ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc bảo quản tài liệu thư viện tỉnh ĐBSCL Từ điều trình bày trên, thấy đến lúc cần có giải pháp cụ thể hữu hiệu nhằm khắc phục tình trạng Vì vậy, tác giả lựa chọn vấn đề: “Bảo quản tài liệu thƣ viện tỉnh Đồng sông Cửu Long” làm đề tài luận án tiến sĩ Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài 2.1 Tình hình nghiên cứu nước ngồi * Bàn khái niệm bảo quản tài liệu khái niệm liên quan Về khái niệm “Bảo quản tài liệu”, nước ngoài, tác giả Michael Roper [87] tài liệu “Các định nghĩa, nguyên tắc tiêu chuẩn, lập kế hoạch, trang bị công cụ nhân dịch vụ bảo tồn bảo quản tài liệu lưu trữ: 191 PHỤ LỤC Phụ lục 3a: Kết xử lý phiếu điều tra dành cho thư viện tỉnh ĐBSCL Phụ lục 3b: Kết xử lý phiếu điều tra dành cho cán thư viện Phụ lục 3c: Kết xử lý phiếu điều tra dành cho người dùng tin 192 Phụ lục 3a KẾT QUẢ XỬ LÝ PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO CÁC THƢ VIỆN TỈNH ĐBSCL Khảo sát 13 tỉnh thuộc vùng ĐBSCL gồmTiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau Số phiếu thu 13 phiếu đạt 100% (Nguồn: Khảo sát 13 tỉnh Đồng sông Cửu Long năm 2016) Nguồn lực thông tin thƣ viện 1.1 Số lượng TT Tên thƣ viện 10 11 12 13 An Giang Bạc Liêu Bến tre Cà Mau Cần Thơ Đồng Tháp Hậu Giang Kiên Giang Long An Sóc Trăng Tiền Giang Trà Vinh Vĩnh Long Tổng cộng 1.2 Ngôn ngữ TT Tài liệu dạng giấy Báo, Sách tạp chí (bản) (tên) 319,512 150 147,410 124 167,055 100 160,000 160 259,812 200 180,000 235 94,731 102 95,340 100 172,269 140 184,452 201 245,836 250 189,265 290 184,198 131 2,399,880 2,183 Tên thƣ viện An Giang Bạc Liêu Bến tre Tài liệu hiên đại CD-ROM, băng từ,… (bản) Biểu ghi 2,863 500 232 53 2,785 500 535 50 43 300 2,411 1,064 802 12,138 75,732 6,000 7,763 12,000 158,000 30,000 2,112 30,000 2,505 47,985 147,168 20,000 70,000 609,265 Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Pháp Tiếng dân tộc (Khmer, Chăm, Hoa,…) 97.5 99.1 99.19 2.5 0.8 0.79 0.06 0.02 0.04 193 TT Tên thƣ viện Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Pháp Cà Mau 80 10 5 Cần Thơ 95 Đồng Tháp 99 Hậu Giang 99.17 0.83 Kiên Giang 100 Long An 80 10 10 10 Sóc Trăng 85 10 11 Tiền Giang 90 10 12 Trà Vinh 100 13 Vĩnh Long 90 Cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo quản tài liệu thƣ viện Tiếng dân tộc (Khmer, Chăm, Hoa,…) 5 2.1 Diện tích kho lưu trữ tài liệu TT Tên thƣ viện Số lƣợng Diện tích kho Số tài liệu 418 307,258 tài liệu/ 1m2 735 Long An Tiền Giang 2500 142,702 57 Bến Tre 189 160,000 847 Trà Vinh 350 150,000 429 Vĩnh Long 210 225,969 1,076 Đồng Tháp 3000 160,000 53 An Giang 421 84,800 201 Kiên Giang 220 90,000 409 Cần Thơ 298 163,452 548 10 Hậu Giang 77.6 180,987 2,332 11 Sóc Trăng 400 241,411 604 12 Bạc Liêu 636 172,663 271 13 Cà Mau 220 209,505 952 194 2.2 Trang thiết bị bảo quản tài liệu thư viện Số lƣợng thƣ viện có trang bị 13 Máy vi tính Tỷ lệ (%) 100 Tivi 62 Đầu đọc CD, DVD 46,2 Máy scan 11 84,6 Máy ảnh 53,8 Máy in 13 100 Máy photocopy 10 77 trang thiết bị bảo Máy hút bụi 10 77 quản tài liệu Máy điều hòa 31 thƣ viện tỉnh Đồng Bình chữa cháy 13 100 sơng Cửu Bình chữa cháy kho tài liệu 69,2 Long Quạt thơng gió kho tài liệu 61,5 Quạt máy kho tài liệu 69,2 46,2 13 100 23,1 Cơ sở vật chất, Hệ thống báo cháy tự động kho tài liệu Xe đẩy sách thư viện Thiết bị khác (máy xén giấy, máy ép gáy sách,…) (Nguồn: Khảo sát 13 thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long năm 2016) Thƣ viện có phận bảo quản tài liệu khơng? Thƣ viện có phận bảo quản tài liệu Tổng cộng Có Khơng Số lƣợng 100 00 Tỷ lệ % 100 00 100 (Nguồn: Khảo sát 13 thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long năm 2016) 195 3.1 Hình thức hoạt động phận bảo quản Hình thức hoạt động phận bảo quản Độc lập Một phận phòng nghiệp vụ Một phận phòng ban khác Số lƣợng 00 Tỷ lệ % 00 10 77 03 33 Tổng cộng 100 (Nguồn: Khảo sát 13 thư viện tỉnh Đồng sơng Cửu Long năm 2016) 3.2 Trình độ chun mơn bảo quản cán thư viện Trình độ chuyên môn bảo quản cán thƣ viện Đã tham gia lớp ngắn hạn Đã tham gia lớp dài hạn Hình thức khác (1 phần khóa học) Số lƣợng Tỷ lệ % 11 85 00 00 02 15 Tổng cộng 100 (Nguồn: Khảo sát 13 thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long năm 2016) 3.3 Số lượng cán thư viện tham gia khóa học bảo quản Lớp Một phần Hình thức Tổng cộng TT Tên thƣ viện ngắn hạn khóa học khác Long An 16 13 Tiền Giang 17 12 Bến Tre 15 4 Trà Vinh 27 13 10 Vĩnh Long 27 12 Đồng Tháp 28 16 7 An Giang 37 10 11 16 Kiên Giang 10 2 Cần Thơ 44 14 14 16 10 Hậu Giang 24 11 11 Sóc Trăng 29 10 11 12 Bạc Liêu 26 13 13 Cà Mau 21 13 Tổng cộng 71 146 104 321 (Nguồn: Khảo sát 13 thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long năm 2016) 196 Thƣ viện có tiến hành số hóa tài liệu khơng? 4.1 Thư viện tiến hành số hóa tài liệu Số lƣợng Thƣ viện có tiến hành số hóa tài liệu Tỷ lệ % Có 30 Khơng 70 Tổng cộng 100 (Nguồn: Khảo sát 13 thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long năm 2016) 4.2 Số trang tài liệu số hóa thư viện TT Tên thƣ viện Số trang tài liệu đƣợc số hóa Chƣa số hóa tài liệu Long An // x Tiền Giang // x Bến Tre // x Trà Vinh 37,950 Vĩnh Long 17,289 Đồng Tháp 17,377 An Giang 20,400 Kiên Giang 19,870 Cần Thơ 389,567 10 Hậu Giang // 11 Sóc Trăng 5,000 12 Bạc Liêu 10,500 13 Cà Mau 302,198 x (Nguồn: Khảo sát 13 thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long năm 2016) 197 Kinh phí 5.1 Kinh phí hoạt động thư viện TT 10 11 12 13 Tên thƣ viện An Giang Bạc Liêu Bến tre Cà Mau Cần Thơ Đồng Tháp Hậu Giang Kiên Giang Long An Sóc Trăng Tiền Giang Trà Vinh Vĩnh Long Tổng cộng 2012 3,062,750 945,250 1,000,000 875,000 2,210,000 2,400,000 290,642 862,552 1,000,000 2,800,000 2,400,000 2,369,870 1,620,000 2013 3,610,900 1,395,325 1,320,000 900,000 2,736,000 2,500,000 297,138 1,301,840 1,400,000 2,800,000 2,400,000 2,650,170 2,341,000 2014 3,843,090 1,358,000 1,450,000 950,000 3,103,000 2,500,000 270,944 1,036,510 1,400,000 2,800,000 2,400,000 2,807,684 2,943,000 Đơn vị tính: đồng 2015 2016 4,021,100 1,524,200 1,557,265 1,409,815 3,924,000 2,974,052 1,918,500 1,393,000 1,426,751 2,831,000 2,064,051 3,236,900 3,234,000 3,894,000 1,560,000 1,367,000 1,558,000 4,401,020 3,448,760 2,408,676 1,177,000 1,726,751 3,087,000 2,083,871 3,066,100 3,615,000 21,836,064 25,652,373 26,862,228 31,514,634 33,393,178 (Nguồn: Khảo sát 13 thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long năm 2016) 5.2 Kinh phí bảo quản Đơn vị tính : triệu đồng TT 10 11 12 13 Tên thƣ viện 2012 2013 2014 2015 An Giang 54,214 54,172 95,372 46,980 Bạc Liêu 11,000 12,000 13,000 14,000 Bến tre 28,500 29,000 36,000 40,000 Cà Mau 50,000 45,000 40,000 30,000 Cần Thơ 17,000 18,750 20,900 22,000 Đồng Tháp 10,000 10,000 20,000 20,000 Hậu Giang 5,600 5,800 6,500 6,800 Kiên Giang 15,000 15,000 10,000 10,000 Long An 15,000 9,000 10,000 12,000 Sóc Trăng 48,000 48,000 50,000 50,000 Tiền Giang 40,000 40,000 40,000 40,000 Trà Vinh 15,000 20,000 25,000 30,000 Vĩnh Long 4,000 25,000 20,000 20,000 Tổng cộng 313,314 277,550 291,400 294,800 (Nguồn: Khảo sát 13 thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long 2016 47,010 14,020 40,000 33,000 30,980 22,000 6,830 11,000 12,000 50,130 38,900 30,000 21,000 356,870 năm 2016) 198 Ngƣời dùng tin TT 10 11 12 13 Tên thƣ viện Long An Tiền Giang Bến Tre Trà Vinh Vĩnh Long Đồng Tháp An Giang Kiên Giang Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Bạc Liêu Cà Mau Tổng cộng tổng số học sinh sinh viên giáo viên CCVC công nhân 12,867 15,958 1,655 2,650 1,798 6,985 10,171 717 1,273 1,520 2,500 6,423 3,800 68,317 3,474 5,998 421 836 621 4,890 3,560 215 111 735 849 4,789 1,800 28,299 1,930 912 773 401 768 1,322 2,034 143 792 215 1,283 1,222 600 12,395 1,285 1,160 88 516 108 327 1,017 72 72 223 51 32 300 5,251 2,316 4,387 104 550 132 261 2,034 143 202 256 213 261 500 11,359 1,350 541 65 147 65 86 509 72 22 11 14 51 200 3,133 khác (dân, hƣu trí, nội trợ ) 2,512 2,960 204 200 104 99 1,017 72 74 80 90 68 400 7,880 (Nguồn: Khảo sát 13 thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long năm 2016) 199 Phụ lục 3b KẾT QUẢ XỬ LÝ PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO CÁN BỘ THƢ VIỆN CBTV phòng thƣ viện tỉnh ĐBSCL Số lƣợng Tỷ lệ % CBTV phòng nghiệp vụ 37 30,5 CBTV phòng đọc 26 21,6 CBTV phòng mượn 13 10,7 CBTV phòng báo, tạp chí 13 10,7 CBTV phòng hành 32 26,5 121 100 Tổng cộng (Nguồn: Khảo sát 13 thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long năm 2016) Theo anh (chị) bảo quản tài liệu thƣ viện quan trọng nhƣ nào? TT Tên thƣ viện Quan trọng Tƣơng đối Không quan trọng quan trọng Long An Tiền Giang 3 Bến Tre Trà Vinh Vĩnh Long Đồng Tháp An Giang Kiên Giang Cần Thơ 10 Hậu Giang 11 Sóc Trăng 12 Bạc Liêu 13 Cà Mau 5 Tổng cộng 67 54 (Nguồn: Khảo sát 13 thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long năm 2016) 200 Các hình thức phổ biến nội dung bảo quản tài liệu thƣ viện anh (chị) hình thức nào? Tổng cộng TT Tên thƣ viện (số phiếu thu về) Long An 4 10 Tiền Giang 10 Bến Tre Trà Vinh Vĩnh Long 3 Đồng Tháp An Giang 2 Kiên Giang 3 9 Cần Thơ 10 Hậu Giang 2 10 11 Sóc Trăng 10 12 Bạc Liêu 10 13 Cà Mau 4 10 Tổng cộng 59 33 29 121 (Nguồn: Khảo sát 13 thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long năm 2016) họp giao ban đơn vị hội thảo, hội nghị tác nghiệp In tờ rơi, sổ tay 201 Phụ lục 3c KẾT QUẢ XỬ LÝ PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO NGƢỜI DÙNG TIN Thuộc khu vực Thành thị Nông thôn Thuộc khu vực Số lƣợng 9.093 1.996 Tỷ lệ % 82 18 Tổng cộng 100 (Nguồn: Khảo sát 13 tỉnh Đồng sông Cửu Long năm 2016) Nghề nghiệp Số lƣợng Tỷ lệ % Học sinh 3.342 28,3 Sinh viên 1.606 13,6 Giáo viên Nghề nghiệp 649 1,2 Công chức, viên chức 3.259 27,6 Công nhân 1.453 12,3 Nghề khác 1.500 13,7 Tổng cộng 100 (Nguồn: Khảo sát 13 thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long năm 2016) Bạn đọc có đến thƣ viện để đọc sách khơng? Bạn đọc có đến thƣ viện để đọc sách Thường xuyên Đôi Không Số lƣợng 6.287 4.613 189 Tỷ lệ % 56,7 41,6 1,7 Tổng cộng 100 (Nguồn: Khảo sát 13 tỉnh Đồng sông Cửu Long năm 2016) Cán thƣ viện có tuyên truyền ý thức giữ gìn trân trọng sách báo đến bạn đọc không? Số lƣợng Tỷ lệ % Thường xuyên 7.629 68,8 Cán thƣ viện có tuyên truyền ý Đơi 2.107 19 thức giữ gìn trân trọng sách đến bạn đọc Không 1.353 12,2 Tổng cộng 100 (Nguồn: Khảo sát 13 thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long năm 2016) 202 3.Bạn đọc đánh giá tình trạng tài liệu đƣợc thƣ viện phục vụ nào? Số lƣợng Tỷ lệ % Bụi bẩn 1.852 16,7 Mất trang 1.641 14,8 Rách 1.342 12,1 Hư gáy 1.098 9,9 NDT đánh giá tình trạng tài liệu Hư bìa 1.153 10,4 đƣợc thƣ viện phục vụ Mờ chữ 1.586 14,3 Gấp góc sách 2.462 22,2 Ố vàng 2.151 19,4 Ẩm mốc 466 4,2 Tình trạng khác 2.939 26,5 Tổng cộng 100 (Nguồn: Khảo sát 13 thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long năm 2016) Khi thấy bạn đọc khác có hành động làm hƣ hỏng sách nhƣ cắt, xé, viết vẽ lên sách,… bạn đọc làm gì? Số lƣợng Tỷ lệ % Nhắc nhở bạn đọc 6.942 62,6 Thông báo với nhân 2.728 24,6 Khi thấy bạn đọc cắt, xé, viết vẽ viên thư viện lên sách,… Không quan tâm 2.419 12,8 Tổng cộng 100 (Nguồn: Khảo sát 13 thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long năm 2016) Để bảo quản tài liệu Thƣ viện đạt hiệu tốt hơn, bạn đọc có đề nghị với Thƣ viện nhân viên thƣ viện Số lƣợng Tỷ lệ % Bảo quản tài liệu cẩn thận 3.981 35,9 Kiểm tra quản lý tài liệu 2.828 25,1 thường xuyên Đề nghị NDT Sắp xếp lại tài liệu 632 5,7 thƣ viện nhân viên thƣ Tập huấn cho chuyên viên 743 6,7 viện bảo quản tài liệu thư viện thƣ viện Tổ chức chương trình giáo 2.140 11,4 dục bảo quản tài liệu cho bạn đọc Xử phạt bạn đọc làm hư 765 6,9 hỏng tài liệu Tổng cộng 100 (Nguồn: Khảo sát 13 thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long năm 2016) 203 PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG TÀI LIỆU TRONG CÁC THƢ VIỆN TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Chất lƣợng giấyin tài liệu (%) Chất lƣợng bìa (%) Tổng số Số Tên Thƣ viện tƣơng đối tƣơng đối sách điều tra tốt chƣa tốt tốt chƣa tốt tốt tốt An Giang 308.089 3.081 32,2 54,6 13,2 42 47,5 10.5 Bạc Liêu 142.800 1.428 29,1 54 17,2 33,7 45 21,3 Bến tre 164.420 1.644 28,4 49 22,4 30 48 22 Cà Mau 151.309 1.513 21 60 19 41 44 15 Cần Thơ 242.791 2.428 35,5 54 10 45 44 11,1 Đồng Tháp 170.000 1.700 33,4 51,6 15 33 40,2 26,8 Hậu Giang 63.509 635 23,3 67 10 42 49 9,3 Kiên Giang 92.266 923 20 67 13 39 45 16,4 Long An 168.832 1.688 31,7 53,2 15,1 39 46 15 Sóc Trăng 176.396 1.764 20,5 63 16,6 31,2 48 21,1 Tiền Giang 241.411 2.414 27,5 50 22 30,5 49 20 Trà Vinh 181.989 1.820 21,3 59,7 19,2 33,1 41 25,6 Vĩnh Long 215.863 2.159 20,5 66 13,4 32 48 20 2.319.675 23.197 204 Chất lƣợng đóng (%) Tổng số Số bản sách điều tra tốt An Giang 308.089 3.081 49 Bạc Liêu 142.80 1.428 Bến tre 164.420 Cà Mau Tên thƣ viện tƣơng đối Chất lƣợng mực in tài liệu (%) tƣơng đối chƣa tốt tốt 35,6 15,3 57,3 36,3 6,4 38,4 42 19,2 56 37 7,2 1.644 32,4 53 14,4 55 35 10 151.309 1.513 47 42 11 57,2 37 5,5 Cần Thơ 242.791 2.428 48 32 20 58 34 Đồng Tháp 170.000 1.700 37 43 20 57,4 27,2 15,4 Hậu Giang 63.509 635 33,3 47 19,3 50 46 4,4 Kiên Giang 92.266 923 34 52 14 51 38 11 Long An 168.832 1.688 44 42,6 13,4 54 32,3 13,2 Sóc Trăng 176.396 1.764 40 43 17,4 50 35 15 Tiền Giang 241.411 2.414 33,8 45 21 50 36 14 Trà Vinh 181.989 1.820 31,1 55 14 52,2 38 9,4 Vĩnh Long 215.863 2.159 36 46 18 50,3 38 11,3 2.319.675 23.197 tốt tốt chƣa tốt 205 Tổng số Số Tài liệu bị tỷ lệ Tài liệu bị tỷ lệ Tài liệu bị sách điều tra nhiễm bụi % ẩm % nhiễm nấm mốc An Giang 308,089 3.081 9,551 62 4,067 26.4 2,511 16.3 Bạc Liêu 142,800 1.428 3,948 55.3 2,021 28.3 1,335 18.7 Bến tre 164,420 1.644 4,069 49.5 2,187 26.6 1,118 13.6 Cà Mau 151,309 1.513 4,464 59.0 3,934 52.0 1,286 17.0 Cần Thơ 242,791 2.428 6,009 49.5 4,977 41.0 1,311 10.8 Đồng Tháp 170,000 1.700 4,505 53.0 2,635 31.0 1,785 21.0 Hậu Giang 63,509 635 1,778 56.0 381 12.0 127 4.0 Kiên Giang 92,266 923 1,799 39.0 2,316 50.2 618 13.4 Long An 168,832 1.688 3,993 47.3 4,702 55.7 1,925 22.8 Sóc Trăng 176,396 1.764 2,611 29.6 4,322 49.0 1,058 12.0 Tiền Giang 241,411 2.414 7,001 58.0 6,397 53.0 2,173 18.0 Trà Vinh 181,989 1.820 4,186 46.0 4,577 50.3 1,183 13.0 Vĩnh Long 215,863 2.159 3,249 30.1 5,181 48.0 1,295 12.0 2,319,675 23.197 Tên Thƣ viện Tổng cộng tỷ lệ % ... số vốn tài liệu thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long 57 Biểu đồ 1.2: Tỷ lệ vốn tài liệu thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long 58 Biểu đồ 1.3: Tỷ lệ nội dung tài liệu thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long ... MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Trình độ cán thư viện thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long 62 Bảng 2.1: Nhận thức cán thư viện bảo quản tài liệu thư viện 80 Bảng 2.2: Các hình thức giáo dục ý thức bảo quản. .. độ cán thư viện thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long 63 Biểu đồ 1.5: Trình độ chuyên môn cán thư viện thư viện tỉnh Đồng sông Cửu Long 64 Biểu đồ 2.1: Số lượng thư viện tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo quản tài liệu tại các thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ), Bảo quản tài liệu tại các thư viện tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay