Nghiên cứu ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

198 11 0
  • Loading ...
1/198 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2018, 13:42

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ) BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI ********* PHẠM TIẾN TOÀN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẦN MỀM XÃ HỘI VÀO TỔ CHỨC CÁC DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ THÔNG TIN – THƯ VIỆN HÀ NỘI, 2018 BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HĨA HÀ NỘI ********* PHẠM TIẾN TỒN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẦN MỀM XÃ HỘI VÀO TỔ CHỨC CÁC DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Khoa học Thông tin – Thư viện Mã số: 62320203 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Trần Thị Quý TS Nguyễn Viết Nghĩa HÀ NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Đây cơng trình nghiên cứu tác giả hướng dẫn khoa học PGS TS NGƯT Trần Thị Quý TS Nguyễn Viết Nghĩa Các kết nghiên cứu kết luận luận án trung thực, không chép bất hợp pháp từ nguồn vào hình thức Việc tham khảo tài liệu trích dẫn ghi nguồn theo quy định Tác giả luận án Phạm Tiến Toàn MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỂ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM XÃ HỘI VÀO TỔ CHỨC DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 22 1.1 Phần mềm xã hội 22 1.2 Tổ chức dịch vụ thông tin thư viện trường đại học 38 1.3 Ứng dụng phần mềm xã hội tổ chức dịch vụ thông tin thư viện đại học 45 1.4 Ứng dụng phần mềm xã hội tổ chức dịch vụ thông tin thư viện đại học giới .61 1.5 Ý nghĩa việc ứng dụng phần mềm xã hội để tổ chức dịch vụ thông tin thư viện đại học Việt Nam 68 Tiểu kết 71 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM XÃ HỘI TRONG TỔ CHỨC DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM 73 2.1 Đặc điểm thư viện trường đại học Việt Nam .73 2.2 Các phần mềm xã hội nhóm dịch vụ thông tin thư viện trường đại học 76 2.3 Quy trình tổ chức ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức dịch vụ thông tin thư viện đại học .82 2.4 Thực trạng yếu tố tác động đến ứng dụng phần mềm xã hội để tổ chức dịch vụ thông tin thư viện đại học 91 2.5 Đánh giá hiệu ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức dịch vụ thông tin thư viện đại học .110 2.6 Nhận xét chung tình hình ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức dịch vụ thông tin thư viện 115 Tiểu kết 123 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM XÃ HỘI ĐỂ TỔ CHỨC DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM 124 3.1 Các giải pháp chế sách việc ứng dụng phần mềm xã hội tổ chức dịch vụ thông tin thư viện đại học 125 3.2 Các giải pháp công nghệ cho việc ứng dụng phần mềm xã hội .129 3.3 Lựa chọn dịch vụ thông tin thư viện để ứng dụng 143 3.4 Mơ hình quy trình ứng dụng phần mềm xã hội tổng thể 148 3.5 Mơ hình quy trình ứng dụng thử nghiệm phần mềm xã hội vào tổ chức dịch vụ thông tin thư viện 150 3.6 Đảm bảo tốt yếu tố có tác động đến việc ứng dụng phần mềm xã hội 152 Tiểu kết 158 KẾT LUẬN 160 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CƠNG BỐ 162 TÀI LIỆU THAM KHẢO 163 MỤC LỤC PHỤ LỤC 169 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Các từ viết tắt tiếng Việt Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ CNH Công nghiệp hóa CNTT Cơng nghệ thơng tin CNTT&TT Cơng nghệ thơng tin Truyền thông CSDL Cơ sở liệu CSVC Cơ sở vật chất ĐH Đại học ĐHQGHN Đại học Quốc gia Hà Nội GDĐH Giáo dục đại học HĐH Hiện đại hóa KH&CN Khoa học cơng nghệ NDT Người dùng tin PMTV Phần mềm thư viện PMXH Phần mềm xã hội TTTV Thông tin thư viện TVĐH Thư viện đại học Các từ viết tắt tiếng Anh dịch sang tiếng Việt Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ / nghĩa Blogs Web logs Nhật ký trực tuyến IM Information Management Quản lý thông tin QUT Queensland University of Technology Trường ĐH công nghệ Queensland RSS Really Simple Syndication Định dạng tập tin DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ Danh mục hình Hình 1: Mơ hình cộng đồng người dùng công cụ mạng xã hội 30 Hình 2: Cơ chế quy trình hoạt động dịch vụ thông tin thư viện .58 Hình 3: Giao diện blog ngành Kinh doanh Thư viện trường Đại học Ohio 61 Hình 4: Giao diện dịch vụ RSS Feeds Thư viện trường ĐH Đơng Bắc, Mỹ 62 Hình 5: Giao diện trang QUT Wiki .63 Hình 6: Giao diện nhánh wiki cụ thể hệ thống QUT Wiki 63 Hình 7: Giao diện Library Success 64 Hình 8: Giao diện facebook thư viện đại học QUT 64 Hình 9: Giao diện dịch vụ đánh dấu xã hội citeulike .65 Hình 10: Giao diện ứng dụng đánh dấu xã hội delicious 66 Hình 11: Giao diện dịch vụ podcasting thư viện đại học bang Arizona 66 Hình 12: Giao diện dịch vụ Podcasting thư viện Sunnyvale 67 Hình 13: Giải pháp tổng thể ứng dụng phần mềm xã hội tổ chức dịch vụ thông tin thư viện .131 Hình 14: Giải pháp tích hợp mashup ứng dụng vào tài khoản 135 Hình 15: Mơ hình phát triển tài nguyên thông tin xã hội mở 137 Hình 16: Mơ hình quy trình ứng dụng phần mềm xã hội tổng thể 148 Hình 17: Mơ hình quy trình ứng dụng thử nghiệm phần mềm xã hội 151 Hình 18: Các lớp phân quyền giấy phép CC (Nguồn: Internet) 158 Danh mục biểu đồ Biểu đồ 1: Ứng dụng phần mềm xã hội thư viện đại học 76 Biểu đồ 2: Mục đích sử dụng phần mềm xã hội 82 Biểu đồ 3: Chính sách lộ trình ứng dụng PMXH tổ chức dịch vụ TTTV 84 Biểu đồ 4: Sự tương thích dịch vụ với việc ứng dụng PMXH khác 86 Biểu đồ 5: Cách thức tổ chức dịch vụ thông tin thư viện 88 Biểu đồ 6: Cơ chế tương tác thư viện người dùng tin 90 Biểu đồ 7: Loại phần mềm thư viện áp dụng trường đại học 94 Biểu đồ 8: Tài nguyên thông tin thư viện đại học 97 Biểu đồ 9: Mục đích sử dụng dịch vụ thơng tin thư viện người dùng tin .104 Biểu đồ 10: Các kênh dùng để tiếp cận thông tin người dùng tin 104 Biểu đồ 11: Tần xuất đến quan thông tin thư viện người dùng tin 105 Biểu đồ 12: Tần suất sử dụng dịch vụ người dùng tin 106 Biểu đồ 13: Thiết bị điện tử người dùng tin thích sử dụng khai thác mạng xã hội 107 Biểu đồ 14: Thời gian sử dụng phần mềm xã hội hàng ngày người dùng 108 Biểu đồ 15: Mục đích sử dụng phần mềm xã hội 109 Biểu đồ 16: Mức độ sử dụng phần mềm xã hội để khai thác dịch vụ thông tin thư viện 110 Biểu đồ 17: Hiệu ứng dụng phần mềm xã hội để tổ chức dịch vụ thông tin thư viện 111 Biểu đồ 18: Lợi ích việc ứng dụng phần mềm xã hội 112 Biểu đồ 19: Đánh giá yếu tố tác động đến trình ứng dụng phần mềm xã hội để tổ chức dịch vụ thông tin thư viện 115 Biểu đồ 20: Hạn chế chung việc ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức dịch vụ thông tin thư viện 120 Biểu đồ 21: Tỷ lệ sử dụng ứng dụng phần mềm xã hội 129 Biểu đồ 22: Mức độ phù hợp nhu cầu người dùng tin với dịch vụ 143 Biểu đồ 23: Mức độ quan trọng yếu tố tác động đến trình ứng dụng .153 Biểu đồ 24: Mức độ cần thiết yếu tố tác động đến ứng dụng phần mềm xã hội 154 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bước vào kỷ XXI, phát triển không ngừng công nghệ thông tin truyền thông (CNTT TT) tác động mạnh mẽ làm thay đổi chất lĩnh vực đời sống xã hội, thúc đẩy kinh tế giới dịch chuyển sang kinh tế tri thức/nền kinh tế thông tin Trong kinh tế này, thơng tin/tri thức giữ vai trò định cạnh tranh, có ý nghĩa định đến tồn phát triển quốc gia, dân tộc Quốc gia nào, tổ chức nắm bắt đầy đủ thơng tin nhanh chóng, xác chiến thắng cạnh tranh Thông tin/tri thức thành tựu khoa học công nghệ (KH CN) mà chủ thể sản sinh nắm bắt nguồn tri thức người có trình độ cao Để có nguồn nhân lực chất lượng cao, ngành giáo dục đào tạo nói chung giáo dục đại học nói riêng có nhiệm vụ quan trọng Bởi sở đào tạo đại học “cơ sở sản xuất” có đầu nguồn nhân lực có trình độ cao, có đủ khả tiếp nhận tri thức để sản xuất, chế biến tri thức, biết vận dụng tri thức, thông tin mới, tiên tiến đại vào sản xuất thực tiễn làm gia tăng giá trị sản phẩm, đóng góp quan trọng cho tiến đời sống xã hội Một thành tựu phát triển CNTT công nghệ phần mềm đặc biệt công nghệ Web đem đến cho người dùng ứng dụng hữu ích hiệu qua nhiều hệ Web khác Web 2.0 hệ web thứ 2, lần Tim O’Reilly Dale Dougherty đưa ra, bàn luận giới thức giới thiệu San Francisco, Mỹ, năm 2004 Nếu hệ web đặc trưng tương tác chiều (người dùng tin tiếp nhận thơng tin từ nhà/người cung cấp thơng tin) hệ web thứ hai lại đem đến cho cộng đồng trực tuyến giới thực mẻ với hệ web có tương tác qua lại hai chiều (người dùng tin phép tương tác với thông tin từ người/nhà cung cấp thông tin) môi trường trực tuyến (Murugesan 2007, [74] , tr.5) Năm 2005, cơng trình nghiên cứu Web 2.0, Ian Davis diễn giải cách đơn giản hàm chứa ý nghĩa sâu sắc khác biệt hai hệ web rằng: Web 1.0 mang người đến thơng tin Web 2.0 mang thơng tin đến người Thế hệ Web 2.0 cho phép người dùng sử dụng nhiều công cụ nhằm tổ chức dịch vụ thông tin trực tuyến chúng gọi với tên chung Phần mềm xã hội Sự đời phát triển phần mềm xã hội không trào lưu thời mà chứng minh giá trị đích thực tiềm lâu dài việc triển khai, tổ chức dịch vụ thông tin trực tuyến nhiều ngành/lĩnh vực mơi trường Internet Nhìn nhận nắm bắt xu hướng này, nhiều dịch vụ thông tin thư viện trường đại học ứng dụng triển khai phần mềm xã hội nhằm đổi nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa loại hình sản phẩm tận dụng tham gia đóng góp tri thức cộng đồng người tham gia (Boulos & Wheeler 2007, [26] tr.9) Khi bàn quy luật Khoa học thông tin thư viện, số quy luật Michael Gorman Walt Crawford khẳng định, là: “Ứng dụng công nghệ thông minh để nâng cao dịch vụ” Quy luật thực phù hợp bối cảnh phần mềm xã hội ngành thông tin thư viện Thực tế cho thấy, nhiều quan thông tin thư viện giới gặt hái thành công nhờ nhanh nhạy nắm bắt xu hướng triển khai ứng dụng phần mềm xã hội việc tổ chức dịch vụ thông tin hợp lý, kịp thời (Farkas, 2007,[44] ; Kroski, 2007,[61] ) Đối với thư viện nói chung hệ thống thư viện trường đại học nói riêng, định hướng đạo Đảng Nhà nước hướng tới việc nghiên cứu, ứng dụng thành tựu KH CN nhằm nâng cao đổi chất lượng, bắt kịp xu phát triển giới Khi bàn xu ứng dụng công nghệ đại vào hoạt động thông tin thư viện, ngành thông tin thư viện có văn pháp quy quy định vai trò, nhiệm vụ thư viện nói chung thư viện đại học nói riêng sau: “Pháp lệnh thư viện” [11] Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000 Thư viện Tại Điều 13 Pháp lệnh có quy định rõ nhiệm vụ thư viện “Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào công tác thư viện, bước đại hóa thư viện”; Cụ thể hơn, Nghị định Chính phủ số 72/2002/NĐ-CP ngày 06/8/2002 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thư viện nêu rõ Điều quyền nhiệm vụ thư viện: “Thư viện trường đại học cao đẳng có nhiệm vụ xây dựng vốn tài liệu đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy học tập người dạy người học”; Trong “Quy chế mẫu tổ chức hoạt động thư viện trường đại học” ban hành theo Quyết định số 13/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 03 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch 0đã ghi rõ điều chức năng, nhiệm vụ quyền hạn thư viện đại học sau: Thư viện trường đại học cần nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học & công nghệ tiên tiến công nghệ thông tin vào công tác thư viện Có thể thấy văn pháp quy khẳng định xu ngành thông tin thư viện việc tắt đón đầu, bắt kịp xu chung giới, nhanh chóng hòa nhập tiến kịp với phát triển khoa học công nghệ nhằm ứng dụng khoa học công nghệ việc phát triển nghiệp thơng tin thư viện nói chung, cơng tác tổ chức dịch vụ thư viện nói riêng để không ngừng nâng cao, đổi chất lượng phục vụ thư viện trường đại học Sự phát triển nhanh chóng phần mềm xã hội thâm nhập sâu sắc phần mềm vào ngành nghề, lĩnh vực môi trường internet tạo bước ngoặt việc thay đổi nhận thức tương tác cộng đồng người tạo lập thông tin người dùng tin Đặc biệt thói quen sử dụng thông tin nhu cầu tin người dùng tin thay đổi Sự thay đổi bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau, nguyên nhân bắt nguồn từ đặc tính chất phần mềm xã hội, tạo mơi trường tương tác người thơng tin, cộng đồng người dùng tin khuyến khích xử lý, tạo lập, sáng tạo, phối hợp chia sẻ thơng tin Sự thay đổi thể nhiều khía cạnh kể lý luận đến thực tiễn Về lý luận, thấy quan niệm trước dịch vụ, tổ chức dịch vụ, công tác phục vụ người dùng tin, vai trò trách nhiệm tổ chức cung cấp thơng tin, quy trình tổ chức phục vụ thơng tin thay đổi ranh giới người/tổ chức tạo lập thơng tin người dùng tin khơng rõ ràng Xét khía cạnh thực tiễn, với tự khuyến khích sáng tạo, xử lý, đóng góp giá trị thông tin / tri thức cá nhân để tạo thành giá trị thông tin / tri thức xã hội cộng đồng làm thay đổi nhận thức thói quen người dùng tin Từ việc sử dụng bị động, chiều thông tin tiếp nhận sang việc chủ động khai thác thông tin kết hợp với xử lý, chia sẻ, tăng số giá trị gia tăng thông tin lên gấp nhiều lần Xét khía cạnh lý luận lẫn thực tiễn, chất thay đổi đòi hỏi cao chất lượng thơng tin, loại hình thông tin, cách thức tiếp cận, khai thác sử dụng thơng tin, quy trình hoạt động tổ chức thông tin thư viện trường đại học thay đổi Sự thay đổi không cho phép thư viện đại học tồn với dịch vụ có mà họ cần phải thay đổi quy trình hoạt động tổ chức dịch vụ thơng tin việc ứng dụng phầm mềm xã hội cho bắt kịp xu hướng phát triển tất yếu đáp ứng tốt nhu cầu tin thay đổi người dùng tin Tuy nhiên, Việt Nam, nhận thức đầy đủ việc ứng dụng phần mềm xã hội vào công tác tổ chức dịch vụ thông tin thư viện trường đại học chưa nhìn nhận đắn đánh giá xác (Nguyễn Hữu Nghĩa, 2010 [7] ) Dưới góc độ lý luận, có nhiều viết xoay quanh chủ đề ứng dụng công cụ phần mềm xã hội vào hoạt động thông tin thư viện, song nghiên cứu / viết dừng lại mức độ tìm hiểu, giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu trường hợp Song chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu lý luận việc ứng dụng phần mềm xã hội vào hoạt động thơng tin thư viện nói chung cụ thể hoạt động tổ chức dịch vụ thư viện trường đại học nói riêng Dưới góc độ thực tiễn, thấy ứng dụng / cơng cụ phần mềm xã hội vận hành phổ biến môi trường internet, thu hút hàng triệu người dùng sử dụng công cụ, ứng dụng Thực tiễn cho thấy đại đa số người dùng tin thư viện đại học (cán bộ, sinh viên, chuyên gia, nhà nghiên cứu trường đại học) sử dụng ứng dụng phần mềm xã hội khơng thư viện đại học tổ chức sử dụng công cụ phần 181 PHỤ LỤC 2: SỐ LIỆU KHẢO SÁT I Phiếu dành cho cán Nhân lực Nữ Nam 18-30 31-45 >45 Trình độ đại học: Thạc sĩ Cao đẳng Trung cấp Ngành TTTV Thành thạo tin học Bình thường tin học Tiếng Anh Các ngôn ngữ khác Số phiếu Tỷ lệ 417 77% 123 23% 234,9 44% 179,28 33% 124,74 23% 402,84 75% 81 15% 16 3% 32 6% 388 72% 383 71% 119 459 54 22% 85% 10% Tài nguyên thông tin đơn vị anh/chị thuộc loại nào? Tài liệu Tài vật lý liệu (tài liệu Tài vật lý in, đĩa liệu Tài CD, ) số liệu số Sách chuyên Sách chuyên khảo 267 97 khảo Giáo trình, Giáo trình, giảng 455 giảng Cơng trình Cơng trình nghiên nghiên cứu khoa cứu khoa học 425 học Luận án, luận văn, Luận án, luận khóa luận 433 văn, khóa luận Tạp chí, báo 400 Tạp chí, báo Khác Khác Đơn vị anh/chị sử dụng phần mềm thư viện chuyên ngành nào? Hệ quản trị thư viện tích hợp (VTLS, iLib, Libol, ) 100% Hệ quản trị thư viện tích hợp nguồn mở (Koha, ) 35% Phần mềm quản lý tài nguyên số (Dspace, Greenstone, Kipos, ) 83% Phần mềm tư liệu ISIS 0% Khác 17% Tài liệu vật lý (tài liệu in, đĩa CD, ) Tài liệu số Tài liệu vật lý Tài liệu số 59% 21% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 93% 0% 88% 0% 0% 0% 0% 95% 0% 0% 182 Đánh giá tầm quan trọng dịch vụ TTTV Rất quan trọng Quan trọng Bình thường Ít quan trọng Dịch vụ mượn, trả, gia hạn tài liệu 420 10 35 Dịch vụ tra cứu khai thác thông tin điện tử 320 195 12 Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu Dịch vụ mượn, trả, gia hạn tài liệu Dịch vụ tra cứu khai thác thông tin điện tử Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu Dịch vụ hỗ trợ học tập nghiên cứu Dịch vụ đào tạo, tập huấn 289 Dịch vụ hỗ trợ học tập nghiên cứu 345 Dịch vụ đào tạo, tập huấn 409 Rất quan trọng Không quan trọng Khác Khác Quan trọng Ít quan trọng Bình thường Không quan trọng 0% 78% 2% 6% 0% 0% 59% 36% 2% 0% 0% 0% 54% 0% 0% 0% 64% 0% 0% 0% 0% 76% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Đánh giá hiệu dịch vụ TTTV Rất hiệu Dịch vụ mượn, trả, gia hạn tài liệu Dịch vụ tra cứu khai thác thơng tin điện tử 250 Hiệu Bình thường Ít hiệu 215 340 Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu 56 312 123 Dịch vụ hỗ trợ học tập nghiên cứu 128 235 16 378 56 Dịch vụ đào tạo, tập huấn Khác Rất hiệu Không hiệu Dịch vụ mượn, trả, gia hạn tài liệu Dịch vụ tra cứu khai thác thông tin điện tử Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu Dịch vụ hỗ trợ học tập nghiên cứu Dịch vụ đào tạo, tập huấn Khác Người dùng tin thường sử dụng dịch vụ TTTV cách nào? Trực tiếp đến thư viện 112 21% Trực tuyến (qua internet) 411 76% Hiệu Bình thường Ít hiệu Khơng hiệu 46% 40% 0% 0% 0% 0% 63% 0% 0% 0% 0% 10% 58% 23% 0% 0% 24% 44% 3% 0% 0% 0% 70% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 183 Cách thức tổ chức dịch vụ TTTV Phân thành nhóm dịch vụ dịch vụ nhóm CÓ mối liên hệ chặt chẽ với Phân thành nhóm dịch vụ dịch vụ nhóm KHƠNG có có mối liên hệ chặt chẽ với Phân tán dịch vụ riêng lẻ dịch vụ CÓ mối liên hệ chặt chẽ với Phân tán dịch vụ riêng lẻ dịch vụ KHƠNG có mối liên hệ chặt chẽ với 7 Phân thành nhóm dịch vụ dịch vụ nhóm CĨ mối liên hệ chặt chẽ với Phân thành nhóm dịch vụ dịch vụ nhóm KHƠNG có có mối liên hệ chặt chẽ với Phân tán dịch vụ riêng lẻ dịch vụ CÓ mối liên hệ chặt chẽ với Phân tán dịch vụ riêng lẻ dịch vụ KHƠNG có mối liên hệ chặt chẽ với 20 % 23 % 23 % 33 % Tần suất sử dụng dịch vụ người dùng tin Mỗi ngày lần Dịch vụ mượn, trả, gia hạn tài liệu Dịch vụ tra cứu khai thác thông tin điện tử Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu Dịch vụ hỗ trợ học tập nghiên cứu Dịch vụ đào tạo, tập huấn Khác 420 Ba ngày lần Một tuần lần 20 320 15 16 Một tháng lần 100 250 40 378 95 389 Vài tháng lần 20 120 69 Dịch vụ mượn, trả, gia hạn tài liệu Dịch vụ tra cứu khai thác thông tin điện tử Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu Dịch vụ hỗ trợ học tập nghiên cứu Dịch vụ đào tạo, tập huấn Khác Mỗi ngày lần Ba ngày lần 0% 4% 78% Một tuần lần Một tháng lần Vài tháng lần 59% 19% 4% 3% 3% 0% 0% 0% 0% 46% 7% 22% 0% 0% 70% 18% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 72% 0% 13% 0% Đơn vị có ứng dụng PMXH tổ chức dịch vụ TTTV khơng? Có 0% Khơng 540 100% Đơn vị sử dụng PMXH tổ chức dịch vụ TTTV? Mạng xã hội (Facebook, Google+, Mạng xã hội (Facebook, Google+, Twitter, ) 540 Twitter, ) Youtube 218 Youtube Flickr 25 Flickr Delicious Delicious Wikis 35 Wikis Instant Messages 255 Instant Messages Blogs 21 Blogs RSS RSS Khác Khác 100% 40% 5% 0% 6% 47% 4% 0% 0% 184 10 Mục đích sử dụng PMXH Thơng báo thơng tin Quảng bá sản phẩm, dịch vụ, hoạt động Chia sẻ thông tin, kết nối cộng đồng Phát triển tài nguyên trực tuyến Triển khai dự án Khác 455 Thông báo thông tin Quảng bá sản phẩm, dịch vụ, hoạt 359 động Chia sẻ thông tin, kết nối cộng 225 đồng 12 Phát triển tài nguyên trực tuyến 17 Triển khai dự án Khác 100% 79% 49% 3% 4% 0% 11 Đơn vị sử dụng PMXH vào dịch vụ TTTV nào? Mạng xã hội Youtube Dịch vụ mượn, trả, gia hạn tài liệu Dịch vụ tra cứu khai thác thông tin điện tử Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu Dịch vụ hỗ trợ học tập nghiên cứu Dịch vụ đào tạo, tập huấn Khác Instant Messages Blogs 231 412 Mạng xã hội Youtube Dịch vụ mượn, trả, gia hạn tài liệu Dịch vụ tra cứu khai thác thông tin điện tử Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu Dịch vụ hỗ trợ học tập nghiên cứu Dịch vụ đào tạo, tập huấn Flickr Delicious Wikis RSS 125 98 282 25 Khác 32 Khác Flickr Delicious Wikis Instant Messages Blogs RSS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 23% 18% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 43% 0% 0% 76% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 52% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 12 Chính sách lộ trình ứng dụng PMXH tổ chức dịch vụ TTTV Có sách lộ trình áp dụng từ - năm Có sách lộ trình áp dụng từ - năm Có sách lộ trình áp dụng từ - 10 năm Có sách lộ trình áp dụng khơng rõ ràng Khơng có sách lộ trình áp dụng 200 93 37% 17% 0% 155 85 533 29% 16% 99% 185 13 Tầm quan trọng yếu tố ứng dụng PMXH vào tổ chức dịch vụ TTTV Rất quan Quan Bình Ít quan Không quan trọng trọng thường trọng trọng Nhận thức lãnh đạo cấp 386 119 12 18 Cơ chế, sách vận hành dịch vụ 395 112 25 Năng lực cán 75 70 350 20 25 Nguồn lực thông tin điện tử 10 90 355 28 16 Hạ tầng CNTT CSVC 10 236 250 16 12 Chuẩn nghiệp vụ TV đại 276 258 Tài 49 389 50 10 Năng lực thông tin người dùng tin 379 109 10 Bản quyền tài nguyên số 150 389 Mức độ đầu tư quan chủ quản 405 37 Khác Rất Khơng quan Quan Bình Ít quan quan trọng trọng thường trọng trọng 71% 22% 1% 2% 3% Nhận thức lãnh đạo cấp Cơ chế, sách vận hành dịch vụ 73% 21% 1% 5% 0% Năng lực cán 14% 13% 65% 4% 5% Nguồn lực thông tin điện tử 2% 17% 66% 5% 3% Hạ tầng CNTT CSVC 2% 44% 46% 3% 2% Chuẩn nghiệp vụ TV đại 1% 51% 48% 0% 0% Tài 9% 72% 9% 2% 1% Năng lực thông tin người dùng tin 0% 70% 20% 2% 0% Bản quyền tài nguyên số 28% 72% 0% 0% 0% Mức độ đầu tư quan chủ quản 75% 7% 0% 0% 0% Khác 0% 0% 0% 0% 0% 14 Thuận lợi khó khăn yếu tố ứng dụng PMXH tổ chức dịch vụ TTTV Nhận thức lãnh đạo cấp Cơ chế, sách vận hành dịch vụ Năng lực cán Nguồn lực thông tin điện tử Hạ tầng CNTT CSVC Chuẩn nghiệp vụ TV đại Tài Năng lực thơng tin người dùng tin Rất Thuận Bình Khó Rất khó thuận lợi lợi thường khăn khăn 10 119 12 345 18 25 385 120 365 70 20 25 115 367 20 28 10 211 18 289 12 78 50 255 145 49 20 65 402 50 225 109 50 186 Bản quyền tài nguyên số Mức độ đầu tư quan chủ quản Khác Nhận thức lãnh đạo cấp Cơ chế, sách vận hành dịch vụ Năng lực cán Nguồn lực thông tin điện tử Hạ tầng CNTT CSVC Chuẩn nghiệp vụ TV đại Tài Năng lực thông tin người dùng tin Bản quyền tài nguyên số Mức độ đầu tư quan chủ quản Rất Thuận Bình thuận lợi lợi thường 20 20 Khó Rất khó khăn khăn 397 415 Rất thuận Thuận Bình Khó Rất khó lợi lợi thường khăn khăn 2% 22% 2% 64% 3% 1% 1% 21% 2% 1% 9% 5% 68% 68% 39% 14% 4% 71% 13% 4% 3% 9% 12% 22% 4% 5% 54% 47% 74% 0% 5% 1% 2% 27% 1% 9% 0% 4% 42% 4% 0% 20% 0% 0% 9% 74% 77% 0% 0% 0% 15 Tại nên ứng dụng PMXH vào tổ chức dịch vụ TTTV Nâng cao mức độ thỏa Nâng cao mức độ thỏa mãn Nâng cao mức độ thỏa mãn mãn nhu cầu NDT 265 nhu cầu NDT nhu cầu NDT Tăng tính thống liên thơng dịch Tăng tính thống Tăng tính thống vụ 280 liên thông dịch vụ liên thông dịch vụ Thủ tục đơn giản, thuận Thủ tục đơn giản, thuận Thủ tục đơn giản, thuận tiện, thân thiện có tiện, thân thiện tiện, thân thiện thể khai thác nhiều khai thác nhiều môi khai thác nhiều môi môi trường công nghệ trường công nghệ khác trường cơng nghệ khác khác 397 nhau Có thể truy cập lúc Có thể truy cập lúc Có thể truy cập lúc nơi 453 nơi nơi Chi phí thấp 87 Chi phí thấp Chi phí thấp Tăng cường tính kết nối Tăng cường tính kết nối Tăng cường tính kết nối đơn vị với NDT đơn vị với NDT đơn vị với NDT NDT với 489 NDT với NDT với Khác Khác Khác 49% 52% 74% 84% 16% 91% 187 16 Các yếu tố cần thiết ứng dụng PMXH vào tổ chức dịch vụ TTTV Nhận thức lãnh đạo cấp 264 Nhận thức lãnh đạo cấp Cơ chế, sách vận hành dịch Cơ chế, sách vận hành dịch vụ 328 vụ Năng lực cán 78 Năng lực cán Nguồn lực thông tin điện tử 370 Nguồn lực thông tin điện tử Hạ tầng CNTT CSVC 147 Hạ tầng CNTT CSVC Chuẩn nghiệp vụ TV đại 256 Chuẩn nghiệp vụ TV đại Tài 415 Tài Năng lực thông tin người dùng Năng lực thông tin người dùng tin 218 tin Bản quyền tài nguyên số 392 Bản quyền tài nguyên số Mức độ đầu tư quan chủ quản 400 Mức độ đầu tư quan chủ quản Khác 49% 61% 14% 69% 27% 47% 77% 40% 73% 74% 17 Đánh giá mức độ hiệu ứng dụng PMXH tổ chức dịch vụ TTTV Rất Bình Chưa Khơng tốt Tốt thường tốt tốt Mức độ thỏa mãn nhu cầu tin NDT 369 Tính thống liên thơng dịch vụ 320 Thủ tục đơn giản, thuận tiện, thân thiện 333 Không giới hạn không gian thời gian 398 Chi phí thấp 370 Mức độ thỏa mãn nhu cầu tin NDT Tính thống liên thơng dịch vụ Thủ tục đơn giản, thuận tiện, thân thiện Không giới hạn không gian thời gian Chi phí thấp Bình Chưa Khơng Rất tốt Tốt thường tốt tốt 0% 0% 0% 68% 0% 0% 0% 0% 0% 59% 0% 62% 0% 0% 0% 0% 0% 74% 69% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 18 Quy trình ứng dụng vào tổ chức dịch vụ TTTV Xác định nhu cầu NDT Xác định mục đích hoạt động dịch vụ Xây dựng chế, quy trình vận hành Lựa chọn PMXH phù hợp Triển khai ứng dụng (thử nghiệm, thực tế) Đánh giá hiệu điều chỉnh sau đánh giá 19 Đơn vị có quy định chế tương tác thư viện người dùng tin (xử lý, lưu trữ, tạo lập, chia sẻ, phổ biến thông tin ) nào? 188 Cho phép người dùng chủ động tương tác Người dùng tin sử dụng sản phẩm dịch vụ thư viện cung cấp Có quy định khơng rõ Khơng có quy định 1% 450 82 83% 15% 1% 20 Các ý kiến khác anh/chị (bổ sung, đề xuất, kiến nghị, ) - Cần phải thay đả thơng tư tưởng thay đổi yếu tố - Để khả thi cần có lộ trình, sản phẩm cụ thể rõ ràng với nguồn lực đầu tư thích hợp - Cần phải tập huấn cho cán bộ; cán học nước ngồi - Cần quy định sách chế rõ ràng - Quản lý người dùng tin tập trung - Thư viện đóng vai trò trung tâm, kết nối với phận khác trường … 189 II Phiếu dành cho người dùng tin Thông tin chung Sinh viên Học viên cao học Chuyên gia / Nhà khoa học / Giảng viên Lãnh đạo quản lý Khác Nam Nữ 45 tuổi Tần xuất lên TV a/c lần/1 ngày lần/3 ngày lần/1 tuần lần/1 tháng lần/vài tháng Không sử dụng 2.3 Tần xuất sử dụng dịch vụ anh, chị Mỗi ngày lần Dịch vụ mượn trả, gia hạn tài liệu Dịch vụ tra cứu khai thác thông tin điện tử Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu Dịch vụ hỗ trợ học tập nghiên cứu Dịch vụ đào tạo, tập huấn Dịch vụ khác 564 234 99 125 92 520 612 643 256 89 50% 21% 9% 11% 8% 46% 54% 57% 23% 8% 20% 26% 30% 8% 7% 10% 224 288 335 85 82 111 Một tuần lần Ba ngày lần Một tháng lần Vài tháng lần Không dùng 30 70 520 100 722 63 156 20 170 70 0 15 50 20 50 112 321 155 1102 120 242 390 530 60 271 295 927 50 511 Dịch vụ mượn trả, gia hạn tài liệu Dịch vụ tra cứu khai thác thông tin điện tử Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu Dịch vụ hỗ trợ học tập nghiên cứu Dịch vụ đào tạo, tập huấn Dịch vụ khác Mỗi ngày lần 0% Ba ngày lần 3% Một tuần lần 6% Một tháng lần 0% 66% 6% 0% 14% 0% 2% 15% 5% 14% 0% 1% 2% 11% 0% 6% 0% 35% 0% 0% 5% 5% 0% 0% 10% 27% 0% 1% 29% 5% 0% Vài tháng Không lần dùng 47% 9% 190 Thời gian sử dụng phần mềm xã hội ngày người dùng tin 4 tiếng Mạng xã hội (Facebook, Google+, Twitter, ) 28 235 230 645 Youtube 360 Flickr 125 Delicious 17 26 Wikis 356 281 Instant Messages 168 359 Blogs 12 RSS Khác 25 4 tiếng 59% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Anh/chị thích sử dụng thơng tin/tài liệu dạng nào? Tài liệu in 265 24% Tài nguyên số 859 76% Anh/chị sử dụng dịch vụ thư viện có nhu cầu gì? Tự học tập, tự nghiên cứu 755 Tự học tập, tự nghiên cứu Phải làm tập hay thực nhiệm Phải làm tập hay thực nhiệm vụ nghiên cứu 769 vụ nghiên cứu Cần hỗ trợ kỹ năng, phương pháp Cần hỗ trợ kỹ năng, phương pháp học tập 32 học tập Do yêu cầu công việc 432 Do yêu cầu công việc Giải trí 89 Giải trí Khác Khác 67% 68% 3% 38% 8% 0% 191 Đánh giá hiệu dịch vụ TTTV Rất hiệu Dịch vụ mượn, trả, gia hạn tài liệu Dịch vụ tra cứu khai thác thông tin điện tử 250 Hiệu Bình thường Ít hiệu 215 340 Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu 56 312 123 Dịch vụ hỗ trợ học tập nghiên cứu 128 235 16 378 56 Dịch vụ đào tạo, tập huấn Khác Rất hiệu Không hiệu Dịch vụ mượn, trả, gia hạn tài liệu Dịch vụ tra cứu khai thác thông tin điện tử Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu Dịch vụ hỗ trợ học tập nghiên cứu Dịch vụ đào tạo, tập huấn Khác Hiệu Bình thường Ít hiệu Khơng hiệu 46% 40% 0% 0% 0% 0% 63% 0% 0% 0% 0% 10% 58% 23% 0% 0% 24% 44% 3% 0% 0% 0% 70% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% Mức độ cần thiết dịch vụ TTTV Rất cần Cần Bình Ít cần Khơng cần thiết thiết thường thiết thiết Dịch vụ mượn, trả, gia hạn tài liệu 68 109 568 125 70 Dịch vụ tra cứu khai thác thông tin điện tử 675 247 Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu 289 Dịch vụ hỗ trợ học tập nghiên cứu 764 Dịch vụ đào tạo, tập huấn 321 Khác Dịch vụ mượn, trả, gia hạn tài liệu Dịch vụ tra cứu khai thác thông tin điện tử Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu Dịch vụ hỗ trợ học tập nghiên cứu Dịch vụ đào tạo, tập huấn Khác Rất cần Cần Bình Ít cần Không cần thiết thiết thường thiết thiết 6% 10% 50% 11% 6% 0% 60% 22% 0% 0% 0% 0% 0% 26% 0% 29% 0% 68% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 192 Hạn chế dịch vụ TTTV gì? Tài nguyên hạn chế Dịch vụ mượn, trả, gia hạn tài liệu Dịch vụ tra cứu khai thác thông tin điện tử Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu Dịch vụ hỗ trợ học tập nghiên cứu Dịch vụ đào tạo, tập huấn Năng lực cán hạn chế 120 Cơ sở vật chất hạn chế 125 Công nghệ thông tin hạn chế 56 689 23 457 35 47 257 Dịch vụ mượn, trả, gia hạn tài liệu Dịch vụ tra cứu khai thác thông tin điện tử Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu Dịch vụ hỗ trợ học tập nghiên cứu Dịch vụ đào tạo, tập huấn Khác 96 347 325 468 120 134 126 Năng Tài lực cán Cơ sở nguyên hạn vật chất hạn chế chế hạn chế 11% 11% 5% 61% 23% 0% 0% 0% 0% 31% 42% 0% 0% 29% 11% Công nghệ thông Dịch vụ tin hạn không chế tốt 2% 41% 3% 0% 12% 0% Anh/chị đánh yếu tố sau thư viện? Rất tốt Tốt Bình thường Kém Dịch vụ thư viện 358 Tài nguyên thư viện 379 Năng lực phục vụ cán phục vụ 398 134 Cơ sở vật chất 456 Hạ tầng công nghệ thông tin 356 124 Dịch vụ thư viện Tài nguyên thư viện Năng lực phục vụ cán phục vụ Cơ sở vật chất Hạ tầng công nghệ thông tin Dịch vụ không tốt 4% 9% 0% 11% Rất Rất Bình tốt Tốt thường Kém Rất 0% 0% 32% 0% 0% 0% 0% 34% 0% 0% 0% 35% 12% 0% 0% 0% 0% 41% 0% 0% 0% 32% 11% 0% 0% 193 10 Anh/chị thường biết đến sản phẩm, dịch vụ TTTV qua Bản tin thư viện 98 Website thư viện Cán thư viện Email Thầy/cô, bạn bè PMXH Khác 215 15 189 886 98 Bản tin thư viện Website thư viện Cán thư viện Email Thầy/cô, bạn bè PMXH Khác 9% 19% 1% 17% 79% 9% 11 Anh/chị thường sử dụng dịch vụ TTTV cách nào? Trực tiếp đến thư viện 784 70% Trực tuyến (qua internet) 220 20% 12.13 Anh/chị sử dụng PMXH nào? Và thời gian sử dụng đến 2 đến 4 tiếng Mạng xã hội (Facebook, Google+, Twitter, ) 123 230 467 175 Youtube 219 476 Flickr Delicious 14 Wikis 46 Instant Messages 214 367 15 Blogs 37 RSS Khác 4 tiếng 32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 194 14 Anh/chị thích sử dụng PMXH phương tiện nào? Máy tính để bàn 187 Máy tính để bàn Máy laptop, iPad, thiết bị di Máy laptop, iPad, thiết bị di động khác 456 động khác Điện thoại di động 643 Điện thoại di động Khác Khác 15 Mục đích sử dụng PMXH anh/chị Cập nhật thông tin thư viện 78 Cập nhật thông tin xã hội, cộng đồng 735 Cập nhật thông tin bạn bè, người thân 574 Chơi game 328 Kết nối mở rộng quan hệ 75 Quảng cáo / Kinh doanh / Buôn bán 165 Khác Mạng xã hội (Facebook, Google+, Twitter, ) Youtube Flickr Delicious Wikis Instant Messages Blogs RSS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 41% 57% Cập nhật thông tin thư viện Cập nhật thông tin xã hội, cộng đồng Cập nhật thông tin bạn bè, người thân Chơi game Kết nối mở rộng quan hệ Quảng cáo / Kinh doanh / Buôn bán 16 Anh/chị sử dụng PMXH để khai thác dịch vụ TTTV nào? Dịch vụ Dịch vụ tra mượn, trả, cứu khai Dịch vụ cung gia hạn thác thông tin cấp thông tin tài liệu điện tử theo yêu cầu Mạng xã hội (Facebook, Google+, Twitter, ) 87 Youtube Flickr Delicious Wikis Instant Messages 213 Blogs RSS Khác Dịch vụ mượn, trả, gia hạn tài liệu 17% Dịch vụ tra cứu khai thác thông tin điện tử 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Dịch vụ hỗ trợ học tập nghiên cứu Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu 8% 0% 0% 0% 0% 19% 0% 0% 7% 65% 51% 29% 7% 15% Dịch vụ đào tạo, tập huấn 120 257 17 Dịch vụ hỗ trợ học tập nghiên cứu 0% 0% 0% 0% 0% 23% 0% 0% Dịch vụ đào tạo, tập huấn 0% 11% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 195 17 Đánh giá mức độ hiệu ứng dụng PMXH tổ chức dịch vụ TTTV đơn vị Bình Chưa tốt Khơng Rất tốt Tốt thường tốt Mức độ thoả mãn nhu cầu tin người dùng tin 398 347 127 Tính thống liên thông dịch vụ 247 Thủ tục đơn giản, thuận tiện, thân thiện 216 532 Không giới hạn không gian thời gian 542 Chi phí thấp 239 Rất tốt Mức độ thoả mãn nhu cầu tin người dùng tin Tính thống liên thông dịch vụ Thủ tục đơn giản, thuận tiện, thân thiện Không giới hạn khơng gian thời gian Chi phí thấp Tốt Bình thường Chưa tốt Không tốt 0% 35% 31% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 19% 0% 21% 22% 47% 0% 0% 0% 0% 48% 0% 0% 0% 0% 0% 18 Tại nên ứng dụng PMXH trong khai thác dịch vụ TTTV? Phù hợp với thói quen sử dụng khai Phù hợp với thói quen sử dụng khai thác thông tin 568 thác thông tin Nhanh chóng tìm thơng tin Nhanh chóng tìm thơng tin cần 127 cần Thủ tục đơn giản, thuận tiện, thân thiện Thủ tục đơn giản, thuận tiện, thân thiện khai thác nhiều mơi trường khai thác nhiều môi trường công nghệ khác 223 công nghệ khác Có thể truy cập lúc, nơi 466 Có thể truy cập lúc, nơi Tăng cường tính kết nối thư viện Tăng cường tính kết nối thư viện với người dùng tin, người dùng với người dùng tin, người dùng tin với 768 tin với Khác Khác 19 Các ý kiến khác anh/chị (bổ sung, kiến nghị, giải pháp, ): - Cần phải thực có lộ trình - Cần có nguồn kinh phí để triển khai - Quan trọng nhận thức người đứng đầu đơn vị - Cần tập huấn cẩn thận cho người dùng tin có cán thư viện - Cần phải có quy trình cụ thể - Có nhiều loại hình thư viện khác ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` 50% 11% 20% 41% 68% ... 1.1 Phần mềm xã hội 22 1.2 Tổ chức dịch vụ thông tin thư viện trường đại học 38 1.3 Ứng dụng phần mềm xã hội tổ chức dịch vụ thông tin thư viện đại học 45 1.4 Ứng dụng phần mềm xã. .. tác động đến ứng dụng phần mềm xã hội để tổ chức dịch vụ thông tin thư viện đại học 91 2.5 Đánh giá hiệu ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức dịch vụ thông tin thư viện đại học ... mềm xã hội vào công tác tổ chức dịch vụ thông tin thư viện đại 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu không gian: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức dịch vụ thông tin thư viện
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay