Nghi lễ Mỡi của người Mường (Nghiên cứu trường hợp người Mường ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) (Luận án tiến sĩ)

189 10 0
  • Loading ...
1/189 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2018, 13:38

Nghi lễ Mỡi của người Mường (Nghiên cứu trường hợp người Mường ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) (Luận án tiến sĩ)Nghi lễ Mỡi của người Mường (Nghiên cứu trường hợp người Mường ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) (Luận án tiến sĩ)Nghi lễ Mỡi của người Mường (Nghiên cứu trường hợp người Mường ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) (Luận án tiến sĩ)Nghi lễ Mỡi của người Mường (Nghiên cứu trường hợp người Mường ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) (Luận án tiến sĩ)Nghi lễ Mỡi của người Mường (Nghiên cứu trường hợp người Mường ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) (Luận án tiến sĩ)Nghi lễ Mỡi của người Mường (Nghiên cứu trường hợp người Mường ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) (Luận án tiến sĩ)Nghi lễ Mỡi của người Mường (Nghiên cứu trường hợp người Mường ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) (Luận án tiến sĩ)Nghi lễ Mỡi của người Mường (Nghiên cứu trường hợp người Mường ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM Bùi Văn Hộ NGHI LỄ MỠI CỦA NGƢỜI MƢỜNG (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP NGƢỜI MƢỜNG Ở HUYỆN LẠC SƠN, TỈNH HỊA BÌNH) LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA DÂN GIAN Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM Bùi Văn Hộ NGHI LỄ MỠI CỦA NGƢỜI MƢỜNG (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP NGƢỜI MƢỜNG Ở HUYỆN LẠC SƠN, TỈNH HỊA BÌNH) Chun ngành: Văn hóa dân gian Mã số: 9229041 LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA DÂN GIAN NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Nguyễn Thị Hiền TS Hoàng Sơn Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu riêng Các tƣ liệu đƣợc sử dụng luận án trung thực, có xuất xứ rõ ràng Những phát đƣa luận án kết nghiên cứu tác giả luận án Tác giả Bùi Văn Hộ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỞ ĐẦU .4 Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 13 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 13 1.2 Cơ sở lý luận 34 Tiểu kết 50 Chƣơng 2: ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU, NGƢỜI MƢỜNG, VĂN HĨA VÀ TÍN NGƢỠNG CỦA NGƢỜI MƢỜNG 52 2.1 Giới thiệu địa bàn tộc ngƣời nghiên cứu 52 2.2 Văn hóa ngƣời Mƣờng Lạc Sơn 59 Tiểu kết 66 Chƣơng 3: THẦY MỠI VÀ VIỆC THỰC HÀNH NGHI LỄ MỠI CỦA NGƢỜI MƢỜNG Ở LẠC SƠN 68 3.1 Thầy Mỡi hành nghề họ 68 3.2 Số phận trình trở thành thầy Mỡi 74 3.3 Đời sống truyền nghề thầy Mỡi 80 3.4 Điện thờ Mỡi 85 3.5 Các loại nghi lễ Mỡi 89 Tiểu kết 106 Chƣơng 4: NGHI Ễ MỠI TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HĨA TÍN NGƢỠNG CỦA NGƢỜI MƢỜNG Ở LẠC SƠN .108 4.1 Nghi lễ Mỡi phản ánh hệ thống tín ngƣỡng ngƣời Mƣờng 108 4.2 Quy trình thực hành nghi lễ Mỡi đời sống văn hóa tín ngƣỡng ngƣời Mƣờng 115 4.3 Vị trí nghi lễ Mỡi đời sống tinh thần ngƣời Mƣờng huyện Lạc Sơn 125 4.4 Sự biến đổi nghi lễ Mỡi văn hóa tín ngƣỡng ngƣời Mƣờng 138 Tiểu kết………… …………………………………………… 147 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ 157 TÀI IỆU THAM HẢO .158 PHỤ LỤC 167 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết đầy đủ Chữ viết tắt NCS - Nghiên cứu sinh Nxb - Nhà xuất KT - Kinh tế Tp HCM - Thành phố Hồ Chí Minh Tr - Trang VH - Văn hóa VHXH - Văn hóa xã hội XH - Xã hội MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Ngƣời Mƣờng nói chung ngƣời Mƣờng huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình nói riêng có kho tàng văn hóa dân gian, sinh hoạt tín ngƣỡng, nghi lễ phong phú đa dạng Các nghi lễ, tín ngƣỡng đƣợc tổ chức nhằm để cầu cúng chữa bệnh, trấn an, cầu yên phong tục tang lễ, cƣới xin, lễ hội, nghi lễ cộng đồng Các nghi lễ thể quan niệm vũ trụ quan, nhân sinh quan “ba tầng - bốn giới”, ngƣời có vía vạn vật hữu linh Trong tín ngƣỡng ngƣời Mƣờng, việc rủi ro, gặp hạn, ốm đau, bệnh tật, trắc trở duyên phận v.v phần nguyên nhân mang tính tự nhiên, ngƣời bị vía, ma quỷ quấy rầy Trên tảng hệ thống tín ngƣỡng này, nghi lễ ngƣời Mƣờng đƣợc sinh ra, việc thực hành nghi lễ để giải vấn đề mang tính đức tin thể quan điểm nhân sinh quan, vũ trụ quan ngƣời Mƣờng đƣợc nảy sinh Trong đời sống ngƣời Mƣờng nói chung ngƣời Mƣờng huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình nói riêng, thầy Mo, Trƣợng, Mỡi ngƣời tổ chức tất nghi lễ liên quan vòng đời ngƣời, từ sinh klhi sang giới bên kia, nghi lễ cầu yên, giải hạn v.v Các thầy Mỡi, theo số phận, phải làm lễ nhập mơn, hay gọi “Nổ”, để hành nghề, tổ chức nghi lễ chữa bệnh cho thành viên cộng đồng Theo tín ngƣỡng, họ có khả đặc biệt giao tiếp với thần linh với giới vơ hình Họ cầu nối giới trần gian với giới khác, có vị thần tối linh, hồn ma, nơi mà vía lang thang bị lạc lối Thế giới vơ hình có tác động đến đời sống ngƣời, sức khỏe, bệnh tật, ốm đau, công danh, nghiệp Trong đời sống tín ngƣỡng ngƣời Mƣờng, Mỡi nghi lễ hình thành từ lâu đời Tuy mục đích hình thức tổ chức nghi lễ có nét khác nhau, nghi lễ Mỡi nói chung nhằm truyền tải ƣớc muốn ngƣời sức khỏe, sống lâu, gia đình đƣợc bình an, mùa màng, vạn vật tƣơi tốt, ƣớc vọng sống tốt đẹp Trong thực tế, nghi lễ Mỡi phận khơng thể thiếu đời sống văn hóa tín ngƣỡng ngƣời Mƣờng Trƣớc thời kỳ Đổi (1986), nghi lễ Mỡi nhƣ nhiều thực hành tín ngƣỡng tộc ngƣời bị coi mê tín dị đoan cấm đoán Đây điều bất khả thi, lẽ nghi lễ phần sống tâm linh, tinh thần ngƣời Chúng không đi, tồn biến đổi cho phù hợp với nhu cầu ngƣời thời đại Đến nay, nghi lễ Mỡi có chiều hƣớng phát triển trở nên phổ biến sinh hoạt tín ngƣỡng cá nhân, gia đình, cộng đồng ngƣời Mƣờng Thực hành nghi lễ Mỡi trƣớc nhƣ bây giờ, điểm tựa tinh thần, giúp ngƣời vƣợt qua khó khăn bất trắc, bối cảnh kinh tế thị trƣờng với nhiều rủi ro kinh doanh, sống nói chung Vậy, nghi lễ Mỡi gì? Tại lại có vai trò quan trọng nhƣ đời sống văn hóa tín ngƣỡng ngƣời Mƣờng? Cho đến nay, có số cơng trình nghiên cứu văn hóa tín ngƣỡng ngƣời Mƣờng, có nghi lễ thầy Mỡi, nhƣng cơng trình mơ tả khái qt chƣa nêu bật đƣợc vai trò, chức năng, giá trị nhƣ chất Shaman giáo nghi lễ nhƣ cơng trình tác giả: Bùi Huy Vọng (2016) [62]; Bạch Mỹ Trinh (2015) [51 Các cơng trình chƣa làm r đƣợc chức năng, vai trò, khả thầy Mỡi nhƣ thầy cúng tâm linh, ngƣời tƣ vấn tinh thần góp phần không nhỏ việc lƣu giữ giá trị văn hóa tín ngƣỡng ngƣời Mƣờng NCS thấy cần tìm hiểu sâu nghi lễ Mỡi để làm rõ vai trò chức sống văn hóa tín ngƣỡng ngƣời Mƣờng huyện Lạc Sơn, đồng thời nhấn mạnh vai trò thầy Mỡi cá nhân, gia đình, cộng đồng Do vậy, NCS chọn đề tài trường hợp n ườ n ườ ườn n u ường huyện Lạ Sơn, tỉnh Hòa Bình) làm đề tài nghiên cứu luận án Tiến sĩ chuyên ngành Văn hóa dân gian Mục đích nghiên cứu - Luận án hƣớng tới việc nhận diện cách rõ ràng vai trò chức thực hành nghi lễ Mỡi đời sống tinh thần ngƣời Mƣờng nói chung ngƣời Mƣờng huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình nói riêng - Luận án làm r đề cao vai trò thầy Mỡi Họ khơng đáp ứng nhu cầu sống tâm linh cộng đồng, mà ngƣời thực hành, lƣu truyền giá trị văn hóa tín ngƣỡng cộng đồng ngƣời Mƣờng huyện Lạc Sơn - Luận án làm r việc thực hành nghi lễ Mỡi, nhƣ thực hành Shaman giáo mang đậm sắc văn hóa ngƣời Mƣờng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu thực hành nghi lễ Mỡi văn hóa tín ngƣỡng ngƣời Mƣờng Để làm r điều này, luận án sâu để nhận diện chất, ý nghĩa, chức nghi lễ Mỡi cộng đồng ngƣời Mƣờng Lạc Sơn - Nghiên cứu thầy Mỡi, thành viên cộng đồng đƣợc thầy Mỡi làm lễ ( n y) Thầy Mỡi ngƣời đáp ứng nhu cầu tinh thần, tâm linh cho cộng đồng ngƣời Mƣờng huyện Lạc Sơn 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Luận án tập trung nghiên cứu thực trạng tổ chức, sinh hoạt nghi lễ thầy Mỡi, không gian điện thờ văn hóa tín ngƣỡng ngƣời Mƣờng huyện Lạc Sơn tập trung chủ yếu số xã nhƣ: Xã Thƣợng Cốc, xã Văn Nghĩa, xã Mỹ Thành, xã Chí Thiện, xã Miền Đồi, xã Xuất Hóa … Phạm vi thời gian: Trong luận án này, nghiên cứu sinh tập trung nghiên cứu nghi lễ Mỡi ngƣời Mƣờng huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa ình chủ yếu thời kỳ nay, tính từ năm 1986 đến thời kỳ Đổi Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu nghi lễ Mỡi nhƣ phần đời sống văn hóa tín ngƣỡng cộng đồng, đáp ứng nhu cầu ƣớc vọng sống đầy đủ, tƣơi đẹp, có sức khỏe, sung túc, bình an - Nghiên cứu nghi lễ Mỡi thể khả thầy Mỡi, giao tiếp tâm linh giới trần gian giới vơ hình Đó thể loại ngun hợp, tích hợp ngơn từ truyền miệng, bùa với vật thiêng mang tính biểu tƣợng đức tin ngƣời Mƣờng giới vơ hình - Nghiên cứu số phận thầy Mỡi có ăn số phải hành nghề, xem xét họ nhƣ ngƣời thầy cúng góp phần đáp ứng nhu cầu tâm linh cá nhân cộng đồng Họ đƣợc coi nhƣ ngƣời lƣu giữ n t văn hóa tín ngƣỡng ngƣời bảo vệ sức khỏe, sống ngƣời Mƣờng Lạc Sơn - Phân tích quy trình việc thực hành nghi lễ Mỡi ngƣời Mƣờng văn hóa tín ngƣỡng bối cảnh sống cộng đồng - Tìm hiểu sức sống biến đổi nghi lễ Mỡi bối cảnh sống Câu hỏi nghiên cứu Với nhiệm vụ nghiên cứu trên, luận án nhằm trả lời cho câu hỏi nghiên cứu sau: - Nghi lễ Mỡi thầy Mỡi có vị trí nhƣ đời sống tinh thần ngƣời Mƣờng huyện Lạc Sơn nay? - Tại bối cảnh đƣơng đại, nghi lễ Mỡi tồn phát triển mạnh mẽ đời sống văn hóa tín ngƣỡng ngƣời Mƣờng Lạc Sơn Cách tiếp cận phƣơng ph p nghiên cứu 6.1 Cách tiếp cận Nghi lễ Mỡi loại hình tín ngƣỡng, hội tụ yếu tố văn hóa dân gian phong phú Do vậy, để tìm hiểu Mỡi, luận án sử dụng cách tiếp cận liên ngành, bao gồm nghiên cứu văn hóa dân gian, nhân học tơn giáo, tín ngƣỡng Trƣớc hết, NCS sử dụng cách tiếp cận văn hóa dân gian, ghi âm câu chuyện, tích, huyền thoại, lời cầu cúng, thần liên quan đến hệ thống tín ngƣỡng Mỡi Với cách tiếp cận này, NCS đƣa đƣợc tranh sinh động giới quan ngƣời Mƣờng, tín ngƣỡng, đức tin hệ thống đa thần, mƣờng trời, mƣờng đất, nguyên nhân bệnh tật, chết Những hệ thống đức tin hòa quyện hành động nghi lễ tạo nên loại hình thực hành nghi lễ dân gian mang đậm văn hóa truyền thống ngƣời Mƣờng Với cách tiếp cận nhân học tơn giáo, NCS có nhiều thuận lợi NCS ngƣời Mƣờng, sinh lớn lên vùng đất Lạc Sơn, tỉnh Hòa ình, trực tiếp trải nghiệm quan sát nhiều nghi lễ từ nhỏ NCS dùng thứ ngơn ngữ Mƣờng để giao tiếp với ngƣời cuộc, với thầy Mỡi ngƣời nắm giữ vai trò nòng cốt thực hành nghi lễ ngƣời cộng đồng Lạc Sơn mà nhiều ngƣời số họ ngƣời thân, thành viên gia đình, dòng họ Là ngƣời cuộc, NCS sống văn hóa dân tộc mình, đƣợc trải nghiệm thực hành nghi lễ Mỡi đời sống cá nhân gia đình NCS hiểu rõ chất, ý nghĩa Mỡi 173 Ảnh 7: an thờ Thánh Thần, vị Vua quan trườn phản ngồi bà Mỡi Hoan nh chụp: NCS 01/2016, xã Văn Nghĩa, Lạc Sơn 174 Phụ lục 5: ễ vật dâng cúng nghi lễ m cha v iải Ảnh 8: Mâm thờ Quan Lang Tất rác Quan mƣờng) gia tiên nh chụp: NCS, tháng 12/ 2016, xã Chí Thiện, Lạc Sơn 175 Phụ ục 6: Một số hình ảnh Bùa ch t i khót thầy Mỡi Ảnh 9: Đồ vật bùa túi Khót thầy Mỡi ùi Thị Minh nh chụp: NCS, tháng 02/2016, xã Thƣợng Cốc, Lạc Sơn Ảnh Đồng cảo dùng để xin âm dƣơng thầy Mỡi Minh, ảnh chụp: NCS, tháng 2/2016, xã Thƣợng Cốc, Lạc Sơn 176 Ảnh 11 Chầm t túi khót thầy Mỡi nh chụp NCS tháng 06/2016, xã Văn Sơn, Lạc Sơn, Hòa ình Ảnh 12: Xƣơng đùi gà thầy Mỡi dùng để “Rò” xem bói cho mày chụp NCS, tháng 06/2016, xã Văn Sơn, Lạc Sơn, Hòa ình nh 177 Phụ lục 7: ỜI HẤN TRONG MỘT SỐ NGHI Ễ MỠI Ghi â dịch ời: NCS ời c ng Mỡi Bùi Thị Minh nghi ễ cầu an, giải hạn cho gia đình Bùi Thị hật, ó Trang, Thƣợng Cốc, huyện ạc Sơn ngày 13.1.2 17 Da v Vua ạy ad Ma lạy Vua ơơ aơ a n ay n a n ay n ay ươ a a Vua ay n ông Thánh Ca ay n n a p t Tổ n a P ật tiên n n ô a T an a nơơ av n đ n, ua ươn a n t a n a …………………………………………………… Lay T n đ t, T ô ôn , n ay P t a ưn n n n ưa x n ưn Cho hêt thay clong clua, clong ổ, , n un, an ăn uv n a ua ươn a n n a, u Văn Đại cho bô cho n khoe Câu cho nuôi ca thôôch ca, chiêm cui thôôch cui Con lay Cha! Con lay phât ba clêêng thiên, lạy T ô ôn Dịch lời: Da vi iii Vua lạy Cha dậy ơ Cha Mà hôm lạy Vua Cha Mà hôm mời Cha Mà hôm lạy mƣời hai Vua Cha ưn 178 Hôm mời ông Thánh Cả Hôm mời bà Thánh Hiền ơ a Vì Cha Con mời Cha Phật Tổ Con mời Cha Phật Tiên Con mời Bố đền, mời Mẹ Thiên Con mời Chùa Hƣơng Cha hỡi…………… Lạy Thần đất, Thổ Cơng, có ngựa xanh biếu cho bà Chúa Mƣờng Con lạy Phật bà chứng minh, chứng giám Cho gia đình, họ mạc, cho ùi Văn Đại cho bố, cho mẹ, cho anh, cho em ăn đƣợc lành, đƣợc khỏe Cầu cho nuôi gà, gà tốt, nuôi lơn, lợn khỏe Con lạy Cha! Con lạy Phật bà Thiên, lạy Thổ công chứng giám! ời c ng chữa ệnh cho m , (tại điện nhà thầy Mỡi Bùi Thị Minh), ngày 13.1.2 17 Da v Vua ạy ad Ma lạy Vua ơơ a aơ a n ay n a n ay n ay ươ a Vua n ôn T án a n nơơ av ay Ngay a a T an n t pua ut, pua T n a p t Tổ n a P ật tiên n ô n, pua n đ n, Con moi ông Kem ay n t yk a n t yn n a ! n t a n pua n a a n a 179 Dịch lời: Da vi iii Vua lạy Cha dậy ơ Cha Mà hôm lạy Vua Cha Mà hôm mời Cha Mà hôm lạy mƣời hai Vua Cha Hôm mời ông Thánh Cả Hôm mời bà Thánh Hiền ơ a Vì Cha Con mời hết Vua Bút, Vua Thiên, Vua Biên Vua Cha Ngọc Hoàng Cha Con mời Cha Phật Tổ Con mời Cha Phật Tiên Con mời Bố đền, mời Mẹ Thiên Con mời ông Kem Ngày hôm mời thầy già, mời thần non Cha hơi! Con mời từ dãy đền trăng đến dãy núi đá vàng Cha ………………………………………………………………… ời c ng nghi ễ cầu trai cho vợ chồng anh, chị: Bùi Văn Nhinh, Bùi Thị Chinh, ngày 12/1/2017 (tại điện Mỡi Bùi Thị Minh Da v Vua ạy Ma lạy Vua ad ơơ a aơ a n ay n a n ay n ay ươ a Vua ay n ôn T án a ay n nơơ av n a a T an t pua ut, pua T n, pua Con moi ông Kem ay n t yk a Con mơ t yn n a ! a n pua a a a 180 n n án a ô a Dâl ma thu lệ , n n án a a èn k n k ẹ , n n vó n ọoch Con lạy đất mệ ường Con lạy quan Lan đất rác ay ó èn k n k ẹ n lại mộơch món, mộơ a Con có thiền âm thiền dươn , mộơch món, mộơ n x n ơn Đ t Đ t n n n vó n ọoch, xếp lại mộơch cói, gói n ó ó u, t u ại mộơch cói, gói lại a ết thay Ngài, Th n, Kem, bố đất mệ ườn a ọoch khụ Clắng, theo rặng khụ vèng dọoch mâl Clắng, theo dặn v n ,t đ n x n Dịch lời: Da vi iii Vua lạy Cha dậy ơ Cha Mà hôm lạy Vua Cha Mà hôm mời Cha Mà hôm lạy mƣời hai Vua Cha Hôm mời ông Thánh Cả Hôm mời bà Thánh Hiền ơ a Vì Cha Con mời hết Vua Bút, Vua Thiên, Vua Biên Vua Cha Cha Con mời ông Kem Ngày hôm mời thầy già, mời thần non Cha hơi! Con mời từ dãy đền trăng đến dãy núi đá vàng Cha Con mời Thánh Phật Con mời ơng to Phật Hồng Con mời ơng chữ Nho, mời ông chữ Nhật Hôm mời ba Nổ ba nƣờng, ba giƣờng ba chiếu Để chèo đò sang sơng a 181 Đi theo mây đám gió ƣớc chân vè với giƣờng vàng, chiếu bạc Hôm ngày rằm tháng chạp Cha Tập trung đền Mang theo bảy mƣơi nhăm lính già, ba mƣơi bảy lính non Vác súng vai, cài súng lƣng Xuống theo rặng mây trắng, xuống theo rặng mây vàng Xuống đến mƣờng Láo, Thƣợng Cốc, với xóm Anh 1, thƣợng Cốc, Lạc sơn Hôm xin lạy bố đất, mẹ mƣờng Mà lạy nhà miếu, mà lạy nhà thờ Cha Mà xuống, mà nhà học trò Mà ăn cơm lành, mà ăn cơm Bây đôi trồng rồng vợ nhà Bùi Thị Chinh xóm Coi, xã Hƣơng Nhƣợng, huyện Lạc Sơn Đôi chồng rồng vợ nhà ni chƣa có đơi em, chƣa giống anh, giống em Cho nhà cô Bùi Thị Chinh xin đẻ cái, có ngƣời nhấc cối xay, có ngƣời dày cối giã Bây nhà thiếu ngƣời cầm bừa, thiếu ngƣời cầm cày Con lạy bố đất, mẹ mƣờng Con có tiền âm, có tiền dƣơng, có tiền vàng tiền bạc Cha Con có trầu, có cau Con có gà trống, gà mái Con có cơm lành, canh ngọt, có cơm ngon, muối Con có bình rƣợu cần, rƣợu Mƣờng Cha Con có bình rƣợu ngƣời Kinh Cha Con có rƣợu xả ba mùi Cha dậy mà rót rƣợu 182 Dậy mà ăn cơm lành, mà ăn cơm Cha Con mời Ngài, quan, Thần dậy mà cầm đũa Ăn cho no, uống cho say Để với ông bà nhà ùi Văn Nhinh, ùi Thị Chinh xóm Coi, xã Hƣơng Nhƣợng, huyện Lạc Sơn Nó xinh có bề, có gái Cha Hơm để xin cho ùi Văn Nhinh, ùi Thị Chinh có ngƣời nhấc cối xay, dày cối giã Nó thiếu ngƣời cầm bừa, thiếu ngƣời đƣa cày Ngƣời ta nói, thằng rể sáu thằng giặc Cho nên hôm để xin cho ùi Văn Nhinh đƣợc làm bố mà bế, Bùi Thị Chinh đƣợc làm mẹ mà ôm Cha Để xin cho có trai nối dõi Bây có bề, mái nhé! Con có ngƣời nhấc cối xay, có ngƣời dày cối giã Bây thiếu ngƣời cầm bừa, thiếu ngƣời đƣa cày Xin cho có trai nối dõi Con xem cho r , ngó cho tƣờng, thấy nên mẹ cáy bế Bây chƣa có trai nối dõi sau Xin cho có trai để chăm cửa ngó nhà, chăm cha ngó bố Ngƣời ta nói gái ngƣời ta, trai nhà Nhinh hỡi, Chinh Hà phải nghe cho rõ, phải ngó cho tƣờng ơm mà bế lấy Hơm có cơm lành, canh sạch, cơm ngon, muối Hơm có vàng, gói bạc Cha Hôm nay, năm sáp hết, tết đến 183 Cho ùi Văn Nhinh, ùi Thị Chinh xóm Coi, xã Hƣơng Nhƣợng, huyện Lạc Sơn Đêm ba mƣơi tết đƣợc vái Tiên Tổ, Gia tiên để năm đinh dậu may mắn Dậy dậy Cha hỡi, tay phải cầm đũa, tay trái rót rƣợu Mà dùng cơm lành, canh sạch, cơm ngon, muối Ăn vào cho no, uống vào cho say cho xƣa Cho hết bàn cơm đẹp, cơm lành, cơm ngon, muối Ăn vào cho no, cho nê, uống vào cho say cho xƣa Dậy mà rót rƣợu tay phải, nắm cơm tay trái Cha Dậy mà ăn cho hết cơm trắng, ăn cho cơm xơi Cha Từ có Mụ đỡ, Mụ nuôi Từ mà lên, từ mà xuống Bùi Thị Chinh có trai mà ơm, ùi Văn Nhinh có trai mà bồng, mà bế Để Mụ điểm mặt, để Mụ đặt tên ùi Văn Nhinh, ùi Thị Chinh nhận lấy con, ơm láy Hơm có cơm lành canh sạch, cơm ngon, muối Hôm có vàng, gói bạc, có dây xà tích Dạy mà tay phải cầm phải cầm đũa, tay trái rót rƣợu Cha Ăn vào cho no, uống vào cho say Cha Con ùi Văn Nhinh, ùi Thị Chinh ngả bàn tay trắng, ngả bàn tay để xin trai nối dõi ùi Văn Nhinh đƣợc làm bố mà bế, Bùi Thị Chinh đƣợc làm mẹ mà ơm Dậy dậy mà thu lấy cơm lành, canh sạch, cơm ngon muối Con lạy bố đất mẹ mƣờng Con lạy quan Lang đất nƣớc 184 Hôm có cơm lành, canh sạch, cơm ngon muối ngọt, xếp lại cói, gói lại món, bên Cha Con có tiền âm, tiền dƣơng, có trầu, cau, thu lại cói gói lại bên Cha Con xin dâng Ngài, Thần, Kem, Bố mẹ đất mƣờng Cha Đi theo núi đá trắng, theo rặng núi đá vành Đi theo luồng mây trắng, theo rặng mây vàng, theo đàng mây xanh Cha Bà Mỡi Bùi Thị Minh làm lễ cầu an giải hạn, chữa ệnh nhà cho ông Bùi Văn Coi, (Bùi Văn Thiên) ó Đảng, xã Chí Thiện, huyện Lạc Sơn, ngày 12.1.2 17 Da v Vua ạy Ma lạy Vua ad ơơ a aơ a n ay n a n ay n ay ươ a Vua ay n ôn T án a ay n nơơ av n a T an t pua ut, pua T C n a n, pua n pua a p t Tổ n n a a P ật tiên ô n đ n, n t n Con moi ông Kem ……………………………………………… Dịch lời: Da vi iii Vua lạy Cha dậy ơ Cha Mà hôm lạy Vua Cha Mà hôm mời Cha Mà hôm lạy mƣời hai Vua Cha a a n a 185 Hôm mời ông Thánh Cả Hôm mời bà Thánh Hiền ơ a Vì Cha Con mời hết Vua Bút, Vua Thiên, Vua Biên Vua Cha Ngọc Hoàng Cha Con mời Cha Phật Tổ Con mời Cha Phật Tiên Con mời Bố đền, mời Mẹ Thiên Con mời ông Kem ………………………………………………………… ời khấn Mỡi Bùi Thị Hoan, nghi ễ giải cho anh: Bùi VănThức ngày 27/11/2016) Dậy Ngài Thành Hoàng Dậy lệnh Tầu Dậy Vua Lào Tam Tạng Dậy dậy Kem a Kem con, quyền binh, lính tƣớng Dậy quan ơng Hồng Mƣời Dậy quan ơng Hồng bảy ngài Dậy dậy lệnh Chúa ba đền bốn phủ ngài hay Dậy từ nổ từ nƣơng, từ “Trƣờng” từ chiếu Dậy Cha non chiếm cháu dậy Dậy Cha cố đền núi Trắng Dậy Cha cố đền núi Vành ngài Dậy Thiên Thƣ đáo Thánh , Chúa Mƣờng, Chúa Mán ngài Dậy Chúa Bà Thác Bờ Dậy Chúa Đá ngƣời Mƣờng, quan ông đất Mƣờng Dậy Cô bé, cô Cậu Thành làng Dậy ba chùa đền Bông Cao Phong 186 Dậy đền chùa Đầm Đa Lạc Thủy Dậy ba mƣơi sáu lệnh mệnh núi Thánh Cả Ba Vì Dậy đền Cô Cậu Mẫu Bắc Lệ, Bắc Giang Dậy dậy ba mƣơi sáu bóng lệnh ơng, lệnh bà, lệnh Cha đức bố đồng đền tòa Tam Thanh ngài Dậy dậy ngài tam tòa Thánh Dậy dậy tam tòa Thánh Mẫu đền Dậy dậy quan Dậy dậy quan nhì, quan tam, quan tứ, nam dinh tƣớng sơn lâm Dậy lệnh bà cô ông mãnh ngài hay Dậy dậy cụ gia tiên hƣơng Trƣờng thờ, đất đống mƣờng Có ơng ùi Văn Chung Con kêu đến gia tiên, đến Nổ đến nƣơng, đến Trƣờng đến chiếu Con kêu đến Ơng Hồng Mƣời đến để nuôi chiếm cháu, nuôi rau chiếm chắt để cứu dân độ thế, chín chủ xóm mƣờng tam phƣơng tứ phía để đón xin lộc, để xem nấu bệnh trần rồ rồ điên điên, để chứng tâm lòng thả, chứng tả lòng thành Để ngày hôm ngày tốt tháng lành Ngài hơi, ngày 28 tháng 10 âm lịch, năm 2016 Ở phủ, nƣơng, Trƣờng chiếu, kiệu điện quan Mƣời, thiếp đổ quan ông Bùi Thị Hoan 48 tuổi Dậy dậy để theo bóng hƣơng theo khói hƣơng Trƣờng Khụ réng chiếu rộng, chiếu hoa Ngài hay Để chứng tỏ lòng râm, chứng tâm lòng thành bàn cơm cá lốc, thủ lợn, thịt gà lòng mề Cho cho mƣờng trần gian, ny ùi Văn Thức xóm Yên, xã Kim Truy 187 Đôi ún rồng vàng, đôi rồng nhà ngƣời ru răm sắm lễ để dâng lên trƣờng lên chiếu, kêu điện quan Mƣời Để lấy quyền đức Cha ghế, lấy ph p Đức Mẹ ngai uốn thiếp quan ông, ngày ùi Văn Thức, 29 tuổi Xa mô thiêng liêng thiêng kháng, để tâu để nhắc cụ, Nổ nƣơng Trƣờng chiếu, ông quan Mƣời, ông Đá gia tiên, tiền tổ, bà cô ông mãnh, thần linh long mạch, quan lang đất nƣớc, chúa Mƣờng để điện hƣởng thụ thủ lợn, gà, cá nƣớng, trầu cau, hoa quả, tiền âm, tiền dƣơng, rƣợu ngon, cơm lành canh ngọt, rƣợu cần trình Chúa Cha quan ông Hoàng Mƣời, lệnh cô, lệnh cậu, lệnh mẫu thiên, với đất mƣờng có hoa có quả, có tiền âm, tiền dƣơng Mời mời bóng lệnh, mời mệnh ngài hơi, có cơm chay oản, có cơm chay rau đắng, canh ngọt, rƣợu thơm đến điện để tu lại Trƣờng chiếu bàn việc cho ùi Văn Thức rồng rồng cái, ru răm sắm sửa lừa liệu, ngày tốt ngày 28 tháng 10 năm 2016 ngài Cho ùi Văn Thức tắm nƣớc thơm xả để thả mệnh để lại đền Lệ Giang Hơm gia đình sắm sửa lễ vật, mời ngài quan để chứng giám, để chơi ban phúc ban lộc cho cho cái, hơm ngày bóng con, bóng vía tên Thức chƣa lâu tâu sáng chƣa đƣợc Hôm nay, đôi ông rồng vợ, sắm sửa thủ lợn, gà đất mƣờng, Nổ nƣơng, Trƣờng chiếu, điện quan Mƣời Để xin sắm hình nhân mạng, để mệnh cho ùi Văn Thức ... huyện Lạ Sơn, tỉnh Hòa Bình) làm đề tài nghi n cứu luận án Tiến sĩ chuyên ngành Văn hóa dân gian Mục đích nghi n cứu - Luận án hƣớng tới việc nhận diện cách rõ ràng vai trò chức thực hành nghi lễ... luận án này, nghi n cứu sinh tập trung nghi n cứu nghi lễ Mỡi ngƣời Mƣờng huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa ình chủ yếu thời kỳ nay, tính từ năm 1986 đến thời kỳ Đổi Nhiệm vụ nghi n cứu - Tìm hiểu nghi. .. Luận án làm r việc thực hành nghi lễ Mỡi, nhƣ thực hành Shaman giáo mang đậm sắc văn hóa ngƣời Mƣờng Đối tƣợng phạm vi nghi n cứu 3.1 Đối tượng nghi n cứu - Đối tƣợng nghi n cứu thực hành nghi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghi lễ Mỡi của người Mường (Nghiên cứu trường hợp người Mường ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) (Luận án tiến sĩ), Nghi lễ Mỡi của người Mường (Nghiên cứu trường hợp người Mường ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay