Rèn luyện kỹ năng học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên (Luận án tiến sĩ)

204 8 0
  • Loading ...
1/204 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2018, 13:13

Rèn luyện kỹ năng học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên (Luận án tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên (Luận án tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên (Luận án tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên (Luận án tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên (Luận án tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên (Luận án tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên (Luận án tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên (Luận án tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên (Luận án tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM ĐỖ ĐỨC TRỊ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN BỔ TÚC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM ĐỖ ĐỨC TRỊ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN BỔ TÚC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Chuyên ngành: Lý luận lịch sử giáo dục Mã số: 14 01 02 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS ĐẶNG THÀNH HƢNG HÀ NỘI - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án “Rèn luyện kỹ học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông trung tâm giáo dục thường xun” cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nghiên cứu số liệu luận án trung thực, có xuất xứ rõ ràng, chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tác giả luận án Đỗ Đức Trị ii LỜI CẢM ƠN Luận án thực Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục Đào tạo Trung tâm giáo dục thường xuyên Yên Phong, Bắc Ninh Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Thành Hưng tận tình hướng dẫn giúp đỡ tác giả suốt trình nghiên cứu thực luận án Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thuộc Viện,các nhà khoa học tạo điều kiện mặt để tác giả hoàn thành luận án Xin trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc, Phòng Ban văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bắc Ninh; Chi đảng, Ban Giám đốc toàn thể cán giáo viên, học viên Trung tâm giáo dục thường xuyên Yên Phong - Bắc Ninh, Ban Giám đốc toàn thể cán giáo viên, học viên Trung tâm giáo dục thường xun Kim Bơi- Hòa Bình; Lãnh đạo, cán giáo viên Trung tâm mà NCS tổ chức nghiên cứu…đã tạo điều kiện vật chất, tinh thần để tác giả thực luận án Xin chân thành cảm ơn quý Thầy giáo,Cô giáo, nhà khoa học, gia đình, đồng nghiệp tập thể lớp Nghiên cứu sinh Giáo dục học khóa 2011, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam quan tâm giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu, cổ vũ động viên tác giả hoàn thành luận án Tác giả luận án Đỗ Đức Trị iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GDH Giáo dục học GDTX Giáo dục thƣờng xuyên GV Giáo viên HS Học sinh HV Học viên KHGD Khoa học Giáo dục KNHT Kĩ học tập KNQLTGHT Kĩ quản lý thời gian học tập NCS Nghiên cứu sinh QLTGHT Quản lý thời gian học tập THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TLH Tâm lý học iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG SỐ ix DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ xi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu Luận điểm bảo vệ Đóng góp luận án 10 Cấu trúc luận án Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN BỔ TÚC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các nghiên cứu hoạt động học tập 1.1.2 Các nghiên cứu kỹ học tập rèn luyện kỹ học tập 12 1.1.3 Nhận xét cơng trình nghiên cứu kỹ học tập xác định vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu luận án 18 v 1.2 Giáo dục thƣờng xuyên trung tâm giáo dục thƣờng xuyên 20 1.2.1 Giáo dục thƣờng xuyên 20 1.2.2 Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên 23 1.3 Hoạt động học tập học viên bổ túc THPT trung tâm giáo dục thƣờng xuyên 29 1.3.1 Hoạt động học tập 29 1.3.2 Hoạt động học tập học viên trung tâm GDTX 31 1.3.3 Đặc điểm hoạt động học tập học viênở trung tâm giáo dục thƣờng xuyên 34 1.4 Kỹ học tập học viên trung tâm giáo dục thƣờng xuyên 36 1.4.1 Khái niệm kỹ năng, kỹ học tập, kỹ học tập học viên trung tâm giáo dục thƣờng xuyên 36 1.4.2 Vai trò kỹ học tập việc nâng cao chất lƣợng dạy học trung tâm giáo dục thƣờng xuyên 38 1.4.3 Phân loại kỹ học tập kỹ học tập học viên bổ túc THPT trung tâm giáo dục thƣờng xuyên 39 1.5 Rèn luyện kỹ học tập cho học viên bổ túc THPT trung tâm giáo dục thƣờng xuyên 52 1.5.1 Khái niệm “rèn luyện” “rèn luyện kỹ học tập” 52 1.5.2 Vai trò ý nghĩa việc rèn luyện kỹ học tập 52 1.5.3 Quy trình rèn luyện kỹ học tập cho học viên bổ túc THPT trình dạy học trung tâm giáo dục thƣờng xuyên 53 1.6 Các yếu tố ảnh hƣởng đến rèn luyện kỹ học tập cho học viên trung tâm giáo dục thƣờng xuyên 56 1.6.1 Các yếu tố thuộc học viên theo học trung tâm giáo dục thƣờng xuyên 56 1.6.2 Các yếu tố thuộc môi trƣờng Trung tâm xã hội 57 vi Kết luận chƣơng 59 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG KỸ NĂNG HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN BỔ TÚC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN 60 2.1 Hệ thống trung tâm giáo dục thƣờng xuyên 60 2.1.1 Vài nét lịch sử hình thành phát triển trung tâm giáo dục thƣờng xuyên 60 2.1.2 Các trung tâm giáo dục thƣờng xuyên phạm vi nghiên cứu luận án 64 2.2 Khái quát tổ chức khảo sát kỹ học tập rèn luyện kỹ học tập cho học viên bổ túc THPT trung tâm giáo dục thƣờng xuyên 76 2.2.1 Mục đích khảo sát 76 2.2.2 Nội dung khảo sát 76 2.2.3 Phƣơng pháp khảo sát 76 2.2.4 Cách cho điểm thang đánh giá 77 2.2.5 Khách thể khảo sát địa bàn khảo sát 78 2.3 Kết khảo sát kỹ học tập rèn luyện kỹ học tập cho học viên bổ túc trung học phô thông trung tâm giáo dục thƣờng xuyên 80 2.3.1 Kết khảo sát kỹ học tập học viên bổ túc THPT 80 2.3.2 Kết khảo sát rèn luyện kỹ học tập cho học viên bổ túc THPT trung tâm giáo dục thƣờng xuyên 85 2.3.3 Kết khảo sát mức độ ảnh hƣởng yếu tố đến rèn luyện kỹ học tập cho học viên bổ túc THPT trung tâm GDTX 92 2.3.4 Đánh giá chung thực trạng kỹ học tập rèn luyện kỹ học tập cho học viên bổ túc THPT trung tâm GDTX 96 Kết luận chƣơng 99 vii Chƣơng 3: BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN BỔ TÚC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN 100 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp rèn luyện kỹ học tập cho học viên bổ túc THPT trung tâm giáo dục thƣờng xuyên 100 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 100 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp 100 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 100 3.2 Biện pháp rèn luyện kỹ học tập cho học viên bổ túc THPT trung tâm giáo dục thƣờng xuyên 101 3.2.1 Cung cấp tri thức kỹ học tập rèn luyện kỹ học tập cho cán bộ, học viên bổ túc THPT trung tâm giáo dục thƣờng xuyên 101 3.2.2 Hồn thiện quy trình rèn luyện kỹ học tập vận dụng linh hoạt vào việc rèn luyện kỹ học tập cụ thể 105 3.2.3 Biên soạn tài liệu rèn luyện kỹ học tập cho học viên bổ túc THPT 110 3.2.4 Tổ chức rèn luyện kỹ học tập theo hƣớng tăng cƣờng tự rèn luyện ngƣời học trung tâm giáo dục thƣờng xuyên 114 3.2.5 Sử dụng đa dạng phối hợp linh hoạt hình thức tổ chức rèn luyện kỹ học tập cho học viên bổ túc THPT 117 3.3 Mối quan hệ biện pháp rèn luyện kỹ học tập cho học viên bổ túc THPT trung tâm giáo dục thƣờng xuyên 121 3.4 Tổ chức thực nghiệm rèn luyện kỹ học tập cho học viên bổ túc THPT trung tâm giáo dục thƣờng xuyên 123 3.4.1 Mục đích thực nghiệm 123 3.4.2 Cơ sở khoa học lựa chọn biện pháp thực nghiệm 124 3.4.3 Giả thuyết thực nghiệm 125 viii 3.4.4 Các giai đoạn (quy trình) thực nghiệm 125 3.4.5 Tiêu chí thang đánh giá kết thực nghiệm 126 3.4.6 Mẫu địa bàn thực nghiệm 128 3.4.7 Phƣơng pháp đánh giá thực nghiệm 128 3.4.8 Kết thực nghiệm 129 3.4.9 Kết luận thực nghiệm 142 Kết luận chƣơng 143 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 144 Kết luận 144 Khuyến nghị 146 2.1 Với Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên 146 2.2 Với học viên 147 TÀI LIỆU THAM KHẢO 148 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 157 PHỤ LỤC 158 19-PL nghiệp trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thƣờng xuyên, trƣờng trung cấp, trƣờng cao đẳng, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp 18 Số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02/10/2015: Nghị định quy định chế thu, quản lý học phí sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021 19 Số 09/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 27/02/2015 Bộ Lao động-Thƣơng binh Xã hội: Quy định chƣơng trình khung trình độ nghề, chƣơng trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 06 nghề: Nề - Hoàn thiện; Sửa chữa, vận hành tàu ; Kỹ thuật bảo dƣỡng khí tàu bay; Sửa chữa khí động lực; Sửa chữa máy nâng chuyển; Xếp dỡ giới tổng hợp 20 Các văn Sở GD&ĐT Bắc Ninh, Sở Lao động thƣơng binh xã hội quy định nhiệm vụ năm học hàng năm 20-PL Phụ lục 10: DANH SÁCH HỌC SINH HAI NHÓM THỰC NGHIỆM VÀ ĐỐI CHỨNG KHÁCH THỂ LỚP ĐỐI CHỨNG Giới tính Họ tên TT Nam Nữ Địa Ngày sinh Xã Huyện Nghiêm Hoàng Anh x 12/7/1998 Văn Môn Yên Phong Nghiêm Xuân Cảnh x 23/12/1998 Văn Môn Yên Phong Ngô Văn Chiến x 6/3/1998 Tam Giang Yên Phong Nguyễn Sơn Chúc x 10/8/1998 Thụy Hòa Yên Phong Lê Thị Kim Cƣơng 3/3/1998 Tam Giang Yên Phong Đỗ Trọng Diện x 3/7/1998 Tam Giang Yên Phong Nguyễn Văn Đạt x 11/10/1998 Tam Giang Yên Phong Nguyễn Văn Đức x 12/7/1998 Văn Mơn n Phong Nguyễn Đình Hà x 3/6/1998 Long Châu Yên Phong 10/7/1998 Thị Trấn Chờ Yên Phong x 10 Nguyễn Thị Hằng x 11 Nguyễn Đức Hiệp x 19/07/1998 Long Châu Yên Phong 12 Nguyễn Hiển Hiếu x 10/3/1998 Trung Nghĩa Yên Phong 13 Chu Văn Hiếu x 26/06/1998 Trung Nghĩa Yên Phong 14 Lê Đức Hiếu x 26/11/1998 Tam Giang Yên Phong 15 Nguyễn Thị Hoa 24/07/1998 Yên Phụ Yên Phong 16 Nghiêm Đình Hồng 12/10/1998 Thị Trấn Chờ n Phong 17 Nghiêm Thị Huệ x 5/16/1998 Thị Trấn Chờ Yên Phong 18 Mẫn Thị Huyền x 6/10/1998 Thị Trấn Chờ Yên Phong 19 Trần Quang Khanh 25/10/1996 Tam Giang Yên Phong 20 Nguyễn Thị Kim x 22/09/1998 Trung Nghĩa Yên Phong 21 Nguyễn Thị Liên x 14/10/1998 Trung Nghĩa Yên Phong 22 Nguyễn Thị Lụa x 19/11/1998 Trung Nghĩa Yên Phong 23 Mẫn Thị Luyến x 6/12/1998 Thị Trấn Chờ Yên Phong 24 Lê Đức Lƣơng 10/10/1998 Tam Giang Yên Phong x x x x 21-PL TT Giới tính Họ tên Nam Nữ Địa Ngày sinh Xã Huyện 27/04/1998 Trung Nghĩa Yên Phong x 12/8/1996 Tam Giang Yên Phong Ngọc x 4/11/1998 Trung Nghĩa Yên Phong 28 Trần Hoài Ninh x 16/1/1998 Tam Giang Yên Phong 29 Nguyễn Đức Mạnh x 4/12/1998 Đông Thọ Yên Phong 30 Lê Thị Mận 15/7/1998 Hòa Tiến Yên Phong 31 Nguyễn Nhƣ Phong x 6/5/1998 Trung Nghĩa Yên Phong 32 Ngô Quý Quốc x 22/11/1998 Tam Giang Yên Phong 33 Nghiêm Xuân Sang x 12/10/1998 Văn Môn Yên Phong 34 Nguyễn Thị Tâm x 23/05/1998 Trung Nghĩa Yên Phong 35 Nguyễn Thị Thanh x 15/03/1998 Hòa Tiến Yên Phong 36 Nguyễn Văn Thắng x 30/7/1998 Hòa Tiến Yên Phong 37 Nguyễn Thị Thúy x 31/07/1998 Hòa Tiến Yên Phong 38 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 8/25/1998 Trung Nghĩa Yên Phong 39 Chu Văn Tiến x 23/4/1998 Tam Giang Yên Phong 40 Chu Hoàng Tiến x 6/10/1998 Tam Giang Yên Phong 41 Nguyễn Bá Tuấn x 22/11/1998 Long Châu Yên Phong 42 Lê Quang Tùng x 7/26/1998 Tam Giang Yên Phong 43 Ngô Thị Tuyến x 2/3/1998 Trung Nghĩa Yên Phong 44 Lƣu Thị Hồng Vân x 1/10/1998 Trung Nghĩa Yên Phong 45 Nguyễn Thị Yến x 9/25/1998 Thị Trấn Chờ Yên Phong 46 Nguyễn Bá Tình x 12/6/1997 Trung Nghĩa Yên Phong 47 Nguyễn Văn Bắc x 24/11/1998 Thị Trấn Chờ Yên Phong 48 Nghiêm Đình Chí x 9/4/1998 n Phụ n Phong 49 Phạm Văn Cƣờng x 20/10/1998 Tam Giang Yên Phong 50 Ngô Văn Dân x 19/12/1998 Tam Giang Yên Phong 51 Chu Thị Dung 16/06/1997 Tam Giang Yên Phong 25 Nguyễn Thị Lý 26 Nguyễn Vũ Nam 27 Lƣu Vạn x x x x 22-PL Giới tính Họ tên TT Nam Nữ Địa Ngày sinh Huyện Xã 8/8/1998 Hòa Tiến Yên Phong x 26/7/1998 Tam Giang Yên Phong Hằng x 1/8/1998 Hòa Tiến Yên Phong 55 Nguyễn Thị Hiền x 24/9/1998 Thị Trấn Chờ Yên Phong 56 Lƣu Thị Hiền x 5/6/1998 Yên Trung Yên Phong 57 Trần Đình Hiệu 8/8/1998 Trung Nghĩa Yên Phong 58 Hoàng Thị Ánh Hồng 2/1/1998 Hòa Tiến n Phong 52 Đỗ Đình Đơng 53 Nguyễn Thị Hằng 54 Phùng Thanh x x x KHÁCH THỂ LỚP THỰC NGHIỆM Giới tính Họ tên TT Nam Nữ Ngày sinh Địa Xã Huyện 30/12/1998 Văn Môn Yên Phong 18/07/1998 Thị Trấn Chờ Yên Phong 8/28/1998 Yên Phụ Yên Phong x 30/03/1998 Thị Trấn Chờ Yên Phong Doanh x 11/11/1998 Mai Đình HH Lê Văn Duy x 24/06/1998 Đông Tiến Yên Phong Nguyễn Văn Đàn x 2/28/1998 Đơng Thọ n Phong Đỗ Chí Đạt x 26/09/1998 Tam Giang Yên Phong Dƣơng Minh Đạt x 15/8/1998 Đông Tiến Yên Phong 10 Nguyễn Đắc Đức x 11/23/1998 Mai Đình HH 11 Vũ Quang Giáp x 10/17/1997 Yên Phụ Yên Phong 12 Đinh Thị Hải x 2/28/1993 Yên Phụ Yên Phong 13 Dƣơng Thị Minh Hải x 11/5/1998 Yên Phụ Yên Phong 14 Đào Thị Hạnh x 20/02/1998 Yên Phụ Yên Phong 15 Nguyễn Thị Hằng x 8/7/1998 Thị Trấn Chờ Yên Phong 16 Phùng Thị Hiền x 11/6/1998 Yên Trung Yên Phong 17 Nguyễn Khắc Hoàn 5/19/1997 Thị Trấn Chờ Yên Phong 18 Nguyễn Thị Hồng 4/26/1998 Thị Trấn Chờ Yên Phong Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nguyễn Văn Bách Tô Thị Chinh Nguyễn Văn Dần Hoàng Quốc x x x x x 23-PL TT Giới tính Họ tên Nam Nữ Ngày sinh Địa Xã Huyện 19 Nguyễn Thị (A) Huyền x 1/1/1998 Mai Đình HH 20 Nguyễn Thị (B) Huyền x 8/1/1998 Đông Thọ Yên Phong 21 Nguyễn Thị Huyên x 4/10/1998 Thị Trấn Chờ Yên Phong 22 Trần Quang Hƣng 2/21/1998 Tam Giang Yên Phong 23 Nguyễn Thị Hƣờng x 2/1/1998 Long Châu Yên Phong 24 Nguyễn Thị Bích Liên x 16/11/1998 Đơng Thọ n Phong 25 Nguyễn Quang Linh 8/15/1998 Tam Đa Yên Phong 26 Nguyễn Thị Lụa 29/09/1998 Đông Thọ Yên Phong 27 Nguyễn Thành Nam 12/8/1998 Đông Thọ Yên Phong 28 Nguyễn Thị Ngà 15/11/1998 Đông Thọ Yên Phong 29 Nguyễn Năng 30 Nguyễn Thị Ninh 11/10/1997 Long Châu Yên Phong 5/13/1998 Dũng Liệt Yên Phong 31 Nguyễn Văn Minh 30/04/1998 Đông Thọ Yên Phong 32 Nguyễn Thị Phƣơng 13/11/1998 Đông Thọ Yên Phong 33 Cao Văn Quang x 07/08/1998 Đông tiến Yên Phong 34 Đặng Bá Quang x 14/8/1998 Thị Trấn Chờ Yên Phong 35 Nguyễn Hữu Thành x 11/07/1998 Long Châu Yên Phong 36 Trƣơng Văn Thành x 11/16/1998 Yên Trung Yên Phong 37 Nguyễn Thị Thi 25/6/1998 Thị Trấn Chờ Yên Phong 38 Vũ Văn Thuận x 18/5/1998 Yên Phụ Yên Phong 39 Đặng Đình Thƣởng x 26/11/1996 Thị Trấn Chờ Yên Phong 40 Ngô Văn Tiến x 12/01/1998 Trung Nghĩa Yên Phong 41 Nguyễn Duy Tiến x 4/3/1998 Thị Trấn Chờ Yên Phong 42 Nguyễn Hữu Trung 10/10/1998 Mai Đình HH 43 Đặng Đình Vũ x 10/15/1998 Thị Trấn Chờ Yên Phong 44 Nguyễn Công Nam x 8/14/1997 Thị Trấn Chờ Yên Phong 45 Nguyễn Văn Bát x 28/11/1998 Yên Trung Yên Phong 46 Nguyễn Văn Chiển x 8/2/1996 Tam Đa Yên Phong 47 Vũ Quyền Chinh x 9/27/1998 Yên Trung Yên Phong x x x x x x x Minh x x x x 24-PL TT Giới tính Họ tên Nam 48 Phạm Hùng Cƣờng 49 Vũ Thị Dinh 50 Nguyễn Công Dũng 51 Lƣơng Đức Nữ x Ngày sinh Địa Xã Huyện 12/13/1998 Tam Giang Yên Phong 25/10/1998 Tam Giang Yên Phong x 11/4/1998 Văn Môn Yên Phong Dƣơng x 4/24/1998 Yên Trung Yên Phong 52 Nguyễn Bá Đạt x 15/07/1998 Trung Nghĩa Yên Phong 53 Nguyễn Bá Đạt x 17/02/1998 Trung Nghĩa Yên Phong 54 Nguyễn Cơng Đồn x 22/8/1998 Trung Nghĩa n Phong 55 Nguyễn Công Đức x 16/02/1995 Dũng Liệt Yên Phong 56 Nguyễn Văn Giang x 6/2/1998 Văn Môn Yên Phong 57 Nguyễn Đức Giang x 21/02/1998 Văn Môn Yên Phong 58 Ngô Văn Hậu x 4/6/1998 Tam Đa Yên Phong x 0-PL Phụ lục 11: MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN Bảng Kết đo biến đổi kỹ quản lý thời gian học tập học viên nhóm đối chứng trước thực nghiệm Đối chứng TT Tiêu chí đánh giá Biết làm tốt Biết làm Biết làm trung tốt bình Khơng biết làm ̅ Thứ bậc SL % SL % SL % SL % 14 23,5 16 27,0 14 23,5 15 26,1 2,48 22 19,1 27 23,5 48 41,7 18 15,7 2,46 Biết tổng xác định công việc quan trọng cấp thiết sống, học tập để ƣu tiên giải 10,4 14,8 29 50,4 14 24,3 2,11 Biết bố trí hài hòa học tập sinh hoạt, làm việc nghỉ ngơi 13 21,7 11 19,1 21 35,7 14 23,5 2,39 Biết lập kế hoạch quản lý thời gian triển khai thực kế hoạch quản lý thời gian học tập phù hợp với yêu cầu giáo dục nhà trƣờng 7,8 9,6 29 52,2 18 30,4 1,95 Biết dựa vào kế hoạch giáo dục nhà trƣờng để xếp hợp lý thời gian học tập công việc khác Biết xếp thời gian học tập 1-PL Đối chứng TT Tiêu chí đánh giá Biết dựa vào kế hoạch giáo dục nhà trƣờng để xếp hợp lý thời gian học tập công việc khác Biết xếp thời gian học tập Biết tổng xác định công việc quan trọng cấp thiết sống, học tập để ƣu tiên giải X Biết làm tốt Biết làm Biết làm trung tốt bình Khơng biết làm ̅ Thứ bậc SL % SL % SL % SL % 14 23,5 16 27,0 14 23,5 15 26,1 2,48 22 19,1 27 23,5 48 41,7 18 15,7 2,46 10,4 14,8 29 50,4 14 24,3 2,11 2,28 2-PL Bảng Kết đo biến đổi kỹ quản lý thời gian học tập học viên nhóm thực nghiệm trước thực nghiệm Thực nghiệm TT Tiêu chí đánh giá Biết làm tốt Biết làm Biết làm trung tốt bình Khơng biết làm ̅ Thứ bậc SL % SL % SL % SL % 11 19,1 16 26,1 20 34,8 11 18,3 2,28 10 16,5 13 21,7 24 40,9 12 20,9 2,43 Biết tổng xác định công việc quan trọng cấp thiết sống, học tập để ƣu tiên giải 11 19,1 12 20,9 20 33,9 15 26,1 2,34 Biết bố trí hài hòa học tập sinh hoạt, làm việc nghỉ ngơi 10,4 14,8 32 54,8 12 20,0 2,33 Biết lập kế hoạch quản lý thời gian triển khai thực kế hoạch quản lý thời gian học tập phù hợp với yêu cầu giáo dục nhà trƣờng 9,6 13,0 29 49,6 16 27,8 2,16 Biết dựa vào kế hoạch giáo dục nhà trƣờng để xếp hợp lý thời gian học tập công việc khác Biết xếp thời gian học tập X 2,31 3-PL Bảng Kết đo thay đổi ý thức học tập học viên nhóm đối chứng trước thực nghiệm Đối chứng TT Tiêu chí đánh giá Rất thƣờng Thƣờng xuyên xuyên Đôi Không thực SL % SL % SL % SL % ̅ Thứ bậc Chuyên cần học 13,0 13 21,7 31 53,9 11,3 2,37 2 Tập trung nghe ghi giảng 14,8 14 24,3 27 46,1 14,8 2,39 Tham gia xây dựng lớp 11 19,1 11,3 30 52,2 10 17,4 2,32 Đọc sách giáo khoa trƣớc học 10,4 11,3 33 56,5 13 21,7 2,10 5 Làm tập nhà 14,3 10 17,2 30 52,2 10 16,3 2,30 X 2,30 4-PL Bảng Kết đo thay đổi ý thức học tập học viên nhóm thực nghiệm trước thực nghiệm Thực nghiệm TT Tiêu chí đánh giá Rất thƣờng Thƣờng xuyên xuyên Đôi Không thực SL % SL % SL % SL % ̅ Thứ bậc Chuyên cần học 13,0 11 19,1 30 52,2 15,7 2,30 Tập trung nghe ghi giảng 11 19,1 15 26,1 14 24,3 18 30,4 2,34 Tham gia xây dựng lớp 18 15,7 25 21,7 49 42,6 23 20,0 2,33 Đọc sách giáo khoa trƣớc học 10 17,4 16 27,0 12 20,9 20 34,8 2,27 Làm tập nhà 11,3 14 24,3 28 48,7 15,7 2,31 X 2,31 5-PL Bảng Kết đo biến đổi kỹ quản lý thời gian học tập học viên nhóm đối chứng sau thực nghiệm Đối chứng TT Tiêu chí đánh giá Biết làm tốt Biết làm Biết làm trung tốt bình Khơng biết làm ̅ Thứ bậc SL % SL % SL % SL % 13 22,6 16 27,0 15 26,1 14 24,3 2,48 13,0 10 17,4 23 39,1 18 30,4 2,13 Biết tổng xác định công việc quan trọng cấp thiết sống, học tập để ƣu tiên giải 10,4 11 19,1 28 47,8 13 22,6 2,17 Biết bố trí hài hòa học tập sinh hoạt, làm việc nghỉ ngơi 11,3 14,8 33 58,3 15,7 2,22 Biết lập kế hoạch quản lý thời gian triển khai thực kế hoạch quản lý thời gian học tập phù hợp với yêu cầu giáo dục nhà trƣờng 14,8 10 16,5 27 47,8 12 20,9 2,25 Biết dựa vào kế hoạch giáo dục nhà trƣờng để xếp hợp lý thời gian học tập công việc khác Biết xếp thời gian học tập X 2,25 6-PL Bảng Kết đo biến đổi kỹ quản lý thời gian học tập học viên nhóm thực nghiệm sau thực nghiệm Thực nghiệm TT Tiêu chí đánh giá Biết làm tốt Biết làm Biết làm trung tốt bình Khơng biết làm ̅ Thứ bậc SL % SL % SL % SL % 12 20,4 18 31,5 19 33,3 14,8 2,57 10 16,7 14 24,1 21 37 13 22,2 2,35 Biết tổng xác định công việc quan trọng cấp thiết sống, học tập để ƣu tiên giải 17 29,6 13,0 23 40,7 10 16,7 2,56 Biết bố trí hài hòa học tập sinh hoạt, làm việc nghỉ ngơi 13 22,2 16 27,8 21 37,0 13,0 2,59 Biết lập kế hoạch quản lý thời gian triển khai thực kế hoạch quản lý thời gian học tập phù hợp với yêu cầu giáo dục nhà trƣờng 15 25,9 13 22,2 24 42,6 9,3 2,65 Biết dựa vào kế hoạch giáo dục nhà trƣờng để xếp hợp lý thời gian học tập công việc khác Biết xếp thời gian học tập X 2,51 7-PL Bảng Kết đo thay đổi ý thức học tập học viên nhóm đối chứng sau thực nghiệm Đối chứng TT Tiêu chí đánh giá Rất thƣờng Thƣờng xuyên xuyên Đôi Không thực SL % SL % SL % SL % ̅ Thứ bậc Chuyên cần học 10 17,4 12 20,0 23 40,9 13 21,7 1,33 Tập trung nghe ghi giảng 11 18,3 14 23,5 20 35,7 13 22,6 2,37 Tham gia xây dựng lớp 15 25,2 13,0 20 35,7 15 26,1 2,37 Đọc sách giáo khoa trƣớc học 11 18,3 15 25,2 23 41,7 14,8 2,47 Làm tập nhà 7,8 11,3 35 61,7 11 19,1 2,08 X 2,32 8-PL Bảng Kết đo thay đổi ý thức học tập học viên nhóm thực nghiệm sau thực nghiệm Thực nghiệm TT Tiêu chí đánh giá Rất thƣờng Thƣờng xuyên xuyên Đôi Không thực SL % SL % SL % SL % ̅ Thứ bậc Chuyên cần học 14,8 21 37,0 20 35,2 13,0 2,54 Tập trung nghe ghi giảng 16 27,8 18 31,5 18 31,5 9,3 2,78 3 Tham gia xây dựng lớp 25 43,1 13 22,4 16 27,59 6,90 3,02 Đọc sách giáo khoa trƣớc học 20 34,5 18 31,0 15 25,9 8,6 2,90 Làm tập nhà 12 20,4 7,4 29 51,9 12 20,4 2,28 X 2,70 ... pháp rèn luyện kỹ học tập cho học viên bổ túc THPT trung tâm giáo dục thƣờng xuyên 9 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG HỌC TẬP CHO HỌC VIÊN BỔ TÚC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC... pháp rèn luyện kỹ học tập cho học viên bổ túc THPT trung tâm giáo dục thƣờng xuyên 101 3.2.1 Cung cấp tri thức kỹ học tập rèn luyện kỹ học tập cho cán bộ, học viên bổ túc THPT trung tâm giáo. .. dạy học trung tâm giáo dục thƣờng xuyên 38 1.4.3 Phân loại kỹ học tập kỹ học tập học viên bổ túc THPT trung tâm giáo dục thƣờng xuyên 39 1.5 Rèn luyện kỹ học tập cho học viên bổ túc
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn luyện kỹ năng học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên (Luận án tiến sĩ), Rèn luyện kỹ năng học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay