Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và thực trạng điều trị trầm cảm ở người bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực tại viện sức khoẻ tâm thần

184 9 0
  • Loading ...
1/184 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2018, 13:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LÊ THỊ THU HÀ NGHI£N CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG Và THựC TRạNG ĐIềU TRị TRầM CảM NGườI BệNH RốI LOạN CảM XúC LƯỡNG CựC TạI VIệN SứC KHỏe TâM THầN LUN N TIN SĨ Y HỌC HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y H NI Lấ TH THU H NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG Và THựC TRạNG ĐIềU TRị TRầM CảM NGườI BệNH RốI LOạN CảM XúC LƯỡNG CựC TạI VIệN SứC KHỏe TâM THầN Chuyờn ngnh: Tõm thn Mó s: 62720148 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Kim Việt PGS.TS Trần Hữu Bình HÀ NỘI - 2018 LỜI CẢM ƠN Tơi xin chân thành cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau đại học, Bộ mơn Tâm thần - Trường Đại Học Y Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Ban lãnh đạo Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai tạo điều kiện giúp đỡ q trình học tập nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn Hội đồng khoa học có góp ý sâu sắc để tơi hồn thiện luận án với chất lượng tốt Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới PGS.TS Nguyễn Kim Việt PGS.TS Trần Hữu Bình, người thầy với tất tâm huyết tình cảm tơi suốt chặng đường Tôi xin cảm ơn tập thể thầy cô môn Tâm Thần, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận án Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu họ thực người thầy đáng quý để giúp thực luận án Cuối cùng, với tất tình cảm chân thành, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn với bố mẹ, chồng con, với bạn bè, anh chị em đồng nghiệp điểm tựa cho vững bước Hà Nội, ngày tháng năm 2018 LÊ THỊ THU HÀ LỜI CAM ĐOAN Tôi Lê Thị Thu Hà, nghiên cứu sinh khóa 29 Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Tâm Thần, xin cam đoan: Đây luận án thân trực tiếp thực hướng dẫn Thầy PGS.TS Nguyễn Kim Việt PGS.TS Trần Hữu Bình Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày tháng năm 2018 LÊ THỊ THU HÀ DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ATK An thần kinh CGI Thang đánh giá chung lâm sàng (The Clinical Global Impressions Scale) CKS Chỉnh khí sắc CTC Chống trầm cảm DSM Tài liệu chẩn đoán thống kê rối loạn tâm thần (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) GĐHC Giai đoạn hưng cảm GĐTC Giai đoạn trầm cảm ICD - 10 Bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 (International Classification of Diseases, 10th edition) RLCXLC Rối loạn cảm xúc lưỡng cực RLTCTD Rối loạn trầm cảm tái diễn TDKMM Tác dụng không mong muốn VSKTT Viện Sức khoẻ Tâm thần MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 TRẦM CẢM VÀ RỐI LOẠN CẢM XÚC LƯỠNG CỰC 1.1.1 Khái niệm trầm cảm rối loạn cảm xúc lưỡng cực 1.1.2 Lịch sử nghiên cứu, tên gọi, định nghĩa phân loại rối loạn cảm xúc lưỡng cực 1.1.3 Bệnh nguyên, bệnh sinh rối loạn cảm xúc lưỡng cực 1.2 ĐẶC ĐIỂM TRẦM CẢM TRONG RỐI LOẠN CẢM XÚC LƯỠNG CỰC 11 1.2.1 Đặc điểm chung trầm cảm 11 1.2.2 Những đặc điểm trầm cảm rối loạn cảm xúc lưỡng cực 15 1.3 ĐIỀU TRỊ TRẦM CẢM TRONG RỐI LOẠN CẢM XÚC LƯỠNG CỰC 25 1.3.1 Nguyên tắc điều trị 25 1.3.2 Các lựa chọn điều trị 30 1.3.3 Tái diễn giai đoạn bệnh phục hồi chức 36 1.4 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI 39 1.4.1 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng trầm cảm rối loạn cảm xúc lưỡng cực 39 1.4.2 Nghiên cứu thực trạng điều trị trầm cảm 42 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 43 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 43 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 44 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 44 2.2.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 44 2.2.2 Thiết kế nghiên cứu 44 2.2.3 Cỡ mẫu nghiên cứu 45 2.2.4 Các công cụ nghiên cứu 45 2.2.5 Các biến số nghiên cứu 48 2.2.6 Cách thức thu thập số liệu 53 2.2.7 Xử lý số liệu, bàn luận kết luận công bố khoa học 55 2.3 PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU 56 2.4 CÁC SAI SỐ TRONG NGHIÊN CỨU VÀ CÁCH KHẮC PHỤC 56 2.5 ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU 57 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 58 3.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG NHÓM ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 58 3.1.1 Đặc điểm giới tính, nhóm tuổi thời điểm nghiên cứu 58 3.1.2 Đặc điểm nơi cư trú, tình trạng nhân, hồn cảnh sống, trình độ học vấn 59 3.1.3 Đặc điểm học vấn, nghề nghiệp 60 3.2 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TRẦM CẢM TRONG RỐI LOẠN CẢM XÚC LƯỠNG CỰC 61 3.2.1 Đặc điểm tiền sử rối loạn/ bệnh 61 3.2.2 Đặc điểm trầm cảm bệnh nhân nghiên cứu 65 3.2.3 Đặc điểm đáp ứng điều trị 76 3.3 ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU TRỊ TRẦM CẢM TRONG RỐI LOẠN CẢM XÚC LƯỠNG CỰC 79 3.3.1 Đặc điểm số ngày điều trị theo thể bệnh 79 3.3.2 Đặc điểm sử dụng thuốc 80 3.3.3 Đặc điểm thuyên giảm triệu chứng 84 3.3.4 Đặc điểm tình trạng bệnh lúc viện 86 3.3.5 Sự tuân thủ điều trị 87 3.3.6 Sự tái diễn, tái phát sau 12 tháng theo dõi 87 3.3.7 Chức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội sau 12 tháng theo dõi 89 3.3.8 Một số yếu tố liên quan ảnh hưởng đến tái phát, tái diễn rối loạn cảm xúc lưỡng cực sau 12 tháng theo dõi điều trị 90 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 92 4.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG NHÓM ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 92 4.1.1 Đặc điểm giới tính, tuổi bệnh nhân thời điểm nghiên cứu 92 4.1.2 Đặc điểm nơi cư trú, tình trạng nhân, hồn cảnh sống, trình độ học vấn 93 4.1.3 Đặc điểm học vấn, nghề nghiệp 94 4.2 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TRẦM CẢM TRONG RLCXLC 95 4.2.1 Đặc điểm tiền sử rối loạn bệnh 95 4.2.2 Đặc điểm lâm sàng trầm cảm rối loạn cảm xúc lưỡng cực 102 4.3 THỰC TRẠNG ĐIỀU TRỊ TRẦM CẢM TRONG RLCXLC 125 4.3.1 Đặc điểm số ngày điều trị theo thể bệnh 125 4.3.2 Đặc điểm sử dụng thuốc 126 4.3.3 Đặc điểm thuyên giảm triệu chứng 130 4.3.4 Đặc điểm tình trạng bệnh lúc viện 134 4.3.5 Đặc điểm tuân thủ sau 12 tháng theo dõi 135 4.3.6 Sự tái diễn, tái phát sau 12 tháng theo dõi 136 4.3.7 Chức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội sau năm theo dõi 137 4.3.8 Một số yếu tố liên quan tới tái phát, tái diễn giai đoạn bệnh 138 4.4 NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 140 4.4.1 Các tiến 140 4.4.2 Các hạn chế 141 KẾT LUẬN 142 KIẾN NGHỊ 144 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Mười mục tiêu can thiệp quan trọng RLCXLC 28 Bảng 1.2 Mục tiêu phương pháp điều trị RLCXLC 30 Bảng 1.3 So sánh hướng dẫn điều trị trầm cảm lưỡng cực cấp 31 Bảng 1.4 Hướng dẫn điều trị rối loạn cảm xúc lo âu Canada 32 Bảng 1.5 So sánh hướng dẫn cho điều trị trì 35 Bảng 2.1 Các tiêu chuẩn đáp ứng diễn biến bệnh 47 Bảng 2.2 Chỉ số hiệu thang CGI 48 Bảng 3.1 Đặc điểm giới tính, nhóm tuổi 58 Bảng 3.2 Đặc điểm cư trú, tôn giáo, nhân, kinh tế gia đình 59 Bảng 3.3 Đặc điểm học vấn, nghề nghiệp 60 Bảng 3.4 Đặc điểm tuổi khởi phát 62 Bảng 3.5 Đặc điểm giai đoạn bệnh 62 Bảng 3.6 Đặc điểm số giai đoạn bệnh trước vào viện 63 Bảng 3.7 Thời gian kéo dài giai đoạn trầm cảm trước vào viện 64 Bảng 3.8 Các triệu chứng thời kì khởi phát 67 Bảng 3.9 Cách thức xuất triệu chứng thời kì khởi phát 68 Bảng 3.10 Các triệu chứng đặc trưng thời kì tồn phát 69 Bảng 3.11 Các triệu chứng phổ biến thời kì tồn phát 70 Bảng 3.12 Các triệu chứng thể thời kì tồn phát 71 Bảng 3.13 Ý tưởng, toan tự sát 73 Bảng 3.14 Các triệu chứng trầm cảm khơng điển hình 73 Bảng 3.15 Các triệu chứng hưng cảm trạng thái trầm cảm hỗn hợp 74 Bảng 3.16 Các triệu chứng lo âu 75 Bảng 3.17 Các tức giận, dễ bị kích thích 76 Bảng 3.18 Số ngày điều trị theo thể bệnh 79 Bảng 3.19 Đặc điểm sử dụng phối hợp thuốc 80 Bảng 3.20 Đặc điểm sử dụng thuốc chỉnh khí sắc 80 Bảng 3.21 Đặc điểm sử dụng thuốc an thần kinh 81 Bảng 3.22 Đặc điểm sử dụng thuốc chống trầm cảm 82 Bảng 3.23 Đặc điểm tác dụng không mong muốn 83 Bảng 3.24 Trên thang điểm CGI 86 Bảng 3.25 Trên thang BECK 86 Bảng 3.26 Chức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội sau 12 tháng 89 Bảng 3.27 Một số yếu tố liên quan đến tái phát, tái diễn sau 12 tháng điều trị 90 Bảng 4.1 So sánh tỷ lệ tái phát, tái diễn với số tác giả 136 ... trị trầm cảm người bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực Viện Sức khoẻ Tâm thần với mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng trầm cảm rối loạn cảm xúc lưỡng cực Đánh giá thực trạng điều trị trầm cảm rối loạn. .. nguyên, bệnh sinh rối loạn cảm xúc lưỡng cực 1.2 ĐẶC ĐIỂM TRẦM CẢM TRONG RỐI LOẠN CẢM XÚC LƯỠNG CỰC 11 1.2.1 Đặc điểm chung trầm cảm 11 1.2.2 Những đặc điểm trầm cảm rối loạn cảm xúc lưỡng. .. cảm rối loạn cảm xúc lưỡng cực 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 TRẦM CẢM VÀ RỐI LOẠN CẢM XÚC LƯỠNG CỰC 1.1.1 Khái niệm trầm cảm rối loạn cảm xúc lưỡng cực Trầm cảm trạng thái bệnh lý cảm xúc, biểu q trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và thực trạng điều trị trầm cảm ở người bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực tại viện sức khoẻ tâm thần , Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và thực trạng điều trị trầm cảm ở người bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực tại viện sức khoẻ tâm thần

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay