Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn con từ sau khi sinh đến khi cai sữa tại trại Thành – Thúy Kỳ Sơn Hòa Bình và biện pháp phòng trị (Khóa luận tốt nghiệp)

61 6 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2018, 12:30

Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn con từ sau khi sinh đến khi cai sữa tại trại Thành – Thúy Kỳ Sơn Hòa Bình và biện pháp phòng trị (Khóa luận tốt nghiệp)Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn con từ sau khi sinh đến khi cai sữa tại trại Thành – Thúy Kỳ Sơn Hòa Bình và biện pháp phòng trị (Khóa luận tốt nghiệp)Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn con từ sau khi sinh đến khi cai sữa tại trại Thành – Thúy Kỳ Sơn Hòa Bình và biện pháp phòng trị (Khóa luận tốt nghiệp)Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn con từ sau khi sinh đến khi cai sữa tại trại Thành – Thúy Kỳ Sơn Hòa Bình và biện pháp phòng trị (Khóa luận tốt nghiệp)Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn con từ sau khi sinh đến khi cai sữa tại trại Thành – Thúy Kỳ Sơn Hòa Bình và biện pháp phòng trị (Khóa luận tốt nghiệp)Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn con từ sau khi sinh đến khi cai sữa tại trại Thành – Thúy Kỳ Sơn Hòa Bình và biện pháp phòng trị (Khóa luận tốt nghiệp)Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn con từ sau khi sinh đến khi cai sữa tại trại Thành – Thúy Kỳ Sơn Hòa Bình và biện pháp phòng trị (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - VŨ HỮU TÙNG Tên đề tài: “TÌNH HÌNH MẮC HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY Ở LỢN CON TỪ SAU KHI SINH ĐẾN KHI CAI SỮA TẠI TRẠI THÀNH – THÚY, KỲ SƠN, HỊA BÌNH VÀ BIỆN PHÁP PHỊNG TRỊ” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Chăn ni Thú y Khoa: Chăn ni Thú y Khố học: 2013 – 2017 Thái Nguyên, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - VŨ HỮU TÙNG Tên đề tài: “TÌNH HÌNH MẮC HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY Ở LỢN CON TỪ SAU KHI SINH ĐẾN KHI CAI SỮA TẠI TRẠI THÀNH – THÚY, KỲ SƠN, HỊA BÌNH VÀ BIỆN PHÁP PHỊNG TRỊ” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Chăn ni Thú y Lớp: CNTY45N01 Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2013 - 2017 Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S Trần Nhật Thắng Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian nghiên cứu, để hồn thành khóa luận mình, em nhận đƣợc bảo tận tình thầy giáo hƣớng dẫn, giúp đỡ Nhà trƣờng, Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y trang trại chăn nuôi lợn công ty XNK BIOVET Em nhận đƣợc cộng tác nhiệt tình bạn đồng nghiệp, giúp đỡ, cổ vũ động viên ngƣời thân gia đình Nhân dịp em xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo Th.s Trần Nhật Thắng tận tình trực tiếp hƣớng dẫn em thực đề tài hồn thành khóa luận Em xin cảm ơn Nhà trƣờng, Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y tạo điều kiện thuận lợi cho phép em thực đề tài tốt nghiệp đại học Em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới Cơng ty XNK BIOVET, chủ trang trại, tồn thể anh chị em công nhân trang trại hợp tác giúp đỡ bớ trí thí nghi ệm, theo dõi tiêu thu thập số liệu làm sở cho khóa luận Em xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, ngƣời thân bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ động viên em suốt thời gian hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 28 tháng 11 năm 2017 Sinh viên Vũ Hữu Tùng ii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1 Kết sản xuất sở năm gần Bảng 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 23 Bảng 4.1 Kết công tác phục vụ sản xuất 33 Bảng 4.2 Tỷ lệ mắc hội chứng tiêu chảy (HCTC) theo đàn theo cá thể lợn sau sinh đến cai sữa nuôi sở 34 Bảng 4.3 Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy lợn theo lứa tuổi 36 Bảng 4.4 Tình hình mắc tiêu chảy theo tính biệt 40 Bảng 4.5 Một số triệu chứng lâm sàng điển hình lợn mắc tiêu chảy (n =174) 41 Bảng 4.6 Tỷ lệ lợn chết mắc tiêu chảy theo tuổi (%) 42 Bảng 4.7 Hiê ̣u điều trị bệnh theo hai phác đồ 44 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Cs: Cộng DNA: Deoxyribonucleic acid ĐVT: Đơn vị tính E.coli: Escherichia coli HCTC: Hội chứng tiêu chảy LMLM: Lở mồm long móng Nxb: Nhà xuất STT: Số thứ tự T.G.E: Transmissible Gastroenteritis TT: Thể trọng VTM: Vitamin XNK: Xuất nhập iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, sở vật chất sở thực tập 2.1.2 Đối tƣợng kết sản xuất sở 2.1.3 Những nghiên cứu hội chứng tiêu chảy lợn 2.1.4 Một số loại vi sinh vật gây bệnh 12 2.1.5 Một số loại thuốc để điều trị hội chứng tiêu chảy 14 2.2 Tổng quan nghiên cƣ́u và ngoài nƣớc 18 2.2.1 Tổng quan nghiên cứu nƣớc 18 2.2.2 Tổng quan nghiên cứu nƣớc 20 Phần ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 22 3.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 22 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 22 3.3 Nô ̣i dung tiến hành 22 3.4 Các tiêu phƣơng pháp theo dõi 22 3.4.1 Các tiêu theo dõi 22 3.4.2 Phƣơng pháp theo dõi 22 v 3.4.3 Phƣơng pháp xác định tiêu theo dõi 24 Phần KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Công tác phục vụ sản xuất 26 4.1.1 Công tác chăn nuôi 26 4.1.2 Công tác thú y 29 4.1.3 Công tác khác 32 4.2 Kết nghiên cứu thảo luận 33 4.2.1 Tỷ lệ mắc hội chứng tiêu chảy (HCTC) theo đàn theo cá thể lợn sau sinh đến cai sữa nuôi sở 33 4.2.2 Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy lợn theo ngày tuổi 36 4.2.3 Tình hình mắc tiêu chảy lợn theo tính biệt 39 4.2.4 Một số triệu chứng lâm sàng điển hình lợn mắc tiêu chảy 40 4.2.5 Kết điều tra số lợn chết tiêu chảy theo ngày tuổi 42 4.2.6 Hiê ̣u điều trị HCTC lợn theo hai phác đồ 44 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 46 5.1 Kết luận 46 5.2 Đề nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 I Tài liệu tiếng Việt 48 II Tài liệu tiếng nƣớc 51 PHỤ LỤC 52 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Việt Nam nƣớc có sản lƣợng thịt tiêu thụ bình qn đầu ngƣời khơng ngừng tăng lên qua năm với mức tăng trƣởng khoảng 2,19 % năm Tính đến năm 2013, ngƣời Việt Nam tiêu thụ 49,3 kg thịt (tƣơng đƣơng khoảng 30 kg thịt xẻ/năm) chủ yếu sản phẩm chăn ni lợn Chính mà Đảng Nhà nƣớc đặc biệt quan tâm đến công tác giống không ngừng nâng cao suất ngành chăn nuôi lợn Hàng loạt vấn đề quản lý, kỹ thuật chăn nuôi lợn nƣớc ta đƣợc nhà khoa học nghiên cứu giải nhằm tiến kịp với trình độ chăn ni nƣớc khu vực giới Đặc biệt nƣớc ta nƣớc thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm nên thích hợp cho bệnh truyền nhiễm phát triển mạnh lây lan nhanh Do gây ảnh hƣởng khơng nhỏ đến ngành chăn ni lợn Ngồi yếu tố nhƣ giống thức ăn dinh dƣỡng, điều kiện khí hậu cơng tác thú y quan trọng định thành bại ngành chăn ni nói chung chăn ni lợn nói riêng Riêng lợn điều kiện nóng ẩm nhƣ nƣớc ta tình hình dịch bệnh xảy phức tạp đặc biệt hội chứng tiêu chảy lợn lứa tuổi khác Vì việc phòng điều trị vấn đề cần thiết Xuất phát từ thực tế với giúp đỡ thầy giáo hƣớng dẫn, chúng em tiến hành nghiên cứu chuyên đề: “Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy lợn từ sau sinh đến cai sữa trại Thành – Thúy, Kỳ Sơn, Hòa Bình biện pháp phòng trị’’ 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích - Nâng cao đƣợc trình độ chun mơn - Nắm bắt đƣợc tình hình phát triển chăn nuôi địa phƣơng, phƣơng pháp chăn nuôi đúng, cách phòng chống dịch bệnh sở chăn nuôi - Biết đƣợc nguyên nhân biện pháp điều trị hội chứng tiêu chảy lợn 1.2.2 Yêu cầu - Xác định đƣợc tình hình nhiễm hội chứng tiêu chảy lợn nuôi trang trại lợn Thành – Thúy, Kỳ Sơn, Hòa Bình - Biết đƣợc triệu chứng, hiểu đƣợc nguyên nhân, biết cách chẩn đoán điều trị Hội chứng tiêu chảy lợn đạt kết cao Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, sở vật chất sở thực tập Trại heo nái sinh sản Phan Tấn Thành sử dụng sản phẩm thuốc công ty cổ phần XNK Biovet Trại có diện tích 1,8 nằm xã Dân Hạ Kỳ Sơn – Hòa Bình, trại nằm gần đƣờng giao thơng nên thuận tiện cho việc sản xuất Trại cách xa khu dân cƣ nên ảnh hƣởng tới ngƣời dân, đặc biệt ô nhiễm mùi tiếng ồn Đồng thời giúp cho trại phòng chống đƣợc dịch bệnh lây lan từ bên khu dân cƣ nhƣ dịch bệnh từ bên phát tán ngồi Trại heo nái sinh sản Phan Tấn Thành nói riêng tỉnh Hòa Bình nói chung tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc nên khí hậu mang tính chất nhiệt đới gió mùa, mùa hè thƣờng nóng ẩm mƣa nhiều, mùa đông lạnh khô hanh Trại bắt đầu đƣợc xây dựng vào năm 2013 đến tháng năm 2014 bắt đầu vào chăn ni Trại gồm khu khu hành khu sản xuất Khu hành gồm phòng ban trại nhƣ phòng chủ trại, phòng họp, nhà ăn nhà cho cơng nhân Hệ thống phòng sát trùng tự động trƣớc vào khu vực sản xuất, có phòng thay quần áo công nhân khu sản xuất gồm dãy nhà gồm có chuồng với chuồng có diện tích 700 m2, khu ni nhốt lợn đực có 80 m2 Chuồng nuôi đƣợc xây dựng gạch xi măng Mái đƣợc lợp hai lớp tôn Đầu chuồng đƣợc lắp đặt dàn mát lƣới lọc dày, giầy hút ẩm, có hệ thống tƣới nƣớc ẩm hệ thống bạt che di động chắn gió, mƣa Cuối chuồng đƣợc lắp đặt hệ thống quạt hút gió Các chuồng đƣợc thiết kế khung sắt chắn Nền chuồng bầu đƣợc lát bắng bê tơng có lỗ đục Nền chuồng đẻ đƣợc lát đan nhựa bê tơng có lỗ đục Nền chuồng hậu bị chuồng nuôi lợn cai sữa đƣợc 40 Kết theo dõi đƣợc thể bảng 4.4 Bảng 4.4 Tình hình mắc tiêu chảy theo tính biệt Lợn đực Lợn Tuổi Số lợn Số lợn Tỷ lệ Số lợn Số lợn Tỷ lệ (ngày tuổi) theo dõi mắc mắc theo dõi mắc mắc (con) (con) (%) (con) (con) (%) 1-7 124 26 20,96 120 23 19,16 - 14 120 34 28,33 117 33 28,20 14 - 21 121 30 24,79 116 28 24,13 Tổng 365 90 24,66 353 84 23,79 Số liệu bảng 4.4 thấy, tỷ lệ lợn mắc tiêu chảy lợn lợn đực khơng có khác biệt lắm, tỷ lệ lợn mắc tiêu chảy 23,79 %, tỷ lệ lợn đực mắc tiêu chảy 24,66 % Do khơng có chênh lệch tính biệt 4.2.4 Một số triệu chứng lâm sàng điển hình lợn mắc tiêu chảy Để chẩn đốn xác đƣa phác đồ điều trị có hiệu cao, cúng ta phải dựa vào phƣơng pháp chẩn đoán hay dùng thực tế, phƣơng pháp chẩn đoán dựa vào triệu chứng lâm sàng Trong thời gian thực tập, em tiến hành theo dõi triệu chứng lâm sàng 93 lợn mắc hội chứng tiêu chảy Kết trình bày bảng 4.5: 41 Bảng 4.5 Một số triệu chứng lâm sàng điển hình lợn mắc tiêu chảy (n =174) Triệu chứng STT Số Số có theo dõi biểu (con) (con) Phân lỗng, khắm, Tỷ lệ (%) 174 100 Niêm mạc nhợt nhạt, khô 90 51,72 Mệt mỏi, ủ rũ, lƣời vận 152 87,35 trắng, vàng động 174 Giảm ăn, bỏ ăn (bú) 118 67,82 Lông xù 124 71,26 Mắt lõm sâu 105 60,34 Số liệu bảng 4.5 cho thấy, lợn mắc hội chứng tiêu chảy có triệu chứng điển hình nhƣ: Khi vật bị bệnh, vật bị nƣớc, chất điện giải, gây rối loạn trình trao đổi chất, làm cho vật tiêu hao lƣợng, trạng thái ủ rũ, mệt mỏi, lƣời vận động (87,35 %), bị sốt nhẹ (40 – 41oC) ngày đầu bệnh nhƣng sau giảm dần trở lại bình thƣờng Mặt khác, thức ăn đƣờng tiêu hố khơng tiêu bị lên men sinh gây đầy bụng, vật khơng có cảm giác thèm ăn, mà lợn mắc hội chứng tiêu chảy vật giảm bú mẹ chiếm 67,82 % Đối với lợn tiêu chảy, triệu chứng điển hình để phát bệnh, triệu chứng phân lỗng, tanh, khắm, màu trắng, vàng hay nâu, có lẫn bọt khí lổn nhổn phân theo Tỷ lệ lợn mắc bệnh có triệu chứng cao: 100 % Phân lỏng hay sền sệt, phân thƣờng dính vào đi, hậu môn hay mông lợn Phân lợn lỏng tác động độc tố vi khuẩn đƣờng ruột, nƣớc không đƣợc hấp thu vào thể mà nƣớc đƣợc đƣa từ thể 42 ruột Tại ruột, lên men sinh vi khuẩn làm xuất bọt khí lổn nhổn phân Với lợn bị tiêu chảy, hầu hết thức ăn chƣa đƣợc tiêu hoá hết, dƣới tác động vi khuẩn, tạo sản phẩm trung gian làm cho phân có nhiều màu sắc khác có mùi khó chịu, gần chuồng ni lợn nái có lợn mắc bệnh, ngƣời ta dễ dàng phát bệnh nhờ mùi phân màu phân Lợn bị tiêu chảy dẫn đến bị nƣớc, gây rối loạn trao đổi chất thể, gây thiếu máu Vì vậy, lợn mắc bệnh thƣờng gặp triệu chứng nhƣ: Niêm mạc nhợt nhạt, khô chiếm tỷ lệ 51,72 %, mắt lõm sâu chiếm 60,34 %, lông xù 71,26 % 4.2.5 Kết điều tra số lợn chết tiêu chảy theo ngày tuổi Để đánh giá tỷ lệ chết mắc bệnh chúng em điều tra số lợn chết qua tháng từ tháng 6/2016 đến tháng 11/2016 Kết điều tra đƣợc trình bày bảng 4.6: Bảng 4.6 Tỷ lệ lợn chết mắc tiêu chảy theo tuổi (%) Tuổi (Tuần) Số lợn mắc tiêu chảy (con) Số lợn chết Tỷ lệ chết (con) (%) 49 4,08 67 7,46 58 5,17 Tính chung 174 10 5,74 Số liệu bảng 4.6 cho thấy đƣợc lợn mắc tiêu chảy chết chiếm 5,74 % điều cao so với Cù Hữu Phú cs (2002) [16], "Kết điều tra tình hình tiêu chảy lợn theo mẹ số trại lợn miền Bắc Việt Nam, xác định tỷ lệ kháng sinh yếu tố gây bệnh chủng E.coli phân lập đƣợc" cho thấy: Lợn theo mẹ bị mắc bệnh tiêu chảy với tỷ lệ trung 43 bình 28,36 % tỷ lệ chết trung bình 4,45 % so với tổng số lợn mắc bệnh Lợn trại có tỷ lệ chết cao từ tháng 9/2015 – 2/2016 đàn lợn trại mắc phải dịch tiêu chảy cấp PED (Porcine Epidemic Diarrhoea),Với tỷ lệ nhiễm bệnh tỷ lệ chết cao (gần nhƣ 100 % heo theo mẹ 30 % heo nái) với di chứng để lại đàn heo nái bệnh tiêu chảy cấp (PED) gây thiệt hại 50 - 100 % lứa đẻ vòng 24h sau đẻ đàn heo nái tơ Mặc dù hết dịch nhƣng Lợn chết chủ yếu giai đoạn tuần tuổi chiếm 7,46 % Lợn chủ yếu chết giai đoạn giai đoạn này, với giảm chất dinh dƣỡng sữa mẹ hàm lƣợng kháng thể giảm nhiều so với tuần đầu Do thể lợn yếu tố miễn dịch tiếp thu thụ động mẹ truyền cho qua sữa Hơn giai đoạn này, hệ miễn dịch lợn lúc chƣa đủ khả sản sinh kháng thể để chống lại tác nhân gây bệnh từ môi trƣờng bên ngoài, làm cho sức đề kháng khả chống chịu bệnh tật thể kém, làm lợn dễ mắc bệnh, đặc biệt hội chứng tiêu chảy lợn Giai đoạn tỷ lệ mắc chết hội chứng tiêu chảy lợn cao nhất, điều với Phạm Sỹ Lăng (2002) [11] Tiếp đến tuần thứ tỷ lệ chết tiêu chảy chiếm 5,17 % Ở giai đoạn này, thể lợn dần quen có khả đáp ứng với thay đổi môi trƣờng, sức đề kháng thể đƣợc củng cố nâng cao Mặt khác, giai đoạn lợn đƣợc cho tập ăn cám, khắc phục đƣợc thiếu hụt dinh dƣỡng thể Đồng thời hệ thần kinh phát triển hơn, điều hoà đƣợc thân nhiệt yếu tố stress bất lợi từ mơi trƣờng, hệ tiêu hố phát triển hồn thiện để tiêu hố thức ăn bên 44 Tỷ lệ lợn chết hội chứng tiêu chảy thấp 4,08 % giai đoạn 1, giai đoạn lợn sống hoàn toàn phụ thuộc vào sữa mẹ, sữa mẹ đáp ứng đủ cho lợn sinh trƣởng phát triển bình thƣờng Mặt khác giai đoạn này, lợn đƣợc hấp thu lƣợng kháng thể có hàm lƣợng cao sữa đầu, lợn đƣợc miễn dịch thụ động, chống lại tác nhân bất lợi từ mơi trƣờng Hơn nữa, hàm lƣợng sắt tích luỹ thể từ thời kỳ bào thai, hàm lƣợng sắt đƣợc cung cấp từ sữa đầu hàm lƣợng sắt đƣợc bổ sung từ vào sau - ngày tuổi, đảm bảo cho lợn phát triển bình thƣờng 4.2.6 Hiê ̣u điều trị HCTC lợn theo hai phác đồ Gần có nhiều công ty sản xuất nhiều loại thuốc dùng để điều trị HCTC Trong để tài này, chúng em sử dụng loại thuốc Nor - 100 Nova - amcoli Thí nghiêm đƣợc tiến hành nhóm lợn con, nhóm có 25 con, nhóm có 25 (số tƣơng đồng giống, tuổi, chế độ nuôi dƣỡng, đặc điểm lợn mẹ,…) Kết thí nghiệm đƣợc thể bảng 4.7 Bảng 4.7 Hiêụ điều trị bệnh theo hai phác đồ STT Chỉ tiêu ĐVT Nor - 100 Nova amcoli Số lợn điều trị Con 87 87 Số lợn khỏi bệnh Con 80 84 Tỷ lệ khỏi bệnh % 91,95 96,55 Thời gian điều trị trung biǹ h Ngày 45 Để đánh giá hiệu phác đồ, chúng em tiến hành điều trị theo dõi thời gian thực tập tổng hợp lại số liệu Thí nghiệm đƣợc tiến hành: Với ô lợn mắc bệnh, lợn mắc bệnh đƣợc đánh dấu xanhmethylen, ghi chép Số lợn theo dõi đƣợc phân làm lô thƣơng ứng với phác đồ điều trị Mỗi phác đồ điều trị chúng em sử dụng liệu trình từ - ngày, sau ngày lợn điều trị không khỏi bệnh đƣợc thay thuốc khác để tránh tƣợng kháng thuốc đảm bảo hiệu kinh tế điều trị Trong trình sử dụng phác đồ điều trị chúng em tiến hành theo dõi tiêu tỷ lệ khỏi bệnh Kết thu đƣợc trình bày bảng 4.7: Kết thu đƣợc cho thấy: Hai phác đồ có hiệu điều trị hội chứng tiêu chảy lợn từ lúc sơ sinh đến 21 ngày tuổi Tuy nhiên hiệu điều trị phác đồ khác Với lợn điều trị Nor - 100 tỷ lệ khỏi bệnh 91,95 % thời gian điều trị trung bình ngày Dùng Nova – amcoli điều trị tỷ lệ khỏi bệnh chiếm tới 96,55 % cao phác đồ sử dụng Nor – 100 4,6 %, thời gian điều trị trung bình ngày ngắn so với phác đồ Cả phác đồ bổ sung thêm Vitamin Bcomplex với liều g/2 - lít nƣớc cho uống tự Từ kết điều trị phác đồ, chúng em nhận thấy sử dụng phác đồ (Nova - amicoli) hiệu phác đồ (Nor - 100) Điều đƣợc thể qua tỷ lệ khỏi bệnh thời gian điều trị trung bình Tuy nhiên, qua kết điều trị chúng em thấy Nor - 100 thuốc tốt để điều trị phân trắng lợn con, hiểu điều trị khỏi bệnh với tỷ lệ 91,95 % thời gian điều trị trung bình ngày Nhƣ vậy, phác đồ dùng điều trị hội chứng tiêu chảy lợn 46 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Kết điều tra tình hình mắc hội chứng tiêu chảy lợn trại lợn Thành - Thúy, Kỳ Sơn, Hòa Bình cho thấy: + Tỷ lệ lợn mắc tiêu chảy theo đàn chiếm 37,09 %, theo cá thể 24,23 % + Lợn dƣới 21 ngày tuổi mắc tiêu chảy chết tiêu chảy với tỷ lệ cao Tỷ lệ mắc chết tiêu chảy thấp lứa tuổi từ sơ sinh đến ngày tuổi (19,84 %; 4,08 %), cao lứa tuổi từ đến 14 ngày tuổi (27,92; 7,46 %) + Trong tháng theo dõi, lợn đực có tỷ lệ mắc tiêu chảy nhiều lợn nhƣng khơng có chênh lệch đáng kể Lợn đực chiếm 24,66 % lợn chiếm 23,79 % Tỷ lệ mắc nhiều nguyên nhân tác động sức đề kháng lợn, thời tiết, môi trƣờng,… chủ yếu + Đối với lợn tiêu chảy, triệu chứng điển hình để phát bệnh, triệu chứng phân lỗng, tanh, khẳm, màu trắng, vàng hay nâu, có lẫn bọt khí lổn nhổn phân Tỷ lệ lợn mắc bệnh có triệu chứng cao chiếm 100 % + Điều trị thử nghiệm cho thấy: Phác đồ sử dụng Nova - amcoli có hiệu điều trị bệnh tiêu chảy cao với tỷ lệ khỏi 96,55 % Phác đồ sử dụng Nor - 100 có hiệu điều trị bệnh tiêu chảy thấp với tỉ lệ khỏi 91,95 % 5.2 Đề nghị Cần thực nghiêm ngặt công tác vệ sinh thú y chăn nuôi nhƣ tiêm phòng Chuồng trại phải đảm bảo vệ sinh sẽ, tránh ô nhiễm môi trƣờng, chuồng trại phải đƣợc tiêu độc định kỳ 47 Cần thực tốt vấn đề vệ sinh môi trƣờng chuồng trại, có biện pháp khoa học để xử lý chất thải Đảm bảo vệ sinh môi trƣờng xung quanh Vấn đề quan tâm trƣớc mắt kiểm soát chặt chẽ sản phẩm tiết lợn khỏe nhƣ lợn bệnh đảm bảo thu gom có biện pháp xử lý thích hợp Sử dụng Nova - amcoli cho lợn mắc HCTC từ - 21 ngày tuổi với liều lƣợng ml/10 kg TT nhằm điều trị kịp thời Để có kết nghiên cứu khách quan, đầy đủ xác đề nghị nhà trƣờng khoa Chăn nuôi thú y tiếp tục cho nghiên cứu để làm sáng tỏ phác đồ điều trị có hiệu tốt điều trị hội chứng tiêu chảy lợn 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Lê Ngọc Anh, Phạm khắc Hiếu (1997), Hiệu sử dụng số loại kháng sinh E.coli, Kết nghiên cứu khoa học thú y Lê Minh Chí (1995), Bệnh tiêu chảy gia súc, Hội thảo khoa học, Bộ Nông nghiệp công nghiệp thực phẩm, Hà Nội, tr 20 - 22 Nguyễn Quế Côi, Nguyễn Nguyệt Cầm (2006), “Tình hình dịch bệnh kết bƣớc đầu áp dụng lịch tiêm phòng đàn lợn xã Vĩnh Lâm huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị”, Báo cáo khoa học Chăn nuôi thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Cù Xuân Dần, Nguyễn Xuân Tịnh, Tiết Hồng Ngân, Nguyễn Bá Mùi, Lê Mộng Loan (1996), Sinh lý học gia súc, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Văn Lệ Hằng, Đào Đức Thà, Chu Đình Tới (2008), Sinh sản vật nuôi, Nxb Giáo Dục Nguyễn Bá Hiên (2001), Một số vi khuẩn đường ruột thường gặp biến động chúng gia súc khoẻ mạnh bị tiêu chảy nuôi vùng ngoại thành Hà Nội, Luận án tiến sỹ nông nghiệp Từ Quang Hiển, Phan Đình Thắm (1995), Giáo trình thức ăn dinh dưỡng gia súc gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Hoàng Văn Hoan, Cù Hữu Phú, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thị Tuyết, Nguyễn Thị Bích Thủy (2003), “Nghiên cứu chế phẩm kháng sinh tổng hợp Enrofloxin để phòng điều trị bệnh nhiễm khuẩn gây hội chứng tiêu chảy lợn”, Báo cáo khoa học Chăn nuôi thú y, phần Thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 329 - 343 49 Phạm Hùng, Đỗ Văn Khiên, Dƣ Đình Quân, Võ Thành Thìn, Đỗ Thanh Tâm, Lê Thị Sƣơng (2003), “Sự biến động hàm lƣợng kháng thể thụ động chống lại vius dịch tả lợn lợn con”, Báo cáo khoa học Chăn nuôi thú y, phần Thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 18 - 23 10 Phùng Ứng Lân (1996), Chứng ỉa chảy lợn theo mẹ, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 11 Phạm Sỹ Lăng (2002), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 12 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trƣơng Văn Dung (2003), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nơng nghiệp Hà Nội 13 Đỗ Tất Lợi (2004), Những thuốc vị thuốc Việt Nam, Nxb Y học, Hà Nội 14 Nguyễn Đức Lƣu Nguyễn Hữu Vũ ( 2003), Thuốc thú y cách sử dụng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 15 Lê Văn Nam, Trần Đình Bình (1998), Hướng dẫn phòng trị bệnh lợn cao sản, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 16 Cù Hữu Phú, Nguyễn Ngọc Nhiên, Đỗ Ngọc Thúy, Nguyễn Xuân Huyên, Âu Xuân Tuấn, Văn Thị Hƣờng, Đào Thị Hảo, Vũ Ngọc Quý (2003), “Kết điều tra tình hình tiêu chảy lợn theo mẹ số trại miền bắc Việt Nam, xác định tỷ lệ kháng kháng sinh yếu tố gây bệnh chủng E.Coli phân lập đƣợc”, Báo cáo khoa học Chăn nuôi thú y, phần Thú y, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội, tr 106 - 119 17 Phan Thanh Phƣợng, Đặng Thị Thủy (2008), “Phòng bệnh kháng thể E coli đƣợc triết tách từ lòng đỏ trứng gà dạng bột”, Tạp chí KHKT Thú y, XV(5), Tr 95 - 96 50 18 Lê Hữu Phƣớc (1997), “Ảnh hƣởng nhiệt độ, độ ẩm khơng khí đến tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng”, Tạp chí khoa học thú y, tập 19 Lê Văn Tạo cs (1996), Xác định yếu tố di truyền plasmid vi khuẩn E coli phân lập từ lợn bệnh phân trắng để chọn chủng sản xuất vắc xin, Hội nghị trao đổi khoa học REIHAU 20 Phan Đình Thắm (1995), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội, tr 26 - 27 21 Nguyễn Nhƣ Thanh, Nguyễn Bá Hiên, Trần Thị Lan Hƣơng (1997), Giáo trình vi sinh vật thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 22.Nguyễn Văn Thiện (2000), Phương pháp xử lí số liệu chăn nuôi, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 23 Nguyễn Thiên Thu, Nguyễn Văn Quang, Lê Văn Tạo, Đào Duy Hƣng, Lê Lập, Lê Thị Thi, Lê Thị Mỹ, Nguyễn Thị Xuân Hằng (2002-2003), “Nghiên cứu sản xuất kháng thể khác lồi từ lòng đỏ trứng gà phòng trị bệnh ỉa chảy E.coli Salmonella lợn con”, Báo cáo khoa học Chăn nuôi thú y, phần Thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, Tr 69 - 79 24 Đỗ Ngọc Thúy, Darren Trott, Ian Wilkie, Cù Hữu Phú (2003), “Đặc tính kháng ngun vai trò gây bệnh vi khuẩn Enterotoxigenic escherichia coli gây bệnh tiêu chảy lợn số tỉnh miền Bắc Việt Nam”, Báo cáo khoa học Chăn nuôi thú y, phần Thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 59 - 69 25 Hồng Văn Tuấn (1998), Bước đầu tìm hiểu số nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy lợn hướng nạc trại Yên Định biện pháp phòng trị, Luận án thạc sỹ khoa học Nông nghiệp 51 26 Tống Vũ Thắng, Đậu Ngọc Hào (2008), “Nghiên cứu mối quan hệ ô nhiễm nấm mốc, E coli, Samonella, Clostridium perfringens thức ăn hỗn hợp tỷ lệ lợn bị tiêu chảy mùa khô, mùa mƣa sở chăn nuôi lợn sinh sản Thành Phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí khoa học Thú y - Tập XV (1) 27 Nguyễn Ngọc Minh Tuấn (2010), Ngiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn clostridium perfringens hội chứng tiêu chảy lợn phú thọ biện pháp phòng trị, luận án thạc sĩ khoa học Nông nghiệp 28 Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Bá Tiếp (2013), “vai trò escherichia coli vàsalmonella spp.trong hội chứng tiêu chảy lợn trƣớc sau cai sữa nghiên cứu mơ hình trại ni cơng nghiệp”, Tạp chí Khoa học Phát triển 2013, tập 11 (3), 318-327 II Tài liệu tiếng nƣớc 29 Bertschinger, H.U.a.F.J.M (1999), Escherichia coli infection, In Diseases of swine, pp 431 - 468 30 Grigg, D.J., Hall, M.C., Jin Y.F., and Piddock I J V (1994), ”Quynolon resistance in Veterinary Isotales of Salmonella”, J.Antinicrobiological Chemotherapy JJ, pp 1173-1189 31 Fairbrother J.M., Nadeau E., Gyles C.L (2005), “Escherichia coli in postweaning diarrhea in pigs: an update on bacterial types, pathogenesis, and prevention strategies”, Anim Health Res Rev, 6(1) 32 Plonait H, Bickhardt (1997), Salmonellosis infection and salmonellosw Lehrbuchder Schwine Kran Kheiten, Parey Buchverlag, Berlins, pp 334 - 338 33 Laval A (1997) Incidence dese enterites duporc, Hội thảo thú y bệnh lợn, Cục thú y tổ chức, Hà Nội 52 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA KHĨA LUẬN Hình 1: Mài nanh cho lợn Hình 2: Cho lợn uống cầu trùng Hình 3: Phối giống cho heo nái Hình 4: Lợn chết mắc HCTC 53 Hình 5: Lợn ngồi phân vàng Hình 6: Lợn ngồi phân trắng 54 Hình 7: Thuốc Nova amcoli Hình 8: Thuốc Nor - 100 Hình 8: Thuốc trợ lực ... HỮU TÙNG Tên đề tài: “TÌNH HÌNH MẮC HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY Ở LỢN CON TỪ SAU KHI SINH ĐẾN KHI CAI SỮA TẠI TRẠI THÀNH – THÚY, KỲ SƠN, HỊA BÌNH VÀ BIỆN PHÁP PHỊNG TRỊ” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ... chúng em tiến hành nghiên cứu chuyên đề: Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy lợn từ sau sinh đến cai sữa trại Thành – Thúy, Kỳ Sơn, Hòa Bình biện pháp phòng trị ’ 2 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1... lệ mắc hội chứng tiêu chảy (HCTC) theo đàn theo cá thể lợn sau sinh đến cai sữa nuôi sở 34 Bảng 4.3 Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy lợn theo lứa tuổi 36 Bảng 4.4 Tình hình mắc tiêu chảy
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn con từ sau khi sinh đến khi cai sữa tại trại Thành – Thúy Kỳ Sơn Hòa Bình và biện pháp phòng trị (Khóa luận tốt nghiệp), Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn con từ sau khi sinh đến khi cai sữa tại trại Thành – Thúy Kỳ Sơn Hòa Bình và biện pháp phòng trị (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay