Theo dõi tỷ lệ mắc bệnh phân trắng ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi và dùng thuốc điều trị tại trại lợn Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

68 7 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2018, 12:27

Theo dõi tỷ lệ mắc bệnh phân trắng ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi và dùng thuốc điều trị tại trại lợn Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Theo dõi tỷ lệ mắc bệnh phân trắng ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi và dùng thuốc điều trị tại trại lợn Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Theo dõi tỷ lệ mắc bệnh phân trắng ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi và dùng thuốc điều trị tại trại lợn Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Theo dõi tỷ lệ mắc bệnh phân trắng ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi và dùng thuốc điều trị tại trại lợn Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Theo dõi tỷ lệ mắc bệnh phân trắng ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi và dùng thuốc điều trị tại trại lợn Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Theo dõi tỷ lệ mắc bệnh phân trắng ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi và dùng thuốc điều trị tại trại lợn Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Theo dõi tỷ lệ mắc bệnh phân trắng ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi và dùng thuốc điều trị tại trại lợn Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Theo dõi tỷ lệ mắc bệnh phân trắng ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi và dùng thuốc điều trị tại trại lợn Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Theo dõi tỷ lệ mắc bệnh phân trắng ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi và dùng thuốc điều trị tại trại lợn Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ THỊ MAI Tên chuyên đề: “THEO DÕI TỶ LỆ MẮC BỆNH PHÂN TRẮNG Ở LỢN CON TỪ SƠ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI VÀ DÙNG THUỐC ĐIỀU TRỊ TẠI TRẠI LỢN TRẦN VĂN TUYÊN, XÃ ĐOÀN KẾT, HUYỆN N THỦY, TỈNH HỊA BÌNH” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Chăn ni Thú y Khoa: Chăn ni Thú y Khố học: 2013 – 2017 Thái Nguyên, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ THỊ MAI Tên chuyên đề: “THEO DÕI TỶ LỆ MẮC BỆNH PHÂN TRẮNG Ở LỢN CON TỪ SƠ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI VÀ DÙNG THUỐC ĐIỀU TRỊ TẠI TRẠI LỢN TRẦN VĂN TUN, XÃ ĐỒN KẾT, HUYỆN N THỦY, TỈNH HỊA BÌNH” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Chăn ni Thú y Khoa: Chăn ni Thú y Khố học: 2013 – 2017 Giảng viên hƣớng dẫn: GS.TS Nguyễn Thị Kim Lan Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập trường tháng thực tập sở, đến em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Trong suốt trình thực tập thực khóa luận tốt nghiệp, ngồi cố gắng thân, em nhận nhiều quan tâm giúp đỡ tập thể cá nhân Trước hết em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Chăn ni Thú y, thầy giáo tận tình giảng dạy dìu dắt em suốt thời gian học tập rèn luyện trường Em xin trân trọng cảm ơn chủ trại nái ông Trần Văn Tuyên tiếp nhận tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực tập trại Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn cô giáo GS.TS Nguyễn Thị Kim Lan trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo giúp đỡ em suốt trình thực tập hồn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè, người thân động viên tạo điều kiện vật chất lẫn tinh thần suốt thời gian em học tập thực tập vừa qua Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Vũ Thị Mai ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Kết sản xuất trang trại Trần Văn Tuyên Bảng 4.2: Lịch phòng bệnh trại lợn nái 36 Bảng 4.3 Kết công tác phục vụ sản xuất 43 Bảng 4.4 Cơ cấu đàn lợn trại từ năm 2014 – 2016 44 Bảng 4.5 Kết điều tra tình hình bệnh phân trắng lợn qua năm 45 Bảng 4.6 Tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng theo đàn tháng 46 Bảng 4.7 Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn theo tuổi 47 Bảng 4.8 Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn qua tháng 50 Bảng 4.9 Kết điều trị bệnh phân trắng lợn 51 iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Cs: Cộng E coli: Escherichia coli Nxb: Nhà xuất Nor 100: Norfloxaxin Kg: Kilogam g: Gam mg: Miligam ml: Mililit KL: Khối lượng vsv: Vi sinh vật iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề .1 1.2.1 Mục tiêu tiến hành .1 1.2.2 Yêu cầu chuyên đề 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn .2 Phần : TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, sở vật chất sở thực tập .3 2.1.1.1 Quá trình thành lập 2.1.1.2 Cơ cấu tổ chức trang trại 2.1.1.3 Cơ sở vật chất trang trại 2.1.1.4 Tình hình sản xuất trang trại 2.1.1.5 Đánh giá chung 2.1.2 Đối tượng kết sản xuất sở (trong năm) .7 2.2 Cơ sở khoa học chuyên đề .8 2.2.1 Đặc điểm lợn 2.2.2 Những hiểu biết trực khuẩn Escherichia coli .13 2.2.3 Những hiểu biết bệnh phân trắng lợn 15 2.3 Tình hình nghiên cứu nước 26 v 2.3.1 Tình hình nghiên cứu nước 26 2.3.2 Tình hình nghiên cứu nước ngồi 28 Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 29 3.1 Đối tượng 29 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 29 3.3 Nội dung tiến hành .29 3.3.1 Nội dung công tác phục vụ sản xuất .29 3.3.2 Nội dung chuyên đề 29 3.4 Phương pháp tiến hành tiêu theo dõi .29 3.4.1 Phương pháp tiến hành 29 3.4.2 Phương pháp theo dõi, thu thập thông tin .30 3.4.2.1 Phương pháp 30 3.4.2.2 Các tiêu theo dõi .30 3.4.2.3 Các cơng thức tính: 30 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu .31 Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 Công tác phục vụ sản xuất 32 4.1.1 Công tác chăn nuôi 32 4.1.2 Kết phục vụ sản xuất 34 4.1.2.1 Kêt công tác vệ sinh thú y .34 4.1.2.4 Công tác khác .42 4.2 Kết chuyên đề .44 4.2.1 Tình hình chăn ni trại 44 4.2.2 Kết theo dõi tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn trại qua năm .44 4.2.3 Tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng theo đàn 45 4.2.4 Tỷ lệ mắc phân trắng lợn theo tuổi 46 4.2.5 Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn qua tháng 49 vi 4.2.6 Kết điều trị bệnh lợn phân trắng 51 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .53 5.1 Kết luận 53 5.2 Đề nghị .53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Nước ta nước nơng nghiệp, ngành chăn ni nói chung chăn ni lợn nói riêng chiếm vị trí quan trọng, cung cấp thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cho người Ngồi ra, chăn ni cung cấp lượng lớn phân bón cho ngành trồng trọt số sản phẩm phụ cho ngành công nghiệp chế biến Trong năm gần đây, Đảng Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến phát triển chăn nuôi nhằm không ngừng nâng cao suất, hiệu chăn nuôi, cải thiện đời sống cho nhân dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước Việt Nam nước nằm vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm nên thích hợp cho bệnh truyền nhiễm phát triển mạnh lây lan nhanh Lợn đối tượng dễ mắc bệnh, bệnh phân trắng lợn bệnh phổ biến, gây nhiều tổn thất cho chăn nuôi lợn nái sinh sản Lợn mắc bệnh phân trắng dễ chết, khỏi còi cọc chậm lớn, làm giảm suất chăn ni Vì vậy, việc phòng trị bệnh phân trắng cho lợn vấn đề cần thiết Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu bệnh phân trắng lợn con, nhiều loại thuốc sử dụng để phòng trị bệnh kết thu hạn chế Xuất phát từ yêu cầu chăn nuôi lợn nái sinh sản trang trại, tiến hành chuyên đề: “Theo dõi tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi dùng thuốc điều trị trại lợn Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình” 1.2 Mục tiêu u cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu tiến hành - Tìm hiểu quy trình chăn ni, vệ sinh phòng bệnh, trau dồi kiến thức thực tế, kinh nghiệm chuyên môn sở - Góp phần nâng cao xuất, chất lượng giống lợn trang trại - Nắm tình hình mắc bệnh phân trắng lợn trang trại - Hiểu biết bệnh phân trắng lợn về: đặc điểm, nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán, phương pháp phòng trị bệnh 1.2.2 Yêu cầu chuyên đề - Xác định tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi - Xác định nguyên nhân gây bệnh phân trắng lợn nuôi trại đưa pháp đồ điều trị có hiệu cao 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học - Kết đề tài nghiên cứu cung cấp thêm thông tin khoa học bệnh phân trắng lợn Từ làm sở cho việc xây dựng quy trình phòng - trị bệnh có hiệu cao - Thử nghiệm xác định phác đồ điều trị hiệu 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Kết nghiên cứu giúp đánh giá mức độ nhiễm bệnh phân trắng lợn - Đánh giá hiệu điều trị thuốc nor 100 để kiểm soát khống chế bệnh phân trắng lợn nuôi sở - Trên sở đánh giá có ý kiến tư vấn giúp người chăn ni có biện pháp áp dụng kĩ thuật để đảm bảo nâng cao chất lượng, số lượng đàn lợn sở đem lại hiệu kinh tế 46 Bảng 4.6 Tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng theo đàn tháng Tháng theo dõi Tỷ lệ Số đàn theo dõi Số đàn mắc bệnh 10 20,00 12 16,66 14 14,29 10 10,00 10 12 16,66 Tính chung 58 15,52 (trong năm 2016) (%) Qua bảng 4.6 cho thấy: tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn theo đàn tháng có khác biệt Tổng số đàn theo dõi 58 đàn, có đàn nhiễm bệnh, chiếm tỷ lệ 15,52%, cao tháng 6: theo dõi 10 đàn có đàn mắc chiếm 20% Thấp tháng 9: theo dõi 10 đàn có đàn mắc, chiếm 10%, lại tháng 7, 8, 10 chiếm tỷ lệ tương ứng 14,29% 16,66% Tháng có tỷ lệ mắc phân trắng cao do: tháng tháng nắng nóng, mưa nhiều, độ ẩm khơng khí cao kết hợp với điều kiện vệ sinh kém, vi khuẩn phát triển mạnh Lợn sinh khơng thích ứng với môi trường làm giảm sức đề kháng nên dễ bị vi khuẩn xâm nhập gây bệnh Tháng thời tiết mát mẻ hơn, chênh lệnh nhiệt độ ngày đêm hơn, lợn bị stress nhiệt độ nên tỷ lệ mắc thấp tháng khác 4.2.4 Tỷ lệ mắc phân trắng lợn theo tuổi Trong chăn nuôi lợn, bệnh phân trắng lợn chiếm tỷ lệ cao gây thiệt hại cho người chăn nuôi, làm ảnh hưởng đến kinh tế Trang trại chăn nuôi Trần Văn Tun khơng nằm ngồi tình trạng Trong thời gian thực tập, qua theo dõi em đã thố ng kê tiǹ h hiǹ h mắ c b ệnh phân trắng đàn lợn theo dõi Kết trình bày bảng 4.7 47 Bảng 4.7 Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn theo tuổi Tuổi lợn (ngày) Số lợn theo dõi (con) Số lợn mắc bệnh (con) Tỷ lệ (%) SS – 194 27 13,92 – 14 193 40 20,72 15 - 21 193 23 11,92 Tính chung 580 90 15,52 Qua bảng 4.7 cho thấy, đàn lợn trại chăn nuôi Trần Văn Tuyên mắc bệnh phân trắng qua tuần tuổi khác Tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng thấp tuần thứ ba từ 15 đến 21 ngày tuổi, chiếm 11,92% Cao tuần thứ hai từ đến 14 ngày tuổi, chiếm 20,72%, tuần đầu từ sơ sinh đến ngày tuổi, lợn bị phân trắng chiếm 13,92% * Lứa tuổi từ - ngày Lợn từ lúc sơ sinh đến ngày tuổi, giai đoạn lợn sống hoàn toàn phụ thuộc vào sữa mẹ, sữa mẹ đáp ứng đủ cho lợn sinh trưởng phát triển bình thường Mặt khác giai đoạn này, lợn hấp thu lượng kháng thể sữa đầu, lợn miễn dịch thụ động, chống lại tác nhân bất lợi từ môi trường Hơn nữa, hàm lượng sắt tích luỹ thể từ thời kỳ bào thai, hàm lượng sắt cung cấp từ sữa đầu hàm lượng sắt bổ sung từ vào sau - ngày tuổi, đảm bảo cho lợn phát triển bình thường Trên thực tế trại, lợn sơ sinh ln trọng chăm sóc tốt Thời gian sưởi ấm đảm bảo, khung chuồng lau dọn sẽ, khơ ráo, mà giai đoạn tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng thấp 13,92% * Lứa tuổi từ - 14 ngày Giai đoạn tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn cao nhất, điều số nguyên nhân sau: 48 Trong giai đoạn này, với giảm chất dinh dưỡng sữa mẹ hàm lượng kháng thể giảm nhiều so với tuần đầu Do thể lợn yếu tố miễn dịch tiếp thu thụ động mẹ truyền qua sữa Hơn giai đoạn này, hệ miễn dịch lợn lúc chưa đủ khả sản sinh kháng thể để chống lại tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài, làm cho sức đề kháng khả chống chịu bệnh tật thể kém, làm lợn dễ mắc bệnh, đặc biệt bệnh phân trắng Ngoài ra, giai đoạn thể lợn sinh trưởng nhanh, tốc độ tăng trọng cao Lợn sau đẻ ngày trọng lượng tăng gấp đôi, 10 ngày tăng gấp - lần Lợn lớn nhu cầu sữa mẹ ngày cao, lượng sữa tiết lợn mẹ lại giảm dần số lượng chất lượng nên không đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng lợn Để khắc phục tượng này, trại tiến hành cho lợn tập ãn sớm (4 - ngày tuổi) Do làm quen với thức ăn cung cấp từ vào, dễ gây rối loạn tiêu hoá, làm cho lợn dễ mắc bệnh phân trắng Trong giai đoạn này, nhu cầu sắt lợn cao Nhu cầu sắt lợn - mg/con/ngày, sắt có sữa mẹ lại khơng đáng kể (1 mg/con/ngày), điều chứng tỏ lợn thiếu sắt Thiếu sắt dẫn đến thiếu máu giảm hàm lượng hemoglobin, hạn chế sản xuất kháng thể, hạn chế sản xuất HCl hoạt hoá men pepsin, giảm khả tiêu hoá protein, dễ gây rối loạn tiêu hố Vì mà lợn dễ bị mắc bệnh phân trắng Dồng thời giai đoạn này, lợn khoẻ hoạt động mạnh, nhanh nhẹn, bắt đầu liếm láp thức ăn rơi vãi, gặm khung chuồng, bao lồng úm, điều kiện thuận lợi vi sinh vật từ mơi trường xâm nhập vào đường tiêu hố lợn con, vi khuẩn E coli tồn mơi trường, mà bệnh dễ phát sinh Tất yếu tố tác động vào lợn con, làm cho sức đề kháng lợn giảm, với tác động yếu tố ngoại cảnh tạo điều kiện cho bệnh phát Vì mà tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng giai đoạn cao (20,72%) 49 * Lứa tuổi từ 15 - 21 ngày Giai đoạn tỷ lệ lợn mắc phân trắng bắt đầu giảm so với giai đoạn đến 14 ngày tuổi, 11,92% Ở giai đoạn này, thể lợn dần quen có khả đáp ứng với thay đổi môi trường, sức đề kháng thể củng cố nâng cao Mặt khác, giai đoạn lợn biết ăn cám, khắc phục thiếu hụt dinh dưỡng thể, hệ thần kinh phát triển hơn, điều hoà thân nhiệt yếu tố stress bất lợi từ mơi trường, hệ tiêu hố phát triển hồn thiện để tiêu hố thức ăn bên ngồi Như vậy, qua theo dõi tình hình mắc bệnh phân trắng lợn theo tuổi, nhận thấy: lợn lứa tuổi khác tỷ lệ mắc bệnh khác Điều liên quan đến thay đổi sinh lý thể lợn con, liên quan chặt chẽ đến tác động bên ngồi, đến cơng tác vệ sinh phòng bệnh Do đó, muốn hạn chế tỷ lệ bệnh, phải kết hợp nhiều biện pháp nhằm hạn chế tỷ lệ mắc bệnh, phải trọng đến khâu vệ sinh, tạo bầu tiểu khí hậu chuồng nuôi thuận lợi 4.2.5 Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn qua tháng Thời tiết ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn Hệ thống thần kinh lợn chưa hoàn chỉnh vỏ đại não lợn phát triển chưa đầy đủ nên việc điều tiết thân nhiệt kém, khả phản ứng kém, dễ bị tác động thời tiết thay đổi đột ngột Lớp mỡ da lợn mỏng, lượng mỡ glycozen dự trữ thể lợn thấp, thể lợn lơng thưa, mặt khác diện tích bề mặt thể so với khối lượng chênh lệch tương đối cao nên lợn dễ bị nhiệt khả cung cấp nhiệt cho lợn chống rét thấp nên lợn dễ mắc bệnh thời tiết thay đổi Qua theo dõi tỷ lệ mắc bệnh qua tháng thực tập, thấy ảnh hưởng điều kiện thời tiết tới tỷ lệ nhiễm bệnh phân trắng lợn rõ nét Kết thể bảng 4.8 50 Bảng 4.8 Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn qua tháng Tháng (năm 2016) Số lợn theo dõi (con) 116 Số lợn mắc (con) 25 Tỷ lệ (%) 21,55 118 17 14,41 103 14 13,59 123 14 11,38 10 120 20 16,67 Tính chung 580 90 15,52 Qua bảng 4.8 ta thấy: tỷ lệ mắc bệnh lợn phân trắng qua tháng khác Tỷ lệ mắc bệnh cao vào tháng chiếm 21,55% có dấu hiệu giảm dần vào tháng tiếp theo, thấp vào tháng với tỷ lệ 11,38% Tháng tháng có tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn cao do: tháng tháng nắng nóng, mưa nhiều, độ ẩm khơng khí cao 86 - 90% gây ảnh hưởng xấu đến thể lợn con, dẫn đến giảm đề kháng, tạo điều kiện cho vi khuẩn có sẵn đường ruột hay từ ngồi vào có hội tăng nhanh số lượng tăng cường độc lực gây bệnh Tháng tháng có tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn thấp do: tháng thời tiết mát mẻ, ẩm độ không khí thấp, gây bất lợi cho mầm bệnh phát triển, tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn thấp Thời tiết mát mẻ nên lợn mẹ ăn uống tốt hơn, lượng sữa mẹ cải thiện nên lợn mắc bệnh Theo Trần Thị Nga [11], tỷ lệ mắc tiêu chảy trung bình trại Ngơ Thị Hồng gấm 24%, mắc cao vào tháng chiếm 32,26%, thấp vào tháng 10 chiếm 17,05% So sánh với kết cho thấy tỷ lệ mắc bệnh phân trắng trại Trần văn Tuyên trung bình Từ kết cho thấy: nhiệt độ độ ẩm khơng khí tháng năm có liên quan chặt chẽ với tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn Để hạn chế tới mức thấp bệnh phân trắng lợn xảy ra, cần khuyến cáo biện pháp vệ sinh bao gồm: 51 - Chuồng trại phải - Chăm sóc, ni dưỡng tốt để nâng cao sức đề kháng - Khống chế tiểu khí hậu chuồng ni, vào ngày nắng nóng phải áp dụng biện pháp làm mát cho lợn vào ngày mưa ý che bạt xung quanh chuồng, không chuồng nuôi ẩm ướt tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển Đây yếu tố cần thiết góp phần làm tăng sức đề kháng cho lợn con, đồng thời ngăn cản phát triển mầm bệnh chuồng nuôi, tạo điều kiện tốt cho lợn sinh trưởng phát triển 4.2.6 Kết điều trị bệnh lợn phân trắng Qua thử nghiệm thuốc điều trị bệnh phân trắng lợn con, thu kết trình bày bảng 4.9 Bảng 4.9 Kết điều trị bệnh phân trắng lợn Kết điều trị Số khỏi (con) Tỷ lệ khỏi (%) Số chết (con) Tỷ lệ chết (%) Thời gian điều trị trung bình (ngày) 25 23 92,00 8,00 3,04 17 16 94,11 5,88 3,12 14 13 92,85 7,14 3,14 14 14 100 0,00 3,14 10 20 19 95,00 5,00 3,10 90 85 94,79 5,21 3,11 Tháng Số điều trị (con) Tính chung Kết điều trị bảng 4.9 cho thấy, tỷ lệ điều trị khỏi bệnh cao, cao vào tháng khỏi 100%, thấp vào tháng 6, tương ứng tỷ lệ khỏi 92, 92,85% Vì thuốc nor 100 có thành phần norfloxacinhyđrochlorie 52 10.000 mg, thuốc có tác dụng với trực khuẩn Gram (-), tụ cầu khuẩn, có phổ kháng sinh rộng Ngồi ra, tỷ lệ lợn chết mắc bệnh phân trắng không cao, tổng số 90 mắc có chết chiếm 5,21% Cao tháng có 25 mắc bệnh có chết,chiếm 8% Ở tháng khơng thấy có lợn chết Các tháng 7, 8,10 tháng chết Tháng có tỷ lệ chết cao tháng có số lượng lợn mắc bệnh phân trắng nhiều tháng khác, có số mắc bệnh nặng nên khơng điều trị khỏi Như sử dụng nor 100 để điều trị bệnh phân trắng lợn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi, tỷ lệ khỏi bệnh cao 53 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua theo dõi tình hình mắc bệnh phân trắng lợn trại lợn nái ngoại Trần Văn Tuyên, sơ kết luận sau: - Tỷ lệ mắc bệnh lợn phân trắng trại 15,52% - Tỷ lệ đàn mắc bệnh phân trắng lợn 15,52% - Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng cao tuần tuổi thứ hai (8 - 14 ngày tuổi) chiếm 20,72%, thấp tuần tuổi thứ ba (15 - 21 ngày tuổi) chiếm 11,92%, tuần tuổi thứ (1 - ngày tuổi) chiếm 13,92% - Tỷ lệ lợn từ sơ sinh đến 21 ngày mắc bệnh phân trắng tháng khác nhau, cao vào tháng 6, chiếm tỷ lệ 21,55%, tháng thấp chiếm tỷ lệ 11,38% Tháng 7, 8, 10 có xu hướng tăng lên, tỷ lệ tương ứng 14,41%, 16,67% - Tỷ lệ lợn chết trung bình 5,21%, lợn chết cao vào tháng tương ứng tỷ lệ 8,00% - Sử dụng thuốc nor 100 điều trị bệnh phân trắng lợn cho kết tốt 5.2 Đề nghị Để hạn chế thấp tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi, người chăn nuôi cần thực số biện pháp phòng bệnh sau: - Tiêm sắt cho lợn mẹ - tuần trước sinh; tiêm sắt cho lợn lúc ngày tuổi tiêm nhắc lại lúc 10 ngày tuổi - Đảm bảo tiểu khí h ậu chuồng ni thích h ợp với giai đoạn phát triển lợn Đặc biệt trọng giai đoạn từ 1- 21 ngày tuổi 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Trịnh Tuấn Anh (2010), Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ số yếu tố gây bệnh vi khuẩn Salmonela spp hội chứng tiêu chảy lợn tháng tuổi tỉnh Thái Nguyên biện pháp pḥng trị, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (1996), Bệnh lợn nái lợn con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Phạm Khắc Hiếu, Lê Thị Ngọc Diệp, Trần Thị Lộc(1996), Stress đời sống người vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Hội chăn nuôi Việt Nam (2000), Cẩm nang chăn nuôi gia súc, gia cầm, Tập I, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Laval A (1997), Inciden des Enteritis du Pore, Báo cáo hội thảo thú y bệnh lợn Cục thú y Hội thú y tổ chức Hà Nội Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng lợn,Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Lê Văn Năm, Trần Văn Bình, Nguyễn Thị Hương (1998), Hướng dẫn phòng điều trị bệnh lợn cao sản, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Sử An Ninh (1993), "Kết tìm hiểu bước đầu nhiệt độ độ ẩm thích hợp phòng bệnh lợn phân trắng", Kết nghiên cứu khoa học chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội, tr 29-34 Nguyễn Thị Nội, Nguyễn Ngọc Nhiên, Cù Hữu Phú (1989), “Kết điều tra tình hình nhiễm vi khuẩn đường ruột số sở chăn nuôi lợn”, Kết nghiên cứu KHKT Thú y 1985 - 1989, Phần II, Bệnh vi khuẩn, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội, tr 45-50 10 Matsier P X (1976), Sử dụng E coli sống chủng M17 với bệnh đường tiêu hóa 11 Trần Thị Nga (2016), Xác định tỷ lệ tiêu chảy lợn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi trại lợn bố mẹ Ngô Thị Hồng Gấm, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa 55 Bình biện pháp phòng trị, khóa luận tốt nghiệp đại học Nông Lâm Thái Nguyên 12 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 13 Lê Văn Phước (1997), "Ảnh hưởng nhiệt độ, độ ẩm đến tỷ lệ lợn phân trắng", Kết nghiên cứu khoa học Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội, tr 65-70 14 Phan Đình Thắm (1995), Giáo trình chăn ni lợn, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 15 Nguyễn Quang Tuyên (1993), Giáo trình vi sinh vật Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 16 Nguyễn Phước Tương, Trần Diễm Uyên (2000), Sử dụng thuốc biệt dược Thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 17 Phạm Ngọc Thạch (2006), Bệnh Nội khoa gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 18 Nguyễn Như Thanh, Nguyễn Bá Hiên, Trần Thị Lan Hương (2001), Vi sinh vật Thú y, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 19 Hồng Tồn Thắng, Cao Văn (2005), Giáo trình Sinh lý học động vật, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 20 Trịnh Văn Thịnh (1985), Bệnh lợn Việt Nam, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 21 Bùi Thị Tho, Phạm Khắc Hiếu (1995),“Kiểm tra số yếu tố ảnh hưởng đến tính mẫn cảm tính kháng thuốc E coli phân lập từ bệnh lợn phân trắng”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập I, (4), tr 31 - 35 22 Nguyễn Hữu Vũ (2000), Thuốc thú y cách sử dụng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội II Tài liệu tiếng Anh 23 Pensaert M B, De Bouck P A (1978), “New coronavirus - like particle associated with diarrhea in swine”, Arch Virol,(58), pp 243-247 56 24 Erwin M Kohrler (1996), "Epithelial cell invasion and adherence of K88, K99, F41 and 987P position Escherichia coli to intestinal villi of to week old pigs", Vet Microbiol,(8), pp 7-18 25 Smith R A and Nagy Band Feket Pzs (1987), “The transmissible nature of the genetic factor in E coli that controls hemolysin production”, J Gen Microbiol,(47), pp 153 - 161 57 MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ Ảnh Thụ tinh nhân tạo cho lợn Ảnh Điều trị lợn bị bệnh phân trắng Ảnh 2: Bấm số tai lợn Ảnh Tiêm sắt cho lợn Ảnh Mài manh lợn Ảnh Thiến lợn đực Ảnh Can thiệp đẻ khó Ảnh Nhỏ amoxicol cho lợn Ảnh Cho lợn uống thuốc trị cầu trùng Ảnh 12 Lợn sau cai sữa bị bệnh phân trắng Ảnh 11 Lợn sau cai sữa bị bệnh phân trắng Ảnh 12 Thuốc nor 100 ... 4.2.2 Kết theo dõi tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn trại qua năm .44 4.2.3 Tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng theo đàn 45 4.2.4 Tỷ lệ mắc phân trắng lợn theo tuổi 46 4.2.5 Tỷ lệ mắc bệnh phân. .. NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ THỊ MAI Tên chuyên đề: THEO DÕI TỶ LỆ MẮC BỆNH PHÂN TRẮNG Ở LỢN CON TỪ SƠ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI VÀ DÙNG THUỐC ĐIỀU TRỊ TẠI TRẠI LỢN TRẦN... dõi tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi dùng thuốc điều trị trại lợn Trần Văn Tuyên, xã Đồn Kết, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Theo dõi tỷ lệ mắc bệnh phân trắng ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi và dùng thuốc điều trị tại trại lợn Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp), Theo dõi tỷ lệ mắc bệnh phân trắng ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi và dùng thuốc điều trị tại trại lợn Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay