Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và phân bố của các loài Lan (Orchidaceae spp) tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

102 9 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2018, 12:20

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và phân bố của các loài Lan (Orchidaceae spp) tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và phân bố của các loài Lan (Orchidaceae spp) tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và phân bố của các loài Lan (Orchidaceae spp) tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và phân bố của các loài Lan (Orchidaceae spp) tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và phân bố của các loài Lan (Orchidaceae spp) tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và phân bố của các loài Lan (Orchidaceae spp) tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THẾ HOÀNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ PHÂN BỐ CỦA CÁC LOÀI LAN (ORCHIDACEAE SPP) TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Nông lâm kết hợp Khoa : Lâm Nghiệp Khóa học : 2013 - 2017 Thái Nguyên - năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THẾ HOÀNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀPHÂN BỐ CỦA CÁC LOÀI LAN (ORCHIDACEAE SPP) TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Nông lâm kết hợp Lớp : NLKH - K45 Khoa : Lâm Nghiệp Khóa học : 2013 – 2017 Giảng viên hƣớng dẫn :ThS Trƣơng Quốc Hƣng Thái Nguyên - năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu riêng tơi Nội dung khóa luận có tham khảo sử dụng tài liệu, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo khóa luận Giảng viên hƣớng dẫn Sinh viên ThS Trƣơng Quốc Hƣng Nguyễn Thế Hoàng XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN (ký, họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, trang bị cho kiến thức chun mơn giảng dạy bảo tận tình tồn thể thầy cô giáo Để củng cố lại khiến thức học làm quen với cơng việc ngồi thực tế việc thực tập tốt nghiệp giai đoạn quan trọng, tạo điều kiện cho sinh viên cọ sát với thực tế nhằm củng cố lại kiến thức tích lũy nhà trường đồng thời nâng cao tư hệ thống lý luận để nghiên cứu ứng dụng cách có hiệu tiến khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất Xuất phát từ nguyện vọng thân, trí nhà trường, ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp hướng dẫn trực tiếp thầy giáo Th.S Trƣơng Quốc Hƣng, tôiđãtiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu số đặc điểm sinh học phân bố loài Lan (Orchidaceae spp) huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên” Trong thời gian nghiên cứu đề tài, giúp đỡ, bảo tận tình Th.S Trƣơng Quốc Hƣng thầy cô giáo khoa với phối hợp giúp đỡ ban ngành lãnh đạo xã thuộc huyện Đại Từ người dân xã Qua xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến thầycô giáo khoa Lâm Nghiệp, đặc biệt thầy giáo Th.S Trƣơng Quốc Hƣng người thầy trực tiếp hướng dẫn tơi suốt q trình thực khóa luận Do trình độ chun mơn kinh nghiệm thực tiễn hạn chế khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi kính mong nhận giúp đỡ thầy cô giáo bạn đồng nghiệp để khóa luận hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 05 năm 2017 Sinh viên NGUYỄN THẾ HOÀNG iii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.14: Lý tính đất 27 Bảng 3.15: Các thơng số phân tích mẫu đất 27 Bảng 4.2 Thực trạng khai thác sử dụng loài Lan rừng khu vực nghiên cứu 29 Bảng 4.4 Cấp độ bảo tồn loài Lan khu vực nghiên cứu 32 Bảng 4.7 phân bố theo trạng thái rừng 37 Bảng 4.8 Các loài Lan người dân thu hái gây trồng 38 Bảng 4.10 Các loài chủ, giá thể loài Lan thường sống cộng sinh 40 Bảng 4.11 Đặc điểm ánh sángnơi loài Lan phânbố 42 Bảng 4.12 Đặc điểm nhiệt độ, độ ẩm khơng khí nơi lồi Lan phân bố 43 Bảng 4.13 Kết phẫu diện đất loài Lan 45 Bảng 4.14 Đặc điểm đất nơi loài Lan nghiên cứu phân bố 46 iv MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii MỤC LỤC iv PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học .2 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn .2 PHẦN TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học .4 2.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu ngồi nước 2.2.1 Tình hình nghiên cứu thực vật quý giới 2.2.2 Nghiên cứu Việt Nam 2.3 Tổng quan khu vực nghiên cứu .19 2.3.1 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 19 2.3.2 Những lợi để phát triển kinh tế xã hội 21 PHẦN ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 23 Địa điểm thời gian nghiên cứu: 23 3.2 Nội dung nghiên cứu 23 3.3 Phương pháp nghiên cứu 24 3.3.1 Các đối tượng rừng cần nghiên cứu 24 3.3.2 Phương pháp vấn người dân 24 3.3.3 Phương pháp điều tra theo tuyến 24 3.3.4 Điều tra đặc điểm sinh thái loài Lan 25 v 3.3.5 Lấy mẫu, bảo quản phân tích đất 26 3.4 Phương pháp nội nghiệp toàn số liệu thu thập xử lý Excel 27 Phần KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 28 4.1 Đặc điểm sử dụng hiểu biết người dân loài Lan .28 4.1.1 Hiểu biết người dân loài Lan 28 4.1.2 Thực trạng khai thác sử dụng loài Lan 29 4.2 Đặc điểm phân loại phân hạng bảo tồn loài Lan 31 4.2.1 Danh lục Lan 31 4.2.2 Cấp độ bảo tồn loài Lan quý 32 4.3 Đặc điểm phân loại loài Lan 33 4.3.1 Phân bố theo tuyên 33 4.3.2 Phân bố theo độ cao 35 4.3.3 Phân bố theo trạng thái rừng 37 4.3.4 Các loài lan người dân thu hái gây trồng 38 4.4 Đặc điểm bật hình thái lồi Lan 39 4.5 Đặc điểm sinh thái loài Lan 39 4.5.1 Đặc điểm chủ nơi có loài Lan phân bố .39 4.5.2 Đặc điểm ánh sáng nơi loài Lan phân bố .42 4.5.3 Đặc điểm nhiệt độ, độ ẩm khơng khí nơi loài Lan phân bố 43 4.5.4 Đặc điểm tái sinh loài 44 4.6 Thuận lợi, khó khăn đề xuất số biện pháp bảo tồn phát triển lồi 47 4.6.1 Thuận lợi khó khăn .47 4.6.2 Về đề xuất số biện pháp bảo tồn phát triển loài 48 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Đề nghị .50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Họ Lan (danh pháp khoa học: Orchidaceae) họ thực vật có hoa, thuộc Lan Orchidales, lớp thực vật mầm Đây họ lớn thực vật, chúng phân bổ nhiều nơi giới Vườn thực vật hoàng gia Kew liệt kê 880 chi gần 22.000 loài chấp nhận, số lượng xác khơng rõ (có thể nhiều tới 25.000 loài) tranh chấp phân loại học Hoa Lan coi loài hoa tinh khiết, hoa vương giả cao sang, vua loài hoa Hoa Lan khơng đẹp màu sắc mà đẹp hình dáng, đẹp hoa Lan thể từ đường nét cánh hoa tao nhã đến dạng hình thân, lá, cành dun dáng có loài hoa sánh Mầu sắc thắm tươi, đủ vẻ, từ ngọc, trắng ngà, êm mượt nhung, mịn màng phấn, tím sậm, đỏ nhạt, nâu, xanh, vàng, tía chấm phá, loang sọc vằn… Hình dáng đa dạng phong phú, phần lớn cánh bao bọc chung quanh mơi elip, thứ hoa lại có dị biệt khác thường Hoa Lan có loại cánh tròn, có loại cánh dài nhọn hoắt, có loại cụp vào, có loại x có đường chun xếp, vòng vèo, uốn éo, có loại có râu, có vòi quấn quýt, có hoa giống bướm, ong Hoa Lan có bơng nhỏ có bụi Lan lớn nặng gần Hương Lan đủ loại: thơm ngát, dịu dàng, thoang thoảng, ngào, cao, vương giả Tại Thái Lan có loại Lan giấu tên bảo vệ nghiêm ngặt, hương thơm dành riêng để cung cấp cho hãng sản xuất nước hoa danh tiếng Hoa Lan nuôi giữ nhiệt độ ẩm độ thích hợp giữ ngun hương, ngun sắc từ tuần lễ hai tháng, có giống lâu đến tháng, có giống nở hoa liên tiếp quanh năm - Phân bố Đây họ lớn thực vật, chúng phân bố nhiều nơi giới Việt Nam Do có giá trị kinh tế cao, nhiều người ưa thích, lồi Lan rừng bị khai thác cạn kiệt Để tìm hiểu số đặc điểm sinh học, phân bố loài Lan điều kiện sinh cảnh tự nhiên huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên phục vụ công tác bảo tồn phát triển lồi Lan rừng, tơi nghiên cứu khóa luận: “Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân bố loài Lan (Orchidaceae spp) huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên’’ 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Xác định đặc điểm sinh học, phân bố hiểu biết người dân số loại hoa Lan rừng khu vực nghiên cứu, từ làm sở khoa học cho công tác bảo tồn, nhân giống tự nhiên 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học Việc nghiên cứu đánh giá đặc điểm sinh thái, tình trạng phân bố lồi Lan nhằm đề xuất số giải pháp bảo tồn 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Giúp hiểu thêm phân bố đặc điểm sinh thái loài Lan khu vực nghiên cứu - Ứng dụng kiến thức học vào thực tiễn - Biết tầm quan trọng loài thực vật quý nói chung lồi Lan nói riêng - Biết tầm quan trọng công tác bảo tồn nghiệp bảo vệ phát triển rừng Đảo Đang Rẻ Vườn 0240775 5647034 1051 Cymbidium Lan 0240750 5641503 651 Kiếm lô quôc hội(4) gia non Tam Đảo 13 Đang Trường 7-15 Vườn 0240490 5622010 1501 Cymbidium Lan 0240450 5617509 1101 Kiếm xâm quôc nhỏ(7) gia non Tam Đảo 14 0240430 5661021 301 0240365 5658507 3501 Dendrobium Hoàng Đang Sồi 7-14 Vườn thảo đùi Gai quôc gà(9) gia non Tam Đảo 17 0240260 5659091 1851 Dendrobium Hài Đang Đất ráp(4) quôc non gia 6-13 Vườn Tam Đảo 19 0240170 5661502 1201 Dendrobium Lan Hài Đang Dẻ 0240190 5661503 1051 hằng(5) 5-12 Sung non Vườn quôc rừng gia Tam Đảo 21 0239585 5502015 3001 Dendrobium Vảy Đang Cây 0239535 5506502 1001 rồng(8) 7-12 sồi gai hoa Vườn quôc gia Tam Đảo 24 0239510 5507016 701 0239490 5519502 1551 Dendrobium Hoàng Đang Trường 7-13 thảo đùi nụ gà(3) xâm Vườn quôc gia Tam Đảo 25 0239445 5511018 1250 Dendrobium Kim 0239450 5531017 3103 điệp(6) nụ Dẻ Vườn quôc gia Tam Đảo 28 0239390 5517016 651 0239135 5508504 1701 Flickingeria Tục Đang Sồi đoạn Gai quôc hoa non gia 7-14 trắng(2) Vườn Tam Đảo 33 0239015 5593507 665 Paphiopedilum Hài Tam Đang Đá Trên Vườn nụ đá quôc Đảo(3) gia Tam Đảo 0239170 Đang Đất Trên Vườn mạng mặt quôc đỏ non đất gia 5536509 2251 Paphiopedilum Hài tía(5) Tam Đảo 34 0239135 5530174 1451 Paphiopedilum Lan Hài Đang Đất hằng(7) Trên Vườn mặt quôc hoa đất gia Tam Đảo 0239165 5501016 801 Paphiopedilum Tiên hài(9) Đang Đất Trên Vườn mặt quôc non đất gia Tam Đảo 35 0239165 5511013 531 Paphiopedilum Hài đốm(6) Đang Đất Trên Vườn mặt quôc non đất gia Tam Đảo 0239165 5511061 961 Paphiopedilum Hài ráp(5) Đang Đất Trên Vườn nụ mặt quôc đất gia Tam Đảo 36 Acampe 0239170 Lan bắp Đang Trường Vườn ngô(2) Xâm quôc non gia 5545732 Tam Đảo 3515 38 Cleisostoma 0239065 5528175 Miệng Đang Trường Vườn kín vân qc rủ(6) non gia Tam Đảo 1526 39 Anoectochilus 0239055 Lan Đang Đất Trên Vườn Kim mặt quôc đất gia tuyến(4) non 5554274 Tam Đảo 2258 42 Paphiopedilum Tiên hài(5) 0238961 5529513 Đang Đất Trên Vườn mặt quôc non đất gia Tam Đảo 512 47 Flickingeria o238815 5554182 Tục Đang Sồi đoạn Gai quôc hoa non gia 8-11 trắng(3) Tam Đảo 3553 50 0238742 5588324 4658 Bulbophyllum Vườn Cầu Đang Rẻ 5-10 Vườn diệp quôc đỏ(9) gia non Tam Đảo 52 Aerides 0238685 Đuôi Đang Kháo cáo(6) quôc non gia 5561896 6-8 Vườn Tam Đảo 1834 Bảng 4.6 phân bố theo độ cao Độ cao Tên loài STT Tên KH Tên VN (m) Acampe rigida Lan Bắp ngô 532; 485; 321 Aerides rosea Đuôi cáo 342; 333; 386; 321 Anoectochilus setaceus Lan Kim tuyến 421; 431; 422; 479 Cầu diệp đỏ 587; 375; 527 Bulbophyllum purpureifolium Cleisostoma williamsonii Miệng kín rủ 416; 587; 221; 264 Cleisostoma rostratum Miệng kín có mỏ 533; 484; 452 Cymbidium aloifolium Lan kiếm lô hội 350; 515; 443 Cymbidium dayanum Lan Kiếm nhỏ 537; 360; 467 Dendrobium nobile Hoàng thảo đùi gà 461; 528; 487 10 Dendrobium-jenkinsii Vảy rồng 382; 452; 524 11 Dendrobium fimbriatum Kim điệp 552; 483; 327 12 Dipsacus japonicus Miq Tục đoạn 440; 320; 389; 428 13 Flickingeria albopurpurea Tục đoạn hoa trắng 14 Paphiopedilum micranthum Hài mạng đỏ tía 410; 431; 480; 469; 308 578; 385; 528 15 Paphiopedilum hangianum Lan Hài 321; 487; 453 16 Paphiopedilumhirsutissimum Tiên hài 312; 582; 220; 363 17 Paphiopedilum concolor Hài đốm 343; 684; 471 18 Paphiopedilum Malipoense Hài ráp 327; 232; 249; 374 19 Paphiopedilum gratrixianum Hài Tam Đảo 764; 351; 473 Bảng 4.9 Đặc điểm hình thái phong Lan ST Tên T loài Đặc điểm chung loài Ảnh hoa Lan Bắp ngô: mọc thẳng đứng, mọc đối cách cứng dài chừng 20-30 cm, 2-3 chùm hoa mọc nách chùm có 5-10 hoa, chiều Lan bắp ngô ngang to cm Thời gian nở hoa: khoảng tháng đến tháng hàng năm Hình ảnh 1: Hoa Lan Bắp ngơ Cây trưởng thành khai thác thường dài khoảng 25-35cm, đương nhiên có già trồng lâu năm lớn Đi cáo có Đơi phẳng, mỏng, dài khoảng 18-25 cm, cáo bề rộng khoảng 3,5-4 cm Hoa dạng chùm dài cỡ 20-30 cm gồm nhiều bơng đơn kích cỡ khoảng 1.5-2 cm nở vào khoảng tháng 5-7 dương lịch Hình ảnh 2: Lan Đi cáo Cây cao 10–20 cm, phần non có nhiều lơng mềm, mang 2-6 mọc cách Lá dài 3–4 cm rộng 2–3 cm Lan Hoa mọc thành cụm, với Kim cụm hoa dài 10–15 cm, mang 5-10 tuyến hoa màu hồng phủ lơng đỏ, dài 2,5 cm Hình ảnh 3: Lan Kim tuyến Lá cứng, dai, cuống dài - cm Cụm hoa mọc gốc Cánh hoa hình mác rộng, hình liềm, - 11 x mm, có diềm mịn, màu vàng chanh với sọc màu tía mép Mơi cỡ - 10 x - mm, hình mác - bầu dục, Cầu gốc cụt, cong mạnh, màu vàng nhạt, diệp đỉnh màu vàng tươi màu da đỏ cam sáng, mặt nhẵn Quả dài 5, rộng 1,5 cm Hình 4: Cầu diệp đỏ Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân bng rủ, dài 20cm, có nhiều rễ khí sinh Lá hình trụ nhọn, dài - 10cm, rộng 0,2 - 0,4cm, đỉnh tù Cụm hoa Miệng kín rủ buông xuống, dài gấp - lần Hoa nhỏ màu nâu nhạt, cánh mơi màu đỏ Hình ảnh 5: Miệng kín rủ Mơ tả: Lan sống phụ sinh, mập, dài 10 - 30cm, chia đốt, có nhiều rễ Lá - chiếc, lớn, dài 16 - 20cm, rộng Miệng cm, dai cứng, mặt có vằn tím, kín có mặt màu tím đen, đỉnh nhọn mỏ Cụm hoa dài 2cm Hoa nhỏ, cánh mơi có thùy, đỉnh cong, cựa thn nơng Hình ảnh 6: Miệng kín có mỏ Lan sống phụ sinh, đơi đất, mọc bụi Củ giả nhỏ, có bẹ Lá dày màu xanh bóng, hình giải thẳng, dài 0,3 - 1m, rộng 1,5 - 5cm, đỉnh chia Lan kiếm lơ hội thùy tròn khơng mang từ 10 đến vài chục hoa, kích thước 4-6 cm Cánh môi thùy, thùy bên nhỏ, thùy dạng bầu dục, nhọn đỉnh, màu đỏ thắm Trục hợp nhụy màu vàng nâu Ra hoa tháng 10-12 Hình ảnh 7: Lan Kiến lô hội Lan sống phụ sinh, có đất Lá hình giải hẹp, dài đến 1m, rộng 0,5cm, đỉnh có thùy nhọn Cụm hoa bng xuống, có 10 - 12 hoa Lan Hoa lớn dài 3cm, thơm, màu kiếm trắng vàng nhạt với vân đỏ (hoặc nhỏ màu hồng với vạch đỏ đậm) Cánh mơi có đốm vàng lớn, thùy bên màu trắng với vạnh màu sậm Cột nhị nhụy màu đỏ Hình ảnh 8: Lan Kiến nhỏ Mô tả: Lan sống phụ sinh, mọc bụi, cao 60cm, thân dẹt lớn dần đỉnh, màu vàng bóng Lá thn hình giải, Hồng thảo đùi gà dài 10 - 15cm, rộng - 3cm có - 10 gân mảnh Cụm hoa nách lá, ngắn có - hoa Hoa lớn màu tím hay pha hồng, hoa thơm Hình ảnh 9: Hồng thảo đùi gà Cây phong lan vẩy rồng sống phụ sinh, củ giả áp sát lấy giá thể, dẹt, gồm – đốt phình giữa, có khía rãnh dọc, cao – 10cm, rộng 1,5cm Lá đỉnh, cứng, dày 10 Vảy thuôn, dài 10 – 15cm, đầu tròn Cụm rồng hoa mọc đốt củ giả, bng xuống, dài 20 – 30cm có – 15 hoa Hoa lớn, 3cm, màu vàng tươi, cánh mơi tròn, rộng, mép răn reo, màu vàng đậm màu cam Hình ảnh 10: Vẩy rồng Lan kim điệp loài phong lan sống phụ sinh Giả hành ngắn, phần gốc đỉnh thuôn nhỏ phần giữa, có luống rãnh Hoa màu vàng, mơi xòe to, lớn hai cánh bên, 11 Kim màu vàng, có bớt vàng họng đậm điệp gần giống vẩy cá hoa hơn, khoảng 5-10 hoa /một phát hoa, hoa không thơm, nở vào mùa xuân, độ bền hoa khoảng 7-15 ngày Hình ảnh 11: Kim điệp Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân rễ buông xuống, dài 60 - 100cm, củ giả thon dài - 6cm, bóng, đỉnh có Lá dạng thn hẹp, dài 15 - 20cm, Tục 12 đoạn hoa rộng 2,5cm Hoa đơn độc, màu trắng hay vàng, cánh môi màu hồng mặt trắng Hình ảnh 12: Tục đoạn hoa trắng Cây thuộc thảo, cao 1,5-2m Thân có cạnh cạnh có hàng gai thưa, lên mau dần, gai quặp trở xuống Lá mọc đối, khơng có cuống, bẹ ơm lấy cành thân Lá non có cưa dài, phiến nhỏ, thuôn dài, đầu 13 Tục nhọn Gân cách, đường gân đoạn mặt có hàng gai nhỏ cứng, lên đầu lá, mềm dần Lá già có phiến xẻ sâu, cưa mau non, phiến xẻ cách từ 3-9 thuỳ, gân có gai nhỏ non Cũng có nguyên Cụm hoa hình trứng hay hình cầu, cành mang hoa dài 10-20cm, cạnh Hình ảnh 13: Lan Tục đoạn có lơng cứng, lên mau dần Hoa màu trắng có bắc dài 1-2cm Quả bế có cạnh, màu xám trắng đài sót lại, dài 5-6mm Cỏ lâu năm, có - xếp thành dãy; thân rễ có đường kính - mm, dài đến 25 cm Lá cỡ - 12 x 1,5 - cm,Cụm hoa có cuống dài - 25 cm, mang hoa Hoa mùi, thường màu hồng hay vàng nhạt, thẫm chóp, rộng - cm có mạng gân màu đỏ tía thẫm Lá đài Hài 14 mạng đỏ tía gần trục hoa hình trứng rộng, cỡ 1,5 - 3,6 x 1,7 - cm; đài cỡ 1,8 - 3,3 x 1,1 - 2,5 cm; cánh hoa hình trứng ngược rộng, chóp tròn, cỡ 1,9 - 4,3 x 2,3 - 4,4 cm, có lơng mép nhiều lông dài màu trắng mặt trong; môi hình trứng rộng, lõm sâu, mép vào trong, cỡ - 10 x 3,4 5,6 cm; nhị lép lồi, hình thn rộng hay hình bầu dục, dài - 10 mm Hình ảnh 14: Hài Mạng đỏ tía Đặc điểm nhận dạng: Cỏ lâu năm, cỡ - xếp thành dãy Lá dài, hình thn - bầu dục, nhìn Paphiopedilum emersonii to khỏe Lá đồng màu, lục đậm trên, nhạt mặt Lá dài 25 - 15 Lan 35cm, rộng - 6cm Hoa mọc đứng, hài cao 15 - 20cm, thường mang 1-2 hoa Hoa to, có hình trứng ngược, màu vàng vàng lục với đày cánh có Hình ảnh 15: Lan Hài gân tía đỏ, nhị lép cỡ 1,7 - 2,5 x 1,5 cm; bầu dài 2,5 - 2,8 cm Hoa thơm mùi quế Sinh học sinh thái: Mùa hoa tháng - Lá - chiếc, kích thước 45 x 1,5 cm, màu xanh Cụm hoa hoa; cuống hoa dài 17 - 25 cm, Hoa lớn, đường kính 11 - 14 cm Cuống 16 Tiên bầu dài - 7,5 cm, phủ đầy lơng dài hài Hình ảnh 16: Tiên hài Đặc điểm nhận dạng: Loài lan đất, không thân Lá thuôn tù, trải rộng hai bên, màu xanh bóng có đốm màu xanh đậm mặt trên, mặt màu đỏ, dài 10 - 18cm, rộng 5cm Cụm hoa cao - 7cm, mang 17 Hài hoa Hoa lớn đường kính - 7cm, đốm màu vàng có đốm nhỏ màu đỏ Cánh đài lưng gần tròn, cong lõm Hai cánh tràng chúc xuống, cánh môi dạng túi dài 4cm, nhọn gốc, mép cuộn vào Hình ảnh 17: Hài đốm Mọc đá với 4-6 mọc thành hàng có thân rễ nhiều kéo dài với đường kính 2-3,5 mm cuống dài 2-4 cm Cụm hoa dài 30-50(65) cm, có 1(2) hoa; cuống xanh, có đốm tía nâu lơng tơ trắng tía 18 Hài ráp nâu Hoa rộng 8- 12,2 cm, có mũi thơm dịu; Hình ảnh 18: Hài ráp Cỏ lâu năm Có 4-7 mọc thành dãy Lá hình dải, 30 × 2-2,5cm Màu lục, có chấm màu nâu tím mặt gân gốc Cụm hoa cuống dài 15cm, mang hoa Lá bắc cỡ 3-4,5 × 1,2cm Hoa rộng 7-8cm, có lơng trắng mặt đài Lá đài gần trục màu 19 Hài trắng hồng, gốc màu lục có nhiều tam chấm màu nâu tía hình trứng rộng (5 đảo × 4,5cm) Lá đài xa trục màu lục nhạt, hình trứng/bầu dục (4 × 2,5cm) Cánh hoa bóng, màu vàng nâu, có mạng gân đỏ ửng hay tía nâu, thường hình thìa, cỡ × 2,5cm Nhị lép màu Hình ảnh 19: Hài Tam Đảo vàng, hình tim ngược rộng, chiều cỡ 1-1,2cm, có lơng.Đài 45,5cm, phủ lơng màu nâu tía thẫm (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra.) ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THẾ HOÀNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀPHÂN BỐ CỦA CÁC LOÀI LAN (ORCHIDACEAE SPP) TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI... rừng, tơi nghiên cứu khóa luận: Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân bố loài Lan (Orchidaceae spp) huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ’ 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Xác định đặc điểm sinh học, phân bố hiểu... DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: loài Lan rừng (orchidaceaessp) -Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học phân bố loài Lan làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và phân bố của các loài Lan (Orchidaceae spp) tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và phân bố của các loài Lan (Orchidaceae spp) tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay