Áp dụng quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi và phòng trị bệnh phân trắng ở lợn con tại trại công ty nutreco huyện tiên du tỉnh bắc ninh khóa luận tốt nghiệp

68 71 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2018, 12:00

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TẠ ANH TUẤN Tên đề tài: ÁP DỤNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRONG CHĂN NUÔI PHÕNG TRỊ BỆNH PHÂN TRẮNG LỢN CON TẠI TRẠI CÔNG TY NUTRECO HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chun ngành Khoa Khóa học : Chính quy : Chăn nuôi thú y : Chăn nuôi thú y : 2013 - 2017 Thái Nguyên – năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TẠ ANH TUẤN Tên đề tài: ÁP DỤNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRONG CHĂN NUÔI PHÕNG TRỊ BỆNH PHÂN TRẮNG LỢN CON TẠI TRẠI CÔNG TY NUTRECO HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học Giảng viên hƣớng dẫn : Chính quy : Chăn ni thú y : K45 CNTY N02 : Chăn nuôi thú y : 2013 - 2017 : TS Nguyễn Văn Sửu Thái Nguyên – năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian nghiên cứu, để hồn thành khóa luận mình, tơ nhận đƣợc bảo tận tình cô giáo hƣớng dẫn, giúp đỡ BCN khoa Chăn nuôi Thú y, trang trại cô giáo hƣớng dẫn, giúp đỡ BCN khoa Chăn nuôi Thú y, trang trại chăn nuôi lợn công ty Nutreco Bắc Ninh Tôi nhận đƣợc cộng tác bạn đồng nghiệp trang trại, giúp đỡ, cổ vũ động viên ngƣời thân gia đình Tơi xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sau sắc tới thầy giáo TS Nguyễn Văn Sửu tận tình trực tiếp hƣớng dẫn tơi thực đề tài hồn thành khóa luận Tơi xin cảm ơn BCN khoa Chăn nuôi Thú y tạo điều kiện thuận lợi cho phép thực đề tài tốt nghiệp đại học Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới ban giám đốc cơng ty Nutreco, trang trại Lạc Vệ, tồn thể anh chị em công nhân viên trang trại hợp tác giúp đỡ q trình bố trí, theo dõi tiêu thu thập số liệu làm sở cho khóa luận Tơi xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, ngƣời thân, thầy cô giáo, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ động viên tơi suốt thời gian hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, ngày tháng năm Sinh viên Tạ Anh Tuấn ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Lịch sát trùng trang trại 36 Bảng 4.2 Lịch phòng bệnh trang trại 38 Bảng4.3 Tổng hợp kết cơng tác chăm sóc 44 Bảng 4.4 Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn theo lứa tuổi 45 Bảng 4.5 Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn theo tháng 48 Bảng 4.6 Tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng theo tính biệt 49 Bảng 4.7 Kết điều trị bệnh phân trắng lợn 50 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Cl.Perfigens : Clostridium Perfigens CN : Chủ nhật Cs : Cộng DNA : Deoxyribonucleic acid E.coli : Escherichia coli LMLM : Long móng lở miệng Nxb : Nhà xuất STT : Số thứ tự TNHH : Trách nhiệm hữu hạng TPP : Trans-Pacific Stratrgic Economic Partnership Agreement TT : Thứ tự iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài Phần TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện cở sở nơi thực tập 2.1.1 Cơ cấu tổ chức trang trại 2.1.2 Cơ sở vật chất trang trại 2.2 Cơ sở khoa học 2.2.1 Đặc điểm sinh trƣởng phát triển lợn theo mẹ 2.2.2 Nguyên nhân gây bê ̣nh phân trắ ng lơ ̣n 2.2.3 Đặc tính vi khuẩn E coli 14 2.2.4 Đặc điểm bệnh phân trắng lợn 17 2.3 Tổng quan nghiên cứu nƣớc 25 2.3.1 Tình hình nghiên cứu giới 25 2.3.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc 26 Phần ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 31 3.1 Đối tƣợng 31 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 31 3.3 Nội dung thực 31 3.4 Các tiêu phƣơng pháp thực 31 3.4.1 Các tiêu 31 3.4.2 Phƣơng pháp thực 31 v Phần KẾT QUẢ THẢO LUẬN 33 4.1 Công tác chăn nuôi 33 4.2 Kết chẩn đoán điều trị bệnh phân trắng lợn sở 45 4.2.1 Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn theo lứa tuổi 45 4.2.2 Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn theo tháng 47 4.2.3 Tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng theo tính biệt 49 4.2.4 Kết điều trị bệnh phân trắng lợn 50 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 52 5.1 Kết luận 52 5.2 Đề nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 PHỤ LỤC 58 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Nƣớc ta vốn nƣớc nông nghiệp lâu đời , chăn ni ngành nghề quan trọng thu hút đƣợc nhiều lao động Hiện nƣớc ta gia nhập TPP Hiệp định đối tác kinh tế xun Thái Bình Dƣơng ngành Nơng Nghiệp nói chung ngành Chăn ni nói riêng có nhiều hội để phát triển nhƣng bên cạnh thách thức khơng nhỏ Cuộc sống ngƣời ngày đƣợc nâng cao nhu cầu thực phẩm ngày có tiêu chuẩn khắt khe , muốn xuất đƣợc thực phẩm sang nƣớc khác.Ngành chăn nuôi lợn cung cấp nguồn thực phẩm tƣơi ngon có giá trị dinh dƣỡng cao, nhƣ thịt cho ngƣời, cung cấp phân bón cho ngành trồng trọt, phụ phẩm da, lông, tiết…, cho công nghiệp chế biến Chính để đạt đƣợc suất cao chất lƣợng sản phẩm tốt đáp ứng cho nhu cầu thị trƣờng cần đẩy mạnh phát triển chăn ni theo mơ hình chăn ni trang trại theo hƣớng công nghiệp đại Cùng với việc chăn nuôi lợn ngày đƣợc mở rộng phát triển mạnh mẽ theo hƣớng cơng nghiệp hóa tình hình dịch bệnh xảy phức tạp,nhất dịch bệnh làm ảnh hƣởng lớn đến xuất, chất lƣợng hiệu kinh tế ngành chăn nuôi lợn Do điều kiện thời tiết nƣớc ta mang tính chất khí hậu nhiệt đới gió mùa, nên tình hình dịch bệnh thƣờng hay xảy lây lan nhanh cho đàn lợn Một bệnhlợn hay mắc phải bệnh phân trắng lợn Bệnh phân trắng lợn bệnh phổ biến Bệnh vi khuân E coli gây nên, lợn mắc bệnh điều trị không kịp thời dẫn đến còi cọc, chậm lớn, làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng giống, khả sinh trƣởng, phát triển chậm, gây tổn thất kinh tế lớn cho ngƣời chăn ni Do ngồi yếu tố dinh dƣỡng, chế độ chăm sóc ni dƣỡng cơng tác thú y khâu quan trọng Việc phòng điều trị bệnh phân trắng cho lợn góp phần làm tăng hiệu chăn nuôi lợn đảm bảo cho tăng trƣởng cấu đàn Mặc đƣợc quan tâm chăm sóc tốt, song ảnh hƣởng thời tiết phần công tác thú y chƣa mang lại hiệu quả, nên trại lợn công ty Nutreco bệnh phân trắng lợn xảy thƣờng xuyên gây hậu nghiêm trọng Xuất phát từ thực tiễn trên, tiến hành thực đề tài: “Áp dụng quy trình kỹ thuật chăn ni phòng trị bệnh phân trắng lợn trại công ty Nutreco huyện Tiên Du , tỉnh Bắc Ninh” 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài Áp dụng quy trình kỹ thuật chăn ni phòng trị bệnh phân trắng trại công ty Nutreco huyện Tiên Du , tỉnh Bắc Ninh - Xác định tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn trại công ty Nutreco huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh - Xác định đƣợc hiệu lực điều trị hai phác đồ điều trị Penstrep-400 Nor - 100 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học - Kết đề tài thông tin khoa học quy trình chăm sóc ni dƣỡng lợn số đặc điểm bệnh lý lâm sàng bệnh phân trắng lợn - Qua tiế p câ ̣n thƣ̣c tế ta ̣i tra ̣i là điề u kiê ̣n để nâng cao tay nghề, rèn luyện kỹ chuyên môn - ̣n du ̣ng các kiế n thƣ́c đã ho ̣c vào thƣ̣c tiễn sản xuất , trau dồi thêm kiế n thƣ́c mới - Học tập kinh nghiệm tƣ̀ thƣ̣c tế sản xuất - Nắ m bắ t đƣơ ̣c tình hình chăn ni, dịch bệnh trại - Có thêm kinh nghiệm chẩn đoán điều trị bệnh cho lợn 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Kết đề tài sở khoa học khuyến cáo cho ngƣời chăn ni áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, phòng trị bệnh phân trắng lợn con, góp phần nâng cao xuất chăn ni lợn - Qua điề u tra tình hình bệnh phân trắng lợn của tra ̣i và đánh giá đƣơ ̣c hiê ̣u lƣ̣c của th́ c sƣ̉ du ̣ng , có thể khuyến cáo phác đồ điề u tri ̣hiê ̣u quả bê ̣nh phân trắng lợn 47 nhiên tập ăn mà hàm lƣợng dinh dƣỡng thức ăn cao nên số lợn ăn nhiều bị mắc tiêu chảy - Giai đoạn: ≥ 15 ngày tuổi: tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn 8,65% Đây giai đoạn khủng hoảng thứ hai lợn nguyên nhân do: Thứ 1: Hàm lƣợng dinh dƣỡng sữa mẹ giảm nhiều không đủ để cung cấp cho lợn nên thức ăn cho lợn sử dụng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh Khi chuyển sang sử dụng toàn thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh mà lợn lại chƣa hồn thiện máy tiêu hóa, thức ăn không đƣợc hấp thụ triệt để, dẫn đến lợn mắc tiêu chảy Thứ 2: Ngày cai sữa lợn vào ngày thứ 21, Điều ảnh hƣởng trực tiếp đến môi trƣờng sống lợn bị tách khỏi lợn mẹ Sẽ làm cho lợn bị stress thiếu lợn mẹ Trong trình cai sữa lợn phải trải qua giai đoạn chuyển chuồng từ tổ đẻ sống với lợn mẹ chuyển xuống chuồng cai sữa làm cho lợn bị stress làm ảnh hƣởng đến khả tiêu hóa thức ăn lợn dẫn đến lợn mắc tiêu chảy tỷ lệ cao giai đoạn ≥ 15 ngày tuổi 4.2.2 Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn theo tháng Bệnh phân trắng lợn nhiều nguyên nhân gây nên, tổ hợp yếu tố khí hậu ( nhiệt độ, độ ẩm ) đóng vai trò quan trọng Tại tháng năm, khí hậu có chênh lệch nhiệt độ độ ẩm , có chuyển giao mùa, điều kiện khí hậu tháng có khác ảnh hƣởng đến sinh trƣởng lợn khác Để tìm hiểu mức độ ảnh hƣởng nhiệt độ, độ ẩm đến tỷ lệ mắc phân trắng lợn giai đoạn từ sơ sinh đến lớn 28 ngày tuổi, tiến hành khảo sát tỷ lệ mắc bệnh qua tháng Kết đƣợc trình bày bảng 4.5 48 Bảng 4.5 Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn theo tháng Số lợn điều tra Tháng (con) Số lợn bị bệnh phân trắng (con) Tỷ lệ (%) 123 11 8,94 115 7,83 114 13 11,40 121 17 14,05 10 103 7,77 11 105 7,62 Tính chung 681 66 9,69 Qua bảng 4.5 cho thấy: tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn có biến đổi lớn theo tháng năm - Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn phân trắng cao tháng (14,05%) tháng (11,40%), sau đến tháng (8,94%), tháng (7,83%), tháng 10 (7,77%), tháng 11 (7,62%) - Từ kết trên, thấy rằng: Lợn nuôi tháng mắc bệnh phân trắng lợn Điều lợn nuôi trại chƣa đƣợc quan tâm mức: điều kiện vệ sinh chƣa tốt, chăm sóc ni dƣỡng chƣa đƣợc đảm bảo, Ngồi ra, yếu tố thời tiết khí hậu ảnh hƣởng lớn đến tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn Khí hậu miền bắc nƣớc ta chia làm mùa rõ rệt: Xuân, hạ, thu, đông Chủ yếu mƣa nhiều vào tháng tháng , thời tiết nóng ẩm kết hợp mƣa nhiều, độ ẩm tăng cao điều kiện cho vi sinh vật gây bệnh phát triển, lợn khơng thích nghi kịp với thay đổi điều kiện thời 49 tiết dẫn đến mác bệnh tiêu chảy phân trắng chuồng kín nhƣng hạn chế đƣợc phần tác động từ điều kiện tự nhiên nên lợn mắc tiêu chảy phân trắng xảy Vì cần có kế hoạch giữ nhiệt độ độ ẩm cân để giảm thiểu tối đa lợn mắc bệnh phân trắng 4.2.3 Tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng theo tính biệt Tiến hành theo dõi tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn theo tính biệt để đánh giá tính biệt có ảnh hƣởng tới khả nhiễm bệnh lợn Kết đƣợc thể bảng 4.6 Bảng 4.6 Tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng theo tính biệt Tính biệt Số lợn ( ) Số lợn mắc bệnh phân trắng ( ) Tỷ lệ (%) Đực 236 23 9,75 Cái 445 43 9,66 Tính 681 66 9,69 chung Qua bảng bảng 4.6 theo dõi tiêu mắc bệnh phân trắng lợn theo tính biệt ta thấy tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn không chênh lệch nhiều Kết cho thấy có 23 lợn đực mắc bệnh 236 lợn đực đƣợc theo dõi, chiếm 9,75%, có 43 lợn mắc bệnh 445 lợn đƣợc theo dõi chiếm 9,66% Nhƣ tính biệt có ảnh hƣởng khơng rõ rệt tới tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn 50 4.2.4 Kết điều trị bệnh phân trắng lợn Trên thị trƣờng có nhiều loại thuốc điều trị bệnh phân trắng lợn con, trại công ty Nutreco sử dụng hai loại thuốc cho hai phác đồ điều trị Penstrep-400 Nor 100 hai kết hợp với thuốc bổ Catosal trình điều trị Kết cụ thể đƣợc trình bày bảng 4.7 Bảng 4.7 Kết điều trị bệnh phân trắng lợn Phác đồ điều trị I (Penstrep400 Catosal) II (Nor 100 Catosal) Tính chung Liều lƣợng Cách dùng Thời gian điều trị ( ngày ) Số lợn điều trị ( ) Số lợn khỏi ( ) Tỷ lệ (%) 1ml Tiêm bắp 32 31 96,88 1ml Tiêm bắp 34 32 94,12 66 63 95,45 Trên thực tế số lợn mắc bệnh phân trắng trại không nhiều hƣớng dẫn kỹtrại nên tiến hành điều trị theo dõi 66 lợn Điều trị theo phác đồ, phác đồ điều trị 3-5 ngày không khỏi đƣợc thay thuốc khác để chữa nhằm đảm bảo giá trị kinh tế cho trại Qua trình thực thu đƣợc kết nhƣ sau - Phác đồ I Điều trị: Dùng Penstrep-400 Catosal 32 lợn chữa khỏi cho 31 lợn đạt tỉ lệ 96,88% - Phác đồ II 51 Điều trị: Dùng Nor - 100 Catosal 34 lợn chữa khỏi cho 32 lợn đạt tỉ lệ 94,12% Cả phác đồ bổ sung thêm thuốc bổ catosal nhằm nâng cao sức đề kháng lợn con, kích thích lợn thèm ăn đạt kết tốt điều trị Thấy đƣợc rằng: phác đồ điều trị bệnh phân trắng lợn mang lại hiệu cụ thể khỏi 63 lợn tổng số 66 lợn điều trị đạt tỉ lệ 95,45% Tuy nhiên hiệu phác đồ khác Với phác đồ I sử dụng Penstrep 400 tỉ lệ khỏi bệnh 96,88% , với phác đồ II sử dụng Nor – 100 94,12% Phác đồ I cao 2,76% so với phác đồ II Nhƣ hiệu sử dụng Penstrep 400 tốt Nor – 100 Qua trình điều trị thấy đƣợc thuốc có tác dụng điều trị bệnh phân trắng lợn tốt với tỉ lệ chữa khỏi bệnh cao áp dụng đƣợc điều trị bệnh phân trắng lợn 52 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian thực đề tàiÁp dụng quy trình kỹ thuật chăn ni phòng trị bệnh phân trắng lợn trại công ty NUTRECO huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh” rút kết luận nhƣ sau: - Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn theo lứa tuổi cao giai đoạn từ đến ngày tuổi (12,33%) - Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn phân trắng theo tháng cao vào tháng tháng ( tháng 14,05% tháng 11,40% ) - Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn ảnh hƣởng tính biệt khơng rõ rệt - Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn xuất triệu chứng nhiều : Phân lúc đầu xanh đen sau chuyển sang xám chuyển trắng, bú, bỏ ăn (50%) - Lợn điều trị Phác đồ I: sử dụng thuốc Penstrep 400 tỷ lệ khỏi cao phác đồ 2: sử dụng thuốc Nor – 100 5.2 Đề nghị Cần thực nghiêm ngặt công tác vệ sinh thú y chăn nuôi nhƣ tiêm phòng Chuồng trại cần đƣợc đảm bảo vệ sinh sẽ, tránh ô nhiễm môi trƣờng, chuồng trại phải đƣợc tiêu độc định kỳ Cần thực tốt vấn đề vệ sinh mơi trƣờng chuồng trại, có biện pháp khoa học để xử lý chất thải Đảm bảo vệ sinh mơi trƣờng chuồng trại, có biện pháp khoa học để xử lý chất thải Đảm bảo vệ sinh môi trƣờng xung quanh khu bán lợn cần đƣợc vệ sinh, tiêu độc nghiêm ngặt Cần 53 kiểm soát chặt chẽ sản phẩm tiết lợn khỏe nhƣ lợn bệnh đảm bảo thu gom có biện pháp xử lý thích hợp Sử dụng thêm chế phẩm sinh học để đạt đƣợc lợi ích kinh tế nhƣ nâng cao sức đề kháng, tỷ lệ thụ thai, tỷ lệ lên giống lại, số đẻ ra, cân nặng lợn con, sức đề kháng lợn sửu dụng chế phẩm sinh học 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Đỗ Trung Cứ, Trần Thị Hạnh, Nguyễn Quang Tuyên (2000), “ Sử dụng chế phẩm sinh học Biosubtyl để phòng bệnh tiêu chảy trƣớc sau cai sữa”, Tạp chí KHKT Thú y, tập VII, số 2, 58 - 62 Cù Xuân Dần, Nguyễn Xuân Tịnh, Tiết Hồng Ngân, Nguyễn Bá Mùi, Lê Mộng Loan (1996), sinh lý gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Đoàn Thị Kim Dung (2004), Sự biến động số loại vi khuẩn hiếu khí đường ruột, vai trò E.coli hội chứng tiêu chảy lợn con, phác đồ điều trị, Luận án tiến sỹ nông nghiệp, Hà Nội Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phƣợng (1986), Bệnh gia súc non tập II, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phƣợng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (1996), Bệnh lợn nái lợn con, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Trần Thị Hạnh, Đặng Xuân Bình (2002), Chế tạo thử nghiệm số chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh tiêu chảy lợn E.Coli Cl.Perfringens Tạp chí KHKT thú y, IX (1), trang 19 – 28 Nguyễn Bá Hiên (2001), Một số vi khuẩn đường ruột thường gặp biến động chúng gia súc khỏe mạnh bị tiêu chảy nuôi vùng ngoại thành Hà Nội, điều trị thử nghiệm, Luận án tiến sỹ Nông nghiệp, Hà Nội Phạm Khắc Hiếu, Lê Thị Ngọc Diệp, Trần Thị Lộc (1998), Stress đời sống người vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Từ Quang Hiển, Phan Đình Thắm (1995) Giáo trình thức ăn dinh dưỡng gia súc, gia cầm, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 10 Trần Minh Hùng, Hồng Danh Dự, Đinh Thị Bích Thủy (1986), “Tác dụng Dextran - Fe phòng trị hội chứng thiếu máu lợn con”, Kết nghiên cứu KHKT, Viện thú y 55 11 Lý Thị Thiên Khai (2001) " Phân lập, xác định độc tố ruột chủng E.coli gây tiêu chảy cho heo con", Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, số 2, trang 13 - 18 12 Hồ Văn Nam (2006), Bệnh nội khoa gia súc, Nxb Nông Nghiệp Hà Nội 13 Lê Văn Năm, Trần Văn Bình, Nguyễn Thị Hƣơng (1998), Hướng dẫn phòng điều trị bệnh lợn cao sản, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 14 Sử An Ninh (1993), kết bước đầu tìm hiểu nhiệt độ, ẩm độ thích hợp phòng trị bệnh lợn phân trắng, kết nghiên cứu khoa học, khoa CNTY - Trƣờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 15 Nguyễn Thị Nội (1985), Tìm hiểu vai trò E coli bệnh phân trắng lợn vác xin dự phòng, Luận án PTS Khoa học Nơng nghiệp, Hà Nội 16 Nguyễn Thị Ngữ (2005), Nghiên cứu tình hình hội chứng tiêu chảy lợn huyện Chương Mỹ, Hà Tây, xác định số yếu tố gây bệnh vi khuẩn E coli Salmonella, biện pháp phòng trị, Luận văn thạc sỹ Nơng nghiệp, Hà Nội 17 Trƣơng Lăng (2000), Hướng dẫn điều trị bệnh lợn, Nxb Đà Nẵng 18 Phan Địch Lân, Phạm Sỹ Lăng (1995), Cẩm nang chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 19 Nguyễn Đức Lƣu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), " Một số bệnh quạn trọng lợn", Công ty Dƣợc vật tƣ thú y - 88 Trƣờng chinh - Đống Đa - Hà Nội 20 Lê Văn Phƣớc (1997), “Ảnh hƣởng nhiệt độ, độ ẩm khơng khí đến tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng”, Tạp chí KHKT Thú y, Tập IV, số 4, 34 21 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nông Nghiệp Hà Nội 56 22 Phạm Thế Sơn, Lê Văn Tạo, Cù Hữu Phú, Phạm Khắc Hiếu (2008), „Nghiên cứu hệ vi khuẩn đƣờng ruột lợn khoẻ mạnh tiêu chảy‟, Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y, tập VI, số 2, 34 - 38 23 Lê Văn Tạo, Khƣơng Bích Ngọc, Nguyễn Thị Vui, Đoàn Băng Tâm (1993), “Nghiên cứu chế tạo vacxin E.coli uống phòng bệnh phân trắng lợn con”, Tạp chí Nông nghiệp thực phẩm 24 Nguyễn Xuân Tịnh (1996), Sinh lý học gia súc, Nxb Nông Nghiệp 25 Nguyễn Nhƣ Thanh, Nguyễn Bá Hiên, Trần Thị Lan Hƣơng (2001), Giáo trình Vi sinh Vật thú y, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 26 Hồn Tồn Thắng, Cao Văn (2005), Giáo trình sinh lý học động vật nuôi, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 27 Phan Đình Thắm (1995), Giáo trình chăn ni lợn (dành cho cao học), Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 28 Phạm Ngọc Thạch, Chu Đức Thắng (2009), Giáo trình chẩn đốn nội khoa thú y, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 29 Bùi Thị Tho, Phạm Khắc Hiếu (1995), “ Kiểm tra số ảnh hƣởng đến tính mẫn cảm tính kháng thuốc E coli phân lập từ bệnh lợn phân trắng”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập 3, số 30 Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó (2006), Hướng dẫn vệ sinh chăm sóc gia súc, Nxb Lao động Hà Nội 31 Trịnh Quang Tuyên (2005), xác định yếu tố gây bênh vi khuẩn Escherichia coli gây Colibacillosis lợn trại chăn nuôi tập trung, Luận án Tiến sĩ Nông Nghiệp, Hà Nội 32 Trần Văn Tƣờng, Nguyễn Quang Tuyên (2000), giáo trình chăn nuôi, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 33 Trịnh Thị Vinh, Bệnh lợn nái lợn (1996), Nxb Nông Nghiệp 57 34 Tạ Thị Vịnh (1996), Những biến đổi bệnh lý đường ruột bệnh phân trắng lợn con, Luận án PTS khoa học Nông nghiệp, trƣờng Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội II Tài liệu Tiếng Anh 35 Akita E.M and Nakai.S (1993), Comparison of four purification methols for the producion of immunoglolin from eggs laid by hens immunological methols, 160 (1993), pp.207 - 214 36 Fairbrother J.M, Nadeau E Gyles C.L (2005) "Escherichia coli in postweaning diarrhea in pigs: an update on bacterial types, pathogenesis, and pervention atrategies", Anim Health Res Rev (1) 37 Purvis G.M (1985), Diseases of the newborn Vet Rec.p.116 -293 IV Tài liệu trích dẫn từ INTERNET http://hoithuyvietnam.org.vn/ 38 Bách khoa toàn thƣ mở Wikipedia, Wikipedia.com.vn PHỤ LỤC Một số hình ảnh thực đề tài Hình Lợn mắc bệnh phân trắng giai đoạn 1-7 ngày tuổi Hình Lợn mắc bệnh phân trắng giai đoạn 8-14 ngày tuổi Hình Lợn mắc bệnh phân trắng giai đoạn ≥ 15 ngày tuổi Hình Một số thuốc điều trị dùng đề tài Hình Một số hình ảnh cơng tác phục vụ sản xuât ... ANH TUẤN Tên đề tài: ÁP DỤNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRONG CHĂN NUÔI VÀ PHÕNG TRỊ BỆNH PHÂN TRẮNG Ở LỢN CON TẠI TRẠI CÔNG TY NUTRECO HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào... phân trắng lợn trại công ty Nutreco huyện Tiên Du , tỉnh Bắc Ninh 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài Áp dụng quy trình kỹ thuật chăn ni phòng trị bệnh phân trắng trại công ty Nutreco huyện Tiên Du , tỉnh. .. nên trại lợn công ty Nutreco bệnh phân trắng lợn xảy thƣờng xuyên gây hậu nghiêm trọng Xuất phát từ thực tiễn trên, tiến hành thực đề tài: Áp dụng quy trình kỹ thuật chăn ni phòng trị bệnh phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi và phòng trị bệnh phân trắng ở lợn con tại trại công ty nutreco huyện tiên du tỉnh bắc ninh khóa luận tốt nghiệp , Áp dụng quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi và phòng trị bệnh phân trắng ở lợn con tại trại công ty nutreco huyện tiên du tỉnh bắc ninh khóa luận tốt nghiệp

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn