Thực hiện quy trình sản xuất nhân tạo giống cá chép CYPRINUS CARPIO dòng V1 tại Xí nghiệp thủy sản Núi Cốc (Khóa luận tốt nghiệp)

55 9 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2018, 10:57

Thực hiện quy trình sản xuất nhân tạo giống cá chép CYPRINUS CARPIO dòng V1 tại Xí nghiệp thủy sản Núi Cốc (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình sản xuất nhân tạo giống cá chép CYPRINUS CARPIO dòng V1 tại Xí nghiệp thủy sản Núi Cốc (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình sản xuất nhân tạo giống cá chép CYPRINUS CARPIO dòng V1 tại Xí nghiệp thủy sản Núi Cốc (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình sản xuất nhân tạo giống cá chép CYPRINUS CARPIO dòng V1 tại Xí nghiệp thủy sản Núi Cốc (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình sản xuất nhân tạo giống cá chép CYPRINUS CARPIO dòng V1 tại Xí nghiệp thủy sản Núi Cốc (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình sản xuất nhân tạo giống cá chép CYPRINUS CARPIO dòng V1 tại Xí nghiệp thủy sản Núi Cốc (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình sản xuất nhân tạo giống cá chép CYPRINUS CARPIO dòng V1 tại Xí nghiệp thủy sản Núi Cốc (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình sản xuất nhân tạo giống cá chép CYPRINUS CARPIO dòng V1 tại Xí nghiệp thủy sản Núi Cốc (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM HỒN HẢO Tên chun đề: "THỰC HIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT NHÂN TẠO GIỐNG CÁ CHÉP (CYPRINUS CARPIO ) DÕNG V1 TẠI XÍ NGHIỆP THỦY SẢN NƯI CỐC” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Ni trồng thuỷ sản Khoa:Chăn Ni Thú y Khóa học: 2013 - 2017 Thái Nguyên, 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM PHẠM HỒN HẢO Tên chuyên đề: "THỰC HIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT NHÂN TẠO GIỐNG CÁ CHÉP (CYPRINUS CARPIO ) DỊNG V1 TẠI XÍ NGHIỆP THỦY SẢN NƯI CỐC” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Ni trồng thuỷ sản Khoa:Chăn Nuôi Thú y Lớp:K45 - Nuôi trồng thuỷ sản Khóa học: 2013 - 2017 Giảng viên hƣớng dẫn: TS Nguyễn Đức Hùng Thái Nguyên, 2017 i LỜI CẢM ƠN Khóa luận tốt nghiệp khâu cuối quan trọng tất sinh viên trƣớc ngƣỡng cửa ngày trƣờng sau thời gian thực tập Và kết cuối khóa thực tập đạt đƣợc hiểu biết kiến thức thực tế, áp dụng lý thuyết ghế nhà trƣờng vào thực tế Để có đƣợc thành nhƣ vậy, quên gửi lời cảm ơn đến bậc thầy cô, anh chị, ngƣời thân giúp đỡ Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Đức Hùng tận tình bảo tơi suốt thời gian thực tập Đồng hành - ngƣời đứng giảng đƣờng dạy bảo suốt ba năm học trƣờng – thầy Lê Minh Châu Tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến thầy, ngƣời nhiệt tình dạy bảo giúp đỡ tơi trình học tập nhƣ thực tập tốt nghiệp Và qua đây, xin gởi lời cảm ơn đến tồn thể giáo viên khoa Chăn ni thú y tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình học tập trƣờng Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 2016 Sinh viên thực Phạm Hoàn Hảo ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Sức sinh sản cá chép 10 Bảng 2.2: Ao nuôi vỗ cá bố mẹ 13 Bảng 2.3: Chế độ chăm sóc ni vỗ tích cực cá bỗ mẹ 13 Bảng 2.4: Nuôi vỗ thành thục cá bỗ mẹ 14 Bảng 2.5: Liều lƣợng kích dục tố tiêm cho cá chép 16 Bảng 2.6: Các thông số kỹ thuật 19 Bảng 2.7: Thành phần dinh dƣỡng cám gạo 23 Bảng 2.8: Đặc điểm cá chép giai đoạn cá bột lên cá hƣơng 24 Bảng 2.9: Thống kê cơng tác chăm sóc cá bột lên cá hƣơng 25 Bảng 2.10: Lƣợng thức ăn cho cá bột lên cá hƣơng 25 Bảng 2.11: Lƣợng phân bón cho ao ƣơng cá bột lên cá hƣơng 25 Bảng 2.12: Thống kê công tác ƣơng cá hƣơng lên cá giống 26 Bảng 2.13: Lƣợng thức ăn cho cá hƣơng lên cá giống ngày 26 Bảng 2.14: Lƣợng phân bón cho ao ƣơng cá hƣơng lên cá giống 26 Bảng 4.1: Thống kê yếu tố môi trƣờng ấp trứng 36 Bảng 4.2 Tỷ lệ thụ tinh tỷ lệ nở đợt 38 Bảng 4.3 Số lƣợng cá chép bột 38 Bảng 4.4: Theo dõi yếu tố môi trƣờng ao ƣơng 39 Bảng 4.5 Cá Chép giai đoạn cá bột lên cá hƣơng 40 Bảng 4.6 Theo dõi yếu tố môi trƣờng ao ƣơng 41 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Ngun lý sinh sản cá nuôi điều kiện nhân tạo 15 Hình 2.2: Mặt cắt kết cấu ao 20 Hình 2.3: Vòng tuần hồn dinh dƣỡng ao 22 Hình 4.1: Biểu đồ so sánh trọng lƣợng đàn cá trƣớc sau đẻ 37 iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii MỤC LỤC iv PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích đề tài 1.2.2 Yêu cầu đề tài PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập .3 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.2 Cơ sở vật chất sở thực tập 2.2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.2.1 Một số đặc điểm sinh thái cá Chép 2.2.2 Sản xuất giống cá nhân tạo 11 2.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CÁ CHÉP 27 2.2.1 Tình hình nghiên cứu giới 27 2.2.2 Tình hình nghiên cứu đối tƣợng nƣớc 27 2.4 NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN HẠN CHẾ .28 PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 30 3.2 ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THỰC TẬP .30 3.2.1 Địa điểm thực tập 30 3.2.2 Thời gian thực tập 30 3.3 NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.3.1 Nội dung tiến hành 30 3.3.2 Các tiêu phƣơng pháp theo dõi 30 PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 Kết đạt đƣợc công tác phục vụ sản xuất 34 4.1.1 Cải tạo ao 34 4.1.2 Tham gia cho cá mè hoa đẻ 34 v 4.1.3 Phòng trị bệnh cho cá 34 4.2 KỸ THUẬT CHO ĐẺ 36 4.2.1 Các yếu tố mơi trƣờng ảnh hƣởng đến q trình ấp trứng 36 4.2.2 Tỷ lệ đẻ trứng cá Chép 37 4.2.3 Tỷ lệ thụ tinh tỷ lệ nở cá Chép 38 4.2.4 Tỷ lệ cá bột 38 4.3 KỸ THUẬT ƢƠNG NUÔI CÁ GIỐNG .39 4.3.1 Ƣơng cá bột lên cá hƣơng 39 4.3.2.Ƣơng cá hƣơng lên cá giống 40 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 43 5.1 KẾT LUẬN 43 5.2.KIẾN NGHỊ 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong sống ngày, cá có nhiều ý nghĩa khác Trƣớc hết cá đƣợc coi nguồn thực phẩm giàu đạm vô quan trọng cung cấp cho đời sống ngày Phân bố tự nhiên, sống loại hình vực nƣớc khác nhau: ao, hồ, sơng suối… Cá thành phần quan trọng, tham gia vào chu trình vật chất lƣợng hệ sinh thái Ngoài hai ý nghĩa cá ngƣời liên quan với nhiều mặt khác Con ngƣời lấy từ cá nguyên liệu dùng công nghiệp, y học hay nông nghiệp Xét mặt dinh dƣỡng, cá đƣợc coi nguồn thực phẩm có đầy đủ thành phần chất vô cơ, vi lƣợng, acidamin, vitamin A, B1, B2, B12, C, D3, D6, E So với loại thực phẩm có nguồn gốc động vật khác, cá thuộc loại thực phẩm toàn diện, hàm lƣợng mỡ thấp nên dễ tiêu hóa Hiện nay, canh tác thủy sản diễn với nhiều phƣơng thức canh tác khác nhau: từ kỹ thuật thấp đến kỹ thuật cao, từ nuôi thả tự nhiên đến nuôi thả lồng … Cũng nhƣ canh tác nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, giống đƣợc xem tiền đề sản xuất Sản xuất cá giống khâu quan trọng, cá giống có ảnh hƣởng đến suất sản lƣợng cá thịt sau Làm để sản xuất giống ngày chủ động thời gian chủng loại, phong phú đối tƣợng, đầy đủ số lƣợng, có phẩm chất tốt, giá trị thƣơng phẩm cao, đáp ứng nhu cầu nuôi cho loại hình mặt nƣớc…là vấn đề nhiệm vụ sản xuất giống Trƣớc yêu cầu thiết đó, nghành thủy sản cho vô số sản phẩm giống theo yêu cầu thị trƣờng nhƣ: giống rơ phi đơn tính, diêu hồng đơn tính, tra, basa, trắm cỏ… Cùng với loại giống cá nói trên, giống cá Chép đƣợc coi giống đứng đầu nhu cầu tiêu thụ trạm giống sở hay trạm tập trung với quy mô lớn Cá chép thích nghi đƣợc với mơi trƣờng khắc nghiệt, đƣợc coi đối tƣợng nuôi quan trọng nhiều nƣớc Thế Giới Ở nƣớc ta cá chép đƣợc chọn làm đối tƣợng nuôi phổ biến thủy vực dạng ao, hồ, ruộng, lồng, bè Ngoài loài cá gắn liền với phong tục “đƣa ơng Táo Trời” nét văn hóa đặc trƣng ngƣời Việt ngày giáp Tết Nguyên Đán nên dịp lƣợng tiêu thụ cá chép lớn Cá chép thịt dày béo, xƣơng dăm, thớ thịt trắng mịn, mùi vị thơm ngon, lƣợng đạm 21,7%, mỡ 3,96%, đƣờng 0,39% (Ngô Trọng Lƣ cs., 2004 [10]) Khơng ăn ngon mà chứa nhiều chất dinh dƣỡng, có tác dụng trị bệnh tốt Đây lồi cá dễ ni, có màu vàng cam tƣơi sáng đẹp nên từ lâu đƣợc ƣa chuộng ao cá cảnh Cá chép thả ni ghép với nhiều lồi cá khác để tận dụng nguồn thức ăn Thức ăn cho cá chép đơn giản, dễ kiếm, tận dụng đƣợc phế phẩm nơng nghiệp giảm chi phí sản xuất nâng cao tính hiệu kinh tế Với ƣu điểm nên cá chép đƣợc đa số ngƣời dân ƣa chuộng Cá chép đƣợc nuôi nhiều mô hình ni kết hợp nhƣ cá, lúa, lợn…vừa cải thiện bữa ăn để nâng cao chất lƣợng sống, làm kinh tế từ mơ hình ni trồng nơng nghiệp kết hợp hay ni đơn Khi đƣợc thực đề tài kỹ thuật chuyên sâu dịp tốt để sinh viên rèn luyện tay nghể, củng cố ứng dụng kiến thức học vào thực tế Xuất phát từ nên đề tài “THỰC HIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT NHÂN TẠO GIỐNG CÁ CHÉP (CYPRINUS CARPIO) DỊNG V1 TẠI XÍ NGHIỆP THỦY SẢN NÚI CỐC” đƣợc thực 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu đề tài - Nắm đƣợc quy trình sản xuất giống cá chép Từ sản xuất giống để cung cấp giống cá chép có số lƣợng nhiều chất lƣợng tốt - Nâng cao trình độ kỹ kỹ thuật sản xuất giống cá nƣớc - Rèn luyện nâng cao kỹ ƣơng cá 1.2.2 Yêu cầu đề tài - Theo dõi tình sinh trƣởng phát triển cá chép qua thời kỳ - Nắm rõ đƣợc quy trình sản xuất giống ƣơng nuôi cá chép PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên Thái Nguyên tỉnh miền núi trung du, nằm vùng trung du miền núi Bắc bộ, có dịện tích tự nhiên 3.562,82 km2, dân số triệu ngƣời, chiếm 1,13% diện tích 1,41% dân số so với nƣớcTỉnh Thái Nguyên phía Bắc tiếp giáp với Tỉnh Bắc Kạn, phía tây giáp với Tỉnh Vĩnh Phúc Tỉnh Tun Quang, phía đơng giáp với Tỉnh Lạng Sơn Bắc Giang phía nam tiếp giáp với Thủ Hà Nội Với vị trí địa lý trung tâm trị, kinh tế khu Việt Bắc nói riêng, vùng trung du miền núi đơng bắc nói chung, Thái Ngun cửa ngõ giao lƣu kinh tế xã hội vùng trung du miền núi với vùng đồng Bắc Có nhiều dãy núi cao chạy theo hƣớng Bắc Nam thấp dần xuống phía Nam Cấu trúc vùng núi phía Bắc chủ yếu đa phong hóa mạnh, tạo thành nhiều hang động thung lũng nhỏ Phía Tây Nam có dãy Tam Đảo với đỉnh cao 1.590m, vách núi dựng đứng kéo dài theo hƣớng Tây Bắc - Đơng Nam Ngồi dãy núi có dãy Ngân sơn Bắc Kạn chạy theo hƣớng Đông Bắc, Tây Nam đến Võ Nhai dãy núi Bắc Sơn chạy theo hƣớng Tây Bắc, Đông Nam Cả ba dãy núi Tam Đảo, Ngân Sơn, Bắc Sơn dãy núi cao che chắn gió mùa đơng bắc Thái Nguyên tỉnh trung du miền núi nhƣng địa hình lại khơng phức tạp so với tỉnh trung du, miền núi khác, thuận lợi Thái Nguyên cho canh tác nông lâm nghiệp phát triển kinh tế xã hội nói chung so với tỉnh trung du miền núi khác Khí hậu Thái Nguyên vào mùa đông đƣợc chia thành vùng rõ rệt: - Vùng lạnh nhiều nằm phía bắc huyện Võ Nhai 38 Tỷ lệ cá rụng trứng (đẻ) phụ thuộc vào hai nguyên nhân:  Nhiệt độ tiêm  Tình trạng cá Tỷ lệ giảm nhiệt độ giảm Khi đảm bảo đầy đủ điều kiện, nhƣ thực quy trình kỹ thuật từ khâu ni vỗ cá … đến cho cá đẻ, sản phẩm mang lại đạt chất lƣợng 4.2.3 Tỷ lệ thụ tinh tỷ lệ nở cá Chép Bảng 4.2 Tỷ lệ thụ tinh tỷ lệ nở đợt Các tỷ lệ (%) Đợt Đợt Đợt Tỷ lệ thụ tinh (%) 86,9 92,65 90,8 Tỷ lệ không thụ tinh (%) 13,1 7,34 9,2 Tỷ lệ nở (%) 70,7 84,4 87,4 Qua bảng 4.4 ta thấy tỷ lệ thụ tinh đợt 86,9% thấp đợt cho đẻ Sau đến đợt đẻ thứ với tỷ lệ thụ tinh 90,8% Cao đợt đẻ thứ với tỷ lệ thụ tinh 92,65 Tỷ lệ nở cao đợt đẻ thứ với tỷ lệ nở 87,4%, sau đợt đẻ thứ với tỷ lệ nở 84,4%, thấp đợt đẻ thứ với tỷ lệ 70,7% Đợt đẻ thứ có tỷ lệ trứng thụ tinh tỷ lệ nở thấp vào thời gian lâu khơng có mƣa làm nguồn nƣớc bị hạn chế Tỷ lệ thụ tinh cho phép đánh giá chất lƣợng tinh dịch, chất lƣợng trứng nhƣ trình phun tinh trùng cá đực Tỷ lệ nở đƣợc xác định lúc cá nở Tỷ lệ thụ tinh tỷ lệ nở cá hai q trình thƣờng đơi với nhau, nhƣ đảm bảo cung cấp đầy đủ yếu tố mơi trƣờng cho q trình ấp trứng 4.2.4 Tỷ lệ cá bột Bảng 4.3 Số lƣợng cá chép bột Số đợt Đợt Đợt Đợt Số lƣợng cá bột (con) 368.816 623.600 673.598 39 Số lƣợng cá bột đợt đẻ có chênh lệch lớn Thấp đợt đẻ thứ số cá bột 368.816 vạn con, cao đợt đẻ thứ với số cá bột 673.598 vạn Tỷ lệ cá bột tỷ số cá bột khỏe, chuyển sang ăn thức ăn bên ngồi tiêu hóa hết nỗn hồng tổng số cá nở Khơng phải tồn cá nở từ trứng cá bột khỏe mạnh Nhiều cá nở nhƣng dị hình khơng có sức sống, chúng chết sau nở Tỷ lệ cá bột cao, với tỷ lệ khác cao cho phép đánh giá toàn điều kiện cho cá đẻ, ấp trứng nhƣ chất lƣợng trứng tinh dịch trƣớc lúc sinh sản tốt 4.3 KỸ THUẬT ƢƠNG NUÔI CÁ GIỐNG 4.3.1 Ương cá bột lên cá hương Diện tích ao ƣơng: 1.500 m2 Mật độ ƣơng: 50 con/m2 Độ sâu: – 1,2m 4.3.1.1 Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến giai đoạn cá bột lên cá hương Bảng 4.4: Theo dõi yếu tố môi trƣờng ao ƣơng Khoảng thời gian Yếu tố Môi Trƣờng 6h 28 11h 28,5 Nhiệt độ TB trời 27 32 pH ao ƣơng 7,9 8,5 Nhiệt độ cao, nắng Nhiệt độ TB ao ƣơng tốt Thời gian Màu nƣớc Xanh nhạt Oxy 4,7 mg/ lit Nhiệt độ thấp, Nắng Nhiệt độ TB ao ƣơng yếu 25 Nhiệt độ TB trời pH ao ƣơng 23 6,8 7,3 Màu nƣớc Xanh đậm Oxy 4,4 mg / lit 40 Nhiệt độ trung bình ao ƣơng vào thời gian nắng tốt, nhiệt độ cao vào khoảng 28- 28,5oC tƣơng ứng lúc 6h 11h Trong nhiệt độ trung bình ngồi trời 27-32oC Vào thời gian nắng yếu, nhiệt độ thấp, nhiệt độ trung bình ao ƣơng 25oC, nhiệt độ trung bình ngồi trời 23oC Ta thấy nhiệt độ trung bình nƣớc ổn định nhiệt độ ngồi trời, bị biến động q trình truyền nhiệt từ khơng khí vào nƣớc nhiều thời gian lƣợng pH ao ƣơng cá bột biến động khoảng thời gian ngày ngày nắng tốt nắng yếu Vào ngày nắng tốt, pH nƣớc lúc 6h sáng 7,9, lúc 11h 8,5, độ chênh lệch 0,6 Vào ngày nắng yếu, pH nƣớc lúc 6h sáng 6,8, lúc 11h 7,3, độ chênh lệch 0,5 Màu nƣớc ao có khác vào ngày nắng tốt, nƣớc có màu xanh nhạt, ngày nắng yếu nƣớc có màu xanh đậm Nguyên nhân di chuyển tảo ao 4.3.1.2 Kích thước khối lượng Bảng 4.5 Cá Chép giai đoạn cá bột lên cá hƣơng Thời gian (tuần) Kích thƣớc (cm) Khối lƣợng (g) Tuần đầu 0,7 0,4 Tuần thứ 1,1 0,6 Tuần thứ 1,8 1,1 Tuần thứ 2,5 1,3 Tốc độ sinh trƣởng cá chép nuôi ngày đầu tƣơng đối thấp Nguyên nhân sinh trƣởng thấp giai đoạn này, cá thả chƣa quen với môi trƣờng nên giai đoạn cá chịu nhiều ảnh hƣởng từ môi trƣờng ao nuôi 4.3.2.Ương cá hương lên cá giống Mật độ: 10 – 15 con/m2 41 4.3.2.1 Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến giai đoạn cá hương lên cá giống Bảng 4.6 Theo dõi yếu tố môi trƣờng ao ƣơng Thời gian Chỉ Tiêu Môi Trƣờng Nhiệt độ cao, nắng tốt Mốc thời gian 6h 11h Nhiệt độ TB ao ƣơng 28 29 Nhiệt độ TB trời 26,5 32,5 pH ao ƣơng 7,5 8,7 Màu nƣớc Xanh nhạt Oxy 4,8 mg/l Nhiệt độ thấp, Nhiệt độ TB ao ƣơng 23 Nắng yếu Nhiệt độ TB trời 21,5 pH ao ƣơng 6,4 Màu nƣớc Xanh đậm Oxy 4,2 mg/l 23,5 7,5 Nhiệt độ trung bình ao ƣơng vào thời gian nắng tốt, nhiệt độ cao vào khoảng 28- 29oC tƣơng ứng lúc 6h 11h Trong nhiệt độ trung bình ngồi trời 26,5-32,5oC Vào thời gian nắng yếu, nhiệt độ thấp, nhiệt độ trung bình ao ƣơng 23oC, nhiệt độ trung bình ngồi trời 21oC Ta thấy nhiệt độ trung bình nƣớc ổn định nhiệt độ ngồi trời, bị biến động trình truyền nhiệt từ khơng khí vào nƣớc nhiều thời gian lƣợng pH ao ƣơng cá bột biến động khoảng thời gian ngày ngày nắng tốt nắng yếu Vào ngày nắng tốt, pH nƣớc lúc 6h sáng 7,9, lúc 11h 8,5, độ chênh lệch 0,6 Vào ngày nắng yếu, pH nƣớc lúc 6h sáng 6,8, lúc 11h 7,3, độ chênh lệch 0,5 Màu nƣớc ao có khác vào ngày nắng tốt, nƣớc có màu xanh nhạt, ngày nắng yếu nƣớc có màu xanh đậm Nguyên nhân di chuyển tảo ao Độ Oxi hòa tan nƣớc giai đoạn cá hƣơng lên giống có thay đổi cá chép giài đoạn cá lớn, nhu cầu oxi hòa tan cao 42 4.3.2.2 Kích thước khối lượng Bảng 4.8 kích thƣớc trung bình cá Chép giai đoạn cá hƣơng lên giống Đợt Đợt Đợt Chiều dài (mm) 40 37 35 Chiều rộng (mm) 13,4 12 10 Kích thƣớc cá phụ thuộc vào nhiều yếu tố giai đoạn ƣơng cá hƣơng cá tăng trọng nhanh nên yếu tố mật độ lên hàng đầu Nên thả với mật độ thƣa, dễ tạo điều kiện cho cá phát triển 43 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN - Điều kiện môi trƣờng bể ấp ao ƣơng nuôi cá chép v1 thời gian gian ƣơng ni hồn tồn phù hợp cho cá sinh trƣởng tốt - Trong q trình sản xuất chƣa đƣợc đồng bộ, số đợt cho đẻ không đƣợc quản lý chăm sóc hợp lý - Tỷ lệ thụ tinh trung bình đợt sinh sản 90,12% - Tỷ lệ nở thu đƣợc trung bình đợt 80,83 % - Trung bình số lƣợng cá bột thu đƣợc đợt 1.666.014 - Sinh trƣởng cá chép từ giai đoạn bột lên hƣơng chậm 5.2.KIẾN NGHỊ Với tình hình sản xuất cá giống nay, có nhiều sở mọc lên, kéo theo chất lƣợng cá giống giảm xuống Làm để đảm bảo lƣợng cá giống cung cấp đủ nhu cầu thị trƣờng nhƣng đảm bảo chất lƣợng vấn đề nan giải cần nhà sản xuất cá giống quan tâm 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt: Nguyễn Tƣờng Anh (2004), Kỹ thuật sản xuất giống số lồi cá ni, Nhà xuất Nơng Nghiệp, Hà Nội Võ Văn Chi (1993), Cá cảnh, Nhà xuất Khoa Học Và Kỹ Thuật Nguyễn Dƣơng Dũng (2005), Báo cáo tổng kết dự án chuyển giao công Công nghệ sản xuất giống Cá Chép V1 Đỗ Hoàng Hiệp Phạm Tân Tiến (2009), Kỹ thuật nuôi cá nƣớc Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Nhà xuất Giáo Dục Hà Nội Nguyễn Duy Hoan (2006), Nhóm cá đẻ trứng dính – Cá chép, Kỹ thuật sản xuất giống cá nƣớc (21 – 22 – 23 – 24) Nguyễn Đức Hội (2004), Giáo trình quản lý chất lƣợng nƣớc ni trồng thuỷ sản, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản Nguyễn Duy Khốt (2003), Hỏi đáp ni cá nước ngọt, NXB Hà Nội Nguyễn Quang Linh (2008), Cẩm nang nuôi cá nƣớc Nhà xuất Khoa Học Tự Nhiên Và Công Nghệ Dƣơng Nhựt Long (2003), Giáo trình ni thủy sản nƣớc Khoa Thủy Sản, trƣờng Đại học Cần Thơ 10 Ngô Trọng Lƣ Thái Bá Hồ (2005), Kỹ Thuật Nuôi Thủy Đặc Sản Nước Ngọt, Nhà xuất Nông Nghiệp, Hà Nội 11 Nguyễn Thị Phƣơng Thảo (2009), Nuôi trồng Thủy sản, Trƣờng Cao Đẳng Đức Trí, Đà Nẵng 12 Phạm Văn Trang Nguyễn Trung Thành (2005), Kỹ thuật nuôi cho đẻ cá chép, Nhà xuất Nông Nghiệp 13.Trần Đình Trọng (1966), “Một số dẫn liệu hình thái phân bố cá chép miền Bắc Việt Nam”, Tập san sinh vật địa học V, 213-214 14 Mai Đình Yên, Nguyễn Mạnh Tƣởng, Trân Mai Thiên cs (1979), Ngư loại học, NXB Đại học Trung học chuyên nghiệp Hà Nội 45 15 Khoa Nông Nghiệp Đại Học Cần Thơ, 2000 Sinh học kỹ thuật nuôi số lồi cá nƣớc Sở Khoa Học Cơng Nghệ Môi Trƣờng An Giang, 102 trang Tài liệu tiếng anh: 16 Bulton C.E, 1995, Genetics Fish and breeding Chamman & hall: London, Glasgow, New York, Tokyo Melbourne, Madras, 269p 17 FAO (1996) Manual on te Production and Use of Live Food for Aquaculture Tài liệu internet 18 www.Nutritiondata.com Phụ Lục Phụ lục 1: Một số hình ảnh Thăm trứng cá Tiêm cá đầu que thăm trứng Bể vòng Ao ƣơng nuôi cá giống Bèo làm giá thể Trứng dính vào giá thể bèo thực tế Định lƣợng cá bột đếm cá bột ... HẢO Tên chun đề: "THỰC HIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT NHÂN TẠO GIỐNG CÁ CHÉP (CYPRINUS CARPIO ) DÒNG V1 TẠI XÍ NGHIỆP THỦY SẢN NƯI CỐC” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành:... QUY TRÌNH SẢN XUẤT NHÂN TẠO GIỐNG CÁ CHÉP (CYPRINUS CARPIO) DÒNG V1 TẠI XÍ NGHIỆP THỦY SẢN NÚI CỐC” đƣợc thực 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu đề tài - Nắm đƣợc quy trình sản xuất giống. .. nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, giống đƣợc xem tiền đề sản xuất Sản xuất cá giống khâu quan trọng, cá giống có ảnh hƣởng đến suất sản lƣợng cá thịt sau Làm để sản xuất giống ngày chủ động thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện quy trình sản xuất nhân tạo giống cá chép CYPRINUS CARPIO dòng V1 tại Xí nghiệp thủy sản Núi Cốc (Khóa luận tốt nghiệp), Thực hiện quy trình sản xuất nhân tạo giống cá chép CYPRINUS CARPIO dòng V1 tại Xí nghiệp thủy sản Núi Cốc (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay