Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) phân bố tại xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

85 9 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2018, 10:45

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) phân bố tại xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) phân bố tại xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) phân bố tại xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) phân bố tại xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) phân bố tại xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) phân bố tại xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) phân bố tại xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) phân bố tại xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ XUÂN THỦY Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH TỰ NHIÊN LOÀI KHÁO VÀNG (Machilus bonii Lecomte) PHÂN BỐ TẠI XÃ THIỆN KẾ, HUYỆN SƠN DƢƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Khóa học : Chính quy : QLTNR : Lâm nghiệp : 2013-2017 Thái Nguyên - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ XUÂN THỦY Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH TỰ NHIÊN LOÀI KHÁO VÀNG (Machilus bonii Lecomte) PHÂN BỐ TẠI XÃ THIỆN KẾ, HUYỆN SƠN DƢƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học Giảng viên hƣớng dẫn : Chính quy : QLTNR : K45 QLTNR N01 : Lâm nghiệp : 2013-2017 : ThS Phạm Thu Hà Thái Nguyên - 2017 i LỜI CẢM ƠN Sau năm học tập rèn luyện trường thực tập tốt nghiệp giai đoạn cần thiết quan trọng cho sinh viên Thực tập tốt nghiệp giúp cho sinh viên làm quen với công tác nghiên cứu, tổ chức quản lý đạo sản xuất, hộ cho sinh viên tự hoàn thiện kiến thức thân học tập trường thời gian qua Đồng thời học tích lũy kinh nghiệm quý báu sở để vận dụng vào thực tiễn sản xuất phục vụ cho công việc sau Được chí nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Lâm nghiệp, tiến hành thực nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) phân bố xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang” Tôi xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa thầy, cô giáo trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên nói chung Khoa Lâm nghiệp nói riêng tạo điều kiện cho học tập nghiên cứu suốt năm qua Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo ThS Phạm Thu Hà người tận tình bảo ban hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quyền địa phương xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, cán Kiểm lâm người dân địa phương tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt thời gian thực đề tài Vì thời gian thực tập ngắn, trình độ thân hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô bạn để bổ sung cho đề tài hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 24 tháng năm2017 Sinh viên Hà Xuân Thủy ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thân Các số liệu kết nghiên cứu q trình điều tra thực địa hồn toàn chung thực, khách quan chưa sử dụng cho khóa luận Nếu có sai sót tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm XÁC NHẬN CỦA GVHD Ngƣời viết cam đoan ThS Phạm Thu Hà Hà Xuân Thủy XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN (Ký,họ tên) iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Kết tổng hợp ô tiêu chuẩn điều tra 28 Bảng4.2: Kích thƣớc Kháo vàng đo đƣợc xã Thiện Kế 30 Bảng 4.3 Cấu trúc tổ thành mật độ gỗ nơi có lồi Kháo vàng phân bố xã Thiện Kế, Huyên Sơn Dƣơng, Tỉnh Tuyên Quang 33 Bảng 4.4: Cấu trúc tổ thành tái sinh núi nơi có lồi kháo vàng phân bố xã Thiện Kế ,huyên Sơn Dƣơng,tỉnh Tuyên Quang Error! Bookmark not defined Bảng 4.5 Mật độ tái sinh tỷ lệ tái sinh tự nhiên triển vọng loài Kháo vàng 36 Bảng 4.6 Chất lƣợng nguồn gốc tái sinh tự nhiên xã Thiện Kế 37 Bảng 4.7 Phân bố tái sinh theo chiều cao theo khoảng độ cao Error! Bookmark not defined Bảng 4.8 Tổng hợp phân bố tái sinh theo mặt nằm ngang 42 Bảng 4.9 Mức độ ảnh hƣởng độ tàn che đến tái sinh Kháo vàng: 43 Bảng 4.10 Bảng tổng hợp độ che phủ TB bụi - thảm tƣơi nơi có lồi Kháo vàng phân bố 44 Bảng 4.11 Kết tổng hợp phẫu diện đất 46 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Đặc điểm thân gỗ kháo vàng 29 Hình 4.2: Cây tái sinh Kháo vàng 30 Hình 4.3 Đặc điểm mặt trƣớc kháo vàng 31 Hình 4.4: Đặc điểm mặt sau Kháo vàng 32 Hình 4.5 Đặc điểm hoa, Kháo vàng Error! Bookmark not defined Hình 4.4: Biểu đồ phân bố tái sinh theo khoảng độ cao 40 v DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Nghĩa đầy đủ CTV Cây tái sinh triển vọng D1.3 : Đường kính ngang ngực Ha : Hecta Hvn : Chiều cao vút IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên Tài nguyên Thiên nhiên) N : Số ODB : Ô dạng OTC : Ô tiêu chuẩn T : Tốt TB : Trung bình TT : Thứ tự X : Xấu vi MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2.Mục tiêu nghiên cứu 1.3.Ý nghĩa đề tài 1.3.1.Ý nghĩa khoa học 1.3.2.Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu 2.2 Những nghiên cứu giới 2.2.1 Những nghiên cứu tái sinh rừng 2.2.2 Những nghiên cứu loài Kháo vàng 2.3 Những nghiên cứu Việt Nam 2.3.1 Những nghiên cứu tái sinh rừng Việt Nam 2.3.2 Những nghiên cứu loài Kháo vàng 11 2.4 Nhận xét chung 12 2.5 Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu 13 2.5.1 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 13 2.5.2 Điều kiện kinh tế, văn hóa - xã hội 15 vii PHẦN ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 19 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 19 3.3 Nội dung nghiên cứu 19 3.4 Phương pháp nghiên cứu 20 3.4.1 Phương pháp luận 20 3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu 20 3.4.3 Phương pháp xử lí số liệu 22 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Đặc điểm cấu trúc tầng gỗ 28 4.2 Đặc điểm hình thái vật hậu lồi Kháo vàng 29 4.2.1 Đặc điểm hình thái thân: 29 4.2.2 Đặc điểm hình thái 31 4.2.3 Đặc điểm hình thái hoa, quả: .32 4.3 Đặc điểm cấu trúc tổ thành mật độ tầng cao 32 4.4 Đặc điểm cấu trúc tổ thành mật độ tái sinh Kháo vàng tự nhiên 34 4.5 Đặc điểm cấu trúc mật độ tỷ lệ tái sinh triển vọng 36 4.6 Chất lượng nguồn gốc tái sinh 37 4.7 Phân bố tái sinh theo chiều cao 38 4.8 Phân bố theo mặt phẳng nằm ngang 40 4.9 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng Kháo vàng tái sinh 43 4.9.1 Độ tàn che 43 4.9.2 Cây bụi thảm tươi 44 4.9.3 Đặc điểm đất đai 45 4.10 Đề xuất số biện pháp xúc tiến tái sinh Kháo vàng 46 4.10.1 Đề xuất biện pháp bảo tồn 47 viii 4.10.2 Đề xuất giải pháp phát triển loài 48 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2.Tồn 50 5.3 Kiến nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHỤ LỤC BẢNG TÍNH CƠNG THỨC TỔ THÀNH OTC SỐ Loài Ni Ni% Gi Gi% IVI% kháo nhớt 11.7647 59.55 11.03 11.40 bồ đề 2.94118 16.56 3.07 3.00 trẩu 8.82353 54.14 10.02 9.42 xoan đào 8.82353 21.34 3.95 6.39 thành ngạnh 8.82353 51.91 9.61 9.22 ba soi 5.88235 28.03 5.19 5.54 đáng chân chim 8.82353 54.46 10.08 9.45 Dẻ 8.82353 52.55 9.73 9.28 thất 2.94118 20.38 3.77 3.36 ba 8.82353 51.27 9.49 9.16 lim 8.82353 52.87 9.79 9.31 mắn đỉa 5.88235 32.80 6.07 5.98 kháo vàng 8.82353 44.27 8.20 8.51 34 100 540.12 100 100.00 BẢNG TÍNH CƠNG THỨC TỔ THÀNH OTC SỐ Lồi Ni Ni% Gi Gi% IVI% thành ngạnh 19.4444 107.32 16.12448678 17.78 Dẻ 8.33333 81.53 12.2488683 10.29 sơn 2.77778 30.89 4.640914378 3.71 ba 5.55556 28.34 4.258395618 4.91 mắn đỉa 11.1111 61.15 9.186651222 10.15 trẩu 11.1111 59.87 8.995262654 10.05 kháo na 2.77778 22.61 3.396926969 3.09 ba soi 2.77778 19.11 2.871086881 2.82 hu đay 2.77778 16.24 2.439898009 2.61 Re 5.55556 55.73 8.373249811 6.96 bồ đề 5.55556 21.97 3.301452783 4.43 kháo vàng 8.33333 53.82 8.086166961 8.21 kháo nhớt 5.55556 28.03 4.210548477 4.88 Lim 8.33333 78.98 11.86609116 10.10 36 100 665.60 100 100 BẢNG TÍNH CƠNG THỨC TỔ THÀNH OTC SỐ Loài Ni Ni% Gi Gi% IVI% kháo vàng 8.33333 46.50 7.04977 7.69 thành nghạnh 22.2222 112.74 17.0933 19.66 Dẻ 13.8889 131.53 19.9421 16.92 mắn đỉa 11.1111 80.89 12.2647 11.69 thất 5.55556 45.54 6.90491 6.23 ba soi 8.33333 50.96 7.72577 8.03 lim 5.55556 46.18 7.00148 6.28 kháo nhớt 8.33333 41.40 6.27719 7.31 ba 8.33333 49.68 7.53263 7.93 trẩu 5.55556 31.85 4.82861 5.19 đáng chân chim 2.77778 22.29 3.37957 3.08 36 100 659.55 100 100 BẢNG TÍNH CƠNG THỨC TỔ THÀNH OTC SỐ Lồi Ni Ni% Gi Gi% IVI% Mắn đỉa 5.71429 28.98 4.48717 5.10 Xoan nhừ 8.57143 70.06 10.8481 9.71 Kháo vàng 8.57143 50.00 7.7416 8.16 Re 17.1429 125.48 19.428 18.29 Bứa 8.57143 40.76 6.31162 7.44 Kháo nhớt 5.71429 28.66 4.43786 5.08 Lim 11.4286 76.43 11.8343 11.63 sau sau 5.71429 36.62 5.6706 5.69 thành nghạnh 5.71429 27.71 4.28993 5.00 Dẻ 8.57143 64.65 10.0098 9.29 xoan đào 2.85714 20.7 3.20502 3.03 trẩu 2.85714 19.75 3.05793 2.96 thất 2.85714 18.15 2.8102 2.83 ba 5.71429 37.90 5.86784 5.79 35 100 645.86 100 100.00 BẢNG TÍNH CƠNG THỨC TỔ THÀNH OTC SỐ Loài Ni Ni% Gi Gi% IVI% Lim 6.0606061 40.13 5.63496 5.85 Dẻ 12.121212 92.99 13.0588 12.59 vạng trứng 6.0606061 50.32 7.06606 6.56 quất hồng bì 6.0606061 23.57 3.30942 4.69 thẩm tấu 3.030303 21.66 3.04165 3.04 Ba soi 3.030303 13.06 1.83397 2.43 mắn đỉa 6.0606061 41.08 5.76913 5.91 Kháo vàng 6.0606061 26.75 3.75664 4.91 lát hoa 3.030303 30.89 4.33779 3.68 bạc 3.030303 25.16 3.53314 3.28 ba 9.0909091 42.36 5.94802 7.52 thất 3.030303 21.02 2.95177 2.99 dâu rừng 3.030303 18.47 2.59368 2.81 chò mò 3.030303 28.03 3.93616 3.48 sau sau 3.030303 23.57 3.30986 3.17 kháo nhớt 3.030303 21.97 3.08518 3.06 trẩu 9.0909091 80.89 11.3594 10.23 xoan đào 6.0606061 50.96 7.15551 6.61 xoan nhừ 3.030303 27.39 3.84629 3.44 Re 3.030303 31.85 4.47259 3.75 33 100 712.11 100 100.00 BẢNG TÍNH CƠNG THỨC TỔ THÀNH OTC SỐ Lồi Ni Ni% Gi Gi% IVI% thành ngạnh 12.9032258 60.51 11.32278495 12.11 Lim 9.67741935 58.28 10.90562971 10.29 bứa 3.22580645 18.47 3.456429089 3.34 Dẻ 22.5806452 127.39 23.83744199 23.21 mán đỉa 6.4516129 25.16 4.707894794 5.58 Kháo nhớt 6.4516129 28.98 5.423018054 5.94 kháo vàng 6.4516129 31.21 5.840173289 6.15 xoan đào 3.22580645 19.11 3.575938105 3.40 thất 12.9032258 67.83 12.69343786 12.80 trẩu 3.22580645 15.61 2.921004386 3.07 xoan nhừ 6.4516129 51.91 9.713757613 8.08 ba 3.22580645 16.88 3.158651764 3.19 sau sau 3.22580645 13.06 2.443838391 2.83 31 100 534.41 100 100 MẬT ĐỘ CHUNG CÂY/HA Ở VỊ TRÍ ĐỈNH NÚI Phân bố số theo cấp chiều cao (m) 3 2,5 tổng 27 53 27 160 720 4 36 133 960 Nguồn gốc Chất lƣợng C T H TB X 19 10 14 213 507 267 373 80 31 22 10 133 827 587 267 107 11 22 18 13 293 587 480 347 53 số mật độ 107 133 107 133 ô OTC số mật độ 213 107 160 133 107 107 ô OTC 4 33 80 53 107 80 880 số mật độ 213 240 107 ô tỏng 20 18 14 13 14 96 24 72 50 37 373 2560 640 1920 1333 987 240 mật độ 533 480 373 347 213 240 cây/ha MẬT ĐỘ CHUNG CÂY/HA Ở VỊ TRÍ SƢỜN NÚI Phân bố số theo cấp chiều cao Chất lƣợng tổng gốc (m) 1,5 2,5 C H T TB X 21 17 27 160 107 133 107 53 80 720 160 560 107 453 160 37 16 15 mật 80 độ ô otc số 21 16 213 160 187 160 133 27 107 987 427 560 400 427 160 15 9 187 213 213 160 53 80 107 1013 400 613 240 533 240 Tổng 18 20 11 28 21 mật 480 533 507 453 293 133 293 2720 987 1733 747 1413 560 mật độ ô otc 38 23 20 số3 mật độ ô độ/ha 19 17 11 102 37 65 53 MẬT ĐỘ CHUNG CÂY/HA Ở VỊ TRÍ ĐỈNH NÚI Phân bố số theo cấp chiều cao (m) Nguồn Chất lƣợng gốc tổng C 1,5 2,5 7 33 10 H T TB X 23 13 12 số Mật 80 187 160 53 133 187 80 880 267 613 347 320 213 38 12 26 độ ô OTC 6 26 số7 Mật 160 213 160 240 107 107 27 1013 320 693 160 693 160 31 11 12 độ ô OTC 22 số Mật 80 133 133 213 80 107 80 827 240 587 293 320 213 12 20 15 102 31 30 50 22 1333 587 độ ô tổng Tổng 320 mật độ 17 20 12 71 533 453 533 320 400 160 2720 827 1893 800 MẬT ĐỘ KHÁO VÀNG Ở VỊ TRÍ ĐỈNH NÚI Phân bố số theo cấp chiều cao (m) 0,53 C 1 27 27 27 27 27 0 27 0 27 53 27 80 53 0 0 0 27 Nguồn gốc Chất lƣợng H T TB 80 80 53 213 53 53 X 80 80 0 166 4427 53 53 80 80 0 166 4427 0 MẬT ĐỘ KHÁO VÀNG Ở VỊ TRÍ SƢỜN NÚI OTC số Mật độ/ơ OTC số Mật độ cây/ô OTC số Mật độ cây/ô Tổng mật độ Phân bố số theo cấp chiều cao (m) 1,52,53 1 0 27 27 27 1 1 Nguồn gốc Tổng 80 C H 80 Chất lƣợng T TB X 80 27 1 1 27 27 27 107 107 107 27 27 27 27 27 27 160 160 160 54 54 53 54 54 54 27 347 160 240 160 187 53 MẬT ĐỘ KHÁO VÀNG Ở VỊ TRÍ CHÂN NÚI Phân bố số theo cấp chiều cao (m) 3 1 Nguồn gốc Chất lƣợng C T H TB X 27 27 1 27 27 107 107 107 27 27 27 27 27 27 160 160 4 160 0 27 27 27 27 107 107 107 0 2 3 14 MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHI LÀM ĐỀ TÀI 387 111 277 Hình ảnh đo chu vi kháo vàng Hình ảnh Kháo vàng tái sinh Hình ảnh lấy phẫu diện đất nơi điều tra Hình ảnh thân kháo vàng ... tái sinh tự nhiên loài Kháo vàng( Machilus bonii Lecomte) xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Mục đích đề xuất biện pháp bảo vệ Kháo vàng tái sinh tự nhiên xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương, ... nghiệp, tiến hành thực nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) phân bố xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Tôi xin chân thành... XUÂN THỦY Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH TỰ NHIÊN LOÀI KHÁO VÀNG (Machilus bonii Lecomte) PHÂN BỐ TẠI XÃ THIỆN KẾ, HUYỆN SƠN DƢƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) phân bố tại xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) phân bố tại xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay