Giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

69 9 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2018, 10:44

Giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - HỜ A PHÔNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CHE SÁNG ĐẾN SINH TRƢỞNG CỦA CÂY CON GỘI NƢỚC (Aphanamixis polystachya) TẠI VƢỜN ƢƠM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chun ngành Khoa Khóa học : Chính quy : Quản lý tài nguyên rừng : Lâm nghiệp : 2013 - 2017 THÁI NGUYÊN 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - HỜ A PHÔNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CHE SÁNG ĐẾN SINH TRƢỞNG CỦA CÂY CON GỘI NƢỚC (Aphanamixis polystachya) TẠI VƢỜN ƢƠM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học Giảng viên hƣớng dẫn : Chính quy : Quản lý tài nguyên rừng : K45 - QLTNR - N03 : Lâm nghiệp : 2013 - 2017 : TS Nguyễn Công Hoan THÁI NGUYÊN 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp “Giai đoạn vƣờn ƣơm trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên” cơng trình nghiên cứu thân tơi, cơng trình thực hướng dẫn TS Nguyễn Công Hoan Những phần sử dụng tài liệu tham khảo khóa luận nêu rõ phần tài liệu tham khảo Các số liệu kết nghiên cứu trình bày khóa luận q trình theo dõi hồn tồn trung thực, có sai sót tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm chịu hình thức kỷ luật khoa nhà trường đề Thái Nguyên, Ngày… tháng….năm 2017 XÁC NHẬN CỦA GVHD Ngƣời viết cam đoan Đồng ý cho bảo vệ kết trước hội đồng TS Nguyễn Công Hoan Hờ A Phông XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN Xác nhận sửa chữa sai sót sau Hội đồng đánh giá chấm (Ký, họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Tài nguyên thực vật rừng nước ta phong phú đa dạng.tuy nhiên Việt Nam phải đối mặt với thực trạng đáng lo ngại, người lạm dụng mức việc khai thác sử dụng tài rừng kết nhiều loài thực vật bị suy giảm, chí tuyệt chủng đứng trước nguy tuyệt chủng Vì việc bảo vệ nguồn gen rừng coi nhiệm vụ cấp bách Để đạt thành tích đó, trí ban chủ nhiệm khoa lâm nghiệp - trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, tiến hành thực tập tốt nghiệp với đề tài: “Nghiên cứu ảnh hƣởng chế độ che sáng đến sinh trƣởng Gội Nƣớc (Aphanamixis polystachya) giai đoạn vƣờn ƣơm trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Ngun” Để hồn thành khóa luận tơi nhận sực giúp đỡ tận tình thầy cô khoa Lâm nghiệp, đặc biệt hướng dẫn bảo thầy giáo TS Nguyễn Công Hoan giúp đỡ tơi q trình thực tập làm đề tài Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Qua xin bày tỏ long biết ơn chân thành đến thầy, Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp thầy cô, bạn bè giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Thực tập tốt nghiệp có vai trò quan trọng sinh viên sau trình học tập trường Đây thời gian để sinh viên tiếp xúc với thực tế, đồng thời qua trình thực tập trường giúp sinh viên hệ thống lại kiến thức học để áp dụng vào thực tiễn nghiên cứu có kinh nghiệm từ thực tiễn, từ nâng cao lực thân nhằm phục vụ tốt cho công việc Trong suốt trình thực tập, cố gắng để hồn thành tốt khóa luận, thời gian kiến thức thân hạn chế Vì khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Vậy tơi mong giúp đỡ, góp ý chân thành thầy giáo tồn thể bạn bè đồng nghiệp để khóa luận tốt nghiệp tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày… tháng… năm 2016 Sinh viên Hờ A Phông iii DANH MỤC CÁC BẢNG Mẫu biểu 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm ảnh hưởng che sáng đến Gội nước qua bảng sau 13 Mẫu biểu 3.2 Các tiêu sinh trưởng Hvn, D00 chất lượng Gội nước 13 Mẫu biểu 3.3 Tỷ lệ xuất vườn công thức che sáng 17 Bảng 4.1 Số lượng tỉ lệ cấy sống cơng thức thí nghiệm che sáng 18 Bảng 4.2 Ảnh hưởng chế độ che sáng tới sinh trưởng chiều cao Gội nước 20 Bảng 4.3 Bảng phân tích phương sai nhân tố chiều cao Gội nước Giai đoạn tháng tuổi 21 Bảng 4.4 Bảng phân tích phương sai nhân tố chiều cao Gội nước giai đoạn tháng tuổi 22 Bảng 4.5 Bảng phân tích phương sai nhân tố chiều cao Gội nước giai đoạn tháng tuổi 23 Bảng 4.6 Bảng phân tích phương sai nhân tố chiều cao Gội nước giai đoạn 12 tháng tuổi 24 Bảng 4.7 Ảnh hưởng chế độ che sáng tới sinh trưởng đường kính cổ rễ Gội nước 26 Bảng 4.8 Bảng phân tích phương sai nhân tố đường kính cổ rễ Gội nước giai đoạn tháng tuổi 27 Bảng 4.9 Bảng phân tích phương sai nhân tố đường kính cổ rễ Gội nước giai đoạn tháng tuổi 28 Bảng 4.10 Bảng phân tích phương sai nhân tố đường kính cổ rễ Gội Nước giai đoạn tháng tuổi 29 iv Bảng 4.11 Bảng phân tích phương sai nhân tố đường kính cổ rễ Gội Nước giai đoạn 12 tháng tuổi 30 Bảng 4.12 Ảnh hưởng chế độ che sáng tới sinh trưởng đường kính cổ rễ Gội nước 32 Bảng 4.13 Bảng phân tích phương sai nhân tố động thái Gội nước giai đoạn tháng tuổi 33 Bảng 4.14 Bảng phân tích phương sai nhân tố động thái Gội nước giai đoạn tháng tuổi 34 Bảng 4.15 Bảng phân tích phương sai nhân tố động thái Gội nước giai đoạn tháng tuổi 35 Bảng 4.16 Bảng phân tích phương sai nhân tố động thái Gội nước giai đoạn 12 tháng tuổi 36 Bảng 4.17 Kết số cây, tỉ lệ tốt, trung bình, xấu đủ tiêu chuẩn xuất vườn Gội Nước 38 v DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Hộp thoại One way Anova 15 Hình 3.2 Hộp thoại Phost Hoc multiple comparisons 16 Hình 3.3 Hộp Thoại Options 16 Hình 4.1 Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ sống công thức giai đoạn 19 Hình 4.2 Biểu đồ biểu diễn trình sinh trưởng chiều cao Gội nước giai đoạn vườn ươm 25 Hình 4.3 Biểu đồ biểu diễn q trình sinh trưởng đường kính cổ rễ Gội nước giai đoạn vườn ươm 31 Hình 4.4 Biểu đồ biểu diễn động Thái công thức thí nghiệm 37 Hình 4.5 Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ số đủ tiêu chuẩn xuất vườn Gội Nước cơng thức thí nghiệm 38 vi DANH MỤC VIẾT TẮT CTTN 00 : Cơng thức thí nghiệm : Đường kính cổ rễ trung bình cm : xentimet CT : Cơng thức D00 : Đường kính cổ rễ Di : Giá trị đường kính cổ rễ Hi : Giá trị chiều cao vút Hvn : Chiều cao vút i : Thứ tự thứ i n : Dung lượng mẫu điều tra SL : Số lượng STT : Số thứ tự TB : Trung bình : Chiều cao vút trung bình vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH v DANH MỤC VIẾT TẮT vi MỤC LỤC vii Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài Phần 2: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học pháp lý đề tài 2.2 Các nghiên cứu nước 2.2.1 Trên giới 2.2.2 Ở Việt Nam Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 11 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 11 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 11 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 11 3.3 Nội dung nghiên 11 3.4 Phương pháp nghiên cứu 11 3.4.1 Phương pháp ngoại nghiệp 12 3.4.2 Phương pháp xử lý số liệu 15 viii Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 18 4.1 Ảnh hưởng công thức che sáng đến số lượng tỉ lệ cấy sống Gội Nước giai đoan vườn ươm 18 4.2 Ảnh hưởng công thức che sáng đến sinh trưởng Gội nước giai đoạn vườn ươm 20 4.3 Ảnh hưởng công thức che sáng đến sinh trưởng Gội nước giai đoan vườn ươm 26 4.4 Ảnh hưởng công thức che sáng đến sinh trưởng Gội nước giai đoạn vườn ươm 31 4.5 Dự tính tỷ lệ xuất vườn Gội nước cơng thức thí nghiệm 37 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 40 5.1 Kết luận 40 5.3 Kiến nghị 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 I Tiếng Việt 42 II Tài liệu tiếng Anh 44 III Tài liệu tham khảo mạng 44 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QÚA TRÌNH LÀM NGHIÊN CỨU PHỤ LỤC  Phụ lục 01: Ảnh hưởng chế độ che sáng đến sinh trưởng Gội nước giai đoạn tháng tuổi Descriptives 95% Confidence Interval for Mean Upper Minimu Maximu Deviation Error Bound Bound m m 2300 01000 00577 2052 2548 22 24 25.00 2433 00577 00333 2290 2577 24 25 50.00 2200 00000 00000 2200 2200 22 22 75.00 2000 00000 00000 2000 2000 20 20 Total 12 2233 01723 00497 2124 2343 20 25 16.3556 06426 03710 16.1959 16.5152 16.30 16.43 25.00 16.6028 04665 02693 16.4869 16.7187 16.58 16.66 50.00 15.8251 13787 07960 15.4826 16.1676 15.71 15.98 75.00 13.5933 32287 18641 12.7913 14.3954 13.30 13.94 Total 12 15.5942 1.25119 36119 14.7992 16.3892 13.30 16.66 3.8000 04000 02309 3.7006 3.8994 3.76 3.84 25.00 3.8533 01528 00882 3.8154 3.8913 3.84 3.87 50.00 3.7367 04933 02848 3.6141 3.8592 3.68 3.77 75.00 3.7133 02082 01202 3.6616 3.7650 3.69 3.73 Total 3.7758 06431 01856 3.7350 3.8167 3.68 3.87 VAR0000 00 Lower Mean VAR0000 00 Std N VAR0000 00 Std 12 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig VAR00002 3.600 065 VAR00003 3.337 077 VAR00004 1.814 223 ANOVA VAR00002 VAR00003 VAR00004 Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups 003 001 30.000 000 Within Groups 000 000 Total 003 11 Between Groups 16.961 5.654 174.550 000 Within Groups 259 032 Total 17.220 11 Between Groups 036 012 10.239 004 Within Groups 009 001 Total 045 11 VAR00002 Subset for alpha = 0.05 a Duncan VAR00001 N 75.00 2000 50.00 2200 00 2300 25.00 Sig 2433 1.000 067 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 VAR00003 Subset for alpha = 0.05 a Duncan VAR00001 N 75.00 13.5933 50.00 00 16.3556 25.00 16.6028 Sig 15.8251 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 1.000 131 VAR00004 Subset for alpha = 0.05 a Duncan VAR00001 N 75.00 3.7133 50.00 3.7367 00 25.00 Sig 3.7367 3.8000 3.8000 3.8533 429 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 053 093  Phụ lục 02: Ảnh hưởng chế độ che sáng đến sinh trưởng Gội nước giai đoạn tháng tuổi Descriptives 95% Confidence Interval for Mean Std Std Lower Upper Minimu Maximu N Mean Deviation Error Bound Bound m m 5300 01000 00577 5052 5548 52 54 6033 00577 00333 5890 6177 60 61 5200 00000 00000 5200 5200 52 52 3600 00000 00000 3600 3600 36 36 Total 12 5033 09287 02681 4443 5623 36 61 VAR000 00 36.8000 15275 08819 36.4205 37.1795 36.67 36.97 03 25.0 38.2215 21381 12344 37.6904 38.7527 38.00 38.43 35.3888 16722 09655 34.9734 35.8042 35.28 35.58 29.8196 76416 44119 27.9213 31.7178 29.00 30.51 Total 12 35.0575 3.34585 96586 32.9316 37.1833 29.00 38.43 00 5.8811 04554 02629 5.7679 5.9942 5.83 5.92 5.9816 01593 00920 5.9420 6.0212 5.97 6.00 5.6751 02487 01436 5.6133 5.7369 5.66 5.70 4.8586 06161 03557 4.7055 5.0117 4.79 4.90 12 5.5991 46254 13352 5.3052 5.8930 4.79 6.00 VAR000 00 02 25.0 50.0 75.0 0 50.0 75.0 VAR000 04 25.0 50.0 75.0 Total Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig VAR00002 3.600 065 VAR00003 3.340 077 VAR00004 2.558 128 ANOVA VAR00002 VAR00003 VAR00004 Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups 095 032 946.000 000 Within Groups 000 000 Total 095 11 Between Groups 121.780 40.593 238.452 000 Within Groups 1.362 170 Total 123.142 11 Between Groups 2.340 780 462.698 000 Within Groups 013 002 Total 2.353 11 VAR00002 Subset for alpha = 0.05 a Duncan VAR00001 N 75.00 3600 50.00 5200 00 5300 25.00 Sig 6033 1.000 067 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 1.000 VAR00003 Subset for alpha = 0.05 a Duncan VAR00001 N 75.00 29.8196 50.00 00 25.00 Sig 35.3888 36.8000 38.2215 1.000 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 VAR00004 Subset for alpha = 0.05 a Duncan VAR00001 N 75.00 4.8586 50.00 00 25.00 Sig 5.6751 5.8811 5.9816 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 1.000 1.000  Phụ lục 03: Ảnh hưởng chế độ che sáng đến sinh trưởng Gội nước giai đoạn tháng tuổi Descriptives 95% Confidence Interval for Mean Upper Minimu Maximu Deviation Error Bound Bound m m 7900 01000 00577 7652 8148 78 80 25.00 7800 01000 00577 7552 8048 77 79 50.00 6700 04000 02309 5706 7694 63 71 75.00 5033 00577 00333 4890 5177 50 51 Total 12 6858 12191 03519 6084 7633 50 80 51.1067 21385 12347 50.5754 51.6379 50.92 51.34 25.00 52.1667 26350 15213 51.5121 52.8212 51.95 52.46 50.00 49.1167 40723 23511 48.1051 50.1283 48.65 49.40 75.00 41.9533 34312 19810 41.1010 42.8057 41.64 42.32 Total 12 48.5858 4.16854 1.20335 45.9373 51.2344 41.64 52.46 8.1700 04000 02309 8.0706 8.2694 8.13 8.21 25.00 8.2800 04000 02309 8.1806 8.3794 8.24 8.32 50.00 7.8667 06658 03844 7.7013 8.0321 7.79 7.91 75.00 6.7633 08622 04978 6.5492 6.9775 6.67 6.84 Total 7.7700 62947 18171 7.3701 8.1699 6.67 8.32 VAR0000 00 Lower Mean VAR0000 00 Std N VAR0000 00 Std 12 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig VAR00002 2.160 171 VAR00003 767 544 VAR00004 1.199 370 ANOVA VAR00002 VAR00003 VAR00004 Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups 160 053 116.236 000 Within Groups 004 000 Total 163 11 Between Groups 190.346 63.449 636.504 000 Within Groups 797 100 Total 191.144 11 Between Groups 4.328 1.443 383.050 000 Within Groups 030 004 Total 4.359 11 VAR00002 Subset for alpha = 0.05 a Duncan VAR00001 N 75.00 5033 50.00 25.00 7800 00 7900 Sig 6700 1.000 1.000 583 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 VAR00003 Subset for alpha = 0.05 a Duncan VAR00001 N 75.00 41.9533 50.00 00 25.00 Sig 49.1167 51.1067 52.1667 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 1.000 1.000 VAR00004 Subset for alpha = 0.05 a Duncan VAR00001 N 75.00 6.7633 50.00 00 8.1700 25.00 8.2800 Sig 7.8667 1.000 1.000 059 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000  Phụ lục 04: Ảnh hưởng chế độ che sáng đến sinh trưởng Gội nước giai đoạn 12 tháng tuổi  Descriptives 95% Confidence Interval for Mean  Upper Minimu Maximu Deviation Error Bound Bound m m 1.0465 00436 00252 1.0357 1.0574 1.04 1.05 25.00 9551 00833 00481 9344 9758 95 96 50.00 8187 07691 04441 6277 1.0098 74 89 75.00 6490 00884 00510 6271 6710 64 66 Total 12 8673 16000 04619 7657 9690 64 1.05 65.4074 27279 15750 64.7297 66.0851 65.17 65.70 25.00 66.1130 41983 24239 65.0701 67.1559 65.67 66.50 50.00 62.8474 73550 42464 61.0203 64.6745 62.00 63.32 75.00 54.0874 73676 42537 52.2571 55.9176 53.33 54.80 Total 12 62.1138 5.02792 1.45143 58.9192 65.3084 53.33 66.50 10.4593 04124 02381 10.3568 10.5617 10.42 10.50 25.00 10.5765 06554 03784 10.4137 10.7393 10.51 10.64 50.00 10.0566 11552 06670 9.7696 10.3436 9.92 10.13 75.00 8.6714 11615 06706 8.3829 8.9600 8.55 8.78 Total 9.9410 79537 22960 9.4356 10.4463 8.55 10.64 VAR0000 00 Lower Mean VAR0000 00 Std N VAR0000 00 Std 12 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig VAR00002 3.808 058 VAR00003 1.255 353 VAR00004 1.339 328 ANOVA VAR00002 VAR00003 VAR00004 Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups 269 090 59.067 000 Within Groups 012 002 Total 282 11 Between Groups 275.411 91.804 275.178 000 Within Groups 2.669 334 Total 278.080 11 Between Groups 6.893 2.298 279.918 000 Within Groups 066 008 Total 6.959 11 VAR00002 Subset for alpha = 0.05 a Duncan VAR00001 N 75.00 6490 50.00 25.00 00 Sig 8187 9551 1.0465 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 1.000 1.000 VAR00003 Subset for alpha = 0.05 a Duncan VAR00001 N 75.00 54.0874 50.00 00 65.4074 25.00 66.1130 Sig 62.8474 1.000 1.000 173 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 VAR00004 Subset for alpha = 0.05 a Duncan VAR00001 N 75.00 8.6714 50.00 00 10.4593 25.00 10.5765 Sig 10.0566 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 .152 ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học Giảng viên hƣớng dẫn : Chính quy : Quản lý tài nguyên rừng : K45 - QLTNR - N03 : Lâm nghiệp... polystachya) vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên làm cho công tác nhân giống Gội nước 1.2 Mục tiêu đề tài + Xác định chế độ che sáng thích hợp cho sinh trưởng Gội nước giai đoạn vườn ươm tạo... khoa lâm nghiệp - trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, tiến hành thực tập tốt nghiệp với đề tài: “Nghiên cứu ảnh hƣởng chế độ che sáng đến sinh trƣởng Gội Nƣớc (Aphanamixis polystachya) giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Giai đoạn vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay