Nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân bố của các loài Lan (Orchidaceae spp) tại xã Yên Ninh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

82 9 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2018, 10:41

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân bố của các loài Lan (Orchidaceae spp) tại xã Yên Ninh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân bố của các loài Lan (Orchidaceae spp) tại xã Yên Ninh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân bố của các loài Lan (Orchidaceae spp) tại xã Yên Ninh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân bố của các loài Lan (Orchidaceae spp) tại xã Yên Ninh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân bố của các loài Lan (Orchidaceae spp) tại xã Yên Ninh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân bố của các loài Lan (Orchidaceae spp) tại xã Yên Ninh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân bố của các loài Lan (Orchidaceae spp) tại xã Yên Ninh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân bố của các loài Lan (Orchidaceae spp) tại xã Yên Ninh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG TRUNG HUẤN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ PHÂN BỐ CỦA CÁC LOÀI LAN (Orchidaceae spp) TẠI XÃ YÊN NINH, HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chun ngành Khoa Khóa học : Chính Quy : Quản lí tài nguyên rừng : Lâm Nghiệp : 2013 - 2017 Thái Nguyên – năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG TRUNG HUẤN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ PHÂN BỐ CỦA CÁC LOÀI LAN (Orchidaceae spp) TẠI XÃ YÊN NINH, HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học Giảng viên hƣớng dẫn : Chính quy : Quản lí tài nguyên rừng : K45 - QLTNR - N03 : Lâm nghiệp : 2013 - 2017 : ThS Nguyễn Văn Mạn Thái Nguyên – năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thân Các số liệu kết nghiên cứu trình điều tra thực địa hồn tồn trung thực, chƣa cơng bố tài liệu, có sai tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Thái Nguyên, năm 2017 XÁC NHẬN CỦA GVHD Đồng ý cho bảo vệ kết Ngƣời viết cam đoan trƣớc Hội đồng khoa học! Hoàng Trung Huấn XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên sửa chữa sai sót sau Hội đồng chấm yêu cầu! (Ký, họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập rèn luyện trƣờng Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, thực tập giai đoạn sinh viên tiếp xúc với thực tế, thời gian để sinh viên làm quen với công tác điều tra nghiên cứu Xuất phát từ nguyện vọng thân, đƣợc trí nhà trƣờng, ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp hƣớng dẫn ThS.Nguyễn Văn Mạn, giúp tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân bố loài Lan (Orchidaceae spp) xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên’’ Trong thời gian nghiên cứu đề tài, đƣợc giúp đỡ, bảo tận tình Th.S Nguyễn Văn Mạn thầy cô giáo khoa với phối hợp giúp đỡ cán bộ, lãnh đạo quan ban ngành UBND huyện Phú Lƣơng, xã huyện hộ gia đình thơn tạo điều kiện cho thu thập thông tin liên quan đến đề tài nghiên cứu Qua tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến thầy cô giáo khoa Lâm Nghiệp, đặc biệt Th.S Nguyễn Văn Mạn thầy hƣớng dẫn tơi suốt q trình thực khóa luận Do trình độ chun mơn kinh nghiệm thực tiễn hạn chế khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi kính mong nhận đƣợc giúp đỡ thầy cô giáo tồn thể bạn đồng nghiệp để khóa luận đƣợc hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, năm 2017 Sinh viên Hoàng Trung Huấn iii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Bảng đo nhiệt độ, độ ẩm tai nơi Lan phân bố 25 Bảng 3.2 Kết phẫu diện đất loài địa Lan 25 Bảng 3.3: Các tiêu để đánh giá đất .26 Bảng 4.1 Đặc điểm hình thái lồi Lan 27 Bảng 4.2 Danh lục loài Lan 35 Bảng 4.3 Cấp độ bảo tồn loài Lan 36 Bảng 4.5 Phân bố theo độ cao 38 Bảng 4.6: Phân bố loài Lan theo trạng thái rừng .40 Bảng 4.8 Các loài chủ (giá thể) loài phong Lan sống cộng sinh 42 Bảng 4.9 Bảng độ tàn che loài Lan nơi phân bố 44 Bảng 4.10 Bảng nhiệt độ, độ ẩm khơng khí nơi Lan phân bố 45 Bảng 4.11 Đặc điểm lý tính đất loài địa Lan 46 Bảng 4.12 Đặc điểm hóa tính đất loài địa Lan 47 iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT ĐDSH : Đa dạng sinh học FAO : Tổ chức Lƣơng thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc IUCN : Tổ chức bảo tồn thiên nhiên giới KH : Khoa học VN : Việt Nam v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học 2.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu ngồi nƣớc 2.2.1 Tình hình nghiên cứu thực vật quý giới 2.2.2 Nghiên cứu Việt Nam 2.3 Tổng quan khu vực nghiên cứu 17 2.3.1 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 17 2.3.2 Những lợi để phát triển kinh tế xã hội 20 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .21 3.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 21 3.2 Nội dung nghiên cứu 21 3.2.1 Đặc điểm hình thái, phân loại phân hạng bảo tồn loài Lan 21 3.2.2 Đặc điểm phân bố loài Lan 21 3.2.3 Một số đặc điểm sinh thái loài Lan 21 vi 3.2.4 Thuận lợi khó khăn cơng tác bảo tồn phát triển lồi Lan khu vực nghiên cứu 22 3.2.5 Đề xuất số biện pháp bảo tồn phát triển loài Lan khu vực nghiên cứu 22 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 22 3.3.1 Các đối tƣợng rừng cần điều tra 22 3.3.2 Phƣơng pháp vấn ngƣời dân 22 3.3.3 Phƣơng pháp điều tra theo tuyến 22 3.3.4 Phân bố theo độ cao 23 3.3.5 Mô tả đặc điểm sinh vật học loài Lan 23 3.3.6 Điều tra đặc điểm sinh thái học 23 3.3.7 Phƣơng pháp xác định nhiệt độ độ ẩm 24 3.3.8 Lấy mẫu, bảo quản phân tích đất 25 3.4 Phƣơng pháp nội nghiệp 26 Phần KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 27 4.1 Đặc điểm hình thái, phân loại phân hạng bảo tồn loài Lan 27 4.1.1 Đặc điểm hình thái lồi lan 27 4.1.2 Danh lục loài Lan 34 4.1.3 Phân hạng bảo tồn loài Lan 36 4.2 Đặc điểm phân bố loài Lan 37 4.2.1 Phân bố theo tuyến 37 4.2.2 Phân bố theo độ cao 38 4.2.3 Phân bố theo trạng thái rừng 39 4.2.4 Các loài Lan ngƣời dân trồng 41 4.3 Một số đặc điểm sinh thái loài phong Lan 41 4.3.1 Các loài chủ (giá thể) loài phong Lan thƣờng cộng sinh 41 4.3.2 Đặc điểm ánh sáng nơi loài Lan phân bố 43 vii 4.3.3 Đặc điểm nhiệt độ, độ ẩm khơng khí nơi lồi Lan phân bố 45 4.3.4 Đặc điểm tái sinh loài 46 4.3.5 Đặc điểm đất nơi loài nghiên cứu phân bố 46 4.4 Thuận lợi khó khăn cơng tác bảo tồn phát triển lồi 47 4.4.1 Thuận lợi 47 4.4.2 Khó khăn 47 4.5 Đề xuất số biện pháp bảo tồn phát triển loài 48 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Kiến nghị 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC 55 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Hoa phong Lan loài hoa mang vẻ đẹp kiêu sa, kiều diễm nhƣng hoang dại Lồi hoa mang nét đẹp hút làm say mê ngƣời, hoa Lan có hàng trăm loại khác đƣợc phân bổ khắp nơi giới Và Việt Nam quốc gia có nhiều lồi hoa Lan cƣ trú Hoa phong Lan Việt Nam đa dạng, chúng có nhiều chủng loại, hình dáng màu sắc khác Để phân chia chủng loại Lan nhà nghiên cứu dựa đặc điểm sinh học chúng, phong Lan Việt Nam có loại phong Lan địa Lan Nếu loài hoa phong Lan sống dựa việc bám vào thân chủ mọc núi cao rừng địa Lan lại sống nhờ vào mặt đất, chúng mọc nhiều khu vực gần bờ suối, sƣờn núi dƣới tán rừng lớn Đây họ lớn thực vật, chúng phân bố nhiều nơi giới Việt Nam Tại Việt Nam, Lan mọc sinh trƣởng nhiều Đà Lạt, nơi có khí hậu mát mẻ ơn hòa quanh năm Theo thống kê chƣa xác số lƣợng Lan tìm thấy Đà Lạt lên tới 200 lồi có lồi Lan lần đƣợc phát giới Với ngƣời dân trồng Lan Đà Lạt chúng đƣợc phân thành loại thổ Lan, thạch Lan phong Lan Thổ Lan Lan đất, mọc chủ yếu bờ suối, nơi đất ẩm, thạch Lan Lan đá sống chủ yếu khe hay sƣờn núi đá có nhiều rêu xanh Còn phong Lan sinh trƣởng cộng sinh thân khỏe mạnh khác Do có giá trị kinh tế cao, đƣợc nhiều ngƣời ƣa thích, lồi Lan rừng bị khai thác kiệt quệ Để tìm hiểu số đặc điểm sinh học, phân bố loài Lan điều kiện sinh cảnh tự nhiên tỉnh Thái Nguyên phục vụ công tác bảo tồn phát triển lồi Lan rừng, tơi nghiên cứu khóa luận: “Nghiên cứu số đặc điểm sinh học phân bố loài Lan (Orchidaceae spp) xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên” 59 Phụ lục 2: Bảng 4.4: Phân bố loài Lan theo tuyến Tuyến Tọa độ X Y Cự ly (m) 0242326 5773516 358 Loài Lan Da báo 0242358 5776183 1532 Miêng kín rủ, Kiếm nhỏ 0242256 5791543 643 Lan bắp ngơ, chồn 0242248 5793641 1632 Hồng thảo hƣơng vani, hoàng thảo đùi gà 0242273 5794357 2854 Râu ruồi, cẩm báo 0242217 5768514 1356 Vẩy rồng 0242226 5769653 2841 0242186 5785149 638 0242165 5786537 1425 0242143 5727238 3461 0242075 5771872 2543 0242068 5773459 3156 0242115 5753487 2358 0242126 5756157 3598 0241973 5748526 1698 0241856 5756549 3624 Kiếm lơ hội, Hồng thảo đùi gà,đuôi chồn Van da rừng, Hồ điệp rừng, Bắp ngơ Hồng thảo long nhãn, Miêng kín họng tím Hồng thảo hƣơng vani Miêng kín họng tím Kiếm nhỏ, kiếm lơ hội Xóm - Xã Làng Mngn Ninh Làng MuôngYên Ninh Làng MuôngYên Ninh Khe KhoangYên Ninh Khe KhoangYên Ninh Khe KhoangYên Ninh Kiếm nhỏ Hoàng thảo hoa vàng, Hoàng thảo hƣơng vani Hoàng thảo long nhãn, Lan bắp ngô Lan phƣợng, bắp ngô, vẩy rồng Suối Bốc-Yên Ninh Suối Bốc-Yên Ninh 60 Van da rừng, Hoàng thảo đùi gà 0241926 5752413 3659 0241865 5761549 4562 0241865 5775162 1564 0241836 5760183 1265 0241795 5761368 2569 0241766 5767524 896 0241754 5786592 2641 Lan phƣợng, kiếm lô hội Râu ruồi, Hồng thảo hƣơng vani Kiếm lơ hội 0241761 5788637 3156 Tóc tiên 13 0241725 5774568 562 Da báo 14 0241653 5781596 2659 Van da rừng, Hồ điệp rừng 0241618 5761248 1259 Miêng kín rủ, tóc tiên 0241621 5763482 1743 Hài ráp, râu ruồi 16 0241582 5764891 2462 Hài ráp, đuôi chồn 17 0241524 5785642 852 0241481 578613 1812 0241477 5781322 3512 0241413 5765528 2744 0241396 5757144 1896 0241389 5772364 3162 0241355 5775211 423 0241242 5785363 695 0241235 5787258 2054 10 11 12 15 18 19 20 21 22 Đuôi chồn, hoàng thảo long nhãn Vẩy rồng, hoàng thảo hoa vàng Da báo, vẩy rồng Hoàng thảo hƣơng vani Kiếm lơ hội, hài ráp Hồng thảo đùi gà, hồ điệp rừng Lan phƣợng, Hồ điệp rừng Hoàng thảo đùi gà, vẩy rồng Vanda rừng, bắp ngơ Vẩy rồng, Hồng thảo hoa vàng Râu ruồi Suối Bốc-Yên Ninh Suối Bốc-Yên Ninh Suối Hang-Yên Ninh Suối Hang-Yên Ninh Suối Hang-Yên Ninh Suối Hang-Yên Ninh Đồng Danh-Yên Ninh Đồng Danh-Yên Ninh Đồng Danh-Yên Ninh Ba Họ -Yên Ninh Ba Họ -Yên Ninh Ba Họ -Yên Ninh Ba Họ-Yên Ninh Yên Thịnh -Yên Ninh Tóc tiên Vanda rừng 61 0241254 23 24 25 5791542 2334 Kiếm nhỏ, hồng thảo hoa vàng, cáo Đuôi cáo, bắp ngô 0241247 5793548 2563 0241263 5794793 2687 0241162 0241166 5785621 5796595 2265 3321 0241127 5798796 1063 0241132 5806982 2632 0241081 5805148 2326 Bắp ngô, vanda rừng 0241076 5811229 3563 kiếm nhỏ, da báo 0241022 5807642 2134 Tóc tiên, kiếm lơ hội 0240947 5802274 4233 Hồng thảo hoa vàng, vẩy rồng Hoàng thảo hƣơng vani, da báo Miêng kín rủ, râu ruồi Yên Thịnh- Yên Lạc Vẩy rồng, kiếm nhỏ Hồ điệp rừng, hoàng Yên Thịnh- Yên thảo long nhãn Lạc Hoàng thảo long nhãn 26 27 28 0240944 5807743 29 0240933 5811735 30 0240885 31 0240825 32 0240791 33 0240713 34 0240651 4851 Yên Thịnh- n Lạc Kiếm lơ hội, miệng kín họng tím n Thịnh- Yên Lạc Đồng Xiền Yên Lạc Đồng Xiền Yên Lạc Hồng thảo long nhãn, Đồng Xiền cáo n Lạc Hồng thảo đùi gà, Đơng Xiền 5809766 2624 hồng thảo hƣơng vani Yên Lạc Da báo, miệng kín Đồng Mỏ- Yên 5802469 5128 họng tím Lạc Đồng Mỏ- Yên 5807441 5133 Kiếm nhỏ, tóc tiên Lạc Đồng Mỏ- Yên 5815163 2056 Hồ điệp rừng, râu ruồi Lạc Đồng Mỏ- Yên 5816972 3127 Van da rừng, vẩy rồng Lạc (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra) 5024 62 Bảng 4.7 Các loài Lan ngƣời dân trồng Loài Lan STT Tên KH Acampe rigida Aerides rosea Các hộ trồng Tên VN Lan bắp ngô Đuôi cáo - Triệu Nguyên Cƣờng (xã Yên Ninh) La Văn Phúc (xã Yên Ninh) Nguyễn Văn Công (xã Yên Ninh) Triệu Vũ Phƣơng (xã Yên Ninh) Triệu Nguyên Cƣờng (xã Yên Ninh) Nguyễn Văn Công (xã Yên Ninh) Triệu Vũ Phƣơng (xã Yên Ninh) Nông Văn Lai (xã Yên Ninh) - Nguyễn Văn Cơng (xã n Ninh) Hồng Dendrobium - Triệu Nguyên Cƣờng (xã Yên Ninh thảo đùi nobile - Nguyễn Văn Công (xã Yên Ninh) gà Nguyễn Văn Công (xã Yên Ninh - Triệu Nguyên Cƣờng (xã Yên Ninh) Paphiopedilum - Triệu Vũ Phƣơng (xã Yên Ninh) Hài ráp Malipoense - Nguyễn Văn Công (xã Yên Ninh Dendrobium lindleyi Vandopsis Parishii Dendrobium fimbriatum Cymbidium dayanum Dendrobium linguella Vảy rồng - Nguyễn Văn Công (xã Yên Ninh - Triệu Nguyên Cƣờng (xã Yên Ninh) - Đặng Qúy Lai (Xã Yên Ninh) - Đặng Qúy Lai (Xã Yên Ninh) - Nguyễn Văn Công (xã Yên Ninh) Da báo - Triệu Nguyên Cƣờng (xã Yên Ninh Hoàng thảo long nhãn Lan kiếm nhỏ Hoàng thảo hƣơng vani - Triệu Nguyên Cƣờng (xã Yên Ninh - Nông Văn Lai (xã Yên Ninh) - Triệu Vũ Phƣơng (xã Yên Ninh) - Triệu Vũ Phƣơng (xã Yên Ninh) Đặng Qúy Lai (Xã Yên Ninh) Triệu Nguyên Cƣờng (xã Yên Ninh) Triệu Nguyên Cƣờng (xã Yên Ninh) Nông Văn Lai (xã Yên Ninh) La Văn Phúc (Yên Ninh) (Nguồn:Tổng hợp số liệu vấn) Cách trồng Cây đƣợc trồng giá thể khúc gỗ treo hiên nhà Cây đƣợc trồng giá thể khúc gỗ treo hiên nhà cây, tồng trực tiếp lên thân Trồng giá thể khúc gỗ Trồng chậu nhỏ có trộn đất, đá than sọ dừa Cây đƣợc quấn quan khúc gỗ, quấn trực tiếp vào thân Đƣợc trồng giá thể khúc gôc, thân gần nhà Cây đƣợc trồng chậu cảnh nhỏ có đất trộn với than Cây đƣợc trồng chậu cảnh lớn có đất trộn với than Lan đƣợc gắn vào khúc gỗ treo hiên nhà 63 Phụ lục 3: Các mẫu bảng thu thập số liệu điều tra Mẫu bảng 3.1: Hình thái thân, rễ, hoa, quả, loài Lan ST T Đặc điểm chung loài Tên loài Ảnh hoa (ko có hay cành lá) Mẫu bảng 3.2: Danh lục loài Lan Stt Chi Tên KH Tên loài Tên VN Tên KH Tên VN Tên khác Mẫu bảng 3.3: Cấp độ bảo tồn loài Lan Tên loài Stt Tên KH Tên VN Sách đỏ VN 2007 Nghị đinh 32 Mẫu bảng 3.4: Phân bố loài Lan theo tuyến Tuyến số Toạ độ X Loài Lan Y Xóm - Xã 64 Mẫu bảng 3.5: Phân bố theo độ cao Stt Loài Lan Tên KH Tên VN Độ cao phân bố so với mặt nƣớc biển Mẫu bảng 3.6: Phân bố theo trạng thái rừng Stt Loài Lan Tên KH Trạng thái rừng Tên VN Mẫu bảng 3.7: Các loài Lan ngƣời dân trồng Stt Loài Lan Tên KH Trạng thái rừng Tên VN Mẫu bảng: 3.8: Các loài chủ (giá thể) loài phong Lan thƣờng cộng sinh STT Loài Lan Tên chủ Độ cao phân bố (m) Giá thể 65 Mẫu bảng 3.9: Đặc điểm ánh sáng (độ tàn che) nơi loài Lan phân bố Tên loài STT Độ tàn che Tên KH Tên VN Mẫu bảng 3.10: Đặc điểm nhiệt độ, đỏ ẩm khơng khí nơi loài Lan phân bố Nhiệt độ (oC) Độ ẩm (%) Ngày Trƣa Sáng Chiều Trƣa Sáng Chiều Mẫu bảng 3.11 Đặc điểm lý tính đất lồi địa Lan Độ dày trung bình Màu sắc Độ ẩm Độ xốp Tỷ lệ đá lộ Thành đầu, đá lẫn phần (%) giới tầng đất Loài Lan A0 A B A B A B A B Lộ đầu Đá lẫn A A B B Mẫu bảng 3.12 Đặc điểm hóa tính đất lồi địa Lan Tên lồi Lan Mã mẫu Nitơ TS (%) P2O5 TS (%) pH KCl K2O (%) Mùn (%) 66 Phụ lục Các mẫu phiếu điều tra Lan rừng Mẫu bảng 01 PHIẾU ĐIỀU TRA HÌNH THÁI LAN RỪNG Tuyến số: Cự ly tuyến (Km): Ngày điều tra: STT Loài Khu vực: Ngƣời điều tra: Kích thƣớc Kích thƣớc Kích thƣớc Kích thƣớc Kích thƣớc rễ (cm) thân (cm) (cm) hoa (cm) (cm) Rộng Dài Rộng Dài Rộng Dài Rộng Dài Rộng Dài Mẫu bảng 02: PHIẾU ĐIỀU TRA SINH THÁI PHÂN BỐ LAN RỪNG Tuyến số: Cự ly tuyến (Km): Ngày điều tra: STT Tên loài Độ cao Khu vực: Ngƣời điều tra: TT rừng Độ tàn che Nhiệt độ Độ ẩm Gía thể Lan Hoa Quả Ghi 67 Mẫu bảng 03: PHIẾU MÔ TẢ PHẪU DIỆN ĐẤT Khu vực: Vị trí: Trạng thái rừng: Tọa độ: Độ cao: Độ dốc: Hƣớng dốc: .Tỉ lệ đá lộ đầu: Độ tàn che: Ngày đo đếm: Ngƣời điều tra: Loài Độ dày TB tầng đất (cm) A0 A B Màu sắc A0 A B Độ ẩm A0 A Độ xốp B A B Tỉ lệ đá lộ đầu, đá lẫn Lộ Đá lẫn đầu A B Thành phần giới A B 68 Phụ Lục Bảng 05 Tọa độ, tuyến, cự ly tuyến nơi qua Cự ly Tuyến Điểm Tọa độ Vị trí Các xóm qua tuyến (km) Đầu Cuối Đầu Cuối Đầu Cuối Đầu Cuối Đầu Cuối X 0242318 Y 5771935 X 0242326 Y 5794247 X 0242252 Y 5764688 X 0242241 Y 5796482 X 0242216 Y 5751124 X 0242187 Y 5796482 X 0242186 Y 5732317 X 0242184 Y 5792585 X 0242141 Y 5727238 X 0242142 Y 5797579 Xóm Làng Mng – xã Yên Ninh Xóm Khe Khoang - xã Yên Ninh Xóm Làng Mng – xã n Ninh Xóm Khe Khoang - xã n Ninh Xóm Làng Mng – xã Yên Ninh Xóm Khe Khoang - xã Yên Ninh Xóm Suối Bốc - xã Yên Ninh Xóm Khe Khoang - xã Yên Ninh Xóm Suối Bốc - xã Yên Ninh Xóm Khe Khoang - xã n Ninh xóm Làng Mng, xóm Khe Khoang – xã Yên Ninh 2,25 xóm Làng Mng, xóm Khe Khoang – xã n Ninh 3,1 xóm Làng Mng, xóm Khe Khoang – xã n Ninh 4,5 Xóm Suối Bốc , xóm Khe Khoang – xã Yên Ninh 6,5 Xóm Suối Bốc , xóm Khe Khoang – xã Yên Ninh 7,25 69 Đầu Cuối Đầu Cuối Đầu Cuối Đầu Cuối Đầu 10 Cuối Đầu 11 Cuối 12 Đầu X 0242078 Y 5720352 X 0242066 Y 5805457 X 0242033 Y 5725159 X 0242038 Y 5791722 X 0241975 Y 5746872 X 0241983 Y 5796542 X 0241924 Y 5746905 X 0241933 Y 5796753 X 0241864 Y 5746758 X 0241862 Y 5944855 X 0241832 Y 5747248 X 0241824 Y 5792177 X 0241766 Xóm Suối Bốc - xã Yên Ninh Xóm Suối Bốc , xóm Khe Khoang – xã Yên Ninh Xóm Suối Bốc - xã Yên Ninh Xóm Suối Bốc - xã Yên Ninh Xóm Suối Bốc - xã Yên Ninh Xóm Suối Bốc - xã Yên Ninh Xóm Suối Bốc - xã Yên Ninh Xóm Suối Bốc - xã Yên Ninh Xóm Suối Bốc - xã Yên Ninh Xóm Suối Bốc - xã Yên Ninh Xóm Suối Bốc - xã Yên Ninh Xóm Suối Hang - xã Yên Ninh Xóm Suối Hang - xã Yên Ninh Xóm Suối 8,35 Xóm Suối Bốc - xã Yên Ninh Xóm Suối Bốc - xã Yên Ninh 4,35 Xóm Suối Bốc - xã Yên Ninh Xóm Suối Bốc - xã Yên Ninh 4,7 Xóm Suối Hang xã Yên Ninh 4,4 Xóm Suối Hang - 4,25 70 Cuối Đầu 13 Cuối Đầu 14 Cuối Đầu 15 Cuối Đầu 16 Cuối Đầu 17 Cuối 18 Đầu Cuối Hang - xã Yên Ninh Xóm Suối Hang - xã Yên Ninh Xóm Suối Hang - xã Yên Ninh Xóm Suối Hang - xã Yên Ninh Xóm Suối Hang - xã Yên Ninh Xóm Suối Hang - xã Yên Ninh Xóm Đồng Danh - xã Yên Ninh Xóm Đồng Danh - xã Yên Ninh Xóm Đồng Danh - xã Yên Ninh Xóm Đồng Danh - xã Yên Ninh Xóm Đồng Danh - xã Yên Ninh Xóm Đồng Danh - xã Yên Ninh Y 5751132 X 0241773 Y 5792596 X 0241726 Y 5743674 X 0241728 Y 5792486 X 0241652 Y 5743674 X 0241662 Y 5798247 X 0241618 Y 5743627 X 0241623 Y 5787515 X 0241582 Y 5718573 X 0241562 Y 5784563 X 0241524 Y 5741248 X 0241538 Y 5784892 X 0241483 Y 5741263 Xóm Ba Họ xã Yên Ninh X 0241488 Xóm Ba Họ - xã Yên Ninh Xóm Suối Hang xã Yên Ninh 4,35 Xóm Suối Hang xã Yên Ninh 4,55 Xóm Đồng Danh xã Yên Ninh 4,5 Xóm Đồng Danh xã Yên Ninh 4,35 Xóm Đồng Danh xã Yên Ninh 4,4 Xóm Ba Họ - xã Yên Ninh 71 Đầu 19 Cuối Đầu 20 Cuối Đầu 21 Cuối Đầu 22 Cuối Đầu 23 Cuối Đầu 24 Cuối 25 Đầu Y 5780977 xã Yên Ninh X 0241419 Y 5741722 Xóm Ba Họ xã Yên Ninh X 0241488 Y 5783167 X 0241392 Y 5742517 X 0241386 Y 5784663 X 0241354 Y 5755127 X 0241359 Y 5783872 X 0241243 Y 5766847 X 0241265 Y 5785681 X 0241257 Y 5767162 X 0241269 Y 5805738 X 0241163 Y 5765219 X 0241184 Y 5807544 X 0241127 Xóm Ba Họ xã Yên Ninh Xóm Ba Họ xã Yên Ninh Xóm Ba Họ xã Yên Ninh Xóm Ba Họ xã Yên Ninh Xóm Ba Họ xã Yên Ninh Xóm Yên Thịnh - xã Yên Lạc Xóm Yên Thịnh - xã Yên Lạc Xóm Yên Thịnh - xã Yên Lạc Xóm Yên Thịnh - xã Yên Lạc Xóm Yên Thịnh - xã Yên Lạc Xóm Yên Thịnh - xã Yên Lạc Xóm Yên Xóm Ba Họ - xã Yên Ninh 4,25 Xóm Ba Họ - xã Yên Ninh 4,1 Xóm Ba Họ - xã Yên Ninh 2,9 Xóm Yên Thịnh xã Yên Lạc Xóm Yên Thịnh xã Yên Lạc 3,25 Xóm Yên Thịnh xã Yên Lạc 4,35 Xóm Yên Thịnh - 5,75 72 Cuối Đầu 26 Cuối Đầu 27 Cuối Đầu 28 Cuối Đầu 29 Cuối Đầu 30 Cuối 31 Đầu Cuối Y 5761341 X 0241164 Y 5820177 X 0241081 Y 5764763 X 0241087 Y 5819838 X 0241028 Y 5766842 X 0241031 Y 5821124 X 0240966 Y 5761152 X 0240873 Y 5821124 X 0240925 Y 5761152 X 0240929 Y 5815136 X 0240884 Y 5758635 X 0240886 Y 5815285 X 0240822 Y 5757846 X 0240862 Thịnh - xã Yên Lạc Xóm Yên Thịnh - xã Yên Lạc Xóm Yên Thịnh - xã Yên Lạc Xóm Yên Thịnh - xã Yên Lạc Xóm Đồng Xiền - xã Yên Lạc Xóm Đồng Xiền - xã Yên Lạc Xóm Đồng Xiền - xã Yên Lạc Xóm Đồng Xiền - xã Yên Lạc Xóm Đồng Xiền - xã Yên Lạc Xóm Đồng Xiền - xã Yên Lạc Xóm Đồng Xiền - xã Yên Lạc Xóm Đồng Xiền - xã Yên Lạc Xóm Đồng Mỏ - xã Yên Lạc Xóm Đồng xã Yên Lạc Xóm Yên Thịnh xã Yên Lạc 5,65 Xóm Đồng Xiền xã Yên Lạc 5,6 Xóm Đồng Xiền xã Yên Lạc Xóm Đồng Xiền xã Yên Lạc 5,65 Xóm Đồng Xiền xã Yên Lạc 5,6 Xóm Đồng Mỏ - xã Yên Lạc 5,5 73 Đầu 32 Cuối Đầu 33 Cuối Đầu 34 Cuối Y 5814713 X 0240793 Y 5757659 X 0240769 Y 5817261 X 0240715 Y 5794365 X 0240709 Y 5826435 X 0240652 Y 5790103 X 0240649 Y 5826435 Mỏ - xã Yên Lạc Xóm Đồng Mỏ - xã Yên Lạc Xóm Đồng Mỏ - xã Yên Lạc Xóm Đồng Mỏ - xã Yên Lạc xóm Đèo Khe – Văn Hán Xóm Đồng Mỏ - xã Yên Lạc Xóm Đồng Mỏ - xã Yên Lạc Xóm Đồng Mỏ - xã Yên Lạc 5,9 Xóm Đồng Mỏ - xã Yên Lạc 3,25 Xóm Đồng Mỏ - xã Yên Lạc 3,6 ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG TRUNG HUẤN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ PHÂN BỐ CỦA CÁC LOÀI LAN (Orchidaceae spp) TẠI XÃ YÊN NINH, HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI... Mạn, giúp tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân bố loài Lan (Orchidaceae spp) xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên ’ Trong thời gian nghiên cứu đề tài, đƣợc giúp... kiện sinh cảnh tự nhiên tỉnh Thái Nguyên phục vụ công tác bảo tồn phát triển loài Lan rừng, tơi nghiên cứu khóa luận: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học phân bố loài Lan (Orchidaceae spp) xã Yên Ninh,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân bố của các loài Lan (Orchidaceae spp) tại xã Yên Ninh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân bố của các loài Lan (Orchidaceae spp) tại xã Yên Ninh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay