Dự báo và đề xuất giải pháp phòng trừ mối hại chè Shan tuyết tại xã Suối Giàng huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp)

66 11 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2018, 10:33

Dự báo và đề xuất giải pháp phòng trừ mối hại chè Shan tuyết tại xã Suối Giàng huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp)Dự báo và đề xuất giải pháp phòng trừ mối hại chè Shan tuyết tại xã Suối Giàng huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp)Dự báo và đề xuất giải pháp phòng trừ mối hại chè Shan tuyết tại xã Suối Giàng huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp)Dự báo và đề xuất giải pháp phòng trừ mối hại chè Shan tuyết tại xã Suối Giàng huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp)Dự báo và đề xuất giải pháp phòng trừ mối hại chè Shan tuyết tại xã Suối Giàng huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp)Dự báo và đề xuất giải pháp phòng trừ mối hại chè Shan tuyết tại xã Suối Giàng huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp)Dự báo và đề xuất giải pháp phòng trừ mối hại chè Shan tuyết tại xã Suối Giàng huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp)Dự báo và đề xuất giải pháp phòng trừ mối hại chè Shan tuyết tại xã Suối Giàng huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ CÔNG NAM DỰ BÁO VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÕNG TRỪ MỐI HẠI CHÈ SHAN TUYẾT TẠI XÃ SUỐI GIÀNG, HUYỆN VĂN CHẤN, TỈNH YÊN BÁI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Khóa học : Chính quy : Quản lý tài nguyên rừng : Lâm nghiệp : 2013-2017 Thái Nguyên - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ CÔNG NAM DỰ BÁO VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÕNG TRỪ MỐI HẠI CHÈ SHAN TUYẾT TẠI XÃ SUỐI GIÀNG, HUYỆN VĂN CHẤN, TỈNH YÊN BÁI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Lớp : K45 - QLTNR N01 Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2013-2017 Giáo viên hƣớng dẫn: ThS Nguyễn Thị Tuyên Thái Nguyên - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học tơi Các số liệu kết nghiên cứu trình thực thí nghiệm thực địa hồn tồn trung thực, chưa cơng bố tài liệu, có sai tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm! Thái Ngun, ngày tháng năm 2017 XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HD NGƢỜI VIẾT CAM ĐOAN ThS Nguyễn Thị Tuyên Lê Công Nam XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN (Ký, họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian tiến hành làm việc nghiêm túc tơi hồn thành báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học Lời xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp, xin cảm ơn thầy giáo, giáo tận tình dạy dỗ suốt năm qua Đặc biệt cô giáo ThS Nguyễn Thị Tuyên người tận tình bảo, hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Mặc dù cố gắng, thời gian kiến thức hạn chế nên báo cáo khơng tránh khỏi sai sót Vì vậy, tơi mong bảo đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn để khóa luận tốt nghiệp tơi hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Lê Công Nam iii MỤC LỤC Trang Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài 1.3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Đặc điểm sinh học mối 2.1.1 Tổ mối 2.1.2 Thức ăn mối 2.1.3 Hình thái chức nằng Mối 2.1.4 Sự chia đàn hình thành tổ mối 2.1.5 Cách thức xâm nhập mối trồng 2.1.6 Ảnh hưởng số yếu tố sinh thái đến mối 2.2 Tình hình nghiên cứu mối giới 10 2.2.1 Tình hình nghiên cứu khu hệ mối 10 2.2.2 Tình hình nghiên cứu sinh học, sinh thái học mối 11 2.2.3 Tình hình nghiên cứu biện pháp phòng trừ mối hại trồng 11 2.3 Tình hình nghiên cứu mối Việt Nam 12 2.3.1 Tình hình nghiên cứu khu hệ mối, đặc điểm sinh học, sinh thái học mối 12 2.3.2 Tình hình nghiên cứu biện pháp phòng trừ mối hại trồng 13 2.4 Tổng quan khu vực nghiên cứu 14 2.4.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 14 2.4.2 Địa hình 15 2.4.3 Đất đai 15 2.4.4 Khí hậu thủy văn 15 iv 2.4.5 Điều kiện kinh tế - xã hội 15 Phần ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 16 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 16 3.3 Nội dung nghiên cứu 16 3.4 Phương pháp nghiên cứu 16 3.4.1 Phương pháp kế thừa số liệu có chọn lọc 16 3.4.2 Phương pháp điều tra/ vấn 17 3.4.3.Phương pháp điều tra quan sát thực địa 17 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 21 4.1 Lịch sử phòng trừ mối hại chè Shan tuyết cổ thụ xã Suối Giàng huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái 21 4.2 Thực trạng mối hại chè Shan tuyết cổ thụ xã Suối Giàng huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái 21 4.2.1 Mối hại đồi chè Shan Tuyết cổ thụ thôn Pang Cáng 25 4.2.2 Mối hại đồi chè Shan Tuyết cổ thụ thôn Bản Mới 26 4.2.3 Mối hại đồi chè Shan Tuyết cổ thụ thôn Giàng A 27 4.2.4 Mối hại đồi chè Shan Tuyết cổ thụ thôn Giàng B 28 4.2.5 Mối hại đồi chè Shan Tuyết cổ thụ thôn Tập Lăng I 29 4.2.6 Mối hại đồi chè Shan Tuyết cổ thụ thôn Tập Lăng II 30 4.3 Kinh nghiệm phòng trừ mối địa phương 31 4.4 Dự báo mức độ mối hại chè địa phương 33 4.5 Giải pháp khắc phục kế hoạch phòng trừ mối hại chè địa phương 36 4.5.1 Giải pháp khắc phục tình trạng mối hại chè địa phương 36 4.5.2 Kế hoạch phòng trừ mối hại chè địa phương 37 Phần KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 41 5.1.Kết luận 41 5.2 Khuyến nghị 41 v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Thực trạng mối xuất gây hại chè Shan tuyết cổ thụ xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 22 Bảng 4.2 Tổng hợp mức độ mối gây hại chè Shan tuyết cổ thụ xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 23 Bảng 4.3 Tỷ lệ đồi chè bị nhiễm mối thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 25 Bảng 4.4 Tỷ lệ đồi chè bị nhiễm mối thôn Bản Mới, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 26 Bảng 4.5 Tỷ lệ đồi chè bị nhiễm mối thôn Giàng A, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 27 Bảng 4.6 Tỷ lệ đồi chè bị nhiễm mối thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 28 Bảng 4.7 Tỷ lệ đồi chè bị nhiễm mối thôn Tập Lăng I, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 29 Bảng 4.8 Tỷ lệ đồi chè bị nhiễm mối thôn Tập Lăng II, 30 Bảng 4.9.Thực trạng công tác kiểm tra kinh nghiệm phòng trừ mối cho chè xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 32 Bảng 4.10 Dự báo tỷ lệ chè Shan tuyết cổ thụ bị mối hại chết mối xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 33 vi DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Quần thể mối Hình 2.2 Mối vua Hình 2.3 Mối chúa Hình 2.4 Mối cánh Hình 2.5 Mối lính Hình 2.6 Mối thợ Hình 4.1 Đồi chè Shan tuyết cổ thụ xã Suối Giàng, huyện 21 Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 21 Hình 4.2 Hình ảnh mối xâm hại chè xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 23 Hình 4.3 Mối xâm hại chè thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 25 Hình 4.4 Mối xâm hại chè thôn Bản Mới, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 26 Hình 4.5 Mối xâm hại chè thôn Giàng A, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 27 Hình 4.6 Mối xâm hại chè thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 28 Hình 4.7 Mối xâm hại chè thôn Tập Lăng I, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 29 Hình 4.8 Mối xâm hại chè thôn Tập Lăng II, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 30 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt STT Nghĩa từ viết tắt NN & PTNT Bộ nông nghiệp Phát triển nông thôn OTC Ô tiêu chuẩn NXB Nhà xuất Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Yên Bái tỉnh thuộc vùng tây bắc đất nước có nhiều xã vùng cao có chè Shan tuyết cổ thụ như: Sùng Đô, Suối Quyền, Nậm Lành, Nậm Mười (huyện Văn Chấn), Phình Hồ, Xà Hồ (huyện Trạm Tấu) Nhưng Suối Giàng huyện Văn Chấn có chè Shan tuyết cổ thụ ngon Cây chè Shan tuyết hợp với khí hậu, đất đai nguồn nước nên xanh tốt, đồng bào Mơng khơng phải bón phân hay phun thuốc trừ sâu Bởi chè cổ thụ thị trường ưa chuộng, ngồi chất lượng tuyệt hảo chè Shan tuyết chè tuyệt đối Rừng trà cổ thụ Shan tuyết Suối Giàng có hàng vạn theo nhà nghiên cứu cho biết, tuổi trăm năm, có có tuổi thọ 300 năm, cao gần chục mét, tán x rộng hàng chục mét vng Chính chè Shan tuyết có tuổi thọ lâu năm sống vùng đất màu mỡ nên tạo điều kiện thuận lợi cho loài mối tập trung phát triển ạt Qua khảo sát thực tế cho thấy loài mối sâm nhập cơng 10 năm trở lại Tuy chưa có thống kê đầy đủ diện tích chè bị mối xông khoanh vùng khoảng 30 ha, tập trung nhiều khu Bản Mới, Giàng A, Giàng B khu khác rải rác Được giúp đỡ thầy cô khoa Lâm Nghiệp trường đại học Nông lâm Thái Nguyên định hướng cho nghiên cứu loài mối đồi chè Suối Giàng tỉnh n Bái Đây lồi trùng sinh trưởng phát triển nhanh sâm hại đến chè Shan tuyết làm giảm khả sinh trưởng phát triển, dần giá trị kinh tế cho đồng bào Mơng nơi Để góp phần vào việc phát triển loài phục vụ cho việc bảo tồn nét văn hố dân tộc, bảo vệ mơi trường làm tăng thêm giá trị kinh tế từ Shan tuyết đem lại Chúng tiến hành thực nghiên cứu đề tài mang tên : Dự báo đề xuất giải pháp phòng trừ mối hại chè Shan tuyết xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Phạm Ngọc Anh (1967), Côn Trùng Lâm Nghiệp, Đại học Lâm Nghiệp, Nxb Nông Nghiệp Bộ NN & PTNT, Chương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp đối tác (2006), Cẩm nang ngành Lâm Nghiệp, chương quản lý sâu bệnh hại rừng trồng Dương Văn Đoàn (2012), Bài giảng bảo quản chế biến nông lâm sản Nguyễn Đức Khảm (1976): Mối ( Isoptera) Miền Bắc Việt Nam phương pháp phòng trừ NXB Nơng Nghiệp, 1- 185 tr Nguyễn Đức Khảm, Vũ Văn Tuyển (1985), Mối kỹ thuật phòng chống mối, Nxb Nơng nghiệp Trần Cơng Loanh, Nguyễn Thế Nhã (1997), Giáo trình Cơn trùng rừng, Đại học Lâm Nghiệp, Nxb Nông Nghiệp Dương Văn Ninh (2013), Nghiên cứu thực trạng mối hại cơng trình xây dựng xã Như Cố - huyện Chợ Mới – tỉnh Bắc Kạn, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Lê Văn Nông(1999), Côn trùng hại gỗ biện pháp phòng trừ, Nhà xuất Nơng Nghiệp Lê Văn Nông Nguyễn Đức Khảm, Tổng quan vể mối & Mối hại lâm sản, Nhà xuất khoa học kỹ thuật 10 Nguyễn Văn Quảng, Lê Ngọc Hoan, Nguyễn Thúy Hiền (2007), Một số kết nghiên cứu thành phần mối Vườn Quốc Gia Tam Đảo, Tạp chí NN & PTNN 11 Phạm Bình Quyền (2006), Sinh thái học côn trùng, Nxb Nông nghiệp 12 Chu Thi Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó (2006), Phương pháp phòng chống mối, Nxb lao động Hà Nội 13 Lê Văn Triển, Chu Bích Quế, Ngơ Trường Sơn (1998), Thành phần lồi mối lâm Đồng, tạp chí sinh học tập 20 14 Vũ Văn Tuyển (1991): Kết bước đầu nghiên cứu xử lý Mối hại cà phê – Tạp trí KH KT số 16.1- 33 tr 44 15 Đặng kim Tuyến, Nguyễn Đức Thạnh, Đàm Văn Vinh (2008), Giáo trình trùng Lâm nghiệp, Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Nxb Nông nghiệp 16 Đặng Kim Tuyến (2008), Kết nghiên cứu biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) ứng dụng phòng trừ sâu hại nặng, báo cáo chuyên đề nghiên cứu sinh Viện khoa học Lâm nghiệp Việt nam 17 Nguyễn Tân Vương (1997), Mối Macrotermes miền Nam Việt Nam biện pháp phòng trừ, Luận án phó tiến sỹ sinh học, Đại học sư phạm Hà Nội 18 Nguyễn Tân Vương (2005), Bước đầu nghiên cứu chế tạo bả diệt mối Việt Nam, Báo cáo khoa học sinh thái tài nguyên sinh vật, Hội thảo quốc gia lần thứ II Tài liệu tiếng Anh 19 Abe T.(1979), Studies on the distribution and ecological role of termites in alow forest of West Malaysia 20 Harris w.v (1968) Isotera from Vietnam, Canabodia, Thailand Opuscuta entomlogica 33: 143 154 21 Simmonds F.J, Franz, R.I.Sailer (1976), Theory anh practices of biological control Acar press, New York 22 Weiser J (1966), Microbiology cheskie Metthody bordy & Vredmymi nasecomymi Praha III Tài liệu trang web 22 http:/www.dietmoi.com.vn 23 http:/thuvienluanvan.com/mauluanvan/11291.html 24.http://khuyennonglamdong.gov.vn/index.php?option=com_content&view=articl e&id=413:phuong-phap-diet-moi-hai-cay-trong&catid=41:tin-tuc-sukien&Itemid=7 25 http://hethongphapluatvietnam.net/tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-8928-2013-vephong-tru-benh-hai-cay-rung-huong-dan-chung.html 45 PHẦN PHỤ LỤC Phụ biểu : Lịch sử phòng trừ mối cho đồi chè xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái Vàng A Xềnh Diện tích chè (m2) 1400 Sùng A Thao 1900 > 70 500 Vàng A Giao 2200 > 70 Sổng Thị Lan 3500 > 70 Trương Thái Hạnh 3000 > 60 Vàng A Tồng 1000 > 60 Sùng A Xu 500 > 70 Vàng A Chư 800 > 70 500 Vàng A Súa 2000 > 60 300 10 Trang A Chù 1000 > 70 11 Trang A Đế 700 > 70 12 Vàng Chù Di 600 > 70 100 13 Sùng A Say 500 > 60 14 Vàng A Nhà 1000 > 70 15 Vàng Mao Tùng 10000 > 60 2000 16 Giàng A Lồng 5000 > 70 17 Vàng A Rua 3000 > 70 18 Sổng A Cu 3000 > 60 12 Sổng A Châu 2000 > 70 500 20 Sổng A Tống 10000 > 70 21 Sổng A Di 6000 > 60 22 Sổng A Sàng 300 > 70 23 Vàng A Ly 3000 > 70 700 24 Vàng Xáy Sùng 7000 > 70 STT Họ tên Tuổi (năm) Diện tích phòng mối (m2) > 70 46 25 Giàng A Giao 5000 > 70 26 Giàng A Tông 3000 > 80 27 Vàng A Xênh 5000 > 70 28 Vàng A Phềnh 4200 > 60 500 29 Giang A Mang 9000 > 70 30 Sùng A Dê 5000 > 70 Tỷ lệ (%) Phụ biểu Thực trạng mối xuất phá hoại chè hộ gia đình xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái Mối xuất STT Họ tên C Vàng A Xềnh x Sùng A Thao x Vàng A Giao x Sổng Thị Lan x Trương Thái Hạnh x Vàng A Tồng x Sùng A Xu x Vàng A Chư x Thời Dấu hiệu K gian Mức xuất độ Có đường mui thân, cành, vỏ Có đường mui thân, cành, ăn hại tới tuỷ cây, vỏ Có đường mui thân, cành, vỏ Có đường mui thân, cành, ăn hại tới tuỷ cây, vỏ Có đường mui thân, cành, vỏ Có đường mui thân, cành, vỏ Có đường mui thân, cành Có đường mui thân, cành, ăn hại tới tuỷ cây, vỏ Quanh năm Hại nặng Quanh năm Hại nặng Quanh năm Hại nặng Quanh năm Hại nặng Quanh năm Quanh năm Quanh năm Hại nặng Hại nặng Hại vừa Quanh năm Hại nặng 47 Vàng A Súa x 10 Trang A Chù x 11 Trang A Đế x 12 Vàng Chù Di x 13 Sùng A Say x 14 Vàng A Nhà x 15 Vàng Mao Tùng x 16 Giàng A Lồng x 17 Vàng A Rua x 18 Sổng A Cu x 19 Sổng A Châu x 20 Sổng A Tống x 21 Sổng A Di x 22 Sổng A Sàng x Có đường mui thân, cành, vỏ Có đường mui thân, cành Có đường mui thân, cành, ăn hại tới tuỷ cây, vỏ Có đường mui thân, cành, vỏ Có đường mui thân, cành, ăn hại tới tuỷ cây, vỏ Có đường mui thân, cành, ăn hại tới tuỷ cây, vỏ Có đường mui thân, cành, ăn hại tới tuỷ cây, vỏ Có đường mui thân, cành Có đường mui thân, cành, ăn hại tới tuỷ cây, vỏ Có đường mui thân, cành, ăn hại tới tuỷ cây, vỏ Có đường mui thân, cành, ăn hại tới tuỷ cây, vỏ Có đường mui thân, cành, ăn hại tới tuỷ cây, vỏ Có đường mui thân, cành, ăn hại tới tuỷ cây, vỏ Có đường mui thân, cành Quanh năm Quanh năm Hại nặng Hại vừa Quanh năm Hại nặng Quanh năm Hại nặng Quanh năm Hại nặng Quanh năm Hại nặng Quanh năm Hại nặng Quanh năm Hại vừa Quanh năm Hại nặng Quanh năm Hại nặng Quanh năm Hại nặng Quanh năm Hại nặng Quanh năm Hại nặng Quanh năm Hại vừa 48 23 Vàng A Ly x 24 Vàng Xáy Sùng x 25 Giàng A Giao x 26 Giàng A Tông x x 27 Vàng A Xênh Có đường mui thân, cành, ăn hại tới tuỷ cây, vỏ Có đường mui thân, cành, ăn hại tới tuỷ cây, vỏ Có đường mui thân, cành, ăn hại tới tuỷ cây, vỏ Quanh năm Hại nặng Quanh năm Hại nặng Quanh năm Hại nặng Có đường mui thân, cành Quanh năm Hại vừa Có đường mui thân, cành, ăn hại tới tuỷ cây, vỏ Quanh năm Hại nặng Quanh năm Hại nặng Quanh năm Hại nặng Quanh năm Hại nặng Có đường mui thân, cành, ăn hại tới tuỷ cây, vỏ Có đường mui thân, cành, ăn hại tới tuỷ cây, vỏ Có đường mui thân, cành, ăn hại tới tuỷ cây, vỏ 28 Vàng A Phềnh x 29 Giang A Mang x 30 Sùng A Dê x Tổng 30 Tỷ lệ (%) 100 49 Phụ biểu Thực trạng công tác kiểm tra phòng trừ mối cho chè xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái STT Họ tên Kiểm tra phòng mối định kì C Mối xuất K C x x K Tiến hành diệt C Vàng A Xềnh Sùng A Thao Vàng A Giao x x x Sổng Thị Lan x x x Trương Thái Hạnh x x x Vàng A Tồng x x x Sùng A Xu x x x Vàng A Chư x x x Vàng A Súa x x x 10 Trang A Chù x x x 11 Trang A Đế x x x 12 Vàng Chù Di 13 Sùng A Say x x x 14 Vàng A Nhà x x x 15 Vàng Mao Tùng 16 Giàng A Lồng x x x 17 Vàng A Rua x x x 18 Sổng A Cu x x x 19 Sổng A Châu 20 Sổng A Tống x x x 21 Sổng A Di x x x x x x x x x x Hiệu Bắt giết thủ công Thấp Bắt giết thủ công Bắt giết thủ công Thấp K x Phƣơng pháp x x x x x Thấp Bắt giết thủ công Thấp Bắt giết thủ công Thấp Bắt giết thủ công Thấp 50 22 Sổng A Sàng 23 Vàng A Ly 24 Vàng Xáy Sùng x x x 25 Giàng A Giao x x x 26 Giàng A Tông x x x 27 Vàng A Xênh x x x 28 Vàng A Phềnh 29 Giang A Mang x x x 30 Sùng A Dê x x x x x x x x x x x x Tổng 22 30 22 Tỷ lệ (%) 26,7 73,3 100 26,7 73,3 Bắt giết thủ công Thấp Bắt giết thủ công Thấp Phụ biểu Thực trạng kinh nghiệm phòng trừ mối cán ngƣời dân cho chè xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái STT Họ tên Tuổi Chức vụ Địa kinh tế xã Suối Giàng Phó chủ tịch mặt trận tổ quốc xã Suối Giàng Phó chủ tịch UBND xã Suối Giàng Kinh nghiệm phòng trừ mối K C Vàng A Xềnh 40 Sùng A Thao 40 Vàng A Giao 43 Sổng Thị Lan 43 Kế toán x Trương Thái Hạnh 50 Người dân x Vàng A Tồng 28 Công an viên xã Suối Giàng x Sùng A Xu 32 Người dân x x x x Phƣơng Pháp 51 Vàng A Chư 51 Người dân x Vàng A Súa 42 Người dân x 10 Trang A Chù 30 Người dân x 11 Trang A Đế 42 Người dân x 12 Vàng Chù Di 38 Người dân x 13 Sùng A Say 41 Người dân x 14 Vàng A Nhà 37 Người dân x 15 Vàng Mao Tùng 45 Người dân x 16 Giàng A Lồng 44 Người dân x 17 Vàng A Rua 29 Người dân x 18 Sổng A Cu 33 Người dân x 19 Sổng A Châu 34 Người dân x 20 Sổng A Tống 46 Người dân x 21 Sổng A Di 61 Người dân x 22 Sổng A Sàng 44 Người dân x 23 Vàng A Ly 38 Người dân x 24 Vàng Xáy Sùng 54 Người dân x 25 Giàng A Giao 45 Người dân x 26 Giàng A Tông 43 Người dân x 27 Vàng A Xênh 50 Người dân x 28 Vàng A Phềnh 43 Người dân x 29 Giang A Mang 46 Người dân x 30 Sùng A Dê 55 Người dân x Tỷ lệ (%) 100 52 Phiếu vấn cán bộ: BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN VỀ MỐI HẠI CÂY CHÈ ( Dành cho cán bộ) I Thông tin chung 1.Họ tên người vấn:……… Tuổi………………… Giới tính ………… Dân tộc…………Trình độ văn hóa……… Chức vụ……………………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………… Thời gian vấn………………………………………………… Địa điểm vấn………………………………………………… II Câu hỏi vấn A Thông tin, tài liệu liên quan đến chè Anh(chị) cho biết diện tích trồng chè có tiến hành phòng mối trồng khơng? Có Khơng Nếu có : Phòng phương pháp nào? Loại thuốc? B Thực trạng mối hoạt động, kinh nghiệm phòng trừ mối Anh(chị) có hiểu biết mối hại chè không? Khu vực địa phương anh (chị) có mối hại chè không? Mối thường xuất phá hoại mạnh vào tháng năm? ………………………………………………………………………… Anh (chị) quan sát thấy tượng mối bay giao hoan phân đàn vào tháng năm? thời gian ngày? ………………………………………………………………………… Khi thấy mối xuất hiện, địa phương anh (chị) có tiến hành diệt trừ mối khơng? Có Khơng Nếu có: Phương pháp diệt trừ? Hiệu quả? 53 Địa phương có thực kiểm tra,phòng trừ mối định kỳ khơng? Có Khơng Anh(chị) có tổ chức tập huấn cho bà cách phòng trừ mối khơng? Có Khơng Nếu có: Số lần tập huấn? Số người tham gia? Cán tập huấn? Nếu không: Tại sao? Theo anh chị có cần thiết phải tập huấn cho bà cách phòng trừ mối Khơng cần Cần Rất cần 10 Nếu tập huấn phòng trừ mối anh chị có tham gia khơng? Có Khơng 11 Địa phương anh(chị) có nhu cầu phòng trừ mối cho khu vực chè sử dụng không? Có Khơng 12 Thời gian tới địa phương có kế hoạch trồng chè không ? diện tích dự kiến bao nhiêu? 13 Nếu thời gian tới có chương trình hỗ trợ địa phương phòng trừ mối hại chè, Địa phương anh chị có tham gia không? 14 Theo anh chị làm để hạn chế tác hại mối chè? Anh chị có định hướng cơng tác phòng trừ mối hại chè địa phương anh chị? ………………………………………………………………………… Ngày tháng năm 2016 Ngƣời đƣợc vấn Phiếu vấn người dân: BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN VỀ MỐI HẠI CÂY CHÈ (Dành cho ngƣời dân) I.Thông tin chung 1.Họ tên người vấn:……………… Tuổi…………… Giới tính …………… Dân tộc………………Trình độ văn hóa……… 54 Địa chỉ: ……………………………………………………………… Thời gian vấn………………………………………………… Địa điểm vấn………………………………………………… II Câu hỏi vấn A, Thông tin,tài liệu liên quan đến chè 1, Tên chè:………………………………………………… Năm trồng…………………………………………………………… Diện tích trồng………………………………………………………… 2, Anh(chị) cho biết diện tích trồng chè có tiến hành phòng mối trồng khơng? Có Khơng Nếu có : Phòng phương pháp nào? Loại thuốc? B Thực trạng mối hoạt động, kinh nghiệm phòng trừ mối Anh(chị) có hiểu biết mối hại chè khơng? Đồi chè nhà anh (chị) có mối hại chè khơng? Có Khơng Nếu có: Xuất vị trí nào? Vị trí mối hay xuất Mức độ phá hại: …………………………………………………… Nhẹ Trung bình Nặng Rất nặng Anh(chị) mơ tả dấu hiệu mối hại chè……………………… Mối thường xuất phá hoại mạnh vào tháng năm? ………………………………………………………………………… Anh (chị) quan sát thấy tượng mối bay giao hoan phân đàn vào tháng năm? thời gian ngày? ………………………………………………………………………………… 55 Khi thấy mối xuất hiện, anh (chị) có tiến hành diệt trừ mối khơng? Có Khơng Nếu có: Phương pháp diệt trừ? Thời gian mối xuất lại sau diệt……………………………… Nếu không: Tại sao? Gia đình anh (chị) có thực kiểm tra, phòng trừ mối định kỳ khơng? Có Khơng Anh(chị) có kinh nghiệm phòng trừ mối hại chè khơng? Có Khơng Nếu có phòng trừ nào? (Có dùng loại khơng?cách dùng nào? Lấy phần cây? Cách dùng nào?) Anh(chị) có tập huấn cách phòng trừ mối hại chè khơng? Có Khơng Nếu có: Số lần tập huấn:………………………………………… Số lần làm theo? Cán tập huấn? Nếu không: Tại sao? Theo anh chị có cần thiết phải tập huấn cách phòng trừ mối hại chè khơng? Khơng cần Cần Rất cần Anh chị có nhu cầu tập huấn phòng trừ mối hại chè khơng? Có Khơng 10 Gia đình anh chị có nhu cầu phòng trừ mối cho khu vực chè sử dụng khơng? Có Khơng 11 Thời gian tới gia đình anh chị có kế hoạch trồng chè khơng? diện tích dự kiến bao nhiêu? 12 Nếu thời gian tới có chương trình hỗ trợ địa phương phòng trừ mối hại chè, gia đình anh chị có tham gia không? 56 13 Theo anh chị làm để hạn chế tác hại mối chè? Anh chị có kế hoạch cơng tác phòng trừ mối hại chè địa phương anh chị? ………………………………………………………………………… Ngày tháng năm 2016 Ngƣời đƣợc vấn 57 Một số hình ảnh mối xâm hại chè xã Suối Giàng huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái Một số hình ảnh mẫu mối thu đồi chè xã Suối Giàng - huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái ... Mối hại chè Shan tuyết xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnhYên Bái - Phạm vi nghiên cứu : Đề tài tập trung nghiên cứu dự báo đề xuất giải pháp phòng trừ mối hại chè Shan tuyết cổ thụ xã Suối Giàng, ... kinh nghiệm phòng trừ mối cho chè xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 32 Bảng 4.10 Dự báo tỷ lệ chè Shan tuyết cổ thụ bị mối hại chết mối xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 33... Lịch sử phòng trừ mối hại chè Shan tuyết cổ thụ xã Suối Giàng huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái 21 4.2 Thực trạng mối hại chè Shan tuyết cổ thụ xã Suối Giàng huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự báo và đề xuất giải pháp phòng trừ mối hại chè Shan tuyết tại xã Suối Giàng huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp), Dự báo và đề xuất giải pháp phòng trừ mối hại chè Shan tuyết tại xã Suối Giàng huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay