Trách nhiệm quốc gia trong đảm bảo an toàn hạt nhân theo quy định của pháp luật quốc tế, thực tiễn thực thi ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

212 10 0
  • Loading ...
1/212 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2018, 08:34

Trách nhiệm quốc gia trong đảm bảo an toàn hạt nhân theo quy định của pháp luật quốc tế, thực tiễn thực thi ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Trách nhiệm quốc gia trong đảm bảo an toàn hạt nhân theo quy định của pháp luật quốc tế, thực tiễn thực thi ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Trách nhiệm quốc gia trong đảm bảo an toàn hạt nhân theo quy định của pháp luật quốc tế, thực tiễn thực thi ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Trách nhiệm quốc gia trong đảm bảo an toàn hạt nhân theo quy định của pháp luật quốc tế, thực tiễn thực thi ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Trách nhiệm quốc gia trong đảm bảo an toàn hạt nhân theo quy định của pháp luật quốc tế, thực tiễn thực thi ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Trách nhiệm quốc gia trong đảm bảo an toàn hạt nhân theo quy định của pháp luật quốc tế, thực tiễn thực thi ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Trách nhiệm quốc gia trong đảm bảo an toàn hạt nhân theo quy định của pháp luật quốc tế, thực tiễn thực thi ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Trách nhiệm quốc gia trong đảm bảo an toàn hạt nhân theo quy định của pháp luật quốc tế, thực tiễn thực thi ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Trách nhiệm quốc gia trong đảm bảo an toàn hạt nhân theo quy định của pháp luật quốc tế, thực tiễn thực thi ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI MẠC THỊ HỒI THƢƠNG Tr¸ch nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân theo quy định pháp luật quốc tế, thực tiƠn thùc thi ë mét sè qc gia vµ bµi häc kinh nghiƯm ®èi víi ViƯt Nam LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI MẠC THỊ HỒI THƢƠNG Tr¸ch nhiƯm cđa qc gia đảm bảo an toàn hạt nhân theo quy định pháp luật quốc tế, thực tiễn thực thi ë mét sè qc gia vµ bµi häc kinh nghiƯm ®èi víi ViƯt Nam Chun ngành : Luật quốc tế Mã số : 62 38 01 08 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đoàn Năng HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận án trung thực Những kết luận khoa học luận án chưa cơng bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN ÁN Mạc Thị Hoài Thƣơng Môc lôc Trang MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Đánh giá cơng trình nghiên cứu nước ngồi 1.2 Đánh giá cơng trình nghiên cứu Việt Nam 23 1.3 Các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu phương pháp giải vấn đề 32 1.4 Các câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 33 Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM QUỐC 35 GIA BẢO ĐẢM AN TOÀN HẠT NHÂN 2.1 Khái niệm an toàn hạt nhân 35 2.2 Khái niệm trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân 42 2.3 Cơ sở xác định trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân 52 2.4 Nội dung trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân 56 Chương 3: PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VỀ TRÁCH NHIỆM QUỐC GIA 65 ĐẢM BẢO AN TOÀN HẠT NHÂN VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA 3.1 Sự hình thành phát triển quy định pháp luật quốc tế trách 65 nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân 3.2 Thực trạng pháp luật quốc tế trách nhiệm quốc gia đảm bảo an 74 toàn hạt nhân 3.3 Thực tiễn thực thi trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân 95 số quốc gia 3.4 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Chương 4: THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM QUỐC GIA ĐẢM BẢO AN 116 120 TOÀN HẠT NHÂN TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 4.1 Chủ trương, sách Đảng Nhà nước phát triển, ứng dụng lượng hạt nhân 120 4.2 Khái quát tình hình sử dụng lượng nguyên tử mục đích hòa 123 bình Việt Nam 4.3 Trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân theo quy định 126 pháp luật điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên 4.4 Thực tiễn thực trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân 141 Việt Nam 4.5 Một số đánh giá thực tiễn thực trách nhiệm quốc gia đảm 152 bảo an toàn hạt nhân Việt Nam 4.6 Phương hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu 155 thực thi trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân Việt Nam KẾT LUẬN 167 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ 169 TÀI Đà ĐƢỢC CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 170 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ATHN : An toàn hạt nhân NLHN : Năng lượng hạt nhân NLNT : Năng lượng nguyên tử DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Hệ thống hoạt động diễn tập thực hành công ước thông báo 148 bảng 4.1 sớm cố hạt nhân Việt Nam DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang hình 3.1 Hoạt động quản lý US.NRC 106 3.2 Sơ đồ chuyển đổi tổ chức trình tái cấu 107 quan pháp quy hạt nhân Nhật Bản 4.1 Mô hình văn pháp luật tiêu chuẩn an tồn Việt Nam 128 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Năng lượng hạt nhân ngày ứng dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực khác đời sống như: y tế, nông nghiệp, công nghiệp, thăm dò khai thác khống sản Năng lượng hạt nhân giải pháp kinh tế, an toàn nguồn lượng đảm bảo phát triển bền vững việc thỏa mãn nhu cầu điện tăng mạnh giới Chính vậy, phát triển nguồn lượng hạt nhân (viết tắt NLHN) lựa chọn cần thiết cho phát triển kinh tế nhiều quốc gia Việt Nam ngoại lệ Tuy nhiên nay, cộng đồng quốc tế phải đối mặt với thách thức lớn sử dụng NLHN nguy an toàn hạt nhân (viết tắt ATHN) Một vấn đề cố hữu việc sử dụng NLHN xạ khơng thể nhìn thấy khơng ngăn chặn lan truyền xuyên qua bầu khí tới quốc gia xung quanh Do đó, việc sử dụng NLHN có nguy cao gây thiệt hại hạt nhân xuyên biên giới môi trường quốc gia khác Để đảm bảo ATHN, cộng đồng quốc tế phải có biện pháp đảm bảo an toàn ngăn ngừa tai nạn hạt nhân hậu nguy hại chúng Số lượng lò phản ứng hạt nhân sử dụng cho mục đích hòa bình ngày tăng, nguy xảy cố tăng Sau cố hạt nhân Chernobyl Fukushima, nhiều quốc gia cải cách mạnh mẽ sách sử dụng NLHN, cấu tổ chức quy trình đảm bảo ATHN Có thể nói, chưa giới vấn đề đảm bảo ATHN trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN lại trở thành chủ đề nóng bàn thảo với tần suất cao Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu pháp luật quốc tế, kinh nghiệm quốc gia giới quy định pháp luật Việt Nam trách nhiệm đảm bảo ATHN vơ cấp thiết lý sau: Thứ nhất, nhằm làm rõ quán triệt sâu sắc chủ trương, sách liên quan đến vấn đề phát triển NLHN mục đích hòa bình mà Đảng Nhà nước ta đề Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 - 2010, với định hướng: "Nghiên cứu phương án sử dụng lượng hạt nhân" Nghị số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI phát triển khoa học cơng nghệ phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Thứ hai, nghiên cứu hệ thống hóa, làm sâu sắc sở lý luận pháp lý cho việc thực trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN Xác định nguyên lý xác định trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN, sở xác định trách nhiệm, nội dung trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN Thứ ba, khắc phục hạn chế bất cập Luật Năng lượng nguyên tử (NLNT) Việt Nam năm 2008 trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN Kế hoạch sửa đổi, bổ sung Luật NLNT đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XIII (Nghị số 20/2011/QH13 ngày 26/11/2011) Việc sửa đổi Luật NLNT đồng thời nhiệm vụ Chương trình hành động thực Nghị số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI phát triển khoa học công nghệ phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Mặc dù Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận bị tạm dừng theo Nghị số 31/2016/QH14 ngày 22/11/2016 Quốc hội khóa XI việc sửa đổi, bổ sung Luật NLNT vấn đề thiết Bởi lẽ, Việt Nam điện hạt nhân, NLHN ứng dụng rộng rãi lĩnh vực khác với công nghệ kỹ ngày cao đa dạng Thứ tư, đề xuất giải pháp tăng cường hiệu đảm bảo ATHN Việt Nam trước xu hướng phát triển điện hạt nhân quốc gia láng giềng Malaysia, Indonesia, Trung Quốc Đặc biệt nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc gần lãnh thổ Việt Nam Từ lý trên, với mong muốn có đóng góp định việc xây dựng, hoàn thiện tổ chức thực quy phạm pháp luật Việt Nam ATHN, nghiên cứu sinh chọn đề tài: "Trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân theo quy định pháp luật quốc tế, thực tiễn thực thi số quốc gia học kinh nghiệm Việt Nam" làm đề tài nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN thông qua việc nghiên cứu cách sâu sắc toàn diện quy định pháp luật quốc tế, thực tiễn thi hành số quốc gia điển hình giới thực tiễn Việt Nam Trên sở đưa đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN Việt Nam Để thực mục đích trên, luận án đề nhiệm vụ nghiên cứu sau: Thứ nhất, làm sâu sắc vấn đề lý luận trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN như: từ khái niệm trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN như: từ định nghĩa trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN, đặc điểm trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN, nội dung điểm đặc thù so với trách nhiệm quốc gia lĩnh vực khác Thứ hai, nghiên cứu cách hệ thống, toàn diện nội dung quy định pháp luật quốc tế trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN Xem xét trách nhiệm quốc gia theo quy định luật quốc tế nhằm ngăn chặn, giảm bớt khắc phục thiệt hại tai nạn hạt nhân gây Thứ ba, tổng hợp, phân tích, đánh giá thực tiễn hiệu thi hành pháp luật số quốc gia giới trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN, từ rút học kinh nghiệm cho Việt Nam Và cuối cùng, nghiên cứu quy định pháp luật Việt Nam vấn đề trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN; Đánh giá ưu điểm, hạn chế nguyên nhân hạn chế quy định đó; Xác định phương hướng đề xuất giải pháp toàn diện nhằm hoàn thiện pháp luật, đồng thời nâng cao hiệu thực thi pháp luật Việt Nam trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN TT Tình cố Đặc điểm cố II Sự cố xảy từ hoạt động nằm lãnh thổ Việt Nam Sự cố từ nhà máy điện hạt Nhận thông báo từ IAEA quốc gia nhân sở hạt nhân khác cố lớn (đánh giá theo tiêu chuẩn IAEA) quốc gia khác nhà máy điện hạt nhân sở hạt nhân phạm vi 300 km cách biên giới Việt Nam Sự cố phương tiện có Hư hại nghiêm trọng, có khả gây phát tán động chạy phóng xạ ảnh hưởng đến người mơi trường lượng hạt nhân hoạt động bên vùng lãnh thổ Việt Nam lãnh thổ Việt Nam III Các tình cố khác Hàng hóa, lương thực, thực Phát hàm lượng chất phóng xạ hàng hóa, phẩm, sữa, nước uống nhiễm lương thực, thực phẩm, sữa, nước uống vượt mức bẩn phóng xạ cho phép Mơi trường nhiễm bẩn phóng xạ Phát mức phóng xạ cao bất thường phạm vi rộng mơi trường đất, nước, khơng khí Rơi vệ tinh chạy - Phát vệ tinh rơi vùng lãnh thổ Việt Nam lượng hạt nhân lãnh thổ qua kiểm tra đánh giá cho thấy vệ tinh chạy Việt Nam lượng hạt nhân - Nhận thông báo khả rơi vệ tinh chạy lượng hạt nhân lãnh thổ Việt Nam Tình cố khác Mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng Bộ Khoa học Công nghệ đánh giá cần phải khởi động Kế hoạch ứng phó cố xạ hạt nhân cấp quốc gia Phụ lục PHƢƠNG ÁN HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC THAM GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN CẤP QUỐC GIA (Kèm theo Kế hoạch ứng phó cố xạ hạt nhân cấp quốc gia Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 16 tháng năm 2017 Thủ tướng Chính phủ) Sự cố sở hạt nhân (trừ trường hợp vật liệu hạt nhân nhiên liệu hạt nhân qua sử dụng) TT Cơ quan tham gia Ủy ban Quốc gia Ứng phó cố, thiên tai Tìm kiếm Cứu nạn Sở huy trường Chỉ huy trưởng: Đại diện Bộ Khoa học Công nghệ Thành viên: 01 đại diện từ bộ, tổ chức tham gia ứng phó cố trường Bộ Khoa học Cơng nghệ Bộ Quốc phòng Trách nhiệm Chỉ đạo, điều hành chung Chỉ huy trực tiếp trường - Quan trắc phóng xạ, đánh giá phát tán chất phóng xạ, - Kiểm sốt nhiễm bẩn phóng xạ cá nhân khu vực - Đánh giá liều xạ người tham gia ứng phó cố, cán bộ, nhân viên sở, công chúng - Tư vấn phương án bảo vệ chống phóng xạ, bảo vệ nhân viên ứng phó cố, bảo vệ công chúng - Đánh giá yêu cầu trợ giúp quốc tế - Cung cấp thơng tin thức diễn biến cố phương tiện thông tin đại chúng quốc gia hướng dẫn hành động bảo vệ cho công chúng - Tổ chức thu gom chất thải phóng xạ - Hỗ trợ kỹ thuật để hạn chế cố lan rộng, giảm thiểu hậu cố - Cung cấp nhân lực để tham gia ứng phó cố khu vực nguy hiểm phóng xạ - Trinh sát xác định, đánh dấu khoanh vùng khu vực nhiễm bẩn phóng xạ - Cấp phát trang bị phòng hóa cho lực lượng tham gia ứng phó cố cơng chúng đề phòng bụi phóng xạ - Cung cấp thiết bị chuyên dụng đo xạ dải liều cao, thiết bị che chắn chống phóng xạ phương tiện bảo hộ cho nhân viên tham gia ứng phó cố - Tham gia cấp cứu người bị nhiễm bẩn phóng xạ trường - Tham gia xử lý cháy nổ kiểm soát an ninh trật tự trường - Tham gia sơ tán nhân dân đất liền, biển đảo tổ chức cấp cứu người bị nạn - Tẩy xạ xử lý chất thải phóng xạ Bộ Cơng an - Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội nơi xảy cố bảo đảm an ninh cho hoạt động ứng phó cố - Tổ chức triển khai kịp thời lực lượng phòng cháy chữa cháy - Phối hợp với quyền địa phương bảo đảm an ninh an toàn sơ tán nhân dân - Điều phối giao thông theo phương án ứng phó cố Bộ Tài nguyên Môi - Cung cấp số liệu dự báo thời tiết liệu khí tượng thủy trường văn phục vụ đánh giá phát tán chất phóng xạ mơi trường - Chủ trì kiểm sốt nhiễm đánh giá tác động môi trường cố gây - Quản lý chất thải phóng xạ Bộ Nơng nghiệp - Chủ trì đánh giá mức độ nhiễm bẩn phóng xạ lương Phát triển nơng thơn thực, thực phẩm nước sinh hoạt - Quyết định việc cấm, hạn chế sử dụng hàng hóa, lương thực, thực phẩm khu vực chịu tác động ô nhiễm phóng xạ - Kiểm sốt hàng hóa liên quan tới lương thực, thực phẩm có nguồn gốc từ vùng có nguy bị nhiễm phóng xạ - Đánh giá mức độ tác động cố đến ngành nông nghiệp, thiệt hại đất, trồng, gia súc, gia cầm sở chế biến Bộ Y tế - Thực biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tâm lý cho người bị ảnh hưởng cố - Cung cấp thuốc Kali Iốt dự phòng cho cơng chúng theo u cầu - Kiểm sốt hàng hóa thuộc lĩnh vực phân cơng quản lý có nguồn gốc từ vùng có nguy bị nhiễm phóng xạ - Tổ chức sàng lọc, phát điều trị cho nạn nhân bị chiếu xạ liều nhiễm bẩn phóng xạ Bộ Thông tin - Cung cấp hỗ trợ viễn thơng cho hoạt động ứng phó Truyền thơng cố - Cung cấp đường dây nóng phục vụ trực tiếp cơng tác đạo, huy ứng phó cố - Chỉ đạo phương tiện thông tin đại chúng cung cấp thơng tin cố kịp thời, xác, trung thực khách quan 10 Bộ Ngoại giao - Thông báo, cung cấp thông tin cố với IAEA, quốc gia tổ chức quốc tế theo quy định - Đầu mối gửi đề nghị trợ giúp quốc tế tới IAEA, quốc gia tổ chức quốc tế khác 11 Bộ Giao thông vận tải - Chỉ đạo quan không lưu việc hướng dẫn chuyến bay dân tránh vùng bị nhiễm phóng xạ - Cử điều phối viên giao thông vận tải đến khu vực xảy cố hỗ trợ địa phương lập kế hoạch vận tải đáp ứng nhu cầu vận chuyển 12 Bộ Công Thương - Xử lý vấn đề liên quan đến an tồn hóa chất cố - Kiểm sốt sản phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực phân cơng quản lý có nguồn gốc từ vùng có nguy bị nhiễm phóng xạ 13 Ủy ban nhân dân cấp - Thực ứng phó cố theo đạo Ủy ban Quốc tỉnh, địa phương liên gia Ứng phó cố, thiên tai Tìm kiếm Cứu nạn quan nơi cố xảy - Cung cấp nhân lực phương tiện ứng phó theo yêu cầu bị ảnh hưởng Sở huy trường trường cố - Chủ trì cơng tác sơ tán nhân dân cứu trợ cho người bị nạn 14 Cơ sở hạt nhân - Tổ chức ứng phó cố khu vực sở - Cung cấp nhân lực phương tiện ứng phó theo yêu cầu Sở huy trường trường Sự cố sở sử dụng, lƣu giữ nguồn phóng xạ nhóm (trừ trƣờng hợp nguồn phóng xạ) TT Cơ quan tham gia Ủy ban Quốc gia Ứng phó cố, thiên tai Tìm kiếm Cứu nạn Sở huy trường Chỉ huy trưởng: Đại diện Bộ Khoa học Công nghệ Thành viên: 01 đại diện từ bộ, tổ chức tham gia ứng phó cố trường Bộ Khoa học Cơng nghệ Bộ Quốc phòng Trách nhiệm Chỉ đạo, điều hành Chỉ huy trực tiếp trường - Quan trắc phóng xạ - Kiểm sốt nhiễm bẩn phóng xạ cá nhân khu vực - Đánh giá liều xạ công chúng - Tư vấn phương án bảo vệ chống phóng xạ, bảo vệ nhân viên ứng phó cố - Cung cấp thơng tin thức diễn biến cố phương tiện thông tin đại chúng công chúng khu vực bị ảnh hưởng - Tổ chức thu gom chất thải phóng xạ - Xây dựng yêu cầu trợ giúp quốc tế (nếu cần thiết) - Cung cấp nhân lực tham gia ứng phó cố khu vực nguy hiểm phóng xạ - Trinh sát xác định, đánh dấu khoanh vùng khu vực nhiễm bẩn phóng xạ - Cung cấp thiết bị chuyên dụng đo xạ dải liều cao, thiết bị che chắn chống phóng xạ phương tiện bảo hộ cho nhân viên tham gia ứng phó cố - Tham gia cấp cứu nạn nhân bị nhiễm bẩn phóng xạ Bộ Cơng an Bộ Tài nguyên Môi trường Bộ Y tế Bộ Thông tin Truyền thông Bộ Ngoại giao 10 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, địa phương liên quan nơi cố xảy bị ảnh hưởng cố 11 Cơ sở sử dụng, lưu giữ nguồn phóng xạ nhóm 1; Chủ phương tiện có động chạy lượng hạt nhân - Tham gia xử lý cháy nổ kiểm soát an ninh trật tự trường - Tẩy xạ xử lý chất thải phóng xạ - Tham gia sơ tán nhân dân khu vực bị ảnh hưởng - Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội nơi xảy cố bảo đảm an ninh cho hoạt động ứng phó cố - Tổ chức triển khai kịp thời lực lượng phòng cháy chữa cháy - Phối hợp với quyền địa phương bảo đảm an ninh an toàn sơ tán nhân dân khu vực bị ảnh hưởng - Tham gia điều phối giao thơng theo phương án ứng phó cố - Chủ trì kiểm sốt nhiễm đánh giá tác động môi trường cố gây - Quản lý chất thải phóng xạ - Thực biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tâm lý cho người bị ảnh hưởng cố - Tổ chức sàng lọc, chẩn đoán điều trị cho nạn nhân bị chiếu xạ nhiễm bẩn phóng xạ - Cung cấp đường dây nóng phục vụ trực tiếp công tác đạo, huy ứng phó cố - Chỉ đạo phương tiện thơng tin đại chúng cung cấp thông tin cố kịp thời, xác, trung thực khách quan - Thơng báo, cung cấp thông tin cố cho IAEA - Đầu mối gửi đề nghị trợ giúp quốc tế tới IAEA, quốc gia tổ chức quốc tế khác (nếu cần thiết) - Thực ứng phó cố theo đạo Ủy ban Quốc gia Ứng phó cố, thiên tai Tìm kiếm Cứu nạn - Cung cấp nhân lực phương tiện ứng phó theo yêu cầu Sở huy trường trường - Chủ trì cơng tác sơ tán nhân dân cứu trợ cho người bị nạn - Cung cấp nhân lực phương tiện ứng phó theo yêu cầu Sở huy trường trường Cơ sở sử dụng, lưu giữ nguồn phóng xạ nhóm (mất nguồn phóng xạ nhóm 1) sở hạt nhân (mất vật liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân qua sử dụng) TT Cơ quan tham gia Trách nhiệm Ủy ban Quốc gia Ứng Chỉ đạo, điều hành phó cố, thiên tai Tìm kiếm Cứu nạn Sở huy trường Chỉ huy trực tiếp trường Chỉ huy trưởng: Đại diện Bộ Công an Thành viên: 01 đại diện từ tham gia ứng phó cố trường Bộ Khoa học Công - Cung cấp thông tin phối hợp chặt chẽ với Bộ Cơng an nghệ việc tìm kiếm, phát nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân - Hỗ trợ kỹ thuật tìm kiếm nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân - Tổ chức thu gom chất thải phóng xạ - Cung cấp thơng tin thức diễn biến cố phương tiện thông tin đại chúng quốc gia hướng dẫn hành động bảo vệ cho công chúng - Xây dựng yêu cầu trợ giúp quốc tế (nếu cần thiết) Bộ Công an Tổ chức điều tra nguyên nhân cố, tìm kiếm nguồn phóng xạ vật liệu hạt nhân Bộ Y tế - Thông báo sở y tế để phát trường hợp bệnh nhân có biểu ảnh hưởng chiếu xạ - Chẩn đoán điều trị nạn nhân bị chiếu xạ liều, nhiễm bẩn phóng xạ Bộ Thông tin - Chỉ đạo phương tiện thông tin đại chúng cung cấp thông Truyền thông tin cố kịp thời, xác, trung thực khách quan Bộ Ngoại giao - Thông báo, cung cấp thông tin cho IAEA Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, - Thông báo công chúng địa phương dấu hiệu nhận địa phương liên quan biết biện pháp đảm bảo an toàn bị ảnh hưởng cố - Phối hợp tham gia tìm kiếm nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân Cơ sở - Cung cấp thông tin liên quan hỗ trợ cho công tác điều tra - Phối hợp tham gia tìm kiếm Phát nguồn phóng xạ nhóm 1, vật liệu hạt nhân nằm ngồi kiểm sốt, rơi vệ tinh chạy lƣợng hạt nhân lãnh thổ Việt Nam TT Cơ quan tham gia Ủy ban Quốc gia Ứng phó cố, thiên tai Tìm kiếm Cứu nạn Sở huy trường Chỉ huy trưởng: Đại diện Bộ Khoa học Công nghệ Thành viên: 01 đại diện từ tham gia ứng phó cố trường Bộ Khoa học Công nghệ Trách nhiệm Chỉ đạo, điều hành Chỉ huy trực tiếp trường - Kiểm sốt nhiễm bẩn phóng xạ cá nhân khu vực - Đánh giá liều xạ cơng chúng nhân viên ứng phó - Tư vấn phương án bảo vệ chống phóng xạ, bảo vệ nhân viên ứng phó cố, thu hồi nguồn phóng xạ tẩy xạ - Cung cấp thơng tin thức diễn biến cố phương tiện thông tin đại chúng công chúng khu vực bị ảnh hưởng, hướng dẫn công chúng đảm bảo an toàn đến sở y tế định để kiểm tra - Xây dựng yêu cầu trợ giúp quốc tế (nếu cần thiết) - Tổ chức thu gom chất thải phóng xạ - Giám định hạt nhân hỗ trợ công tác điều tra - Cung cấp nhân lực tham gia ứng phó cố khu vực nguy hiểm phóng xạ - Trinh sát xác định, đánh dấu khoanh vùng khu vực nhiễm bẩn phóng xạ - Cung cấp thiết bị chuyên dụng đo xạ dải liều cao, thiết bị che chắn chống phóng xạ phương tiện bảo hộ cho nhân viên tham gia ứng phó cố - Tham gia cấp cứu nạn nhân bị nhiễm bẩn phóng xạ - Tham gia xử lý cháy nổ kiểm soát an ninh trật tự trường - Tẩy xạ, thu hồi nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân xử lý chất thải phóng xạ - Tham gia sơ tán nhân dân khu vực bị ảnh hưởng Bộ Công an - Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội nơi xảy cố bảo đảm an ninh cho hoạt động ứng phó cố - Tổ chức triển khai kịp thời lực lượng phòng cháy chữa cháy - Phối hợp với quyền địa phương bảo đảm an ninh an toàn sơ tán nhân dân khu vực bị ảnh hưởng - Điều phối giao thơng theo phương án ứng phó cố - Điều tra nguồn gốc nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân nằm ngồi kiểm sốt Bộ Tài ngun Mơi - Chủ trì kiểm sốt nhiễm đánh giá tác động môi trường trường cố gây - Quản lý chất thải phóng xạ Bộ Y tế - Phát thông báo công chúng triệu chứng tổn thương xạ - Tổ chức chẩn đoán điều trị cho nạn nhân bị chiếu xạ liều nhiễm bẩn phóng xạ Bộ Thơng tin - Cung cấp đường dây nóng phục vụ trực tiếp cơng tác Truyền thơng đạo, huy ứng phó cố - Chỉ đạo phương tiện thông tin đại chúng cung cấp thơng tin cố kịp thời, xác, trung thực khách quan Bộ Ngoại giao - Thông báo, cung cấp thông tin cố cho IAEA - Đầu mối gửi đề nghị trợ giúp tới IAEA, quốc gia tổ chức quốc tế khác (nếu cần thiết) 10 Bộ Giao thông vận tải Tư vấn kỹ thuật phương tiện hệ thống vận tải nhằm hỗ trợ quan liên quan vận chuyển vật liệu phóng xạ 11 Ủy ban nhân dân cấp - Thực ứng phó cố theo đạo Ủy ban Quốc tỉnh nơi phát gia Ứng phó cố, thiên tai Tìm kiếm Cứu nạn nguồn phóng xạ, vật - Cung cấp nhân lực phương tiện ứng phó theo yêu cầu liệu hạt nhân nằm Sở huy trường trường kiểm sốt, nơi - Chủ trì cơng tác sơ tán nhân dân cứu trợ cho người bị nạn vệ tinh rơi Bộ Quốc phòng Hoạt động khủng bố xảy địa điểm không thuộc địa bàn quản lý Bộ Quốc phòng TT Cơ quan tham gia Ủy ban Quốc gia Ứng phó cố, thiên tai Tìm kiếm Cứu nạn Sở huy trường Chỉ huy trưởng: Đại diện Bộ Công an Thành viên: 01 đại diện từ tham gia ứng phó cố trường Bộ Khoa học Công nghệ Trách nhiệm Chỉ đạo, điều hành Chỉ huy trực tiếp trường - Kiểm sốt nhiễm bẩn phóng xạ cá nhân khu vực - Đánh giá liều xạ công chúng nhân viên ứng phó - Tư vấn phương án bảo vệ chống phóng xạ, bảo vệ nhân viên ứng phó cố, thu hồi nguồn phóng xạ tẩy xạ - Cung cấp thơng tin thức diễn biến cố phương tiện thông tin đại chúng công chúng khu vực bị ảnh hưởng, hướng dẫn cơng chúng đảm bảo an tồn đến sở y tế định để kiểm tra - Xây dựng yêu cầu trợ giúp quốc tế (nếu cần thiết) - Tổ chức thu gom chất thải phóng xạ - Giám định hạt nhân phục vụ cơng tác điều tra Bộ Quốc phòng - Cung cấp nhân lực tham gia ứng phó cố khu vực nguy hiểm phóng xạ - Trinh sát xác định, đánh dấu khoanh vùng khu vực nhiễm bẩn phóng xạ - Cung cấp thiết bị chuyên dụng đo xạ dải liều cao, thiết bị che chắn chống phóng xạ phương tiện bảo hộ cho nhân viên tham gia ứng phó cố - Tham gia cấp cứu nạn nhân bị nhiễm bẩn phóng xạ - Tham gia xử lý cháy nổ kiểm soát an ninh trật tự trường - Tẩy xạ, thu hồi nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân xử lý chất thải phóng xạ - Tham gia sơ tán nhân dân khu vực bị ảnh hưởng Bộ Công an - Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội nơi xảy cố bảo đảm an ninh cho hoạt động ứng phó cố - Tổ chức triển khai kịp thời lực lượng phòng cháy chữa cháy - Phối hợp với quyền địa phương bảo đảm an ninh an toàn sơ tán nhân dân khu vực bị ảnh hưởng - Điều phối giao thơng theo phương án ứng phó cố - Điều tra nguyên nhân cố tội phạm liên quan đến hoạt động khủng bố Bộ Tài nguyên Mơi - Chủ trì kiểm sốt nhiễm đánh giá tác động môi trường trường cố gây - Quản lý chất thải phóng xạ - Tổ chức cấp cứu, chẩn đoán điều trị cho nạn nhân bị chiếu xạ nhiễm bẩn phóng xạ Bộ Thông tin - Cung cấp đường dây nóng phục vụ trực tiếp cơng tác Truyền thơng đạo, huy ứng phó cố - Chỉ đạo phương tiện thông tin đại chúng cung cấp thơng tin cố kịp thời, xác, trung thực khách quan Bộ Ngoại giao - Thông báo, cung cấp thông tin cố cho IAEA - Đầu mối gửi đề nghị trợ giúp tới IAEA, quốc gia tổ chức quốc tế khác (nếu cần thiết) 10 Bộ Giao thông vận tải Tư vấn kỹ thuật phương tiện hệ thống vận tải nhằm hỗ trợ quan liên quan vận chuyển vật liệu phóng xạ 11 Ủy ban nhân dân cấp - Thực ứng phó cố theo đạo Ủy ban Quốc tỉnh nơi xảy khủng bố gia Ứng phó cố, thiên tai Tìm kiếm Cứu nạn - Cung cấp nhân lực phương tiện ứng phó theo yêu cầu Sở huy trường trường - Chủ trì cơng tác sơ tán nhân dân cứu trợ cho người bị nạn Bộ Y tế Hoạt động khủng bố xảy địa điểm thuộc địa bàn quản lý Bộ Quốc phòng TT Cơ quan tham gia Ủy ban Quốc gia Ứng phó cố, thiên tai Tìm kiếm Cứu nạn Sở huy trường Chỉ huy trưởng: Đại diện Bộ Quốc phòng Thành viên: 01 đại diện từ tham gia ứng phó cố trường Bộ Khoa học Công nghệ Bộ Quốc phòng Trách nhiệm Chỉ đạo, điều hành Chỉ huy trực tiếp trường - Kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ cá nhân khu vực - Đánh giá liều xạ cơng chúng nhân viên ứng phó - Tư vấn phương án bảo vệ chống phóng xạ, bảo vệ nhân viên ứng phó cố, thu hồi nguồn phóng xạ tẩy xạ - Cung cấp thơng tin thức diễn biến cố phương tiện thông tin đại chúng công chúng khu vực bị ảnh hưởng, hướng dẫn công chúng đảm bảo an toàn đến sở y tế định để kiểm tra - Xây dựng yêu cầu trợ giúp quốc tế (nếu cần thiết) - Tổ chức thu gom chất thải phóng xạ - Giám định hạt nhân phục vụ công tác điều tra - Cung cấp nhân lực tham gia ứng phó cố khu vực nguy hiểm phóng xạ - Trinh sát xác định, đánh dấu khoanh vùng khu vực nhiễm bẩn phóng xạ - Cung cấp thiết bị chuyên dụng đo xạ dải liều cao, thiết bị che chắn chống phóng xạ phương tiện bảo hộ cho nhân viên tham gia ứng phó cố - Tham gia cấp cứu nạn nhân bị nhiễm bẩn phóng xạ - Tham gia xử lý cháy nổ kiểm soát an ninh trật tự trường - Tẩy xạ, thu hồi nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân xử lý chất thải phóng xạ - Tham gia sơ tán nhân dân khu vực bị ảnh hưởng Bộ Công an - Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội nơi xảy cố bảo đảm an ninh cho hoạt động ứng phó cố - Tổ chức triển khai kịp thời lực lượng phòng cháy chữa cháy - Phối hợp với quyền địa phương bảo đảm an ninh an toàn sơ tán nhân dân khu vực bị ảnh hưởng - Điều phối giao thông theo phương án ứng phó cố - Điều tra nguyên nhân cố tội phạm liên quan đến hoạt động khủng bố Bộ Tài ngun - Chủ trì kiểm sốt ô nhiễm đánh giá tác động môi Môi trường trường cố gây - Quản lý chất thải phóng xạ Bộ Y tế - Tổ chức cấp cứu, chẩn đoán điều trị cho nạn nhân bị chiếu xạ nhiễm bẩn phóng xạ Bộ Thơng tin - Cung cấp đường dây nóng phục vụ trực tiếp công tác Truyền thông đạo, huy ứng phó cố - Chỉ đạo phương tiện thông tin đại chúng cung cấp thông tin cố kịp thời, xác, trung thực khách quan Bộ Ngoại giao - Thông báo, cung cấp thông tin cố cho IAEA - Đầu mối gửi đề nghị trợ giúp tới IAEA, quốc gia tổ chức quốc tế khác (nếu cần thiết) 10 Bộ Giao thông vận tải Tư vấn kỹ thuật phương tiện hệ thống vận tải nhằm hỗ trợ quan liên quan vận chuyển vật liệu phóng xạ 11 Ủy ban nhân dân cấp - Thực ứng phó cố theo đạo Ủy ban Quốc tỉnh nơi xảy khủng bố gia Ứng phó cố, thiên tai Tìm kiếm Cứu nạn - Cung cấp nhân lực phương tiện ứng phó theo yêu cầu Sở huy trường trường - Chủ trì công tác sơ tán nhân dân cứu trợ cho người bị nạn Sự cố có nguồn gốc từ nhà máy điện hạt nhân sở hạt nhân khác nằm lãnh thổ Việt Nam TT Cơ quan tham gia Trách nhiệm Ủy ban Quốc gia Ứng Chỉ đạo, điều hành phó cố, thiên tai Tìm kiếm Cứu nạn Sở huy trường Chỉ huy trực tiếp trường Chỉ huy trưởng: Đại diện Bộ Khoa học Công nghệ Thành viên: 01 đại diện từ tham gia ứng phó cố trường Bộ Khoa học Công - Quan trắc phóng xạ, đánh giá phát tán chất phóng xạ nghệ - Kiểm sốt nhiễm bẩn phóng xạ khu vực cá nhân - Tổ chức thu gom chất thải phóng xạ - Đánh giá liều xạ công chúng - Tư vấn phương án bảo vệ chống phóng xạ, bảo vệ nhân viên ứng phó cố - Cung cấp thơng tin thức diễn biến cố phương tiện thông tin đại chúng quốc gia hướng dẫn hành động bảo vệ cho công chúng - Xây dựng yêu cầu trợ giúp quốc tế (nếu cần thiết) Bộ Quốc phòng - Chủ trì đo xạ khơng biển - Trinh sát xác định, đánh dấu khoanh vùng khu vực nhiễm bẩn phóng xạ - Cấp phát trang bị phòng hóa cho lực lượng tham gia ứng phó cố cơng chúng chúng đề phòng bụi phóng xạ - Tham gia sơ tán nhân dân đất liền, biển đảo tổ chức cứu trợ người bị nạn - Tẩy xạ xử lý chất thải phóng xạ Bộ Cơng an - Phối hợp với quyền địa phương khu vực bị ảnh hưởng bảo đảm an ninh an toàn sơ tán nhân dân - Điều phối giao thơng theo phương án ứng phó cố Bộ Tài nguyên Môi - Cung cấp số liệu dự báo thời tiết liệu khí tượng thủy trường văn phục vụ đánh giá phát tán chất phóng xạ mơi trường - Chủ trì kiểm sốt nhiễm đánh giá tác động mơi trường cố gây Bộ Nông nghiệp - Chủ trì đánh giá mức độ nhiễm bẩn phóng xạ lương Phát triển nông thôn thực, thực phẩm nước sinh hoạt - Kiểm sốt hàng hóa liên quan tới lương thực, thực phẩm có nguồn gốc từ vùng có nguy bị nhiễm phóng xạ Bộ Y tế - Thực biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tâm lý cho người bị ảnh hưởng cố - Cung cấp thuốc Kali Iốt dự phòng cho cơng chúng theo u cầu - Tổ chức điều tra, sàng lọc, phát điều trị cho nạn nhân bị ảnh hưởng chiếu xạ Bộ Thông tin - Cung cấp hỗ trợ viễn thông cho hoạt động ứng phó cố Truyền thơng - Cung cấp đường dây nóng phục vụ trực tiếp cơng tác đạo, huy ứng phó cố - Chỉ đạo phương tiện thông tin đại chúng cung cấp thông tin cố kịp thời, xác, trung thực khách quan 10 Bộ Ngoại giao - Yêu cầu thông tin từ IAEA, quốc gia gây cố tổ chức quốc tế - Đầu mối gửi đề nghị trợ giúp quốc tế tới IAEA, quốc gia tổ chức quốc tế khác 11 Bộ Giao thông vận tải - Chỉ đạo quan không lưu việc hướng dẫn chuyến bay dân tránh vùng bị nhiễm phóng xạ - Cử điều phối viên giao thông vận tải hỗ trợ địa phương lập kế hoạch vận tải đáp ứng nhu cầu vận chuyển, sơ tán nhân dân 12 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, địa phương liên quan nơi bị ảnh hưởng tác động cố - Thực ứng phó cố theo đạo Ủy ban Quốc gia Ứng phó cố, thiên tai Tìm kiếm Cứu nạn - Cung cấp nhân lực phương tiện ứng phó theo yêu cầu Sở huy trường trường - Chủ trì cơng tác sơ tán nhân dân cứu trợ cho người bị nạn Sự cố phƣơng tiện có động chạy lƣợng hạt nhân hoạt động lãnh thổ Việt Nam TT Cơ quan tham gia Ủy ban Quốc gia Ứng phó cố, thiên tai Tìm kiếm Cứu nạn Sở huy trường Chỉ huy trưởng: Đại diện Bộ Quốc phòng Thành viên: 01 đại diện từ bộ, tổ chức tham gia ứng phó cố trường Bộ Khoa học Công nghệ Trách nhiệm Chỉ đạo, điều hành Chỉ huy trực tiếp trường - Quan trắc phóng xạ - Kiểm sốt nhiễm bẩn phóng xạ cá nhân khu vực - Đánh giá liều xạ công chúng - Tư vấn phương án bảo vệ chống phóng xạ, bảo vệ nhân viên ứng phó cố - Cung cấp thơng tin thức diễn biến cố phương tiện thông tin đại chúng công chúng khu vực bị ảnh hưởng - Tổ chức thu gom chất thải phóng xạ - Xây dựng yêu cầu trợ giúp quốc tế (nếu cần thiết) Bộ Quốc phòng - Cung cấp nhân lực tham gia ứng phó cố khu vực nguy hiểm phóng xạ - Trinh sát xác định, đánh dấu khoanh vùng khu vực nhiễm bẩn phóng xạ - Cung cấp thiết bị chuyên dụng đo xạ dải liều cao, thiết bị che chắn chống phóng xạ phương tiện bảo hộ cho nhân viên tham gia ứng phó cố - Tham gia cấp cứu nạn nhân bị nhiễm bẩn phóng xạ - Tham gia xử lý cháy nổ kiểm soát an ninh trật tự trường - Tẩy xạ xử lý chất thải phóng xạ, - Tham gia sơ tán nhân dân khu vực bị ảnh hưởng Bộ Công an - Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội nơi xảy cố bảo đảm an ninh cho hoạt động ứng phó cố - Tổ chức triển khai kịp thời lực lượng phòng cháy chữa cháy - Phối hợp với quyền địa phương bảo đảm an ninh an toàn sơ tán nhân dân khu vực bị ảnh hưởng - Tham gia điều phối giao thơng theo phương án ứng phó cố Bộ Tài ngun Mơi - Chủ trì kiểm sốt nhiễm đánh giá tác động môi trường trường cố gây - Quản lý chất thải phóng xạ - Thực biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tâm lý cho người bị ảnh hưởng cố - Tổ chức sàng lọc, chẩn đoán điều trị cho nạn nhân bị chiếu xạ nhiễm bẩn phóng xạ Bộ Thơng tin - Cung cấp đường dây nóng phục vụ trực tiếp công tác Truyền thông đạo, huy ứng phó cố - Chỉ đạo phương tiện thơng tin đại chúng cung cấp thông tin cố kịp thời, xác, trung thực khách quan Bộ Ngoại giao - Thông báo, cung cấp thông tin cố cho IAEA - Đầu mối gửi đề nghị trợ giúp quốc tế tới IAEA, quốc gia tổ chức quốc tế khác (nếu cần thiết) 10 Ủy ban nhân dân cấp - Thực ứng phó cố theo đạo Ủy ban Quốc tỉnh, địa phương liên gia Ứng phó cố, thiên tai Tìm kiếm Cứu nạn quan nơi cố xảy - Cung cấp nhân lực phương tiện ứng phó theo yêu cầu bị ảnh hưởng Sở huy trường trường cố - Chủ trì công tác sơ tán nhân dân cứu trợ cho người bị nạn 11 Cơ sở sử dụng, lưu giữ - Cung cấp nhân lực phương tiện ứng phó theo yêu cầu nguồn phóng xạ nhóm 1; Sở huy trường trường Chủ phương tiện có động chạy lượng hạt nhân Bộ Y tế Phƣơng tiện có động chạy lƣợng hạt nhân hoạt động bên lãnh thổ TT Cơ quan tham gia Ủy ban Quốc gia Ứng phó cố, thiên tai Tìm kiếm Cứu nạn Sở huy trường Chỉ huy trưởng: Đại diện Bộ Quốc phòng Thành viên: 01 đại diện từ tham gia ứng phó cố trường Bộ Khoa học Công nghệ Bộ Quốc phòng Trách nhiệm Chỉ đạo, điều hành Chỉ huy trực tiếp trường - Quan trắc phóng xạ - Kiểm sốt nhiễm bẩn phóng xạ cá nhân khu vực - Tổ chức thu gom chất thải phóng xạ - Đánh giá liều xạ công chứng - Tư vấn phương án bảo vệ chống phóng xạ, bảo vệ nhân viên ứng phó cố - Cung cấp thơng tin thức diễn biến cố phương tiện thông tin đại chúng công chúng khu vực bị ảnh hưởng - Xây dựng yêu cầu trợ giúp quốc tế (nếu cần thiết) - Cung cấp nhân lực tham gia ứng phó cố khu vực nguy hiểm phóng xạ - Trinh sát xác định, đánh dấu khoanh vùng khu vực nhiễm bẩn phóng xạ - Cung cấp thiết bị chuyên dụng đo xạ dải liều cao, thiết bị che chắn chống phóng xạ phương tiện bảo hộ cho nhân viên tham gia ứng phó cố - Tham gia cấp cứu nạn nhân - Tẩy xạ xử lý chất thải phóng xạ - Tham gia sơ tán nhân dân khu vực bị ảnh hưởng Bộ Công an - Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội cho hoạt động ứng phó cố, - Phối hợp với quyền địa phương bảo đảm an ninh an toàn sơ tán nhân dân khu vực bị ảnh hưởng Bộ Tài ngun Mơi - Chủ trì kiểm sốt ô nhiễm đánh giá tác động môi trường trường cố gây - Quản lý chất thải phóng xạ Bộ Y tế - Thực biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tâm lý cho người bị ảnh hưởng cố - Tổ chức điều tra, chẩn đoán điều trị cho nạn nhân bị chiếu xạ nhiễm bẩn phóng xạ Bộ Thông tin - Cung cấp đường dây nóng phục vụ trực tiếp cơng tác Truyền thơng đạo, huy ứng phó cố - Chỉ đạo phương tiện thông tin đại chúng cung cấp thơng tin cố kịp thời, xác, trung thực khách quan Bộ Ngoại giao - Thông báo, cung cấp thông tin cố cho IAEA - Thông báo cho quốc gia có phương tiện bị cố - Đầu mối gửi đề nghị trợ giúp tới IAEA, quốc gia tổ chức quốc tế khác (nếu cần thiết) 10 Ủy ban nhân dân cấp - Thực ứng phó cố theo đạo Ủy ban Quốc tỉnh, địa phương liên gia Ứng phó cố, thiên tai Tìm kiếm Cứu nạn quan nơi bị ảnh hưởng - Cung cấp nhân lực phương tiện ứng phó theo yêu cầu tác động cố Sở huy trường trường - Chủ trì cơng tác sơ tán nhân dân cứu trợ cho người bị nạn 10 Hàng hóa, lƣơng thực thực phẩm, mơi trƣờng đất, nƣớc, khơng khí nhiễm bẩn phóng xạ TT Cơ quan tham gia Trách nhiệm Ủy ban Quốc gia Ứng Chỉ đạo, điều hành phó cố, thiên tai Tìm kiếm Cứu nạn Sở huy trường Chỉ huy trực tiếp trường Chỉ huy trưởng: - Đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường: trường hợp cố nhiễm bẩn phóng xạ đất, nước, khơng khí - Đại diện Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn: Trường hợp cố nhiễm bẩn phóng xạ lương thực, thực phẩm - Đại diện Bộ Công Thương: trường hợp cố hàng hóa nhiễm bẩn phóng xạ Thành viên: 01 đại diện từ tham gia ứng phó cố trường Bộ Khoa học Công - Đánh giá nhiễm bẩn phóng xạ hàng hóa, lương nghệ thực thực phẩm, mơi trường đất, nước, khơng khí - Cung cấp thơng tin thức diễn biến cố phương tiện thông tin đại chúng quốc gia hướng dẫn hành động bảo vệ cho công chúng - Hỗ trợ kỹ thuật đề xuất hành động ứng phó - Tổ chức thu gom chất thải phóng xạ - Điều tra nguyên nhân cố Bộ Quốc phòng - Trinh sát xác định, đánh dấu khoanh vùng khu vực nhiễm bẩn phóng xạ - Tẩy xạ xử lý chất thải phóng xạ - Tham gia sơ tán nhân dân khu vực bị ảnh hưởng Bộ Công an Điều tra nguồn gốc gây nhiễm bẩn hàng hóa, lương thực thực phẩm, mơi trường đất, nước, khơng khí Bộ Tài ngun Mơi - Chủ trì kiểm sốt nhiễm bẩn phóng xạ mơi trường trường đất, nước, khơng khí - Quản lý chất thải phóng xạ Bộ Nơng nghiệp - Chủ trì đánh giá mức độ nhiễm bẩn phóng xạ lương Phát triển nông thôn thực, thực phẩm nước sinh hoạt - Tư vấn biện pháp bảo vệ nông nghiệp - Quyết định việc cấm, hạn chế sử dụng lương thực, thực phẩm nước sinh hoạt khu vực bị ảnh hưởng Bộ Y tế - Thực biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tâm lý cho người bị ảnh hưởng - Tổ chức điều tra, sàng lọc, phát điều trị cho nạn nhân bị ảnh hưởng Bộ Thông tin - Cung cấp đường dây nóng phục vụ trực tiếp công tác Truyền thông đạo, huy ứng phó cố - Chỉ đạo phương tiện thông tin đại chúng cung cấp thông tin cố kịp thời, xác, trung thực khách quan 10 Bộ Ngoại giao - Thông báo, cung cấp thông tin cố xảy từ nước với IAEA, quốc gia tổ chức quốc tế có yêu cầu - Đầu mối gửi đề nghị trợ giúp tới IAEA, quốc gia tổ chức quốc tế khác 11 Bộ Giao thông vận tải - Chỉ đạo quan không lưu việc hướng dẫn chuyến bay dân tránh vùng bị nhiễm phóng xạ 12 Ủy ban nhân dân cấp - Thực ứng phó cố theo đạo Ủy ban Quốc tỉnh, địa phương liên gia Ứng phó cố, thiên tai Tìm kiếm Cứu nạn quan nơi bị ảnh hưởng - Chỉ đạo thực biện pháp bảo vệ công chúng, kiểm tác động cố tra thực khuyến cáo Sở huy trường trường - Chủ trì cơng tác sơ tán nhân dân khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng ... bồi thường thi t hại theo quy định Công ước bồi thường thi t hại hạt nhân Ngoài quy phạm tập quán quốc tế trách nhiệm quốc gia thi t hại hạt nhân xun biên giới, Alexandre Kiss phân tích quy định... trình hạt nhân Anh Các quy định Anh liên quan tới ATHN Vai trò việc thi t lập văn hóa an tồn Thực tiễn hợp tác lĩnh vực hạt nhân Anh quốc gia khác Cơ chế bồi thường thi t hại hạt nhân Anh Đưa số... sánh, đánh giá ưu điểm, hạn chế pháp luật quốc gia rút học kinh nghiệm Kết hợp với việc đánh giá cách khách quan thực tiễn pháp luật Việt Nam vấn đề trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN, luận án
- Xem thêm -

Xem thêm: Trách nhiệm quốc gia trong đảm bảo an toàn hạt nhân theo quy định của pháp luật quốc tế, thực tiễn thực thi ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Trách nhiệm quốc gia trong đảm bảo an toàn hạt nhân theo quy định của pháp luật quốc tế, thực tiễn thực thi ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay