Phát triển bền vững du lịch tỉnh Ninh Bình trong điều kiện hiện nay (Luận án tiến sĩ)

173 9 0
  • Loading ...
1/173 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2018, 08:13

Phát triển bền vững du lịch tỉnh Ninh Bình trong điều kiện hiện nay (Luận án tiến sĩ) Phát triển bền vững du lịch tỉnh Ninh Bình trong điều kiện hiện nay (Luận án tiến sĩ) Phát triển bền vững du lịch tỉnh Ninh Bình trong điều kiện hiện nay (Luận án tiến sĩ) Phát triển bền vững du lịch tỉnh Ninh Bình trong điều kiện hiện nay (Luận án tiến sĩ) Phát triển bền vững du lịch tỉnh Ninh Bình trong điều kiện hiện nay (Luận án tiến sĩ) Phát triển bền vững du lịch tỉnh Ninh Bình trong điều kiện hiện nay (Luận án tiến sĩ) Phát triển bền vững du lịch tỉnh Ninh Bình trong điều kiện hiện nay (Luận án tiến sĩ) Phát triển bền vững du lịch tỉnh Ninh Bình trong điều kiện hiện nay (Luận án tiến sĩ) Phát triển bền vững du lịch tỉnh Ninh Bình trong điều kiện hiện nay (Luận án tiến sĩ) Phát triển bền vững du lịch tỉnh Ninh Bình trong điều kiện hiện nay (Luận án tiến sĩ) Phát triển bền vững du lịch tỉnh Ninh Bình trong điều kiện hiện nay (Luận án tiến sĩ) LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thị Nguyên Hồng PGS.TS Hoàng Văn Thành số liệu sử dụng phân tích luận án có nguồn gốc rõ ràng, cơng bố theo quy định Các kết nghiên cứu luận án tác giả tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan Tác giả luận án Nguyễn Anh Dũng LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành luận án, với cố gắng thân hướng dẫn nhiệt tình quý Thầy Cô, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi quan, động viên ủng hộ gia đình, bạn bè đồng nghiệp suốt thời gian học tập nghiên cứu thực luận án tiến sĩ Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành kính trọng đến tồn thể q Thầy, Cơ giáo Ban Giám hiệu Trường Đại học Thương mại, khoa Sau Đại Học, khoa Khách sạn - Du lịch, đặc biệt PGS.TS Nguyễn Thị Nguyên Hồng PGS.TS Hồng Văn Thành trực tiếp hướng dẫn tơi hồn thành luận án Với nhiệt tình đầy trách nhiệm, lời dẫn, tài liệu, kiến thức kinh nghiệm truyền đạt cho lời động viên quý Thầy giúp thực luận án Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến UBND tỉnh, huyện, xã; Sở Du lịch, trung tâm xúc tiến du lịch, Công ty du lịch, khách sạn, sở đào tạo doanh nghiệp hoạt động du lịch, du khách dân cư Ninh Bình tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian thực luận án Tôi xin chân thành cám ơn! Tác giả luận án Nguyễn Anh Dũng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CÁM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Những đóng góp luận án Kết cấu luận án CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài 1.1.1 Các nghiên cứu phát triển bền vững .6 1.1.2 Các nghiên cứu du lịch phát triển bền vững du lịch 1.1.3 Các nghiên cứu du lịch Ninh Bình phát triển bền vững du lịch Ninh Bình 16 1.2 Cách tiếp cận nghiên cứu, phương pháp thu thập xử lý liệu 21 1.2.1 Cách tiếp cận 21 1.2.2 Phương pháp thu thập liệu xử lý liệu .21 Kết luận chương 28 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH CỦA MỘT ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH 29 2.1 Khái niệm, vai trò bên phát triển bền vững du lịch 29 2.1.1 Phát triển bền vững 29 2.1.2Phát triển, yêu cầu khác biệt phát triển bền vững du lịch địa phương 32 2.1.3 Vai trò phát triển bền vững du lịch địa phương cấp tỉnh 37 2.1.4 Các bên tham gia phát triển bền vững du lịch địa phương cấp tỉnh 41 2.2 Mơ hình phát triển bền vững du lịch nội dung phát triển bền vững du lịch địa phương cấp tỉnh 46 2.2.1 Mơ hình phát triển bền vững du lịch .46 2.2.2 Nội dung phát triển bền vững du lịch địa phương cấp tỉnh .52 2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển bền vững du lịch địa phương 58 2.3 Các tiêu chí đánh giá phát triển bền vững du lịch địa phương cấp tỉnh 62 2.3.1 Các tiêu chí đánh giá tính bền vững du lịch địa phương cấp tỉnh 62 2.3.2 Các tiêu chí đánh giá phát triển bền vững du lịch đề tài 66 2.4 Kinh nghiệm phát triển bền vững du lịch số địa phương nước, học kinh nghiệm rút cho tỉnh Ninh Bình .72 2.4.1 Kinh nghiệm giới 72 2.4.2 Kinh nghiệm nước 75 2.4.3 Bài học rút cho tỉnh Ninh Bình 77 Kết luận chương 80 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH CỦA TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2007- 2016 81 3.1 Điều kiện số kết phát triển du lịch Ninh Bình 81 3.1.1 Điều kiện tự nhiên tiềm cho phát triển bền vững du lịch Ninh Bình 81 3.1.2 Kết hoạt động du lịch Ninh Bình .92 3.2 Kết phân tích thực trạng phát triển bền vững du lịch Ninh Bình .95 3.2.1 Đánh giá thực trạng phát triển bền vững du lịch Ninh Bình 95 3.2.2 Nội dung phát triển bền vững du lịch Ninh Bình 110 3.2.3 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng tới phát triển bền vững du lịch Ninh Bình 120 3.3 Đánh giá chung thực trạng phát triển bền vững du lịch Ninh Bình thời gian qua 124 3.3.1 Ưu điểm nguyên nhân .124 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân 127 Kết luận chương 130 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2020 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 131 4.1 Bối cảnh, quan điểm, định hướng mục tiêu phát triển du lịch Ninh Bình 131 4.1.1 Bối cảnh phát triển du lịch Ninh Bình năm đến 2020 tầm nhìn năm 2030 131 4.1.2 Quan điểm phát triển du lịch Ninh Bình 132 4.1.3 Mục tiêu phát triển bền vững du lịch Ninh Bình 133 4.1.3 Định hướng phát triển bền vững du lịch Ninh Bình 134 4.2 Một số giải pháp nhằm phát triển bền vững du lịch Ninh Bình 137 4.2.1 Đối với quan quản lý du lịch 137 4.2.2 Đối với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực du lịch 148 4.2.3 Những đối tượng khác 151 4.3 Một số kiến nghị 152 4.3.1 Đối với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch 152 4.3.2 Đối với Bộ Tài nguyên Môi trường 152 Kết luận chương 154 KẾT LUẬN 155 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 157 TÀI LIỆU THAM KHẢO 158 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Thống kê phiếu khảo sát loại hình tổ chức khảo sát 25 Bảng 2.2: Các tiêu chung cho du lịch bền vững 62 Bảng 2.3: Bảng so sánh du lịch bền vững du lịch bền vững 63 Bảng 2.4: Bộ tiêu bền vững cho hệ sinh thái UNWTO 64 Bảng 2.5: Bộ tiêu UNWTO đánh giá bền vững du lịch .65 Bảng 2.6 Bảng đánh giá bền vững du lịch luận án .71 Bảng 3.1: Cơ sở lưu trú Ninh Bình 2009 - 2016 .85 Bảng 3.2: Tổng hợp dự án đầu tư xây dựng Ninh Bình từ 2007 – 2016 91 Bảng 3.3: Kết kinh doanh ngành du lịch tỉnh Ninh Bình từ 2005 - 2016 92 Bảng 3.4: Cơ cấu chi tiêu du khách 94 Bảng 3.5: Cơ cấu khách quốc tế tới Ninh Bình giai đoạn 2007 - 2016 96 Bảng 3.6: Cơ cấu khách nội địa tới Ninh Bình giai đoạn 2007 - 2016 .97 Bảng 3.7: Cơ cấu kinh tế theo ngành kinh tế 98 Bảng 3.8: Hiện trạng sở lưu trú du lịch Ninh Bình 99 Bảng 4.1: Tổng hợp tiêu phát triển du lịch Ninh Bình đến 2020 .134 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Các bên tham gia phát triển bền vững du lịch 42 Hình 2.2: Mơ hình phát triển bền vững 46 Hình 2.3: Mơ hình phát triển bền vững du lịch Jacobs Sadler,1990 .48 Hình 2.4: Mơ hình phát triển bền vững dựa theo mơ hình kim cương M.Porter(2008) 49 Hình 3.1: Các tiêu chí kinh tế đánh giá thực trạng bền vững du lịch Ninh Bình 95 Hình 3.2: Các tiêu chí mơi trường thực trạng phát triển bền vững Ninh Bình 102 Hình 3.3: Các tiêu chí xã hội thực trạng phát triển bền vững Ninh Bình 107 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sự tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội bảo tồn môi trường lên nhu cầu cấp thiết nay, phát triển bền vững trở thành xu hướng tất yếu giới, xu tiến trình phát triển xã hội lồi người, lựa chọn mang tính chiến lược hợp quy luật mà tất quốc gia phải quan tâm Khởi đầu nói Hội nghị quốc tế người môi trường năm 1972 Stockholm (Thụy Điển), tiếp Hội nghị thượng đỉnh trái đất môi trường phát triển họp Rio de Janero (Braxin) năm 1992 Hội nghị thượng đỉnh giới phát triển bền vững (PTBV) họp Johanesburg (Nam Phi) năm 2002 Tại hội nghị này, nhà hoạt động kinh tế, xã hội, môi trường với nhà trị thống quan điểm PTBV, coi trách nhiệm chung quốc gia, toàn nhân loại đồng thuận tuyên bố chung quan điểm phát triển bền vững gồm 27 nguyên tắc bản, nguyên tắc phải lấy người làm trung tâm phát triển, mối quan tâm phát triển lâu dài phải xuất phát từ nhu cầu người Ở Việt Nam phát triển bền vững trở thành quan điểm lãnh đạo Đảng, đường lối sách Nhà nước khẳng định Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, nhấn mạnh Đại hội Đảng lần thứ XI, XII : “Phát triển kinh tế nhanh, có hiệu bền vững, chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động theo hướng cơng nghiệp hố, đại hoá Mọi hoạt động kinh tế đánh giá hiệu tổng hợp kinh tế, tài chính, xã hội, mơi trường, quốc phòng an ninh Trước mắt, tập trung nâng cao hiệu sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, hiệu đầu tư, hiệu sử dụng vốn Chuyển dịch cấu kinh tế, cấu đầu tư dựa sở phát huy mạnh lợi so sánh đất nước, tăng sức cạnh tranh, gắn với nhu cầu thị trường nước nước, nhu cầu đời sống nhân dân quốc phòng, an ninh Tạo thêm sức mua thị trường nước mở rộng thị trường nước, đẩy mạnh xuất Phát triển kinh tế-xã hội phải với bảo vệ cải thiện môi trường Phát triển nhanh bền vững phải gắn chặt với quy hoạch, kế hoạch sách phát triển kinh tế-xã hội.” Đối với Chính Phủ phát triển bền vững có định hướng từ 2004, với chương trình nghị 21 Việt Nam Là sở để ngành, cấp, địa phương xây dựng chiến lược bền vững Việt Nam có nhiều lợi phát triển du lịch, tài nguyên tự nhiên đa dạng, tài nguyên nhân văn phong phú, với thương hiệu du lịch Việt Nam “Việt Nam -Vẻ đẹp bất tận” thu hút lượng lớn khách du lịch, lượt khách quốc tế đến Việt Nam gia tăng nhanh, khách du lịch nội địa có xu hướng phát triển mạnh, giúp ngành du lịch trở thành ngành quan trọng, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội đất nước Năm 2016 đạt 10.012.735 lượt khách, tăng 26,0% so với năm 2015, khách nội địa đạt 62 triệu lượt, tăng trưởng 8,8% Thể chất lượng hiệu dịch vụ du lịch nâng cao, ngành du lịch bước trở thành trụ cột cho kinh tế Ngoài ra, vị du lịch Việt Nam gia tăng trường quốc tế hiệp định song phương đa phương hiệp định du lịch Asean, FTA, Với hội thách thức tạo cho kinh tế, ngành du lịch, đòi hỏi địa phương có tiềm phát triển du lịch phải có kế hoạch, biện pháp thích nghi điều chỉnh cho phù hợp Ninh Bình tỉnh có nhiều tiềm cho phát triển bền vững du lịch, tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên du lịch nhân văn phong phú đa dạng, sở hạ tầng sở vật chất kỹ thuật tương đối phát triển, nguồn nhân lực phục vụ du lịch dồi dào, người địa phương thân thiện, tiền đề quan trọng cho phát triển bền vững du lịch Năm 2016 lượng khách tới Ninh Bình đạt 6.441.472 lượt, tăng 7,5% so với năm 2015, khách nội địa 5.725.868 lượt, tăng 6,2 % so với năm 2015, khách quốc tế 715.603 lượt, tăng 19,2% so với năm 2015, Doanh thu du lịch đạt 1.725,965 tỷ đồng, tăng 24,2% so với năm 2015 Tuy nhiên theo đánh giá du lịch Ninh Bình đứng trước nguy thiếu bền vững, lượng khách du lịch tăng cao ngày khách lưu trú chi tiêu thấp, số lượng doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực du lịch tăng số lượng, chất lượng phục vụ chưa có nhiều chuyển biến, doanh nghiệp hoạt động lữ hành quy mô nhỏ thiếu vốn, sở vui chơi giải trí, hạ tầng du lịch số lượng chất lượng thiếu, nguồn nhân lực chất lượng chưa cao, việc chia sẻ lợi ích với cộng đồng địa phương chưa thật trú trọng, nhận thức doanh nghiệp người dân phát triển bền vững du lịch hạn chế, đánh giá tác động xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường dự án du lịch sơ sài, dẫn đến khơng bền vững ngành du lịch nơi đây.Với mục tiêu đặt Nghị đại hội Đảng Ninh Bình nhiệm kỳ 2015- 2020 “Phát triển mạnh du lịch dịch vụ thương mại, bưu chính, viễn thơng, phấn đấu đến năm 2020 tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm 42% tổng GRDP tỉnh” yêu cầu tiên phát triển bền vững du lịch đặt lên hàng đầu Để đạt mục tiêu này, ngành du lịch Ninh Bình cần phải phát huy nhiều mặt để giải khó khăn Để có giải pháp cho vấn đề phương diện lý luận thực tiễn, tác giả định lựa chọn vấn đề “Phát triển bền vững du lịch Ninh Bình điều kiện nay” làm đề tài luận án tiến sỹ từ góp phần phát triển bền vững du lịch Ninh Bình Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu : Nhằm đề xuất giải pháp phát triển bền vững du lịch tỉnh Ninh Bình Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài: - Hệ thống hóa làm rõ số vấn đề lý luận phát triển bền vững du lịch địa phương - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển bền vững du lịch Ninh Bình nhằm tìm ưu điểm hạn chế, đồng thời xác định nguyên nhân thực trạng làm sở cho việc đề xuất giải pháp, kiến nghị - Nghiên cứu đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm phát triển bền vững du lịch Ninh Bình đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề lý luận thực tiễn phát triển bền vững du lịch Ninh Bình Phạm vi nghiên cứu ... hình phát triển bền vững du lịch nội dung phát triển bền vững du lịch địa phương cấp tỉnh 46 2.2.1 Mơ hình phát triển bền vững du lịch .46 2.2.2 Nội dung phát triển bền vững du lịch. .. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH CỦA TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2007- 2016 81 3.1 Điều kiện số kết phát triển du lịch Ninh Bình 81 3.1.1 Điều kiện tự nhiên tiềm cho phát triển bền vững du lịch Ninh. .. Các nghiên cứu phát triển bền vững .6 1.1.2 Các nghiên cứu du lịch phát triển bền vững du lịch 1.1.3 Các nghiên cứu du lịch Ninh Bình phát triển bền vững du lịch Ninh Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển bền vững du lịch tỉnh Ninh Bình trong điều kiện hiện nay (Luận án tiến sĩ), Phát triển bền vững du lịch tỉnh Ninh Bình trong điều kiện hiện nay (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay