Tác động của cấu trúc vốn tới hoạt động của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

159 8 0
  • Loading ...
1/159 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2018, 07:02

Tác động của cấu trúc vốn tới hoạt động của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Tác động của cấu trúc vốn tới hoạt động của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Tác động của cấu trúc vốn tới hoạt động của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Tác động của cấu trúc vốn tới hoạt động của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Tác động của cấu trúc vốn tới hoạt động của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Tác động của cấu trúc vốn tới hoạt động của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Tác động của cấu trúc vốn tới hoạt động của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Tác động của cấu trúc vốn tới hoạt động của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Luận án tiến sĩ) Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học kinh tÕ quèc d©n - đặng tài an trang TáC Động cấu trúc vốn tới hoạt động công ty niêm yết thị trờng chứng khoán việt nam Chuyên ngành: kinh tế häc M· sè: 62310101 Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: PGS.TS VŨ KIM DŨNG PGS.TS PHẠM THẾ ANH Hµ Néi - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Giáo viên hướng dẫn Tác giả Vũ Kim Dũng Đặng Tài An Trang LỜI CẢM ƠN Luận án hoàn thành trước hết nỗ lực nghiêm túc Nghiên cứu Tác giả năm qua, thiếu giúp đỡ tư vấn nhiệt tình, trách nhiệm nhiều người Những giúp đỡ tư vấn khơng giúp Tác giả hồn thành Luận án theo kế hoạch cơng việc mà hữu ích q trình thực công việc tham gia lĩnh vực nghiên cứu sau Tác giả xin trân trọng cảm ơn: Những người thân gia đình chia sẻ, động viên, thơng cảm hỗ trợ lúc khó khăn bận rộn PGS.TS Vũ Kim Dũng, PGS.TS Phạm Thế Anh nhận lời hướng dẫn lĩnh vực nghiên cứu tận tình bảo định hướng nghiên cứu Luận án TS Nguyễn Phi Lân hỗ trợ tư vấn phương pháp nghiên cứu tài liệu tham khảo hữu ích Ban lãnh đạo cán Viện đào tạo sau đại học hỗ trợ tận tình đào tạo thủ tục hành thời gian học bảo vệ luận án Ban lãnh đạo, cán giảng viên Khoa Kinh tế học hỗ trợ nhiệt tình q trình sinh hoạt chun mơn Ban lãnh đạo đồng nghiệp Ủy ban chứng khoán nhà nước tạo điều kiện thời gian hỗ trợ nhiệt tình chun mơn Tác giả Đặng Tài An Trang MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ CHƯƠNG TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Giới thiệu Luận án 1.2 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Những đóng góp Luận án 1.7 Cấu trúc Luận án CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN TỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2.1 Tổng quan cấu trúc vốn hoạt động công ty 2.1.1 Nguồn vốn công ty 2.1.2 Cấu trúc vốn doanh nghiệp 12 2.1.3 Thước đo hoạt động doanh nghiệp 14 2.2 Các lý thuyết cấu trúc vốn 20 2.2.1 Lý thuyết cấu trúc vốn Modigliani Miller (M&M) 20 2.2.2 Lý thuyết đánh đổi (Trade-off theory) 21 2.2.3 Lý thuyết chi phí đại diện (Agency theory) 27 2.2.4 Lý thuyết thứ tự ưu tiên (pecking-order theory) 29 2.3 Nghiên cứu thực nghiệm tác động cấu trúc vốn tới hoạt động doanh nghiệp 32 2.3.1 Nghiên cứu thực nghiệm giới 32 2.3.2 Nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam 34 2.4 Kết luận chương 38 CHƯƠNG CẤU TRÚC VỐN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT 39 3.1 Tổng quan kinh tế vĩ mô thị trường chứng khoán Việt Nam 39 3.1.1 Tổng quan kinh tế vĩ mô 39 3.1.2 Thị trường chứng khoán Việt Nam 42 3.2 Tình hình cơng ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 55 3.2.1.Về quy mô niêm yết 55 3.2.2 Về cấu tài sản 57 3.2.3 Về cấu trúc vốn 58 3.2.4 Về hoạt động công ty niêm yết 61 3.3 Kết luận chương 64 CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN TỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT 65 4.1 Phương pháp nghiên cứu liệu 65 4.1.1 Các tiêu đo lường 65 4.1.2 Khung phân tích luận án 66 4.1.3 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 67 4.1.4 Nguồn liệu mẫu nghiên cứu 72 4.1.5 Lựa chọn mơ hình biến 73 4.1.6 Thống kê mô tả 81 4.2 Ước lượng kết nghiên cứu tác động cấu trúc vốn tới hoạt động doanh nghiệp niêm yết 88 4.2.1 Kết ước lượng 88 4.2.2 Phân tích tác động cấu trúc vốn tới hoạt động công ty niêm yết 98 4.3 Kết luận chương 110 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CẤU TRÚC VỐN VÀ NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT 112 5.1 Giải pháp sách vĩ mô 112 5.2 Giải pháp thị trường chứng khoán Việt Nam 114 5.2.1 Đề xuất định hướng sách phát triển TTCK Việt Nam 114 5.2.2 Giải pháp thị trường cổ phiếu 116 5.2.3 Xây dựng phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp 120 5.2.4 Quản trị công ty công bố thông tin 126 5.2.5 Hồn thiện chuẩn mực kế tốn, kiểm tốn nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán 132 5.3 Giải pháp công ty niêm yết 134 5.3.1 Xây dựng sách cấu trúc vốn phù hợp 134 5.3.2 Nâng cao lực quản lý điều hành, quản trị công ty, hiệu sử dụng vốn 135 5.3.3 Nâng cao chất lượng báo cáo tài doanh nghiệp, cơng bố thơng tin 137 5.4 Kết luận Chương 137 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 138 TÀI LIỆU THAM KHẢO 139 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nội dung ADB Ngân hàng Phát triển châu Á ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam CAPM Mơ hình định giá tài sản vốn CPH Cổ phần hóa CSH Chủ sở hữu CTCP Cơng ty cổ phần DNNN Doanh nghiệp Nhà nước - DNNY Doanh nghiệp niêm yết EBITDA Lợi nhuận trước lãi suất, thuế khấu hao 10 FDI Đầu tư trực tiếp nước 11 GDP Tổng sản phẩm quốc nội 12 GM Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận gộp biên 13 GROW Cơ hội tăng trưởng 14 GSO Tổng cục Thống kê 15 HNX Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 16 HOSE/HSX Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh 17 IMF Quỹ tiền tệ quốc tế 18 LTDTA Tỷ lệ nợ dài hạn tổng tài sản 19 MM Modigliani Miller 20 NHNN Ngân hàng Nhà nước 21 NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 22 OECD Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế 23 PB Chỉ tiêu giá trị thị trường giá trị sổ sách vốn chủ sở hữu 24 ROA Tỷ suất lợi nhuận sau thuế tổng tài sản 25 ROCE Tỷ suất lợi nhuận vốn sử dụng 26 ROE Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu 27 SGDCK Sở Giao dịch Chứng khoán 28 SIZE Quy mô công ty 29 STDTA Tỷ lệ nợ ngắn hạn tổng tài sản 30 TCTK Tổng cục Thống kê 31 TPCP Trái phiếu Chính phủ 32 TPDN Trái phiếu doanh nghiệp STT Từ viết tắt Nội dung 33 TTCK Thị trường chứng khoán 34 TTDTA Tỷ lệ tổng nợ tổng tài sản 35 TTGDCK Trung tâm giao dịch chứng khốn 36 TURN Vòng quay tài sản 37 UBCKNN Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 38 VCCI Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam 39 WACC Chi phí vốn bình qn 40 WB Ngân hàng Thế giới 41 WTO Tổ chức thương mại giới DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Tăng trưởng GDP kinh tế giới giai đoạn 2010 – 2014 40 Bảng 3.2: Số lượng DNNN CPH qua năm 44 Bảng 3.3: Đấu giá cổ phần hóa qua SGDCK giai đoạn 2011 - 2014 47 Bảng 3.4: Một số tiêu thị trường cổ phiếu 51 Bảng 3.5: Quy mô phát hành trái phiếu Doanh nghiệp Việt Nam 53 Bảng 3.6: Số lượng công ty niêm yết theo phân ngành năm 2014 56 Bảng 4.1: Kỳ vọng tác động biến độc lập biến phụ thuộc 71 Bảng 4.2: Các biến sử dụng 78 Bảng 4.3: Kết kiểm định lựa chọn mơ hình ước lượng RE OLS 79 Bảng 4.4: Kết kiểm định Hausman 80 Bảng 4.5: Thống kê tóm tắt biến 81 Bảng 4.6: Cơ cấu doanh nghiệp niêm yết mẫu theo ngành 82 Bảng 4.7: Ma trận tương quan biến 87 Bảng 4.8: Kết ước lượng mơ hình 89 Bảng 4.9: Kết ước lượng mơ hình 90 Bảng 4.10: Kết ước lượng mơ hình 92 Bảng 4.11: Kết ước lượng mô hình 95 Bảng 4.12: Kết ước lượng mơ hình 96 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Tăng trưởng GDP Việt Nam theo ngành 41 Biểu đồ 3.2: Phát hành cổ phiếu 2006 - 2010 45 Biểu đồ 3.3: Giá trị phát hành tỷ lệ thành công 46 Biểu đồ 3.4: Cơ cấu phát hành 46 Biểu đồ 3.5: Tình hình niêm yết cổ phiếu 2006 - 2010 49 Biểu đồ 3.6: Giá trị vốn hóa thị trường 2006 - 2010 49 Biểu đồ 3.7: Giá trị giao dịch bình quân phiên 50 Biểu đồ 3.8: Giá trị giao dịch/vốn hóa nước khu vực ASEAN (%) 51 Biểu đồ 3.9: Quy mô niêm yết TTCK 55 Biểu đồ 3.10: Cơ cấu tài sản theo ngành 57 Biểu đồ 3.11: Quy mơ tài sản bình quân ngành 58 Biểu đồ 3.12: Tỷ lệ nợ - vốn chủ sở hữu doanh nghiệp Malaysia 59 Biểu đồ 3.13: Tỷ lệ nợ - vốn chủ sở hữu doanh nghiệp Mỹ 59 Biểu đồ 3.14: Cơ cấu vốn công ty niêm yết 60 Biểu đồ 3.15: Hệ số tổng nợ/tổng tài sản theo phân ngành 60 Biểu đồ 3.16: Cơ cấu vốn công ty niêm yết 61 Biểu đồ 3.17: Các tiêu sinh lời DNNY 62 Biểu đồ 3.18: Tỷ lệ ROA ngành 63 Biểu đồ 3.19: Các tiêu sinh lời công ty niêm yết 63 Biểu đồ 3.20: Diễn biến hệ số PB MBVE 64 Biểu đồ 4.1: Quy mô vốn điều lệ công ty niêm yết 82 Biểu đồ 4.2: Cơ cấu nợ công ty niêm yết 83 Biểu đồ 4.3: ROE, ROA công ty niêm yết 84 Biểu đồ 4.4: Chỉ số PB MBVE công ty niêm yết 85 Biểu đồ 4.5: Tỷ lệ ROCE, GM công ty niêm yết 85 Biểu đồ 4.6: Lãi suất huy động danh nghĩa (%) 99 CHƯƠNG TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Giới thiệu Luận án Luận án nghiên cứu tác động cấu trúc vốn tới hoạt động doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, đánh giá phân tích thực nghiệm lý thuyết giả thuyết tác động cấu trúc vốn tới hoạt động doanh nghiệp Luận án đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện cấu trúc vốn nâng cao khả sinh lời, hiệu hoạt động, giá trị công ty niêm yết Để phân tích tác động cấu trúc vốn tới hoạt động doanh nghiệp niêm yết TTCK Việt Nam, tác giả sử dụng nguồn liệu thứ cấp thơng qua báo cáo tài kiểm tốn Luận án cho thấy cấu trúc vốn thực có ảnh hưởng tới hoạt động doanh nghiệp niêm yết việc điều chỉnh cấu trúc vốn có tác động tới kết hoạt động doanh nghiệp niêm yết xét theo thước đo sổ sách kế toán thước đo giá trị thị trường Những ảnh hưởng cấu nợ ngắn hạn cấu nợ ngắn hạn tổng cấu vốn doanh nghiệp có khác Ngoài ra, ảnh hưởng tùy theo thước đo hoạt động doanh nghiệp Do vậy, việc điều chỉnh cấu nợ ngắn hạn dài hạn doanh nghiệp cần dựa mục tiêu hoạt động doanh nghiệp, chí kết nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng cấu trúc vốn tới an tồn tài khác chủ nợ chủ sở hữu Ngoài ra, đề tài xem xét ảnh hưởng quy mơ cơng ty, vòng quay tài sản hội tăng trưởng doanh nghiệp kết hoạt động doanh nghiệp Những kết nghiên cứu cho thấy yếu tố thực có ảnh hưởng tới hoạt động doanh nghiệp, nhiên mức độ chiều hướng khác tùy thuộc vào tiêu đo lường hoạt động doanh nghiệp Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng biến động kinh tế vĩ mô tới hoạt động doanh nghiệp niêm yết biến động vĩ mô thực có tác động tiêu cực đến hoạt động doanh nghiệp dựa hầu hết tiêu hoạt động Gói hỗ trợ kinh tế năm 2009 doanh nghiệp thể có tác động tức thời Tuy nhiên, biến động môi trường vĩ mơ quốc tế khó khăn kinh tế nước năm sau cho thấy tác động tiêu cực đến hoạt động doanh nghiệp Trên sở kết nghiên cứu, đề tài đưa số gợi ý khuyến nghị sách cấu trúc vốn công ty niêm yết, việc thúc đẩy thị trường cổ 136 hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu để xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp Các doanh nghiệp niêm yết cần trọng nâng cao lực quản lý, điều hành mở rộng hoạt động Một giải pháp doanh nghiệp niêm yết cần tăng cường áp dụng thông lệ tốt quản trị công ty, quản trị rủi ro Hồ Viết Tiến Nguyễn Đình Khơi (2017) có mối quan hệ dương số quản trị công ty hiệu tài cơng ty năm Các số quản trị công ty thành phần gồm “đối xử bình đẳng với cổ đơng”, “vai trò bên liên quan”, “công khai minh bạch” yếu tố có ý nghĩa việc cải thiện nâng cao hiệu tài cơng ty niêm yết năm; đối xử bình đẳng với cổ đơng tốt làm cải thiện tỷ lệ giá trị thị trường giá trị thay tài sản hữu hình Ngồi ra, việc áp dụng quản trị cơng ty đại vào doanh nghiệp doanh nghiệp mở rộng quy mô giúp nâng cao chất lượng hoạch định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp; nâng cao khả điều hành thông qua chế tuyển dụng nhân quản lý chất lượng; bảo đảm phát triển bền vững doanh nghiệp Kết nghiên cứu cho thấy khả sinh lời doanh nghiệp nhìn chung có chiều hướng giảm sút hiệu sử dụng vốn có chiều hướng giảm Do vậy, doanh nghiệp cần đánh giá lại chiến lược lĩnh vực kinh doanh, hạn chế việc mở rộng kinh doanh ngành nghề khơng có lợi tập trung hoạt động kinh doanh mang tính cốt lõi Thực tế năm qua, việc doanh nghiệp tranh thủ huy động vốn nhằm tận dụng hội kinh doanh khơng thuộc nhóm ngành kinh doanh doanh nghiệp bất động sản, tài khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng thua lỗ Bên cạnh đó, thời gian hoạt động nói chung doanh nghiệp niêm yết ngắn nên doanh nghiệp cần nâng cao ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động quản lý điều hành sản xuất kinh doanh Đồng thời cần trọng tự đào tạo nguồn nhân lực, tích lũy kinh nghiệm nhằm tự nâng cao trình độ, lực khả cạnh tranh Những biến động kinh tế vĩ mơ bao gồm diễn biến lạm phát lãi suất tăng ảnh hưởng tới hoạt động doanh nghiệp, để phòng ngừa rủi ro lãi suất, doanh nghiệp cần nhận thức biến cách sử dụng cơng cụ phái sinh nhằm phòng ngừa rủi ro lãi suất hợp đồng kỳ hạn trái phiếu, hợp đồng hoán đổi lãi suất 137 5.3.3 Nâng cao chất lượng báo cáo tài doanh nghiệp, cơng bố thông tin Các doanh nghiệp niêm yết cần trọng nâng cao chất lượng báo cáo tài doanh nghiệp nguyên tắc tuân thủ chuẩn mực kế tốn chuẩn mực báo cáo tài chính, hạch tốn đầy đủ, xác, phản ánh chất kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh tài sản doanh nghiệp Điều nâng cao uy tín doanh nghiệp giúp giảm chi phí vốn vay, đồng thời giảm chi phí đại diện Qua nâng cao giá trị doanh nghiệp Ngoài ra, việc công bố thông tin đầy đủ, kịp thời giúp nâng cao tin cậy nhà đầu tư doanh nghiệp, giá trị thị trường công ty niêm yết phản ánh sát giá trị thực doanh nghiệp Các thông tin trọng yếu cần cung cấp kịp thời cho nhà đầu tư thị trường bao gồm vấn đề báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá ban giám đốc công ty, báo cáo quản trị công ty, thông tin giao dịch cổ đông nội bộ, cổ đông lớn, thông tin giao dịch bên liên quan…Do vậy, doanh nghiệp niêm yết cần hồn thiện hệ thống cơng bố thơng tin đại, bảo đảm thông tin kịp thời cho công chúng đầu tư; đồng thời cần nghiên cứu hình thành phận quan hệ nhà đầu tư (IR) để thúc đẩy tương tác thông tin doanh nghiệp nhà đầu tư, qua nâng cao hình ảnh, uy tín tin cậy doanh nghiệp từ nâng cao giá trị doanh nghiệp 5.4 Kết luận Chương Trên sở kết nghiên cứu Chương 4, Chương đưa số giải pháp nhằm hỗ trợ hoàn thiện cấu trúc vốn doanh nghiệp niêm yết nâng cao hoạt động doanh nghiệp Các giải pháp nhằm vào nhóm: nhóm giải pháp doanh nghiệp niêm yết; nhóm giải pháp vĩ mơ Chính phủ; nhóm giải pháp thúc đẩy thị trường chứng khốn Trong với giải pháp vĩ mơ, Chính phủ cần tiếp tục coi trọng bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô nhằm nâng cao khả sinh lời, hiệu giá trị doanh nghiệp; giải pháp hỗ trợ cần tính tới tác động lan tỏa lâu dài, đồng thời cần nâng cao khả cung ứng vốn dài hạn cho doanh nghiệp; xây dựng sách hỗ trợ để giúp doanh nghiệp bảo đảm hiệu mở rộng quy mô Các giải pháp thị trường chứng khoán cần tiếp tục phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, nâng cao chất lượng công ty niêm yết, hiệu sử dụng vốn, quản trị công ty, công bố thông tin, chế độ kế tốn báo cáo tài doanh nghiệp Các doanh nghiệp cần xem xét điều chỉnh cấu vốn phù hợp, đặc biệt cần giảm tỷ trọng nợ ngắn hạn nhằm nâng cao khả sinh lời, hiệu hoạt động 138 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU I Các báo đăng tạp chí Đặng Tài An Trang (2016), Tác động cấu trúc vốn tới hoạt động công ty niêm yết SGDCK Tp.Hồ Chí Minh, Tạp chí Ngân hàng, Số Đặng Tài An Trang (2016), ‘Tác động cấu trúc vốn tới hoạt động công ty niêm yết SGDCK Hà Nội’, Tạp chí Khoa học Đào tạo Ngân hàng, Số 164+165 II Các đăng hội thảo khoa học nước quốc tế Đặng Tài An Trang (2015), ‘Một số giải pháp nâng cao chất lượng hàng hóa TTCK’, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Những thách thức hội nhập quốc tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 139 TÀI LIỆU THAM KHẢO Abdel S.S (2003), Does ownership structure affect firm value? Evidence from the Egyptian stock market Working Paper http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.378580 Abor, J (2005), “The effect of capital structure on profitability: an empirical analysis of listed firms in Ghana”, Journal of Risk Finance, Tập 6, tr 438-47 ADB (2015), ASEAN Corporate Governance Scorecard Country Reports and Assesments 2015, Philippines Akeen, L.B., Terer, K.E., Kiyanjui, M.W, and Kayode, A.M (2014), “Effects of Capital Structure on Firm’s Performance: Empirical Study of Manufacturing Companies in Nigeria”, Journal of Finance and Investment Analysis,Tập 3, Số 4, tr.39-57 Akerlof, G (1970), “The market for “lemons”: qualitative uncertainty and the market mechanism”, Quarterly Journal of Economics, Số 84, tr.488–500 Altman, E (1984), “A Further Empirical Investigation of the Bankruptcy Cost Question”, Journal of Finance, Số 39, tr.1067–89 Amarjit, G., Nahum, B., and Neil, M (2011), “The Effect of Capital Structure on Profitability: Evidence from the United States”, International Journal of Management, Tập 28, Số 4, tr 502-511 Ang, J S., R A Cole, and Lin, J W (2000), “Agency Costs and Ownership Structure”, Journal of Finance, Số 55, tr.81- 106 Arcas, M J., and Bachiller, P (2008), “Performance and Capital Structure of Privatized Firms in Europe”, Global Economic Review, Số 37, tr.107-123 10 Arditti, F D and Levy H (1977), “The weighted average cost of capital as a cutoff rate: a critical analysis of the classical textbook weighted average.” Financial Management, Số 6, tr.24–34 11 Arditti, F., and Pinkerton, F (1978), “The valuation and cost of capital of the levered firm with growth opportunities.” Journal of Finance, Số 33, tr.65–73 12 Asad N., Ali R., and Muhammad A.N (2011), “Relationship between Capital Structure and Firms Performance: A Case of Textile Sector in Pakistan”, Global Business and Management Research: An International Journal, Tập 3, Số & 140 13 Asquith, P., and Mullins, D (1986), “Equity Issues and Offering Dilution.” Journal of Financial Economics, Số 15, tr.61–89 14 Auerbach, A (1985), "Real determinants of corporate leverage", BM Friedman (chủ biên), Corporate Capital Structures in the United States, The University of Chicago Press, Chicago, tr 301-324 15 Baker M., Wurgler, J (2002), “Market timing and capital structure”, Journal of Finance, Tập 57, Số 1, tr.1-32 16 Barclay M J., and Clifford Smith, W (2005), “The capital structure puzzle: The Evidence Revisited”, Journal of Applied Corporate Finance, Số 17, tr.8-17 17 Beck, T., Ashi, D., and Vojislav, M (2005), “Financial and Legal Constraints to Growth: Does Firm Size matter?”, The journal of Finance, Tập LX, Số 1, tr.137 -178 18 Berman, J., and Pfleeger, J (1997), “Which industries are sensitive to business cycles?”, Monthly Labor Review, U.S Department of Labor, Tập 120, Số 2, tr.19-25 19 Bhayani, J.S (2009), “Impact of Financial Leverage on Cost of Capital and Valuation of Firm: A Study of Indian Cement Industry”, Paradigm, Tập XII, Số 20 Bistrova, J., Lace, N., and Peleckiene, V (2011), “The Influence of Capital Structure on Baltic Corporate Performance”, Journal of Business Economics and Management, Tập 12, Số 4, tr.655-669 21 Boone A L., Laura C F., Jonathan M K., and Charu G R (2007), “The Determinants of Corporate Board Size and Composition: An Emperical Analysis”, Journal of Financial Economics, Tập 85, Số 1, tr.66 -101 22 Booth, L., Aivazian, V., Hunt, A and Maksimovic, D., (2001), “Capital structure in developing countries”, Journal of Finance, Tập 56, tr.87-130 23 Brennan, M., and Schwartz, E (1978), “Corporate Income Taxes, Valuation and the Problem of Optimal Capital Structure”, Journal of Business, Số 51, tr.103–14 24 Brennan, M., and Kraus, A (1987), “Efficient Financing under Asymmetric Information” Journal of Finance, Tập 42, Số 2, tr.1225–1243 25 Brigham, and Ehrhardt (2011), Financial Management, Theory and Practice, Nhà xuất South Western 26 Brush (1999), “The free cash flow hypotheses for sales growth and firm performance”, Strategic Management Journal, Số 21, tr 455-472 141 27 Bùi Đan Thanh Nguyễn Trần Thái Hà (2017), “Tác động cấu trúc vốn vốn luân chuyển đến hiệu tài doanh nghiệp vừa nhỏ”, Tạp chí Tài chính, số tháng 28 Burkart, M., Grome, D., and Panunzi, F (1997), “Large shareholders, monitoring and the value of the firm”, Quarterly Journal of Economics, Tập 112, tr.693–728 29 Cassar, G., and Holmes, S (2003), “Capital Structure and Financing of SMEs: Australian Evidence”, Journal of Accounting and Finance, Số 43, tr.123 – 47 30 Casteuble, T (1997), “Using Financial Ratios to Assess Performance”, Association Management, Tập 49, Số 7, tr.29-37 31 Chakravarthy, B.S (1986), “Measuring Strategic Performance”, Strategic Management Journal, Tập 7, tr.437-58 32 Cheng, M.C., and Tzeng, Z.C (2009), “The Effect of Leverage on Firm Value and how the firm financial quality influence on this effect”, World Journal of Management, Tập 3, Số 2, tr.30-53 33 Chiang, Y.H, Chan, A.P.C., and Hui, C.M.E (2002), Capital structure and profitability of the property and construction sectors in Hong Kong, Journal of Property Investment and Finance, Tập 20, Số 6, tr.434-453 34 Chowdhury, A., and Chowdhury, S (2010), "Impact of capital structure on firm’s value: Evidence from Bangladesh Peer", Reviewed and Open access journal, tr.1804-1205 35 Connelly, J.Th., Limpaphayom, P., Hien, T Nguyen, and Thanh, D Tran (2017), “A tale of two cities: Economic development, corporate governance and firm value in Vietnam”, Research in International Business and Finance, Tập 42, tr.102-123 36 Constantinides, G., and B Grundy (1989), “Optimal Investment with Stock Repurchase and Financing as Signals”, Review of Financial Studies, Số 2, tr.445–65 37 De Wet, J.H (2006), “Determining the optimal capital structure: a practical contemporary approach”, Meditari Accountancy Research, Tập 14, Số 2, tr.1-16 38 DeAngelo, H., and Masulis, R (1980), “Leverage and Dividend Irrelevancy under Corporate and Personal Taxation”, Journal of Finance, Số 35, tr.453–64 142 39 Degryse, H., Goeij, P.d., and Kappert, P (2009), “The impact of firm and industry characteristics on small firms’ capital structure: evidence from Dutch panel data”, European Banking Center Discussion, tr.239-248 40 Demsetz, H., and Lehn, K (1985), “The Structure of Corporate Ownership: Causes and Consequences”, Journal of Political Economy, Tập 93, tr.1155-1177 41 Dierkens, N (1991), Information asymmetry and equity issues", Journal of Financial and Quantitative Analysis, Tập 26, tr.181-199 42 D'Mello, R., and Ferris, S P (2000), "The information effects of analyst activity at the announcement of new equity issues", Financial Management, Tập 29, tr.78-95 43 Đoàn Ngọc Phúc (2014), “Ảnh hưởng cấu trúc vốn đến kết hoạt động kinh doanh DN sau cổ phần hóa Việt Nam”, Tạp chí vấn đề kinh tế trị giới, Số 7, tr.219 44 Donaldson, G (1961), Corporate Debt Capacity: A Study of Corporate Debt Policy and the Determination of the Corporate Debt Capacity, Boston: Division of Research, Harvard Graduate School of Business Administration 45 Downs, T., and Hendershott, P (1987), “Tax Policy and Stock Prices”, National Tax Journal, Số 40, tr.183–90 46 Durand, R., and R Coeurderoy (2001), “Age, Order of Entry, Strategic Orientation, and Organizational Performance”, Journal of Business Venturing, Tập 16, tr.471-94 47 Ebaid., E I (2009), “The impact of capital structure choice on firm performance: empirical evidence from Egypt”, Journal of risk Finance, Tập 7, tr.477-487 48 Ehikioya, B.I (2007), “Corporate governance structure and firm performance in developing economies: evidence from Nigeria”, Journal of Corporate Governance, Tập 9, Số 3, tr 231-243 49 Eugene, F.B and Joel, F.H (2009), Quản trị tài chính, NXB Cengage Learning, Singapore 50 Fama, E (1980), “Agency problems and the theory of the firm”, Journal of Political Economy, tr.288-307 51 Fama E.F., and French, K.R (1998), "Taxes, financing decisions, and firm value", Journal of Finance, Tập 53, tr.819-843 143 52 Fama E.F., and French, K.R (2002), “Testing trade-off and pecking order predictions about dividends and debt”, Review of Financial Studies, Tập 15, Số1, tr.1-33 53 Fischer, E.O., Heinkel, R and Zechner, J (1989), "Dynamic capital structure choice: theory and tests", Journal of Finance, Tập 44, tr.19-40 54 Foroughi, M., and Fooladi, M (2011), “Corporate ownership structure and firm performance: Evidence from listed firms in Iran International Conference on Humanities, Society and Culture”, Số 2, http://www.ipedr.com/vol20/65-ICHSC2011-M20039.pdf tr.334-339 Từ 55 Fosberg, Richard H (2010), “A Test of the M&M Capital Structure Theories”, Journal of Business and Economics Research, Tập 8, Số 4, tr.23-28 56 Frank, M.Z., and Goyal, V.K (2003), “Testing the pecking order theory of capital structure”, Journal of Financial Economics, Tập 67, tr.217-248 57 Frank, M.Z., and Goyal, V.K (2003), “Capital Structure Decisions”, www.ssrn.com 58 Frank, M.Z., and Goyal V.K (2004), “The effect of market conditions on capital structure adjustment”, Finance Research Letters, Tập 1, Số 1, tr.47-55 59 Gabriela, Br (2011), “Capital Structure Theories: A Critical Approach”, Oeconomica, Tập 56, tr.29-39 60 Gill, A., Biger, N., Mathur, N (2011), “The Effect of Capital Structure on Profitability: Evidence from the United States”, International Journal of Management, Tập 28, Số 61 Gorton, G., and R Rosen, (1995), “Corporate Control, Portfolio Choice, and the Decline of Banking”, Journal of Finance, Tập 50, tr.1377-1420 62 Graham, J.R (1996), "Debt and the marginal tax rate", Journal of Financial Economics, Tập 41, tr.41-73 63 Graham, J.R (2000), "How big are the tax benefits of debt?", Journal of Finance, Tập 55, tr.1901-1941 64 Grossman, S., and Hart, O (1980), “Takeover bids, the free rider problem and the theory of the corporation”, Journal of Economics, Số mùa Xuân, tr.42 -64 65 Gul, F.A (1999), "Growth opportunities, capital structure and dividend policies in Japan", Journal of Corporate Finance, Tập 5, tr.141-168 144 66 Harris, M., and Raviv, A (1990), “Capital Structure and the Informational Role of Debt”, Journal of Finance, Số 45, tr.321–49 67 Harris, M and Raviv, A (1991), “The theory of capital structure”, Journal of Finance, Số 46, tr.297-356 68 Hồ Viết Tiến Nguyễn Đình Khơi (2017), “Chỉ số quản trị cơng ty hiệu tài chính: Bằng chứng từ Việt Nam”, Tạp chí Phát triển Kinh tế, Tập 28, Số 1, tr.24-44 69 Hopenhayn, H A (1992), “Entry, exit, and firm dynamics in long run equilibrium”, Economotrica, Số 6, tr.1127–1150 70 Huang, S., and Song, F., (2006), “The determinants of capital structure: evidence from China”, China Economic Review, Tập 17, Số 1, tr.14-36 71 Hull, Robert M (2007), “A Capital Structure Model”, Investment Management & Financial Innovations, Tập 4, tr.8-24 72 Ibrahim, E.E (2009), “The impact of capital structure choice on firm performance: empirical evidence from Egypt”, The Journal of Risk Finance, Tập 10, Số 5, tr.26-42 73 Jensen, M.C (1986), “Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers”, American Economic Review, Tập 76, tr.323-329 74 Jensen, M.C., and Meckling W.H (1976), “Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure”, Journal of Financial Economics, Số 3, tr.305-360 75 Jensen, M.C and Smith, W 1984 The Modern Theory of Corporate Finance, (New York: McGraw-Hill Inc., 1984) pp 2-20.Kim, E.H., McConnell, J., and Greenwood, P (1977), “Capital Structure Re-arrangements and Me-First Rules in an Efficient Market”, Journal of Finance, Tập 32, tr.789–810 76 Kraus A., Litzenberger R.H (1973), “A state-preference model of optimal financial leverage”, Journal of Finance, Tập 28, Số 4, tr.911-922 77 Lachenmayer, H (1984), ”The Effect of Currency Exchange Risks on the Cost of Equity Capital of the International and Multinational Firm.” International Review, Tập 24, tr.28–37 Management 78 Lang, L., Ofek, E., and Stulz, R (1996), “Leverage, Investment, and Firm Growth”, Journal of Financial Economics, Số 40, tr.3–29 145 79 Lasher W.R (2003), Practical Financial Management, NXB Mason Thomson, xuất lần thứ 80 Lauterbach, B., and A Vaninsky (1999), “Ownership Structure and Firm Performance: Evidence from Israel”, Journal of Management and Governance, Tập 3, tr.189-201 81 Lê Đạt Chí (2013), Đặng Thị Ngọc Lan nghiên cứu kiểm định:“Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoạch định cấu trúc vốn nhà quản trị tài Việt Nam”, Phát triển hội nhập, Số 09, tháng 03-04/2013 82 Lê Thị Mỹ Phương (2017), “Mối quan hệ cấu trúc vốn hiệu tài doanh nghiệp sản xuất”, Tạp chí Tài chính, số tháng 7/2017 83 Margaritis, D., and Psillaki, M (2007), “Capital Structure and Firm Efficiency”, Journal of Business Finance & Accounting, Tập 34, tr.1447–1469 84 Marzieh Kh., Zukarnain Z., and Annuar M N (2017), “Capital Structure and Firm Performance During Global Financial Crisis”, International Journal of Economics and Financial Issues, Tập 4, Số 7, tr.498-506 85 Mauer, D C., and Lewellen, W G (1987), “Debt Management under Corporate and Personal Taxation.” Journal of Finance, Số 42, tr.1275–91 86 McConnell, J J., and Servaes, H (1990), “Additional evidence on equity ownership and corporate value”, Journal of Financial Economics, Tập 27, tr.595612 http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X(90)90069-C 87 Mehran, H (1995), “Executive Compensation Structure, Ownership, and Firm Performance”, Journal of Financial Economics, Tập 38, tr.163-184 88 Mendell, B.C., Sydor, T., and Mishra, N (2006), “Capital structure in the United States forest products industry: The influence of debt and taxes”, Forest Science, Tập 52, Số 5, tr.540-548 89 Miller, M (1977), “Debt and taxes”, Journal of Finance, Tập 32, tr.261-276 90 Miller, M and Modigliani, F (1966) “Some Estimates of the Cost of Capital to the Utility Industry, 1954-7”, American Economic Review, Số 56, tr.333-91 91 Mohamad, E A B., and Abdullah, F N B (2012), “Reviewing Relationship between Capital Structure and Firm’s Performance in Malaysia”, International Journal of Advances in Management and Economics, tr.151-156 146 92 Morck, R., Shleifer A., and Vishny, R (1988), “Management ownership and market valuation: An empirical analysis”, Journal of Financial Economics, Tập 20, tr.293-315 http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X(88)90048-7 93 Mudambi, R., and C Nicosia, (1998), “Ownership Structure and Firm Performance: Evidence from the UK Financial Services Industry”, Applied Financial Economics, Tập 8, tr.175-180 94 Muritala, T.A (2012), “An Empirical Analysis of Capital Structure on Firms’ Performance in Nigeria”, International Journal of Advances in Management and Economics, Tập 1, Số 5, tr.116-124 95 Mustapha, M., Ismai, H., and Mina, B (2011), “Determinants Of Debt Structure: Empirical”, 2nd International Conference On Business And Economic Research 96 Myers, S.C (1984), “The capital structure puzzle”, Journal of Finance, Tập 39, tr.575-592 97 Myers, S C (2001), “Capital Structure”, Journal of Economic Perspectives, Tập 15, Số 2, tr 81–102 98 Myers, S.C (2003), Financing of corporations, Handbook of the Economics of Finance, edited by Constantinides, G., M Harris, and R Stulz 99 Myers S., and Majluf, N (1984), “Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors not have”, Journal of Financial Economics, Tập 13, Số 1, tr.187-221 100 Nakamura, A., and Nakamura, M (1982), “On the Firm’s Production, Capital Structure and Demand for Debt”, Review of Economics and Statistics, Số 64, tr.384–93 101 Nawaz, A., Rizwan, A., and Akram, N.M (2011), “Relationship between Capital Structure and Firms Performance: A Case of Textile Sector in Pakistan”, Global Business and Management Research: An International Journal, Tập 3, Số 3-4 102 Nguyễn Đức Thành (2014), Báo cáo thường niên kinh tế 2014, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 103 Nirajini A., and Priya, K B (2013), “Impact of Capital Structure on Financial Performance of the Listed Trading Companies in Sri Lanka”, International Journal of Scientific and Research Publications, Tập 3,tr.2250-3153 147 104 Onaolapo, Adekunle A and Kajola, Sunday O (2010), “Capital Structure and Firm Performance: Evidence from Nigeria”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Số 25 105 Pandey, I.M (2004), “Capital Structure, Profitability and Market Structure: Evidence from Malaysia”, Asia Pacific Journal of Economics and Business, Tập 8, Số 106 Pascal Q., Maurizio D., Yann L.F and Antonio S (2005), Corporate Finance: Theory and Practice, Nhà xuất John Wiley and Son Ltd, England 107 Penrose, E.T (1959), The Theory of the Growth of the Firm, New York, Wiley 108 Phạm Thị Thủy Nguyễn Thị Lan Anh (2013), Báo cáo Tài chính: phân tích dự báo định giá, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 109 Phan Thanh Hiệp (2016), “Ảnh hưởng cấu trúc vốn lên kết kinh doanh doanh nghiệp sản xuất cơng nghiệp”, Tạp chí Tài chính, Kỳ 2, tháng 6/2016 110 Raheman, A., Zulfiqar, B., and Mustafa (2007), “Capital structure and profitability: Case of Islamabad Stock Exchange” International Review of Business Research Papers, Tập 3, Số 5, tr.347-361 111 Rajan, R.G and Zingales, L (1995), “What Do We Know about Capital Structure? Some Evidence from International Data”, Journal of Finance, December, Tập 50, Số 5, tr.1421–1460 112 Rajan, Raghuram G and Luigi Zingales (2003), The great reversals: the politics of financial development in the 20th century Journal of Financial Economics, Tập 69, tr.5–50 113 Reese, J S., and Cool, W R (1978), “Measuring investment centre performance”, Harvard Business Review, Tập 56, tr.28-46 114 Ross., S.A (2005), “Capital Structure and the Cost of Capital”, Journal of Applied Finance, Số Spring/Summer 115 Rutterford, J (1985), “An International Perspective on the Capital Structure Puzzle”, Midland Corporate Finance Journal, Số 3, tr.60–72 116 Saeedi, A and Mahmoodi, I (2011), “Capital structure and firm performance: evidence from Iranian Companies”, '' International Research Journal and Economics, Tập 70, tr.20-26 148 117 Salim, M., and Yadav, R (2012), “Capital structure and firm performance: Evidence from Malaysian listed companies”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Số 65, pp.156-166 http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.105 118 Schneller, M (1980), “Taxes and the Optimal Capital Structure of the Firm”, Journal of Finance, Số 35, tr.119–27 119 Scholes, M., and Wolfson, M (1992), Taxes and Business Strategy: A Planning Approach, Prentice Hall, USA 120 Schwab, B., and Thompson, M (1980), “Some Indirect Costs of Corporate Debt Financing: An Exploratory Note”, Journal of General Management, Số 6, tr.53–57 121 Shepherd, G.S (1989), Public enterprise: Criteria and cases In H.D Jong (Ed) The structure of European industry Kluwer Academic Publishers 122 Smith, C., and Watts, R (1982), “Incentive and Tax Effects of Executive Compensation Plans.” Australian Journal of Management, Số 7, tr.139–57 123 Stiglitz, J (1969), “A re-examination of the Modigliani-Miller theorem”, The American Economic Review, Tập 59, Số 5, tr.784-793 124 Stulz R (1990), “Managerial discretion and optimal financing policies”, Journal of Financial Economics, Tập 26, Số 1, tr.3-27 125 Taiwo A M (2012), “An Empirical Analysis of Capital Structure on Firms’ Performance in Nigeria”, International Journal of Advances in Management and Economics, Tập 1, Số 5, tr.116-124 126 Talberg, M., Winge, Ch., Frydenberg, S., and Westgaard, S (2008), “Capital structure across industries”, International Journal of the Economics of Business, Tập 15, Số 2, từ https://ssrn.com/abstract=1150518 127 Tang, C., and Jang, S (2007), “Revisit to the determinants of capital structure: a comparison between lodging firms and software firms”, International Journal of Hospitality Management, Tập 26, Số 1, tr.175–187 128 Tezel A and McManus G (2003), “Disaggregating the return on equity: An expanded leverage approach”, Journal of Applied Finance, Tập 13, Số 1, tr.66-71 129 Tirole, J (2006), The Theory of Corporate Finance, Princeton University Press, USA 130 Titman, S., Wessels, R (1988), "The determinants of capital structure choice", Journal of Finance, Tập 43, tr.1-19 149 131 Tran Dinh Khoi Nguyen and Ramachandran N (2006), “Capital Structure in Small and Medium-sized Enterprises: The Case of Vietnam”, ASEAN Economic Bulletin, Tập 23, Số 2, tr.192-211 132 Trần Hùng Sơn (2008), “Cơ cấu vốn hiệu hoạt động doanh nghiệp”, Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, số 33, tr.31-35 133 Trần Hùng Sơn Nguyễn Tôn Nhân (2017), So sánh hiệu hoạt động doanh nghiệp trước sau cổ phần hóa, mã số B2015-34-01, Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh 134 Trần Hùng Sơn Trần Viết Hoàng (2008), “Cơ cấu vốn hiệu hoạt động doanh nghiệp công ty niêm yết Sở Giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Phát triển Kinh tế, Tập 218 135 Trần Thị Thùy Linh Mai Hồng Hạnh (2015), "Chất lượng báo cáo tài kì hạn nợ ảnh hưởng đến hiệu đầu tư doanh nghiệp Việt Nam", Tạp chí Phát triển Kinh tế, Tập 26, Số 10, tr.27-50 136 Trịnh Quốc Trung Nguyễn Văn Sang (2013), “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, Số 85, tháng 4/2013 137 Tugba, B., Kate, P., and Gulnur., M (2009), “Determinants of Capital Structure in Developing Countries”, https://www.researchgate.net/publication/228465937 138 Tường Vân Lan Chi (2015), Tài Việt Nam 2014 – 2015, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 139 VCCI (2016), Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2015, Nhà xuất Thông tin Truyền thông, Hà Nội 140 Võ Minh Long (2016), “Tác động cấu trúc vốn tới công ty phi tài chính”, Tạp chí Tài chính, Kỳ 1, tháng 6/2016 141 Võ Minh Long (2017), “Mối quan hệ cấu trúc vốn giá trị doanh nghiệp: trường hợp công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí khoa học Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh, số 53(02) 142 Wald, J.K (1999), “How firm characteristics affect capital structure: An international comparison”, Journal of Financial Research, Tập 22, Số 2, tr 161-87 143 Warner, J (1977), “Bankruptcy Costs: Some Evidence.” Journal of Finance, Số 32, tr.337–47 150 144 Zeitun, R., and Tian, G.G (2007), “Capital structure and corporate performance: evidence from Jordan”, Australasian Accounting, Business and Finance Journal, Tập 1, Số 4, tr.40-60 ... trúc vốn hoạt động công ty niêm yết; Chương 4: phân tích tác động cấu trúc vốn tới hoạt động công ty niêm yết; Chương 5: giải pháp hoàn thiện cấu trúc vốn hỗ trợ hoạt động công ty niêm yết 1.2 Tính... nâng cao hoạt động công ty niêm yết 8 CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN TỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2.1 Tổng quan cấu trúc vốn hoạt động công ty 2.1.1... Luận án 1.7 Cấu trúc Luận án CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN TỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2.1 Tổng quan cấu trúc vốn hoạt động công
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của cấu trúc vốn tới hoạt động của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Tác động của cấu trúc vốn tới hoạt động của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay