Bước đầu xây dựng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng du lịch sinh thái tại cần giờ

18 531 9
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2012, 12:56

Bước đầu xây dựng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng du lịch sinh thái tại cần giờ. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP HCM KHOA DU LỊCH TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC TIỀM NĂNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI CẦN GIỜ GVHD : Ths. NGUYỄN PHƯỚC HIỀN SVTH : NGÔ THỊ TRANG LỚP : 05DLQT MSSV : 110500474 NIÊN KHÓA 2005 - 2009 Đại Học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh GVHD : ThS. Nguyễn Phước Hiền SVTH : Ngô Thị Trang Trang 1 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN . PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài . 9 2. Mục đích nghiên cứu . 9 3. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 10 4. Lịch sử nghiên cứu 10 5. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu 11 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH SINH THÁI I. Quá trình hình thành và xu hướng phát triển của hoạt động du lịch sinh thái 1. Quá trình hình thành hoạt động du lịch sinh thái . 14 2. Xu hướng phát triển du lịch sinh thái . 15 II. Các định nghĩa về du lịch sinh thái 1. Sơ lược về định nghĩa du lịch nói chung . 15 2. Các tên gọi khác nhau của du lịch sinh thái . 18 3. Một số định nghĩa về du lịch sinh thái 18 III. Vai trò của du lịch sinh thái 1. Vai trò tích cực . 20 2. Những mặt hạn chế . 22 IV. Những nguyên tắc cơ bản của du lịch sinh thái 1. Nguyên tắc hòa nhập 24 2. Nguyên tắc gắn kết sự tham gia của cộng đồng địa phương vào hoạt động du lịch sinh thái 25 3. Nguyên tắc qui mô 28 V. Những yêu cầu cơ bản với các đối tượng tham gia hoạt động du lịch sinh thái 1. Sự tham gia của cộng đồng địa phương 29 2. Khách du lịch sinh thái . 30 3. Các nhà quản lý và hoạch định chính sách 31 4. Các nhà quản lý theo lãnh thổ . 31 5. Các nhà điều hành du lịch và các công ty du lịch địa phương 32 6. Hướng dẫn viên du lịch . 33 CHƯƠNG II TIỀM NĂNG VÀ HIỆN TRẠNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI CẦN GIỜ I. Giới thiệu khát quát huyện Cần Giờ 1. Vị trí địa lý . 35 2. Điều kiện tự nhiên 35 II. Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tại Cần Giờ 1. Tài nguyên thiên nhiên . 36 2. Tài nguyên nhân văn . 41 3. Tiềm năng về nguồn nhân lực . 43 Đại Học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh GVHD : ThS. Nguyễn Phước Hiền SVTH : Ngô Thị Trang Trang 3 III. Đánh giá hiện trạng du lịch sinh thái tại Cần Giờ 1. Cơ sở hạ tầng – Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du khách 46 2. Số lượng khách du lịch trong những năm gần đây 48 3. Các tuyến điểm du lịch tại Cần Giờ 49 4. Định hướng quy hoạch phát triển du lịch sinh thái tại Cần Giờ giai đoạn 2010 – 2020 53 CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC TIỀM NĂNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI CẦN GIỜ I. Những nhận định, đánh giá của nhà quản lý, khách du lịch đối với du lịch sinh thái tại Cần Giờ 1. Một số nhận định, đánh giá từ quản lý du lịch sinh thái tại Cần Giờ . 59 2. Những đánh giá từ du khách đến với Cần Giờ 61 II. Nhận xét, đánh giá về những lợi thế cũng như những khó khăn để phát triển du lịch sinh thái tại Cần Giờ 1. Những thuận lợi 65 2. Những tồn tại, hạn chế 69 III. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng du lịch sinh thái tại Cần Giờ 1. Giải pháp về cơ chế chính sách . 70 2. Giải pháp về thị trường . 70 3. Giải pháp về quy hoạch 71 4. Giải pháp về đào tạo . 72 5. Giải pháp về phát triển hạ tầng kỹ thuật 73 6. Giải pháp về phát triển hạ tầng phục vụ du lịch 74 7. Giải pháp về xã hội . 79 PHẦN KẾT LUẬN Kết luận 81 Phụ lục . 83 Tài liệu tham khảo 96 Đại Học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh GVHD : ThS. Nguyễn Phước Hiền SVTH : Ngô Thị Trang Trang 5 CHÚ THÍCH BẢNG BIỂU STT KÍ HIỆU DIỄN GIẢI GHI CHÚ 1 H1 Bản đồ địa giới hành chính huyện Cần Giờ Trang 3 2 H2 Một góc Cần Giờ Trang 13 3 H3 Lá phổi xanh của thành phố - rừng Cần Giờ Trang 34 4 H4 Khám phá rừng ngập mặn Cần Giờ Trang 38 5 H5 Sự đa dạng về động vật ở rừng Cần Giờ Trang 39 6 H6 Màu xanh rừng Cần Giờ Trang 40 7 H7 Bản đồ quy hoạch các khu du lịch đến năm 2020 Trang 45 8 B1 Tình hình lượng khách du lịch tại Cần Giờ từ 2003-2008 Trang 48 9 H8 Lễ hội Nghinh Ông tại Cần Giờ Trang 53 10 H9 Bản đồ hiện trạng các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch sinh thái Trang 58 11 B2 Bảng kết quả mức độ hài lòng của du khách đến với khu du lịch Cần Giờ Trang 64 PHẦN MỞ ĐẦU 6. Lý do chọn đề tài. Đầu tiên là muốn giới thiệu hình ảnh du lịch sinh tháiCần Giờ đến với mọi người một cách rõ nét hơn. Hơn nữa, do tôi nhận thấy được sự chênh lệch giữa thực trạng và tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tại Cần Giờ, nên muốn thông qua bài khóa luận này để đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tại đây. 7. Mục đích nghiên cứu. - Giới thiệu khát quát về huyện Cần Giờ. - Nêu lên tiềm năng và hiện trạng tình hình phát triển du lịch sinh thái khu du lịch Cần Giờ. - Từ đó, bước đầu nêu ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hiệu quả khai thác các tiềm năng phát triển du lịch sinh thái. 8. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu.  Giới hạn nghiên cứu: Do khả năng và thời gian có hạn nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu khu du lịch Cần Giờ - Thành phố Hồ Chí Minh  Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu tiềm năng, thực trạng họat động và giải pháp góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái tại Cần Giờ. 9. Lịch sử nghiên cứu Trong những năm gần đây thì chưa có đề tài nghiên cứu về nội dung nêu lên các giải pháp để phát triển du lịch sinh thái Cần Giờ. 10. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu  Quan điểm Quan điểm khách quan của tôi đồng thời tham khảo y kiến của các nhà nghiên cứu, quản lý và của cả khách du lịch.  Phương pháp nghiên cứu - Thu thập và xử lý thông tin. - Khảo sát thực địa. - Điều tra và phỏng vấn. - Thống kê. - Phương pháp bản đồ. Đại Học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh GVHD : ThS. Nguyễn Phước Hiền SVTH : Ngô Thị Trang Trang 7 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH SINH THÁI I. Quá trình hình thành và xu hướng phát triển của hoạt động du lịch sinh thái 3. Quá trình hình thành hoạt động du lịch sinh thái Sự hình thành của loại hình du lịch sinh thái là cả một quá trình lâu dài, nhưng thực chất đến năm 2002 Liên hiệp Quốc mới công nhận là năm chính thức cho các hoạt động du lịch sinh thái. 4. Xu hướng phát triển du lịch sinh thái Xu hướng phát triển các tour du lịch hướng về với thiên nhiên, tìm hiểu các phong tục tập quán của người dân là xu hướng tất yếu của thế giới. Vì vậy, việc đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái tại Cần Giờ là rất phù hợp. II. Các định nghĩa về du lịch sinh thái 4. Sơ lược về định nghĩa du lịch nói chung Du lịch hiện nay đã trở thành quen thuộc và là ngành mũi nhọn trong việc thúc đẩy sự phát triển cùa nước ta trong những năm tới. Đây là ngành mang tính xã hội cao, và có vị trí đặc biệt không chỉ về kinh tế mà còn có vị trí quan trọng về văn hoá và xã hội, góp phần đưa Việt Nam hoà nhập với thế giới. 5. Các tên gọi khác nhau của du lịch sinh thái Du lịch sinh thái có rất nhiều các tên gọi khác nhau nhưng suy cho cùng thì nó cũng chỉ là loại hình du lịch hướng tới thiên nhiên và môi trường. 6. Một số định nghĩa về du lịch sinh thái  Định nghĩa chung  Định nghĩa của một số quốc gia trên thế giới Nói tóm lại, hiện nay khái niệm du lịch sinh thái vẫn còn được hiểu dưới nhiều góc độ và tên gọi khác nhau, mặc những tranh luận về định nghĩa du lịch sinh thái vẫn còn tiếp tục nhưng đa số các ý kiến tại các diễn đàn quốc tế chính thức đều cho rằng: du lịch sinh thái là loại hình du lịch gắn liền với du lịch tự nhiên còn hoang sơ và nền văn hóa bản địa. Du lịch có tính học hỏi, có thông tin, có trách nhiệm gắn liền với ý thức bảo vệ môi trường, không làm biến đổi hệ sinh thái, bởi vậy du lịch sinh thái mang tính bền vững cao. Về hình thức thì du lịch sinh thái là loại hình du lịch tham quan, nghiên cứu, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch khám phá, du lịch mạo hiểm… Để cho du khách đến những môi trường tương đối còn nguyên vẹn, về những vùng tự nhiên hoang dã đặc sắc, làm thức dậy ở họ tình yêu và trách nhiệm bảo tồn, phát triển đối với tự nhiên, đó cũng chính là sự khác biệt giưa du lịch sinh thái với các loại hình du lịch khác. III. Vai trò của du lịch sinh thái 1. Vai trò tích cực  Môi trường tự nhiên Du lịch sinh thái thúc đẩy việc bảo vệ môi trường tự nhiên Du lịch sinh thái đem đến sự kiểm soát các điểm du lịch nhằm bảo vệ tài nguyên tự nhiên và giảm sức ép do khai thác tài nguyên quá mức Góp phần làm tăng thêm mức độ đa dạng sinh học tại các điểm du lịch sinh thái Tăng hiệu quả sử dụng đất Góp phần cải thiện các điều kiện vi khí hậu Góp phần đảm bảo chất lượng nước, hạn chế sự lan truyền ô nhiễm Tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên hợp lý và kéo dài vòng đời sản phẩm du lịch  Môi trường nhân văn xã hội Góp phần tăng trưởng kinh tế Tạo thêm công ăn, việc làm, tăng thu nhập cho cộng đồng địa phương Góp phần cải thiện về cơ sở hạ tầng và dịch vụ xã hội Du lịch sinh thái khuyến khích sự trùng tu, tôn tạo các di sản văn hóa vật thể Bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giao lưu văn hóa 2. Những mặt hạn chế  Môi trường tự nhiên Làm tổn thương các khu vực có tính đa dạng sinh học cao như các khu rừng nhiệt đới, các hệ sinh thái của các môi trường ven biển, đảo và các dòng sông Làm tăng sức ép lên sức đất vốn đã rất hạn chế Đại Học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh GVHD : ThS. Nguyễn Phước Hiền SVTH : Ngô Thị Trang Trang 9 Sự ô nhiễm không khí và tiếng ồn Cuộc sống và tập quán các loại động vật hoang dã có thể bị ảnh hưởng Các vấn đề vệ sinhgiải quyết các chất thải rắn.  Môi trường nhân văn và xã hội Dễ làm tổn thương các giá trị văn hóa truyền thống của nhiều cộng đồng dân cư Làm xói mòn văn hóa bản địa Dễ hủy hoại các di sản văn hóa lịch sử, khảo cổ Tác động xấu đến môi trường Gây mâu thuẫn với cộng đồng địa phương. Lan truyền các tiêu cực xã hội, bệnh tật Mâu thuẫn dễ nảy sinh giữa những người làm du lịch với dân địa phương IV. Những nguyên tắc cơ bản của du lịch sinh thái 4. Nguyên tắc hòa nhập Giáo dục nâng cao hiểu biết của du khách về môi trường tự nhiên. Qua đó, tạo ý thức tham gia vào các nỗ lực bảo tồn Bảo vệ môi trường và duy trì hệ sinh thái Bảo vệ phát huy bản sắc văn hóa Hòa nhập tự nguyện 5. Nguyên tắc gắn kết sự tham gia của cộng đồng địa phương vào hoạt động du lịch sinh thái Về đạo đức và công bằng xã hội Tạo thêm việc làm và mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương ( nâng cao mức sống của cộng đồng địa phương ) Cộng đồng địa phương là nguồn lực chính Chia sẻ lợi ích từ du lịch Góp phần thực hiện các chủ trương và chính sách của Nhà nước 6. Nguyên tắc qui mô Khả năng chứa đựng thường xuyên Diện tích sử dụng Tiêu chuẩn không gian [...]... điểm du lịch tại Cần Giờ 49 4. Định hướng quy hoạch phát triển du lịch sinh thái tại Cần Giờ giai đoạn 2010 – 2020 53 CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC TIỀM NĂNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI CẦN GIỜ I. Những nhận định, đánh giá của nhà quản lý, khách du lịch đối với du lịch sinh thái tại Cần Giờ 1. Một số nhận định, đánh giá từ quản lý du lịch sinh thái tại Cần Giờ ... và tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tại Cần Giờ, nên muốn thơng qua bài khóa luận này để đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tại đây. 7. Mục đích nghiên cứu. - Giới thiệu khát quát về huyện Cần Giờ. - Nêu lên tiềm năng và hiện trạng tình hình phát triển du lịch sinh thái khu du lịch Cần Giờ. - Từ đó, bước đầu nêu ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hiệu quả khai thác. .. hoạt động du lịch sinh thái tại huyện Cần Giờ, tôi đã hồn thành bài khóa luận tốt nghiệp với đề tài Bước đầu xây dựng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khia thác tiềm năng du lịch sinh thái tại Cần Giờ này. Đầu tiên, tôi nêu lên những cơ sở lý luận về du lịch nói chung cũng như du lịch sinh thái nói riêng. Thứ hai, tơi giới thiệu một cách khát quát nhưng vẫn khá rõ nét về du lịch Cần Giờ, trên... trên, huyện Cần Giờ hiện tại cũng còn rất nhiều mặt hạn chế cho sự phát triển của du lịch sinh thái tại huyện. Sau đây là một số hạn chế III. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng du lịch sinh thái tại Cần Giờ Trong giai đoạn hiện tại thì câu hỏi đặt ra cho các cấp, các ngành là: Tại sao du lịch sinh thái tại Cần Giờ lại chưa thể phát triển tương xứng với tiềm năng nó vốn... Những đánh giá từ du khách đến với Cần Giờ 61 II. Nhận xét, đánh giá về những lợi thế cũng như những khó khăn để phát triển du lịch sinh thái tại Cần Giờ 1. Những thuận lợi 65 2. Những tồn tại, hạn chế 69 III. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng du lịch sinh thái tại Cần Giờ 1. Giải pháp về cơ chế chính sách 70 2. Giải pháp về thị trường 70 3. Giải pháp về quy hoạch... quả khai thác các tiềm năng phát triển du lịch sinh thái. 8. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu.  Giới hạn nghiên cứu: Do khả năng và thời gian có hạn nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu khu du lịch Cần Giờ - Thành phố Hồ Chí Minh  Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu tiềm năng, thực trạng họat động và giải pháp góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái tại Cần Giờ. 9. Lịch sử nghiên cứu... hoạt động du lịch sinh thái 1. Sự tham gia của cộng đồng địa phương 29 2. Khách du lịch sinh thái 30 3. Các nhà quản lý và hoạch định chính sách 31 4. Các nhà quản lý theo lãnh thổ 31 5. Các nhà điều hành du lịch và các công ty du lịch địa phương 32 6. Hướng dẫn viên du lịch 33 CHƯƠNG II TIỀM NĂNG VÀ HIỆN TRẠNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI CẦN GIỜ I. Giới thiệu khát quát huyện Cần Giờ 1. Vị... về tiềm năng vơ cùng phong phú mà mảnh đất Cần Giờ đã được thiên nhiên ban tặng. Nhưng hiện trạng khai thác du lịch sinh thái tại huyện vẫn chưa mang lại hiệu quả cao. Từ đó, tơi đánh giá sự chênh lệch giữa tiềm năng có thể phát triển du lịch sinh thái với thực tế hiện trạng tình hình du lịch sinh thái tại huyện, cộng với việc tham khảo những nhận định, đánh giá của nhà quản lý hoạt động du lịch. .. II. Các định nghĩa về du lịch sinh thái 1. Sơ lược về định nghĩa du lịch nói chung 15 2. Các tên gọi khác nhau của du lịch sinh thái 18 3. Một số định nghĩa về du lịch sinh thái 18 III. Vai trò của du lịch sinh thái 1. Vai trò tích cực 20 2. Những mặt hạn chế 22 PHẦN MỞ ĐẦU 6. Lý do chọn đề tài. Đầu tiên là muốn giới thiệu hình ảnh du lịch sinh tháiCần Giờ đến với mọi người một... vốn có?”. Vì muốn góp phần thúc đẩy du lịch sinh thái tại Cần Giờ có thể phát triển mạnh mẽ, tác giả thử đưa ra một số giải pháp như sau: 8. Giải pháp về cơ chế chính sách 9. Giải pháp về thị trường 10. Giải pháp về quy hoạch 11. Giải pháp về đào tạo 12. Giải pháp về phát triển hạ tầng kỹ thuật 13. Giải pháp về phát triển hạ tầng phục vụ du lịch 14. Giải pháp về xã hội Đại Học Hùng Vương . KHOA DU LỊCH TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC TIỀM NĂNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI CẦN. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC TIỀM NĂNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI CẦN GIỜ I. Những nhận định đánh giá của nhà quản lý, khách du lịch đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Bước đầu xây dựng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng du lịch sinh thái tại cần giờ, Bước đầu xây dựng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng du lịch sinh thái tại cần giờ, Bước đầu xây dựng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng du lịch sinh thái tại cần giờ, Lý do chọn đề tài. Mục đích nghiên cứu. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu. Lịch sử nghiên cứu Quan điểm và phương pháp nghiên cứ Q trình hình thành hoạt động du lịch sinh thái Xu hướ, Sơ lượ Các tên gọi khác nhau của du lịch sinh thái Một số định nghĩa về du lịch sinh thái Vai trò tích cực, Những mặt hạn chế Ngun tắc hòa nhập Ngun tắc gắn kết sự tham gia của cộng đồng địa phương vào hoạt Ngun tắc qui mơ Sự tham gia của Cộng đồng địa phương Khách du lịch sinh thái Các nhà quản lý ngành và hoạch định chính sách Các nhà quản lý theo lãnh thổ, Vị trí địa lý Điề Tài nguyên thiên nhiên, Tài nguyên nhân văn Tiềm năng về nguồn nhân lực Cơ sở hạ tầng – Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du khách

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay