Giải quyết tranh chấp về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo cơ chế của tổ chức thương mại thế giới

144 11 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2018, 15:16

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỖ THỊ MINH THỦY GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ THEO CƠ CHẾ CỦA TỔ CHỨC THƢƠNG MẠI THẾ GIỚI LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỖ THỊ MINH THỦY GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ THEO CƠ CHẾ CỦA TỔ CHỨC THƢƠNG MẠI THẾ GIỚI Ngành: Luật kinh tế Mã số: 38 01 07 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS LÊ MAI THANH TS PHẠM THỊ THUÝ NGA HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, thông tin nêu luận án trung thực, xác Những kết luận khoa học luận án chưa cơng bố cơng trình khác Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm cơng trình nghiên cứu Tác giả luận án Đỗ Thị Minh Thủy MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 1.2 Đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 17 1.3 Cơ sở lý thuyết nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 19 Chƣơng LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ THEO CƠ CHẾ CỦA TỔ CHỨC THƢƠNG MẠI THẾ GIỚI 23 2.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại tranh chấp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 23 2.2 Khái quát giải tranh chấp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo chế Tổ chức Thương mại giới 36 2.3 Pháp luật nội dung áp dụng giải tranh chấp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 44 2.4 Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải tranh chấp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 57 Chƣơng THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ THEO CƠ CHẾ CỦA TỔ CHỨC THƢƠNG MẠI THẾ GIỚI 66 3.1 Thực trạng giải tranh chấp áp dụng nguyên tắc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 66 3.2 Thực trạng giải tranh chấp nội dung bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 83 3.3 Thực trạng giải tranh chấp thực thi quyền sở hữu trí tuệ 97 3.4 Hiệu lực phán Cơ quan giải tranh chấp 104 3.5 Bài học kinh nghiệm nước phát triển 106 Chƣơng GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ HIỆU QUẢ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI VIỆT NAM NHẰM THÍCH ỨNG CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA TỔ CHỨC THƢƠNG MẠI THẾ GIỚI 113 4.1 Hồn thiện sách, pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo cam kết quốc tế nhằm ngăn ngừa khả tranh chấp 113 4.2 Khai thác hợp lý cam kết bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ gắn với giảm thiểu nguy xảy tranh chấp 117 4.3 Nâng cao lực quốc gia ứng phó, xử lý tranh chấp 128 KẾT LUẬN 135 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 137 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ACWL Trung tâm Tư vấn Pháp luật WTO Advisory Center on WTO Law DSB Cơ quan giải tranh chấp WTO Dispute Settlement Body DSU Hiệp định Quy tắc Thủ tục giải tranh chấp Dispute Settlement Understanding EC Cộng đồng Châu Âu European Community EU Liên minh Châu Âu European Union GATS Hiệp định chung Thương mại Dịch vụ General Agreement on Trade in Services GATT Hiệp định chung thuế quan thương mại General Agreement on Tariffs and Trade MFT Nguyên tắc tối huệ quốc Most Favored-nation Treatment NT Nguyên tắc đối xử quốc gia National Treatment SHTT Sở hữu trí tuệ TRIPS Hiệp định khía cạnh liên quan đến thương mại quyền sở hữu trí tuệ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights TPP/CPTPP Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương/Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương Trans-Pacific Partnership Agreement/Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership WTO Tổ chức Thương mại Thế giới World Trade Organization Hiệp định Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức thương mại giới WTO Marrakese Agreement Establishing the World Trade Organization MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Những năm cuối kỷ XX, giới ghi nhận phát triển vũ bão toàn cầu hoá với biểu mạnh mẽ trào lưu xoá bỏ rào cản thương mại quốc tế, thúc đẩy thương mại tự thắt chặt bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) Đáp ứng nhu cầu khách quan, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thành lập năm 1995 tảng cam kết tạo thành trụ cột chính, bao gồm: Thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ SHTT Trong lĩnh vực SHTT, Hiệp định khía cạnh liên quan đến thương mại quyền SHTT (Hiệp định TRIPS) thoả thuận đa phương toàn diện thiết lập chuẩn mực chung bảo hộ quyền SHTT phạm vi toàn cầu, xây dựng sở phát triển, kế thừa có chọn lọc điều ước quốc tế quan trọng lĩnh vực Công ước Paris bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (Công ước Paris), Công ước Berne bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan (Công ước Berne) Việc thực thi Hiệp định TRIPS thành viên WTO có ý nghĩa quan trọng việc định tính hiệu lực hiệu tổ chức thương mại lớn hành tinh Đồng thời, tuân thủ Hiệp định TRIPS yêu cầu tiên thành viên WTO Trong xã hội ngày nay, mà lợi ích chủ thể quyền SHTT lợi ích cơng chúng ngày gắn bó ràng buộc lẫn bảo hộ hài hồ lợi ích bên liên quan xem đích đến sách pháp luật lĩnh vực Trong bối cảnh thành viên có mức độ phát triển hoàn cảnh kinh tế nhiều khác biệt, Hiệp định TRIPS áp dụng nguyên tắc bảo hộ “linh hoạt”, cho phép thành viên WTO thực thi nghĩa vụ cam kết theo mức độ phương thức phù hợp Theo nguyên tắc này, số trường hợp với số điều kiện định, thành viên WTO phép sử dụng khai thác ngoại lệ, hạn chế quyền độc quyền chủ sở hữu đối tượng SHTT bảo hộ Trên quan điểm ưu tiên lợi ích quốc gia, thành viên WTO có xu hướng nội luật hóa quy định linh hoạt bảo hộ quyền SHTT theo hướng có lợi cho Đây ngun nhân nhiều tranh chấp bảo hộ quyền SHTT giải Cơ quan giải tranh chấp (DSB) với trình tự, thủ tục theo quy định WTO (giải theo chế WTO) Thực tế cho thấy, đặc tính tài sản tranh chấp tài sản “vơ hình”, tranh chấp bảo hộ quyền SHTT thành viên WTO thường phức tạp Để giải tranh chấp này, DSB (thông qua hoạt động Ban hội thẩm Cơ quan phúc thẩm) giải thích pháp luật bảo hộ quyền SHTT WTO theo cấu trúc ngôn từ, văn phong thể điều khoản cụ thể, hoàn cảnh, điều kiện chí cách hiểu bên tham gia đàm phán điều khoản thời điểm ký kết Nói cách khác, giải tranh chấp bảo hộ quyền SHTT theo chế WTO, giải thích pháp luật bảo hộ quyền SHTT (bởi Ban hội thẩm Cơ quan phúc thẩm) có ý nghĩa định việc “thắng”, “thua” bên có liên quan vụ việc Vấn đề lại có ý nghĩa việc xác định phạm vi mức độ áp dụng quy định “linh hoạt” bảo hộ quyền SHTT (đặc biệt bảo hộ sáng chế) Hiệp định TRIPS mục tiêu khuyến khích sáng tạo cá nhân hài hòa với bảo đảm lợi ích cộng đồng Do đó, việc tìm hiểu áp dụng kinh nghiệm rút từ thực tiễn giải tranh chấp bảo hộ quyền SHTT có ý nghĩa quan trọng nước phát triển, có Việt Nam việc nâng cao tính hiệu lực, hiệu sách, pháp luật bảo hộ quyền SHTT nội địa nhằm ngăn ngừa thích ứng với chế giải tranh chấp WTO; tận dụng tối đa quy định linh hoạt bảo hộ quyền SHTT để phát triển đất nước gắn với giảm thiểu tranh chấp tiềm ẩn Xuất phát từ thực tế thiếu vắng nghiên cứu nước trực tiếp liên quan đến vấn đề nêu trên, nghiên cứu sinh lựa chọn “Giải tranh chấp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo chế Tổ chức Thương mại Thế giới” làm đề tài cho luận án Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn giải tranh chấp bảo hộ quyền SHTT theo chế WTO, luận án đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sách, pháp luật bảo hộ quyền SHTT Việt Nam nhằm ngăn ngừa nguy gây tranh chấp sẵn sàng ứng phó tranh chấp xảy 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt mục đích trên, luận án có nhiệm vụ giải vấn đề sau: - Nghiên cứu đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài để từ rút vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu; - Nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề lý luận giải tranh chấp bảo hộ quyền SHTT theo chế WTO: Khái niệm, đặc điểm giải tranh chấp bảo hộ quyền SHTT WTO, pháp luật áp dụng trình tự thủ tục giải tranh chấp bảo hộ quyền SHTT WTO; - Phân tích, đánh giá thực trạng giải tranh chấp WTO (thông qua báo cáo Ban hội thẩm Cơ quan phúc thẩm DSB phê duyệt công bố) liên quan đến nội dung bảo hộ quyền SHTT bao gồm: (i) nguyên tắc bảo hộ quyền SHTT; (ii) nội dung bảo hộ quyền SHTT (điều kiện bảo hộ, phạm vi bảo hộ giới hạn quyền chủ sở hữu); (iii) thực thi quyền SHTT trình tự thủ tục giải tranh chấp; sở rút học kinh nghiệm cho quốc gia phát triển Việt Nam - Đề xuất giải pháp nhằm ngăn ngừa sớm tranh chấp nâng cao lực ứng phó tranh chấp xảy ra; đồng thời khai thác hiệu quy - Loại bỏ quy định hạn chế thời gian xin cấp phép thuốc generic năm trước ngày thuốc bảo hộ sáng chế hết hạn Điều 14 Thông tư 44/TT-BYT ngày 25/11/2014 Bộ Y tế nhằm tạo hành lang pháp lý rõ ràng, quán cho khai thác ngoại lệ (được biết đến theo tên gọi “ngoại lệ Bolar”) cách hiệu Bất kỳ lúc thời hạn bảo hộ sáng chế gốc, nhà sản xuất thuốc generic cần tạo điều kiện việc xin cấp phép để đưa sản phẩm generic thị trường sáng chế hết thời hạn bảo hộ 4.2.1.3 Hoàn thiện quy định pháp luật chuẩn bị điều kiện khả thi để áp dụng công cụ bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế Pháp luật SHTT Việt Nam dành nhiều quan tâm cho việc áp dụng bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế thể qua quy định nhiều điều khoản luật luật (như Điều 7.3, 133, 145, 146, 147 Luật SHTT; Điều 23, 24 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật SHTT sở hữu công nghiệp, sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010) Tuy nhiên, nghiên cứu sinh cho quy định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế Việt Nam số bất cập Cụ thể sau: - Luật Sở hữu trí tuệ văn hướng dẫn không xác định rõ “nhu cầu quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân” (theo quy định điểm a khoản Điều 145) đến mức áp dụng biện pháp bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế - Quy định “giới hạn phạm vi chuyển giao phù hợp với mục tiêu chuyển giao chủ yếu để cung cấp cho thị trường nước” điểm b khoản Điều 146 Luật Sở hữu trí tuệ quy định khơng phù hợp so với 123 Nghị định thư sửa đổi Hiệp định TRIPS (Điều khoản có nội dung tương tự Hiệp định TRIPS làm rõ không khả thi thực tế (như phân tích Mục 3.2) hạn chế lực sản xuất công nghiệp dược phẩm nội địa nước phát triển) - Điểm d khoản Điều 146 quy định: “Người chuyển giao quyền sử dụng phải trả cho người nắm độc quyền sử dụng sáng chế khoản tiền đền bù thỏa đáng phù hợp với khung giá đền bù Chính phủ quy định” Tuy nhiên, thời điểm nay, khơng có hướng dẫn liên quan đến vấn đề Ngoài ra, lực sử dụng công cụ bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế ngành sản xuất dược phẩm nước hạn chế (Theo đánh giá lực sản xuất thuốc theo phân loại Tổ chức Phát triển Cơng nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO), có cấp độ phát triển ngành cơng nghiệp dược: (1) Trình độ cao, có sở nghiên cứu đại, có khả sáng chế thuốc mới; (2) Có khả sáng tạo, sản xuất nguyên liệu chất lượng cao, sản xuất hầu hết thuốc generic; (3) Có khả sản xuất thuốc generic, tự sản xuất phần nguyên liệu, xuất số sản phẩm; (4) Có khả sản xuất thuốc generic từ nguyên liệu bán thành phẩm nhập hoàn toàn; (5) Khơng có cơng nghiệp dược, tất thuốc nhập Hiện công nghiệp dược phẩm Việt Nam đánh giá cấp độ gần tới cấp độ 3) Trong nỗ lực sử dụng chế bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế điều kiện cần thiết, ngày 16/01/2017 Việt Nam phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định TRIPS Theo ý kiến chuyên gia, việc Việt Nam phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định TRIPS đáng khích lệ Tuy 124 nhiên, bước Để vận hành chế này, Việt Nam phải tiến hành nhiều bước (Phụ lục 10.2) Để khắc phục bất cập nêu trên, để sản xuất dược phẩm generic trường hợp cần thiết sử dụng công cụ bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế thực tiễn làm rõ vụ “Canada Pharmaceutical Patents”, cần tiến hành giải pháp đồng bộ: - Về pháp lý: Rà soát tổng thể, đảm bảo quán Luật SHTT Luật Dược để khắc khục bất cập phân tích cho có tình cấp thiết nhanh chóng áp dụng bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế mà khơng gặp vướng mắc Trong đó: + Làm rõ số khái niệm hướng dẫn số khía cạnh quan trọng tình trạng “cấp thiết” dược phẩm cần phải áp dụng buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế (khan thuốc đến mức nào, giá bán thuốc cao đến mức nào, nguy dịch bệnh đến mức nào…) + Quy định cụ thể thủ tục định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cách thức tính tiền đền bù chuyển giao quyền sử dụng cách rõ ràng bên liên quan không thỏa thuận + Sửa đổi điểm b khoản 1Điều 146 Luật SHTT quy định “quyền sử dụng chuyển giao (theo định bắt buộc) … chủ yếu để cung cấp cho thị trường nước” Bổ sung quy định cho phép sản xuất dược phẩm theo định chuyển giao bắt buộc nước đáp ứng điều kiện nước nhập theo quy định Nghị định thư - Về thực tế: Cần đầu tư, nâng cao lực sản xuất dược phẩm nội địa Theo đó, chưa đủ khả để tự sáng chế thuốc mới, Việt Nam cần đặt mục tiêu có đầu tư thực chất cho việc xây dựng công nghiệp dược đủ sức tự sản xuất thuốc generic chất lượng cao 125 4.2.2 Ưu tiên bảo hộ dẫn địa lý nhằm tăng cường khả cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp Trong lúc đề xuất tiếp cận theo hướng bảo hộ tối thiểu quyền sáng chế (đặc biệt sáng chế dược), nghiên cứu sinh cho việc nâng cao mức độ chất lượng bảo hộ quyền dẫn địa lý Việt Nam cần thiết Thực tiễn vụ “EC - Trademarks and Geographical Indications” cho thấy dẫn địa đóng vai trò quan trọng việc nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm quốc gia Áp dụng Việt Nam, nghiên cứu sinh nhận thấy pháp luật SHTT Việt Nam có bất cập sau: Một là, quyền đăng ký dẫn địa lý chưa xác định hợp lý Điều 88 Luật Sở hữu trí tuệ tuyên bố “quyền đăng ký dẫn địa lý Việt Nam thuộc Nhà nước”; Khoản Điều 121 khẳng định “chủ sở hữu dẫn địa lý Việt Nam Nhà nước” Với quy định này, người thực quyền đăng ký dẫn địa lý (tổ chức quản lý tập thể quan quản lý hành địa phương) chủ sở hữu dẫn địa lý Như vậy, hiểu trách nhiệm xây dựng phát triển dẫn địa lý thuộc Nhà nước Theo ý kiến chuyên gia, nguyên nhân khiến việc đăng ký dẫn địa lý khơng thúc đẩy chủ động, tích cực cộng đồng dân cư khai thác bồi đắp giá trị mà dẫn địa lý mang lại (Phụ lục 10.3) Hai là, pháp luật SHTT không quy định kiểm định, kiểm tra thực tế tiêu nhằm đảm bảo chất lượng đặc thù sản phẩm gắn dẫn địa lý Luật SHTT (từ Điều 79 đến Điều 83) quy định điều kiện bảo hộ dẫn địa lý Điểm mấu chốt quy định việc xác định “chất lượng, đặc tính sản phẩm mang dẫn địa lý” qua tiêu định tính, định lượng cảm quan; quan trọng tiêu phải “có khả 126 kiểm tra phương tiện kỹ thuật chuyên gia với phương pháp kiểm tra phù hợp” Tuy nhiên, thực tế, quan chức (Cục Sở hữu trí tuệ) xem xét “chay” chất lượng tính đặc thù sản phẩm dựa “Bản mơ tả sản phẩm” người nộp đơn cung cấp, mà khơng có kết giám định độc lập tổ chức/chuyên gia có lực phù hợp Việc thiếu vắng chế kiểm định chất lượng sản phẩm cấp đăng ký dẫn địa lý (và suốt trình dẫn địa lý bảo hộ) dẫn đến tình trạng chất lượng sản phẩm khơng ổn định Các sản phẩm gắn dẫn địa lý sức cạnh tranh thiếu lực để vươn tầm quốc tế Theo số liệu Cục Sở hữu trí tuệ cơng bố đến ngày 31/12/2017, có 60 dẫn địa lý (trong có 54 dẫn địa lý gắn với nông sản Việt Nam) bảo hộ Đa số người đứng tên đăng ký dẫn địa lý Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Khoa học công nghệ địa phương [81] Trong dẫn địa lý bảo hộ nội địa, có “Nước Mắm Phú Quốc” dẫn địa lý đăng ký chấp nhận bảo hộ EU Đa số sản phẩm gắn dẫn địa lý khơng có chất lượng đủ ổn định khả khai thác thương mại bền vững giá trị mang tính đặc thù gắn với dẫn địa lý mang lại Bài học kinh nghiệm qua vụ việc “EC - Trademarks and Geographical Indications” cho thấy Hoa Kỳ thành công việc làm cho Cộng đồng Châu Âu (nay Liên minh Châu Âu) phải thay đổi quy định Quy chế số 2081/92, bỏ yêu cầu bảo hộ “tương đương” “có có lại” việc cơng nhận bảo hộ dẫn địa lý nước thành viên Tuy nhiên, yêu cầu cao chế kiểm định sản phẩm đạt tiêu chuẩn bảo hộ dẫn địa lý thực rào cản để nước thành viên, đặc biệt nước phát triển nước ta tiếp cận việc bảo hộ dẫn địa lý châu Âu 127 Với khía cạnh làm rõ, nhằm khai thác nguyên tắc bảo hộ linh hoạt Hiệp định TRIPS dẫn địa lý gắn liền với giảm thiểu khả tiềm ẩn tranh chấp, cần: - Sửa đổi Điều 88 Khoản Điều 121 Luật Sở hữu trí tuệ theo hướng không xác định dẫn địa lý tài sản nhà nước, mà tài sản thuộc sở hữu cộng đồng dân cư nơi có dẫn địa lý Theo đó, xác định quyền nộp đơn đăng ký dẫn địa lý thuộc tổ chức quản lý tập thể gắn với sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý (Theo kinh nghiệm vụ “EC - Trademarks and Geographical Indications”, Điều 5(1) Quy chế 510/2006 EC (nay EU) quy định: Quyền đăng ký dẫn địa lý thuộc “Nhóm (Group) pháp nhân thể nhân”, cụ thể “Hiệp hội nhà sản xuất, chế biến hoạt động lĩnh vực”) - Bổ sung quy định giám định/kiểm định độc lập trình thẩm định đơn đăng ký dẫn địa lý (và kiểm định định kỳ suốt thời hạn bảo hộ dẫn địa lý) nhằm đảm bảo chất lượng tính đặc thù sản phẩm Để làm điều này, cần hình thành xác lập “đường ray” pháp lý cho tổ chức kiểm định độc lập hình thành phát triển Theo tiêu chí định, Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đưa vào Danh mục tổ chức giám định/kiểm công nhận Kết kiểm định Tổ chức giám định/kiểm định có tên Danh mục sử dụng làm sở bảo hộ dẫn địa lý Việt Nam 4.3 Nâng cao lực quốc gia ứng phó, xử lý tranh chấp 4.3.1 Thiết lập chế đầu mối ứng phó, xử lý tranh chấp Cho đến thời điểm tại, WTO ghi nhận vụ việc Việt Nam chủ động khởi kiện với tư cách nguyên đơn chống lại thành viên WTO khác (04 vụ việc bị đơn Hoa Kỳ; 01 vụ việc bị đơn In-đô-nê-xi-a) liên quan đến chống bán phá giá biện pháp phòng vệ thương mại khác (theo Hiệp 128 định GATT) Việt Nam tham gia với tư cách bên thứ ba 28 vụ tranh chấp WTO liên quan đến thực thi Hiệp định Tuy nhiên, Việt Nam chưa tham gia giải vụ việc tranh chấp bảo hộ quyền SHTT (theo Hiệp định TRIPS) [85] Điều cho thấy, Việt Nam có kinh nghiệm định sử dụng chế WTO để giải tranh chấp thương mại; nhiên chưa có kinh nghiệm ứng phó với tranh chấp bảo hộ quyền SHTT phát sinh (với tư cách bị đơn đơn); chủ động yêu cầu DSB xử lý vụ việc (với tư cách nguyên đơn) quyền lợi ích quốc gia bị tổn hại ứng xử “không phù hợp” quốc gia thành viên WTO khác quy định thực thi sách, pháp luật bảo hộ quyền SHTT Trong lĩnh vực SHTT, quan quản lý nhà nước theo nội dung bảo hộ phân công cho khác (cụ thể: Bộ Khoa học Công nghệ Cơ quan quản lý nhà nước sở hữu cơng nghiệp; Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Cơ quan quản lý nhà nước quyền tác giả quyền liên quan; Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cơ quan quản lý việc bảo hộ giống trồng) Cùng với đó, chức xây dựng pháp luật thuộc thẩm quyền Bộ Tư pháp xét xử việc thực thi pháp luật hoạt động Tòa án Tiếp thu kinh nghiệm có việc sử dụng chế WTO để giải tranh chấp thương mại, để nâng cao lực quốc gia ứng phó, xử lý tranh chấp bảo hộ quyền SHTT, Việt Nam cần thiết lập chế “một đầu mối” để ứng phó xử lý tranh chấp Về vấn đề này, quan nhà nước liên quan đến lĩnh vực đề cập đây, nghiên cứu sinh cho Bộ Khoa học Công nghệ (cụ thể Cục Sở hữu trí tuệ) quan có vai trò đặc biệt quan trọng thực chức quản lý nhà nước sáng chế - lĩnh vực “nhạy cảm”, có khả tiềm ẩn tranh chấp 129 cao WTO Theo đó, Cục SHTT cần giữ vai trò đầu mối (với tham gia bộ/ngành có liên quan đề cập trên) phát xử lý tranh chấp bảo hộ quyền SHTT WTO 4.3.2 Xây dựng Chiến lược phát xử lý tranh chấp Trên sở thiết lập “Cơ chế đầu mối” ứng phó xử lý tranh chấp, quan chủ trì (Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ) ngành liên quan phối hợp cần xây dựng Chiến lược phát xử lý tranh chấp Về tổng thể, Chiến lược phát xử lý tranh chấp bao gồm nội dung như: Một là, phát ngăn ngừa sớm vấn đề phát sinh tranh chấp Về vấn đề này, quan chức có thẩm quyền lĩnh vực tương ứng (cụ thể Bộ Khoa học Công nghệ - Cơ quan quản lý nhà nước sở hữu cơng nghiệp; Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch - Cơ quan quản lý nhà nước quyền tác giả quyền liên quan; Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn - Cơ quan quản lý việc bảo hộ giống trồng, với Tòa án Bộ Tư pháp) cần ý có kiến nghị khiếu nại chủ thể quyền, người nhận chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHTT để phát “dấu hiệu” vụ tranh chấp Cơ quan chức có thẩm quyền cần nhận diện rõ nội dung đề nghị, khiếu nại chủ thể quyền liên quan đến hành vi quan nhà nước việc bảo hộ quyền SHTT liên quan đến hành vi tổ chức/cá nhân việc sử dụng đối tượng SHTT, xác định pháp lý để giải đề nghị, khiếu nại Nếu quan chức phát thấy đề nghị, khiếu nại chủ thể quyền hợp lý theo nguyên tắc, tiêu chí bảo hộ quyền SHTT Hiệp định TRIPS, pháp lý theo quy định nội luật bảo hộ quyền SHTT không đủ không phù hợp để giải quyết, quan chức cần nhận rõ nguy bị kiện Việt Nam áp dụng sách biện pháp 130 khơng phù hợp Theo đó, từ trước vụ kiện có khả xảy ra, quan chức cảnh báo sớm cho Chính phủ quy định bị Chính phủ nước chủ thể quyền sở hữu trí tuệ khởi kiện Như vậy, tránh vụ việc tranh chấp tiềm ẩn có “mầm mống” xảy việc chủ động chỉnh sửa lại quy định khơng phù hợp Hai là, có kế hoạch sử dụng hiệu chế tham vấn nhằm đạt thỏa thuận phát sinh tranh chấp Theo số liệu thực tế nghiên cứu sinh thống kê, khảo sát Chương 2, số 37 vụ việc DSB nhận yêu cầu tham vấn liên quan đến Hiệp định TRIPS, có 15 vụ việc (chiếm 40,5%) bên giải theo cách tự thỏa thuận, rút đơn khởi kiện Điều cho thấy sử dụng chế tham vấn biện pháp đặc biệt hiệu để giải tranh chấp Để làm điều tranh chấp xảy ra, Việt Nam cần phải: - Xây dựng phương án tham vấn hợp lý: Phương án tham vấn xây dựng sở: (i) Phân tính đặc điểm, tính chất, nội dung vụ việc; (ii) Nghiên cứu chất, điểm mạnh điểm yếu sách, quy định pháp luật gây tranh chấp, khả bên liên quan đến tranh chấp; (iii) Phân tích pháp luật liên quan thực tiễn xét xử DBS vấn đề tranh chấp Trên sở phân tích khía cạnh pháp lý thực tế vụ việc, Việt Nam chủ động đề xuất trao đổi thoả hiệp để xử lý vụ việc phần vụ việc - Có kỹ tham vấn: Trên sở phương án tham vấn chuẩn bị, tuỳ theo tính chất, nội dung vụ việc Việt Nam cần cần chủ động: (i) Trả lời yêu cầu tham vấn; (ii) Làm rõ quy định pháp luật có liên quan; (iii) Phân tích, nhấn mạnh ưu đãi, chế hay hành động quan có thẩm quyền tạo điều kiện cho công dân nước tranh chấp 131 bảo hộ khai thác quyền SHTT Việt Nam Quá trình tham vấn, Việt Nam cần thể thiện chí mong muốn tiếp tục giải vấn đề cách thân thiện mâu thuẫn, bất đồng hai bên Cần lưu ý DSU quy định thời gian tối thiểu để bên tiến hành tham vấn 60 ngày Do vậy, bị đơn tranh chấp, Việt Nam cần tuân thủ thời hạn tham vấn theo quy định để tránh bị bên nguyên khởi kiện Ba là, có kế hoạch giải vụ kiện khởi kiện Khi tất biện pháp phòng ngừa chấm dứt tranh chấp không đạt hiệu quả, theo kinh nghiệm nước có tranh chấp lĩnh vực này, Việt Nam cần đối phó xảy tranh chấp cách chủ động, cần thiết phải: - Xây dựng kế hoạch giải vụ kiện: Để xây dựng kế hoạch giải vụ kiện, Chính phủ cần phân cơng quan chủ trì định quan phối hợp hỗ trợ Cơ quan chủ trì cần phác thảo kế hoạch giải vụ việc (từ khâu tham vấn đến tham gia tranh tụng, thi hành phán định trọng tài có) Cơ quan chủ trì cần dự kiến mục kinh phí cho vụ kiện, bao gồm tồn khoản mục chi phí hòa giải, tham vấn, tham gia tố tụng, thuê chuyên gia, luận sư …để báo cáo Chính phủ dự tốn tài phù hợp - Cân nhắc việc thuê luật sư chuyên gia: Căn vào tính chất, mức độ phức tạp vụ kiện, quan chủ trì cần cân nhắc đề xuất nhu cầu thuê luật sư chuyên gia kỹ thuật lĩnh vực tranh chấp để tư vấn tham gia tranh tụng Luật sư chuyên gia chọn Người đại diện, giám định viên có kinh nghiệm lĩnh vực tương ứng, có kiến thức sâu, kỹ tốt vấn đề tranh chấp Trong số trường hợp, quan chủ trì đề xuất th thêm luật sư, chuyên gia nước phối hợp 132 tham gia tư vấn, tranh tụng thực thủ tục pháp lý khác để giải tranh chấp - Xây dựng kết hoạch tranh tụng hiệu quả: Kế hoạch tranh tụng vấn đề quan trọng ảnh hưởng đáng kể tới kết vụ kiện Kế hoạch tranh tụng cần phản ánh tồn quy trình, lộ trình thực vụ kiện, cách thức, thủ tục tiến hành điểm bật cần ý toàn vụ kiện Kế hoạch tranh tụng cân xây dựng dựa kết nghiên cứu thông tin, tài liệu tình hình vụ kiện cụ thể Việc xây dựng dự thảo kế hoạch tranh tụng thường luật sư chuyên gia pháp lý đề xuất Tuy nhiên, Cơ quan đầu mối (và quan liên quan phân công tham gia vụ kiện) cần quan tâm, kiểm soát phối hợp để vụ kiện theo lộ trình hoạch định giải kịp thời tình phát sinh Kết luận Chƣơng Để tham gia vào hoạt động kinh tế toàn cầu giới đại, Việt Nam cần tuân thủ quy định bảo hộ SHTT quốc tế Là thành viên WTO, Việt Nam có nghĩa vụ thực thi quy định bảo hộ quyền SHTT Hiệp định TRIPS (và điều ước quốc tế dẫn chiếu Hiệp định TRIPS) Tuy nhiên, bên cạnh việc tăng cường bảo hộ quyền SHTT để thu hút đầu tư nước ngồi, Việt Nam có nhu cầu cao việc khai thác sản phẩm khoa học công nghệ phát triển đất nước, đảm bảo an sinh xã hội vấn đề y tế cộng đồng Cân hội nhập phát triển toán khó, cần cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo mục tiêu ưu tiên Theo kết nghiên cứu, với góc độ tiếp cận chung nước phát triển, có tính đến đặc thù điều kiện, hồn cảnh đất nước, nghiên cứu sinh cho trước hết, Việt Nam cần đảm bảo cho sách, pháp 133 luật bảo hộ quyền SHTT đáp ứng cam kết quốc tế để phòng ngừa sớm khả tranh chấp Với đề xuất này, nâng cao tính minh bạch pháp luật SHTT với việc chỉnh sửa số ngơn từ tun bố sách bảo hộ quyền SHTT (quy định Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005) giải pháp cụ thể cần triển khai Tiếp theo, khai thác hợp lý cam kết bảo hộ quyền SHTT gắn với giảm thiểu nguy xảy tranh chấp cần coi trọng tâm xây dựng thực sách, pháp luật bảo hộ quyền SHTT Việt Nam Đề xuất thực thông qua giải pháp cụ thể nhằm khai thác hợp lý hạn chế ngoại lệ bảo hộ sáng chế; đồng thời, ưu tiên bảo hộ dẫn địa lý nhằm tăng cường khả cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp Bên cạnh đó, Việt Nam cần nâng cao lực quốc gia ứng phó xử lý tranh chấp với giải pháp cụ thể thiết lập chế đầu mối quốc gia ứng phó, xử lý tranh chấp; xây dựng Chiến lược phát xử lý tranh chấp 134 KẾT LUẬN Với đặc tính vơ hình, dễ dàng lan tỏa qua biên giới giá trị thương mại cao, tài sản trí tuệ quyền SHTT ngày đóng vai trò quan trọng phát triển, thinh vượng quốc gia Trong khuôn khổ WTO, bảo hộ cân quyền SHTT nhằm khuyến khích sáng tạo, phân chia sử dụng hiệu nguồn tài sản trí tuệ mục tiêu Hiệp định TRIPS điều ước quốc tế có liên quan Tuy nhiên, có mức độ phát triển hoàn cảnh kinh tế nhiều khác biệt, quan điểm ưu tiên lợi ích quốc gia, thành viên WTO có xu hướng thực thi nghĩa vụ bảo hộ quyền SHTT cam kết theo mức độ khác dựa vào việc vận dụng nguyên tắc bảo hộ linh hoạt ghi nhận Hiệp định TRIPS Đây nguyên nhân nhiều tranh chấp bảo hộ quyền SHTT giải WTO liên quan đến quy định nguyên tắc bảo hộ, nội dung bảo hộ thực thi quyền SHTT cam kết Để giải tranh chấp bảo hộ quyền SHTT thành viên WTO nhằm đảm bảo vận hành hiệu chung hệ thống thương mại đa phương, Cơ quan quan giải tranh chấp WTO (thông qua hoạt động Ban hội thẩm Cơ quan phúc thẩm) sử dụng giải thích pháp luật công cụ làm rõ nhiều cam kết Hiệp định TRIPS (và điều ước quốc tế dẫn chiếu Hiệp định TRIPS) Với trình tự thủ tục giải tranh chấp rõ ràng theo quy định DSU, khuyến nghị DSB thành viên WTO thi hành đầy đủ nhanh chóng Thực tiễn học quan trọng cho quốc gia phát triển Việt Nam việc xây dựng thực thi sách, pháp luật bảo hộ quyền SHTT quốc gia nhằm thích ứng với chế giải tranh chấp WTO Theo đó, luận án đề xuất ba (3) nhóm giải pháp bản, bao gồm: (i) Hồn thiện sách, pháp luật bảo hộ quyền SHTT theo cam kết WTO 135 nhằm ngăn ngừa khả tranh chấp; (ii) Khai thác hợp lý chế độ bảo hộ quyền SHTT gắn với giảm thiểu nguy xảy tranh chấp; (iii) Nâng cao lực quốc gia ứng phó xử lý tranh chấp, có tính đến việc Việt Nam chủ động sử dụng chế để có ưu thương mại Những giải pháp đề xuất sở nghiên cứu vấn đề lý luận, thực tiễn giải tranh chấp bảo hộ quyền SHTT theo chế WTO Với góc nhìn nước phát triển, giải pháp nêu góp phần giải tốn hài hòa hội nhập phát triển nước ta./ 136 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN “Cơ chế giải tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ Nhật Bản – Gợi mở Việt Nam” (Tạp chí Nhà nước Pháp luật, Viện Nhà nước Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số (323) năm 2015) “Một số vấn đề chế giải tranh chấp quyền sáng chế Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm thực tiễn Hoa Kỳ” (Tạp chí Nhà nước Pháp luật, Viện Nhà nước Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số (328) năm 2015) “Giải tranh chấp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Tổ chức thương mại giới kinh nghiệm cho nước phát triển” (Tạp chí Nhà nước Pháp luật, Viện Nhà nước Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số (353) năm 2017) “Hoàn thiện pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam nay” (Tạp chí Nhà nước Pháp luật, Viện Nhà nước Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số (357) năm 2018) 137 ... hộ quyền sở hữu trí tuệ theo chế Tổ chức Thương mại Thế giới Chương Giải pháp nâng cao lực hiệu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam nhằm thích ứng chế giải tranh chấp Tổ chức Thương mại Thế giới. .. BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ THEO CƠ CHẾ CỦA TỔ CHỨC THƢƠNG MẠI THẾ GIỚI 2.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại tranh chấp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 2.1.1 Khái niệm 2.1.1.1 Sở hữu trí tuệ Trên giới, ... loại tranh chấp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 23 2.2 Khái quát giải tranh chấp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo chế Tổ chức Thương mại giới 36 2.3 Pháp luật nội dung áp dụng giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết tranh chấp về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo cơ chế của tổ chức thương mại thế giới, Giải quyết tranh chấp về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo cơ chế của tổ chức thương mại thế giới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay