Ảnh hưởng của khoảng cách văn hóa quốc gia tới đánh giá của khách du lịch quốc tế về sức hấp dẫn của tài nguyên du lịch văn hóa nghiên cứu ở việt nam

195 156 0
  • Loading ...
1/195 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2018, 16:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ĐÀO MINH NGỌC ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH VĂN HÓA QUỐC GIA TỚI ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ VỀ SỨC HẤP DẪN CỦA TÀI NGUYÊN DU LỊCH VĂN HÓA: NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM Chuyên ngành : KINH TẾ DU LỊCH Mã số: 62340410 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHẠM TRƯƠNG HOÀNG TS HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu này tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày… tháng… Năm 2018 Người hướng dẫn Người hướng dẫn Tác giả luận án PGS.TS Phạm Trương Hoàng TS Hoàng Thị Lan Hương NCS Đào Minh Ngọc LỜI CẢM ƠN Xin trân trọng cảm ơn gia đình người thân yêu động viên điểm tựa cho tơi suốt q trình thực luận án Xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Phạm Trương Hoàng, TS Hoàng Thị Lan Hương Thầy, Cơ ln tận tình hướng dẫn, giúp đỡ để tơi hồn thành nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn thầy cô, bạn bè đồng nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Viện Đào tạo Sau đại học Khoa Du lịch - Khách sạn ln quan tâm, chia sẻ với tơi khó khăn cơng việc trình nghiên cứu Trân trọng cảm ơn! Tác giả luận án NCS Đào Minh Ngọc MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH CHƯƠNG GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết nghiên cứu đề tài 1.1.1 Về mặt lý luận 1.1.2 Về mặt thực tiễn 1.2 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu luận án .4 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu .4 1.2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu .5 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án .6 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Quy trình nội dung nghiên cứu 1.5 Kết cấu luận án CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU .10 2.1 Đánh giá khách du lịch sức hấp dẫn tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến 10 2.1.1 Tài nguyên du lịch văn hóa 10 2.1.2 Sức hấp dẫn tài nguyên du lịch văn hóa 12 2.1.3 Đo lường đánh giá khách du lịch sức hấp dẫn tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến 14 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới đánh giá khách du lịch quốc tế sức hấp dẫn tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến 19 2.2 Khoảng cách văn hóa quốc gia .21 2.2.1 Văn hóa quốc gia khác biệt văn hóa quốc gia 21 2.2.2 Khái niệm khoảng cách văn hóa quốc gia 23 2.2.3 Đo lường khoảng cách văn hóa quốc gia 24 2.2.4 Đo lường khoảng cách văn hóa quốc gia số Hofstede phương pháp Jackson (2001) 28 2.3 Ảnh hưởng khoảng cách văn hóa quốc gia đến sức hấp dẫn điểm đến, tài nguyên du lịch văn hóa 33 2.3.1 Ảnh hưởng khoảng cách văn hóa quốc gia đến hành vi tiêu dùng khách du lịch quốc tế 33 2.3.2 Ảnh hưởng khoảng cách văn hóa quốc gia đến dự định lựa chọn điểm đến, lựa chọn tài nguyên du lịch văn hóa 35 2.3.3 Ảnh hưởng khoảng cách văn hóa quốc gia tới đánh giá khách du lịch quốc tế sức hấp dẫn điểm đến, tài nguyên du lịch 36 2.4 Mô hình giả thuyết nghiên cứu ảnh hưởng khoảng cách văn hóa quốc gia đến đánh giá khách du lịch quốc tế sức hấp dẫn tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến 47 2.4.1 Căn xây dựng mơ hình giả thuyết nghiên cứu 47 2.4.2 Mơ hình nghiên cứu lý thuyết 54 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 58 3.1 Quy trình phương pháp nghiên cứu 58 3.1.1 Quy trình nghiên cứu 58 3.1.2 Phương pháp nghiên cứu 59 3.2 Thang đo nhân tố mơ hình nghiên cứu 69 3.2.1 Thang đo khoảng cách yếu tố văn hóa quốc gia 69 3.2.2 Các thuộc tính tài ngun du lịch văn hóa điểm đến 70 3.2.3 Thang đo Đánh giá khách du lịch mức độ quan trọng tiêu chí việc tạo nên sức hấp dẫn tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến 71 3.2.4 Thang đo Đánh giá khách du lịch sức hấp dẫn từ thuộc tính tài ngun du lịch văn hóa điểm đến 73 3.2.5 Thang đo động du lịch khách đến thăm tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến 75 3.2.6 Thang đo kinh nghiệm du lịch khứ điểm đến 76 3.2.7 Đặc điểm nhân học khách du lịch 76 TIỂU KẾT CHƯƠNG .78 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 79 4.1 Kiểm tra thang đo mơ hình nghiên cứu 79 4.1.1 Kiểm tra độ tin cậy thang đo 79 4.1.2 Kiểm tra hiệu lực thang đo 83 4.2 Kết phân tích ảnh hưởng khoảng cách văn hóa quốc gia tới đánh giá khách du lịch quốc tế sức hấp dẫn tài ngun du lịch văn hóa 91 4.2.1 Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh 91 4.2.2 Hàm giả định mối quan hệ nhân tố mơ hình nghiên cứu 92 4.2.3 Kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu 95 4.2.4 Tổng hợp kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu 103 4.2.5 Kết phân tích ảnh hưởng yếu tố đặc điểm cá nhân tới đánh giá khách du lịch sức hấp dẫn tài nguyên du lịch văn hóa 105 TIỂU KẾT CHƯƠNG .108 CHƯƠNG THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ GỢI Ý ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH DỰA VÀO TÀI NGUYÊN VĂN HÓA Ở VIỆT NAM 109 5.1 Thảo luận kết nghiên cứu lý luận 109 5.1.1 Việc xác định tiêu chí đánh giá khách du lịch sức hấp dẫn tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến trình động, thay đổi phụ thuộc vào điểm đến, vào đặc thù chuyến 109 5.1.2 Khách du lịch quốc tế có xu hướng phân định rõ nhân tố hấp dẫn mang tính trừu tượng – cụ thể - cảnh quan, bầu khơng khí đánh giá sức hấp dẫn tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến 110 5.1.3 Các yếu tố khoảng cách văn hóa quốc gia có ảnh hưởng khác tới đánh giá khách du lịch quốc tế sức hấp dẫn tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến 114 5.1.4 Các nhân tố đo lường đánh giá khách du lịch quốc tế sức hấp dẫn tài nguyên du lịch văn hóa chịu ảnh hưởng khác từ khoảng cách văn hóa quốc gia 117 5.2 Thảo luận kết nghiên cứu đánh giá khách du lịch quốc tế sức hấp dẫn tài nguyên du lịch văn hóa Việt Nam 121 5.2.1 Đánh giá khách du lịch quốc tế mức độ quan trọng tiêu chí việc tạo nên sức hấp dẫn tài nguyên du lịch văn hóa Việt Nam 121 5.2.2 Đánh giá khách du lịch quốc tế sức hấp dẫn từ thuộc tính tài nguyên du lịch văn hóa Việt Nam 123 5.3 Gợi ý phát triển du lịch dựa vào tài nguyên văn hóa Việt Nam.125 5.3.1 Khái quát du lịch văn hóa tài nguyên du lịch văn hóa Việt Nam 125 5.3.2 Một số gợi ý phát triển du lịch dựa vào tài nguyên du lịch văn hóa Việt Nam 129 5.4 Hạn chế đề xuất hướng nghiên cứu .135 5.4.1 Hạn chế mơ hình đo lường khoảng cách văn hóa quốc gia 135 5.4.2 Hạn chế sử dụng thang đo phương pháp đo lường đánh giá khách du lịch sức hấp dẫn tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến xác định sức hấp dẫn loại hình tài ngun du lịch văn hóa cụ thể 136 TIỂU KẾT CHƯƠNG .137 KẾT LUẬN 138 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Thuật Diễn giải tiếng Việt ngữ Diễn giải tiếng Anh ATLAS Hiệp hội du lịch, giải trí, giáo dục Châu European Association for Tourism Âu and Leisure Education CDIDV Chỉ số khoảng cách chủ nghĩa cá nhân Cultural Distance of Individualism Index CDIND Chỉ số khoảng cách thỏa mãn đam mê Cultural Distance of Indulgence cá nhân Index CDLTO Chỉ số khoảng cách định hướng dài hạn Cultural Distance of Long-Term Orientation Index CDMAS Chỉ số khoảng cách nam tính Cultural Distance of Masculinity Index CDPDI Chỉ số khoảng cách quyền lực Cultural Distance of Power Distance Index CDUAI Chỉ số khoảng cách tránh rủi ro Cultural Distance of Uncertainty Advoidance Index ĐCGT Động giải trí ĐCVH Động văn hóa DLVH Du lịch văn hóa Cultural Tourism EFA Phân tích nhân tố khám phá Exploratory Factor Analasys ETC Hội đồng lữ hành Châu Âu Europian Travel Commission ICOMOS Hội đồng di tích di quốc tế International Council Monument and Sites IDV Chủ nghĩa cá nhân Individualism IND Thỏa mãn đam mê cá nhân Indulgence KDL Khách du lịch KNDL Kinh nghiệm du lịch khứ điểm Past Experiences đến khách du lịch quốc tế LTO Định hướng dài hạn Long-Term Orientation MAS Nam tính Masculinity OECD Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế Organisation for Economic CoOperation and Development in On Thuật ngữ Diễn giải tiếng Việt Diễn giải tiếng Anh Europe PDI Khoảng cách quyền lực Power Distance Index SHD Sức hấp dẫn Attractiveness TC Đánh giá khách du lịch quốc tế Criterion Contructs mức độ quan trọng tiêu chí việc tạo nên sức hấp dẫn tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến TCCQ Đánh giá khách du lịch quốc tế mức độ quan trọng tiêu chí cảnh quan, bầu khơng khí việc tạo nên sức hấp dẫn tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến TCCT Đánh giá khách du lịch quốc tế mức độ quan trọng tiêu chí cụ thể việc tạo nên sức hấp dẫn tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến TCTT Đánh giá khách du lịch quốc tế mức độ quan trọng tiêu chí trừu tượng việc tạo nên sức hấp dẫn tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến TNDL Tài nguyên du lịch TT Đánh giá khách du lịch quốc tế sức hấp dẫn từ thuộc tính tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến TTCQ Đánh giá khách du lịch quốc tế sức hấp dẫn từ thuộc tính cảnh quan, bầu khơng khí xung quanh tài nguyên du lịch văn hóa TTCT Đánh giá khách du lịch quốc tế sức hấp dẫn từ thuộc tính cụ thể tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến Thuật Diễn giải tiếng Việt ngữ TTTT Diễn giải tiếng Anh Đánh giá khách du lịch quốc tế sức hấp dẫn từ thuộc tính trừu tượng tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến UAI Tránh rủi ro (khơng chắn) Uncertainty Advoidance UNESCO Tổ chức giáo dục, khoa học văn hóa United liên hợp quốc Nations Scientific Organization and Educational, Cultural Phụ lục Kết phân tích lượng biến thiên thang đo nhân tố Đánh giá khách du lịch mức độ quan trọng tiêu chí việc tạo nên sức hấp dẫn tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến Ký hiệu Tên biến quan sát Initial Extraction TC1 Mức độ quan trọng tiêu chí điểm đến có số lượng tài nguyên du lịch văn hóa nhiều 1,000 0,726 TC2 Mức độ quan trọng tiêu chí điểm đến có đa dạng loại hình tài ngun du lịch văn hóa 1,000 0,865 TC4 Mức độ quan trọng tiêu chí điểm đến có tài ngun du lịch văn hóa quy mơ lớn 1,000 0,400 TC8 Mức độ quan trọng tiêu chí tiếp cận tới tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến thuận lợi 1,000 0,773 TC9 Mức độ quan trọng tiêu chí tài nguyên du lịch văn hóa có sức chứa du lịch lớn 1,000 0,681 TC10 Mức độ quan trọng tiêu chí hoạt động bảo tồn tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến có hiệu 1,000 0,542 TC11 Mức độ quan trọng tiêu chí điểm đến có nhiều tài ngun du lịch văn hóa cơng nhận cấp độ cao 1,000 0,380 TC12 Mức độ quan trọng tiêu chí tài ngun du lịch văn hóa điểm đến có tính ngun vẹn cao 1,000 0,823 TC13 Mức độ quan trọng tiêu chí tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến có tính ngun gốc cao 1,000 0,695 TC14 Mức độ quan trọng tiêu chí tài ngun du lịch văn hóa điểm đến tiếng 1,000 0,727 TC15 Mức độ quan trọng tiêu chí tài ngun du lịch văn hóa điểm đến có tính độc đáo cao 1,000 0,780 TC16 Mức độ quan trọng tiêu chí tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến đẹp 1,000 0,840 TC17 Mức độ quan trọng tiêu chí tài nguyên cảnh quan xung quanh tài nguyên du lịch văn hóa đẹp 1,000 0,574 TC18 Mức độ quan trọng tiêu chí tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến có tính sống động cao 1,000 0,724 Nguồn: Tổng hợp kết nghiên cứu tác giả Phụ lục Kết phân tích lượng biến thiên thang đo nhân tố Đánh giá khách du lịch sức hấp dẫn từ thuộc tính tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến Ký Tên biến quan sát hiệu TT1 Sức hấp dẫn từ thuộc tính số lượng tài nguyên du lịch văn Initial Extraction 1,000 0,816 1,000 0,898 1,000 0,687 1,000 0,897 hóa điểm đến TT2 Sức hấp dẫn từ thuộc tính đa dạng loại hình tài ngun du lịch văn hóa điểm đến TT4 Sức hấp dẫn từ thuộc tính thuận lợi tiếp cận với tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến TT8 Sức hấp dẫn từ thuộc tính nguyên vẹn tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến TT10 Sức hấp dẫn từ thuộc tính tiếng tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến 1,000 0,814 TT11 Sức hấp dẫn từ thuộc tính độc đáo tài nguyên du lịch 1,000 0,925 văn hóa điểm đến TT12 Sức hấp dẫn từ thuộc tính vẻ đẹp tài ngun du lịch văn hóa điểm đến 1,000 0,503 TT13 Sức hấp dẫn từ thuộc tính vẻ đẹp cảnh quan xung quanh tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến 1,000 0,915 TT14 Sức hấp dẫn từ thuộc tính sống động tài nguyên du lịch 1,000 0,788 văn hóa điểm đến TT15 Sức hấp dẫn từ thuộc tính phù hợp với nhu cầu khách du lịch tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến 1,000 0,828 TT16 Sức hấp dẫn từ thuộc tính bầu khơng khí tâm lý xung quanh tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến 1,000 0,735 TT17 Sức hấp dẫn từ thuộc tính phong tục, lối sống người 1,000 0,912 1,000 0,618 dân địa phương xung quanh tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến TT18 Sức hấp dẫn từ thuộc tính thân thiện hiếu khách người dân địa phương xung quanh tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến Nguồn: Tổng hợp kết nghiên cứu tác giả Phụ lục Kết phân tích lượng biến thiên thang đo nhân tố Động du lịch khách đến thăm tài nguyên văn hóa điểm đến Ký hiệu ĐC1 Tên biến quan sát Tơi đến thăm tài ngun du lịch văn hóa Việt Nam để Initial Extraction 1,000 0,822 1,000 0,870 1,000 0,692 tìm hiểu sâu văn hóa đất nước ĐC2 Tôi đến thăm tài nguyên du lịch văn hóa Việt Nam để học hỏi điều văn hóa đất nước ĐC3 Tơi đến thăm tài nguyên du lịch văn hóa Việt Nam để trải nghiệm bầu khơng khí văn hóa địa phương nơi ĐC4 Tôi đến thăm tài nguyên du lịch văn hóa Việt Nam chủ yếu để tham quan, vãn cảnh 1,000 0,832 ĐC5 Tơi đến thăm tài ngun du lịch văn hóa Việt Nam đơn để giải trí 1,000 0,828 Nguồn: Tổng hợp kết nghiên cứu tác giả Phụ lục Kết phân tích nhân tố khám phá (EFA) thang đo đánh giá khách du lịch mức độ quan trọng tiêu chí việc tạo nên sức hấp dẫn tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,862 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 5287,465 df 91 Sig 0,000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Varianc % e 5,783 41,307 41,307 5,783 41,307 41,307 4,580 32,713 32,713 2,799 19,990 61,297 2,799 19,990 61,297 3,193 22,804 55,517 1,189 8,493 69,790 1,189 8,493 69,790 1,998 14,272 69,790 0,953 6,810 76,599 0,606 4,327 80,926 0,490 3,502 84,429 0,415 2,964 87,393 0,408 2,916 90,309 0,360 2,571 92,880 10 0,285 2,036 94,916 11 0,271 1,935 96,851 12 0,219 1,568 98,418 13 0,119 0,853 99,272 14 0,102 0,728 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Ký hiệu TCTT1 Component 0,810 Mức độ quan trọng tiêu chí tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến có tính nguyên gốc TCTT2 Mức độ quan trọng tiêu chí tài ngun du lịch văn 0,793 hóa điểm đến có tính độc đáo cao TCTT3 Mức độ quan trọng tiêu chí tài nguyên du lịch văn 0,779 hóa điểm đến tiếng TCTT4 Mức độ quan trọng tiêu chí tài nguyên du lịch văn 0,770 hóa điểm đến có tính sống động cao TCTT5 Mức độ quan trọng tiêu chí tài nguyên du lịch văn 0,769 hóa điểm đến đẹp TCTT6 Mức độ quan trọng tiêu chí tài nguyên du lịch ăn hóa 0,765 điểm đến phù hợp với nhu cầu khách du lịch TCTT7 Mức độ quan trọng tiêu chí phong tục, lối sống 0,702 người địa phương xung quanh tài nguyên du lịch văn hóa thú vị TCTT8 Mức độ quan trọng tiêu chí thân thiện, hiếu khách 0,533 người dân địa phương xung quanh tài nguyên văn hóa TCCT1 Mức độ quan trọng tiêu chí điểm đến có số lượng tài 0,914 nguyên du lịch văn hóa nhiều TCCT2 Mức độ quan trọng tiêu chí điểm đến có đa dạng 0,893 loại hình tài nguyên du lịch văn hóa TCCT3 Mức độ quan trọng tiêu chí tiếp cận tới tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến thuận lợi 0,867 TCCT4 Mức độ quan trọng tiêu chí tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến có tính ngun vẹn cao 0,844 TCCQ1 Mức độ quan trọng tiêu chí tài nguyên cảnh quan xung quanh tài nguyên du lịch văn hóa đẹp 0,789 TCCQ2 Mức độ quan trọng tiêu chí bầu khơng khí tâm lý dễ chịu khu vực xung quan tài nguyên du lịch văn hóa 0,758 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Rotation converged in iterations Nguồn: Kết nghiên cứu tác giả Phụ lục Kết phân tích nhân tố khám phá (EFA) thang đo đánh giá khách du lịch sức hấp dẫn từ thuộc tính tài ngun du lịch văn hóa điểm đến KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,798 Approx Chi-Square 8542,838 Bartlett's Test of Sphericity df 66 Sig 0,000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative % Varianc e 5,094 42,449 42,449 5,094 42,449 42,449 3,373 28,112 28,112 3,131 26,092 68,541 3,131 26,092 68,541 3,347 27,895 56,006 1,326 11,053 79,593 1,326 11,053 79,593 2,830 23,587 79,593 0,626 5,214 84,807 0,550 4,585 89,392 0,400 3,333 92,725 0,347 2,889 95,614 0,274 2,283 97,897 0,183 1,524 99,421 10 0,052 0,434 99,856 11 0,010 0,085 99,941 12 0,007 0,059 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Ký hiệu TTTT1 TTTT2 TTTT3 TTTT4 TTCT1 TTCT2 TTCT3 TTCQ1 TTCQ2 TTCQ3 TTCQ4 TTCQ5 Sức hấp dẫn từ thuộc tính tiếng TNDL văn hóa điểm đến Sức hấp dẫn từ thuộc tính vẻ đẹp TNDL văn hóa điểm đến Sức hấp dẫn từ thuộc tính sống động TNDL văn hóa điểm đến Sức hấp dẫn từ thuộc tính độc đáo TNDL văn hóa điểm đến Sức hấp dẫn từ thuộc tính nguyên vẹn TNDL văn hóa điểm đến Sức hấp dẫn từ thuộc tính đa dạng loại hình TNDL văn hóa điểm đến Sức hấp dẫn từ thuộc tính thuận lợi tiếp cận với TNDL văn hóa điểm đến Sức hấp dẫn từ thuộc tính bầu khơng khí tâm lý xung quanh TNDL văn hóa điểm đến Sức hấp dẫn từ thuộc tính vẻ đẹp cảnh quan xung quanh TNDL văn hóa điểm đến Sức hấp dẫn từ thuộc tính phù hợp với nhu cầu khách du lịch TNDL văn hóa điểm đến Sức hấp dẫn từ thuộc tính phong tục, lối sống người dân địa phương xung quanh TNDL văn hóa điểm đến Sức hấp dẫn từ thuộc tính thân thiện hiếu khách người dân địa phương xung quanh TNDL văn hóa điểm đến Component 0,952 0,951 0,881 0,852 0,923 0,922 0,782 0,891 0,867 0,862 0,725 0,593 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Nguồn: Kết nghiên cứu tác giả Phụ lục 10 Kết phân tích nhân tố khám phá (EFA) thang đo Động du lịch khách đến thăm tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .645 Approx Chi-Square 1261.566 Bartlett's Test of Sphericity df 10 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 2.501 50.018 50.018 2.501 50.018 50.018 2.372 47.449 47.449 1.542 30.850 80.868 1.542 30.850 80.868 1.671 33.419 80.868 439 8.774 89.642 338 6.769 96.411 179 3.589 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component Dong co tim kiem dieu moi ve van hoa 932 Dong co hieu sau ve van hoa 906 Dong co trai nghiem bau khong van hoa 817 Dong co tham quan cac diem van hoa 911 Dong co giai tri don thuan 903 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phụ lục 11 Kết phân tích nhân tố khám phá (EFA) toàn thang đo KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,812 Approx Chi-Square 15513,742 Bartlett's Test of Sphericity df 378 Sig 0,000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % Total % of Cumulative % Rotation Sums of Squared Loadings Total Variance % of Cumulative Variance % 7,722 27,577 27,577 7,722 27,577 27,577 4,419 15,780 15,780 4,599 16,424 44,001 4,599 16,424 44,001 3,382 12,079 27,860 2,702 9,651 53,651 2,702 9,651 53,651 3,154 11,263 39,123 2,086 7,449 61,100 2,086 7,449 61,100 3,001 10,718 49,841 1,549 5,534 66,634 1,549 5,534 66,634 2,749 9,818 59,659 1,390 4,966 71,600 1,390 4,966 71,600 2,406 8,593 68,252 1,183 4,225 75,825 1,183 4,225 75,825 1,682 6,007 74,259 1,004 3,586 79,411 1,004 3,586 79,411 1,442 5,151 79,411 0,828 2,959 82,370 10 0,648 2,313 84,683 11 0,524 1,871 86,554 12 0,486 1,734 88,288 13 0,444 1,586 89,874 14 0,405 1,446 91,319 15 0,388 1,385 92,704 16 0,337 1,203 93,907 17 0,304 1,085 94,992 18 0,292 1,043 96,036 19 0,226 0,808 96,844 20 0,190 0,680 97,524 21 0,171 0,612 98,136 22 0,145 0,517 98,653 23 0,128 0,459 99,112 24 0,105 0,374 99,486 25 0,089 0,319 99,805 26 0,038 0,136 99,941 27 0,010 0,034 99,975 28 0,007 0,025 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component TCTT1 0,847 TCTT2 0,846 TCTT3 0,801 TCTT4 0,797 TCTT5 0,760 TCTT6 0,619 TTCQ1 0,911 TTCQ2 0,911 TTCQ3 0,831 TTCQ4 0,794 TCCT1 0,854 TCCT2 0,841 TCCT3 0,832 TCCT4 0,816 TTTT1 0,821 TTTT2 0,801 TTTT3 0,790 TTTT4 0,732 TTCT1 0,908 TTCT2 0,908 TTCT3 0,766 ĐCVH1 0,928 ĐCVH2 0,908 ĐCVH3 0,789 ĐCGT1 0,902 ĐCGT2 0,887 TCCQ1 0,848 TCCQ2 0,642 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phụ lục 12 Kết phân tích hồi quy ảnh hưởng khoảng cách văn hóa quốc gia tới đánh giá khách du lịch quốc tế mức độ quan trọng tiêu chí trừu tượng việc tạo nên sức hấp dẫn tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Method Removed CDLTO, CDIND, CDMAS, Enter b CDIDV, CDPDI a Dependent Variable: TCTT1 b All requested variables entered Model Summaryb Model R 0,475 R Square a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 0,226 0,219 Durbin-Watson 0,53381 1,194 a Predictors: (Constant), CDLTO, CDIND, CDMAS, CDIDV, CDPDI b Dependent Variable: TCTT ANOVAa Model Sum of Squares Regression df Mean Square F 45,846 9,169 Residual 157,292 552 0,285 Total 203,139 557 Sig 32,179 0,000b a Dependent Variable: TCTT b Predictors: (Constant), CDLTO, CDIND, CDMAS, CDIDV, CDPDI Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error (Constant) 2,758 0,077 CDIDV 0,013 0,001 CDIND -0,005 CDPDI t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF 35,625 0,000 0,507 9,424 0,000 0,485 2,064 0,002 -0,112 -2,074 0,039 0,484 2,066 -0,006 0,003 -0,128 -2,176 0,030 0,405 2,471 CDMAS 0,007 0,002 0,155 3,503 0,000 0,718 1,392 CDLTO -0,002 0,002 -0,037 -0,853 0,394 0,734 1,362 a Dependent Variable: TCTT Phụ lục 13 Kết phân tích hồi quy ảnh hưởng khoảng cách văn hóa quốc gia tới đánh giá khách du lịch quốc tế mức độ quan trọng tiêu chí cảnh quan bầu khơng khí việc tạo nên sức hấp dẫn tài nguyên du lịch văn hóa Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Method Removed CDLTO, CDIND, CDUAI, CDIDV, Enter CDPDIb a Dependent Variable: TCCQ b All requested variables entered Model Summaryb Model R R Square 0,430a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 0,185 0,178 Durbin-Watson 0,58104 1,310 a Predictors: (Constant), CDLTO, CDIND, CDUAI, CDIDV, CDPDI b Dependent Variable: TCCQ ANOVAa Model Sum of Squares Regression df Mean Square F 42,360 8,472 Residual 186,359 552 0,338 Total 228,719 557 Sig 25,094 0,000b a Dependent Variable: TCCQ b Predictors: (Constant), CDLTO, CDIND, CDUAI, CDIDV, CDPDI Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig Collinearity Statistics Coefficients B Std Error (Constant) 3,218 0,112 CDIDV 0,014 0,002 CDUAI -0,002 CDIND Beta Tolerance VIF 28,719 0,000 0,496 8,698 0,000 0,454 2,202 0,002 -0,082 -1,492 0,136 0,488 2,047 0,000 0,003 0,007 0,121 0,904 0,411 2,435 CDPDI -0,008 0,003 -0,156 -2,638 0,009 0,422 2,368 CDLTO 0,005 0,002 0,094 2,043 0,042 0,695 1,439 a Dependent Variable: TCCQ Phụ lục 14 Kết phân tích hồi quy ảnh hưởng khoảng cách văn hóa quốc gia tới đánh giá khách du lịch quốc tế sức hấp dẫn từ thuộc tính trừu tượng tài ngun du lịch văn hóa điểm đến Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Removed CDLTO, CDIND, CDMAS, Method Enter CDIDV, CDUAI, CDPDIb a Dependent Variable: TTTT b All requested variables entered Model Summaryb Model R 0,847 R Square a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 0,717 0,714 Durbin-Watson 0,28692 1,511 a Predictors: (Constant), CDLTO, CDIND, CDMAS, CDIDV, CDUAI, CDPDI b Dependent Variable: TTTT ANOVAa Model Sum of Squares Regression Residual Total df Mean Square 114,762 19,127 45,361 551 0,082 160,123 557 F 232,338 Sig 0,000b a Dependent Variable: TTTT b Predictors: (Constant), CDLTO, CDIND, CDMAS, CDIDV, CDUAI, CDPDI Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Std Error 4,140 0,060 CDIDV -0,020 0,001 CDUAI -0,004 CDIND t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF 69,429 0,000 -0,849 -25,107 0,000 0,450 2,222 0,001 -0,186 -5,515 0,000 0,453 2,207 0,000 0,002 0,011 0,306 0,760 0,376 2,663 CDPDI 0,005 0,002 0,128 3,423 0,001 0,368 2,721 CDMAS -0,013 0,001 -0,316 -11,370 0,000 0,666 1,500 CDLTO 0,000 0,001 -0,009 -0,333 0,739 0,695 1,440 a Dependent Variable: TTTT Phụ lục 15 Kết phân tích nhân tố hồi quy ảnh hưởng khoảng cách văn hóa quốc gia tới đánh giá khách du lịch quốc tế sức hấp dẫn từ thuộc tính cụ thể tài nguyên du lịch văn hóa điểm đến Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Method Removed CDLTO, CDMAS, Enter CDIDVb a Dependent Variable: TTCT b All requested variables entered Model Summaryb Model R 0,460 R Square a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 0,211 0,207 Durbin-Watson 0,90999 2,127 a Predictors: (Constant), CDLTO, CDMAS, CDIDV b Dependent Variable: TTCT ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 123,029 41,010 Residual 458,762 554 0,828 Total 581,791 557 F 49,523 Sig 0,000b a Dependent Variable: TTCT b Predictors: (Constant), CDLTO, CDMAS, CDIDV Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Std Error 3,044 0,131 CDIDV -0,008 0,002 CDMAS -0,009 CDLTO 0,026 t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF 23,261 0,000 -0,178 -4,257 0,000 0,818 1,223 0,003 -0,109 -2,802 0,005 0,936 1,069 0,003 0,339 8,375 0,000 0,867 1,153 a Dependent Variable: TTCT Phụ lục 16 Kết phân tích nhân tố hồi quy ảnh hưởng khoảng cách văn hóa quốc gia tới đánh giá khách du lịch quốc tế sức hấp dẫn từ thuộc tính cảnh quan bầu khơng khí tài ngun du lịch văn hóa điểm đến Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Method Removed CDLTO, CDIDVb Enter a Dependent Variable: TTCQ1 b All requested variables entered Model Summaryb Model R 0,152 R Square a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 0,023 0,020 Durbin-Watson 0,78208 1,449 a Predictors: (Constant), CDLTO, CDIDV b Dependent Variable: TTCQ ANOVAa Model Sum of Squares Regression df Mean Square 8,029 4,015 Residual 339,464 555 0,612 Total 347,493 557 F 6,563 Sig 0,002b a Dependent Variable: TTCQ1 b Predictors: (Constant), CDLTO, CDIDV Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Std Error 2,713 0,109 CDIDV -0,003 0,002 CDLTO 0,006 0,003 a Dependent Variable: TTCQ t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF 24,848 0,000 -0,092 -2,047 0,041 0,874 1,145 0,093 2,066 0,039 0,874 1,145 ... hấp dẫn TNDL văn hóa, đo lường đánh giá KDL quốc tế sức hấp dẫn TNDL văn hóa điểm đến; - Khoảng cách văn hóa quốc gia ảnh hưởng khoảng cách văn hóa quốc gia tới đánh giá KDL quốc tế sức hấp dẫn. .. đề nghiên cứu Ảnh hưởng khoảng cách văn hóa quốc gia tới đánh giá khách du lịch quốc tế sức hấp dẫn tài nguyên du lịch văn hóa: nghiên cứu Việt Nam Cơ sở lý thuyết tổng quan nghiên cứu Cơ sở lý... quốc tế sức hấp dẫn điểm đến, tài nguyên du lịch 36 2.4 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu ảnh hưởng khoảng cách văn hóa quốc gia đến đánh giá khách du lịch quốc tế sức hấp dẫn tài nguyên du lịch văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của khoảng cách văn hóa quốc gia tới đánh giá của khách du lịch quốc tế về sức hấp dẫn của tài nguyên du lịch văn hóa nghiên cứu ở việt nam, Ảnh hưởng của khoảng cách văn hóa quốc gia tới đánh giá của khách du lịch quốc tế về sức hấp dẫn của tài nguyên du lịch văn hóa nghiên cứu ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn