Ảnh hưởng của khoảng cách văn hóa quốc gia tới đánh giá của khách du lịch quốc tế về sức hấp dẫn của tài nguyên du lịch văn hóa nghiên cứu ở việt nam (tt)

24 70 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2018, 12:11

CHƯ Ơ NG GIỚ I THIỆ U NGHIÊN CỨ U 1.1 Sự cầ n thiế t nghiên u củ a đề tài 1.1.1 Về mặ t lý luậ n điể m đế n, tài nguyên du lị ch (TNDL) đư c xem yế u tố cố t lõi tạ o nên thu hút đố i vớ i khách du lị ch (KDL) (Apostolakis, 2003; Richards, 2010) Việ c tìm kiế m phư ng pháp đo lư ng sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL giúp hiể u rõ lợ i đặ c trư ng củ a điể m đế n đư a chiế n lư c phù hợ p, nâng cao khả cạ nh tranh bố i nh toàn cầ u (Hu and Ritchie, 1993; Formica and Uysal, 2006…) giai đoạ n 1970, sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL mộ t điể m đế n chủ yế u đư c xác đị nh dự a số lư ng tài nguyên, đa ng loạ i hình tài nguyên, sứ c a, quy mô hay thuậ n lợ i tiế p cậ n vớ i TNDL (Gearing cộ ng , 1974; Ferario, 1976; Aroch, 1984) Đế n cuố i nhữ ng năm 1990, xuấ t phát từ góc độ đị nh hư ng thị trư ng, sứ c hấ p dẫ n củ a điể m đế n, củ a TN đư c tiế p cậ n đo lư ng thông qua m nhậ n, đánh giá củ a ngư i tiêu dùng du lị ch (Ark and Richards, 2006; Formica and Uysal, 2006, Wu cộ ng , 2015) Phư ng pháp phù hợ p để đo lư ng sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa, bở i lẽ tiêu chí sứ c hấ p dẫ n, đánh giá giá trị hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa có khác biệ t lớ n giữ a thị trư ng ả nh hư ng củ a khác biệ t xã hộ i, văn hóa tâm lý cá nhân (Wu cộ ng , 2015) khía cạ nh nghiên u văn hóa m nhậ n điể m đế n, nhà nghiên u ng minh, khoả ng cách văn hóa quố c gia có ả nh hư ng mạ nh mẽ đế n nhậ n thứ c, đánh giá, lự a chọ n củ a KDL quố c tế đố i vớ i điể m đế n, TNDL, sả n phẩ m, dị ch vụ (Crotts, 2004; Lim cộ ng , 2008; Lee and Soutar, 2009; Esiyok cộ ng , 2017; Juan Bi cộ ng , 2017…), đó, TNDL văn hóa đư c xem mộ t thuộ c tính quan trọ ng tạ o nên hấ p dẫ n củ a điể m đế n đố i vớ i KDL Tuy nhiên, chư a nghiên u đo lư ng mứ c độ ả nh hư ng củ a khoả ng cách văn hóa quố c gia tớ i đánh giá củ a KDL quố c tế sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa điể m đế n Trong mộ t chủ đề nghiên u hế t sứ c cầ n thiế t bở i lẽ hành vi, sở thích tiêu dùng du lị ch văn hóa hiệ n tạ i có thay đổ i chuyể n từ tiêu dùng bị độ ng sang tiêu dùng chủ độ ng quan tâm nhiề u hơ n tớ i giá trị hấ p dẫ n cố t lõi TNDL (Formica and Uysal, 2006) Khác biệ t văn hóa trở thành mộ t nhữ ng yế u tố có ả nh hư ng mạ nh mẽ độ ng lự c, yế u tố thu hút ngư i tiêu dùng tìm kiế m lự a chọ n điể m đế n (Kozak and Alain, 2008; OECD, 2008; Isaac, 2008; Reisinger, 2009…) Hơ n nữ a, nghiên u du lị ch, biế n số khoả ng cách văn hóa đư c biế t có ả nh hư ng tớ i sở thích, hành vi ngư i tiêu dùng du lị ch ng số lư ng nghiên u đư c cơng bố hạ n chế (Juan Bi cộ ng , 2017) Vì vậ y mà việ c thự c hiệ n nghiên u luậ n án hế t sứ c cầ n thiế t, chắ c chắ n mang lạ i ý nghĩa thiế t thự c mặ t lý luậ n, giúp bổ sung hiể u biế t sâu sắ c hơ n ả nh hư ng củ a khoả ng cách văn hóa quố c gia đế n hành vi củ a KDL bố i nh quố c tế 1.1.2 Về mặ t thự c tiễ n Du lị ch văn hóa trở thành mộ t xu hư ng phát triể n rấ t mạ nh mẽ giớ i (Boniface, 2003) Việ t Nam, phát triể n du lị ch văn hóa ln đư c xem đị nh hư ng nề n tả ng để tạ o nên hấ p dẫ n củ a sả n phẩ m du lị ch Việ c nghiên u xác đị nh sứ c hấ p dẫ n ả nh hư ng củ a khoả ng cách văn hóa quố c gia tớ i sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa qua đánh giá củ a KDL sở để nhà kinh doanh phát triể n chư ng trình, điể m đế n du lị ch văn hóa phù hợ p vớ i nhu cầ u củ a mỗ i thị trư ng, nâng cao sứ c hấ p dẫ n củ a Việ t Nam vớ i KDL quố c tế Xuấ t phát từ khoả ng trố ng lý luậ n chủ đề ả nh hư ng củ a khoả ng cách văn hóa quố c gia tớ i đánh giá củ a KDL sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa ý nghĩa thự c tiễ n củ a nghiên u đố i vớ i phát triể n du lị ch văn hóa Việ t Nam, tác giả lự a chọ n đề tài: “Ả nh hư ng củ a khoả ng cách văn hóa quố c gia tớ i đánh giá củ a khách du lị ch quố c tế sứ c hấ p dẫ n củ a tài nguyên du lị ch văn hóa: nghiên u Việ t Nam” làm luậ n án tiế n sĩ chuyên ngành Kinh tế Du lị ch 1.2 Mụ c tiêu nhiệ m vụ nghiên u củ a luậ n án 1.2.1 Mụ c tiêu nghiên u câu hỏ i nghiên u 1.2.1.1 Mụ c tiêu nghiên u Mụ c tiêu củ a luậ n án khám phá ả nh hư ng củ a khoả ng cách văn hóa quố c gia tớ i đánh giá củ a KDL quố c tế sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa điể m đế n Kế t củ a luậ n án tài liệ u để nhà kinh doanh, tiế p thị điể m đế n xây dự ng thành công nhữ ng chiế n lư c tiế p thị hình ả nh du lị ch văn hóa, ng bá TNDL văn hóa thiế t kế chư ng trình du lị ch văn hóa phù hợ p vớ i đặ c điể m củ a thị trư ng 1.2.1.2 Câu hỏ i nghiên u Câu hỏ i 1: Đánh giá củ a khách du lị ch sứ c hấ p dẫ n củ a tài nguyên du lị ch văn hóa điể m đế n đư c đo lư ng nào? Câu hỏ i 2: Khoả ng cách văn hóa quố c gia có ả nh hư ng đế n đánh giá củ a khách du lị ch quố c tế sứ c hấ p dẫ n củ a tài nguyên du lị ch văn hóa điể m đế n? Câu hỏ i 3: Các đặ c điể m cá nhân có ả nh hư ng đế n đánh giá củ a khách du lị ch quố c tế sứ c hấ p dẫ n củ a tài nguyên du lị ch văn hóa điể m đế n? 1.2.2 Nhiệ m vụ nghiên u Tổ ng quan lý thuyế t Đề xuấ t mơ hình, giả thuyế t nghiên u thự c hiệ n kiể m đị nh giả thuyế t nghiên u Thả o luậ n kế t nghiên u Kế t luậ n gợ i ý từ kế t nghiên u 1.3 Đố i tư ng phạ m vi nghiên u củ a luậ n án 1.3.1 Đố i tư ng nghiên u Đố i tư ng nghiên u củ a luậ n án nhữ ng ả nh hư ng củ a khoả ng cách văn hóa quố c gia mộ t số yế u tố đặ c điể m cá nhân tớ i đánh giá củ a KDL quố c tế sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa điể m đế n Đố i tư ng phỏ ng vấ n sâu chuyên gia văn hóa, hành vi nhà nghiên u thị trư ng tạ i doanh nghiệ p lữ hành quố c tế Đố i tư ng điề u tra bằ ng bả ng hỏ i KDL quố c tế (không bao gồ m Việ t Kiề u) đế n du lị ch Việ t Nam bằ ng nhiề u hình thứ c khác qua công ty lữ hành, tự túc… nhữ ng ngư i tớ i tham quan TNDL văn hóa Việ t Nam 1.3.2 Phạ m vi nghiên u Phạ m vi không gian: đề tài thự c hiệ n dự a sở tổ ng quan, phân tích tài liệ u, phỏ ng vấ n sâu đố i vớ i chuyên gia văn hóa, hành vi nhà nghiên u thị trư ng tạ i doanh nghiệ p lữ hành quố c tế (inbound) điề u tra KDL quố c tế đế n Việ t Nam Điề u tra thứ c đư c thự c hiệ n Hà Nộ i, Tp Hồ Chí Minh Đà Nẵ ng Đây nhữ ng thành phố đón số lư ng lớ n KDL quố c tế đế n Phạ m vi thờ i gian: nghiên u đư c thự c hiệ n từ 12.2015 đế n 12.2017; thờ i gian điề u tra thứ c từ tháng 07.2016 đế n tháng 07.2017 1.4 Quy trình nộ i dung nghiên u 1.5 Kế t cấ u củ a luậ n án Nộ i dung củ a luậ n án gồ m năm chư ng: Chư ng Giớ i thiệ u nghiên u Chư ng Cơ sở lý thuyế t tổ ng quan nghiên u Chư ng Phư ng pháp nghiên u Chư ng Kế t nghiên u Chư ng Thả o luậ n kế t nghiên u gợ i ý đố i vớ i phát triể n du lị ch dự a vào tài nguyên du lị ch văn hóa Việ t Nam CHƯ Ơ NG CƠ SỞ LÝ THUYẾ T VÀ TỔ NG QUAN NGHIÊN CỨ U 2.1 Đánh giá củ a khách du lị ch sứ c hấ p dẫ n củ a tài nguyên du lị ch văn hóa điể m đế n 2.1.1 Tài nguyên du lị ch văn hóa 2.1.2 Sứ c hấ p dẫ n củ a tài nguyên du lị ch văn hóa Sứ c hấ p dẫ n củ a tài nguyên du lị ch văn hóa đư c hiể u thuộ c tính củ a tài nguyên văn hóa điể m đế n phù hợ p vớ i nhữ ng tiêu chí, sở thích củ a khách du lị ch, có khả tạ o ấ n tư ng, m nhậ n tích cự c cho khách Nhữ ng ấ n tư ng, m nhậ n tích cự c thu hút ý củ a khách đố i vớ i tài nguyên tác độ ng đế n mong muố n tớ i du lị ch hoặ c tìm hiể u giá trị củ a tài nguyên văn hóa điể m đế n củ a khách du lị ch (Wo & cộ ng , 2015; Emir & cộ ng , 2016) 2.1.3 Đo lư ng đánh giá củ a khách du lị ch sứ c hấ p dẫ n củ a tài nguyên du lị ch văn hóa điể m đế n Kế thừ a nghiên u củ a Hu and Ritchie (1993), Formica (2000), tác giả Emir & cộ ng , 2016 đề xuấ t mơ hình đo lư ng sứ c hấ p dẫ n củ a điể m đế n du lị ch: (1) Xác đị nh thuộ c tính tiêu chí sứ c hấ p dẫ n củ a điể m đế n; (2) đánh giá củ a KDL mứ c độ quan trọ ng củ a tiêu chí việ c tạ o nên sứ c hấ p dẫ n củ a điể m đế n; (3) đánh giá củ a KDL sứ c hấ p dẫ n từ thuộ c tính củ a điể m đế n Đánh giá mứ c độ quan trọ ng củ a tiêu chí việ c tạ o nên sứ c hấ p dẫ n củ a điể m đế n (Criterion Contrucst) Xác đị nh tiêu chí hấ p dẫ n củ a điể m đế n (Attraction Contrucst) Đánh giá sứ c hấ p dẫ n từ thuộ c tính củ a điể m đế n (Evaluation Contrucst) Hình 2.4 Đo lư ng đánh giá củ a KDL sứ c hấ p dẫ n củ a điể m đế n Trên sở tổ ng quan nghiên u, luậ n án thự c hiệ n đo lư ng sứ c hấ p dẫ n củ a điể m đế n, củ a TNDL văn hóa điể m đế n qua nộ i dung: (1) xác đị nh tiêu chí tạ o nên sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa điể m đế n; (2) đo lư ng đánh giá củ a KDL mứ c độ quan trọ ng củ a tiêu chí việ c tạ o nên sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa điể m đế n (3) đo lư ng đánh giá củ a KDL sứ c hấ p dẫ n từ thuộ c tính củ a TNDL văn hóa điể m đế n (Ark and Richards, 2006; Iatu, 2011; Wu cộ ng , 2015) 2.1.4 Ả nh hư ng củ a mộ t số yế u tố tớ i đánh giá củ a khách du lị ch sứ c hấ p dẫ n củ a tài nguyên du lị ch văn hóa tạ i điể m đế n Tổ ng quan tài liệ u cho thấ y, trình xác đị nh tiêu chí đánh giá củ a KDL sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa điể m đế n chị u tác độ ng bở i (1) yế u tố thuộ c văn hóa, tâm lý cá nhân KDL (2) yế u tố bố i nh, đặ c thù củ a chuyế n (Ark and Richards, 2006; Vengesayi cộ ng , 2009…) 2.2 Khoả ng cách văn hóa quố c gia 2.2.1 Văn hóa quố c gia khác biệ t văn hóa quố c gia 2.2.2 Khoả ng cách văn hóa quố c gia Khoả ng cách văn hóa quố c gia (National Cultural Distance) đư c hiể u mứ c độ cách biệ t dự a mộ t thang đo lư ng giác độ văn hóa điể n hình giữ a quố c gia khác (Sousa and Bradley, 2006; Shenkar, 2012) Trong du lị ch quố c tế , khoả ng cách văn hóa quố c gia đư c nhiề u nhà nghiên u xác đị nh biế n số để giả i thích khác biệ t kinh doanh quố c tế , hành vi tiêu dùng củ a KDL Khoả ng cách văn hóa đư c xác đị nh mứ c độ cách biệ t giữ a nề n văn hóa củ a quố c gia gử i khách vớ i quố c gia nhậ n khách dự a mộ t thang đo nhấ t đị nh (Jackson, 2001; Reisinger, 2009; Ng Lee cộ ng , 2009) 2.2.3 Đo lư ng khoả ng cách văn hóa quố c gia Trong luậ n án này, tác giả sử dụ ng mô hình đo lư ng văn hóa củ a Hofstede nhằ m xác đị nh ả nh hư ng củ a khoả ng cách văn hóa quố c gia đế n đánh giá củ a KDL sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa điể m đế n 2.2.4 Đo lư ng khoả ng cách văn hóa quố c gia theo lý thuyế t Hofstede Jackson (2001) 2.2.4.1 Giớ i thiệ u lý thuyế t Hofstede Hofstede đề xuấ t đo lư ng văn hóa quố c gia thơng qua yế u tố văn hóa bả n đư c cá nhân cộ ng đồ ng chấ p nhậ n Mỗ i yế u tố văn hóa quố c gia đư c Hofstede tính theo thang điể m từ – 100, số điể m cao ng tỏ yế u tố đư c biể u hiệ n xã hộ i nhiề u Bả ng 2.2 Các yế u tố đo lư ng văn hóa quố c gia theo Hofstede Yế u tố Mô tả nộ i dung yế u tố Yế u tố chủ nghĩa cá nhân thể hiệ n mứ c độ phụ Chủ nghĩa thuộ c, kế t nố i giữ a thành viên xã hộ i cá nhân Về mặ t hành vi, cá nhân đế n từ nư c có số (Individualis IDV cao thích nêu ý kiế n củ a bả n thân, theo đuổ i m/IDV) chủ nghĩa hư ng thụ , tiêu dùng thự c dụ ng Nhu cầ u thể hiệ n, khám phá giớ i hạ n bả n thân cao Ngư c lạ i, quố c gia có số IDV thấ p, ngư i thư ng thể hiệ n kiế n cá nhân, tiêu dùng hài hòa hơ n Độ ng hòa vào nhóm cao hơ n thể hiệ n bả n thân Yế u tố thể hiệ n mứ c độ chấ p nhậ n tình huố ng Tránh không chắ c chắ n củ a thành viên xã hộ i rủ i ro Về mặ t hành vi, cá nhân quố c gia có số UAI (Uncertainty cao coi trọ ng xác giấ c, tuân thủ tiêu Advoidance – chuẩ n, quy trình thiế t lậ p; khơng thích thay đổ i UAI) kế hoạ ch; quyế t đị nh đư c đư a đủ thông tin liên quan Ngư c lạ i, quố c gia có số UAI thấ p, , nguyên tắ c không đư c coi trọ ng, cá nhân dễ chấ p nhậ n thay đổ i so vớ i chư ng trình, quy chuẩ n thiế t lậ p Yế u tố thể hiệ n mứ c độ xã hộ i chấ p nhậ n bấ t Khoả ng cách bình đẳ ng phân chia quyề n lự c quyề n lự c Về mặ t hành vi, cá nhân quố c gia PDI thấ p độ c (Power lậ p suy nghĩ thể hiệ n ý kiế n củ a mình; Yế u tố Distance – PDI) Nam tính (Masculinity MAS) Đị nh hư ng dài hạ n (Long-Term Orientation – LTO) Thể hiệ n đam mê (Indulgence – IND) Mô tả nộ i dung yế u tố quan hệ mong muố n đư c tư vấ n, chia sẻ hơ n kiể m soát Ngư c lạ i, cá nhân quố c gia PDI hay phụ thuộ c củ a ngư i khác, chấ p nhậ n ngư i kiể m sốt hành vi suy nghĩ Yế u tố thể hiệ n vai trò củ a Nam giớ i xã hộ i Về mặ t hành vi, xã hộ i MAS cao, cá nhân trọ ng thành tích, chủ nghĩa anh hùng, quyế t đốn, cạ nh tranh thành cơng Ngư c lạ i, xã hộ i MAS thấ p a thích hợ p tác, khiêm tố n, chăm sóc cho ngư i yế u hơ n, xã hộ i đồ ng thuậ n đề cao chấ t lư ng cuộ c số ng Thể hiệ n mứ c độ u tiên trì truyề n thố ng kế t nố i khứ củ a xã hộ i đố i phó vớ i nhữ ng thách thứ c củ a hiệ n tạ i tư ng lai Về mặ t hành vi, cá nhân nư c có số LTO thấ p thư ng dài hạ n hành độ ng, nghĩ nhiề u đế n chuẩ n mự c truyề n thố ng, tiế t kiệ m nỗ lự c đầ u tư cho giáo dụ c Ngư c lạ i, quố c gia có số LTO thấ p, cá nhân coi trọ ng nhữ ng hành độ ng thờ i điể m hiệ n tạ i, mụ c tiêu ngắ n hạ n, coi trọ ng, tiế t kiệ m thờ i gian, linh hoạ t Yế u tố thể hiệ n đam mê mứ c độ mà cá nhân cho phép bả n thân thự c hiệ n nhữ ng việ c thỏ a mãn niề m đam mê, độ ng , ham muố n cá nhân Các cá nhân đế n từ quố c gia có số IND thấ p hay hồi nghi bi quan, họ tậ n dụ ng thờ i gian rả nh cho việ c cá nhân Ngư c lạ i, nư c có số IND cao, ngư i sẵ n sàng thể hiệ n nhữ ng độ ng lự c, ham muố n củ a bả n thân Thái độ số ng tích cự c, lạ c quan, tậ n dụ ng thờ i gian rả nh rỗ i để làm nhữ ng việ c thỏ a mãn mong muố n củ a bả n thân Nguồ n: Hofstede (2010) 2.2.4.2 Phư ng pháp đo lư ng khoả ng cách văn hóa quố c gia Theo Jackson (2001), khoả ng cách củ a yế u tố văn hóa giữ a quố c gia đư c đo lư ng bằ ng giá trị tuyệ t đố i củ a hiệ u số đo lư ng văn hóa giữ a quố c gia đư c Hofstede công bố 2.3 Ả nh hư ng củ a khoả ng cách văn hóa quố c gia đế n sứ c hấ p dẫ n củ a điể m đế n du lị ch củ a tài nguyên du lị ch văn hóa Khoả ng cách văn hóa quố c gia đư c nhiề u nghiên u ng minh có ả nh hư ng tớ i đánh giá củ a KDL sứ c hấ p dẫ n củ a TN, củ a điể m đế n, ả nh hư ng đế n m nhậ n điể m đế n, quyế t đị nh lự a chọ n điể m đế n du lị ch Kế t tổ ng quan sở để tác giả đề xuấ t mơ hình giả thuyế t nghiên u ả nh hư ng củ a khoả ng cách văn quố c gia tớ i đánh giá củ a KDL quố c tế sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa 2.4 Mơ hình giả thuyế t nghiên u 2.4.1 Mơ hình nghiên u (dự kiế n) KHOẢ NG CÁCH VĂN HÓA QUỐ C GIA Khoả ng cách chủ nghĩa cá nhân (CDIDV) Đánh giá củ a KDL quố c tế mứ c độ quan trọ ng củ a tiêu chí việ c tạ o nên sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa điể m đế n Khoả ng cách tránh rủ i ro (CDUAI) Khoả ng cách đam mê cá nhân (CDIND) Khoả ng cách quyề n lự c (CDPDI) Khoả ng cách nam tính (CDMAS) Khoả ng cách đị nh hư ng dài hạ n (CDLTO) Đánh giá củ a KDL quố c tế sứ c hấ p dẫ n từ thuộ c tính củ a TNDL văn hóa điể m đế n Hình 2.5 Mơ hình nghiên u 2.4.2 Giả thuyế t nghiên u Bả ng 2.5 Tổ ng hợ p giả thuyế t nghiên u KÝ HIỆ U H1a: H1b: H2a: H2b: H3a: H3b: H4a: H4b: H5a: H5b: GIẢ THUYẾ T Khoả ng cách củ a yế u tố chủ nghĩa cá nhân (CDIDV) văn hóa giữ a hai quố c gia ả nh hư ng thuậ n chiề u tớ i đánh giá củ a KDL quố c tế mứ c độ quan trọ ng củ a tiêu chí việ c tạ o nên sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa điể m đế n Khoả ng cách củ a yế u tố chủ nghĩa cá nhân (CDIDV) văn hóa giữ a hai quố c gia có ả nh hư ng nghị ch chiề u tớ i đánh giá củ a KDL quố c tế sứ c hấ p dẫ n từ thuộ c tính củ a TNDL văn hóa điể m đế n Khoả ng cách củ a yế u tố tránh rủ i ro (CDUAI) văn hóa giữ a hai quố c gia ả nh hư ng thuậ n chiề u tớ i đánh giá củ a KDL quố c tế mứ c độ quan trọ ng củ a tiêu chí tạ o nên sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa điể m đế n Khoả ng cách củ a yế u tố tránh rủ i ro (CDUAI) văn hóa giữ a hai quố c gia có ả nh hư ng nghị ch chiề u tớ i đánh giá củ a KDL quố c tế sứ c hấ p dẫ n từ thuộ c tính củ a TNDL văn hóa điể m đế n Khoả ng cách củ a yế u tố thể hiệ n đam mê cá nhân (CDIND) văn hóa giữ a hai quố c gia ả nh hư ng thuậ n chiề u tớ i đánh giá củ a KDL quố c tế mứ c độ quan trọ ng củ a tiêu chí việ c tạ o nên sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa điể m đế n Khoả ng cách củ a yế u tố thể hiệ n đam mê cá nhân (CDIND)trong văn hóa giữ a hai quố c gia ả nh hư ng nghị ch chiề u tớ i đánh giá củ a KDL quố c tế sứ c hấ p dẫ n từ thuộ c tính củ a TNDL văn hóa điể m đế n Khoả ng cách củ a yế u tố khoả ng cách quyề n lự c (CDPDI) văn hóa giữ a hai quố c gia ả nh hư ng thuậ n chiề u tớ i đánh giá củ a KDL quố c tế mứ c độ quan trọ ng củ a tiêu chí việ c tạ o nên sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa điể m Khoả ng cách củ a yế u tố khoả ng cách quyề n lự c (CDPDI) văn hóa giữ a hai quố c gia ả nh hư ng nghị ch chiề u tớ i đánh giá củ a KDL quố c tế sứ c hấ p dẫ n từ thuộ c tính củ a TNDL văn hóa điể m đế n Khoả ng cách củ a yế u tố nam tính (CDMAS) văn hóa giữ a hai quố c gia ả nh hư ng thuậ n chiề u tớ i đánh giá củ a KDL quố c tế mứ c độ quan trọ ng củ a tiêu chí việ c tạ o nên sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa điể m đế n Khoả ng cách củ a yế u tố nam tính (CDMAS) văn hóa giữ a hai quố c 10 KÝ HIỆ U H6a: H6b: GIẢ THUYẾ T gia có ả nh hư ng nghị ch chiề u tớ i đánh giá củ a KDL quố c tế sứ c hấ p dẫ n từ thuộ c tính củ a TNDL văn hóa điể m đế n Khoả ng cách củ a yế u tố đị nh hư ng dài hạ n (CDLTO) văn hóa giữ a hai quố c gia ả nh hư ng thuậ n chiề u tớ i đánh giá củ a KDL quố c tế mứ c độ quan trọ ng củ a tiêu chí việ c tạ o nên sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa Khoả ng cách củ a yế u tố đị nh hư ng dài hạ n (CDLTO) văn hóa giữ a hai quố c gia ả nh hư ng nghị ch chiề u tớ i đánh giá củ a KDL quố c tế sứ c hấ p dẫ n từ thuộ c tính củ a TNDL văn hóa điể m đế n Nguồ n: Tổ ng hợ p đề xuấ t củ a tác giả Ngoài 06 giả thuyế t củ a mơ hình nghiên u, tác giả thự c hiệ n kiể m đị nh ả nh hư ng củ a yế u tố thuộ c đặ c điể m cá nhân ngư i tiêu dùng gồ m: độ ng du lị ch củ a khách đế n điể m TNDL văn hóa, kinh nghiệ m du lị ch khứ điể m đế n đặ c điể m nhân khẩ u họ c để xem xét mố i quan hệ kiể m soát củ a yế u tố tớ i đánh giá củ a khách du lị ch sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa Việ t Nam 11 CHƯ Ơ NG PHƯ Ơ NG PHÁP NGHIÊN CỨ U Mụ c tiêu củ a chư ng nhằ m trình bày phư ng pháp đư c sử dụ ng trình thự c hiệ n luậ n án, cụ thể là: (1) Quy trình thự c hiệ n nghiên u phư ng pháp nghiên u đư c sử dụ ng để phân tích tổ ng hợ p số liệ u, liệ u; (2) tổ ng hợ p xác đị nh thang đo, phư ng pháp đo cho biế n củ a mô hình nghiên u; (3) phư ng pháp xử lý liệ u (4) mộ t số kế t nghiên u từ tiế p cậ n đị nh tính làm tiề n đề cho việ c thiế t kế bả n câu hỏ i phụ c vụ nghiên u đị nh lư ng thứ c 3.1 Quy trình phư ng pháp nghiên u 3.1.1 Quy trình nghiên u 3.1.2 Phư ng pháp nghiên u 3.2 Kế t nghiên u đị nh tính 3.3 Thang đo nhân tố mơ hình nghiên u 3.3.1 Thang đo khoả ng cách củ a yế u tố văn hóa quố c gia Trên sở số văn hóa đư c đo lư ng công bố bở i Hofstede theo đề xuấ t củ a Jackson (2001), khoả ng cách củ a yế u tố văn hóa giữ a quố c gia gử i khách Việ t Nam đư c tính cụ thể 3.3.2 Các thuộ c tính củ a tài nguyên du lị ch văn hóa điể m đế n Các thuộ c tính củ a tài nguyên văn hóa nhữ ng đặ c điể m, tính chấ t, đặ c trư ng củ a tài nguyên văn hóa điể m đế n (McKercher and Ho, 2004;) Có 17 thuộ c tính đư c tổ ng hợ p từ nghiên u trư c 01 thuộ c tính đư c phát triể n từ nghiên u đị nh tính 3.3.3 Thang đo Đánh giá củ a khách du lị ch mứ c độ quan trọ ng củ a tiêu chí việ c tạ o nên sứ c hấ p dẫ n củ a tài nguyên du lị ch văn hóa điể m đế n Trên sở thuộ c tính đư c xác đị nh tiêu chí tạ o nên sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa, KDL đánh giá mứ c độ quan trọ ng củ a tiêu chí việ c tạ o nên sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa mộ t điể m đế n (Hu and Ritchie, 1993; Formica, 2006; Wo cộ ng , 2015…) Có 18 biế n quan sát đư c sử dụ ng để đo lư ng nhân tố 12 3.3.4 Thang đo Đánh giá củ a khách du lị ch sứ c hấ p dẫ n từ thuộ c tính củ a tài nguyên du lị ch văn hóa điể m đế n Trên sở nhữ ng thuộ c tính thự c có củ a TNDL văn hóa điể m đế n, KDL so sánh vớ i tiêu chí xác đị nh đánh giá sứ c hấ p dẫ n củ a mỗ i thuộ c tính tài nguyên đố i vớ i họ (Hu and Ritchie, 1993; Formica and Uysal, 2006; Wei and Zhu, 2014; Wo cộ ng , 2015) Có 18 biế n quan sát đo lư ng nhân tố 3.3.5 Thang đo Độ ng du lị ch củ a khách đế n thăm tài nguyên du lị ch văn hóa điể m đế n Trong nghiên u này, nộ i hàm thang đo độ ng du lị ch củ a khách đế n thăm TNDL văn hóa đư c sử dụ ng sở nghiên u củ a ATLAS, (2004, 2007); Isaac (2008); Csapó (2012); Richards (2009) Có biế n quan sát đo lư ng Độ ng du lị ch củ a khách đế n thăm tài nguyên du lị ch văn hóa điể m đế n 3.3.6 Thang đo kinh nghiệ m du lị ch khứ tạ i điể m đế n Kinh nghiệ m du lị ch khứ tạ i điể m đế n mộ t biế n kiể m soát đánh giá củ a KDL sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa điể m đế n Kinh nghiêm du lị ch khứ đư c tiế p cậ n bằ ng cách đo lư ng số lầ n khách đế n du lị ch tạ i điể m đế n (Kozak, 2007; Pizam and Sussman, 2007, Isaac, 2008) 3.3.7 Đặ c điể m nhân khẩ u họ c củ a khách du lị ch Trong luậ n án này, tác giả xem xét mố i quan hệ kiể m soát củ a độ tuổ i, thu nhậ p trình độ tớ i đánh giá củ a KDL sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa Các thư c đo đư c sử dụ ng trích từ nghiên u củ a Richards (2007); ATLAS (2007) Isaac (2008) 13 CHƯ Ơ NG KẾ T QUẢ NGHIÊN CỨ U 4.1 Kiể m tra thang đo mơ hình nghiên u 4.1.1 Kiể m tra độ tin cậ y củ a thang đo 4.1.1.1 Thang đo Đánh giá củ a KDL mứ c độ quan trọ ng củ a tiêu chí việ c tạ o nên sứ c hấ p dẫ n củ a tài nguyên du lị ch văn hóa điể m đế n Thang đo đánh giá củ a KDL mứ c độ quan trọ ng củ a tiêu chí việ c tạ o nên sứ c hấ p dẫ n củ a tài nguyên du lị ch văn hóa điể m đế n (ký hiệ u: TC) gồ m 18 biế n quan sát đư c đư a vào đo lư ng Kế t phân tích CA = 0.746 04 biế n quan sát bị loạ i bỏ hệ số tư ng quan biế n tổ ng < 0.3 hoặ c CA loạ i biế n > CA ban đầ u 4.1.1.2 Thang đo Đánh giá củ a khách du lị ch sứ c hấ p dẫ n từ thuộ c tính củ a tài nguyên du lị ch văn hóa điể m đế n Đánh giá củ a KDL sứ c hấ p dẫ n từ thuộ c tính củ a TNDL văn hóa điể m đế n (TT) gồ m có 18 biế n quan sát đư c đư a vào đo lư ng Kế t phân tích CA = 0.756 05 biế n quan sát bị loạ i bỏ hệ số tư ng quan biế n tổ ng < 0.3 hoặ c giá trị CA loạ i biế n > CA ban đầ u 4.1.1.3 Thang đo Độ ng du lị ch củ a khách đế n thăm tài nguyên du lị ch văn hóa điể m đế n Độ ng du lị ch củ a khách đế n thăm TNDL văn hóa gồ m có biế n quan sát Kế t phân tích CA = 0.726 Hệ số tư ng quan biế n tổ ng củ a biế n quan sát đề u thỏ a mãn điề u kiệ n lớ n hơ n 0.3 4.1.2 Kiể m tra hiệ u lự c củ a thang đo Phân tích nhân tố khám phá EFA cho thấ y có 08 nhân tố đư c tách từ 03 nhân tố tiề m ẩ n ban đầ u gồ m: • Đánh giá củ a KDL mứ c độ quan trọ ng củ a tiêu chí trừ u tư ng việ c tạ o nên sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa điể m đế n (TCTT): gồ m biế n quan sát nhữ ng tiêu chí mang tính trừ u tư ng, m nhậ n, đánh giá phụ thuộ c vào tâm lý, sở thích cá nhân • Đánh giá củ a KDL mứ c độ quan trọ ng củ a tiêu chí cụ thể việ c tạ o nên sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa điể m đế n (TCCT): gồ m 04 biế n quan sát nhữ ng tiêu chí mang tính cụ thể , có tính phổ qt cao hơ n đánh giá sứ c hấ p dẫ n • Đánh giá củ a KDL mứ c độ quan trọ ng củ a tiêu chí nh quan, bầ u khơng khí việ c tạ o nên sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa điể m đế n (TCCQ): gồ m biế n quan sát 14 • Đánh giá củ a KDL sứ c hấ p dẫ n từ thuộ c tính trừ u tư ng củ a TNDL văn hóa điể m đế n (TTTT): gồ m biế n quan sát • Đánh giá củ a KDL sứ c hấ p dẫ n từ thuộ c tính cụ thể củ a TNDL văn hóa điể m đế n (TTCT): gồ m biế n quan sát • Đánh giá củ a KDL sứ c hấ p dẫ n từ thuộ c tính nh quan, bầ u khơng khí củ a TNDL văn hóa điể m đế n (TTCQ): gồ m biế n quan sát • Độ ng văn hóa củ a khách đế n thăm TNDL văn hóa điể m đế n (ĐCVH): gồ m biế n quan sát • Độ ng tham quan, giả i trí củ a khách đế n thăm TNDL văn hóa điể m đế n (ĐCGT): gồ m biế n quan sát 4.2 Kiể m đị nh ả nh hư ng củ a khoả ng cách văn hóa quố c gia đế n đánh giá củ a khách du lị ch quố c tế sứ c hấ p dẫ n củ a tài nguyên du lị ch văn hóa điể m đế n 4.2.1 Mơ hình nghiên u hiệ u nh KHOẢ NG CÁCH VĂN HÓA QUỐ C GIA H1 Đánh giá củ a KDLQT mứ c độ quan trọ ng củ a tiêu chí sứ c hấ p dẫ n trừ u tư ng củ a TNDL văn hóaở điể mđế n KHOẢ NG CÁCH YẾ U TỐ CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN (CDIDV) Đánh giá củ a KDLQT mứ c độ quan trọ ng củ a tiêu chí sứ c hấ p dẫ n cụ thể củ a TNDL văn hóa điể m đế n H2 KHOẢ NG CÁCH YẾ U TỐ TRÁNH SỰ RỦ I RO (CDUAI) KHOẢ NG CÁCH YẾ U TỐ ĐAM MÊ CÁ NHÂN VÀ KIẾ M SOÁT XÃ HỘ I (CDIND) KHO NG CÁCH Y U T KHO NG CÁCH QUY N L C (CDPDI) Đánh giá củ a KDLQT mứ c độ quan trọ ng củ a tiêu chí sứ c hấ p dẫ n nh quan bầ u khơng khí củ a TNDL văn hóa điể m đế n H3 H4 H5 Đánh giá củ a KDLQT sứ c hấ p dẫ n từ thuộ c tính trừ u tư ng củ a TNDL văn hóa điể m đế n KHOẢ NG CÁCH YẾ U TỐ NAM TÍNH (CDMAS) Đánh giá củ a KDLQT sứ c hấ p dẫ n từ thuộ c tính cụ thể củ a TNDL văn hóa điể m đế n H6 KHOẢ NG CÁCH YẾ U TỐ ĐỊ NH HƯ NG DÀI HẠ N (CDLTO) Đánh giá củ a KDLQT sứ c hấ p dẫ n từ thuộ c tính nh quan bầ u không xung quanh TNDL văn hóa điể m đế n Hình 4.1: Mơ hình nghiên u hiệ u nh Biế n kiể m sốt 15 - Độ ng văn hóa củ a khách du lị ch Độ ng giả i trí củ a khách du lị ch Kinh nghiệ m du lị ch khứ Tuổ i, trình độ , thu nhậ p 4.2.2 Xây dự ng hàm giả đị nh kiể m đị nh giả thuyế t nghiên u 4.2.2.1 Phân tích tư ng quan Ma trậ n hệ số tư ng quan cho biế t mố i quan hệ ả nh hư ng củ a biế n độ c lậ p lên biế n phụ thuộ c thông qua hàm hồ i quy giả đị nh 4.2.2.2 Xây dự ng hàm giả đị nh kiể m đị nh giả thuyế t • Kiể m đị nh hàm hồ i quy TCTT = β + 0.507 CDIDV - 0.112 CDIND – 0.128 CDPDI + 0.155 CDMAS R2 = 0.219 Hệ số Durbin-Watson = 1.194, khơng có tư ng quan chuỗ i bậ c nhấ t Sig củ a kiể m đị nh F = 0.000b < 0.05, cho thấ y mơ hình xây dự ng phù hợ p vớ i tổ ng thể , liệ u sử dụ ng đư c, VIF đề u < 3, khơng có tự tư ng quan Mơ hình có ý nghĩa rằ ng yế u tố : CDIDV, CDIND, CDPDI, CDMAS có ả nh hư ng 21.9 % tớ i TCTT • Kiể m đị nh hàm hồ i quy TCCQ = β + 0.496CDIDV - 0.082CDUAI + 0.007CDIND 0.156CDPDI + 0.094CDLTO R2 = 0.178; Hệ số Durbin-Watson = 1.317 khơng có tư ng quan chuỗ i bậ c nhấ t Sig củ a kiể m đị nh F = 0.000b < 0.05, mơ hình xây dự ng phù hợ p vớ i tổ ng thể , liệ u sử dụ ng đư c, VIF đề u < nên tự tư ng quan Mơ hình có ý nghĩa rằ ng yế u tố : CDIDV, CDPDI, CDLTO có ả nh hư ng 17.8% tớ i TCCQ • Kiể m đị nh hàm hồ i quy TTTT=β 0-0.849CDIDV-0.186CDUAI– 0.316CDMAS+0.128CDPDI R2 = 0.714; Hệ số Durbin-Watson = 1.511 khơng có tư ng quan chuỗ i bậ c nhấ t Sig củ a kiể m đị nh F = 0.000b < 0.05, mơ hình xây dự ng phù hợ p vớ i tổ ng thể , liệ u sử dụ ng đư c, VIF đề u < nên khơng có tự tư ng quan.Mơ hình có ý nghĩa rằ ng yế u tố : CDIDV, CDUAI, CDMAS, CDPDI có ả nh hư ng 71.4.8% tớ i DGTT • Kiể m đị nh hàm hồ i quy 16 TTCT = β – 0.178 CDIDV - 0.109 CDMAS + 0.339 CDLTO R2 = 0.207; Hệ số Durbin-Watson = 2.127 tư ng quan chuỗ i bậ c nhấ t Sig củ a kiể m đị nh F = 0.000b < 0.05, cho thấ y mơ hình xây dự ng phù hợ p vớ i tổ ng thể , liệ u sử dụ ng đư c, VIF đề u < nên khơng có tự tư ng quan Mơ hình có ý nghĩa rằ ng yế u tố : CDIDV, CDMAS, CDLTO có ả nh hư ng 20.7.8% tớ i TTCT • Hàm hồ i quy giả đị nh thứ năm: TTCQ = β - 0.092 CDIDV + 0.113 CDLTO R2 = 0.02; Durbin-Watson = 1.449 khơng có tư ng quan chuỗ i bậ c nhấ t Sig củ a kiể m đị nh F = 0.000b < 0.05, cho thấ y mơ hình xây dự ng phù hợ p vớ i tổ ng thể , liệ u sử dụ ng đư c, VIF đề u < nên tự tư ng quan Mơ hình có ý nghĩa rằ ng khoả ng cách văn hóa quố c gia có ả nh hư ng khơng đáng kể (2%) tớ i TTCQ có hai yế u tố CDIDV, CDLTO có ả nh hư ng 4.2.3 Tổ ng hợ p kế t kiể m đị nh giả thuyế t nghiên u Bả ng 4.22 Tổ ng hợ p kế t kiể m đị nh giả thuyế t nghiên u Yế u tố Đánh giá mứ c độ quan trọ ng Đánh giá sứ c hấ p dẫ n từ củ a tiêu chí việ c tạ o thuộ c tính củ a tài nguyên du nên sứ c hấ p dẫ n TCTT TCCT TCCQ lị ch văn hóa TTTT TTCT TTCQ CDIDV + + CDUAI 0 0 CDIND + 0 CDPDI + 0 CDMAS + 0 CDLTO 0 + + + Ả nh hư ng Không tổ ng thể củ a 21.9% ả nh 17.8% 71.4% 20.7% 2.0% CD hư ng Ghi chú: (+): ả nh hư ng thuậ n chiề u; (-) ả nh hư ng nghị ch chiề u; (0): không ả nh hư ng Nguồ n: Tổ ng hợ p từ kế t nghiên u củ a tác giả 17 4.2.4 Ả nh hư ng kiể m soát củ a yế u tố đặ c điể m cá nhân tớ i đánh giá củ a khách du lị ch sứ c hấ p dẫ n củ a tài nguyên du lị ch văn hóa điể m đế n Bả ng 4.24 Kế t phân tích ả nh hư ng củ a yế u tố cá nhân đế n đánh giá củ a khách du lị ch sứ c hấ p dẫ n củ a tài nguyên du lị ch văn hóa điể m đế n Yế u tố Đánh giá mứ c độ quan trọ ng củ a tiêu chí việ c tạ o nên sứ c hấ p dẫ n TCC TCTT TCCT Q Đánh giá sứ c hấ p dẫ n từ thuộ c tính củ a tài nguyên du lị ch văn hóa TTTT TTCT TTCQ Độ ng VH 0 0 Độ ng GT 0 + KNDL 0 + + Độ tuổ i + 0 Trình độ 0 + Thu nhậ p + + Ghi chú: (+): ả nh hư ng kiể m soát thuậ n chiề u; (-) ả nh hư ng kiể m sốt nghị ch chiề u; (0): khơng ả nh hư ng kiể m soát Nguồ n: Tổ ng hợ p từ kế t nghiên u củ a tác giả CHƯ Ơ NG THẢ O LUẬ N KẾ T QUẢ NGHIÊN CỨ U VÀ GỢ I Ý ĐỐ I VỚ I PHÁT TRIỂ N DU LỊ CH DỰ A VÀO TÀI NGUYÊN VĂN HÓA VIỆ T NAM 5.1 Thả o luậ n kế t nghiên u lý luậ n Bằ ng cách sử dụ ng kế t hợ p tiế p cậ n đị nh tính (phỏ ng vấ n chuyên gia) đị nh lư ng (điề u tra bả ng hỏ i) nhằ m kiể m đị nh giả thuyế t mơ hình nghiên u, đề tài đạ t đư c kế t lý luậ n sau: • Xác đị nh đư c thuộ c tính nhằ m đo lư ng sứ c hấ p dẫ n củ a tài nguyên du lị ch văn hóa điể m đế n qua đánh giá củ a KDL phù hợ p vớ i mụ c đích nghiên u có ý nghĩa bố i nh nghiên u củ a đề tài 18 Từ điề u nh, bổ sung biế n số đo lư ng sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa, luậ n án khẳ ng đị nh q trình KDL xác đị nh tiêu chí đánh giá sứ c hấ p dẫ n từ thuộ c tính củ a TNDL văn hóa điể m đế n trình độ ng, thay đổ i dự a vào đặ c thù củ a điể m đế n, củ a chuyế n • Khám phá xu hư ng phân đị nh rõ nhân tố đánh giá sứ c hấ p dẫ n từ TNDL văn hóa củ a KDL quố c tế Kế t phân tích củ a đề tài xác đị nh rõ nhân tố đo lư ng đánh giá củ a KDL quố c tế sứ c hấ p dẫ n từ thuộ c tính trừ u tư ng - sứ c hấ p dẫ n từ thuộ c tính cụ thể - sứ c hấ p dẫ n từ thuộ c tính nh quan, bầ u khơng khí củ a TNDL văn hóa Đây đóng góp có ý nghĩa củ a luậ n án bở i lẽ việ c phân đị nh rõ nhân tố phù hợ p cầ n thiế t để giả i thích rõ hành vi tiêu dùng củ a KDL văn hóa có rấ t nhiề u thay đổ i so vớ i trư c • Xác đị nh đư c rõ chiề u hư ng mứ c độ ả nh hư ng củ a mỗ i yế u tố khoả ng cách văn hóa quố c gia theo mơ hình củ a Hofstede (2010), phư ng pháp củ a Jackson (2001) tớ i từ ng nhân tố đo lư ng sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa qua đánh giá củ a KDL Kế t giúp giả i thích sâu hơ n đặ c điể m hành vi củ a KDL đố i vớ i TNDL văn hóa Nhữ ng đóng góp nêu củ a luậ n án có ý nghĩa hế t sứ c quan trọ ng mặ t khoa họ c, giúp bổ sung hiể u biế t sâu sắ c hơ n ả nh hư ng củ a khoả ng cách văn hóa quố c gia tớ i sở thích, nhậ n thứ c hành vi ngư i tiêu dùng du lị ch quố c tế 5.2 Thả o luậ n kế t nghiên u đánh giá củ a KDL quố c tế sứ c hấ p dẫ n củ a tài nguyên du lị ch văn hóa Việ t Nam • Việ c đề tài sử dụ ng số Hofstede công thứ c củ a Jackson nhằ m xác đị nh ả nh hư ng củ a khoả ng cách văn hóa quố c gia tớ i tiêu chí đánh giá củ a KDL sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa đóng góp mộ t kế t có ý nghĩa thự c tiễ n đố i vớ i phát triể n củ a du lị ch văn hóa Việ t Nam, giúp hiể u rõ hơ n ả nh hư ng củ a khác biệ t văn hóa tớ i hành vi củ a ngư i tiêu dùng DL quố c tế tớ i Việ t Nam • Luậ n án tổ ng hợ p xác đị nh đư c thuộ c tính đo lư ng sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa đánh giá củ a KDL, phù hợ p vớ i bố i 19 nh Việ t Nam Kế t sở để nhà nghiên u thị trư ng sử dụ ng làm cho nhiệ m vụ nghiên u • Kế t củ a luậ n án cho thấ y xế p hạ ng củ a KDL mứ c độ quan trọ ng củ a tiêu chí đánh giá mứ c độ hấ p dẫ n từ thuộ c tính củ a TNDL văn hóa Việ t Nam Đây mộ t đóng góp rấ t quan trọ ng củ a luậ n án, giúp nhà n lý, doanh nghiệ p du lị ch hiể u rõ hơ n đặ c điể m sở thích, nhu cầ u, m nhậ n đánh giá củ a KDL quố c tế TNDL văn hóa đế n du lị ch Việ t Nam Sự hiể u biế t giúp cho việ c xây dự ng nộ i dung ng bá, giớ i thiệ u điể m đế n, tài nguyên thiế t kế chư ng trình trả i nghiệ m tạ i điể m đế n phù hợ p vớ i sở thích, tiêu chí củ a KDL 5.3 Đề xuấ t mộ t số nộ i dung phát triể n du lị ch dự a vào tài nguyên du lị ch văn hóa Việ t Nam 5.3.1 Khái quát du lị ch văn hóa tài nguyên du lị ch văn hóa Việ t Nam 5.3.2 Mộ t số gợ i ý đố i vớ i phát triể n du lị ch dự a vào tài nguyên du lị ch văn hóa Việ t Nam 5.3.2.1 Gợ i ý đố i vớ i quan n lý nhà nư c du lị ch văn hóa Từ kế t nghiên u nhữ ng phân tích đặ c điể m phát triể n du lị ch văn hóa Việ t Nam, tác giả xin nêu mộ t số gợ i ý đố i vớ i phát triể n du lị ch dự a vào TNDL văn hóa Việ t Nam sau: Thứ nhấ t, xác đị nh rõ mụ c đích, sách mụ c tiêu n lý nhà nư c du lị ch văn hóa Thứ hai, đặ t mụ c tiêu khơi phụ c, bả o tồ n giá trị TNDL văn hóa trọ ng tâm, hàng đầ u đị nh hư ng, chiế n lư c phát triể n du lị ch dự a vào TNDL văn hóa củ a Việ t Nam Thứ ba, nâng cao vai trò trách nhiệ m tham gia củ a bên liên quan, đặ c biệ t cộ ng đồ ng đị a phư ng phát triể n du lị ch theo đị nh hư ng bề n vữ ng Thứ tư , trọ ng công tác nghiên u thị trư ng KDL văn hóa; xác đị nh nhữ ng đặ c điể m bả n củ a từ ng thị trư ng từ xây dự ng triể n khai thự c hiệ n chiế n lư c, sách phù hợ p khai thác có hiệ u , lâu dài thị trư ng mụ c tiêu 5.3.2.2 Gợ i ý đố i vớ i nhà kinh doanh du lị ch Từ kế t nghiên u củ a đề tài, tác giả xin đề xuấ t mộ t vài gợ i ý 20 đố i vớ i nhà kinh doanh du lị ch sau: Thứ nhấ t, cầ n trọ ng tớ i công tác nghiên u thị trư ng KDL văn hóa để hiể u biế t rõ đặ c điể m hành vi củ a từ ng thị trư ng KDL văn hóa đế n Việ t Nam; Thứ hai, đa ng hóa hình thứ c tham quan, trả i nghiệ m củ a khách TNDL văn hóa; thiế t kế sả n phẩ m phù hợ p vớ i đặ c điể m hành vi tiêu dùng củ a khách hàng mụ c tiêu mà doanh nghiệ p hư ng tớ i Thứ ba, đặ t mụ c tiêu nâng cao chấ t lư ng nguồ n nhân lự c mộ t mụ c tiêu trọ ng tâm bở i yế u tố bả n tạ o cho KDL nhữ ng trả i nghiệ m hài lòng từ góp phầ n gia tăng sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL, củ a điể m đế n du lị ch Việ t Nam Thứ tư , nâng cao tinh thầ n trách nhiệ m củ a doanh nghiệ p nhằ m gắ n kế t mụ c tiêu kinh tế vớ i bả o tồ n, phát huy giá trị củ a tài nguyên văn hóa hư ng tớ i phát triể n bề n vữ ng 5.4 Hạ n chế đề xuấ t hư ng nghiên u tiế p theo 5.3.3 Hạ n chế củ a mơ hình đo lư ng khoả ng cách văn hóa quố c gia 5.3.4 Hạ n chế sử dụ ng thang đo phư ng pháp đo lư ng đánh giá củ a khách du lị ch sứ c hấ p dẫ n củ a tài nguyên du lị ch văn hóa điể m đế n xác đị nh sứ c hấ p dẫ n củ a nhữ ng loạ i tài nguyên du lị ch văn hóa cụ thể 21 KẾ T LUẬ N Mơ hình nghiên u củ a luậ n án dự a nề n tả ng lý thuyế t số đo lư ng văn hóa quố c gia củ a Hofstede (2010), kế t hợ p vớ i trình tâm lý củ a cá nhân xác đị nh sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL nhằ m mụ c tiêu khám phá mố i quan hệ ả nh hư ng củ a khoả ng cách văn hóa quố c gia đố i vớ i việ c xác đị nh tiêu chí đánh giá củ a KDL quố c tế sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa điể m đế n • Để đạ t đư c mụ c tiêu trên, luậ n án thự c hiệ n nhữ ng nhiệ m vụ nghiên u là: Tổ ng hợ p, điề u nh nhân tố phư ng pháp đo lư ng sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa qua tiêu chí đánh giá củ a KDL làm sở cho việ c kiể m đị nh mố i quan hệ giữ a nhân tố mơ hình nghiên u Kiể m đị nh ả nh hư ng từ khoả ng cách củ a yế u tố văn hóa quố c gia theo lý thuyế t Hofstede phư ng pháp củ a Jackson (2001) tớ i đánh giá củ a KDL quố c tế sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa điể m đế n Kiể m đị nh ả nh hư ng kiể m soát củ a yế u tố cá nhân KDL bao gồ m độ tuổ i, trình độ , thu nhậ p, kinh nghiệ m khứ điể m đế n độ ng du lị ch củ a khách tớ i đánh giá củ a KDL quố c tế sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa điể m đế n • Nhữ ng kế t đóng góp củ a luậ n án Bằ ng việ c sử dụ ng kế t hợ p nghiên u đị nh tính (phỏ ng vấ n chuyên gia) nghiên u đị nh lư ng (điề u tra bằ ng bả ng hỏ i), luậ n án cho thấ y mộ t số điể m mớ i ý nghĩa lý luậ n thự c tiễ n sau: + Kế t đóng góp mặ t lý luậ n (1) Luậ n án lự a chọ n đư c cách tiế p cậ n xác đị nh tiêu chí thuộ c tính đo lư ng sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa điể m đế n qua đánh giá củ a KDL quố c tế phù hợ p vớ i mụ c đích nghiên u có ý nghĩa bố i nh nghiên u củ a đề tài Từ đây, kế t phân tích cho thấ y khám phá thú vị độ ng, thay đổ i phù hợ p vớ i bố i nh, đặ c trư ng củ a điể m đế n KDL quố c tế xác đị nh mứ c độ quan trọ ng củ a tiêu chí đánh giá sứ c hấ p dẫ n từ thuộ c tính củ a TNDL văn hóa điể m đế n cụ thể Sự bổ sung, điề u nh tiêu chí thuộ c tính củ a TNDL văn hóa kế t luậ n nêu đư c xem mộ t 22 đóng góp mớ i củ a luậ n án bở i điề u chư a đư c nhắ c đế n nghiên u trư c (2) Luậ n án phát triể n đư c nhân tố đo lư ng sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa qua đánh giá củ a KDL quố c tế Việ c phân đị nh rõ nhóm nhân tố sứ c hấ p dẫ n mang tính trừ u tư ng, sứ c hấ p dẫ n mang tính cụ thể sứ c hấ p dẫ n mang tính nh quan, bầ u khơng khí củ a TNDL văn hóa điể m đế n tạ o hiể u biế t rõ hơ n đặ c điể m sở thích, nhu cầ u củ a KDL quố c tế Kêt phù hợ p cầ n thiế t để giả i thích sâu sắ c hành vi tiêu dùng củ a KDL văn hóa có rấ t nhiề u thay đổ i so vớ i trư c Đặ c biệ t, luậ n án này, khám phá mớ i nhân tố có liên quan đế n nhóm thuộ c tính hấ p dẫ n: Cụ thể – Trừ u tư ng – Cả nh quan củ a TNDL văn hóa sở cầ n thiế t để tác giả thự c hiệ n kiể m đị nh mố i quan hệ củ a khoả ng cách văn hóa quố c gia đế n việ c xác đị nh tiêu chí đánh giá củ a KDL quố c tế sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa điể m đế n (3) Luậ n án xác đị nh đư c chi tiế t ả nh hư ng củ a mỗ i yế u tố khoả ng cách văn hóa quố c gia theo mơ hình củ a Hofstede (2010) tớ i đánh giá củ a KDL quố c tế sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa điể m đế n Nhữ ng kế t phân tích cho thấ y chiề u hư ng mứ c độ ả nh hư ng củ a từ ng yế u tố khoả ng cách văn hóa (Chủ nghĩa cá nhân, Tránh rủ i ro, Thể hiệ n đam mê cá nhân, Nam tính, Đị nh hư ng dài hạ n, Khoả ng cách quyề n lự c) tớ i đánh giá củ a KDL sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa rấ t khác điề u có nhữ ng điể m khác biệ t so vớ i nghiên u trư c (4) Luậ n án xác đị nh rõ mỗ i nhân tố sứ c hấ p dẫ n củ a tài nguyên du lị ch văn hóa qua đánh giá củ a KDL quố c tế chị u ả nh hư ng khác bở i khoả ng cách văn hóa quố c gia Nhữ ng kế t đóng góp nêu sở để nhà nghiên u thị trư ng hiể u rõ hơ n đặ c điể m sở thích, hành vi củ a KDL quố c tế , từ ứ ng dụ ng phân tích thị trư ng, xây dự ng chiế n lư c tiế p thị điể m đế n, giớ i thiệ u sả n phẩ m phù hợ p vớ i mỗ i thị trư ng khác Từ việ c xác đị nh đư c rõ mố i quan hệ củ a khoả ng cách văn hóa quố c gia vớ i từ ng nhân tố đo lư ng sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa điể m đế n, nhà n lý điể m đế n, kinh doanh du lị ch có sở tố t 23 hơ n cho việ c xây dự ng hình ả nh điể m đế n hay ng bá hình du lị ch văn hóa củ a quố c gia phù hợ p vớ i mỗ i thị trư ng + Kế t đóng góp mặ t thự c tiễ n Luậ n án sử dụ ng số Hofstede công thứ c củ a Jackson (2001) nhằ m xác đị nh ả nh hư ng củ a khoả ng cách văn hóa quố c gia tớ i đánh giá củ a KDL quố c tế sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa đóng góp mộ t kế t nghiên u mớ i mẻ đố i vớ i phát triể n thự c tiễ n củ a DLVH Việ t Nam Kế t nghiên u củ a luậ n án mộ t nguồ n liệ u cầ n thiế t hỗ trợ quan n lý nhà nư c xây dự ng sách, đị nh hư ng phù hợ p vớ i thị trư ng KDL Luậ n án tổ ng hợ p xác đị nh đư c thuộ c tính nhằ m đo lư ng sứ c hấ p dẫ n củ a TNDL văn hóa đánh giá củ a KDL quố c tế , phù hợ p vớ i bố i nh Việ t Nam Kế t mộ t đóng góp có ý nghĩa rấ t lớ n mặ t thự c tiễ n bở i lẽ sở để nhà nghiên u thị trư ng sử dụ ng làm cho nhiệ m vụ nghiên u củ a Kế t điề u tra giúp tác giả xế p hạ ng mứ c độ quan trọ ng củ a tiêu chí đánh giá củ a KDL quố c tế sứ c hấ p dẫ n từ mỗ i thuộ c tính củ a TNDL văn hóa Việ t Nam Điề u giúp hiể u rõ hơ n sở thích, nhậ n đị nh củ a KDL quố c tế đố i vớ i sứ c hấ p dẫ n củ a điể m đế n Việ t Nam, làm sở tham khả o cho doanh nghiệ p lữ hành đa ng hóa sả n phẩ m du lị ch văn hóa, quan n lý thự c hiệ n quy hoạ ch du lị ch văn hóa 24 ... khoả ng cách văn hóa quố c gia tớ i đánh giá củ a khách du lị ch quố c tế sứ c hấ p dẫ n củ a tài nguyên du lị ch văn hóa: nghiên u Việ t Nam làm luậ n án tiế n sĩ chuyên ngành Kinh tế Du lị ch... cộ ng , 2009…) 2.2 Khoả ng cách văn hóa quố c gia 2.2.1 Văn hóa quố c gia khác biệ t văn hóa quố c gia 2.2.2 Khoả ng cách văn hóa quố c gia Khoả ng cách văn hóa quố c gia (National Cultural Distance)... a tài nguyên du lị ch văn hóa Sứ c hấ p dẫ n củ a tài nguyên du lị ch văn hóa đư ợ c hiể u thuộ c tính củ a tài nguyên văn hóa điể m đế n phù hợ p vớ i nhữ ng tiêu chí, sở thích củ a khách du
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của khoảng cách văn hóa quốc gia tới đánh giá của khách du lịch quốc tế về sức hấp dẫn của tài nguyên du lịch văn hóa nghiên cứu ở việt nam (tt) , Ảnh hưởng của khoảng cách văn hóa quốc gia tới đánh giá của khách du lịch quốc tế về sức hấp dẫn của tài nguyên du lịch văn hóa nghiên cứu ở việt nam (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn