Giáo án GDCD lớp 8 TUẦN 1 BÀI 1 TÔN TRỌNG LẼ PHẢI

12 68 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2018, 21:32

Giáo án GDCD lớp 8 TUẦN 1 BÀI 1 TÔN TRỌNG LẼ PHẢII. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học xong bài này, học sinh cần:1. Kiến thức: Học sinh hiểu thế nào là tôn trọng lẽ phải, những biểu hiện của tôn trọng lẽ phải. Học sinh nhận thức được vì sao mọi người cần tôn trọng lẽ phải 2. Kĩ năng: Học sinh có thói quen biết tự kiểm tra hành vi của mình để rèn luyện bản thân biết tự tôn trọng lẽ phải3. Thái độ: Biết phân biệt các hành vi thể hiện sự tôn trọng lẽ phải và không tôn trọng lẽ phải trong cuộc sống. Học tập gương của những người biết tôn trọng lẽ phải và phê phán những hành vi thiếu tôn trọng lẽ phảiII. CÁC NĂNG LỰC HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN Ở HỌC SINH: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, Năng lực giải quyết vấn đề, Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin. Năng lực quản lý và phát triển bản thân, Năng lực tư duy và phê phán.III. PHƯƠNG PHÁP Kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng: Nêu vấn đề tổ chức thảo luận theo từng nhóm Kết hợp phương pháp đàm thoại với giảng giảiIV. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: GV: Tranh ảnh, sách giáo khoa; giáo án. Tư liệu tấm gương tôn trọng lẽ phải.... Học sinh: Giấy khổ rộng, bút dạ. Sưu tầm chuyện, đoạn thơ, ca dao, tục ngữ.V. TỔ CHỨC DẠY HỌC Giáo án: GDCD lớp Tuần:1 Tiết : Ngày soạn: 15/8/2018 Ngày dạy: …………… Bài 1: TÔN TRỌNG LẼ PHẢI I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học xong này, học sinh cần: Kiến thức: - Học sinh hiểu tôn trọng lẽ phải, biểu tôn trọng lẽ phải - Học sinh nhận thức người cần tơn trọng lẽ phải Kĩ năng: - Học sinh có thói quen biết tự kiểm tra hành vi để rèn luyện thân biết tự tôn trọng lẽ phải Thái độ: - Biết phân biệt hành vi thể tôn trọng lẽ phải không tôn trọng lẽ phải sống - Học tập gương người biết tôn trọng lẽ phải phê phán hành vi thiếu tôn trọng lẽ phải II CÁC NĂNG LỰC HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN Ở HỌC SINH: - Năng lực tự học, lực giao tiếp hợp tác, Năng lực giải vấn đề, Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin Năng lực quản lý phát triển thân, Năng lực tư phê phán III PHƯƠNG PHÁP/ Kĩ thuật dạy học tích cực sử dụng: - Nêu vấn đề tổ chức thảo luận theo nhóm - Kết hợp phương pháp đàm thoại với giảng giải IV PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: - Tranh ảnh, sách giáo khoa; giáo án Năm học 2018 - 2019 Page Giáo án: GDCD lớp - Tư liệu gương tôn trọng lẽ phải - Học sinh: - Giấy khổ rộng, bút - Sưu tầm chuyện, đoạn thơ, ca dao, tục ngữ V TỔ CHỨC DẠY HỌC Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung học Khởi động: * Mục tiêu: Kích thích hs tự tìm hiểu xem em biết tơn trọng lẽ phải - Rèn luyện lực tư phê phán cho hs * Cách tiến hành: - b1: Gv cho học sinh đóng vai tình (nhiệm vụ đc gv giao cho hs từ tiết học trước): + Tình : Lên xe bus có cụ già tìm chỗ ngồi ? Là người xe bus, e làm gì? - b2: Hs đóng tình theo dõi - b3: 2,3 hs trả lời Lớp nx, bổ sung (nếu có) - b4: Gv chốt: Dẫn dắt vào Năm học 2018 - 2019 Page Giáo án: GDCD lớp Hoạt động hình thành kiến thức: * Mục tiêu: - Hs hiểu lẽ phải - Học sinh hiểu tôn trọng lẽ phải, biểu tôn trọng lẽ phải - Học sinh nhận thức người cần tôn trọng lẽ phải - Rèn luyện lực tư phê phán, lực tự học, giải vấn đề, hợp tác cho hs *Cách tiến hành a Hướng dẫn hs tìm hiểu chất nội dung I Đặt vấn đề tôn trọng lẽ phải qua mục Đặt vấn đề Truyện đọc: “Quan tuần - b1: Gv yêu cầu hs đọc phần I Đặt vấn đề phủ” sách giáo khoa, thảo luận theo nhóm Gói câu hỏi số 1: Nhóm + 2: Em có nhận xét việc làm quan tuần phủ Nguyễn Quan Bích câu chuyện ? Nhóm + 4: Trong tranh luận, có bạn đưa ý kiến bị đa số bạn khác phản đối thấy ý kiến em xử nào? Nhóm +6: Nếu biết bạn quay cóp kiểm tra em làm ? - b2: Từng học sinh có ý kiến, nhóm trưởng tập hợp ý kiến bạn nhóm - b3: Đại diện nhóm trình bày báo cáo kết làm việc - b4: GV: chốt lại ý câu, bổ sung, rút ý b Thảo luận tìm hiểu lẽ phải? Biểu hành vi tôn trọng lẽ phải không tôn Năm học 2018 - 2019 II NỘI DUNG BÀI HỌC: Khái niệm: Lẽ phải điều coi đắn phù hợp với đạo lý Page Giáo án: GDCD lớp trọng lẽ phải sống ngày lợi ích chung xã hội - b1: Gv nêu tình huống: + Vi phạm luật giao thơng đường + Vi phạm nội qui quan trường học + Làm trái qui định pháp luật + " Gió chiều che chiều ấy, dĩ hồ vi q " ? Theo em trường hợp hành động coi đắn phù hợp ? Vì ? - b2: hs theo dõi tình suy nghĩ câu trả lời - b3: Hs đưa ý kiến cá nhân - b4: GV phân tích, định hướng kiến thức: phân biệt Ý nghĩa: Tôn trọng lẽ phải tôn trọng lẽ phải không tôn trọng lẽ phải công nhận ủng hộ, tuân c Hoạt động cá nhân tìm hiểu ý nghĩa cách rèn theo bảo vệ điều luyện tôn trọng lẽ phải đắn, biết điều chỉnh - b1: Gv gọi hs trả lời: suy nghĩ hành vi ?Tơn trọng lẽ phải giúp ta điều gì? theo hướng tích cực ?Gv cho hs gọi tên bp rèn luyện tôn trọng lẽ phải Cách rèn luyện: thơng qua hình ảnh Giúp người có cách ứng - b2: Hs trả lời cá nhân, theo dõi hình ảnh xử phù hợp, làm lành mạnh - b3: hs trả lời Các hs khác nhận xét bổ sung ý mối quan hệ xã hội - b4: giáo viên tổng kết lại Hoạt động luyện tập III BÀI TẬP * Mục tiêu: - Hs củng cố biết tơn Đáp án c trọng lẽ phải Chọn cách ứng xử c - Rèn cho hs lực tự học, lực giải vấn đề a, c, e * Cách tiến hành: - b1: Gv tổ chức cho hs làm tập 1, 2,3 (trong sgk) - b2: hs nghiên cứu đề Năm học 2018 - 2019 Page Giáo án: GDCD lớp - b3: Hs làm tập, trả lời - b4: Gv xác hóa đáp án: Vận dụng: * Mục tiêu: - Tạo hội cho học sinh vận dụng kiến thức kĩ có vào tình huống, bối cảnh - vận dụng vào thực tế đời sống - Rèn luyện NL tự học, NL giải vấn đề sáng tạo, NL công nghệ, NL công dân, NL tự quản lý phát triển thân * Cách tiến hành: - b1: Gv nêu yêu cầu : + học sinh tự liên hệ, ngày, em thực việc tôn trọng lẽ phải tới trường chưa? Cách khắc phục hành vi việc làm chưa tốt? + hs nhận diện xung quanh: Nhận xét việc thực tôn trọng lẽ phải bạn lớp em người thân gđ em? động - b4: Gv định hướng hs: Mở rộng * Mục tiêu: - Củng cố học, kiểm tra khả vận dụng kiến thức học để giải tình thực tiễn - Rèn luyện NL tự học, NL giải vấn đề sáng tạo, NL công nghệ, NL công dân, NL tự quản lý phát triển thân * Cách thức tiến hành: - Gv yêu cầu : + học sinh tự đưa giải pháp để Năm học 2018 - 2019 Page Giáo án: GDCD lớp thực tôn trọng lẽ phải + hs tìm câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn tôn trọng lẽ phải * RÚT KINH NGHIỆM: Ngày tháng .năm BGH kí duyệt : Năm học 2018 - 2019 Page Giáo án: GDCD lớp Năm học 2018 - 2019 Page Giáo án: GDCD lớp Năm học 2018 - 2019 Page Giáo án: GDCD lớp Năm học 2018 - 2019 Page Giáo án: GDCD lớp Năm học 2018 - 2019 Page 10 Giáo án: GDCD lớp Năm học 2018 - 2019 Page 11 Giáo án: GDCD lớp Năm học 2018 - 2019 Page 12 ... 2 019 Page Giáo án: GDCD lớp Năm học 20 18 - 2 019 Page Giáo án: GDCD lớp Năm học 20 18 - 2 019 Page Giáo án: GDCD lớp Năm học 20 18 - 2 019 Page Giáo án: GDCD lớp Năm học 20 18 - 2 019 Page 10 Giáo án: ... tìm hiểu lẽ phải? Biểu hành vi tôn trọng lẽ phải không tôn Năm học 20 18 - 2 019 II NỘI DUNG BÀI HỌC: Khái niệm: Lẽ phải điều coi đắn phù hợp với đạo lý Page Giáo án: GDCD lớp trọng lẽ phải sống... biệt Ý nghĩa: Tôn trọng lẽ phải tôn trọng lẽ phải không tôn trọng lẽ phải công nhận ủng hộ, tuân c Hoạt động cá nhân tìm hiểu ý nghĩa cách rèn theo bảo vệ điều luyện tôn trọng lẽ phải đắn, biết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án GDCD lớp 8 TUẦN 1 BÀI 1 TÔN TRỌNG LẼ PHẢI, Giáo án GDCD lớp 8 TUẦN 1 BÀI 1 TÔN TRỌNG LẼ PHẢI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn