Khảo sát ảnh hưởng thành phần môi trường lỏng đến sự phát triển hệ sợi và hàm lƣợng cordycepin của nấm đông trùng hạ thảo cordyceps militaris

64 74 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2018, 16:54

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Tên đề tài: KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG THÀNH PHẦN MÔI TRƢỜNG LỎNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN HỆ SỢI HÀM LƢỢNG CORDYCEPIN CỦA NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO CORDYCEPS MILITARIS KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Cơng nghệ Sinh học Khoa : CNSH-CNTP Khóa học : 2013-2017 Thái Nguyên, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Tên đề tài: KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG THÀNH PHẦN MÔI TRƢỜNG LỎNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN HỆ SỢI HÀM LƢỢNG CORDYCEPIN CỦA NẤM ĐƠNG TRÙNG HẠ THẢO CORDYCEPS MILITARIS KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Công nghệ Sinh học Khoa : CNSH-CNTP Lớp : 45-CNSH Khóa học : 2013-2017 Giảng viên hƣớng dẫn : TS Dƣơng Văn Cƣờng : ThS Đỗ Tuấn Bách Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Đƣợc đồng ý Ban Giám hiệu nhà trƣờng, Ban Chủ nhiệm khoa Công nghệ Sinh học Công nghệ Thực phẩm, thời gian thực tập em tiến hành thực đề tài: “Khảo sát ảnh hƣởng thành phần môi trƣờng lỏng đến phát triển hệ sợi hàm lƣợng cordycepin nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris” Kết thúc thời gian thực tập Bộ môn Sinh học phân tử - Viện Khoa học sống – Đại học Thái Nguyên, đến em hoàn thành đề tài tốt nghiệp Để đạt đƣợc kết nhƣ ngày hôm nay, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm Khoa Công nghệ Sinh học Công nghệ Thực phẩm thầy cô giáo Khoa tạo điều kiện tốt cho em suốt thời gian thực tập Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo TS Dƣơng Văn Cƣờng, ThS Đỗ Tuấn Bách, ThS Ma Thị Trang KS Vũ Hồi Nam tận tình bảo, giúp đỡ hƣớng dẫn em thời gian thực đề tài Cuối em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, ngƣời bên cạnh động viên giúp đỡ em suốt thời gian vừa qua Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2017 Sinh viên Nguyễn Thị Hải Yến ii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Bậc phân loại nấm Bảng 2.2: Một số ký chủ nấm Cordyceps militaris Bảng 2.3: Các hoạt chất Cordyceps Bảng 2.4: So sánh phƣơng pháp nuôi cấy nấm C miltaris môi trƣờng lỏng môi trƣờng rắn 15 Bảng 3.1: Thiết bị, dụng cụ, hóa chất sử dụng nghiên cứu 19 Bảng 3.2: Nghiên cứu ảnh hƣởng thành phần môi trƣờng lỏng đến tăng sinh hệ sợi hàm lƣợng cordycepin 212 Bảng 4.1: Kết nghiên cứu ảnh hƣởng thành phần môi trƣờng lỏng đến phát triển hệ sợi hàm lƣợng cordycepin hệ sợi 28 Bảng 4.2: Kết nghiên cứu ảnh hƣởng thành phần môi trƣờng lỏng đến hàm lƣợng cordycepin dịch lỏng 30 Bảng 4.3: Tổng hàm lƣợng cordycepin đạt đƣợc bình ni cấy cơng thức mơi trƣờng khác 31 Bảng 4.4: Kết nghiên cứu ảnh hƣởng độ pH môi trƣờng lỏng đến sinh trƣởng hệ sợi hàm lƣợng cordycepin hệ sợi 33 Bảng 4.5: Kết nghiên cứu ảnh hƣởng độ pH môi trƣờng lỏng đến hình thành cordycepin dịch lỏng 36 Bảng 4.6: Tổng hàm lƣợng cordycepin bình ni cấy nồng độ pH khác 37 Bảng 4.7: Các kết nghiên cứu nuôi cấy nấm ĐTHT môi trƣờng rắn 37 Bảng 4.8: Các kết nghiên cứu nuôi cấy nấm ĐTHT môi trƣờng lỏng 39 iii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Nấm Cordyceps militaris Hình 2.2: Các dạng bào tử chu trình sống nấm Hình 2.3: Cơng thức hóa học cordycepin adenosine 12 Hình 4.1 Bình giống sau 10 ngày nuôi cấy công thức môi trƣờng khác 27 Hình 4.2: Hàm lƣợng cordycepin hệ sợi công thức môi trƣờng lỏng 29 Hình 4.3: Hàm lƣợng cordycepin dịch lỏng bình công thức môi trƣờng lỏng 30 Hình 4.4: Bình giống sau 10 ngày nuôi cấy nồng độ pH khác 32 Hình 4.5: Khối lƣợng hệ sợi nồng độ pH khác 33 Hình 4.6: Hàm lƣợng cordycepin hệ sợi nồng độ pH khác 34 Hình 4.7: Tổng hàm lƣợng cordycepin hệ sợi nồng độ pH khác 35 Hình 4.8: Hàm lƣợng cordycepin dịch lỏng bình nồng độ pH khác 36 iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT ĐTHT : Đông trùng hạ thảo HPLC : High Performance Liquid Chromatography Cs : Cộng EPS : Expolysaccharides YE : Yeast extract C/N : Carbon/Nitrogen HS : Hệ sợi C.miltaris : Cordyceps militaris SE : Standard error v MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.3.1 Ý nghĩa khoa học đề tài 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu 2.1.1 Giới thiệu Đông Trùng Hạ Thảo 2.1.2 Nấm Cordyceps militaris 2.1.3 Thành phần hóa học nấm Cordyceps militaris 2.1.4 So sánh hai phƣơng thức nuôi cấy môi trƣờng lỏng môi trƣờng rắn nấm Cordyceps militaris 15 2.2 Tình hình nghiên cứu ni cấy nấm Cordyceps militaris mơi trƣờng lỏng ngồi nƣớc 15 2.2.1 Tình hình nghiên cứu giới 15 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc 18 PHẦN ĐỐI TƢỢNG, PHƢƠNG PHÁP NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 19 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 19 3.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu 19 3.1.2 Vật liệu nghiên cứu 19 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành nghiên cứu 20 3.2.1 Địa điểm 20 3.2.2 Thời gian tiến hành 20 vi 3.3 Nội dung nghiên cứu 20 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu bố trí thí nghiệm 20 3.4.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 20 3.4.2 Phƣơng pháp bố trí thí nghiệm 21 3.4.2.1 Nội dung 1: Nghiên cứu ảnh hƣởng thành phần môi trƣờng lỏng đến tăng sinh hệ sợi hình thành tổng hàm lƣợng cordycepin 21 3.4.2.2 Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hƣởng độ pH môi trƣờng lỏng đến tăng sinh hệ sợi hình thành tổng hàm lƣợng cordycepin 23 3.4.3 Các tiêu theo dõi, phƣơng pháp thu thập xử lý số liệu 26 3.4.3.1 Chỉ tiêu theo dõi 26 3.4.3.2 Thu thập số liệu 26 4.1 Ảnh hƣởng thành phần môi trƣờng lỏng đến khả sinh trƣởng hệ sợi hàm lƣợng cordycepin 27 4.1.1 Ảnh hƣởng thành phần môi trƣờng lỏng đến khả sinh trƣởng hệ sợi hàm lƣợng cordycepin hệ sợi 27 4.1.2 Ảnh hƣởng thành phần môi trƣờng lỏng đến hàm lƣợng cordycepin dịch lỏng 30 4.2 Ảnh hƣởng độ pH môi trƣờng lỏng đến khả sinh trƣởng hệ sợi hàm lƣợng cordycepin 32 4.2.1 Ảnh hƣởng độ pH môi trƣờng lỏng đến khả sinh trƣởng hệ sợi hàm lƣợng cordycepin hệ sợi 32 4.2.2 Ảnh hƣởng độ pH mơi trƣờng lỏng đến khả hình thành hàm lƣợng cordycepin dịch lỏng 36 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 40 5.1 Kết luận 40 5.2 Kiến nghị 40 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Nấm dƣợc liệu đƣợc biết đến từ hàng ngàn năm đƣợc sử dụng nghiên cứu điều trị bệnh Hơn hai phần ba số ca tử vong liên quan đến ung thƣ đƣợc ngăn ngừa giảm cách bổ sung nấm vào phần ăn [24] Nấm phân bố toàn giới phát triển nhiều dạng môi trƣờng sống khác nhau, kể sa mạc Đa phần nấm khơng thể nhìn thấy đƣợc mắt thƣờng, chúng sống phần lớn đất, chất mùn, xác sinh vật chết, cộng sinh kí sinh thể động, thực vật [1] Những loại nấm nhƣ nấm Hƣơng, nấm Chaga, nấm Linh chi, nấm phục linh, nấm Đông trùng hạ thảo đƣợc tập trung nghiên cứu khả chống ung thƣ, chống virus tăng cƣờng hệ miễn dịch [1] Đông trùng hạ thảo (ĐTHT - tên khoa học Cordyceps) tên gọi chung lồi nấm thuộc lớp Ascomycetes kí sinh ấu trùng lồi bƣớm thuộc chi Thitarodes Vào mùa đơng nấm xâm nhiễm vào thể ấu trùng ẩn dƣới mặt đất, vào mùa với nhiệt độ vào độ ẩm thích hợp, hệ sợi nấm phát triển thành nấm nhú lên mặt đất Trong Cordyceps, có nhiều thành phần quan trọng bao gồm loại acid amin thiết yếu, vitamin: B1, B2, B12 K, loại carbohydrate khác nhƣ monosaccharide, oligosaccharides polysaccharide, protein, sterole, nucleoside nguyên tố vi lƣợng khác [24] Quả thể nấm chứa nhiều axit amin khác nhƣ lysine, glutamic acid, proline threonine Hoạt chất Cordyceps cordycepin adenosine [24] Cordyceps có nhiều tác dụng chẳng hạn nhƣ chống ung thƣ, chống oxy hóa, điều hòa miễn dịch, bồi bổ sinh khí, tăng cƣờng khả sinh lý phái mạnh… Hiện nay, trƣớc nhu cầu tiêu thụ đông trùng hạ thảo ngày lớn, giá trị kinh tế mang lại từ hoạt động nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo ngày cao, số công ty, viện nghiên cứu, trƣờng Đại học… tiến hành đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất loại dƣợc thảo ĐTHT thị trƣờng Việt Nam chƣa đƣợc khai phá hết tiềm Các sở nuôi trồng nấm đa số thực môi trƣờng rắn, sản phẩm đƣợc thƣơng mại hóa dƣới dạng sơ chế (quả thể tƣơi, khô dùng để bổ sung vào thực phẩm làm thức uống) Nuôi cấy môi trƣờng rắn thời gian dài để hình thành thể Trong ni cấy mơi trƣờng lỏng có nhiều lợi thế, thời gian nuôi cấy ngắn với nguy nhiễm thấp, tiết kiệm đƣợc chi phí sản xuất Việc nghiên cứu loại mơi trƣờng lỏng thích hợp để tăng hàm lƣợng hoạt chất có ĐTHT đáp ứng đƣợc nhu cầu mặt dƣợc liệu, mở hƣớng quy mô công nghiệp Xuất phát từ thực tiễn đó, tơi tiến hành thực đề tài: “Khảo sát ảnh hƣởng thành phần môi trƣờng lỏng đến phát triển hệ sợi hàm lƣợng cordycepin nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris” 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Tìm mơi trƣờng lỏng thích hợp để tăng sinh trƣởng hệ sợi nâng cao hàm lƣợng cordycepin chủng giống C miltaris 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm đƣợc công thức môi trƣờng lỏng phù hợp cho sinh trƣởng, phát triển hệ sợi đạt đƣợc tổng hàm lƣợng cordycepin cao - Tìm đƣợc độ pH môi trƣờng lỏng phù hợp cho sinh trƣởng, phát triển hệ sợi đạt tổng hàm lƣợng cordycepin cao 42 Cui JD (2014), “Biotechnological production and applications of Cordyceps militaris, a valued traditional Chinese medicine”, Critical Reviews in Biotechnology, 35(4), tr 1-10 Das, Shonkor Kumar cs (2010), "Medicinal uses of the mushroom Cordyceps militaris: current state and prospects." Fitoterapia 81.8: 961968 10 Holliday, John, Matt Cleaver (2004), "On the trail of the yak ancient Cordyceps in the modern world", Online posting 11 I.-L Shih, K.-L Tsai C Hsieh (2007), “Effects of culture conditions on the mycelial growth and bioactive metabolite production in submerged culture of Cordyceps militaris,” Biochemical Engineering Journal, tr.193 201 12 Kang, Chao cs (2014), "Optimization of large-scale culture conditions for the production of cordycepin with Cordyceps militaris by liquid static culture." The Scientific World Journal 2014 13 Lee HJ, Burger P, Vogel M, Friese K, Bruning A (2012), “The nucleoside antagonist cordycepin causes DNA double strand breaks in breast cancer cells”, Invest New Drugs, tr.1917–8 14 Li SP cs (2001), “Anti-oxidation activity of different types of natural Cordyceps sinensis and cultured Cordyceps mycelia”, Phytomedicine, 8: 207–212 15 Li SP cs (2002), “The fruiting body and its host of Cordyceps sinensis show close resemblance in main constituents and anti-oxidation activity”, Phytomedicine; 9: 319–324 16 Li SP, Yang FQ Tsim KWK (2006), "Quality control of Cordyceps sinensis, a valued traditional Chinese medicine", Pharmaceutical and Biomedical Analysis 41, tr 1571-84 Journal of 43 17 Lo, Hui-Chen cs (2013), "A Systematic Review of the Mysterious Caterpillar Fungus OphioCordyceps sinensis in DongChongXiaCao (冬蟲夏草 Dōng Chóng Xià Cǎo) and Related Bioactive Ingredients." Journal of traditional and complementary medicine 3.1: 16-32 18 M Masuda, E Urabe, A Sakurai, and M Sakakibara (2006), “Production of cordycepin by surface culture using the medicinal mushroom Cordyceps militaris,” Enzyme and Microbial Technology, tr.641–646 19 Mani, Abin cs (2016), "Evaluation of Mycelial and Exopolysaccharide production from Cordyceps militaris." International Journal of Applied Science and Engineering Research 5.1: 10-19 20 Russell R Paterson M (2008), "Cordyceps - a traditional Chinese medicine and another fungal therapeutic bio-factory", Phytochemistry 69, tr 1469 - 1495 21 T C Wen, J C Kang, B X Lei, G R Li, J He (2010), “Enhanced production of cordycepin by submerged culture using additives in Cordyceps militaris,” Food Science, tr.175–179 22 T.C Wen cs (2014), "Optimization of solid-state fermentation for fruiting body growth and cordycepin production by Cordyceps militaris " Chiang Mai Journal of Science tr.858-872 23 Tuli, Hardeep S cs (2013), "Cordycepin: a bioactive metabolite with therapeutic potential." Life sciences 93.23: 863-869 24 Tuli, Hardeep S., Sardul S Sandhu, and A K Sharma (2014) "Pharmacological and therapeutic potential of Cordyceps with special reference to Cordycepin." Biotech 4.1: 1-12 44 25 Tuli, Hardeep Singh, Anil K Sharma, and Sardul Singh Sandhu (2014), "Optimization of fermentation conditions for cordycepin production using Cordyceps militaris 3936." J Biol Chem Sci tr.35-47 26 X.-B Mao J.-J Zhong (2004), “Hyperproduction of cordycepin by two-stage dissolved oxygen control in submerged cultivation of medicinal mushroom Cordyceps militaris in bioreactors”, Biotechnology Progress, tr.1408–1413 27 X.-B Mao, T Eksriwong, S Chauvatcharin, J.-J Zhong (2005), “Optimization of carbon source and carbon/nitrogen ratio for cordycepin production by submerged cultivation of medicinal mushroom Cordyceps militaris,” Process Biochemistry, vol 40, no 5, pp 1667–1672 28 Zheng P., Xia Y.L., Xiao Ch.H ( 2011), “Genome sequence of the insect pathogenic fungus Cordyceps militaris, a valued traditional Chinese medicine”, Genome Biology, tr.12 29 Zhou, Xuanwei cs (2009), "Cordyceps fungi: natural products, pharmacological functions and developmental products." Journal of Pharmacy and Pharmacology 61.3: 279-291 III Tài liệu khác 30 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2008-12-14_Cordyceps_ militaris_3107128906.jpg 45 PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ XỬ LÍ SỐ LIỆU Kết xử lí số liệu khối lƣợng hệ sợi công thức môi trƣờng khác One-way ANOVA: KL HS(g) versus CT Method Null hypothesis Alternative hypothesis Significance level All means are equal At least one mean is different α = 0.05 Equal variances were assumed for the analysis Factor Information Factor CT Levels Values MCM, MTY, PMP, VTM, YM Analysis of Variance Source CT Error Total DF 10 14 Adj SS 2.99500 0.03300 3.02800 Adj MS 0.748750 0.003300 F-Value 226.89 P-Value 0.000 Model Summary S 0.0574456 R-sq 98.91% R-sq(adj) 98.47% R-sq(pred) 97.55% Means CT MCM MTY PMP VTM YM N 3 3 Mean 1.5667 2.2700 1.3067 0.8967 1.5100 StDev 0.0513 0.0800 0.0416 0.0643 0.0400 95% (1.4928, (2.1961, (1.2328, (0.8228, (1.4361, CI 1.6406) 2.3439) 1.3806) 0.9706) 1.5839) Pooled StDev = 0.0574456 Tukey Pairwise Comparisons Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence CT MTY MCM YM PMP VTM N 3 3 Mean 2.2700 1.5667 1.5100 1.3067 0.8967 Grouping A B B C D Means that not share a letter are significantly different Tukey Simultaneous 95% CIs 46 Kết xử lí số liệu hàm lƣợng cordycepin hệ sợi công thức môi trƣờng khác One-way ANOVA: Hàm lượng cordycepin HS(mg/g) versus CT Method Null hypothesis Alternative hypothesis Significance level All means are equal At least one mean is different α = 0.05 Equal variances were assumed for the analysis Factor Information Factor CT Levels Values MCM, MTY, PMP, VTM, YM Analysis of Variance Source CT Error Total DF 10 14 Adj SS 16.8167 0.0167 16.8334 Adj MS 4.20418 0.00167 F-Value 2522.51 P-Value 0.000 Model Summary S 0.0408248 R-sq 99.90% R-sq(adj) 99.86% R-sq(pred) 99.78% Means CT MCM MTY PMP VTM YM N 3 3 Mean 1.8533 2.7933 1.1300 1.2133 3.9367 StDev 0.0321 0.0757 0.0173 0.0252 0.0252 95% (1.8008, (2.7408, (1.0775, (1.1608, (3.8841, CI 1.9059) 2.8459) 1.1825) 1.2659) 3.9892) Pooled StDev = 0.0408248 Tukey Pairwise Comparisons Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence CT YM MTY MCM VTM PMP N 3 3 Mean 3.9367 2.7933 1.8533 1.2133 1.1300 Grouping A B C D D Means that not share a letter are significantly different Tukey Simultaneous 95% CIs 47 Kết xử lí số liệu tổng hàm lƣợng cordycepin hệ sợi rên công thức môi trƣờng khác One-way ANOVA: Tổng hàm lượng cordycepin HS versus CT Method Null hypothesis Alternative hypothesis Significance level All means are equal At least one mean is different α = 0.05 Equal variances were assumed for the analysis Factor Information Factor CT Levels Values MCM, MTY, PMP, VTM, YM Analysis of Variance Source CT Error Total DF 10 14 Adj SS 72.8767 0.1117 72.9883 Adj MS 18.2192 0.0112 F-Value 1631.63 P-Value 0.000 Model Summary S 0.105670 R-sq 99.85% R-sq(adj) 99.79% R-sq(pred) 99.66% Means CT MCM MTY PMP VTM YM N 3 3 Mean 2.9025 6.3377 1.4761 1.0870 5.945 StDev 0.0464 0.1357 0.0260 0.0583 0.177 95% (2.7665, (6.2017, (1.3401, (0.9511, ( 5.809, CI 3.0384) 6.4736) 1.6120) 1.2229) 6.081) Pooled StDev = 0.105670 Tukey Pairwise Comparisons Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence CT MTY YM MCM PMP VTM N 3 3 Mean 6.3377 5.945 2.9025 1.4761 1.0870 Grouping A B C D E Means that not share a letter are significantly different Tukey Simultaneous 95% Cis 48 Kết xử lí số liệu hàm lƣợng cordycepin dịch lỏng công thức môi trƣờng khác One-way ANOVA: Hàm lượng cordycepin lỏng(mg/L) versus CT Method Null hypothesis Alternative hypothesis Significance level All means are equal At least one mean is different α = 0.05 Equal variances were assumed for the analysis Factor Information Factor CT Levels Values MCM, MTY, PMP, VTM, YM Analysis of Variance Source CT Error Total DF 10 14 Adj SS 15579.9 27.5 15607.4 Adj MS 3894.98 2.75 F-Value 1416.65 P-Value 0.000 Model Summary S 1.65814 R-sq 99.82% R-sq(adj) 99.75% R-sq(pred) 99.60% Means CT MCM MTY PMP VTM YM N 3 3 Mean 36.853 102.27 7.6533 74.703 54.587 StDev 0.344 3.40 0.0252 0.862 1.146 95% (34.720, (100.13, (5.5203, (72.570, (52.454, CI 38.986) 104.40) 9.7864) 76.836) 56.720) Pooled StDev = 1.65814 Tukey Pairwise Comparisons Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence CT MTY VTM YM MCM PMP N 3 3 Mean 102.27 74.703 54.587 36.853 7.6533 Grouping A B C D E Means that not share a letter are significantly different Tukey Simultaneous 95% CIs 49 Kết xử lí số liệu tổng hàm lƣợng cordycepin lỏng bình công thức môi trƣờng khác One-way ANOVA: Hàm lượng cordycepin lỏng(mg/L) versus CT Method Null hypothesis Alternative hypothesis Significance level All means are equal At least one mean is different α = 0.05 Equal variances were assumed for the analysis Factor Information Factor CT Levels Values MCM, MTY, PMP, VTM, YM Analysis of Variance Source CT Error Total DF 10 14 Adj SS 1908.54 3.37 1911.91 Adj MS 477.136 0.337 F-Value 1416.65 P-Value 0.000 Model Summary S 0.580350 R-sq 99.82% R-sq(adj) 99.75% R-sq(pred) 99.60% Means CT MCM MTY PMP VTM YM N 3 3 Mean 12.8987 35.793 2.67867 26.146 19.105 StDev 0.1203 1.191 0.00881 0.302 0.401 95% CI (12.1521, 13.6452) ( 35.047, 36.540) (1.93210, 3.42524) ( 25.400, 26.893) ( 18.359, 19.852) Pooled StDev = 0.580350 Tukey Pairwise Comparisons Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence CT MTY VTM YM MCM PMP N 3 3 Mean 35.793 26.146 19.105 12.8987 2.67867 Grouping A B C D E Means that not share a letter are significantly different Tukey Simultaneous 95% CIs 50 Kết xử lí số liệu tổng hàm lƣợng cordycepin hệ sợi dịch lỏng công thức môi trƣờng khác One-way ANOVA: Tổng cordycepin HS & lỏng versus CT Method Null hypothesis Alternative hypothesis Significance level All means are equal At least one mean is different α = 0.05 Equal variances were assumed for the analysis Factor Information Factor CT Levels Values MCM, MTY, PMP, VTM, YM Analysis of Variance Source CT Error Total DF 10 14 Adj SS 2385.02 4.40 2389.42 Adj MS 596.254 0.440 F-Value 1355.28 P-Value 0.000 Model Summary S 0.663288 R-sq 99.82% R-sq(adj) 99.74% R-sq(pred) 99.59% Means CT MCM MTY PMP VTM YM N 3 3 Mean 15.8011 42.131 4.1547 27.233 25.050 StDev 0.1346 1.319 0.0311 0.338 0.572 95% CI (14.9479, 16.6544) ( 41.278, 42.984) ( 3.3015, 5.0080) ( 26.380, 28.086) ( 24.197, 25.903) Pooled StDev = 0.663288 Tukey Pairwise Comparisons Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence CT MTY VTM YM MCM PMP N 3 3 Mean 42.131 27.233 25.050 15.8011 4.1547 Grouping A B C D E Means that not share a letter are significantly different Tukey Simultaneous 95% CIs 51 Kết xử lí số liệu khối lƣợng hệ sợi nồng độ pH khác One-way ANOVA: KL HS(g) versus CT Method Null hypothesis Alternative hypothesis Significance level All means are equal At least one mean is different α = 0.05 Equal variances were assumed for the analysis Factor Information Factor CT Levels Values pH 6, pH 6.5, pH 7, pH 7.5 Analysis of Variance Source CT Error Total DF 11 Adj SS 1.7537 0.4403 2.1940 Adj MS 0.58456 0.05504 F-Value 10.62 P-Value 0.004 Model Summary S 0.234610 R-sq 79.93% R-sq(adj) 72.40% R-sq(pred) 54.84% Means CT pH pH pH pH 6.5 7.5 N 3 3 Mean 2.300 2.423 2.5767 1.5800 StDev 0.382 0.183 0.1607 0.1217 95% CI ( 1.988, 2.612) ( 2.111, 2.736) (2.2643, 2.8890) (1.2676, 1.8924) Pooled StDev = 0.234610 Tukey Pairwise Comparisons Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence CT pH pH pH pH 6.5 7.5 N 3 3 Mean 2.5767 2.423 2.300 1.5800 Grouping A A A B Means that not share a letter are significantly different Tukey Simultaneous 95% CIs 52 Kết xử lí số liệu hàm lƣợng cordycepin hệ sợi nồng độ pH khác One-way ANOVA: Hàm lượng cordycepin HS(mg/g) versus CT Method Null hypothesis Alternative hypothesis Significance level All means are equal At least one mean is different α = 0.05 Equal variances were assumed for the analysis Factor Information Factor CT Levels Values pH 6, pH 6.5, pH 7, pH 7.5 Analysis of Variance Source CT Error Total DF 11 Adj SS 22.1611 0.0804 22.2415 Adj MS 7.38703 0.01005 F-Value 735.03 P-Value 0.000 Model Summary S 0.100250 R-sq 99.64% R-sq(adj) 99.50% R-sq(pred) 99.19% Means CT pH pH pH pH 6.5 7.5 N 3 3 Mean 2.7000 3.0467 4.9467 6.0033 StDev 0.1442 0.0586 0.0551 0.1137 95% (2.5665, (2.9132, (4.8132, (5.8699, CI 2.8335) 3.1801) 5.0801) 6.1368) Pooled StDev = 0.100250 Tukey Pairwise Comparisons Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence CT pH pH pH pH 7.5 6.5 N 3 3 Mean 6.0033 4.9467 3.0467 2.7000 Grouping A B C D Means that not share a letter are significantly different Tukey Simultaneous 95% CIs 53 Kết xử lí số liệu tổng hàm lƣợng cordycepin hệ sợi nồng độ pH khác One-way ANOVA: tổng cordycepin HS(mg) versus CT Method Null hypothesis Alternative hypothesis Significance level All means are equal At least one mean is different α = 0.05 Equal variances were assumed for the analysis Factor Information Factor CT Levels Values pH 6, pH 6.5, pH 7, pH 7.5 Analysis of Variance Source CT Error Total DF 11 Adj SS 74.495 3.678 78.173 Adj MS 24.8316 0.4598 F-Value 54.01 P-Value 0.000 Model Summary S 0.678064 R-sq 95.29% R-sq(adj) 93.53% R-sq(pred) 89.41% Means CT pH pH pH pH 6.5 7.5 N 3 3 Mean 6.173 7.386 12.744 9.479 StDev 0.676 0.641 0.764 0.621 95% CI ( 5.271, 7.076) ( 6.484, 8.289) (11.842, 13.647) ( 8.577, 10.382) Pooled StDev = 0.678064 Tukey Pairwise Comparisons Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence CT pH pH pH pH 7.5 6.5 N 3 3 Mean 12.744 9.479 7.386 6.173 Grouping A B C C Means that not share a letter are significantly different Tukey Simultaneous 95% CIs 54 Kết xử lí số liệu hàm lƣợng cordycepin dịch lỏng nồng độ pH khác One-way ANOVA: Hàm lượng cordycepin lỏng(mg/L) versus CT Method Null hypothesis Alternative hypothesis Significance level All means are equal At least one mean is different α = 0.05 Equal variances were assumed for the analysis Factor Information Factor CT Levels Values pH 6, pH 6.5, pH 7, pH 7.5 Analysis of Variance Source CT Error Total DF 11 Adj SS 12742.9 32.3 12775.1 Adj MS 4247.62 4.03 F-Value 1053.07 P-Value 0.000 Model Summary S 2.00838 R-sq 99.75% R-sq(adj) 99.65% R-sq(pred) 99.43% Means CT pH pH pH pH 6.5 7.5 N 3 3 Mean 135.707 146.64 219.34 154.867 StDev 0.358 2.77 2.83 0.607 95% CI (133.033, 138.381) ( 143.97, 149.32) ( 216.67, 222.01) (152.193, 157.541) Pooled StDev = 2.00838 Tukey Pairwise Comparisons Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence CT pH pH pH pH 7.5 6.5 N 3 3 Mean 219.34 154.867 146.64 135.707 Grouping A B C D Means that not share a letter are significantly different Tukey Simultaneous 95% CIs 55 Kết xử lí số liệu tổng hàm lƣợng cordycepin dịch lỏng nồng độ pH khác One-way ANOVA: Tổng cordycepin lỏng(mg/bình) versus CT Method Null hypothesis Alternative hypothesis Significance level All means are equal At least one mean is different α = 0.05 Equal variances were assumed for the analysis Factor Information Factor CT Levels Values pH 6, pH 6.5, pH 7, pH 7.5 Analysis of Variance Source CT Error Total DF 11 Adj SS 1561.00 3.95 1564.95 Adj MS 520.334 0.494 F-Value 1053.07 P-Value 0.000 Model Summary S 0.702932 R-sq 99.75% R-sq(adj) 99.65% R-sq(pred) 99.43% Means CT pH pH pH pH 6.5 7.5 N 3 3 Mean 47.4973 51.325 76.769 54.203 StDev 0.1253 0.968 0.989 0.213 95% CI (46.5615, 48.4332) ( 50.389, 52.261) ( 75.833, 77.705) ( 53.267, 55.139) Pooled StDev = 0.702932 Tukey Pairwise Comparisons Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence CT pH pH pH pH 7.5 6.5 N 3 3 Mean 76.769 54.203 51.325 47.4973 Grouping A B C D Means that not share a letter are significantly different Tukey Simultaneous 95% CIs 56 Kết xử lí số liệu tổng hàm lƣợng cordycepin hệ sợi dịch lỏng nồng độ pH khác One-way ANOVA: Tổng cordycepin HS & lỏng versus CT Method Null hypothesis Alternative hypothesis Significance level All means are equal At least one mean is different α = 0.05 Equal variances were assumed for the analysis Factor Information Factor CT Levels Values pH 6, pH 6.5, pH 7, pH 7.5 Analysis of Variance Source CT Error Total DF 11 Adj SS 2288.27 6.70 2294.98 Adj MS 762.757 0.838 F-Value 910.12 P-Value 0.000 Model Summary S 0.915467 R-sq 99.71% R-sq(adj) 99.60% R-sq(pred) 99.34% Means CT pH pH pH pH 6.5 7.5 N 3 3 Mean 53.671 58.712 89.513 63.683 StDev 0.633 1.489 0.225 0.826 95% (52.452, (57.493, (88.294, (62.464, CI 54.889) 59.930) 90.732) 64.901) Pooled StDev = 0.915467 Tukey Pairwise Comparisons Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence CT pH pH pH pH 7.5 6.5 N 3 3 Mean 89.513 63.683 58.712 53.671 Grouping A B C D Means that not share a letter are significantly different Tukey Simultaneous 95% CIs ... Tên đề tài: KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG THÀNH PHẦN MÔI TRƢỜNG LỎNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN HỆ SỢI VÀ HÀM LƢỢNG CORDYCEPIN CỦA NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO CORDYCEPS MILITARIS KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo... cứu ảnh hƣởng thành phần môi trƣờng lỏng đến tăng sinh hệ sợi hàm lƣợng cordycepin 212 Bảng 4.1: Kết nghiên cứu ảnh hƣởng thành phần môi trƣờng lỏng đến phát triển hệ sợi hàm lƣợng cordycepin. .. nghệ Sinh học Công nghệ Thực phẩm, thời gian thực tập em tiến hành thực đề tài: Khảo sát ảnh hƣởng thành phần môi trƣờng lỏng đến phát triển hệ sợi hàm lƣợng cordycepin nấm Đông trùng hạ thảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát ảnh hưởng thành phần môi trường lỏng đến sự phát triển hệ sợi và hàm lƣợng cordycepin của nấm đông trùng hạ thảo cordyceps militaris , Khảo sát ảnh hưởng thành phần môi trường lỏng đến sự phát triển hệ sợi và hàm lƣợng cordycepin của nấm đông trùng hạ thảo cordyceps militaris

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn