Quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật hiện nay

217 3 0
  • Loading ...
1/217 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2018, 12:45

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tác giả Các số liệu, kết nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định, khơng trùng lặp với cơng trình khác công bố TÁC GIẢ LUẬN ÁN NCS Phạm Thanh Giang MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án 1.2 Khái quát kết nghiên cứu cơng trình khoa học cơng bố vấn đề luận án cần tập trung giải Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT 2.1 Những vấn đề lý luận giáo dục giá trị sống cho sinh viên trường văn hóa nghệ thuật 2.2 Những vấn đề lý luận quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên trường văn hóa nghệ thuật Chương 3: CƠ CỞ THỰC TIỄN CỦA QUẢN LÝ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT 3.1 Khái quát đặc điểm giáo dục, đào tạo trường văn hóa nghệ thuật 3.2 Tổ chức nghiên cứu khảo sát, đánh giá thực trạng 3.3 Thực trạng giá trị sống giáo dục giá trị sống cho sinh viên trường văn hóa nghệ thuật 3.4 Thực trạng quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên trường văn hóa nghệ thuật nguyên nhân 3.5 Thực trạng ảnh hưởng yếu tố tác động đến quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên trường văn hóa nghệ thuật Chương 4: YÊU CẦU VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT HIỆN NAY 4.1 Yêu cầu quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên trường văn hóa nghệ thuật 4.2 Biện pháp quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên trường văn hóa nghệ thuật Chương 5: KHẢO NGHIỆM VÀ THỬ NGHIỆM BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG VĂN HĨA NGHỆ THUẬT 5.1 Khảo nghiệm tính cần thiết, khả thi biện pháp 5.2 Thử nghiệm phân tích kết thử nghiệm biện pháp KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 13 13 25 32 32 50 68 68 72 74 89 103 112 112 116 137 137 142 161 165 166 174 DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Bảng 3.11 Bảng 3.12 Bảng 3.13 Bảng 3.14 Bảng 3.15 Bảng 3.16 Bảng 5.1 Bảng 5.2 Bảng 5.3 Bảng 5.5 Bảng 5.6 Bảng 5.7 Số lượng, chất lượng giảng viên trường văn hóa nghệ thuật Số lượng cán quản lý, giảng viên sinh viên khảo sát, điều tra Sự phát triển nhận thức nhân cách sinh viên Ý kiến đánh giá mức độ quan trọng mục đích giáo dục giá trị sống cho sinh viên Ý kiến đánh giá mức độ quan trọng nội dung giáo dục giá trị sống Hình thức phương pháp giáo dục giá trị sống Quản lý mục tiêu giáo dục giá trị sống Quản lý nội dung, chương trình giáo dục giá trị sống Tổ chức thực giáo dục giá trị sống Quản lý phối hợp lực lượng giáo dục giá trị sống Quản lý sở vật chất, trang thiết bị phương tiện kỹ thuật, điều kiện đảm bảo cho giáo dục giá trị sống Kiểm tra, đánh giá giáo dục giá trị sống Thực trạng ảnh hưởng tồn cầu hóa, hội nhập quốc tế, cách mạng công nghiệp lần thứ tư kinh tế thị trường đến quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên trường văn hóa nghệ thuật Thực trạng ảnh hưởng từ phẩm chất đạo đức văn nghệ sĩ đến quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên trường văn hóa nghệ thuật Thực trạng ảnh hưởng từ đặc điểm trình đào tạo đến quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên trường văn hóa nghệ thuật Thực trạng ảnh hưởng từ chủ thể đối tượng giáo dục giá trị sống cho sinh viên trường văn hóa nghệ thuật Thống kê kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp Thống kê kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp Tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp Lượng hố tiêu chí đánh giá kết thử nghiệm Chất lượng lớp tham gia thử nghiệm Tổng hợp kết kiểm tra trước thử nghiệm 70 73 75 80 83 85 90 91 93 95 97 98 103 106 108 109 138 139 140 146 148 149 Bảng 5.8 Bảng 5.9 Bảng 5.10 Bảng 5.13 Bảng 5.16 Bảng 5.17 Bảng 5.18 Biểu đồ 5.12 Biểu đồ 5.15 Đồ thị 5.4 Đồ thị 5.11 Đồ thị 5.14 Sơ đồ 2.1 Thống kê kết kiểm tra tiến nhận thức giá trị sống sinh viên Phân phối tần xuất kết kiểm tra tiến nhận thức giá trị sống sinh viên qua thử nghiệm Phân phối tần xuất luỹ tích kết kiểm tra tiến nhận thức giá trị sống sinh viên Phân phối tham số đặc trưng kết tiến nhận thức giá trị sống sinh viên sở thử nghiệm Phân phối tham số đặc trưng kết tiến nhận thức giá trị sống sinh viên sở thử nghiệm So sánh kết đánh giá tiến nhận thức giá trị sống sinh viên lớp thử nghiệm đối chứng So sánh kết đánh giá tiến hành vi sống sinh viên lớp thử nghiệm đối chứng So sánh kết tiến nhận thức giá trị sống sinh viên lớp thử nghiệm đối chứng sở thử nghiệm So sánh kết tiến nhận thức giá trị sống sinh viên lớp thử nghiệm đối chứng sở thử nghiệm Tương quan tính cần thiết với tính khả thi biện pháp Đồ thị biểu diễn tần xuất luỹ tích điểm kết tiến nhận thức giá trị sống sở thử nghiệm Đồ thị biểu diễn tần xuất luỹ tích điểm kết tiến nhận thức giá trị sống sinh viên sở thử nghiệm Hệ thống giá trị người đại 151 152 152 154 157 158 159 153 156 141 153 155 34 MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Nghị Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII xác định mục tiêu đổi toàn diện giáo dục nhằm: “Giáo dục người Việt Nam phát triển toàn diện phát huy tốt tiềm năng, khả sáng tạo cá nhân; yêu gia đình, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, sống tốt làm việc hiệu quả” [22, tr.115] Lý luận giáo dục rõ, giáo dục phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh, sinh viên nhiệm vụ sở giáo dục nhằm thực kết hợp dạy người, dạy chữ dạy nghề, giúp cho cá nhân tham gia, hội nhập xã hội - nghề nghiệp, hội nhập quốc tế Một nội dung giáo dục mà Đảng ta xác định cần đưa vào chương trình giáo dục nhà trường giáo dục giá trị sống Giá trị sống giáo dục giá trị sống giúp cho hệ trẻ có định hướng sâu sắc, rèn luyện phẩm chất nhân cách trở thành người cơng dân mới, có đủ điều kiện trở thành cơng dân tồn cầu thời kỳ hội nhập quốc tế Các trường văn hóa nghệ thuật có chức năng, nhiệm vụ đào tạo học sinh, sinh viên trở thành chuyên gia, đội ngũ văn nghệ sĩ hoạt động lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật Để trở thành cán văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ người hoạt động lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, đòi hỏi sinh viên học tập, rèn luyện trường văn hóa nghệ thuật cần phải thường xuyên tiếp thu nội dung chuyên ngành, tích cực luyện tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ nói chung, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống nói riêng để hướng tới phát triển, hoàn thiện phẩm chất đạo đức, nhân cách, chuyên môn nghiệp vụ theo chuyên ngành đào tạo Để trở thành người cán văn hóa, văn nghệ sĩ, người ln ảnh hưởng tích cực đến cơng chúng, đòi hỏi q trình đào tạo chun mơn, nghiệp vụ cần có quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống dựa tảng giá trị sống Giáo dục quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên trường văn hóa nghệ thuật nội dung quan trọng cần thiết, đòi hỏi khách quan trình đào tạo người cán văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ Để giúp sinh viên ngành văn hóa, nghệ thuật có lĩnh vững vàng, giúp họ có “sức đề kháng” trước tác động tiêu cực kinh tế thị trường xu mở cửa, hội nhập, cán văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ có đủ đạo đức tài năng, cống hiến cho văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, việc giáo dục hình thành phát triển nhân cách sinh viên nay, đặc biệt định hướng giá trị, giáo dục giá trị sống cho họ để đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực công đổi việc làm quan trọng cần thiết Hiện nay, trước tác động từ mặt trái kinh tế thị trường tồn cầu hóa hội nhập quốc tế, chống phá thường xuyên, thâm độc kẻ thù cách mạng nước ta; với nguyên nhân khách quan chủ quan khác, làm suy thoái đạo đức, lối sống phận văn nghệ sĩ hoạt động lĩnh vực văn hóa nghệ thuật Sự suy thoái, biến chất phận người làm cơng tác văn hóa nghệ thuật gây hậu tiêu cực, ảnh hưởng đến chất truyền thống văn hóa tốt đẹp dân tộc ta Những mát, lệch lạc giá trị, lối sống, nhân cách, tượng tiêu cực đời sống đạo đức xã hội, tội phạm ngày gia tăng, đặc biệt lứa tuổi thiếu niên, sinh viên mối quan tâm tồn xã hội Hơn nữa, sinh viên có đặc điểm tâm, sinh lý nhạy cảm, thiếu kinh nghiệm sống, lĩnh chưa thật vững vàng, dễ bị hút lạ, mới, dễ rơi vào cạm bẫy xấu, phản giá trị đến từ tác động bên Một phận nhỏ sinh viên thiếu định hướng, chưa phân biệt tốt xấu, giá trị thật giá trị ảo; có lối sống thực dụng, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, chạy theo giá trị vật chất tầm thường Trong giáo dục, đào tạo nặng chun mơn bồi dưỡng khiếu, hoạt động giáo dục đạo đức, giá trị nghề nghiệp chưa tổ chức chặt chẽ, thiếu tính kế hoạch Những hạn chế có nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân từ việc giáo dục quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên chưa quan tâm mức Với đặc thù trở thành người cán ngành văn hóa, văn nghệ sĩ, có ảnh hưởng tích cực đến cơng chúng, sinh viên trường văn hóa nghệ thuật phải rèn luyện phẩm chất tài năng, đặc biệt lối sống, giá trị sống Vì thế, giáo dục quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên trường văn hóa nghệ thuật, giai đoạn vấn đề có tính cấp thiết lý luận thực tiễn Giáo dục giá trị sống quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên số cơng trình tác giả nước đề cập đến Tuy nhiên, vấn đề quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên trường văn hóa nghệ thuật chưa có cơng trình sâu nghiên cứu cụ thể Từ lý trên, tác giả lựa chọn vấn đề: “Quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên trường văn hóa nghệ thuật nay” để làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ Quản lý giáo dục Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.2 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu khái quát, làm rõ, phát triển lý luận thực tiễn giáo dục giá trị sống quản lý giáo dục giá trị sống, luận án đề xuất biện pháp quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên nhằm làm cho hoạt động giáo dục giá trị sống có chất lượng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trường văn hóa nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục, đào tạo giai đoạn 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu - Khái quát, làm rõ lý luận giáo dục giá trị sống quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên trường văn hóa nghệ thuật - Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng giáo dục giá trị sống quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên trường văn hóa nghệ thuật - Đề xuất biện pháp quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên trường văn hóa nghệ thuật - Khảo nghiệm cần thiết, tính khả thi biện pháp thử nghiệm biện pháp đề xuất Khách thể, đối tượng, phạm vi nghiên cứu giả thuyết khoa học 3.1 Khách thể nghiên cứu Quản lý giáo dục phẩm chất nhân cách cho sinh viên trường văn hóa nghệ thuật 3.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên trường văn hóa nghệ thuật 3.3 Phạm vi nghiên cứu * Phạm vi nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn giá trị sống, giáo dục giá trị sống quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên trường văn hóa nghệ thuật với đối tượng học sinh, sinh viên đào tạo cao đẳng đại học Chủ thể quản lý chủ yếu tập trung vào vai trò Hiệu trưởng, Giám đốc trường học viện Đối tượng trung cấp đào tạo khiếu (lấy từ học sinh cấp 2) không thuộc phạm vi nghiên cứu luận án * Phạm vi khảo sát: Luận án tập trung khảo sát 120 cán bộ, giảng viên 300 sinh viên 03 trường: trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, trường Cao đẳng Múa Việt Nam, trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương; thời gian khảo sát từ tháng 01 năm 2015 đến tháng năm 2016 * Phạm vi thời gian: Các số liệu sử dụng luận án từ 2012 đến 3.4 Giả thuyết khoa học Chất lượng, hiệu giáo dục giá trị sống cho sinh viên trường văn hóa nghệ thuật phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có yếu tố quản lý Nếu quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên trường văn hóa nghệ thuật, chủ thể quản lý tiếp cận theo quan điểm phức hợp thực tốt chức quản lý, từ việc trọng xây dựng thực kế hoạch giáo dục giá trị sống kế hoạch đào tạo tổng thể nhà trường; đổi chế cách thức quản lý giáo dục giá trị sống; đạo tích hợp giáo dục giá trị sống vào hoạt động giảng dạy hoạt động rèn luyện nghề nghiệp cho sinh viên; tổ chức xây dựng môi trường sư phạm đảm bảo điều kiện cho giáo dục giá trị sống trường văn hóa nghệ thuật cuối thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục giá trị sống cho sinh viên chất lượng giáo dục giá trị sống nâng cao, khâu bước quản lý giá trị sống cho sinh viên trường văn hóa nghệ thuật ngày hiệu quả, thống nhất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trường văn hóa nghệ thuật Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận Đề tài thực sở phương pháp luận vật biện chứng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương Đảng Cộng sản Việt Nam giáo dục, đào tạo Đồng thời, tác giả tiếp cận vấn đề nghiên cứu theo quan điểm hệ thống - cấu trúc, quan điểm lịch sử - logic để tổng quan công trình nghiên cứu khái qt hóa, làm rõ vấn đề lý luận giá trị sống, giáo dục giá trị sống quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên; quan điểm tiếp cận thực tiễn; quan điểm tiếp cận chức năng; quan điểm tiếp cận phức hợp: hoạt động - giá trị - nhân cách để làm rõ nội dung đề xuất biện pháp quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên trường văn hóa nghệ thuật 4.2 Các phương pháp nghiên cứu * Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá, khái quát hoá để tổng quan, chọn lọc quan điểm, lý luận, quan niệm khoa học có liên quan đến vấn đề nghiên cứu đề tài Đồng thời, khái quát, luận giải làm rõ sở lý luận quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên trường văn hóa nghệ thuật Sử dụng phương pháp so sánh kết nghiên cứu cơng trình sách, tạp chí, luận án nước liên quan đến đề tài; tổng hợp, khái quát hóa lý luận để xây dựng hệ thống khái niệm 10 * Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Phương pháp quan sát Tác giả luận án tổ chức quan sát cách thức tổ chức giáo dục giá trị sống quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống cho sinh viên nghệ thuật, số trường như: Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Cao đẳng Múa Việt Nam, Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội để nắm bắt tình hình kết đạt việc giáo dục giá trị sống quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên Trên sở có thêm tư liệu phục vụ việc phân tích, tổng hợp, nhận định vấn đề nghiên cứu Phương pháp vấn Tọa đàm, vấn với giảng viên, cán quản lý, sinh viên số trường nghệ thuật địa bàn thành phố Hà Nội nội dung có liên quan đến vấn đề nghiên cứu đề tài Phương pháp điều tra Tiến hành trưng cầu ý kiến phiếu điều tra 120 giảng viên, cán quản lý giáo dục 300 sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, trường Cao đẳng Múa Việt Nam, trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương địa bàn thành phố Hà Nội, để tìm hiểu khẳng định tính khách quan số nhận định cần thiết luận án Phương pháp nghiên cứu sản phẩm Nghiên cứu báo cáo tổng kết năm học số trường đánh giá chất lượng giáo dục, quản lý giáo dục nói chung, quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên nghệ thuật nói riêng; nghiên cứu sổ theo dõi tình hình rèn luyện sinh viên số lớp, số khóa trường văn hóa nghệ thuật; kế hoạch quản lý giáo dục sinh viên cán nhà trường, cán phụ trách chuyên ngành văn hóa nghệ thuật Các kết họat động thực tiễn văn hóa-xã hội sinh viên ngồi nhà trường Phương pháp tổng kết kinh nghiệm 203 Chỉ đạo tích hợp giáo dục giá trị sống vào hoạt động giảng dạy hoạt động rèn luyện nghề nghiệp cho sinh viên Tổ chức xây dựng môi trường sư phạm đảm bảo điều kiện cho giáo dục giá trị sống trường văn hóa nghệ thuật Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục giá trị sống cho sinh viên Trung bình cộng biện pháp 85 10 2,80 82 12 2,76 78 12 10 2,68 410 56 34 2,75 Phụ lục 4.16 Tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp TT Các biện pháp Xây dựng kế hoạch giáo dục giá trị sống phù hợp kế hoạch đào tạo tổng thể nhà trường Đổi chế cách thức quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên Chỉ đạo tích hợp giáo dục giá trị sống vào hoạt động giảng dạy hoạt động rèn luyện nghề nghiệp cho sinh viên Tổ chức xây dựng môi trường sư phạm đảm bảo điều kiện cho giáo dục giá trị sống trường văn hóa nghệ thuật Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục giá trị sống cho sinh viên Trung bình cộng biện pháp Tính cần thiết Trung Thứ bình bậc Tính khả thi Trung Thứ bình bậc 2,85 2,65 2,86 2,87 2,83 2,80 2,90 2,76 2,76 2,68 2,84 2,75 204 Phụ lục 4.17 Lượng hố tiêu chí đánh giá kết thử nghiệm Nội dung đánh giá Mức đánh Sự tiến nhận Sự tiến hành vi sống giá thức giá trị sống Yếu Đạt Khá Giỏi Điểm đánh giá Chưa nắm Sống khép kín, chủ yếu hoạt động giá trị sống thơng qua học tập, chưa tích cực rèn luyện mơn học chuyên nghề nghiệp 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật hiện nay, Quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật hiện nay

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay