Quản lý đào tạo cử nhân ngành quản lý văn hóa ở trường đại học đáp ứng nhu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay (Luận án tiến sĩ)

193 10 0
  • Loading ...
1/193 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2018, 15:02

Quản lý đào tạo cử nhân ngành quản lý văn hóa ở trường đại học đáp ứng nhu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay (Luận án tiến sĩ)Quản lý đào tạo cử nhân ngành quản lý văn hóa ở trường đại học đáp ứng nhu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay (Luận án tiến sĩ)Quản lý đào tạo cử nhân ngành quản lý văn hóa ở trường đại học đáp ứng nhu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay (Luận án tiến sĩ)Quản lý đào tạo cử nhân ngành quản lý văn hóa ở trường đại học đáp ứng nhu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay (Luận án tiến sĩ)Quản lý đào tạo cử nhân ngành quản lý văn hóa ở trường đại học đáp ứng nhu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay (Luận án tiến sĩ)Quản lý đào tạo cử nhân ngành quản lý văn hóa ở trường đại học đáp ứng nhu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay (Luận án tiến sĩ)Quản lý đào tạo cử nhân ngành quản lý văn hóa ở trường đại học đáp ứng nhu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay (Luận án tiến sĩ)Quản lý đào tạo cử nhân ngành quản lý văn hóa ở trường đại học đáp ứng nhu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay (Luận án tiến sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRƯƠNG ĐỨC CƯỜNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRƯƠNG ĐỨC CƯỜNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 9140114 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN THỊ TUYẾT OANH TS MAI CÔNG KHANH THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu khách quan trung thực, kết nghiên cứu luận án chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả Trương Đức Cường ii LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc nhất, xin cảm ơn PGS.TS Trần Thị Tuyết Oanh TS Mai Công Khanh, người thầy, người hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ, bảo, hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu hoàn thành luận án Xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Ngun; Q Thầy giáo, Cơ giáo, Nhà khoa học giảng dạy, giúp đỡ trình học tập nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh sở GD ĐH, khoa chuyên môn đào tạo cử nhân Quản lý văn hóa nước tạo điều kiện thuận lợi cho học tập, nghiên cứu hoàn thành luận án Luận án hoàn thiện nhờ có giúp đỡ, động viên tinh thần, vật chất gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp, xin cảm ơn! Dù cố gắng, luận án chắn không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp, dẫn từ Qúy Thầy, Cô, Qúy vị bạn Thái Nguyên, ngày 15 tháng năm 2018 Tác giả luận án Trương Đức Cường iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Các luận điểm bảo vệ Đóng góp luận án 10 Cấu trúc luận án Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu nước 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu Việt Nam 13 1.2 Các khái niệm công cụ đề tài 17 1.2.1 Đào tạo 17 1.2.2 Quản lý đào tạo 18 1.2.3 Ngành quản lý văn hóa 18 1.2.4 Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội 22 1.3 Đào tạo cử nhân ngành Quản lý văn hóa đáp ứng nhu cầu xã hội 24 1.3.1 Đặc trưng đào tạo cử nhân ngành QLVH 24 1.3.2 Các thành tố trình đào tạo ngành Quản lý văn hóa 27 iv 1.3.3 Mối quan hệ đào tạo cử nhân ngành Quản lý văn hóa nhu cầu xã hội 28 1.4 Những vấn đề quản lý đào tạo ngành QLVH đáp ứng nhu cầu xã hội 30 1.4.1 Mơ hình CIPO khả ứng dụng quản lý đào tạo ngành QLVH đáp ứng nhu cầu xã hội 30 1.4.2 Nội dung quản lý đào tạo ngành QLVH theo mơ hình CIPO 34 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý đào tạo cử nhân Quản lý văn hóa đáp ứng nhu cầu xã hội 43 1.5.1 Các yếu tố chủ quan 43 1.5.2 Các yếu tố khách quan 48 Kết luận chương 51 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI 52 2.1 Tổ chức khảo sát thực trạng 52 2.1.1 Mục đích khảo sát 52 2.1.2 Đối tượng, qui mô khảo sát 53 2.1.3 Phương pháp khảo sát 53 2.1.4 Nội dung, tiến trình khảo sát 54 2.1.5 Cách thức xử lý liệu khảo sát 55 2.2 Khái quát đào tạo cử nhân ngành QLVH trường đại học 55 2.2.1 Khái quát qui mô phát triển ngành QLVH số trường đại học 55 2.2.2 Qui mô đào tạo 57 2.2.3 Chức năng, nhiệm vụ ngành QLVH 57 2.3 Thực trạng đào tạo ngành QLVH trường đại học đáp ứng nhu cầu xã hội 59 2.3.1 Nhận thức đào tạo cử nhân ngành QLVH 59 2.3.2 Thực trạng công tác tuyển sinh 60 2.3.3 Thực trạng chương trình đào tạo cử nhân ngành QLVH 60 2.3.4 Thực trạng tổ chức đào tạo 63 2.3.5 Thực trạng đánh giá kết đào tạo 64 2.3.6 Các điều kiện đảm bảo đào tạo cử nhân ngành QLVH 65 2.3.7 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo ngành QLVH 71 v 2.4 Thực trạng quản lý đào tạo ngành QLVH đáp ứng nhu cầu xã hội 75 2.4.1 Thực trạng quản lý đầu vào 75 2.4.2 Thực trạng quản lý trình đào tạo 79 2.4.3 Thực trạng quản lý kết đầu 86 2.4.4 Quản lý môi trường đào tạo 90 2.4.5 Những khó khăn quản lý đào tạo 91 2.5 Đánh giá chung thực trạng quản lý đào tạo cử nhân ngành QLVH trường đại học 94 2.5.1 Những ưu điểm 94 2.5.2 Những hạn chế 95 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế 96 Kết luận chương 97 Chương GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 99 3.1 Định hướng để xây dựng giải pháp 99 3.1.1 Quan điểm đạo Đảng, Nhà nước đào tạo cử nhân ngành QLVH trường đại học 99 3.1.2 Chiến lược phát triển Giáo dục Việt Nam đến năm 2020 99 3.1.3 Quan điểm đào tạo ngành Quản lý văn hóa Việt Nam 100 3.2 Nguyên tắc để đề xuất giải pháp 100 3.2.1 Đảm bảo tính mục tiêu 101 3.2.2 Đảm bảo tính thực tiễn đồng bộ, hệ thống 101 3.2.3 Đảm bảo tính gắn kết đào tạo sử dụng kết đào tạo 102 3.2.4 Đảm bảo tính kế thừa phát triển 102 3.3 Giải pháp quản lý đào tạo cử nhân ngành Quản lý văn hóa trường đại học đáp ứng nhu cầu xã hội giai đoạn 102 3.3.1 Tổ chức đánh giá nhu cầu xã hội xác định chuẩn đầu ngành Quản lý văn hóa trường đại học 102 3.3.2 Tổ chức bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ khả thích ứng với yêu cầu xã hội cho ĐNGV ngành quản lý văn hóa 106 3.3.3 Phát triển chương trình đào tạo cử nhân ngành QLVH đáp ứng nhu cầu xã hội 113 vi 3.3.4 Đầu tư sở vật chất phương tiện phục vụ đào tạo phù hợp với thực tiễn nhà trường bối cảnh xã hội 119 3.3.5 Xây dựng chế liên kết đào tạo ngành QLVH đơn vị sử dụng nguồn nhân lực đào tạo 121 3.3.6 Thiết lập thông tin đào tạo sử dụng nhân lực sau đào tạo 125 3.4 Mối quan hệ giải pháp, tính cấp thiết tính khả thi giải pháp 128 3.4.1 Mối quan hệ giải pháp 128 3.4.2 Đánh giá tính cấp thiết tính khả thi giải pháp 129 3.5 Thử nghiệm giải pháp 132 3.5.1 Khái quát thử nghiệm 132 3.5.2 Kết thử nghiệm 136 Kết luận chương 144 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 145 Kết luận 145 Khuyến nghị 146 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 148 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 149 PHỤ LỤC 156 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ CÁC KÝ HIỆU Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BGH Ban giám hiệu CBGV Cán giảng viên CBQL Cán quản lý CNH - HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa CNTT Cơng nghệ thơng tin CSVC Cơ sở vật chất ĐHVH Đại học văn hóa ĐNGV Đội ngũ giảng viên GD&ĐT Giáo dục đào tạo GDĐH Giáo dục đại học GV Giảng viên HSSV Học sinh sinh viên KHCN Khoa học công nghệ NCXH Nhu cầu xã hội QLGD Quản lý giáo dục QLVH Quản lý văn hóa QLVH, NT Quản lý văn hóa nghệ thuật STT Sau thử nghiệm TTN Trước thử nghệm TB Trung bình TC Tín THPT Trung học phổ thơng UBND Ủy ban nhân dân VHNT Văn hóa nghệ thuật XHCN Xã hội chủ nghĩa v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thống kê đối tượng khảo sát thực trạng 54 Bảng 2.2 Qui mơ đào tạo cử nhân đại học hệ qui ngành QLVH 57 Bảng 2.3 Nhận thức tầm quan trọng hoạt động đào tạo 59 Bảng 2.4 Quản lý phương thức tuyển sinh ngành QLVH 60 Bảng 2.5 Nội dung đào tạo chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội 61 Bảng 2.6 Nội dung đào tạo chuyên ngành Tổ chức hoạt động VHNT 62 Bảng 2.7 Thực nhiệm vụ chuyên môn ĐNGV ngành QLVH 63 Bảng 2.8 Tổ chức dạy học đào tạo cử nhân QLVH 64 Bảng 2.9 Đánh giá kết học tập sinh viên ngành QLVH 64 Bảng 2.10 Đánh giá hoạt động bồi dưỡng nâng cao chất lượng ĐNGV 67 Bảng 2.11 Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo ngành QLVH 68 Bảng 2.12 Đánh giá quản lý hoạt động học sinh viên 70 Bảng 2.13 Các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo ngành QLVH 72 Bảng 2.14 Đánh giá lực tự học sinh viên 73 Bảng 2.15 Chương trình đào tạo cử nhân ngành QLVH 73 Bảng 2.16 Thiết lập phát triển mối quan hệ nhà trường sở sử dụng nhân lực ngành QLVH 74 Bảng 2.17 Phân chia lớp/nhóm sau tuyển sinh 75 Bảng 2.18 Trình độ ĐNGV hữu thuộc sở GDĐH đào tạo ngành QLVH 77 Bảng 2.19 Nội dung chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng 78 Bảng 2.20 Đánh giá việc thực mục tiêu đào tạo cử nhân ngành QLVH 79 Bảng 2.21 Đánh giá quản lý phát triển nội dung chương trình đào tạo 81 Bảng 2.22 Tiến hành điều chỉnh chương trình đào tạo 82 Bảng 2.23 Phát triển chương trình đào tạo 82 Bảng 2.24 Đánh giá việc thực qui chế đào tạo ĐNGV 83 Bảng 2.25 Đánh giá phương pháp dạy học ĐNGV 84 Bảng 2.26 Việc ứng dụng công nghệ thông tin đào tạo 85 Bảng 2.27 Đánh giá kết học tập sinh viên 86 Bảng 2.28 Quản lý tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên ngành QLVH 87 Bảng 2.29 Đánh giá mức độ phối hợp nhà trường sở tuyển dụng quản lý đào tạo cử nhân ngành QLVH 88 Câu Đánh giá mức độ thực nội qui, qui chế đào tạo GV? (thấp điểm tối đa 5) Stt Mức đánh giá Các tiêu chí đánh giá 1 Chấp hành tốt nội qui, qui chế đào tạo Bộ GDĐT sở GDĐH Thực đảm bảo thời lượng lên lớp, qui trình thực hành, semina, hướng dẫn sửa chữa tập, kiểm tra Thực đảm bảo nghiên cứu khoa học theo qui định Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, giáo án, dụng cụ giảng dạy tài liệu tham khảo cho SV Làm tốt công tác cố vấn học tập (chủ nhiệm lớp) Hướng dẫn kiến tập, thực tập, khóa luận tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học cho SV Đánh giá kết học tập sinh viên đảm bảo tính khoa học, khách quan, công Khác (xin ghi cụ thể) Câu Thầy/Cô đánh giá sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện dạy học nhà trường phục vụ đào tạo cử nhân ngành QLVH theo nhu cầu xã hội? Mức đánh giá Nội dung đánh giá Stt Đủ Tương Thiếu đối đủ Phòng dạy học tích hợp Phòng học lý thuyết, chun mơn (chun dụng) Sàn tập/phòng học thực hành lớn Sân khấu biểu diễn/phòng thực hành chuyên ngành Phương tiện dậy học lý thuyết Phương tiện thực hành/trang thiết bị kỹ thuật, máy móc Phương tiện đồ dung dạy học Tài liệu, giáo trình Các thiết bị, phương tiện, đồ dùng khác Câu Đánh giá Thầy/Cô chất lượng quản lý hoạt động học tập sinh viên nhà trường nay? Mức đánh giá Stt Nội dung quản lý Rất Trung Yếu Tốt Khá tốt bình Kém Hoạt động học tập, rèn luyện học lý thuyết lớp Hoạt động học tập, rèn luyện học thực hành lớp Hoạt động học tập, rèn luyện học thực hành, thực tập, biểu diễn nơi sinh viên thực tập Hoạt động học tập, rèn luyện buổi tham quan, thực tế Hoạt động học tập, rèn luyện ngoại khóa, đồn thể… trường Phối hợp nhà trường - gia đình - địa phương quản lý sinh viên Câu Thày (Cô) cho biết mức độ ảnh hưởng yếu tố sau đào tạo cử nhân ngành QLVH? Mức độ ảnh hưởng Stt Các yếu tố ảnh hưởng Vừa Nhiều Ít phải Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược, qui hoạch phát triển trường đại học phù hợp với phát triển ngành VH địa phương giai đoạn 2015 - 2020 tầm nhìn 2030 Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược, qui hoạch phát triển trường đại học đáp ứng với nhu cầu xã hội người học Môi trường làm việc thân thiện, điều kiện làm việc tốt, phát huy tính tự chủ sáng tạo người Chế độ sách rõ ràng minh bạch, tạo diều kiện để CBGV có thu nhập ổn định, có sách thu hút phù hợp Nhà nước đầu tư kinh phí đào tạo nhân lực ngành VH khu vực/địa phương Hội nhập với giới điều kiện tốt để nâng cao chất lượng đào tạo (sử dụng đội ngũ chuyên gia, công nghệ mới) Có cạnh tranh sản phẩm đào tạo Cơ chế tự chủ tồn diện tài tự chịu trách nhiệm chất lượng đào tạo Nguồn tuyển sinh dần cạn kiệt 10 Ngành đào tạo thiếu hấp dẫn 11 Chậm thay đổi công nghệ/ngành nghề 12 Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ khả thích ứng ĐNGV Câu 10 Việc quản lý thực mục tiêu đào tạo ngành QLVH thể nào? 1) Mục tiêu đào tạo đảm bảo kiến thức khoa học xã hội nhân văn nghệ thuật 2) Trình độ đào tạo gồm lý luận, lực quản lý, tổ chức, điều hành hoạt động VHNT 3) Cụ thể hóa mục tiêu xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc hội nhập quốc tế 4) Đáp ứng kỹ quản lý, tổ chức, điều hành hoạt động VHNT 5) Tạo kỹ nghiên cứu, đề xuất dự án văn hóa để tổ chức hoạt động VHNT 6) Rèn luyện kỹ giao tiếp, làm việc nhóm, quan hệ cơng chúng, khả thuyết trình, sinh hoạt cộng đồng, làm việc độc lập 7) Khác (xin ghi cụ thể) Câu 11 Việc quản lý nội dung chương trình đào tạo ngành QLVH thực nào? 1) Quản lý thực chương trình giáo dục đảm bảo đủ khối lượng kiến thức toàn khóa thể modune 2) Tăng cường quản lý hoạt động đào tạo môn, khoa, phận chức năng, quản lý chương trình giáo dục (đại cương) 3) Các phận chức năng, quản lý chương trình giáo dục kiến thức sở ngành đảm bảo đúng, đủ 4) Tổ chức quản lý chương trình giáo dục kiến thức ngành đảm bảo đúng, đủ, khoa học 5) Tổ chức đào tạo kỹ mềm 6) Nâng cao hiệu lực quản lý chương trình giáo dục ngành QLVH đảm bảo đúng, đủ, khoa học đại 7) Khác (xin ghi cụ thể) Câu 12 Việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý đào tạo cử nhân ngành QLVH thực nào? Mức độ sử dụng Hiệu Rất Không Rất Tương Không Stt Các nội dung thường thường thường hiệu đối hiệu hiệu xuyên xuyên xuyên quả Lập kế hoạch đào tạo Xếp thời khóa biểu, lịch thi Đăng ký học, thi Quản lý (hồ sơ) sinh viên Tổ chức quản lý thi Quản lý học phí, học bổng Quản lý tốt nghiệp Quản lý đề tài khoa học Quản lý giảng dạy 10 Quản lý giảng đường 11 Portal cung cấp hỗ trợ tra cứu Câu 13 Thầy/Cô đánh giá mức độ phối hợp nhà trường sở tuyển dụng tổ chức quản lý đào tạo cử nhân ngành QLVH? Mức độ phối hợp Stt Nội dung hình thức phối hợp Cơ sở tuyển dụng cung cấp thông tin cho nhà trường nhu cầu tuyển dụng cách tuyển lao động Cơ sở đào tạo cung cấp thông tin cho nhà tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp Chuyên gia sở tuyển dụng tham gia giảng dạy hướng dẫn thực tập cho sinh viên Cơ sở tuyển dụng tạo điều kiện cho sinh viên, tham quan, thực tập, thực hành Cơ sở tuyển dụng hỗ trợ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho sở đào tạo Cơ sở tuyển dụng hỗ trợ kinh phí đào tạo Cơ sở tuyển dụng tham gia xây dựng điều chỉnh chương trình đào tạo Cơ sở tuyển dụng tham gia đánh giá kết đầu sinh viên Chuyên gia sở tuyển dụng tham gia tư vấn tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp sở đào tạo 10 CBQL sở đào tạo tìm hiểu nhu cầu sử dụng lao động đơn vị sử dụng lao động sau đào tạo 11 Các sở có nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực QLVH cử chuyên gia đến sở đào tạo bồi dưỡng phát triền nghề nghiệp 12 Khác (xin ghi cụ thể) Chưa Đôi Thường xun Câu 14 Xin Thầy/Cơ cho biết khó khăn việc thiết lập phát triển mối quan hệ nhà trường với sở tuyển dụng cử nhân ngành QLVH? 1) Chưa hiểu rõ lợi ích tầm nhìn quan trọng mối quan hệ 2) Nhà trường khơng sẵn sàng phối hợp 3) Chưa có phương pháp xây dựng mối quan hệ 4) Khó xây dựng nội dung phối hợp thỏa mãn lợi ích nhà trường sở tuyển dụng 5) Cơ sở tuyển dụng không sẵn sang tham gia 6) Cơ chế làm việc không phù hợp với hai bên 7) Chưa có chế ưu đãi nhà nước cho sở tuyển dụng tham gia trình ĐT 8) Khó khăn khác (xin ghi cụ thể) Câu 15 Việc đánh giá phương pháp dạy học giảng viên đào tạo ngành QLVH phận thực hiện? 1) Phòng đào tạo 2) Các Bộ mơn/Khoa chun mơn 3) Phòng Khảo thí đảm bảo chất lượng 4) Một phận chuyên trách thuộc BGH 5) Không tổ chức đánh giá phương pháp dạy học Câu 16 Thầy/Cô cho biết phương pháp dạy học thường dung đào tạo cử nhân ngành QLVH? 1) Thuyết trình 2) Đàm thoại 3) Trực quan phân tích (hình vẽ, mơ hình, hình ảnh, thị phạm, hình mẫu, video clip…) 4) Nêu vấn đề 5) Mô 6) Thực hành theo quy định sở tuyển dụng 7) Trắc nghiệm 8) Seminar 9) Làm việc nhóm 10) Phương pháp khác (xin ghi cụ thể) Câu 17 Các hình thức đánh giá kết học tập cử nhân ngành QLVH mà Thầy/Cô thường sử dụng là: 1) Tự luận 2) Vấn đáp 3) Bài tập thực hành kỹ nghề nghiệp 4) Bài tập lớn 5) Trắc nghiệm khách quan 6) Kết hợp số hình thức khác Câu 18 Các để đánh giá kết học tập sinh viên việc đào tạo cử nhân ngành QLVH gì? 1) Kết thi/kiểm tra kiến thức lý thuyết 2) Kết thi/kiểm tra thực hành kỹ 3) Kết đánh giá thái độ trình học tập 4) Kết đánh giá thi/kiểm tra tích hợp kiến thức, kỹ năng, thái độ 5) Khác (xin ghi cụ thể) Câu 19 Xin Thầy/Cô cho biết khó khăn tạo rào cản cho việc nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân ngành QLVH? 1) Tuyển sinh không đủ số lượng 2) Đầu vào sinh viên trình độ yếu 3) Nghề đào tạo khơng có sức hấp dẫn 4) Nội dung chương trình đào tạo khơng sát thực tế, cập nhật kiến thức, công nghệ 5) Đội ngũ giảng viên thiếu số lượng, yếu lực 6) Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện thiếu lạc hậu 7) Thời gian đào tạo dài 8) Sinh viên tiếp xúc với thực tế công việc 9) Phối hợp nhà trường sở tuyển dụng yếu 10) Ít không tham gia hội chợ việc làm, tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh 11) Ít khơng có thơng tin thị trường lao động, việc làm 12) Nguồn kinh phí nhà trường cho đào tạo ngành QLVH eo hẹp (ngân sách nhà nước, học phí, hỗ trợ nhà tài trợ, vốn vay…) 13) Khó khăn khác (xin ghi cụ thể) Xin cho biết số thơng tin cá nhân: Họ Tên: (có thể khơng trả lời) Trình độ chun mơn……………… Chun ngành :……………………… Chức vụ, đơn vị công tác:……………………………………………………… Trình độ đào tạo: Tiến sỹ Thạc sỹ Cử nhân Thâm niên công tác:… … năm Xin trân trọng cảm ơn hợp tác q Thầy/Cơ Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN SINH VIÊN (Thực trạng đào tạo cử nhân ngành QLVH trường đại học) Kính gửi Anh/Chị sinh viên! Để góp phần nâng cao chất lượng quản lý đào tạo cử nhân ngành QLVH trường đại học đáp ứng nhu cầu xã hội giai đoạn nay, xin Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau cách đánh dấu X vào cột dòng phù hợp với ý kiến Anh/Chị câu hỏi Ý kiến Anh/Chị dùng với mục đích nghiên cứu khoa học, ngồi khơng có mục đích khác Câu Anh/Chị đánh giá tiêu chí đáp ứng nhu cầu người học đào tạo ngành QLVH theo nhu cầu xã hội nào? (thấp điểm tối đa 5) Mức đánh giá Các tiêu chí đánh giá Stt 1 Chương trình đào tạo linh hoạt, phù hợp Qui mô đào tạo phù hợp với phát triển nhà trường Điều kiện phục vụ đào tạo đáp ứng (ĐNGV, CSVC - trang thiết bị, phương tiện dạy học, công tác quản lý SV…) Phù hợp với bối cảnh điều kiện nhà trường, gia đình xã hội Hệ thống đánh giá đảm bảo chất lượng phù hợp Khác (xin ghi cụ thể) Câu Đánh giá Anh/Chị lực tự học thân? Stt Các tiêu chí đánh giá Về kiến thức Về kỹ nghề nghiệp Về thái độ, tác phong nghề nghiệp Khác (xin ghi cụ thể) Mức đánh giá Rất Kém Trung bình Tốt Rất tốt Câu Anh/Chị đánh giá khả đáp ứng sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện dạy học nhà trường phục vụ đào tạo cử nhân ngành QLVH theo nhu cầu xã hội? Mức đánh giá Nội dung đánh giá Stt Phòng dạy học tích hợp Phòng học lý thuyết, chun mơn (chun dụng) Sàn tập/phòng học thực hành lớn Sân khấu biểu diễn/phòng thực hành chuyên ngành Phương tiện dậy học lý thuyết Phương tiện thực hành/trang thiết bị kỹ thuật, máy móc Phương tiện đồ dung dạy học Tài liệu, giáo trình Các thiết bị, phương tiện, đồ dùng khác Đủ Tương Thiếu đối đủ Câu Nhà trường tổ chức giảng dạy khối kiến thức chương trình đào tạo cử nhân ngành QLVH nào? 1) Học riêng lý thuyết giảng đường, sau thực hành phòng học chuyên dùng sân khấu biểu diễn 2) Lý thuyết thực hành dạy tích hợp theo cụ thể 3) Học riêng lý thuyết, sau thực tế, thực tập chun mơn sở văn hóa để thực hành nghề 4) Chuyên lý thuyết, thực hành chưa nhiều 5) Khác (xin ghi cụ thể) Câu Nếu dạy học tách riêng lý thuyết thực hành lực thực hành sinh viên ngành QLVH có đảm bảo theo mục tiêu đào tạo không? 1) Đảm bảo theo chương trình đào tạo người học 2) Khơng đảm bảo lớp/nhóm q đơng sinh viên 3) Khơng đảm bảo điều kiện CSVC, trang thiết bị, phương tiện, vật tư… 4) Khác (xin ghi cụ thể) Câu Theo Anh/Chị nguyên nhân dẫn đến lực tự học sinh viên ngành QLVH không tốt là: 1) Do giáo viên chưa có phương pháp dạy học phù hợp 2) Do giáo viên không kiểm tra, giám sát trình tự học 3) Hệ thống thư viện, mạng, giáo trình tài liệu tham khảo chưa đáp ứng với yêu cầu 4) Do ý thức tự học tự rèn luyện sinh viên chưa tốt 5) Do không đủ CSVC, thiết bị, phương tiện cho sinh viên rèn luyện kỹ 6) Khác (xin ghi cụ thể) Câu Quá trình học tập khối kiến thức chương trình đào tạo cử nhân ngành QLVH, theo Anh/Chị việc tổ chức học tập thực tế có phù hợp khơng? 1) Lý thuyết q nhiều, chun mơn, tập thực hành q 2) Các tập theo kỹ nghề đơn giản, luyện tập nhiều, không cần thiết 3) Các tập kỹ nghề khó, phức tạp, khơng đủ thời gian, không đủ công cụ học tập 4) Tất học phù hợp 5) Khác (xin ghi cụ thể) Câu Sau học xong số môn học chuyên ngành QLVH, Anh/Chị tự nhận thấy thân có khả gì? 1) Trình bày kiến thức lý thuyết 2) Khơng có khả trình bày kiến thức lý thuyết khó 3) Thực số kỹ mức độ trung bình 4) Thực số kỹ mức độ 5) Thực số kỹ mức độ giỏi/xuất sắc 6) Chỉ có khả thực kỹ mức độ đơn giản 7) Khơng hiểu lý thuyết không thực kỹ thực hành 8) Có khả hồn thành trọn vẹn lực ngành QLVH theo chuẩn nghề nghiệp Xin vui lòng điền số thông tin cá nhân: Họ Tên: (có thể khơng trả lời)……………………………………………… Giới tính: Nam Nữ Lớp……………… Chuyên ngành :……………………………………… Trường:………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn hợp tác Anh/Chị! Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN CÁN BỘ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÂN LỰC SAU ĐÀO TẠO NGÀNH QLVH (Thực trạng đào tạo cử nhân ngành QLVH trường đại học) Kính gửi q Ơng (Bà)! Để có sở đánh giá thực trạng đào tạo quản lý đào tạo cử nhân ngành QLVH trường đại học đáp ứng nhu cầu xã hội giai đoạn nay, xin q Ơng (Bà) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau cách đánh dấu X vào cột dòng phù hợp với ý kiến Ông (Bà) câu hỏi Ý kiến Ơng (Bà) dùng với mục đích nghiên cứu khoa học, ngồi khơng có mục đích khác Câu hỏi Nhận thức Ông/Bà tầm quan trọng hoạt động đào tạo ngành QLVH theo nhu cầu xã hội nào? (thấp điểm tối đa 5) Mức đánh giá Stt Các tiêu chí đánh giá Tuyển sinh đáp ứng với qui mô đào tạo phát triển nhà trường Nội dung chương trình đào tạo phù hợp Hệ thống đánh giá đảm bảo chất lượng phù hợp Kết đầu đáp ứng mong đợi bên có liên quan Khác (xin ghi cụ thể) Câu Ông (Bà) đánh giá mức độ phù hợp mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo cử nhân ngành QLVH so với nhu cầu xã hội Stt Mức đánh giá Các tiêu chí đánh giá Thấp Về kiến thức Về kỹ nghề nghiệp Về thái độ, tác phong nghề nghiệp Khác (xin ghi cụ thể) Tương đối thấp Trung bình Tương đối cao Cao Câu Năng lực nghề nghiệp sinh viên QLVH sau trường có đạt yêu cầu sở tuyển dụng hay khơng? Có Khơng Ý kiến khác Câu Ông (Bà) đánh giá mức độ phối hợp nhà trường sở tuyển dụng tổ chức quản lý đào tạo cử nhân ngành QLVH? Mức độ phối hợp Stt 10 11 12 Nội dung hình thức phối hợp Chưa Đôi Thường xuyên Cơ sở tuyển dụng cung cấp thông tin cho nhà trường nhu cầu tuyển dụng cách tuyển lao động Cơ sở đào tạo cung cấp thông tin cho nhà tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp Chuyên gia sở tuyển dụng tham gia giảng dậy hướng dẫn thực tập cho sinh viên Cơ sở tuyển dụng tạo điều kiện cho sinh viên, tham quan, thực tập, thực hành Cơ sở tuyển dụng hỗ trợ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho sở đào tạo Cơ sở tuyển dụng hỗ trợ kinh phí đào tạo Cơ sở tuyển dụng tham gia xây dựng điều chỉnh chương trình đào tạo Cơ sở tuyển dụng tham gia đánh giá kết đầu sinh viên Chuyên gia sở tuyển dụng tham gia tư vấn tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp sở đào tạo CBQL sở đào tạo tìm hiểu nhu cầu sử dụng lao động đơn vị sử dụng lao động sau đào tạo Các sở có nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực QLVH cử chuyên gia đến sở đào tạo bồi dưỡng phát triền nghề nghiệp Khác (xin ghi cụ thể) Câu Đánh giá Ông (Bà) trình quản lý, tuyển dụng cử nhân ngành QLVH gì? Mức đánh giá Stt Nội dung quản lý Môi trường làm việc khác nhiều so với môi trường học tập nên sinh viên ngành QLVH chưa đáp ứng với công việc Kiến thức kỹ so với thực tiễn hoạt động Khó khăn khơng có CSVC, trang thiết bị, phương tiện hoạt động Khó khăn quan hệ hợp tác làm việc Đòi hỏi ý thức tác phong làm việc chưa đạt yêu cầu Khó khăn khác (xin ghi cụ thể) Rất Khó Trung Ít khó Rất khó khăn bình khăn tốt khăn Câu Xin Ơng (Bà) cho biết khó khăn việc thiết lập phát triển mối quan hệ nhà trường với sở tuyển dụng cử nhân ngành QLVH? 1) Chưa hiểu rõ lợi ích tầm nhìn quan trọng mối quan hệ 2) Nhà trường không sẵn sàng phối hợp 3) Chưa có phương pháp xây dựng mối quan hệ 4) Khó xây dựng nội dung phối hợp thỏa mãn lợi ích nhà trường sở tuyển dụng 5) Cơ sở tuyển dụng không sẵn sang tham gia 6) Cơ chế làm việc không phù hợp với hai bên 7) Chưa có chế ưu đãi nhà nước cho sở tuyển dụng tham gia q trình ĐT 8) Khó khăn khác (xin ghi cụ thể) Câu Ông (Bà) đánh giá mức độ cần thiết yêu cầu sinh viên ngành QLVH sở tuyển dụng quan tâm? Mức đánh giá Stt Nội dung quản lý Rất cần Cần Bình Ít cần Khơng thiết thường thiết cần thiết Kiến thức chuyên môn Kỹ thực hành nghề nghiệp Thái độ tốt công việc (ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, đam mê, yêu nghề) Khả tổ chức làm việc nhóm Khả độc lập sáng tạo công việc Khả thích nghi với mơi trường làm việc Kỹ giao tiếp Khả ngoại ngữ đáp ứng với u cầu cơng việc giao tiếp Trình độ tin học đáp ứng với yêu cầu đơn vị 10 Khả tổ chức hoạt động tập thế/kiêm nhiệm số công việc khác 11 Khác (xin ghi cụ thể) Xin vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân: Họ Tên: (có thể khơng trả lời) Trình độ chun mơn:………………………………………………………… Ngành/Chun ngành :………………………………………………………… Chức vụ/Đơn vị công tác:……………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn hợp tác q Ơng (Bà)! thiết Phụ lục PHIẾU KHẢO NGHIỆM BIỆN PHÁP DÀNH CHO CHUYÊN GIA NHÀ KHOA HỌC, CBQL VÀ GV Kính gửi q Thầy (Cơ)! Để có sở đánh giá biện pháp quản lý đào tạo cử nhân ngành QLVH trường đại học đáp ứng nhu cầu xã hội giai đoạn nay, xin quý Thầy (Cơ) vui lòng trả lời câu hỏi sau phiếu khảo nghiệm giải pháp cách đánh dấu X vào cột dòng phù hợp với ý kiến Thầy (Cô) câu hỏi Ý kiến Thầy (Cơ) nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, ngồi khơng có mục đích khác! Tác giả sử dụng thang đo Likert: từ đến (nhỏ 1, lớn 5) - Mức 1: Không cấp thiết (KCT)/không khả thi (KKT); - Mức 2: It cấp thiết (ICT)/ít khả thi (IKT); - Mức 3: Tương đối cấp thiết (TĐCT)/tương đối khả thi (TĐKT); - Mức 4: Cấp thiết (CT)/khả thi (KT); - Mức 5: Rất cấp thiết (RCT)/rất khả thi (RKT); Mức độ cấp thiết (%) Biện pháp Giải pháp 1: Tổ chức đánh giá nhu cầu xã hội xác định chuẩn đầu ngành Quản lý văn hóa trường đại học Giải pháp 2: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ khả thích ứng với yêu cầu xã hội cho ĐNGV ngành quản lý văn hóa Giải pháp 3: Phát triển chương trình đào tạo cử nhân ngành QLVH đáp ứng nhu cầu xã hội Giải pháp 4: Nâng cao chất lượng CSVC phương tiện phục vụ đào tạo phù hợp với thực tiễn nhà trường bối cảnh xã hôi Giải pháp 5: Xây dựng chế liên kết đào tạo ngành QLVH đơn vị sử dụng nguồn nhân lực đào tạo Giải pháp 6: Thiết lập thông tin đào tạo sử dụng nhân lực sau đào tạo Xin vui lòng q Thầy (Cô) cho biết số thông tin cá nhân: Họ Tên: (có thể khơng trả lời) 2.Trình độ chuyên môn:………………………………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………………………… Đơn vị công tác:………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn q Thầy (Cơ)! Phụ lục PHIẾU THỬ NGHIỆM BIỆN PHÁP DÀNH CHO CBQL VÀ GIẢNG VIÊN TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY Kính gửi quý Thầy (Cơ)! Để có sở đánh giá biện pháp quản lý đào tạo cử nhân ngành QLVH trường đại học đáp ứng nhu cầu xã hội giai đoạn nay, xin quý Thầy (Cô) vui lòng trả lời câu hỏi sau phiếu khảo nghiệm giải pháp cách đánh dấu X vào cột dòng phù hợp với ý kiến Thầy (Cơ) câu hỏi Ý kiến Thầy (Cô) nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, ngồi khơng có mục đích khác! Tác giả sử dụng thang đo Likert: từ đến (nhỏ 1, lớn 5) - Mức 1: Không phù hợp/không tốt/khơng quan trọng; - Mức 2: Chưa phù hợp/chưa tốt/ít quan trọng; - Mức 3: Tương đối phù hợp/tương đối tốt/tương đối quan trọng; - Mức 4: Phù hợp/tốt/quan trọng; - Mức 5: Rất phù hợp/rất tốt/rất quan trọng Biện pháp: “Tổ chức bồi dưỡng nâng cao lực chuyên mơn nghiệp vụ cho ĐNGV khả thích ứng với yêu cầu xã hội” Mức đánh giá (%) Nội dung đánh giá Mức Nâng cao kỹ thực TTN nghiệp vụ sư phạm ĐNGV STN Bồi dưỡng nâng cao lực TTN nghiên cứu khoa học cho ĐNGV STN Nâng cao trình độ thực tiễn TTN sở cho ĐNGV STN Nâng cao trình độ tin học Mức Mức Mức Mức TTN STN Xin vui lòng q Thầy (Cơ) cho biết số thông tin cá nhân: Họ Tên: (có thể khơng trả lời) 2.Trình độ chun mơn:………………………………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………………………… Đơn vị công tác:………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn q Thầy (Cơ)! Phụ lục PHIẾU THỬ NGHIỆM BIỆN PHÁP DÀNH CHO CBQL VÀ GIẢNG VIÊN TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY Kính gửi q Thầy (Cơ)! Để có sở đánh giá biện pháp quản lý đào tạo cử nhân ngành QLVH trường đại học đáp ứng nhu cầu xã hội giai đoạn nay, xin q Thầy (Cơ) vui lòng trả lời câu hỏi sau phiếu khảo nghiệm giải pháp cách đánh dấu X vào cột dòng phù hợp với ý kiến Thầy (Cô) câu hỏi Ý kiến Thầy (Cơ) nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, ngồi khơng có mục đích khác! Tác giả sử dụng thang đo Likert: từ đến (nhỏ 1, lớn 5) - Mức 1: Không phù hợp/không tốt/không quan trọng; - Mức 2: Chưa phù hợp/chưa tốt/ít quan trọng; - Mức 3: Tương đối phù hợp/tương đối tốt/tương đối quan trọng; - Mức 4: Phù hợp/tốt/quan trọng; - Mức 5: Rất phù hợp/rất tốt/rất quan trọng Biện pháp: “Thiết lập thông tin đào tạo sử dụng nhân lực sau đào tạo” Mức đánh giá (%) Mức Mức Mức Mức Mức Nội dung đánh giá Triển khai hoạt động thiết lập quản lý TTN thông tin sinh viên tốt nghiệp việc làm STN ngành QLVH sau tốt nghiệp Đánh giá chất lượng sinh viên sau tốt TTN nghiệp, xác định nhu cầu xã hội đối STN với công tác đào tạo ngành QLVH Hoạt động thực tế sinh viên sau tốt TTN nghiệp làm việc quan, đơn STN vị, doanh nghiệp ngồi xã hội Đánh giá vai trò Trung tâm Thực TTN nghiệm Việc làm việc theo dõi STN sinh viên sau tốt nghiệp Xin vui lòng q Thầy (Cơ) cho biết số thơng tin cá nhân: Họ Tên: (có thể khơng trả lời) 2.Trình độ chun mơn:………………………………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………………………… Đơn vị công tác:………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn q Thầy (Cơ)! ... cứu sở lý luận quản lý đào tạo cử nhân ngành quản lý văn hóa trường đại học đáp ứng nhu cầu xã hội 5.2 Khảo sát thực tiễn công tác quản lý đào tạo cử nhân ngành Quản lý văn hóa trường đại học. .. đào tạo cử nhân ngành quản lý văn hóa trường đại học đáp ứng nhu cầu xã hội + Luận cho việc áp dụng mơ hình CIPO quản lý hoạt động đào tạo cử nhân quản lý văn hóa trường đại học đáp ứng nhu cầu. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRƯƠNG ĐỨC CƯỜNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Ngành: QUẢN LÝ GIÁO
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đào tạo cử nhân ngành quản lý văn hóa ở trường đại học đáp ứng nhu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay (Luận án tiến sĩ), Quản lý đào tạo cử nhân ngành quản lý văn hóa ở trường đại học đáp ứng nhu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay