Phát triển du lịch thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 2017 (Luận văn thạc sĩ)

113 4 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2018, 10:09

Phát triển du lịch thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 2017 (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 2017 (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 2017 (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 2017 (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 2017 (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 2017 (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 2017 (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 2017 (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 2017 (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM –––––––––––––––––– TRỊNH THỊ THUYẾT PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ SẦM SƠN, TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2010 - 2017 LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÍ HỌC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM –––––––––––––––––– TRỊNH THỊ THUYẾT PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ SẦM SƠN GIAI ĐOẠN 2010 - 2017 Ngành: Địa lí học Mã số: 8.31.05.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÍ HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Văn Trưởng THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết phân tích nghiên cứu luận văn trung thực, có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Trịnh Thị Thuyết i LỜI CẢM ƠN Tác giả xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu, phòng Đào tạo Sau đại học, thầy, cô Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tác giả bày tỏ biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Lê Văn Trưởng - Trường Đại học Hồng Đức tận tình hướng dẫn khoa học suốt trình thực luận văn Tác giả trân trọng cảm ơn Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Thanh Hóa, UBND Phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Chi cục Thống kê Thành phố Sầm Sơn quan liên quan cung cấp số liệu, tài liệu giúp tơi hồn thành luận văn Mặc dù cố gắng song luận văn thiếu sót định Tác giả chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến quý thầy, cô bạn để luận văn hoàn thiện hơn! Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Trịnh Thị Thuyết ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn .ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt iv Danh mục bảng v Danh mục hình vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu, nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu Những cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Quan điểm phương pháp nghiên cứu 5 Những đóng góp đề tài Cấu trúc luận văn NỘI DUNG Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Các khái niệm du lịch 1.1.2 Các điều kiện phát triển du lịch 14 1.1.3 Các hình thức tổ chức lãnh thổ du lịch 16 1.1.4 Các tiêu chí đánh giá phát triển du lịch 17 1.2 Cơ sở thực tiễn 18 1.2.1 Kinh nghiệm phát triển du lịch biển số địa phương 18 1.2.2 Tình hình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa 19 Tiểu kết chương 21 Chương 2: HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ SẦM SƠN GIAI ĐOẠN 2010 - 2017 22 2.1 Khái quát TP Sầm Sơn 22 2.1.1 Vị trí địa lý 22 iii 2.1.2 Lịch sử phát triển 22 2.2 Các điều kiện phát triển du lịch Sầm Sơn 25 2.2.1 Tài nguyên du lịch tự nhiên 25 2.2.2 Tài nguyên du lịch nhân văn 27 2.2.3 Nguồn nhân lực phục vụ du lịch 32 2.2.4 Hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch 32 2.3 Thực trạng hoạt động du lịch TP Sầm Sơn giai đoạn 2010 - 2017 33 2.3.1 Khách du lịch 33 2.3.2 Tổng thu du lịch 35 2.3.3 Lao động hoạt động du lịch 37 2.3.4 Công tác quản lý nhà nước du lịch 38 2.3.5 Sản phẩm du lịch 39 2.3.6 Thị trường du lịch 39 2.3.7 Đầu tư cho phát triển du lịch 40 2.3.8 Xúc tiến quảng bá du lịch 41 2.3.9 Các tổ chức không gian lãnh thổ du lịch 42 2.4 Tổng hợp đánh giá thực trạng phát triển điểm đến du lịch TP Sầm Sơn giai đoạn 2010 - 2017 45 2.4.1 Đánh giá điểm đến du lịch Sầm Sơn dựa tiêu chí Bộ VHTT&DL 45 2.4.2 Đánh giá điểm đến Sầm Sơn dựa lý thuyết chu kỳ sống điểm đến du lịch 51 2.4.3 Đánh giá phát triển du lịch thành phố Sầm Sơn dựa theo 12 tiêu chí xây dựng 55 2.4.4 So sánh Sầm Sơn với số điểm đến có điều kiện tương đồng vùng Bắc Trung Bộ 56 2.4.5 Những kết đạt hạn chế 62 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ SẦM SƠN TRONG GIAI ĐOẠN 2018 - 2025 TẦM NHÌN ĐẾN 2030 66 iv 3.1 Cơ sở để xây dựng 66 3.1.1 Cơ hội thách thức phát triển điểm đến du lịch Sầm Sơn giai đoạn 2018 -2025, tầm nhìn đến năm 2030 66 3.1.2 Quan điểm phát triển du lịch tỉnh Thanh hóa 67 3.1.3 Quan điểm chiến lược phát triển du lịch TP Sầm Sơn 68 3.1.4 Các mục tiêu phát triển 68 3.2 Dự báo số tiêu phát triển du lịch 69 3.2.1 Các dự báo 69 3.2.2 Các tiêu dự báo cụ thể 69 3.3 Giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch 74 3.3.1 Các giải pháp nâng cao nhận thức, huy động vào tổ chức trị, xã hội 74 3.3.2 Các giải pháp quản lý du lịch 74 3.3.3 Các giải pháp thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ du lịch 76 3.3.4 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh điểm đến du lịch Sầm Sơn 76 3.3.5 Các giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch Sầm Sơn 77 3.3.6 Các giải pháp đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch 78 3.3.7 Các giải pháp tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá 79 3.3.8 Các giải pháp nâng cao khả tiếp cận điểm đến du lịch Sầm Sơn 79 3.3.9 Các giải pháp bảo vệ môi trường tăng cường lực ứng phó với biến đổi khí hậu nước biển dâng điểm đến du lịch Sầm Sơn 79 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN STT Chữ đầy đủ Chữ viết tắt BĐKH Biến đổi khí hậu DLST Du lịch sinh thái KT - XH Kinh tế - xã hội TP Thành phố UBND Ủy ban nhân dân VHTT&DL Văn hóa thể thao du lịch VHTTDL Văn hóa thể thao du lịch iv DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Thống kê số lượng khách du lịch đến Sầm Sơn giai đoạn 2010 - 2017 33 Bảng 2.2: So sánh tổng lượng khách đến Thanh Hóa Sầm Sơn giai đoạn 2010 - 2017 34 Bảng 2.3: Thống kê tổng thu từ du lịch địa bàn Sầm Sơn so với toàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 - 2017 35 Bảng 2.4: Thống kê số lượng sở lưu trú Sầm Sơn giai đoạn 2010 - 2017 37 Bảng 2.5: Số lượng lao động du lịch Sầm Sơn giai đoạn 2010 - 2017 37 Bảng 2.6: Tổng vốn đầu tư phát triển địa bàn TP Sầm Sơn giai đoạn 2010 - 2017 40 Bảng 2.7: Tổng hợp kết đánh giá điểm đến khu du lịch Sầm Sơn 46 Bảng 2.8 Bảng tỷ lệ % tương ứng với số điểm hài lòng du khách 47 Bảng 2.9 Bảng tổng hợp kết chung điều tra mức độ hài lòng khách du lịch 48 Bảng 2.10: Tổng hợp kết phiếu điều tra mức độ hài lòng du khách theo nhóm nội dung đánh giá khu du lịch Sầm Sơn 49 Bảng 2.11: Quy ước đánh giá khu du lịch Sầm Sơn theo 32 tiêu chí 50 Bảng 2.12: Tổng hợp tiêu chí đánh giá khu nội thành 52 Bảng 2.13: Tổng hợp tiêu chí đánh giá khu sinh thái Quảng Cư 53 Bảng 2.14: Tổng hợp tiêu chí đánh giá khu ngoại thành 54 Bảng 2.15: Tổng hợp 12 tiêu chí đánh giá khu du lịch Sầm Sơn 56 Bảng 3.1: Dự báo khách du lịch đến khu du lịch Sầm Sơn giai đoạn 2020 - 2030 70 Bảng 3.2: Dự báo tổng thu từ khách du lịch Sầm Sơn giai đoạn 2020 - 2030 71 Bảng 3.3: Dự báo tiêu GDP du lịch nhu cầu vốn đầu tư du lịch Sầm Sơn giai đoạn 2020 - 2030 71 Bảng 3.4: Dự báo nhu cầu sở lưu trú cho khách du lịch Sầm Sơn giai đoạn 2020 - 2030 72 Bảng 3.5: Dự báo nhu cầu lao động du lịch Sầm Sơn giai đoạn 2020 - 2030 72 v DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 1.1.Giả thuyết chu kỳ sống khu du lịch Butler (1980) 25 Hình 2.1 Bản đồ Vị trí TP Sầm Sơn 22 Hình 2.2 Bản đồ Hành TP Sầm sơn 31 Hình 2.3 Bản đồ Tài nguyên du lịch TP Sầm sơn 31 Hình 2.4 Biểu đồ So sánh tổng lượng khách đến Thanh Hóa Sầm Sơn giai đoạn 2010 - 2017 35 Hình 2.5 Biểu đồ Tổng thu từ du lịch địa bàn Sầm Sơn so với tồn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 - 2017 36 Hình 2.6 Biểu đồ Tổng số lượt khách tổng thu Sầm Sơn giai đoạn 2010 - 2017 36 Hình 2.7 Biểu đồ Cơ cấu lao động hoạt động du lịch Sầm Sơn phân theo trình độ đào tạo năm 2017 38 Hình 2.8 Biểu đồ Các giai đoạn phát triển điểm đến Sầm Sơn 55 Hình 2.9 Bản đồ Hiện trạng phát triển du lịch Sầm Sơn 55 Hình 3.1 Bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung TP Sầm Sơn đến 2040 73 vi Nhóm tiêu chí đánh giá Quản lý điểm đến Tiêu chí đánh giá Mã tiêu chí đánh giá Quản lý chung 3.1 Môi trường tự nhiên vệ sinh chung 3.2 Xử lý rác thải 3.3 Điểm đánh Yêu cầu giá tối đa - Có Ban quản lý khu du lịch với tổ chức máy, chức năng, nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng - Ban Quản lý điều hành, xử lý vấn đề Khu du lịch cách sn sẻ, có trách nhiệm, đảm bảo tăng trưởng hàng năm cho toàn khu - Xây dựng, ban hành kiểm soát thực nội qui, qui tắc ứng xử đói với đổi tượng liên quan phạm vi khu du lịch - Khơng khí lành, không bị ô nhiễm - Nguồn nước mặt (hồ, ao, sông, suối, đài phun nước,…) không bị ô nhiễm - Rác thải không bị vứt bừa bãi dọc đường giao thông, điểm tham quan nguồn nước mặt (hồ, ao, sông, suối, đài phun nước, khu vực biển ven bờ,…) - Các trang thiết bị điểm du lịch đèn chiếu sáng, biển báo, tượng đài, tiểu cảnh,… làm - Các khu vực bán sản vật, quà lưu niệm, ẩm thực khu du lịch phải đảm bảo vệ sinh môi trường chung - Rác thải thu gom vị trí quy định - Khu vực thi cơng che chắn - Có phương án đảm bảo vệ sinh môi trường khu du lịch - Có hệ thống thu gom rác thải lẻ, trung bình có 01 thùng rác có nắp đậy 300m dọc đường giao thơng nội - Có khu vực tập trung rác thải khu du lịch - Có hệ thống xử lý rác thải riêng khu du lịch có phương tiện vận chuyển rác thải tới nơi xử lý rác địa phương với tần suất lần/ngày - Sử dụng công cụ hỗ trợ chun dụng cơng nghệ cao (sử dụng hóa chất cho phép để xử lý ô nhiễm, xử lý rác thải,…) khu vực thích hợp Nhóm tiêu chí đánh giá Tiêu chí đánh giá Mã tiêu chí đánh giá Hệ thống nhà vệ sinh cơng cộng 3.4 Môi trường xã hội (sự thân thiện cộng đồng địa phương) 3.5 Tổ chức lực lượng an ninh, trật tự 3.6 Phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch 3.7 Điểm đánh Yêu cầu giá tối đa - Có nhà vệ sinh cơng cộng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch khu chức điểm tham quan - Có buồng vệ sinh lưu động khu công cộng khác - Cộng đồng địa phương không thực hành vi quấy nhiễu khách du lịch (đeo bám khách để bán hàng, chào mời dịch vụ…) - Giao tiếp, ứng xử thể sắc văn hóa văn minh người dân địa phương - Sẵn sàng hỗ trợ khách du lịch (hướng dẫn, đường,….) - Tơn trọng văn hóa, ứng xử khách du lịch từ vùng miền đến với địa phương Sẵn sàng giới thiệu hướng dẫn khách du lịch hòa nhập trải nghiệm phong cách văn hóa mang tính đặc trưng địa phương Có phận đảm bảo an ninh trật tự, tổ chuyên trách bố trí trực điểm có đội giám sát, tuần tra chuyên trách - Có phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch điều kiện bình thường với cố đơn giản, thường gặp - Thiết lập đường dây nóng kết nối với ban, ngành chức địa phương để phối hợp công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch (Hỗ trợ khu du lịch việc phối hợp giải vấn đề vượt chức khu du lịch), cử nhân viên trực đường dây nóng 24/7 - Có phương án chủ động sơ tán, ứng cứu khách tài sản có thiên tai, hỏa hoạn cố nghiêm trọng khác Nhóm tiêu chí đánh giá Cơ sở hạ tầng Tiêu chí đánh giá Mã tiêu chí đánh giá Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch 3.8 Hệ thống đường giao thông 4.1 Điểm đánh Yêu cầu giá tối đa - Có điểm trực an ninh khu du lịch phân khu chức - Lực lượng an ninh trang bị đồng phục thiết bị tối thiểu (găng tay, ống nhòm, còi, dùi cui, đèn pin, ủng, mũ, loa, đàm,…) phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an tồn cho khách du lịch - Có hệ thống camera đại, góc quay rộng, độ phân giải cao để giám sát an ninh điểm tham quan khu chức - Trang bị hệ thống báo cháy nổ tự động khu nhà - Có hệ thống loa phóng để thơng báo cố, trường hợp khẩn cấp - Có hệ thống hàng rào cách ly khu vực nguy hiểm - Bố trí vòi nước bồn chứa nước phục vụ cứu hỏa khu chức - Có xe chuyên dụng phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự khu du lịch, trang bị thêm trang thiết bị để vận chuyển cứu hộ chuyên dụng xe đạp, xe mô tô, thang dây, xuồng cứu hộ - Đường vào khu du lịch kết nối trực tiếp với hệ thống giao thơng quốc gia thơng qua loại hình giao thơng: đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không (không phải thông qua hệ thống đường giao thơng liên huyện có khoảng cách ngắn) - Có cửa ngõ vào khu du lịch - Các cửa ngõ phân bố từ nhiều hướng, nhiều địa phương khác giáp ranh với khu du lịch tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện giao thơng Nhóm tiêu chí đánh giá Tiêu chí đánh giá Biển báo dẫn tiếp cận khu du lịch đường bộ, đường thủy Đường giao thông nội Hệ thống điện Hệ thống cấp, nước Mã tiêu chí đánh giá 4.2 4.3 4.4 4.5 Yêu cầu - Có biển báo dẫn, tiếp cận khu du lịch - Vị trí đặt biển báo phù hợp (trước ngã ba, ngã tư) - Số lượng vị trí đặt dẫn phù hợp (có biển báo tất ngã ba, ngã tư đường dẫn đến khu du lịch) -Biển báo thiết kế rõ ràng (kích cỡ biển báo, cỡ chữ, hình ảnh thơng tin, màu sắc,…), nội dung thơng tin đầy đủ - Biển báo diễn đạt song ngữ - 100% hệ thống đường giao thông nội phủ bê tơng/nhựa rộng đảm bảo an tồn giao thông cho đường (2 chiều) - Thiết kế lắp đặt hệ thống chiếu sáng với trang thiết bị đại, thân thiện với môi trường, tiết kiệm lượng dọc đường giao thông nội bộ, khu lưu trú, phân khu chức tất điểm tham quan khu du lịch - Có hệ thống điện dự phòng - Có hệ thống chiếu sáng nghệ thuật - Có hệ thống nước đảm bảo nhu cầu nước khách - Có hệ thống lọc nước theo tiêu chuẩn quốc tế (có thể uống không cần đun sôi) phục vụ nhu cầu khách du lịch - Có nước hệ thống đường ống, vòi nước phục vụ cơng tác chữa cháy - Có hệ thống nước đảm bảo vệ sinh mơi trường - Có hệ thống xử lý nước thải đảm bảo an tồn cho mơi trường - Có quy trình xử lý nước thải để tái sử dụng cho nhu cầu tưới cây, vệ sinh,… Điểm đánh giá tối đa 3 3 Nhóm tiêu chí đánh giá Tiêu chí đánh giá Mã tiêu chí đánh giá Điểm đánh Yêu cầu giá tối đa - Sử dụng lao động người dân địa 10 phương (từ 3% tổng lao động toàn khu du lịch trở lên) Sự tham Tỷ lệ lao - Có trích doanh thu khu du lịch hỗ trợ gia động hoạt động phong trào địa cộng người địa đồng phương địa khu phương du lịch 5.1 phương hàng năm - Có trích doanh thu khu du lịch hỗ trợ xây dựng, nâng cấp công trình cơng cộng địa phương hàng năm - Tỷ lệ hộ gia đình địa phương tham gia kinh doanh khu du lịch đạt từ 5% trở lên Tổng số điểm đánh giá tối đa chuyên gia (I): 85 PHỤ LỤC 2: PHIẾU ĐIỀU TRA SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI KHU DU LỊCH SẦM SƠN Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách khu du lịch, đề nghị Ơng/Bà vui lòng cho ý kiến vào bảng hỏi cách đánh dấu vào ô tương ứng với đánh giá Ông/Bà đầu tư, phục vụ khu du lịch STT Nội dung đánh giá I Ông/Bà đánh giá điều kiện giao thông đến khu du lịch Chất lượng đường giao thông đến khu du lịch Chất lượng đường giao thông nội khu du lịch Chất lượng tính hữu ích hệ thống biển dẫn giao thông đến khu du lịch (vị trí đặt, chất lượng, thiết kế biển …) Chất lượng tính hữu ích hệ thống biển dẫn nội khu du lịch (vị trí đặt, chất lượng, thiết kế biển …) Sự thuận lợi việc tiếp cận khu du lịch (tiếp cận nhiều loại phương tiện giao thông) Sự thuận lợi, vị trí qui mơ khu vực để xe cho khách khu du lịch Ông/Bà đánh việc đảm bảo vệ sinh môi trường khu du lịch Chất lượng nước sử dụng Sự bố trí phục vụ nhà vệ sinh khu du lịch II Rất khơng hài lòng Khơng hài lòng Bình thường Hài lòng Hồn tồn hài lòng STT Nội dung đánh giá Sự lành môi trường khơng khí khu du lịch Sự kiểm sốt tiếng ồn khu du lịch Sự bố trí hệ thống thùng rác công tác thu gom rác thải từ thùng rác An ninh, an toàn khu du lịch Ông/Bà đánh giá cảnh quan khu du lịch Sự hấp dẫn quang cảnh thiên nhiên Sự bố trí hệ thống điện chiếu sáng, điện sinh hoạt Sự bố trí cơng trình kiến trúc khơng gian tổng thể khu du lịch Ơng/Bà đánh giá dịch vụ vui chơi, giải trí, tham quan khu du lịch Sự đa dạng điểm tham quan đa dạng chương trình tham quan Sự phong phú điểm mua sắm hàng hóa đồ lưu niệm Sự phong phú hoạt động vui chơi giải trí Ơng/Bà đánh giá dịch vụ lưu trú ăn uống khu du lịch Các dịch vụ sở lưu trú khu du lịch (khách sạn, nhà nghỉ ) 10 11 12 III 13 14 15 IV 16 17 18 V 19 Rất không hài lòng Khơng hài lòng Bình thường Hài lòng Hồn tồn hài lòng STT Nội dung đánh giá Rất khơng hài lòng Khơng hài lòng Các dịch vụ phục vụ ăn uống nhà hàng khu du lịch 21 Món ăn ngon, hấp dẫn VI Ơng/Bà đánh giá nhân viên phục vụ khu du lịch 22 Nhân viên bảo vệ 23 Nhân viên nhà hàng 24 Nhân viên khách sạn 25 Nhân viên điểm vui chơi giải trí 26 Nhân viên điểm mua sắm 27 Nhân viên quầy thơng tin 28 Nhân viên phòng hướng dẫn, thuyết minh VII Ơng/Bà đánh giá sách phục vụ khu du lịch 29 Thời gian phục vụ 30 Quy trình tiếp nhận xử lý việc đặt/hủy dịch vụ 31 Các chương trình khuyến mại 32 Việc áp dụng hình thức tốn VIII Ông/Bà đánh giá giá dịch vụ khu du lịch 33 Giá vé tham quan 34 Giá dịch vụ vui chơi giải trí 35 Giá đồ ăn uống 36 Giá dịch vụ lưu trú 37 Giá dịch vụ vận chuyển khu du lịch 38 Giá hàng hóa đồ lưu niệm 20 Trân trọng cảm ơn hợp tác Ơng/Bà Bình thường Hài lòng Hồn tồn hài lòng PHỤ LỤC 3: BẢNG SO SÁNH CÁC TIÊU CHÍ CHỦ YẾU GIỮA SẦM SƠN VỚI CỬA LỊ VÀ THIÊN CẦM Điểm đến Tiêu chí Địa vị pháp lý Sầm Sơn (Thanh Hóa) Được định hướng Cửa Lò (Nghệ An) Đã công Thiên Cầm (Hà Tĩnh) Đã lập Quy hoạch danh mục nhận Đô thị du Khu du lịch quốc khu vực có lịch theo Quyết gia, phê duyệt tiềm trở định 2355/QĐ- Quyết định thành đô thị du TTg Thủ 4210/QĐ-UBND lịch tướng Chính phủ UBND tỉnh Hà Tĩnh Dịch vụ (trong có du lịch) cấu KT- 76,6% 58,4% 46,0% 160km 300km 380km XHđịa phương Vị trí địa lý (so với thị trường nguồn Hà Nội) Khả tiếp Đường bộ: thuận Đường bộ: thuận Đường bộ: thuận lợi lợi lợi Đường không: chưa Đường khơng: Đường khơng: có cảng hàng khơng cảng hàng khơng Thọ Xuân Vinh cận Thời điểm Đã có thương hiệu Thương hiệu biển Thương hiệu tại, Sầm Sơn chưa Thiên Cầm điểm đến xây dựng định vị cách biết đến nơi thị trường hình ảnh sâu đậm sâu sắc Trong giữ vẻ đẹp tâm trí du khoảng 10 năm hoang sơ Điểm đến Tiêu chí Sầm Sơn Cửa Lò Thiên Cầm (Thanh Hóa) (Nghệ An) (Hà Tĩnh) khách, đặc biệt trước, Cửa Lò khoảng cách xa, sản thị trường nguồn du khách phẩm du lịch Hà Nội chọn lựa nhiều đơn điệu nên sức tỉnh phía Trong Bắc Sầm Sơn hấp dẫn để lôi kéo vài năm bị ảnh hưởng nặng khách chưa cao gần đây, thương nề cách làm ăn hiệu biển Sầm chộp giật, ép giá Sơn nhiều chí lừa du khách yêu mến đảo khách trở lại đổi thay cách làm du lịch Đường bờ biển Bãi dài 9km, tắm dài Bãi biển Thiên Cầm 10,2km hình vòng hình cánh cung trải phẳng, độ dốc cung, có Đảo Ngư dài gần 3km Các thoải, bãi cát Đảo Mắt án bãi tắm có bãi trắng mịn, khơng ngự bên ngồi tạo cát trắng thoai thoải có đá ngầm, sóng thêm điểm nhấn phẳng, lồi lõm, biển vừa phải, Cửa Lò có nhiều nước biển xanh, nước biển di tích lịch sử đền vắt màu ngọc Tài nguyên du lịch xanh; núi Trường Nguyễn Xí, đền bích, nhìn Lệ với 16 Vạn Lộc, đền Thu xuống tận đáy, bờ (ngọn cao Lũng, 84,7m) phủ Sơn, chùa chùa Lô biển thoai thoải có Đảo thể tắm xa bờ hơn 300 Ngư xây 100m, nước biển có rừng trồng; dựng thêm sản độ mặn cao Sát Trống Mái với phẩm du lịch văn bờ biển núi Thiên huyền thoại tình hóa, tâm linh Cầm hùng vỹ, đền yêu; Độc Cầm Sơn Phía trước Cước linh thiêng, bãi biển đền Cô Tiên đảo nhỏ xinh đền Điểm đến Tiêu chí Sầm Sơn (Thanh Hóa) Khu vực xã Cửa Lò (Nghệ An) Thiên Cầm (Hà Tĩnh) xắn bãi Lài, Én, Bớc… sáp nhập có quỹ đất phát triển, bờ biển kéo dài 10km có nhiều tiềm năng, ngun sơ Đại Lộ Nam Sơng Mã, quốc lộ 47 (cửa ngõ TP Sầm Sơn), Tuyến đường nối khu Nam Sầm Sơn với Tp Thanh Hóa; đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, đường Hồ Xuân Hương kéo dài; tuyến đường theo hướng Đông Hệ thống sở - Tây khu vực nội thị, sân Golf hạ tầng du lịch khu nghỉ dưỡng quốc tế FLC (giai đoạn 1) Thị xã tập trung chỉnh trang bồn hoa, trồng bổ sung xanh, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, lát gạch vỉa hè, thiết kế xây dựng mơ hình hàng rào xanh, tạo vẻ mỹ quan đô thị phục vụ du lịch Hệ thống sở hạ tầng TP Cửa Lò hồn chỉnh hệ thống đường nối với Tp Vinh đường nội thị, quảng trường Bình Minh, Dự án nước xử lý nước thải; sân golf Cửa Lò; thảm cỏ, xanh khu lâm viên bãi tắm Cửa Lò có khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế Hệ thống sở hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật du lịch thiếu số lượng lẫn chất lượng, chưa tương xứng với tiềm nhu cầu du khách, vào thời điểm đơng khách vào mùa hè Thậm chí có thời điểm khai trương mùa du lịch biển bị tắc nghẽn đường từ Tp Hà Tĩnh tới Thiên Cầm Hiện Thiên Cầm chưa có dự án đầu tư lớn, có yếu tố định đến sức hấp dẫn thương hiệu điểm đến Điểm đến Sầm Sơn Tiêu chí (Thanh Hóa) Số lượng khách 3,65 triệu lượt năm 2015 Cửa Lò (Nghệ An) Thiên Cầm (Hà Tĩnh) 2,452 triệu lượt 800 nghìn lượt 2.076 tỉ đồng 169 tỷ đồng Số lượng sở 355 sở lưu trú 273 sở 61 sở Số lượng động 8.200 người 500 người Tổng thu từ du 2.120 tỷ đồng lịch năm 2015 lao 19.000 người Tắm biển, nghỉ Tắm biển, nghỉ Tắm biển, nghỉ dưỡng biển cao dưỡng biển, câu dưỡng, du lịch tâm Sản phẩm du cấp, du lịch tâm mực đêm, tham linh, thưởng thức linh, MICE, đánh quan đảo Hòn đặc sản biển lịch trội golf, trekking Ngư, MICE, đánh có đỉnh Trường Lệ, golf, thưởng thức thưởng thức đặc đặc sản biển sản biển Được xác định khu du lịch trọng điểm tỉnh hướng đến khu đô thị du lịch Vai trò điểm quốc gia Sầm đến ngành Sơn coi kinh tế du lịch điểm đến có vai tỉnh trò quan trọng phát triển du lịch Thanh Hóa Cửa Lò công nhận khu đô thị du lịch, có tầm quan trọng thu hút du khách đến với Nghệ An Cùng với khu du lịch Nam Đàn, Cửa Lò điểm đến quan trọng Nghệ An Thiên Cầm quy hoạch thành khu du lịch quốc gia điểm đến quan trọng du lịch Hà Tĩnh PHỤ LỤC 4: MỘT SỐ HÌNH ẢNH DU LỊCH SẦM SƠN Ảnh 1: Cảnh quan biển Sầm Sơn Ảnh 2: Hòn trống mái Ảnh 3: Khu sinh thái Quảng Cư, Sầm Sơn Ảnh 4: Sân golf khu nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn Ảnh 5: Khu nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn Ảnh 6: Khai mạc lễ hội du lịch Sầm Sơn hè 2017 (Nguồn: http://dulichsamson.gov.vn) ... mạnh phát triển du lịch Sầm Sơn quan trọng cần thiết Xuất phát từ thực tiễn trên, chọn đề tài Phát triển du lịch Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 - 2017 để làm luận văn Thạc. .. xu hướng phát triển du lịch Thanh Hóa, Việt Nam Quá trình phát triển du lịch Sầm Sơn phần trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa nước Đồng thời TP Sầm Sơn chia lãnh thổ nhỏ khu vực nội thành, ... du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa – lịch sử…, bước khẳng định vị du lịch xứ Thanh khu vực Bắc Trung nước Trong Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020, tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển du lịch thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 2017 (Luận văn thạc sĩ), Phát triển du lịch thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 2017 (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay