Vận dụng nguyên tắc thống nhất lý luận với thực tiễn trong dạy học lý luận chính trị cho đảng viên mới tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

118 5 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2018, 10:01

Vận dụng nguyên tắc thống nhất lý luận với thực tiễn trong dạy học lý luận chính trị cho đảng viên mới tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) Vận dụng nguyên tắc thống nhất lý luận với thực tiễn trong dạy học lý luận chính trị cho đảng viên mới tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) Vận dụng nguyên tắc thống nhất lý luận với thực tiễn trong dạy học lý luận chính trị cho đảng viên mới tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) Vận dụng nguyên tắc thống nhất lý luận với thực tiễn trong dạy học lý luận chính trị cho đảng viên mới tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) Vận dụng nguyên tắc thống nhất lý luận với thực tiễn trong dạy học lý luận chính trị cho đảng viên mới tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ––––––––––––––––––––––––– TRIỆU VĂN LŨY VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI TẠI TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ––––––––––––––––––––––––– TRIỆU VĂN LŨY VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI TẠI TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành: LL&PP dạy mơn Lý luận Chính trị Mã ngành: 8.14.01.11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Minh Tuyên THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực, đảm bảo tính khách quan, khoa học, dựa kết khảo sát thực tế thân thực Các số liệu tài liệu tham khảo khác có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng Học viên thực Triệu Văn Lũy i LỜI CẢM ƠN Kính thưa thầy giáo, giáo! Với tất kính trọng tình cảm chân thành mình, cho phép em bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý đào tạo sau đại học thuộc trường Đại học Sư phạm - ĐHTN, tồn thể thầy giáo, giáo Khoa Giáo dục Chính trị, thầy giáo trực tiếp giảng dạy tham gia quản lý em trình học tập thực luận văn tốt nghiệp Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Vũ Minh Tuyên, Trưởng khoa Giáo dục Chính trị, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tận tình giúp đỡ em hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến đồng chí lãnh đạo, giảng viên, giảng viên kiêm chức Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Hỷ; cảm ơn đồng chí học viên lớp bồi dưỡng LLCT cho đảng viên năm 2017, năm 2018 Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp cho thông tin, số liệu, tạo điều kiện thuận lợi trình nghiên cứu Cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, cổ vũ tinh thần giúp đỡ để tơi q trình học tập thực luận văn tốt nghiệp Mặc dù có nhiều cố gắng, song luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, mong nhận góp ý giúp đỡ Hội đồng khoa học Quý thầy cô, anh chị em đồng nghiệp bạn bè Xin trân trọng cảm ơn./ Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả Triệu Văn Lũy ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt iv Danh mục bảng v MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài .1 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn Giả thuyết khoa học Cơ sở phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận văn Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn NỘI DUNG Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI TẠI TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN .5 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số vấn đề lý luận việc vận dụng nguyên tắc thống lý luận với thực tiễn dạy học LLCT cho đảng viên Trung tâm BDCT huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 1.2.1 Quan điểm Chủ nghĩa Mác - Lênin mối quan hệ biện chứng lý luận thực tiễn 1.2.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh mối quan hệ lý luận thực tiễn 11 1.2.3 Quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng nguyên tắc thống lý luận thực tiễn giáo dục đào tạo .18 iii 1.3 Thực trạng vận dụng nguyên tắc thống lý luận với thực tiễn dạy học LLCT cho đảng viên Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên 22 1.3.1 Nhận thức đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên nguyên tắc thống lý luận với thực tiễn dạy học LLCT cho đảng viên 24 1.3.2 Thực tiễn vận dụng nguyên tắc thống lý luận với thực tiễn dạy học lý luận trị cho đảng viên 27 Kết luận chương 33 Chương 2: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI Ở TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN 34 2.1 Quy trình vận dụng nguyên tắc thống lý luận với thực tiễn dạy học lý luận trị cho đảng viên Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên 34 2.1.1 Quy trình thiết kế giảng vận dụng nguyên tắc thống lý luận với thực tiễn 34 2.1.2 Quy trình thực giảng lớp 36 2.1.3 Quy trình kiểm tra, đánh giá kết học tập học viên 36 2.2 Điều kiện vận dụng nguyên tắc thống lý luận với thực tiễn dạy học LLCT cho đảng viên Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên 37 2.2.1 Đối với đội ngũ giảng viên 37 2.2.2 Đối với học viên .41 2.2.3 Đối với lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Huyện ủy huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 42 2.3 Quan điểm biện pháp vận dụng nguyên tắc thống lý luận với thực tiễn dạy học LLCT cho đảng viên Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên .42 iv 2.3.1 Quan điểm vận dụng nguyên tắc thống lý luận với thực tiễn dạy học lý luận trị cho cho đảng viên 42 2.3.2 Biện pháp nâng cao hiệu vận dụng nguyên tắc thống lý luận với thực tiễn dạy học LLCT cho đảng viên 46 Kết luận chương 51 Chương 3: THỰC NGHIỆM VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI TẠI TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN 52 3.1 Kế hoạch thực nghiệm 52 3.1.1 Mục đích thực nghiệm .52 3.1.2 Giả thuyết thực nghiệm 52 3.1.3 Đối tượng thực nghiệm 52 3.1.4 Điều kiện tiến hành thực nghiệm .52 3.1.5 Các bước tiến hành thực nghiệm .53 3.2 Nội dung thực nghiệm 53 3.2.1 Khảo sát, đánh giá trình độ nhận thức đầu vào học viên lớp thực nghiệm đối chứng 53 3.2.2 Nghiên cứu, lựa chọn nội dung kiến thức 54 3.2.3 Thiết kế thực nghiệm 54 3.2.4 Kiểm tra, đánh giá nhận thức học viên sau thực nghiệm 90 3.3 Kết thực nghiệm 91 3.3.1 Kết kiểm tra nội dung học sau thực nghiệm lần thứ .91 3.3.2 Kết kiểm tra nội dung học sau thực nghiệm lần thứ hai .92 3.3.3 Kết kiểm tra nội dung học sau hai lần thực nghiệm 93 Kết luận chương 94 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNH, HĐH CNXH GDCD : Cơng nghiệp hóa, đại hóa : Chủ nghĩa xã hội : Giáo dục công dân HĐND LLCT TBCN : Hội đồng nhân dân : Lý luận trị : Tư chủ nghĩa UBND XHCN : Ủy ban nhân dân : Xã hội chủ nghĩa iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Kết điều tra mức độ sử dụng phương pháp dạy học giảng viên 26 Bảng 3.1 Kết học tập học viên sau thực nghiệm lần thứ .91 Bảng 3.2 Kết học tập học viên sau thực nghiệm lần thứ hai 92 Bảng 3.3 Kết học tập học viên sau hai lần thực nghiệm 93 v MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Vấn đề quan hệ lý luận thực tiễn có tầm quan trọng đặc biệt dạy học nói chung giảng dạy lý luận trị nói riêng Tầm quan trọng khơng thể chỗ: "Quan điểm đời sống thực tiễn, phải quan điểm thứ lý luận nhận thức", mà suốt trình đấu tranh, bảo vệ xây dựng tổ quốc xã hội chủ nghĩa, rút học vô giá là: "Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng hành động theo quy luật khách quan Năng lực nhận thức hành động theo quy luật điều kiện đảm bảo lãnh đạo đắn Đảng" (theo Văn kiện Đại hội XII Đảng) Chính việc tìm hiểu mối quan hệ biện chứng lý luận thực tiễn cần thiết Đặc biệt, công tác đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy lý luận trị Linh hồn, xương sống cho thành công, cho việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả, cho việc nâng cao tính thuyết phục, sức lơi cuốn, nâng cao tính sinh động, hấp dẫn giảng, giảng đối tượng, trình độ đảm bảo tính thống nhất, gắn kết cách hài hoà lý luận thực tiễn Điều tiên đề, chân lý hiển nhiên biết “mọi lý thuyết màu xám, có đời mãi xanh tươi” (Theo đại thi hào người Đức Goethe) Yêu cầu thống lý luận thực tiễn trình giảng dạy trung tâm bồi dưỡng trị nói chung mơn lý luận trị nói riêng có tầm quan trọng đặc biệt thực tế vấn đề dường bị xem nhẹ, khơng nói bị bỏ qua Trong nhiều giảng, giảng viên cắm cúi vào giáo trình, nhắc lại cách mòn mỏi điều có, ghi chép cách đầy đủ, rõ ràng sách vở, tài liệu Nhiều học trôi qua nhàm chán, nặng nề giáo viên biết có lý thuyết suông Bài giảng thiếu sức sống, không thuyết phục, không sinh động tượng phổ biến trường, sở đào tạo trị Hệ tất yếu kéo theo chất lượng, hiệu công tác đào tạo, giảng dạy thấp, chí đơi phản tác dụng tạo tâm lý ức chế, khiên cưỡng, gò ép cho người học Từ nhiều người dễ cho trị dường lĩnh vực khơ khan, thiếu sức sống, thiếu sức truyền cảm KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Thống lý luận thực tiễn nguyên tắc chủ nghĩa Mác - Lênin Nguyên lý có vai trò to lớn việc định hướng cho hoạt động nhận thức lý luận hoạt động thực tiễn có hiệu Vận dụng nguyên tắc thống lý luận với thực tiễn dạy học LLCT cho học viên lớp đảng viên không vấn đề đặt quan tâm Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Hỷ mà Trung tâm bồi dưỡng trị khác Song nhiều nguyên nhân khác nên đến kết đạt chưa mong muốn Vì thực tế dạy học cho thấy, phận giảng viên trì lối dạy học truyền thống nên chất lượng giảng dạy không cao Để khẳng định tính thực việc vận dụng nguyên tắc thống lý luận với thực tiễn dạy học LLCT cho học viên lớp đảng viên mới, luận văn phân tích sở lý luận, thực trạng tiến hành thực nghiệm Kết thực nghiệm sư phạm để xây dựng quy trình, điều kiện đưa biện pháp nâng cao hiệu vận dụng nguyên tắc trên, đồng thời đề xuất số khuyến nghị với đơn vị, cấp đội ngũ giảng viên, qua góp phần nâng cao chất lượng dạy học LLCT bước đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo mà Đảng ta đề Vận dụng nguyên tắc thống lý luận với thực tiễn dạy học nói chung khơng phải nội dung mới, vấn đề khó, giảng viên kiêm chức dạy học LLCT cho học viên lớp đảng viên Tuy nhiên, với truyền thống, kinh nghiệm tâm đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy lãnh đạo Trung tâm, tham gia lực lượng có liên quan việc thực đồng giải pháp trên, đội ngũ giảng viên trực tiếp giảng dạy việc vận dụng nguyên tắc thống lý luận với thực tiễn Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên đạt kết cao Khuyến nghị Đối với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Huyện ủy Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên Phải nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên kiêm chức giảng dạy LLCT cách tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên học tập nâng cao trình độ gắn với tổ chức tốt việc đưa học viên tham quan thực tế khu di tích lịch sử cách mạng, bảo tàng; đồng thời khuyến khích giảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó, tâm 95 huyết với cơng tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học Có chế biểu dương kịp thời, phê bình thẳng thắn Đưa việc thực tốt công tác giảng dạy sở để đánh giá kết thực nhiệm vụ giao cán bộ, đảng viên năm Định kỳ tổ chức cho giảng viên kiêm chức sinh hoạt chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy Tăng cường việc tổ chức thao giảng Trung tâm, qua rút kinh nghiệm cho đồng chí giảng viên nhằm khơng ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy Cần coi việc đổi phương pháp dạy học điều kiện bắt buộc giảng viên yêu cầu cấp thiết, nhiệm vụ phải tiến hành song song với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng học viên Thường xuyên đổi nội dung, chương trình học tập, bồi dưỡng LLCT theo hướng bản, tồn diện, đại gắn với tình hình thực tiễn Nên thống phương pháp kiểm tra, đánh giá học viên hình thức trắc nghiệm, trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, để đảm bảo kết học tập khách quan, xác, gây hứng thú, phát huy tính tích cực học viên học tập LLCT Do có lợi cho người dạy người học cấp quản lý Đối với đội ngũ giảng viên dạy học lý luận trị Giảng viên phải đào tạo bản, có trình độ chun mơn sâu Có nhận thức sâu sắc nội dung giảng dạy, theo tri thức truyền thụ cho học viên đúng, đủ, sâu sát Trước mắt, phải đào tạo lại giảng viên kiêm chức để chuẩn hóa kiến thức Đây điều kiện quan trọng để vận dụng nguyên tắc thống lý luận với thực tiễn dạy học LLCT cho học viên lớp đảng viên Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Hỷ Giảng viên phải tâm huyết chủ động việc vận dụng nguyên tắc dạy học Nếu giảng viên không chủ động, tâm huyết vận dụng nguyên tắc thống lý luận với thực tiễn chất lượng dạy học LLCT cho học viên lớp đảng viên không cao Mặt khác, nội dung giảng phải bám sát Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định hành hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Hữu Ái (2000), “Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Mác Lênin trường đại học”, Tạp chí nghiên cứu lý luận, (số 1) Vũ Ngọc Am (2004), Một số vấn đề phương pháp giảng dạy lý luận trị, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Nguyễn Duy Bắc (chủ biên) (2004), Một số vấn đề lý luận thực tiễn dạy học môn học Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh trường đại học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Lê Khánh Bằng (2001), Phương pháp dạy học cách học đại học, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội Bernd Meier - Nguyễn Văn Cường (2014), Lý luận dạy học đại học, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (11/2005), Đề án đổi giáo dục Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 Bộ Giáo dục Đào tạo (2006), Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2015), Giáo trình Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo, Học viện quản lý giáo dục (2006), Tập giảng giáo dục đại học 10 C.Mác - Ph.Ăngghen (1995), Tồn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 C.Mác - Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 C.Mác - Ph.Ăngghen (2004), Tồn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2001), Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010 14 Nguyễn Văn Cư (chủ biên) (2007), Giáo trình phương pháp dạy học chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội 15 Vũ Cao Đàm (1996), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Khoa học kỹ thuật Hà Nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ Hai Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 97 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 19, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Văn kiện Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội 23 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội 24 Vương Tất Đạt (1994), Phương pháp giảng dạy Giáo dục công dân, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội 25 Đinh Văn Đức - Dương Thị Thúy Nga (đồng chủ biên) (2009), Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân trường Trung học phổ thông, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội 26 Lê Văn Giang (2001), Những vấn đề khoa học giáo dục, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 27 Phạm Minh Hạc (1999), Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa kỷ XXI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 28 Đặng Đình Hưng (2001), Dạy học đại - Lý luận - Biện pháp - Kỹ thuật, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội 29 Phan Thanh Khơi (2010), “Nâng cao tính thực tiễn giảng lý luận trị”, Thơng tin trường trị, (số 1) 30 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 31 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 32 Hồ Chí Minh (1996), Tồn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 33 Hồ Chí Minh (1996), Tồn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 34 Hồ Chí Minh (1996), Tồn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 35 Hồ Chí Minh (1996), Tồn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 36 Hồ Chí Minh (1996), Tồn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 37 Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 98 38 Ma Thúy Na (2011), Vận dụng nguyên tắc thống lý luận thực tiễn dạy học môn Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin (phần II) trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, Luận văn thạc sĩ khoa học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 39 Trần Văn Phòng - Hồng Anh (2015), Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh - Một số vấn đề bản, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 40 Trần Thị Mai Phương (2009), Dạy học kinh tế trị theo phương pháp tích cực, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội 41 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Giáo dục, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 42 Phạm Trung Thành (chủ biên), Nguyễn Thị Lý (2006), Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội 43 Trần Thành (chủ biên) (2007), Triết học với đổi đổi nghiên cứu giảng dạy triết học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 44 Vũ Hồng Tiến (2005), Chuyên đề phương pháp giảng dạy kinh tế trị 45 Trung tâm từ điển học (1994), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 46 Nguyễn Mạnh Tường (1995), Lý luận giáo dục châu Âu kỷ XVI - XVIII, Nxb Giáo dục Hà Nội 47 V.I.Lênin (2005), Tồn tập, tập 18, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 48 V.I.Lênin (2005), Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 49 V.I.Lênin (2006), Tồn tập, tập 29, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 50 V.I.Lênin (2006), Toàn tập, tập 45, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 51 Nguyễn Hữu Vui (2002), Đổi phương pháp giảng dạy môn khoa học Mác - Lênin Việt Nam - Những vấn đề chung, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội 52 Phạm Viết Vượng (2007), Giáo dục học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 99 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN (Dành cho giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức) Để có sở thực tiễn giúp cho việc nghiên cứu vận dụng nguyên tắc thống lý luận với thực tiễn dạy học lý luận trị (LLCT) cho học viên lớp đảng viên mới, nhằm nâng cao chất lượng dạy học, đề nghị đồng chí vui lòng trả lời câu hỏi sau Mỗi câu hỏi có phương án trả lời, đồng ý với phương án nào, đồng chí đánh dấu “X” vào ô vuông “ ” tương ứng Đề nghị đồng chí đọc kỹ câu hỏi, trả lời với suy nghĩ cá nhân, không ghi tên ký tên vào phiếu Câu Theo đồng chí, để nâng cao chất lượng dạy học LLCT cho học viên lớp đảng viên việc vận dụng nguyên tắc thống lý luận với thực tiễn có ý nghĩa nào? - Rất quan trọng: - Quan trọng: - Không quan trọng: Câu Theo đồng chí, cần vận dụng nguyên tắc thống lý luận với thực tiễn dạy học LLCT cho học viên lớp đảng viên lý sau đây: - Để nâng cao chất lượng dạy học tập LLCT: - Xuất phát từ thực trạng vận dụng nguyên tắc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Hỷ có hạn chế: - Xuất phát từ mục đích, yêu cầu nhiệm vụ việc học tập LLCT: - Xuất phát từ đặc điểm học viên lớp đảng viên Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Hỷ: - Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nước giới nay: Câu Theo đồng chí, vận dụng nguyên tắc thống lý luận với thực tiễn dạy học LLCT cho học viên lớp đảng viên hiểu là: - Giảng viên lấy nhiều ví dụ để chứng minh: - Lấy ví dụ điển hình gắn với thực tiễn đời sống xã hội: - Chỉ cần đề cập tới vấn đề thời dư luận quan tâm: - Giảng dạy vấn đề mà học viên có hứng thú: Câu Theo đồng chí, để đảm bảm tính thống lý luận thực tiễn dạy học LLCT cho học viên lớp đảng viên cần sử dụng phương pháp dạy học sau mức độ nào? (Ghi chú: MĐ 1: Thường xuyên; MĐ 2: Đôi khi; MĐ 3: Chưa bao giờ) STT Các phương pháp dạy học Thuyết trình Vấn đáp (Đàm thoại) Nêu vấn đề Trực quan Thảo luận nhóm Dạy học tình MĐ MĐ MĐ Câu Theo đồng chí, yếu tố giữ vai trò định đến hiệu việc vận dụng nguyên tắc thống lý luận với thực tiễn dạy học LLCT cho học viên lớp đảng viên Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên nay? - Phương pháp tổ chức, quản lý Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Đổng Hỷ tỉnh Thái Nguyên: - Phương pháp dạy học giảng viên: - Phương pháp học tập học viên: - Các tài liệu phục vụ cho học tập bồi dưỡng LLCT: - Cơ sở vật chất phương tiện khác phục vụ dạy học: - Tất phương án trên: Câu Theo đồng chí, để vận dụng có hiệu nguyên tắc thống lý luận với thực tiễn dạy học LLCT cho học viên lớp đảng viên cần phải: - Giảng viên cần làm việc nhiều nữa: - Học viên cần làm việc nhiều nữa: - Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Hỷ cần có đầu tư nhiều hơn: - Cả phương án trên: Câu Đồng chí đánh quan tâm Ban Thường vụ, Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng huyện việc vận dụng nguyên tắc thống lý luận với thực tiễn dạy học LLCT cho học viên lớp đảng viên mới: - Đúng mức: - Chưa mức: Câu Theo đồng chí, để nâng cao hiệu vận dụng nguyên tắc thống lý luận với thực tiễn dạy học LLCT cho học viên lớp đảng viên Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái nguyên cần thực giải pháp sau đây? - Làm thay đổi nhận thức, trách nhiệm lãnh đạo Huyện ủy; Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy tổ chức đoàn thể thuộc Đảng huyện việc vận dụng nguyên tắc này: - Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao kỹ vận dụng nguyên tắc dạy học cho đội ngũ giảng viên kiêm chức: - Phát huy tính tích cực, sáng tạo giảng viên học viên: - Ý kiến khác: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu Để đảm bảo nguyên tắc thống lý luận với thực tiễn dạy học LLCT cho học viên lớp đảng viên mới, đồng chí có đề xuất, kiến nghị Tỉnh ủy Thái Nguyên Huyện ủy Đồng Hỷ? - Đối với Tỉnh ủy Thái Nguyên: …………………………… - Đối với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Hỷ: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Câu 10 Xin đồng chí vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân: - Tuổi đời: + Dưới 35: Từ 35 đến 45: + Từ 45 đến 55: Từ 56 đến 60: - Lĩnh vực công tác: + Cán nghiên cứu: + Cán giảng dạy: + Cán quản lý: - Trình độ đào tạo: Cử nhân: Thạc sỹ: Tiến sỹ: - Chuyên ngành khoa học đào tạo: - Thời gian làm công tác nghiên cứu: năm - Thời gian làm công tác giảng dạy: - Thời gian làm công tác quản lý: năm năm Xin trân trọng cám ơn tham gia giúp đỡ đồng chí! Phụ lục PHIẾU THU THẬP THƠNG TIN ĐỐI VỚI HỌC VIÊN (Trước tiến hành thực nghiệm) Để có sở thực tiễn giúp cho việc nghiên cứu vận dụng nguyên tắc thống lý luận với thực tiễn dạy học lý luận trị (LLCT) cho học viên lớp đảng viên mới, nhằm nâng cao chất lượng dạy học, đề nghị đồng chí vui lòng trả lời câu hỏi sau Mỗi câu hỏi có phương án trả lời, đồng ý với phương án nào, đồng chí đánh dấu “X” vào ô vuông “ ” tương ứng Đề nghị đồng chí đọc kỹ câu hỏi, trả lời với suy nghĩ cá nhân, không ghi tên ký tên vào phiếu Câu Theo đồng chí, chương trình học tập LLCT cho học viên lớp đảng viên có nội dung nào? - Cần thiết: - Không cần thiết: Câu Theo đồng chí, học viên học tập LLCT lớp đảng viên nào? - Tích cực, chủ động: - Tích cực chưa chủ động: - Khơng tích cực, thiếu chủ động: - Coi thường: Câu Những dạy học LLCT cho học viên lớp đảng viên mà giảng viên thực lớp nào? - Rất hứng thú: - Bình thường: - Khơng hứng thú: Câu Trong học LLCT cho học viên lớp đảng viên lớp đồng chí thường: - Tích cực phát biểu ý kiến: - Nghe ý kiến học viên khác: - Chờ giảng viên giải thích: Câu Khi học LLCT cho học viên lớp đảng viên mới, đồng chí thường học theo cách nào? - Học theo ghi: - Theo ghi tài liệu bồi dưỡng: - Học có liên hệ với thực tế: - Trao đổi với học viên khác: - Tất phương án trên: Câu Trong trình học tập LLCT cho học viên lớp đảng viên mới, đồng chí có sưu tầm, đọc thêm văn kiện Đảng, tác phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh để hiểu sâu nội dung kiến thức giảng không? - Thường xuyên: - Đôi khi: - Chưa bao giờ: Câu Đồng chí thích học tập, nghiên cứu LLCT cho học viên lớp đảng viên theo hình thức đây: - Giảng viên thuyết trình chủ yếu: - Giảng viên thuyết trình kết hợp nêu câu hỏi: - Giảng viên nêu vấn đề kết hợp sử dụng phương tiện dạy học đại: Câu Các phương pháp dạy học mà giảng viên thường sử dụng chủ yếu giảng LLCT cho học viên lớp đảng viên mới? - Thuyết trình: - Vấn đáp (Đàm thoại): - Nêu vấn đề: - Trực quan: - Thảo luận nhóm: - Dạy học tình huống: Câu Phương pháp dạy học LLCT cho học viên lớp đảng viên giảng viên giúp đồng chí: - Nắm tri thức bản: - Hiểu cách chắn khái niệm, nguyên tắc, quy định1: - Có khả vận dụng tri thức để lý giải vấn đề thực tiễn: - Có hiểu số khái niệm, nguyên tắc, quy định không chắn: Câu 10 Học tập LLCT cho học viên lớp đảng viên giúp đồng chí: - Nâng cao trình độ nhận thức: - Có thêm tri thức để vận dụng thực tiễn công tác: - Là điều kiện để kết nạp Đảng: Câu 11 Để nâng cao chất lượng học tập LLCT cho học viên lớp đảng viên mới, theo đồng chí: - Giảng viên cần liên hệ với thực tế nhiều hơn: - Học viên cần tích cực tham gia xây dựng bài: - Giảng viên hướng dẫn cho học viên tự học: Câu 12 Đồng chí mong muốn kiểm tra, đánh giá kết học tập LLCT cho học viên lớp đảng viên theo hình thức nào? - Không sử dụng tài liệu: - Được sử dụng tài liệu Câu 13 Đồng chí có làm câu hỏi liên hệ thực tiễn thi, kiểm tra lớp đảng viên không? - Làm tốt - Tạm - Không làm Câu 14 Theo đồng chí, nguyên nhân sau, nguyên nhân ảnh hưởng nhiều đến chất lượng học tập LLCT dành cho học viên lớp đảng viên mới? - Nội dung học tập mang tính chất lý luận túy, khô khan: - Năng lực học tập học viên hạn chế: - Thiếu tài liệu học tập: - Giảng viên không sử dụng phương tiện dạy học đại: - Bản thân học viên chưa nhận thức vai trò ý nghĩa việc học tập lý luận trị: - Thiếu liên hệ lý luận với thực tiễn Xin trân trọng cám ơn tham gia giúp đỡ đồng chí! Phụ lục BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ SAU THỰC NGHIỆM Thời gian: 45 phút (Học viên không sử dụng tài liệu) Họ tên: ………………………………………………………………… Lớp: ………………………………………………………………………… Khoanh tròn vào đáp án mà đồng chí cho Câu Tại khởi nghĩa chống Pháp trước năm 1930 đến thất bại? a Do kinh nghiệm b Do khơng có đường lối đắn theo hệ tư tưởng tiên tiến, khoa học cách mạng c Do hạn chế trình độ d Do không tương quan lực lượng Câu 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước? a Ngày tháng năm 1911 Chiến khu Việt Bắc b Ngày tháng năm 1911 Sài Gòn c Ngày tháng năm 1911 Bến cảng Nhà Rồng d Ngày tháng năm 1911 Bến cảng Nhà Rồng Câu Những bước ngoặt lớn tư tưởng Hồ Chí Minh đường cứu nước giải phóng dân tộc khi: a Người rời bến cảng nhà Rồng tìm đường cứu nước b Người đặt chân lên đất nước Pháp c Cách mạng tháng mười Nga bùng nổ năm 1917 d Người đọc Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa V.I.Lênin năm 1920 Câu Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn đường để giải phóng dân tộc? a Cách mạng vô sản b Cách mạng tư sản c Phong kiến d Tư sản kết hợp phong kiến Câu Đảng Cộng sản Việt Nam hợp tổ chức Đảng nào? a An Nam Cộng sản Đảng b An Nam Cộng sản Liên đoàn c Đông Dương cộng sản Đảng d Đông Dương cộng sản Liên đoàn Câu Thắng lợi cách mạng tháng tám năm 1945 kết tổng hợp phong trào đây? a Cao trào Xôviết Nghệ - Tỉnh b Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 c Cao trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945 d Cả phương án Câu Cương lĩnh Chính trị gì? a Cương lĩnh trị văn kiện bản, rõ mục tiêu, đường lối, nhiệm vụ, phương pháp cách mạng giai đoạn lịch sử định đảng tổ chức trị b Cương lĩnh trị văn Nhà nước, rõ mục tiêu, đường lối, nhiệm vụ, phương pháp cách mạng giai đoạn lịch sử định đảng tổ chức trị c Cương lĩnh trị văn kiện bản, rõ mục tiêu, đường lối, nhiệm vụ, phương pháp cách mạng giai đoạn lịch sử định Nhà nước Câu Cương lĩnh năm 1991 đưa đặc trưng xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng? a đặc trưng b đặc trưng c đặc trưng d đặc trưng Câu Cương lĩnh năm 1991 (bổ sung, phát triển năm 2011) đưa đặc trưng xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng? a đặc trưng b đặc trưng c đặc trưng d đặc trưng Câu 10 Cương lĩnh năm 1991 nêu phương hướng lên chủ nghĩa xã hội nước ta? a phương hướng b phương hướng c phương hướng d phương hướng Câu 11 Cương lĩnh năm 1991(bổ sung, phát triển năm 2011) nêu phương hướng lên chủ nghĩa xã hội nước ta? a phương hướng b phương hướng c phương hướng d phương hướng Câu 12 Đại hội XII Đảng xác định nhiệm vụ trụ cột cách mạng nước ta nào? a Phát triển kinh tế xã hội nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng nhiệm vụ then chốt b Xây dựng văn hóa, người tảng tinh thần xã hội c Tăng cường quốc phòng - an ninh trọng yếu thường xuyên d Cả phương án Câu 13 Đại hội XII Đảng tiếp tục khẳng định: a Xây dựng Đảng nhiệm vụ quan trọng b Xây dựng Đảng nhiệm vụ cần thiết c Xây dựng Đảng nhiệm vụ cấp bách d Xây dựng Đảng nhiệm vụ then chốt Câu 14 Bài học lớn, đặt vị trí hàng đầu qua nhiệm kỳ đại hội Đảng gì? a Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội tảng chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh b Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa c Xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc d Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh Câu hỏi tự luận: Tại nói độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội lựa chọn đắn cách mạng Việt nam? Là đảng viên mới, đồng chí xác định thân cần làm để góp phần thực thành công chủ nghĩa xã hội Việt Nam? ... CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI TẠI TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN... DẠY HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI Ở TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN 34 2.1 Quy trình vận dụng nguyên tắc thống lý luận với thực tiễn dạy học lý luận. .. cho đảng viên Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên - Tiến hành thực nghiệm vận dụng nguyên tắc thống lý luận với thực tiễn dạy học LLCT cho đảng viên Trung tâm bồi dưỡng
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng nguyên tắc thống nhất lý luận với thực tiễn trong dạy học lý luận chính trị cho đảng viên mới tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Vận dụng nguyên tắc thống nhất lý luận với thực tiễn trong dạy học lý luận chính trị cho đảng viên mới tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay