skkn rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 5 thông qua dạy học môn đạo đức

14 11 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2018, 05:04

Rèn kỹ sống cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức MỤC LỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM- ĐỀ TÀI: RÈN KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP THÔNG QUA DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC MỤC LỤC…………………………………………………………………… I TÊN ĐỀ TÀI: II PHẦN MỞ ĐẦU………………………………………………… Lý chọn đề tài 2 Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng khảo sát thực nghiệm Phương pháp nghiên cứu Phạm vi kế hoạch nghiên cứu III PHẦN NỘI DUNG Cơ sở lý luận … Cơ sở thực tiễn Thực trạng 3.1 Thuận lợi 3.2 Khó khăn Các biện pháp 4.1 Biện pháp thứ nhất 4.2 Biện pháp thứ hai 4.3 Biện pháp thứ ba 4.4 Biện pháp thứ tư 10 4.5 Biện pháp thứ năm .10 4.6 Biện pháp thứ sáu .11 Kết quả đạt 12 IV PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 12 Người thực hiện: Nguyễn Thị Trúc - Trường Tiểu học Hướng Phùng Rèn kỹ sống cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức I TÊN ĐỀ TÀI: Rèn kỹ sống cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức II PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lí chọn đề tài: 1.1 Cơ sở lí luận Như biết, đất nước ngày phát triển lên Và để xây dựng thành cơng đất nước theo đường XHCN, đòi hỏi phải trang bị cho nước nhà nguồn nhân lực dồi cả số lượng chất lượng Nhận biết tầm quan trọng vấn đề trên, Đảng nhà nước ta đạo thực “Giáo dục quốc sách hàng đầu” cho sự phát triển đất nước Và giáo dục phải hướng đến phát triển toàn diện cho HS “Dạy chữ, dạy người” Trong giáo dục kỹ sống cho HS các cấp nói chung, có giáo dục Kỹ sống cho HS Tiểu học vấn đề người quan tâm nhiều Đối với học sinh Tiểu học việc hình thành các kĩ bản học tập sinh hoạt vô quan trọng, ảnh hưởng đến quá trình hình thành phát triển nhân cách cho học sinh 1.2 Cơ sở thực tiễn Hướng Phùng xã khó khăn vùng Bắc Hướng Hóa, đa số học sinh em đồng bào Vân Kiều, điều kiện kinh tế lại gặp nhiều khó khăn Bên cạnh đó, phụ huynh chưa có đủ điều kiện chưa có sự quan tâm đến việc học em khơng quan tâm đến việc hình thành rèn luyện kỹ sống cho em Nhưng nhờ sự quan tâm quyền địa phương, sự đạo sát kịp thời Chuyên môn nhà trường, các tổ chức cộng đồng nên học sinh có hội tiếp xúc rèn luyện kĩ cho bản thân nhiều Tuy nhiên, sự tiếp xúc, trải nghiệm học sinh quá so với thực tế sống Đặc biệt đối với học sinh dân tộc Vân Kiều lại cần thiết Bởi lẽ, các em chủ nhân tương lai đất nước, các em phải trang bị đầy đủ cả kiến thức khoa học, phẩm chất đạo đức lẫn kỹ sống cho bản thân Điều mới làm nên người hoàn thiện cho chủ nhân tương lai Mục đích nghiên cứu Nhận thức yêu cầu xã hội vậy, tơi thấy để góp phần nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho HS Ngồi việc giảng dạy các mơn văn hoá, học tập các kiến thức khoa học - xã hội học sinh phải tu dưỡng rèn luyện đạo đức, kĩ sống Đạo đức mơn học nói giúp nhiều nhất cho sự hình thành phát triển kỹ sống cho các em như: KN giao tiếp ứng xử (với ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn bè,…); KN bày tỏ ý kiến thân; KN định giải Người thực hiện: Nguyễn Thị Trúc - Trường Tiểu học Hướng Phùng Rèn kỹ sống cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức vấn đề phù hợp với lứa tuổi; KN giữ gìn vệ sinh cá nhân;… Vì vậy, trăn trở xem làm thế nâng cao hiệu quả dạy góp phần trang bị cho các em kỹ sống cần thiết Chính điều giúp tơi đến làm SKKN “ Rèn kỹ sống cho học sinh lớp qua môn Đạo đức” Đối tượng nghiên cứu Một số kỹ sống cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức Đối tượng khảo sát, thực nghiệm Kỹ sống học sinh lớp 5C trường Tiểu học Hướng Phùng – Hướng Hóa – Quảng trị Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt mục đích nêu trên, đề tài tự xác định cho nhiệm vụ nghiên cứu sau đây: Nghiên cưu sở lí luận đề tài Tìm hiểu thực trạng kỹ sống học sinh lớp 5C trường Tiểu học Hướng Phùng Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp quan sát, phân loại, điều tra, trao đổi, giao tiếp, phương pháp thực nghiệm, phương pháp tổng hợp rút kinh nghiệm Sử dụng tài liệu giáo dục kĩ sống các môn học Tiểu học số tài liệu khác Phạm vi kế hoạch nghiên cứu 7.1 Phạm vi: Nghiên cứu kĩ sống phù hợp với học sinh lớp thông qua mơn đạo đức nhằm phát triển tồn diện cho học sinh 7.2 Kế hoạch: Tháng 10/2015: Đăng kí đề tài lập đề cương, điều tra thực trạng kỹ sống học sinh lớp 5C Tháng 11-12/2015: Thu thập xử lí số liệu điều tra Tháng 1-2/2016: thống kê phân tích các số liệu Tháng 3/2016: Viết chỉnh sửa hoàn thiện đề tài III PHẦN NỘI DUNG Cơ sở lí luận Hiện kỹ sống quan tâm, nhiên nhà trường chủ yếu học sinh dạy kĩ học tập, việc giáo dục kĩ sống chưa có điều kiện thời gian để quan tâm nhiều Người thực hiện: Nguyễn Thị Trúc - Trường Tiểu học Hướng Phùng Rèn kỹ sống cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức Trong năm trở lại đây, phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” triển khai hưởng ứng mạnh mẽ các cấp học, việc nâng cao chất lượng giáo dục, các đơn vị trường học ngày hú trọng tới công tác giáo dục đạo đức, kĩ sống cho học sinh đặc biệt học sinh Tiểu học Mục tiêu giáo dục nhằm giúp học sinh hình thành bản ban đầu cho sự phát triển đắn đạo đức,trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ các kĩ bản, góp phần hình thành nhân cách người Việt Nam XHCN Yêu cầu nội dung giáo dục Tiểu học phải đảm bảo cho học sinh hiểu biết đơn giản, cần thiết tự nhiên, xã hội người; kĩ bản nghe, nói, đọc, viết tính toán; thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh Tuy nhiên, nội dung giáo dục ghế nhà trường Tiểu học chưa thực sự trọng mức đối với việc giáo dục kĩ sống cho học sinh Cơ sở thực tiễn Tổng số lớp 12 em, có nữ Tất cả các em người Vân Kiều, môi trường tiếp xúc sử dụng tiếng Việt nên kĩ bản thân nhiều hạn chế Hầu hết học sinh lớp chưa mạnh dạn học tập giao tiếp nên việc tiếp xúc, tìm hiểu gặp nhiều khó khăn Đặc biệt kỹ sống rất hạn chế Thực trạng 3.1 Thuận lợi Thứ nhất: Trong năm gần đây, phòng GD & ĐT Hướng Hóa đạo các nhà trường lồng ghép giáo dục KNS cho học sinh cách sát thông qua nhiều hoạt động cụ thể thiết thực như: Tổ chức thi “An tồn giao thơng”, hay “Vẽ tranh bảo vệ môi trường”, Riêng trường tôi, nhiều năm học gần tổ chức nhiều thi góp phần nâng cao kỹ sống cho HS mà bật thi “Giữ sạch, viết chữ đẹp”, “Vẽ tranh bảo vệ môi trường” - tiền đề cho HS lớp phát triển tố số kỹ như: KN giao tiếp, KN ứng xử, KN hợp tác với bạn bè, KN hùng biện, Thứ hai: Theo chương trình SGK Đạo đức nay, bản thân môn đạo đức chứa đựng nhiều nội dung liên quan đến KNS như: kỹ giao tiếp, ứng xử (với ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn bè, thầy cô giáo người xung quanh); kỹ bày tỏ ý kiến bản thân, kỹ quyết định giải quyết vấn đề phù hợp với lứa tuổi,… Khả giáo dục KNS môn Đạo đức thể nội dung mơn học mà thể phương pháp dạy học đặc trưng môn học Để các chuẩn mực đạo đức, pháp luật XH trở thành tình cảm, niềm tin hành Người thực hiện: Nguyễn Thị Trúc - Trường Tiểu học Hướng Phùng Rèn kỹ sống cho học sinh lớp thông qua dạy học mơn Đạo đức vi, thói quen phương pháp dạy học môn Đạo đức đổi mới theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS Mặt khác, thấy quá trình dạy học tiết Đạo đức quá trình tổ chức cho HS thực các hoạt động phong phú, đa dạng như: kể chuyện theo tranh; quan sát tranh ảnh, băng hình; phân tích xử lý tình huống, trò chơi, múa hát, đọc thơ, vẽ tranh,…Thơng qua các hoạt động đó, sự tương tác GV- HS , HS – HS tăng cường HS tự phát chiếm lĩnh kiến thức mới Các phương pháp kỹ thuật dạy học môn Đạo đức rất đa dạng, bao gồm nhiều phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực như: học theo nhóm, theo dự án; phòng tranh, trò chơi,…Và thơng qua việc sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực đó, HS tạo hội để thực hành, trải nghiệm nhiều KNS cần thiết, phù hợp với lứa tuổi Do vậy, khẳng định Đạo đức mơn học tiềm việc giáo dục KNS cho các em Đây điểm thuận lợi cho người GV việc dạy học GD KNS cho HS Thứ ba: Như biết, điểm nhấn năm học 2015- 2016 là: “Rèn kỹ sống cho học sinh” thực chương trình giáo dục Vậy để thực tốt nhiệm vụ trên, Phòng GD Hướng Hóa Trường Tiểu học Hướng Phùng đạo rất sát đến GV nhằm hướng đến nhiệm vụ Thực vậy, thông qua các hoạt động dạy học, các hoạt động GD lên lớp, hoạt động tập thể nhằm thực GD toàn diện cho HS với nhiều mục tiêu khác Một mục tiêu là: Giúp HS có kỹ sống, biết sống an toàn phù hợp với lứa tuổi điều kiện thực tế nơi Đây thuận lợi nhằm hình thành phát triển kỹ sống cho HS qua các môn học có mơn Đạo đức Thứ tư: Hiện HS Tiểu học mạnh dạn hơn, gần gũi với GV Nhờ mà GV dễ nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ưu điểm khuyết điểm các em để từ có kế hoạch bồi dưỡng thêm kỹ sống cho các em Thứ năm: Bản thân GV trang bị đầy đủ nội dung, kiến thức bản đặc biệt kiến thức KNS nhằm đáp ứng nhu cầu GD đại 3.2 Khó khăn: Như biết, đặc điểm học sinh tiểu học vốn từ Tiếng Việt mà đặc biệt đối với học sinh dân tộc thiểu số lại hạn chế, kiến thức nghèo, hiểu biết thế giới xung quanh hạn hẹp, điều phần làm hạn chế đến kỹ giao tiếp, kỹ ứng xử, kỹ phòng tránh bị xâm hại, hay kỹ Nói khơng với việc xấu người khác rủ rê các em, Người thực hiện: Nguyễn Thị Trúc - Trường Tiểu học Hướng Phùng Rèn kỹ sống cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức Tại lớp dạy, 100% HS em dân tọc Vân Kiều nên hội giao tiếp, khám phá thế giới xung quanh hạn chế Điều góp phần hạn chế việc hình thành phát triển kỹ sống cho các em Cụ thể, đầu năm tơi sử dụng phương pháp trò chuyện với em tìm hiểu xem khả giao tiếp các em thế tơi nhận thấy: các em rất rụt rè giao tiếp với thầy giáo đặc biệt người lạ đến trường, chí hay nói trống thiếu chủ ngữ trả lời câu hỏi như: GV hỏi:- Em năm tuổi? ( HS trả lời: 11 tuổi.) - Em thích học mơn nhất?(HS trả lời: Tốn) Vì em thích học mơn tốn nhất? (HS im lặng.) Mặt khác, qua điều tra, trò chuyện với các em tơi thấy KNS để bảo vệ thân hay bạn bè các em rất hạn chế như: KN xe đạp an toàn, KN tránh sấm sét trời mưa bão, KN phòng tránh bị xâm hại, KN nói lời từ chối bị bạn rủ rê làm việc xấu, KN phòng tránh điện giật, kỹ tham gia giao thơng đường Ví dụ: GV hỏi: Em làm đường mà trời mưa có sấm, sét mà? (80% HS trả lời: Em chạy nhà hay đến to cao để trú ) Như rất nguy hiểm đến tính mạng Ngồi ra, tơi quan sát các em giao tiếp, ứng xử với bạn bè xung quanh, với các em nhỏ lớp dưới, tơi thấy quá trình giao tiếp ứng xử nhiều em xưng hơ thơ lỗ, hành động không tế nhị với các bạn khác giới, chẳng hạn như: Khi trò chuyện với bạn lớp, nhiều em xưng hô (tau, mi, hắn, thay xưng mình, cậu, bạn, tớ); với em nhỏ, hay bắt nạt, thiếu sự nhường nhin; với bạn khác giới thường khơng chơi cùng, khơng muốn ngồi gần, … Đối với giáo viên chúng ta, phương pháp dạy học truyền thống tồn tại rất lâu đồng chí Mà đặc trưng phương pháp dạy học truyền thống người GV truyền thụ kiến thức cho HS, người GV làm việc nhiều tiết dạy, HS tiếp thu kiến thức cách thụ động, có điều kiện bày tỏ quan điểm, sở trường Chính thế mà tiến hành đổi mới phương pháp dạy học nhằm lấy HS làm trung tâm, với quan điểm GV nói ít, HS làm việc nhiều Với quan điểm kỹ sống HS hình thành phát triển rất tốt Song nhiều đồng chí chưa mạnh dạn đổi mới cả nội dung phương pháp cho phù hợp với lớp với tiết dạy Điều làm quá trình GD kỹ sống cho học sinh kỹ giao tiếp, kỹ hợp tác,…còn gặp nhiều khó khăn Mặt khác, bản thân phụ huynh chưa nhận thức sâu sắc, đắn rõ nét dạy KNS cho các em Xã hội ngày phát triển kéo theo hệ luỵ sự bùng nổ công nghệ thông tin, sự hội nhập nhiều văn hoá các nước phương tây, lối sống thực dụng Gia đình, cha mẹ phải lo Người thực hiện: Nguyễn Thị Trúc - Trường Tiểu học Hướng Phùng Rèn kỹ sống cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức sống mưu sinh bỏ quên cái, dẫn đến sự buông lỏng quản lý, điểm tựa gia đình đối với các em khơng Thậm chí hầu hết phụ huynh mang tư tưởng giao phó việc dạy dỗ em cho GV, nhà trường, chưa nhiệt tình hợp tác giáo dục trẻ, chưa nêu gương tốt cho các em giao tiếp, ứng xử Rất nhiều phụ huynh nghĩ đến trường để học chữ mà quên điều quan trọng dạy cho học sinh “học làm người” quên việc giáo dục kĩ sống, kĩ hoà nhập cộng đồng Nên dẫn đến các hành vi đạo đức các em bị sai lệch gây hậu quả đáng tiếc Cụ thể, kết quả điều tra số KNS học sinh vào đầu năm học 20152016, thu kết quả sau: Tổng số HS Kết quả KNS HS lớp 5C Đạt 12 em Không đạt SL TL SL TL 25% 75% Các biện pháp chủ yếu 4.1 Biện pháp thứ nhất: Trong trình dạy học cần làm bật rõ phần KNS giáo dục thông qua hoạt động gì? Cách thực nào? 4.1.1 Về mục tiêu học: GV cần xác định KNS bản nhất cần đạt tiết dạy khơng nhất thiết phải rèn đầy đủ các KNS mục tiêu nêu sách hướng dẫn GD kỹ sống Ví dụ: Khi dạy “Kính già yêu trẻ” (Đạo đức lớp 5), theo mục tiêu sách hướng dẫn GD kỹ sống có KNS mà HS cần đạt GV xác định mục tiêu bản mà HS cần đạt, là: Kỹ tư phê phán ( biết phê phán, đánh giá quan niệm sai, hành vi ứng xử không phù hợp với người già trẻ em) Kỹ giao tiếp, ứng xử với người già, trẻ em sống nhà, trường xã hội 4.1.2 Về dạy học phần “Khám phá.” ( hay trải nghiệm) Giáo viên đặt câu hỏi hay tổ chức cho HS chơi trò chơi tương tác nhằm gợi lại hiểu biết có các em nhằm kích thích HS tự tìm hiểu xem các em biết khái niệm, kỹ năng, kiến thức,…sẽ học Ví dụ: Khi dạy “Hợp tác với người xung quanh” (Tiết 1), (Đạo đức lớp 5), làm sau: Người thực hiện: Nguyễn Thị Trúc - Trường Tiểu học Hướng Phùng Rèn kỹ sống cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức GV nêu câu hỏi, yêu cầu cả lớp suy nghĩ trả lời: Các em hợp tác với bạn bè với để làm việc chưa? Đó việc gi? Các em hợp tác thế nào? Kết quả sao? HS suy nghĩ trả lời Như qua cách đặt câu hỏi vậy, GV thấy sự trải nghiệm HS thế để từ vừa kích thích các em học tập, vừa nắm bắt mức độ hiểu biết KNS các em mức độ để từ giúp các em hình thành phát triển KNS cần thiết, phù hợp Ngồi quá trình các em trình bày, GV giúp các em rèn luyện KN giao tiếp (cụ thể KN trình bày vấn đề trước tập thể) 4.1.3 Về dạy học phần “ Kết nối” GV đóng vai trò người hướng dẫn, HS người phản hồi, trình bày quan điểm nhằm giới thiệu thơng tin, kiến thức kỹ mới Đây cầu nối kết nối kinh nghiệm có HS với học mới Trong giai đoạn này, sử dụng số kỹ thuật dạy học như: chia nhóm thảo luận, đóng vai, sử dụng băng- đài- máy chiếu, hay hỏi đáp Ví dụ: Khi dạy “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” – phần kết nối (Tiết 1), (Đạo đức lớp 5), làm sau: Trước hết, với hoạt động này, GV cần xác định mục tiêu KNS mà HS cần phải đạt là: kỹ xác định giá trị, kỹ xử lý thơng tin trình bày suy nghĩ, ý tưởng Sau đó, GV tiến hành lên lớp sau: GV yêu cầu HS đọc các thông tin SGK trang 34, hỏi: Qua các thông tin trên, em cảm nhận thế đất nước người Việt Nam? Em biết thêm Tổ quốc chúng ta? Chúng ta cần làm để thể tình yêu đối với Tổ quốc, để đưa đất nước ta trở nên giàu mạnh? HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi GV kết luận: Việt Nam đất nước tươi đẹp, có truyền thống văn hóa lâu đời có truyền thống đấu tranh dựng nước giữ nước Hiện nay, đất nước ta đổi mới phát triển ngày song nước nghèo Yêu Tổ quốc Việt Nam, em cần cố gắng học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức để trở thành người vừa “hồng” vừa “chuyên” 4.1.4 Về hoạt động “Thực hành/ luyện tập.” Đây hoạt động đòi hỏi người GV phải tạo điều kiện cho HS thực hành vận dụng kiến thức kỹ năngmới vào bối cảnh, hoàn cảnh, điều kiện có ý nghĩa GV người định hướng để HS thực hành cách, điều chỉnh hiểu biết kỹ sai lệch Mặt khác, GV cần khuyến khích HS thể điều các em suy nghĩ mới lĩnh hội Người thực hiện: Nguyễn Thị Trúc - Trường Tiểu học Hướng Phùng Rèn kỹ sống cho học sinh lớp thông qua dạy học mơn Đạo đức Ví dụ: Khi dạy “Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên” – phần thực hành/ luyện tập (Tiết 1), (Đạo đức lớp 5), làm sau: Trước hết, với hoạt động này, GV cần xác định mục tiêu KNS mà HS cần phải đạt là: kỹ hợp tác; kỹ trình bày suy nghĩ, ý tưởng Sau đó, GV tiến hành lên lớp sau: Gv giao nhiệm vụ cho HS thảo luận nhóm đơi, làm tập 1, SGK Gọi các nhóm trình bày sự kiện lịch sử có liên quan (bài tập 1), hình ảnh có liên quan (bài tập 2).Từ rèn cho HS cần đạt KNS GV kết luận: Nguồn tài nguyên thiên nhiên nước ta dần cạn kiệt Vì vậy,cần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên bảo vệ sống người hôm mai sau 4.1.5 Về dạy học phần “Vận dụng” Trong hoạt động này, GV cần tạo cho HS hội tích hợp, mở rộng vận dụng kiến thức kỹ có vào các tình huống, bối cảnh mới Ví dụ: Khi dạy “Hợp tác với người xung quanh” – phần Vận dụng (Tiết 2), (Đạo đức lớp 5), làm sau: Cuối tiết học, GV yêu cầu nhóm HS đăng ký hợp tác với để xây dựng thực công việc chung lớp, trường,… Chẳng hạn: trang trí lớp học, vệ sinh trường lớp, hay tổ chức buổi liên hoan,… Như vậy, qua hoạt động này, GV rèn cho HS kỹ hợp tác sống phù hợp với khả các em, tạo cho các em tinh thần đoàn kết trường hợp cần thiết 4.2 Biện pháp thứ hai: Giáo dục tích hợp KNS phải lựa chọn tích hợp theo vùng miền Trước hết, ta hiểu thế “Giáo dục tích hợp KNS phải lựa chọn tích hợp theo vùng miền?” Thực vậy, “Giáo dục tích hợp KNS phải lựa chọn tích hợp theo vùng miền” có nghĩa là: ngồi u cầu kỹ cần đạt chung tiết dạy, GV cần xác định rõ cần bổ sung kỹ phù hợp với vùng miền, địa phương mà các em (như miền núi, miền xuôi hay miền biển; vùng nông thôn hay thành thị,…) mà tiết dạy nên đưa vào để giáo dục Chẳng hạn như: Ở miền núi: GV giáo dục thêm cho các em kỹ phòng chống sạt lở đất, phòng chống cháy rừng,…nhằm bảo vệ bản thân, người xung Người thực hiện: Nguyễn Thị Trúc - Trường Tiểu học Hướng Phùng Rèn kỹ sống cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức quanh môi trường tự nhiên (thông qua Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên) hoạt động ngoại khóa phòng ngừa thảm họa Ở miền xi: GV giáo dục thêm cho các em kỹ bơi lội, tránh chết đuối nước,… Vậy địa phận Hướng Phùng, rèn KNS thêm cho HS thế nào? Theo tơi, Hướng Hóa vùng miền núi có nhiều suối chảy qua nhiều rừng núi Tơi giáo dục cho các em thêm số KNS như: kỹ bơi lội, kỹ tránh chết đuối nước, kỹ chống sạt lở đât, phòng chống cháy rừng Đặc biệt, nơi thường xảy mưa dông mưa thường có sấm sét Do vậy, tơi tiến hành giáo dục thêm KN phòng tránh sấm sét thơng qua chương trình phòng ngừa thảm họa Tầm nhìn Thế giới 4.3 Biện pháp thứ ba: Giáo dục KNS mơn đạo đức thơng qua hoạt động ngồi lên lớp Để rèn KNS học môn đạo đức có hiệu quả, tơi vận dụng thơng qua hoạt động ngồi lên lớp Đó thơng qua các phong trào “ Nói lời hay làm nghìn việc tốt”qua cách ứng xử lễ phép biết thưa trình, chào hỏi người lớn tuổi, vui vẻ hoà nhã với bạn bè tổng kết vào các buổi sinh hoạt.Tơi học cách lắng nghe, tìm hiểu ngun nhân dùng lời lẽ mềm mỏng cử yêu thương u cầu điều với HS Tránh hăng nặng lời với những học sinh nghịch ngợm, mắc lỗi Bằng hình thức trực quan sinh động HS rèn KNS mà các em đựơc học Tơi khún khích các em chia sẻ cảm nhận, suy nghĩ, quan sát với với bạn cách thoải mái, tự nhiên khơng gò bó áp đặt 4.4 Biện pháp thứ tư: Thực Mỗi thầy cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo Như biết, năm gần ngành giáo dục rất coi trọng thường xuyên nhức đến vấn đề Mỗi thầy cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo Tại lại vậy? Thực nội dung đề cập đến từ rất lâu, biết làm rất mờ nhat, chưa thực sự vấn đề quan tâm nhiều Song nay, thực tế cho thấy bên cạnh giáo viên ưu tú, quan tâm đến HS, tâm hút với nghề số GV làm mất hình ảnh đẹp người thầy mắt HS, phụ huynh, Bởi lẽ, số GV có lối sống bng thả, men lên bục giảng, xúc phạm đến nhân phẩm HS, Trong đó, vói HS nói chung HS Tiểu học, thầy cô giáo người cha, người mẹ thứ hai các em Thầy cô gương phản chiếu rõ cho các em soi vào điều chỉnh hành vi, hoạt động Chính thế, biện pháp nhằm hình thành phát triển KNS cho HS (như KN giao tiếp: chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, đề nghị; bày tỏ cảm thông, chia sẻ; bày tỏ ý kiến, tiếp khách đến nhà,…) người GV phải mẫu mực lời nói, hành động đối với 10 Người thực hiện: Nguyễn Thị Trúc - Trường Tiểu học Hướng Phùng Rèn kỹ sống cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức người xung quanh đồng nghiệp, HS, làng xóm hay phụ huynh Hay nói cách khác, người GV hành động, nói kể cả cách ăn mặc phải mang tính sư phạm, tác phong nhà giáo để học sinh họa tập làm theo 4.5 Biện pháp thứ năm: Gần gũi, tạo mối thân thiện với học sinh Đầu tiên, sau nhận lớp để tạo sự gần gũi gắn kết HS GV, xếp thời gian tiết học lúc rảnh rỗi cho HS giới thiệu bản thân, động viên khuyến khích các em chia sẻ với sở thích, ước mơ tương lai mong muốn với các em Đây hoạt động giúp trò chúng tơi hiểu Đồng thời, muốn tạo môi trường học tập thân thiện Nơi “ Trường học thật trở thành nhà thứ hai em, thầy cô giáo người thân gia đình” Đây điều kiện rất quan trọng để phát triển kĩ giao tiếp học sinh Bởi HS mạnh dạn, tự tin mơi trường mà giáo viên ln gò bó, áp đặt Tiếp theo, tơi quan sát HS để nắm tính cách các em : mạnh dạn hay nhút nhát, thụ động hay thích thể hiện, hiếu động .Tôi trọng biểu thái độ học tập, cử hành vi, tâm tư tình cảm Từ nắm sự thiếu hụt KNS để từ có biện pháp bồi dưỡng, giáo dục kịp thời 4.6 Biện pháp thứ sáu: Tuyên truyền cho phụ huynh thấy rõ tầm quan trọng việc GD KNS cho em bên cạnh việc dạy học kiến thức khoa học Ngay từ đầu năm học, người GV chủ nhiệm cần tuyên truyền cho HS thấy tầm quan trọng GD KNS cho các em thông qua các mơn học có mơn Đạo đức Đó mục tiêu GD Tiểu học Các em muốn trở thành người phát triển tồn diện, người có đủ đứctài- kỹ sống các em phải học tốt tất cả các mơn học Xã hội ngày phát triển, đòi hỏi phải động, hoạt bát Muốn vậy, các em có kiến thức chưa đủ mà các em cần có kỹ giao tiếp, kỹ trình bày vấn đề trước lớp hay trước tập thể lớn,…Điều này, hỗ trợ rất lớn cho sống các em sau Ngoài ra, GV cần cho phụ huynh thấy rõ mục tiêu GD KNS mơn Đạo đức lớp để với GV hỗ trợ các em học tốt môn học giúp các em hoàn thiện bản thân Cụ thể việc GD KNS môn Đạo đức nhằm bước đầu trang bị cho các em các KNS cần thiết, phù hợp với lứa tuổi Tiểu học, giúp các em biết sống ứng xử phù hợp các mối quan hệ với người thân gia đình, với thầy cô giáo, bạn bè người xung quanh; với cộng đồng, quê hương đất nước với môi trường tự nhiên; giúp các em bước đầu sống tích cực, chủ động, có mục đích, có kế hoạch, tự trọng, tự tin, có kỷ luật, biết hợp tác, giản dị, tiết kiệm gọn gàng,…Để trở thành ngoan 11 Người thực hiện: Nguyễn Thị Trúc - Trường Tiểu học Hướng Phùng Rèn kỹ sống cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức gia đình, HS tích cực gương mẫu nhà trường công dân tốt xã hội Các kết quả đạt được: Qua thời gian thực hiện, nhận thấy: KNS phù hợp với lứa tuổi các em trang bị tương đối đầy đủ, như: Về KN giao tiếp các em cải thiện như: mạnh dạn, tự tin hơn, nhiều em diễn đạt trơi chảy có đầu có cuối; giao tiếp hạn chế tình trạng rất nhiều lời nói trống, đặc biệt với bạn bè các em xưng hô gần gũi lịch sự,… Về KN hợp tác với bạn bè, KN đảm nhận trách nhiệm Về KN tìm kiếm xử lý thơng tin linh hoạt hơn, xác KN giữ gìn bản thân như: phòng tránh sấm sét, phòng tránh bị xâm hại,…cũng các em hiểu rõ có ý thức thực tốt KN giữ gìn vệ sinh cá nhân trường lớp các em thực thường xuyên, sạch Cụ thể, cách quan sát, điều tra tổ chức cho HS làm số trắc nghiệm số KNS học sinh, vào tháng năm 2016 thu kết quả sau: Tổng số HS Hiệu quả thực giáo dục KNS cho HS lớp 5C Đạt 12 em Không đạt SL TL SL TL 10 83% 27% IV PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHI Kết ḷn Trong quá trình giảng dạy tơi rút số kinh nghiệm góp phần nâng cao hiệu quả việc rèn KNS cho HS sau: Để dạy tốt, trước hết người GV phải tấm gương phản hồi tốt nhất để các em phấn đấu Phải thực quá trình điều tra biện pháp để thấy thiếu hụt KNS mà các em cần bổ sung kịp thời Luôn tạo điều kiện cho các em tự bộc lộ khả 12 Người thực hiện: Nguyễn Thị Trúc - Trường Tiểu học Hướng Phùng Rèn kỹ sống cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức Cần tuyên truyền cho phụ huynh, các tổ chức xã hội thấy rõ tầm quan trọng rèn KNS cho các em Tiếp nhận thông tin phản hồi từ sự đánh giá nhận xét HS phương pháp dạy học Từ kiên trì biết phát huy mặt tốt, khắc phục mặt ́u khơng chủ quan tự mãn Quá trình chuẩn bị lên lớp, người GV cần xác định rõ KNS mà HS cần đạt, đâu KNS bản nhất cần hình thành tiết dạy Cần kết hợp với các mơn học khác nhất các hoạt động tập thể, hoạt động NGLL,… để góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục GD kĩ sống phù hợp với vùng miền Kiến nghị Kính mong nhà trường Chương trình Dự án Tầm nhìn Thế giới tạo điều kiện để bản thân các em học sinh học tập trải nghiệm thêm nhiều kĩ Trên số biện pháp mà nghiên cứu tìm tòi xây dựng nên quá trình rèn KNS cho các em Kính mong Hội đồng Khoa học trường đóng góp cho SKKN tơi hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA Hướng Phùng, ngày 28 tháng năm 2016 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tơi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác Người viết Nguyễn Thị Trúc 13 Người thực hiện: Nguyễn Thị Trúc - Trường Tiểu học Hướng Phùng Rèn kỹ sống cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức TÀI LIỆU THAM KHẢO SGK VÀ SGV Đạo đức lớp – Nhà xuất bản Giáo dục Tài liệu tập huấn KNS cho HS Tiểu học – Nhóm biên soạn gồm: PGS.TS Nguyễn Thanh Bình TS Lưu Thu Thương Tâm lý học lứa tuổi tâm lý học Sư Phạm – Nguyễn Kế Hào (Chủ biên) – NXB ĐHSP (2009) 14 Người thực hiện: Nguyễn Thị Trúc - Trường Tiểu học Hướng Phùng .. .Rèn kỹ sống cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức I TÊN ĐỀ TÀI: Rèn kỹ sống cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức II PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lí chọn... kỹ sống cần thiết Chính điều giúp tơi đến làm SKKN “ Rèn kỹ sống cho học sinh lớp qua môn Đạo đức Đối tượng nghiên cứu Một số kỹ sống cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức. .. Phùng Rèn kỹ sống cho học sinh lớp thông qua dạy học môn Đạo đức Trong năm trở lại đây, phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” triển khai hưởng ứng mạnh mẽ các cấp học,
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 5 thông qua dạy học môn đạo đức , skkn rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 5 thông qua dạy học môn đạo đức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay