tiểu luận quản lí nhà nước về thuế

29 9 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2018, 03:14

 Tiểu luận tình QLNN Đỗ Thị Thu Hiền MỤC LỤC - Tài liệu thảm khảo Trang I - Lời nói đầu Trang II - Nội dung .Trang - Mơ tả tình .Trang - Xác định mục tiêu xử lý tình Trang - Phân tích nguyên nhân hậu Trang - Xây dựng, phân tích, lựa chọn phương án giải tình Trang 17 - Lập kế hoạch tổ chức thực phương án lựa chọn Trang 21 III - Kết luận kiến nghị Trang 22 http://www.hocthue.net/ Dịch vụ viết tiểu luận cao học, thạc sĩ, viết thuê luận văn Trường trị tỉnh Hồ Bình  Tiểu luận tình QLNN Đỗ Thị Thu Hiền Tài liệu tham khảo - Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/1/2006 - Pháp lệnh số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02/7/2002 - Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 - Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 Trường trị tỉnh Hồ Bình  Tiểu luận tình QLNN Đỗ Thị Thu Hiền PHẦN THỨ NHẤT LỜI NÓI ĐẦU Thuế nguồn thu chủ yếu Ngân sách nhà nước, ( khoản thu Ngân sách từ thuế phí chiếm 90% ) nhằm đáp ứng nhu cầu chi cho quốc phòng, an ninh, giáo dục, y tế, ni máy nhà nước Ngoài nhà nước phải tiết kiệm để chi cho đầu tư phát triển sở hạ tầng kinh tế- xã hội, chi cho chương trình mục tiêu trọng yếu xố đói giảm nghèo, vệ sinh môi trường, giải công ăn việc làm cho người lao động, phủ xanh đồi núi trọc, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống thiên tai, hoả hoạn, đầu tư cho phát triển kinh tế đối ngoại cơng trình phúc lợi cơng cộng Từ năm 1997 đến năm 1999 Nhà nước thực cải cách thuế bước 2, cách ban hành luật thuế mới, sửa đổi bổ xung số điều Luật thuế khơng phù hợp với thực tiễn Đặc biệt ngày 01/07/2007 Luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành vào sống, ăn sâu vào tiềm thức người dân, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp dần tuân thủ theo pháp luật, chấp hành quản lý nhà nước thuế Qua 10 năm thực sách thuế mới, nhằm khuyến khích phát triển sản xuất tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, công tác quản lý thuế cải tiến bước Đó doanh nghiệp tự kê khai, tự tính thuế, tự nộp thuế kiểm sốt quan thuế Với chế tức nhà nước đề cao vai trò tự giác thực nghĩa vụ nộp thuế doanh nghiệp nhà sản xuất kinh doanh quyền tự chủ họ đề cao, doanh nghiệp nhà sản xuất kinh doanh hoàn toàn chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh mình, hàng tháng, hàng q, vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế đơn vị chủ động tự kê khai, tự đăng ký, tự nộp thuế Kho bạc nhà nước cấp Với chế tạo mối quan hệ bình đẳng Trường trị tỉnh Hồ Bình  Tiểu luận tình QLNN Đỗ Thị Thu Hiền người nộp thuế với quan quản lý thu thuế Nguồn thu ngân sách nhà nước ổn định vững hơn, Luật thuế GTGT đời nên hạn chế thiếu sót hệ thống thuế chưa đồng bộ, phù hợp với chế thị trường, sách thuế điểm quy định chưa chặt chẽ, tạo kẽ hở cho tổ chức, cá nhân lợi dụng gian lận thuế Bên cạnh doanh nghiệp làm ăn có hiệu thực tốt sách thuế làm tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước Thì thực tế số doanh nghiệp khơng nhỏ, làm ăn phi pháp trái quy định pháp luật, gian lận thương mại, khai man trốn lậu thuế, thành lập doanh nghiệp “Ma” để mua bán hoá đơn trái phép; lập chứng từ khống, hoá đơn giả để nhằm chiếm đoạt tiền nhà nước, làm thất thu cho ngân sách nhà nước gây bất bình nhân dân tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh, làm lòng tin nhân dân sách thuế, hạn chế phát triển kinh tế, gây khó khăn cho cơng tác quản lý ngành thuế quan chức liên quan Đặc biệt số doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở pháp luật sách thơng thống Nhà nước việc khuyến khích sản xuất hàng hố xuất đổi cơng nghệ, kỹ thuật, thu hút nhiều lao động từ khu vực nông thôn sách ưu đãi thuế sản phẩm nông dân sản xuất thuế xuất để gian lận thương mại, lập chứng từ giả, lập hồ sơ khống để hoàn thuế giá trị gia tăng chiếm đoạt tiền thuế từ Ngân sách nhà nước Đối với trường hợp phát phải xử lý nghiêm minh để giữ gìn kỷ cương phép nước, đảm bảo tính cơng thành phần kinh tế, làm gương cho doanh nghiệp cố ý làm trái pháp luật Là cán ngành thuế công tác đội Nghiệp vụ - Dự toán Chi cục thuế huyện Kỳ Sơn, xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn, kết hợp với lý luận vốn kiến thức tiếp thu trình học lớp quản lý hành nhà nước chương trình chun viên trường trị tỉnh Hồ Bình Tơi mạnh dạn đưa tình xảy cơng tác hồn thuế giá trị gia tăng địa Trường trị tỉnh Hồ Bình  Tiểu luận tình QLNN Đỗ Thị Thu Hiền bàn huyện K đưa phương án giải quyết, phương pháp quản lý thu thuế nhằm góp phần nhỏ bé vào việc hồn thiện hệ thống sách pháp luật thuế, tăng thu cho ngân sách nhà nước Cũng viết xin chân thành cảm ơn thầy, giáo, trường Chính trị tỉnh Hồ Bình khơng quản ngại thời gian, nhiệt tình, nhiệt huyết truyền đạt vốn kiến thức lý luận Quản lý nhà nước cho giúp đỡ tơi hồn thành tốt viết tiểu luận tình Do kinh nghiệm thiếu, lý luận chưa chặt chẽ, chưa sắc bén, tránh khỏi sai sót, khiếm khuyết, kính mong giúp đỡ, đóng góp q báu thầy, giáo bạn đồng nghiệp quan Trường trị tỉnh Hồ Bình  Tiểu luận tình QLNN Đỗ Thị Thu Hiền PHẦN THỨ II NỘI DUNG CHÍNH I/ MƠ TẢ TÌNH HUỐNG: Cơng ty TNHH T doanh nghiệp tư nhân, đóng địa bàn Huyện K Được sở kế hoạch đầu tư tỉnh H cấp giấy phép kinh doanh số: 25.02.000235 , phép kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, kinh doanh ăn uống, Doanh nghiệp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ Tháng năm 2007 Công ty tiến hành xây dựng với tổng dự tốn cơng trình 10.000.000.000 đồng đến tháng năm 2008 cơng trình hồn thành Hàng tháng Cơng ty thực kê khai thuế đầu vào đầy đủ, đến tháng năm 2008 Công ty kê khai số thuế đầu vào luỹ kế (-600.000.000 đồng) đến tháng năm 2008 Công ty làm hồ sơ xin hoàn thuế Giá trị gia tăng đầu vào với số thuế xin hoàn 600.000.000 đồng Khi nhận hồ sơ hoàn thuế GTGT Công ty TNHH T Chi cục thuế kiểm tra hồ sơ gửi hồ sơ lên Cục thuế tỉnh H, để Cục thuế định hoàn thuế đồng thời chi cục thuế huyện K báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện K Để tạo điều kiện cho Công ty TNHH T sớm vào hoạt động kinh doanh, Chi cục thuế làm thủ tục hoàn thuế cho doanh nghiệp kiểm tra sau Ngày 12 tháng 07 năm 2008 Chi cục trưởng chi cục thuế K định số 72/QĐ-CCT thành lập đoàn kiểm tra đến kiểm tra Công ty TNHH T Thành phần gồm: 1/ Đồng chí đội trưởng đội kiểm tra Chi thuế làm trưởng đồn 2/ 02 đồng chí cán đội kiểm tra thành viên 3/ Đồng chí đội trưởng tổ Nghiệp vụ - Dự tốn thành viên Trường trị tỉnh Hồ Bình  Tiểu luận tình QLNN Đỗ Thị Thu Hiền Nội dung kiểm tra Kiểm tra tồn q trình xây dựng bản, hố đơn chứng từ vật tư vật liệu, hàng hoá dịch vụ mua vào cơng trình liên quan đến số thuế xin hoàn Thời gian kiểm tra từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 07 năm 2008 Sau kiểm tra đoàn kiểm tra phát 100.000.000 đồng tiền thuế Giá trị gia tăng đầu vào hoá đơn chứng từ không hợp lý cụ thể Công ty mua hố đơn khống cơng thành lập để mua bán hoá đơn bất hợp pháp bỏ trốn tích (Cơ quan pháp luật Nhà nước kết luận thông báo) quan thuế thơng báo tồn quốc nhứng số hố đơn khơng giá trị sử dụng Và số hố đơn chứng từ khống ( hoá đơn mua hàng hố dịch vụ khơng dùng cho xây lắp cơng trình khơng dùng cho Doanh nghiệp ) Đồn kiểm tra lập biên báo cáo Chi cục trưởng chi cục thuế K Từ việc Chi cục trưởng chi cục thuế vào Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ - CP ngày 07 tháng 06 năm 2007 phủ Quy định xử lý vi phạm pháp luật thuế cưỡng chế thi hành định hành thuế ngày 28 tháng 07 năm 2008 Chi cục trưởng chi cục thuế huyện K Quyết định số 74/QĐ-CCT + Thu hồi 100.000.000 đồng hồn cho Cơng ty TNHH T, nộp Ngân sách Nhà nước + Phạt Công ty TNHH T vi phạm hành lĩnh vực thuế 5.000.000 đồng + Phạt hai lần số thuế mà Công ty TNHH T trốn lậu 200.000.000 đồng - Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện K tham mưu cho Chủ Tịch huyện định số 82/ QĐ-UBND ngày 24/07/2008 Uỷ ban nhân huyện : Xử Trường trị tỉnh Hồ Bình  Tiểu luận tình QLNN Đỗ Thị Thu Hiền phạt vi phạm hành Cơng ty TNHH T 10.000.000 đ, thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh Công ty Khi nhận hai định Công ty TNHH T làm đơn khiếu nại nên Uỷ ban nhân dân Tỉnh Cục thuế Tỉnh H, với nội dung tóm tắt sau: đồn kiểm tra chi cục thuế huyện K xuất toán số tiền thuế 100.000.000 đồng Cơng ty TNHH H sai, Ơng chủ Tịch uỷ ban nhân dân Huyện K Ông Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện K lạm dụng quyền chức xử lý vi phạm thuế sai thẩm quyền quy định pháp luật, pháp lệnh hành Đề nghị uỷ ban nhân dân Tỉnh Cục thuế Tỉnh H xem xét giải Khi nhận đựơc đơn khiếu nại Công ty TNHH T Cục thuế tỉnh H tham mưu cho Uỷ ban nhân dân Tỉnh thành lập đồn kiểm tra chun ngành Vì liên quan đến định chủ tịch Huyện, nên ngành Thuế khơng đơn phương giải mà phải có đạo tỉnh Uỷ ban nhân dân tỉnh H thành lập đoàn kiểm tra, đồng ý với tham mưu cục thuế tỉnh H Kết kiểm tra sao? nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, trông chờ vào thiên bạch nhật đoàn kiểm tra, song việc cần phải phân tích làm rõ vấn đề nảy sinh II/ XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG Trong năm gần số Doanh nghiệp lợi dụng thơng thống luật thuế, luật doanh nghiệp nhà nước làm ăn bất gây nên bất bình đẳng thành phần kinh tế, giảm lòng tin nhân dân sách pháp luật Đảng Nhà nước, số cán hiểu biết, sa sút phẩm chất, lạm dụng quyền hạn để sử lý khơng thẩm quyền gây khiếu kiện vượt cấp Đặc biệt vấn đề hoàn thuế khống nhằm chiếm đoạt tiền thuế từ Ngân sách nhà nước, vấn đề nhức nhối nhà quản lý, cần giải nguyên nhân nảy sinh Trường trị tỉnh Hồ Bình  Tiểu luận tình QLNN Đỗ Thị Thu Hiền trình thực nhiệm vụ, để tạo phát triển, cạnh tranh, lành mạnh thành phần kinh tế, tăng thu cho Ngân sách nhà nước, tạo niềm tin nhân dân sách pháp luật Đảng nhà nước Nguyên nhân nảy sinh vấn đề cần giải tình cần giải xử lý III PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ 1/ Định hướng phân tích Phân tích việc ta thấy, lý mà Công ty TNHH T làm thủ tục hồ sơ xin hoàn Thuế GTGT, hoàn lại bị thu hồi số tiền 100.000.000 đồng, nguyên nhân Công ty TNHH T phải nhận định xử phạt vi phạm hành Uỷ ban nhân dân huyện Chi cục Thuế huyện K số tiền phạt 215.000.000 đ xong bị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh Công ty TNHH T chưa vào hoạt động thức thật đáng buồn Sau Công ty TNHH T Đã làm thủ tục hồ sơ xin hoàn thuế GTGT gửi hồ sơ cho Chi cục thuế huyện K theo thời gian qui định Chi cục chuyển hồ sơ lên cục thuế tỉnh định hoàn trước kiểm sau Trong kiểm tra hồ sơ hồn thuế GTGT Cơng ty TNHH T Chi cục Thuế huyện K phát dấu hiệu vi phạm Công ty TNHH T số chứng từ hoá đơn, Chi cục tổ chức xác minh lại hoá đơn cụ thể sau: doanh nghiệp X,Y,Z… cung cấp hố đơn cho Cơng ty T, theo báo cáo Doanh nghiệp X,Y,Z … Cơng ty T khơng mua hàng hố, dịch vụ mà đến đặt vấn đề mua hoá đơn đỏ nhằm lấy số thuế đầu vào để hoàn Sau đoàn kiểm tra Uỷ ban nhân dân Tỉnh H xuống kiểm tra, Công ty T huyện K với kết luận sau: Trường trị tỉnh Hồ Bình  Tiểu luận tình QLNN Đỗ Thị Thu Hiền a/ Xét mức độ vi phạm Công ty TNHH T thẩm quyền sử phạt vi phạm hành Ơng chủ Tịch Uỷ ban nhân dân huyện K ta thấy sau: - Công ty TNHH T lợi dụng kẻ hở luật không tôn trọng pháp luật liên kết với Doanh nghiệp khác để lập chứng từ khống, để rút tiền Ngân sách nhà nước thông qua đường hoàn thuế VAT bị xử lý vi phạm - Song định số 82/ QĐ-UBND ngày 24/07/2008 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện K chưa thẩm quyền + Theo qui định pháp lệnh xử phạt vi phạm hành ngày 02/07/2002 Uỷ ban thường Vụ Quốc hội có qui định khoản Điều 29 chương pháp lệnh thẩm quyền Chủ Tịch huyện phạt vi phạm hành đến 20.000.000đ Trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép quan nhà nước cấp cấp chủ Tịch Uỷ ban nhân dân huyện định đình hành vi vi phạm đề nghị quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy phép Trong trường hợp theo kết luận đoàn kiểm tra, ông Chủ Tịch Uỷ ban nhân dân huyện K xử phạt vi phạm hành tiền 10.000.000đ pháp luật Còn việc chủ tịch huyện K định thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh Công ty T sai thẩm quyền giấy phép đăng ký hoạt động kinh doanh Công ty T Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp b/ Xét đến định Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện K đoàn kiểm tra kết luận sau: - Đoàn kiểm tra Chi cục thuế huyện K xuất toán 100.000.000 đồng tiền thuế đầu vào Công ty T - Ông Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện K định thu hồi số thuế hoàn bị xuất tốn 100.000.000 đồng khơng thẩm quyền Ơng Trường trị tỉnh Hồ Bình 10  Tiểu luận tình QLNN Đỗ Thị Thu Hiền Vậy Công ty T áp dụng theo phương pháp lập hoá đơn khống để làm trái pháp luật cụ thể sau: Công ty TNHH T thu mua vật tư hàng hoá tổ chức cá nhân buôn lậu với giá rẻ, để hợp thức số hàng hố, vật tư Cơng ty mua hố đơn khống Doanh nghiệp mua bán hoá đơn bất hợp pháp Các doanh nghiệp X,Y,Z có số hàng hoá vật tư bán cho khách hàng khách hàng khơng có nhu cầu lấy hố đơn doanh nghiệp thừa hoá đơn đầu Cơng ty T liên kết để lập hố đơn khống Về phía quan nhà nước: Do thiếu thiếu tinh thần trách nhiệm, quản lý không chặt chẽ nguồn thu địa bàn huyện K đặc biệt yếu kém, buông lỏng quản lý thiếu tinh thần trách nhiệm cán công chức, phân công nhiệm vụ quản lý thu thuế Công ty T Xử lý trốn lậu thuế Chi cục Trưởng Chi cục thuế Huyện K Tỉnh H không thẩm quyền quy định Chi cục thuế huyện K tham mưu cho Chủ Tịch huyện định thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh Công ty T trái với thẩm quyền quy định d/ Nguyên nhân dẫn đến tình trạng hồn thuế khống: Hồn thuế khống hình thức chiếm đoạt tiền thuế VAT nhà nước, làm giảm nghĩa vụ nộp ngân sách đối tượng nộp thuế Vậy nguyên nhân dẫn đến việc hồn thuế khống, theo tơi ngun nhân sau: Trường trị tỉnh Hồ Bình 15  Tiểu luận tình QLNN Đỗ Thị Thu Hiền - Lợi dụng hiểu biết pháp luật hám lợi trước mắt doanh nghiệp khác để lập chứng từ khống, nhằm rút tiền từ ngân sác nhà nước thơng qua việc hồn thuế VAT + Cơng ty T cố tình thực hành vi, vi phạm, lập hố đơn khống ( Khơng có hàng hố) để trốn thuế, khấu trừ thuế, hồn thuế giá trị gia tăng Đây hành vi lợi dụng quy định luật thuế giá trị gia tăng, lập hồ sơ khống xin hoàn thuế, rút tiền Ngân sách nhà nước Tuy trường hợp không nhiều mức độ vi phạm nghiêm trọng, hoạt động có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, với qui mơ lớn nhiều địa phương khác nhau, có doanh nghiệp chiếm đoạt tiền từ Ngân sách nhà nước, thơng qua đường hồn thuế khống nên đến hàng chục tỷ đồng + Mức độ xử lý vi phạm thuế nhẹ chưa có tác dụng dăn đe, giáo dục, quan thuế khơng có chức điều tra, khơng có khiếu kiện, quan thuế tiếp tục phúc tra (xem xét lại) dẫn đến bng lỏng quản lý, sót nguồn thu + Về phía pháp luật ( Cơng an, viện Kiểm sát) chưa quan tâm nhiều với việc bố trí cán đủ mạnh để phối hợp thường xuyên với quan thuế điều tra làm rõ hành vi sai phạm đối tượng nộp thuế, hành vi tội phạm trốn thuế, hoàn thuế khống chiếm đoạt tiền thuế nhà nước Xong đối tượng thấy lợi nhuận cao, hám lợi hình phạt khơng quan trọng họ nhận trốn thuế đem lại ( hoàn thuế khống VAT) họ tiếp tục làm bất chấp pháp luật Với số nguyên nhân trên, hành vi trốn thuế, lập hồ sơ giả hoàn thuế VAT khống chiếm đoạt tiền từ ngân sách nhà nước, diễn đời sống kinh tế xã hội gây nên hậu không nhỏ Trường trị tỉnh Hồ Bình 16  Tiểu luận tình QLNN Đỗ Thị Thu Hiền kinh tế đất nước thân Doanh nghiệp đối tượng nộp thuế Qua nghiên cứu phân tích tình cần rút học kinh nghiệm để tìm giải pháp hạn chế nguyên nhân trốn thuế nêu trên.Từ nguyên nhân dẫn đến Công ty T, gian lận chốn thuế, hoàn thuế khống chiếm đoạt tiền thuế VAT ngân sách nhà nước để lại hậu sau: Hậu vấn đề không giải quyết: - Gây hậu nghiêm trọng đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt việc thực chức quản lý hành nhà nước lĩnh vực thuế - Làm suy giảm nghiêm minh pháp luật Đối tượng vi phạm phải thực định nào? quan nào? gây bất bình đẳng gữa doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh thị trường ảnh hưởng tiêu cực đến nghĩa vụ nộp thuế VAT vào Ngân sách nhà nước thành phần kinh tế Theo qui định phương pháp tính Cơng ty T khơng mua hàng hố vật tư rõ ràng Cơng ty T lập hồ sơ khống để hưởng hoàn thuế thuế giá trị gia tăng 100.000.000đ - Lợi dụng vi phạm pháp luật luật hình quy định chưa rõ ràng tội danh lập hồ sơ khống để hoàn thuế giá trị gia tăng - Các mức phạt chưa đủ sức răn đe, ngăn ngừa doanh nghiệp quy định luật thuế pháp lệnh xử phạt vi phạm hành Cơng ty T bất chấp pháp luật cố ý làm trái qui định văn quy phạm pháp luật để hoàn thuế giá trị gia tăng - Làm tính cơng chuẩn mực đạo đức xã hội, gây hậu xấu cho kinh tế toàn xã hội - Tạo tiền đề xấu cho việc xử lý vi phạm đối tượng nộp thuế VAT Trường trị tỉnh Hồ Bình 17  Tiểu luận tình QLNN Đỗ Thị Thu Hiền - Gây khó khăn, đoàn kết nội ngành thuế, (Ghi ngờ lẫn nhau) IV - XÂY DỰNG, PHÂN TÍCH , LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG Qua phân tích định đoàn kiểm tra tỉnh T, ta thấy vấn đề quan trọng là: Để tăng cường kỷ cương phép nước việc thực nghĩa vụ nộp thuế VAT (đặc biệt việc hoàn thuế VAT) doanh nghiệp đóng địa bàn huyện K tỉnh H nói chung Cơng ty T nói riêng Để tạo thống cao toàn ngành thuế để có giải pháp, giải thấu tình đạt lý vấn đề đó, khơng chủ quan xem nhẹ dù việc nhỏ phải bám sát vào luật thuế, pháp lệnh , phải nắm luật, pháp lệnh để cho xử lý vụ việc người tội, có định mức độ làm cho đối tượng bị xử lý nhận thức mức độ sai lầm chấp nhận định xử lý cách tự giác PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT: Phương án 1: - Đoàn kiểm tra tham mưu cho Uỷ ban nhân Tỉnh H giao cho Cục thuế tỉnh xử lý + Cục thuế tỉnh H định bãi bỏ định Chi cục thuế huyện T việc xử lý Công ty T + Cục thuế tỉnh H định a Xử phạt vi phạm hành Cơng ty T là: 5.000.000đ b Xử phạt hai lần trốn thuế Công ty T là: 200.000.000đ Trường trị tỉnh Hồ Bình 18  Tiểu luận tình QLNN Đỗ Thị Thu Hiền c.Truy thu số thuế Công ty T đề nghị hồn khống 100.000.000đ (Tổng cộng hình phạt Công ty T là: 305.000.000đ) + Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh Công ty T Chuyển hồ sơ sang quan chức liên quan để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật Ưu điểm: Phương án xử thẩm quyền chức quản lý hệ thống ngành thuế, đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật thuế giá trị gia tăng Nhược điểm: Gây phản ứng Cơng ty T vi phạm lần đầu, không coi trọng định chủ tịch huyện K Phương án II : Đoàn kiểm tra đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh H Giao cho Cục thuế tỉnh xử lý theo thẩm quyền, phải báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh việc xử lý Cục thuế tỉnh Đồng thời Uỷ ban nhân dân tỉnh H định bãi bỏ định xử lý Chủ tịch huyện K Phương án có Ưu điểm Đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật thuế, xử lý thẩm quyền vi phạm hành theo hệ thống ngành thuế Nhược điểm: Phương án không coi trọng định xử lý vi phạm hành Chủ tịch huyện K gây khó khăn cho ngành thuế Chi cục thuế huyện K, tranh thủ đạo quyền địa phương cấp quản lý thu thuế địa bàn Phương án III: Đoàn kiểm tra kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh H Trường trị tỉnh Hồ Bình 19  Tiểu luận tình QLNN Đỗ Thị Thu Hiền +Yêu cầu Ông Chủ tịch huyện K bãi bỏ định số 82/QĐ- CT ngày 24/7/2008 Ra định xử phạt vi phạm hành tiền Công ty T 10.000.000đ theo khoản điều 29 chương pháp lệnh xử phạt hành ngày 02/07/2002 phủ + Yêu cầu Cục thuế tỉnh H phải xử lý sau a Bãi bỏ định xử lý Chi cục thuế huyện K b Cục thuế tỉnh H : Quyết định xử phạt vi phạm hành Cơng ty T tiền 5.000.000đ c Truy thu số thuế đề nghị hồn khống Cơng ty T 100.000.000đ d Xử phạt hai lần số thuế Công ty T trốn lậu 200.000.000đ (Tổng cộng hình thức phạt phương án là: 315.000.000đ) + Cục thuế có trách nhiệm giám sát Công ty T phải nộp đủ số tiền thuế, tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước xong trước 10 ngày kể từ ngày nhận định xử lý theo kết luận đồn kiểm tra Cơng ty T khơng xem xét hồn thuế 12 tháng (Nếu có kể từ ngày bị xử lý vi phạm hành chính) Ưu điểm: Phương án đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật, đảm bảo tính uy quyền Chủ tịch huyện K, thẩm quyền xử lý Cục thuế tỉnh H theo quy định pháp luật tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh Nhược điểm: Không chuyển hồ sơ sang quan có chức có liên quan để xử lý theo pháp luật (Nếu xử phạt từ đến lần trốn, lậu thuế phải chuyển hồ sơ sang quan có chức để xử lý điều 10 luật thuế giá trị gia tăng) Trường trị tỉnh Hồ Bình 20  Tiểu luận tình QLNN Đỗ Thị Thu Hiền Trong phương án theo chọn phương án Đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật, hợp tình hợp lý Xử lý thẩm quyền quan chức nhà nước theo qui định Trong văn quy phạm pháp luật nhà nước Đã dăn đe doanh nghiệp cố ý làm trái pháp luật để chiếm đoạt tiền thuế nhà nước, chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa thơng qua đường hồn thuế khống, khơng rút giấy phép kinh doanh Doanh nghiệp tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động./ V/ LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐÃ LỰA CHỌN Bước 1: Sau nhận hồ sơ vụ việc Chi cục thuế huyện K báo cáo, Ông Cục trưởng Cục thuế tỉnh H giao cho phòng Thanh tra cục thuế kiểm tra đề phương án giải trình Cục trưởng, thời gian 15 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày định kiểm tra Công ty T Cục thuế có cơng văn báo cáo với Uỷ ban nhân dân tỉnh H vụ việc để Uỷ ban nhân dân tỉnh H nhận đơn khiếu nại Công ty T, biết trước việc, Cục thuế tỉnh H giao cho tra chuyên ngành xem xét giải Bước 2: Khi kiểm tra xong chọn phương án giải tối ưu phòng tra trình Cục trưởng phê duyệt thảo định trình Cục trưởng ký Gửi định cho Công ty T để thực gửi định cho Uỷ ban nhân dân tỉnh H để báo cáo, giao cho phòng Thanh tra phối hợp với Chi cục thuế huyện K đôn đốc thi hành định Cục trưỏng cục thuế Thời gian đôn đốc nộp tiền xử lý theo định 10 ngày Công ty T phải nộp đủ tiền vào kho bạc nhà nước Bước 3: Cục thuế tỉnh H có cơng văn tham mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh việc phê bình Chủ Tịch huyện K định sai thẩm quyền qui định pháp luật Trường trị tỉnh Hồ Bình 21  Tiểu luận tình QLNN Đỗ Thị Thu Hiền Cục thuế tỉnh H có cơng văn nhắc nhở phê bình Chi cục thuế huyện K việc xử lý vi phạm hành thuế sai qui định luật thuế, để rút kinh nghiệm cho lần xử lý sau, gửi công văn đính việc xử lý khơng Chi cục thuế huyện K Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện K có định hình thức cảnh cáo cán thuế quản lý thu thuế Công ty T thông báo cho Công ty T biết Sau Công ty T thực định cục trưởng cục thuế H nộp đủ số tiền truy thu tiền phạt vào Ngân sách nhà nước Cục thuế tổng kết báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh H PHẦN THỨ III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Từ tình cụ thể việc bng lỏng quản lý việc hướng dẫn thi hành luật thuế việc hoàn thuế VAT địa bàn huyện K Tỉnh H việc vi phạm hoàn thuế GTGT Công ty T việc xử lý vi phạm sai thẩm quyền khơng luật thuế cấp quyền địa phương Chi cục thuế huyện K từ lựa chọn phương án giải hợp lý pháp luật vừa không thất thu ngân sách Nhà nước vừa uốn nắn doanh nghiệp tạo điều kiện cho Doanh nghiệp kinh doanh Từ năm 1999 tới nhà nước cải cách thuế bước hai qua 10 năm thực áp dụng luật thuế Đặc biệt luật thuế giá trị gia tăng bộc lộ số nhược điểm, hạn chế khắc phục, số doanh nghiệp xuất lợi dụng kẽ hở pháp luật, hiểu biết nhân dân cố ý làm trái qui định pháp luật, để gian lận thương mại trốn thuế, lập chứng từ giả, lập hồ sơ khống để hoàn thuế giá trị gia tăng, lẩn chánh trách nhiệm nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước hoạt động sản xuất kinh doanh Chiếm đoạt tiền từ ngân sách nhà nước thơng qua việc hồn thuế, vi phạm khơng Trường trị tỉnh Hồ Bình 22  Tiểu luận tình QLNN Đỗ Thị Thu Hiền phải diện rộng, xong sảy địa phương địa phương khác Các doanh nghiệp bị dân tố giác, bị tra, kiểm tra phát vi phạm quan thuế xử lý theo thẩm quyền xong việc sử phạt, hình phạt chưa đủ mạnh để phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, nhiều doanh nghiệp chốn thuế, gian lận thương mại, hồn thuế khống nhởn nhơ ngồi vòng pháp luật, chưa phát xử lý Nhiệm vụ công chức ngành thuế nặng nề cần có đạo giúp đỡ nhà nước, quyền cấp, ngành Tiêu cực mặt trái xã hội, điều không tránh khỏi kinh tế thị trường, khuyết tật kinh tế nhà nước cần phải có giải pháp, biện pháp tích cực, kiên đẩy lùi hạn chế mức thấp việc trốn lậu thuế, hồn thuế khống Vì sách thuế cần phải hoàn thiện, ổn định lâu dài phù hợp với thực tiễn nghiêm trị hành vi vi phạm Để đảm bảo tiếp tục cải cách hệ thống thuế hồn thiện cải cách hành thuế đòi hỏi ngành thuế nước nói chung ngành thuế tỉnh H nói riêng phải lỗ lực phấn đấu nhiều nhằm tăng thu cho ngân sách nhà nước, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ công chức, đảm bảo công chức ngành thuế phải làm tinh thần trách nhiệm, trình tự văn quy phạm pháp luật đảm bảo thu thu đủ nguồn thu cho ngân sách nhà nước Giải có hiệu vấn đề xúc, dư luận xã hội, hồn thiện sách thuế, đưa nhận thức pháp luật thuế đến cơng dân góp phần đảm bảo phát triển kinh tế cách bền vững công xã hội, tạo niềm tin nhân dân sách pháp luật nhà nước./ Q trình nghiên cứu luật thuế, tơi muốn tìm ngun nhân, giải pháp, số kiến nghị góp phần vào cơng tác quản lý thu thuế cách có hiệu Nhằm chống thất thu cho ngân sách nhà nước, phòng ngừa ngăn chặn Trường trị tỉnh Hồ Bình 23  Tiểu luận tình QLNN Đỗ Thị Thu Hiền doanh nghiệp Lập hồ sơ giả để xin hoàn thuế khống chiếm đoạt tiền từ Ngân sách nhà nước BÀI HỌC: a/ Khi giải vấn đề liên quan đến thuế, phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phải đảm bảo nguyên tắc, sách, đồng thời xem xét đến nguyên nhân, mức độ hậu vi phạm để cân nhắc, lựa chọn phương án giải cho hài hoà để đối tượng vi phạm bị xử lý chấp nhận b/ Việc làm đối tượng kinh doanh hiểu biết, nhận thức đắn, trách nhiệm việc xây dựng bảo vệ tổ quốc thực nghiêm chỉnh qui định luật cần thiết c/ Đối với ngành thuế phải học tập, nghiên cứu không ngừng nâng cao trình độ lực quản lý Coi trọng công tác cán thường xuyên mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý thuế cho cán Mỗi cán tuyên truyền viên để chuyền đạt sách pháp luật thuế đến tận đối tượng nộp thuế tầng lớp dân cư d/ Tăng cường việc tuyên truyền sâu rộng sách pháp luật nhà nước nói chung pháp luật thuế nói riêng cho tầng lớp nhân dân lãnh thổ quốc gia, nhằm nâng cao dân chí, ý thức chấp hành pháp luật nhân dân, cho công dân hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi việc đóng thuế góp phần xây dựng bảo vệ tổ quốc Trường trị tỉnh Hồ Bình 24  Tiểu luận tình QLNN Đỗ Thị Thu Hiền Trốn thuế (hoàn thuế khống) vấn đề phức tạp, gây nên hậu cho xã hội Do vậy, hành vi trốn thuế coi hành vi phạm tội xử lý cách thích đáng, doanh nghiệp lập hồ sơ giả để nhận tiền hoàn thuế khống, từ ngân sách nhà nước coi tội tham nhũng Với hậu việc tìm cách hạn chế tình trạng trốn thuế việc cần thiết, cần phải tìm giải pháp để hạn chế tình trạng Theo tơi cần có số biện pháp sau a/ Giải pháp lâu dài áp dụng mơ hình giáo dục quyền nghĩa vụ nộp thuế công dân kết hợp với giáo dục cấp học, đưa môn học thuế vào hệ thống Giáo dục phổ thông, để chủ nhân tương lai đất nước, em học sinh hiểu quyền nghĩa vụ thân ngân sách nhà nước, em tuyên truyền viên quảng bá, tuyên truyền pháp luật thuế vào thành viên gia đình bạn bè em Là trình tun truyền vừa mang tính chiều sâu, chiều rộng hệ thống pháp luật vào tầng lớp dân cư Ngoài tạo điều kiện cho đối tượng nộp thuế tiếp cận pháp luật thuế, thông qua hệ thống văn pháp qui tập huấn kiến thức thuế cho đối tượng nộp thuế, nhằm tạo điều kiện cho họ hiểu biết sâu tầm quan trọng việc tuân thủ pháp luật cách tự giác b/ Cần phải coi chốn thuế hành vi phạm tội quan thuế có thẩm quyền xét xử Muốn cần tăng thêm tính hiệu lực pháp luật thuế c/ Không nên công bố thủ đoạn, trốn thuế phương tiện đại chúng đơn vị lợi dụng áp dụng thủ đoạn tinh vi vào đơn vị Khi soạn thảo luật thuế quan soạn thảo cần cộng tác với giám đốc doanh nghiệp nhà kế toán doanh nghiệp quan thuế địa Trường trị tỉnh Hồ Bình 25  Tiểu luận tình QLNN Đỗ Thị Thu Hiền phương, để xây dựng hệ thống sách thuế đồng hồn chỉnh phù hợp d/ Cán thuế cần nắm luật pháp văn pháp qui, để phát ngăn ngừa đối tượng nộp thuế khơng có hành động phi pháp, ngược với qui định luật thuế e/ Chuyển mạnh quyền lực xử phạt hành cho quan thuế sở gắn trách nhiệm với công chức việc quản lý thuế doanh nghiệp, phối hợp chặt chẽ với địa phương nắm thông tin, xử lý thông tin cách kịp thời có hiệu Trong q trình thực thi nhiệm vụ, không khẳng định đưa giải pháp nhằm xố bỏ hồn tồn tượng trốn thuế, lập hồ sơ giả để hoàn thuế khống kinh tế thị trường Vì cơng cụ quản lý nhà nước phủ Chính phủ áp dụng vào thời gian, không gian, địa điểm khác mức thuế xuất ưu đãi đầu tư, ngồi phủ sử dụng phương pháp để chuyển nguồn lực tư sang nguồn lực công, người nộp thuế phủ ln có phần mâu thuẫn với Do giải pháp để hạn chế thực chốn thuế, lậu thuế, hoàn thuế khống cần thiết Mong doanh nghiệp, công dân phát triển đất nước, danh dự trách nhiệm trước nhân dân, xã hội, tự giác tuân thủ chấp hành quy phạm pháp luật, tự giác khắc phục biểu sai trái trên, để biện pháp hạn chế trốn thuế có hiệu Trường trị tỉnh Hồ Bình 26  Tiểu luận tình QLNN Đỗ Thị Thu Hiền KIẾN NGHỊ: 1/ Xây dựng cải cách luật thuế theo hướng tập trung - phần đăng ký, kê khai, nộp thuế toán thuế, miễn giảm thuế, xử lý vi phạm vào luật chung luật hành thuế để đảm bảo tránh trùng lắp luật thuế 2/ Không lồng ghép sách xã hội vào sách thuế, nên tách riêng sách xã hội sang chợ cấp xã hội để xây dựng sách thuế bình đẳng khơng có đối tượng ưu tiên sách luật thuế 3/ Thực cung cấp dịch vụ tư vấn cho đối tượng nộp thuế, để nâng cao trách nhiệm nghĩa vụ tính tự giác trước pháp luật sở sản xuất kinh doanh 4/ Tiếp tục hồn thiện sách thuế theo hướng đơn giản, rõ ràng công khai, minh bạch để người rễ hiểu, dễ biết, dễ làm, dễ kiểm tra, để đông đảo người nộp thuế chấp nhận Chính sách thuế phải ổn định lâu dài, tránh sửa đổi bổ xung liên tục gây phiền hà cho nhà kinh doanh 5/ Nâng cao hiệu lực tính pháp lý, hiệu pháp luật xử lý nghiêm vi phạm hành thuế 6/ Tuyên truyền phổ biến sâu rộng, thường xuyên cho tổ chức, dân cư luật thuế, văn luật, để họ thấy rõ trách nhiệm nghĩa vụ nộp thuế mình, tạo điều kiện cho dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra 7/ Củng cố tăng cường lực lượng cán thuế tổ chức đào tạo lại cán thuế, xắp xếp tổ chức lại đội ngũ cán thuế 8/ Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt tính pháp lý việc thực nghĩa vụ nộp thuế nhà kinh doanh Đảm bảo bình đẳng nghĩa vụ nộp thuế thành phần kinh tế Đơn giản hố thủ tục hành thu Trường trị tỉnh Hồ Bình 27  Tiểu luận tình QLNN Đỗ Thị Thu Hiền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế quan thu thuế thực nghiêm túc qui trình quản lý thu thuế 9/ Đề nghị Quốc hội phủ bổ xung vào luật luật hình phạm tội in, mua bán hoá đơn giả, lập chứng từ hồ sơ khống, để hoàn thuế giá trị gia tăng hành vi lừa đảo, tham nhũng chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa 10/ Xây dựng luật tố tụng thuế, quy định quan thuế có quyền điều tra, khởi tố vụ án chiếm đoạt tiền thuế Bắt buộc hoạt động kinh doanh, mua, bán doanh nghiệp phải toán qua Ngân hàng Bổ xung quy định tổ chức, thu mua nông, lâm thuỷ hải sản chưa qua chế biến người sản xuất bắt buộc phải sử dụng hố đơn Bộ tài phát hành, biện pháp vừa ngăn chặn tiêu cực khấu trừ khống thuế, vừa kiểm tra giá trị hàng hoá mua vào doanh nghiệp Kỳ Sơn, ngày 21 tháng năm 2009 Người thực Đỗ Thị Thu Hiền XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN Kỳ Sơn, ngày 21 tháng năm 2009 CHI CỤC TRƯỞNG Đàm Thanh Tùng Trường trị tỉnh Hồ Bình 28  Tiểu luận tình QLNN Trường trị tỉnh Hồ Bình 29 Đỗ Thị Thu Hiền ... nộp thuế Kho bạc nhà nước cấp Với chế tạo mối quan hệ bình đẳng Trường trị tỉnh Hồ Bình  Tiểu luận tình QLNN Đỗ Thị Thu Hiền người nộp thuế với quan quản lý thu thuế Nguồn thu ngân sách nhà nước. .. trừ thuế, hoàn thuế khơng khấu trừ, hồn thuế số thuế GTGT kê khai gian lận trường hợp quan thuế giải hoàn thuế thi quan thuế phải thu hồi số thuế GTGT gian lận hồn + Khơng khấu trừ , hồn thuế. .. Đặc biệt vấn đề hoàn thuế khống nhằm chiếm đoạt tiền thuế từ Ngân sách nhà nước, vấn đề nhức nhối nhà quản lý, cần giải nguyên nhân nảy sinh q Trường trị tỉnh Hồ Bình  Tiểu luận tình QLNN Đỗ Thị
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận quản lí nhà nước về thuế , tiểu luận quản lí nhà nước về thuế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay