Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh niên của đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

101 3 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2018, 14:38

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh niên của đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh niên của đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh niên của đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh niên của đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh niên của đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh niên của đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh niên của đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHAN THỊ THU HẰNG GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO THANH NIÊN CỦA ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN, NĂM 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHAN THỊ THU HẰNG GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO THANH NIÊN CỦA ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành: LL&PPDH BỘ MÔN LLCT Mã số: 8.14.01.11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS ĐỒNG VĂN QUÂN THÁI NGUYÊN, NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, hướng dẫn TS.Đồng Văn Quân, có kế thừa số kết nghiên cứu liên quan công bố Các số liệu, tài liệu luận văn trung thực, đảm bảo tính khách quan có nguồn gốc, xuất sứ rõ ràng Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng khoa học luận văn Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả Phan Thị Thu Hằng i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thiện luận văn “Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho niên đồn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên”, trước hết em bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc TS Đồng Văn Quân, người tận tâm hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho em nghiên cứu hoàn thành luận văn Em xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo phòng ban khác trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tạo điều kiện, giúp đỡ cho em học tập nghiên cứu khoa học Em xin chân thành cảm ơn thầy Khoa Giáo dục trị tận tình giảng dạy, hướng dẫn em suốt thời gian qua Xin gửi lời cảm ơn tới anh em, bạn bè, người thân gia đình động viên, giúp đỡ em trình học tập nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Phan Thị Thu Hằng ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 4 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Những đóng góp đề tài Giả thiết khoa học .5 Kết cấu đề tài Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO THANH NIÊN 1.1 Lịch sử nghiên cứu đề tài 1.1.1 Lịch sử nghiên cứu ở nước 1.1.2 Lịch sử nghiên cứu ở nước 1.2 Một số khái niệm 11 1.2.1 Khái niệm môi trường 11 1.2.2 Khái niệm ô nhiễm môi trường, khủng hoảng môi trường, bảo vệ môi trường niên 14 1.2.3 Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho niên 19 1.3 Tầm quan trọng nội dung giáo dục, hình thức giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho niên 22 1.3.1 Tầm quan trọng việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho niên 22 1.3.2 Nội dung, hình thức giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho niên 25 iii Chương THỰC TRẠNG GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG CHO THANH NIÊN CỦA ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN 32 2.1 Đặc điểm niên, hoạt động đồn cơng tác niên huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 32 2.1.1 Đặc điểm niên huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 32 2.1.2 Hoạt động đồn cơng tác niên huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 35 2.2 Những thành tựu nguyên nhân việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho niên đồn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 38 2.2.1 Thành tựu đạt giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho niên đồn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 38 2.2.2 Nguyên nhân thành tựu đạt giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho niên đồn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 45 2.3 Một số hạn chế nguyên nhân giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho niên đồn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 47 2.3.1 Hạn chế giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho niên đồn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 47 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho niên đồn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 52 iv Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO THANH NIÊN CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN 54 3.1 Các nguyên tắc đề xuất giải pháp giáo dục ý thức bảo vệ mơi trường cho niên Đồn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên 55 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 55 3.1.2 Nguyên tắc bảo đảm tính thực tiễn 55 3.2 Các giải pháp giáo dục ý thức bảo vệ mơi trường trường cho niên Đồn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên 56 3.2.1 Nhóm giải pháp tuyên truyền 56 3.2.2 Nhóm giải pháp xây dựng chế, sách 63 3.2.3 Nhóm giải pháp thực tiễn 66 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 PHỤ LỤC v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BCHTW Ban chấp hành trung ương BĐKH Biến đổi khí hậu BVMT Bảo vệ mơi trường CT/TW Chỉ thị trung ương ĐVTN Đoàn viên niên IUCN Hiệp hội quốc tế bảo vệ môi trường NQ/TW Nghị trung ương TN&MT Tài nguyên môi trường TNCS Thanh niên cộng sản UBND Uỷ ban nhân dân UNEP Chương trình Mơi trường Liên Hợp Quốc iv MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Môi trường tự nhiên điều kiện khách quan, thường xuyên tất yếu đời sống xã hội, có ảnh hưởng to lớn lên tồn phát triển xã hội Ngày nay, điều kiện Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng Công nghiệp 4.0), vấn đề khủng hoảng môi trường sinh thái vấn đề toàn cầu, đe doạ tồn vong loài người hành tinh xanh Những quốc gia chịu ảnh hưởng sâu sắc khủng hoảng mơi trường nước nghèo, chậm phát triển, nơi bị coi “bãi rác thải” nước tiên tiến, có Việt Nam Trong năm gần đây, q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước góp phần cho kinh tế nước ta phát triển nhanh chóng, GDP tăng mạnh, khoa học kỹ thuật, cơng nghệ phát triển, máy móc bước thay lao động thủ cơng, góp phần nâng cao suất lao động Tuy nhiên, bên cạnh kết thu được, q trình cơng nghiệp hóa tạo tác hại to lớn như: ô nhiễm môi trường, chất thải công nghiệp, gây nhiều hậu xấu môi trường sống người, xuất nhiều bệnh nguy hiểm khơng vacxin phòng bệnh Dân số tăng nhanh, nhu cầu sinh hoạt người đa dạng phong phú dẫn đến chất thải ngày nhiều Vấn đề ô nhiễm môi trường ngày trở nên nghiêm trọng ở Việt Nam Trên phương tiện thông tin đại chúng ngày, dễ dàng bắt gặp hình ảnh, thơng tin việc mơi trường bị ô nhiễm Bất chấp lời kêu gọi bảo vệ mơi trường, tình trạng nhiễm lúc trở nên trầm trọng Khơng nằm ngồi xu hướng trên, Thái Ngun điểm nóng nhiễm mơi trường, với hàng loạt khu công nghiệp (nhiệt điện, Gang Thép, cơng nghiệp Sơng Cơng, Samsung…) kéo theo mơi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng Đồng Hỷ huyện miền núi phía Đơng Bắc tỉnh Thái Nguyên Diện tích 457,75 km2, dân số 114.608 người (tháng năm 2008) Đồng Hỷ giáp huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn ở phía Bắc, huyện Võ Nhai phía Đơng Bắc; giáp huyện Phú Lương phía Tây; giáp thành phố Thái Ngun huyện Phú Bình phía Nam giáp huyện Yên Thế thuộc tỉnh Bắc Giang phía Đơng Tuy khơng có khu cơng nghiệp lớn đóng địa bàn huyện, Đồng Hỷ chịu ảnh hưởng nặng nề khủng hoảng môi trường sinh thái Vậy nguyên nhân việc đâu? Một nguyên nhân khác gây ô nhiễm mơi trường thiếu trách nhiệm doanh nghiệp Do đặt nặng mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, khơng doanh nghiệp vi phạm quy trình khai thác, gây nhiễm mơi trường Bên cạnh đó, chưa chặt chẽ việc quản lý bảo vệ môi trường nhà nước tiếp tay cho hành vi phá hoại môi trường tiếp diễn Luật pháp chưa thực nghiêm minh, chưa đủ mạnh để ngăn chặn vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường Việc giáo dục ý thức giữ gìn, bảo vệ mơi trường sống chưa quan tâm mức, chưa tổ chức thường xuyên Thiếu sách quy định bảo vệ môi trường nghiêm ngặt thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư để phát triển nên dễ mắc vào "cạm bẫy" trở thành nơi tiếp nhận nhiều ngành công nghiệp "bẩn", thải chất thải nguy hại cho mơi trường Ngồi ra, lượng xe lưu thơng ngày nhiều góp phần khơng nhỏ vào việc gây nhiễm bầu khơng khí Mặc dù phương tiện thơng tin đại chúng có chương trình kêu gọi ý thức bảo vệ mơi trường người chúng q ỏi, khơng đáp ứng nhu cầu tìm hiểu học hỏi người dân Do mà trình độ hiểu biết người dân thấp dẫn đến thái độ tuân thủ nội quy nơi công cộng chưa vào nề nếp Thời gian thực hiện: Theo năm Yêu cầu đồng loạt tiến hành thực vào thứ chủ nhật hàng tuần Tổ chức thực Cấp sở Đoàn: Xây dựng kế hoạch, đạo chi đoàn Đoàn triển khai thực đảm nhận đoạn đường (Đồn sở phân cơng đoạn đường cho chi đồn) Phân cơng cán chun trách theo dõi q trình triển khai chi đồn Phối hợp đơn vị liên quan đảm bảo nội dung kế hoạch đề Theo dõi, đánh giá cụ thể việc đảm nhận đơn vị, đưa vào tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua cơng tác Đoàn phong trào niên năm 2016 Các chi đoàn trực thuộc: Xây dựng kế hoạch cụ thể, phân lịch chi đoàn đảm nhận lao động vệ sinh thường xuyên theo kế hoạch đề Báo cáo định kỳ kết thực hiện, tồn vướng mắc q trình triển khai Thành đồn qua báo cáo hàng tháng để triển khai thực đạt kết tốt PHỤ LỤC 2: Hậu ô nhiễm môi trường PHỤ LỤC 3: Một số hình ảnh hoạt động bảo vệ môi trường niên PHỤ LỤC 4: PHIẾU ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CỦA ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN VỀ VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Sinh năm: ; Giới tính: Nam - Nữ Trình độ:…………………………………………… Nghề nghiệp:………………………………………… Bạn đọc kỹ nội dung sau điều dấu X vào ô trống: Bạn có u thích thiên nhiên khơng? Có u thích: Khơng u thích: Theo bạn Bảo vệ mơi trường gì? Là hoạt động giữ cho mơi trường lành Ngăn chặn hành vi gây hậu xấu đến môi trường người tự nhiên gây ý kiến Mơi trường có vai trò thế với sống người? Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng Theo bạn hiệu giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho niên phụ thuộc vào yếu tố nào? Sự quan tâm lãnh đạo địa phương Năng lực chủ thể giáo dục … Phương pháp hình thức giáo dục Những yếu tố khác Sự quan tâm niên huyện Đồng Hỷ vấn đề bảo vệ môi trường nay? Rất quan tâm Quan tâm Không quan tâm Ở địa phương nơi bạn sinh sống có hình thức giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho niên? Thông qua phương tiện thông tin đại chúng Qua hệ thống trường lớp Các hình thức giáo dục khác Sự biến đổi môi trường Những nguyên nhân sau làm ô nhiễm môi trường cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên ở nước ta nay? Do phát triển khu công nghiệp, làng nghề Khai thác than, đá Chặt cây, phá rừng, săn bắn động vật hoang dã Đổ chất thải, rác, nước thải bừa bãi Theo bạn bảo vệ mơi trường trách nhiệm ai? Tồn dân Các quan môi trường, vệ sinh Lãnh đạo cấp, ngành Tổ chức quan, đơn vị, doanh nghiệp Các cá nhân Theo bạn mục tiêu giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho niên gì? Giúp niên nhận thức bảo vệ mơi trường Giúp niên có ý thức bảo vệ mơi trường Giúp sinh niên có thói quen, hành vi bảo vệ mơi trường 10 Để góp phần bảo vệ mơi trường niên cần phải có hành vi sau đây? Khơng vứt rác bừa bãi, không đổ nước đường phố, nơi cơng cộng Tham gia trồng xanh góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường tạo cảnh quan Tự giác chấp hành quy định cấp lãnh đạo nơi sinh sống, học tập giữ gìn vệ sinh Tuyên truyền, vận động người tham gia công việc 10 PHỤ LỤC 4: PHIÊU ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CỦA CÁN BỘ ĐOÀN VỀ VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Sinh năm: ; Giới tính: Nam - Nữ Trình độ:…………………………………………… Nghề nghiệp:………………………………………… Bạn đọc kỹ nội dung sau điều dấu X vào ô trống: Bạn có u thích thiên nhiên khơng? Có u thích Khơng u thích Theo bạn Bảo vệ mơi trường gì? Là hoạt động giữ cho mơi trường lành Ngăn chặn hành vi gây hậu xấu đến môi trường người tự nhiên gây ý kiến Mơi trường có vai trò mơi trường sống người nào? Quan trọng Bình thường Khơng quan trọng Theo bạn hiệu giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho niên phụ thuộc vào yếu tố nào? Sự quan tâm lãnh đạo địa phương Năng lực chủ thể giáo dục … Phương pháp hình thức giáo dục Những yếu tố khác Sự quan tâm cán Đoàn huyện Đồng Hỷ vấn đề bảo vệ môi trường nay? Rất quan tâm Quan tâm Không quan tâm 11 Ở địa phương nơi bạn sinh sống có hình thức giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho niên? Thông qua phương tiện thông tin đại chúng Qua hệ thống trường lớp Các hình thức giáo dục khác Nhận thức cán Đồn biến đổi mơi trường hiện? Biến đổi mạnh mẽ Ít biến đổi Khai thác than, đá Không biển đổi Theo bạn bảo vệ mơi trường trách nhiệm ai? Tồn dân Các quan môi trường, vệ sinh Lãnh đạo cấp, ngành Tổ chức quan, đơn vị, doanh nghiệp Các cá nhân Theo bạn mục tiêu giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho niên gì? Giúp niên nhận thức bảo vệ mơi trường Giúp niên có ý thức bảo vệ mơi trường Giúp sinh niên có thói quen, hành vi bảo vệ mơi trường 10 Để góp phần bảo vệ mơi trường niên cần phải có hành vi sau đây? Không vứt rác bừa bãi, không đổ nước đường phố, nơi công cộng Tham gia trồng xanh góp phần làm giảm nhiễm môi trường tạo cảnh quan Tự giác chấp hành quy định cấp lãnh đạo nơi sinh sống, học tập giữ gìn vệ sinh Tuyên truyền, vận động người tham gia công việc 12 PHỤ LỤC TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA ĐOÀN VIÊN ,THANH NIÊN VỀ VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Câu hỏi Câu Câu Nội dung Số phiếu Tỷ lệ Bạn có u thích thiên nhiên khơng? Có u thích 276/300 92,2% Khơng u thích 23/300 7,8% Là hoạt động giữ cho mơi trường lành 39/300 13% Ngăn chặn hành vi gây hậu xấu đến 87/300 29% 174/300 58% Quan trọng 180/300 60% Bình thường 100/300 33,5% Khơng quan trọng 19/300 6,5% Sự quan tâm lãnh đạo địa phương 177/300 59% Năng lực chủ thể giáo dục 69/300 23% Phương pháp hình thức giáo dục 33/300 11% Những yếu tố khác 21/300 7% Rất quan tâm 189/300 63% Quan tâm 96/300 32% Không quan tâm 15/300 5% Theo bạn Bảo vệ mơi trường gì? mơi trường người tự nhiên gây Cả ý kiến Câu Mơi trường có vai trò môi trường sống người nào? Câu Theo bạn hiệu giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho niên phụ thuộc vào yếu tố nào? Câu Sự quan tâm niên huyện Đồng Hỷ vấn đề bảo vệ môi trường nay? 13 Câu Câu Câu Câu Câu 10 Ở địa phương nơi bạn sinh sống có hình thức giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho niên? Thông qua phương tiện thông tin đại chúng Qua hệ thống trường lớp Các hình thức giáo dục khác Nhận thức niên biến đổi môi trường nay? Biến đổi mạnh mẽ Ít biến đổi Không biến đổi Theo bạn bảo vệ mơi trường trách nhiệm ai? Tồn dân Các quan môi trường, vệ sinh Lãnh đạo cấp, ngành Các cá nhân Theo bạn mục tiêu giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho niên gì? Giúp niên nhận thức bảo vệ mơi trường Giúp niên có ý thức bảo vệ mơi trường Giúp sinh niên có thói quen, hành vi bảo vệ mơi trường Để góp phần bảo vệ mơi trường niên cần phải có hành vi sau đây? Không vứt rác bừa bãi, không đổ nước đường phố, nơi công cộng Tham gia trồng xanh góp phần làm giảm nhiễm môi trường tạo cảnh quan Tự giác chấp hành quy định cấp lãnh đạo nơi sinh sống, học tập giữ gìn vệ sinh Tuyên truyền, vận động người tham gia công việc 14 161/300 53,9% 114/300 38,1% 24/300 8% 231/300 57/300 12/300 77% 19% 4% 183/300 54/300 39/300 24/300 61% 18% 13% 8% 156/300 52% 85/300 28,5% 58/300 19,5% 111/300 37,1% 75/300 25% 82/300 27,6% 31/300 10,3% PHỤ LỤC TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ ĐOÀN VỀ VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Câu hỏi Câu Câu Nội dung Số phiếu Tỷ lệ Có u thích 29/30 96,6% Khơng u thích 1/30 3,4% Là hoạt động giữ cho môi trường lành 4/30 13,3% Ngăn chặn hành vi gây hậu xấu đến 6/30 20% 20/30 67% Quan trọng 17/30 56,7% Bình thường 12/30 40% Khơng quan trọng 2/30 3,3% Bạn có u thích thiên nhiên khơng? Theo bạn Bảo vệ mơi trường gì? mơi trường người tự nhiên gây Cả ý kiến Câu Môi trường có vai trò mơi trường sống người nào? Câu Theo bạn hiệu giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho cán đoàn phụ thuộc vào yếu tố nào? Câu Sự quan tâm lãnh đạo địa phương 41% Năng lực chủ thể giáo dục 34% Phương pháp hình thức giáo dục 23% Những yếu tố khác 2% Theo bạn tuyên truyền để nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho cán Đồn có cần thiết khơng? Rất cần thiết 20/30 68% Cần thiết 9/30 30% Không cần thiết 6/30 2% 15 Câu Câu Câu Câu Câu 10 Ở địa phương nơi bạn sinh sống có hình thức giáo dục ý thức bảo vệ mơi trường cho cán Đồn? Thơng qua phương tiện thông tin đại chúng Qua hệ thống trường lớp Các hình thức giáo dục khác Nhận thức cán Đồn biến đổi mơi trường nay? Biến đổi mạnh mẽ Ít biến đổi Khơng biến đổi Theo bạn bảo vệ môi trường trách nhiệm ai? Tồn dân Các quan mơi trường, vệ sinh Lãnh đạo cấp, ngành Các cá nhân Theo bạn mục tiêu giáo dục ý thức bảo vệ mơi trường cho cán Đồn gì? Giúp cán Đồn nhận thức bảo vệ mơi trường Giúp cán Đồn có ý thức bảo vệ mơi trường Giúp cán Đồn có thói quen, hành vi bảo vệ mơi trường Để góp phần bảo vệ mơi trường cán Đồn bạn cần phải có hành vi sau đây? Khơng vứt rác bừa bãi, không đổ nước đường phố, nơi cơng cộng Tham gia trồng xanh góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường tạo cảnh quan Tự giác chấp hành quy định cấp lãnh đạo nơi sinh sống, học tập giữ gìn vệ sinh Tuyên truyền, vận động người tham gia công việc 16 17/30 12/30 1/30 56,7% 40% 3,3% 24/30 5/30 1/30 80% 17% 3% 17/30 4/30 5/30 4/30 57% 13,9% 16,7% 13,4% 15/30 11/30 4/30 50% 36,7%% 13% 12/30 40% 5/30 16% 4/30 13% 9/30 30% ... giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho niên đồn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 38 2.2.2 Nguyên nhân thành tựu đạt giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho niên đồn TNCS. .. chế giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho niên đồn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 47 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho niên đồn TNCS. .. Hồ Chí Minh huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 52 iv Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO THANH NIÊN CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh niên của đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh niên của đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay