Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)

84 8 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2018, 14:34

Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHAN THỊ DẢN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÝ HỌC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHAN THỊ DẢN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH Ngành: Địa lí học Mã ngành: 8.31.05.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÝ HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Việt Tiến THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, nội dung, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị nào, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực luận văn Thái Nguyên, ngày…….tháng……năm 2018 Tác giả luận văn Phan Thị Dản i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, trước hết, em xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Khoa Địa lí, cảm ơn quý thầy - cô giáo truyền đạt cho em kiến thức quý báu suốt trình học tập rèn luyện trường Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Việt Tiến người dành nhiều thời gian, công sức bảo, tạo điều kiện giúp đỡ để tơi hồn thành tốt luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn chi cục Phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp, Sở thống kê tỉnh Bắc Ninh chủ trang trại nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp số liệu, thông tin cần thiết để phục vụ cho q trình nghiên cứu hồn thiện đề tài Cuối xin gửi lời cảm ơn tới bạn bè người thân giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa luận Một lần nữa, tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày …… tháng…… năm 2018 Tác giả luận văn Phan Thị Dản ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 4 Giới hạn nghiên cứu 5 Quan điểm phương pháp nghiên cứu Những đóng góp luận văn 7 Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KINH TẾ TRANG TRẠI 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Tổng quan chung trang trại kinh tế trang trại 1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới hình thành phát triển kinh tế trang trại 17 1.2 Cơ sở thực tiễn 22 1.2.1 Khái quát tình hình phát triển kinh tế trang trại Việt Nam 23 1.2.2 Tình hình phát triển kinh tế trang trại Đồng sông Hồng 28 Chương CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2010 - 2016 32 2.1 Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bắc Ninh 32 2.1.1 Các nhân tố tự nhiên 32 2.1.2 Các nhân tố kinh tế - xã hội 36 iii 2.2 Phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010 - 2016 41 2.2.1 Khái quát chung phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bắc Ninh 41 2.2.2 Hiệu sản xuất mơ hình KTTT tỉnh Bắc Ninh 49 2.2.3 Một số gương điển hình phát triển kinh tế trang trại địa bàn tỉnh Bắc Ninh 53 Chương ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở TỈNH BẮC NINH TỚI 2020, TẦM NHÌN 2030 61 3.1 Quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển KTTT 61 3.1.1 Quan điểm 61 3.1.2 Mục tiêu 62 3.1.3 Định hướng 63 3.2 Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bắc Ninh 63 3.2.1 Giải pháp đất đai 63 3.2.2 Giải pháp vốn 64 3.2.3 Giải pháp lao động 65 3.2.4 Giải pháp thị trường phát triển công nghệ chế biến 66 3.2.5 Giải pháp khoa học công nghệ 67 3.2.6 Giải pháp đầu tư xây dựng, hồn thiện sở hạ tầng nơng thơn 68 3.2.7 Nâng cao trình độ dân trí trình độ chuyên môn cho chủ trang trại 68 3.3 Kiến nghị 70 3.3.1 Đối với Trung ương 70 3.3.2 Đối với địa phương chủ trang trại 70 KẾT LUẬN 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 iv DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT Nghĩa đầy đủ Chữ viết tắt BTB & DH NTB Bắc trung Bộ Duyên Hải Nam Trung Bộ CNH - HĐH Công nghiệp hóa - đại hóa ĐBSH Đồng sơng Hồng GCNKTTT Giấy chứng nhận kinh tế trang trại HTX Hợp tác xã KH - CN Khoa học - công nghệ KT - XH Kinh tế - xã hội KTTT Kinh tế trang trại NN & PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh TDMNPB Trung du miền núi phía Bắc TT Trang trại VAC Vườn - ao - chuồng iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Số trang trại nước phân theo vùng kinh tế giai đoạn từ 2011- 2016 26 Bảng 1.2 Số trang trại nước phân theo lĩnh vực sản xuất năm 2011- 2016 27 Bảng 1.3: Số trang trại Đồng sông Hồng so với nước giai đoạn từ 2009 - 2016 29 Bảng 1.4 Số trang trại vùng ĐB sông Hồng phân theo lĩnh vực sản xuất giai đoạn 2011 - 2016 30 Bảng 2.1 Dân số mật độ dân số tỉnh Bắc Ninh năm 2015 37 Bảng 2.2 Số lượng trang trại tỉnh Bắc Ninh so với Đồng sông Hồng giai đoạn 2011 - 2016 41 Bảng 2.3 Số lượng trang trại loại hình trang trại địa bàn tỉnh Bắc Ninh qua năm 44 Bảng 2.4 Cơ cấu sử dụng đất trang trại năm 2016 44 Bảng 2.5 Bình quân diện tích đất trang trại năm 2016 45 Bảng 2.6 Lao động trang trại địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2016 45 Bảng 2.7 Vốn sản xuất kinh doanh bình quân/trang trại theo loại hình tỉnh Bắc Ninh năm 2016 47 Bảng 2.8 Số trang trại phân theo đơn vị hành tỉnh Bắc Ninh 48 Bảng 2.9 Giá trị sản phẩm thu đất trồng trọt mặt nước nuôi trồng thủy sản 50 v DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Số trang trại vùng đồng sông Hồng so với nước 29 Hình 1.2 Số trang trại vùng đồng sông Hồng phân theo lĩnh vực sản xuất giai đoạn 2011 - 2016 30 Hình 2.1 Bản đồ hành tỉnh Bắc Ninh 33 Hình 2.2 Số lượng trang trại tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ 2011 - 2016 43 Hình 2.3 Cơ cấu lao động qua đào tạo loại hình trang trại địa bàn tỉnh Bắc Ninh 47 Hình 2.4 Bản đồ thực trạng phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bắc Ninh 52 vi MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Trang trại loại hình sản xuất nơng nghiệp hình thành tương đối sớm giới, tùy theo thời kì, giai đoạn khác mà có tên gọi hình thức khác có đặc điểm chung sản xuất hàng hóa tự chủ có quy mơ Phát triển kinh tế trang trại xu hướng tất yếu sản xuất nông nghiệp, nông thôn Phát triển kinh tế trang trại góp phần quan trọng trình chuyển dịch, tích tụ ruộng đất gắn liền với q trình phân cơng lại lao động nơng thơn, bước chuyển dịch lao động nông nghiệp sang làm ngành phi nơng nghiệp, thúc đẩy tiến trình cơng nghiệp hố nơng nghiệp nơng thơn Ở Việt Nam, năm gần mơ hình kinh tế trang trại phát triển mạnh, ngày trở thành hướng đắn, phù hợp với xu phát triển chung giới Bắc Ninh nằm vùng Đồng sơng Hồng nên có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế trang trại Những năm qua, nhờ phát triển kinh tế trang trại làm cho cấu sản xuất nơng nghiệp có chuyển dịch mạnh mẽ, từ sản xuất tự túc, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hố Tồn tỉnh có khoảng 3.000 trang trại, gia trại, có 147 trang trại đạt tiêu chí theo quy định Bộ Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn Bình qn trang trại có tổng vốn đầu tư từ 300-400 triệu đồng, giá trị sản xuất 250-300 triệu đồng/năm, giải việc làm cho 11.000 lao động thường xuyên gần 30.000 lao động thời vụ Tuy chiếm 10% tổng diện tích đất nơng nghiệp, giá trị sản xuất khu vực chiếm tới 20% tổng giá trị sản xuất nơng nghiệp tồn tỉnh Những thành tựu đáng khích lệ, nhiên việc phát triển trang trại gặp khơng rủi ro, chưa thật ổn định, bền vững; tiềm năng, nhu cầu phát triển khả đóng góp mơ hình kinh tế trang trại tỉnh lớn Xuất phát từ vấn đề nêu định chọn đề tài nghiên cứu: “Phát triển kinh tế trang trại địa bàn tỉnh Bắc Ninh” Lịch sử nghiên cứu đề tài Chương ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở TỈNH BẮC NINH TỚI 2020, TẦM NHÌN 2030 Thực sách phát triển kinh tế trang trại Đảng, nhà nước địa phương; năm qua kinh tế trang trại Bắc Ninh có bước phát triển định, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Ninh 3.1 Quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển KTTT 3.1.1 Quan điểm - Tiếp tục thực chủ trương Đảng Nhà nước kinh tế trang trại nêu Nghị TW.VI (lần 1) khóa VIII, Nghị 03/CP Chính phủ, kinh tế trang trại hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp nơng thơn, hình thành phát triển chủ yếu tảng kinh tế hộ gia đình Sự hình thành phát triển kinh tế trang trại phát triển tất yếu kinh tế hộ - Khuyến khích cá nhân, hộ gia đình ngồi tỉnh phát triển kinh tế trang trại nhằm khai thác, sử dụng có hiệu đất đai, vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho trang trại người lao động - Phát triển loại hình trang trại theo quy hoạch, góp phần hình thành vùng sản xuất tập trung, vùng chuyên canh, chuyển đổi cấu kinh tế nông nghiệp, thúc đẩy tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn Bắc Ninh - Thực tốt vai trò quản lý Nhà nước kinh tế trang trại, có sách giải pháp đồng vừa mang tính chất kinh tế, vừa mang tính chất xã hội, khuyến khích làm giàu đáng chủ trang trại đảm bảo quyền lợi người lao động làm thuê, hạn chế phân hóa giàu nghèo 61 3.1.2 Mục tiêu Với quan điểm phát triển kinh tế trang trại việc phát triển kinh tế trang trại cần đảm bảo mục tiêu sau: - Phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngày cao chất lượng, số lượng trang trại, nhằm phát huy hết mạnh vùng, tạo đà cho công nghiệp chế biến phát triển - Phát triển kinh tế trang trại có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào số vùng kinh tế số ngành sản xuất có nhu cầu khả phát triển - Khuyến khích giúp đỡ tạo điều kiện cho gia đình làm mong muốn làm kinh tế trang trại để tăng số lượng, quy mô trang trại địa bàn tỉnh - Xây dựng số trang trại điển hình mẫu cho trang trại khác học tập, lấy làm cơng cụ truyền đạt khoa học - Phải có biện pháp phát triển cho giá trị gia tăng trang trại không ngừng nâng cao, ngày nâng cao hiệu sử dụng vốn, nâng cao chất lượng tăng thêm doanh thu - Tăng cường nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, lực quản lý trình độ lãnh đạo trang trại - Chú trọng đầu tư theo chiều sâu, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cần biện pháp, sách để hỗ trợ thúc đẩy tạo nên phát triển kinh tế trang trại nói riêng kinh tế xã hội nói chung tỉnh Bắc Ninh - Các TT không hoạt động đơn độc khép kín hộ tiểu nơng mà nhu cầu quan hệ với mạng lưới dịch vụ đầu vào, đầu q trình sản xuất khơng thể thiếu được, khâu quan trọng để nâng đỡ cho TT tồn phát triển không ngừng - UBND tỉnh Bắc Ninh đề mục tiêu phát triển kinh tế xã hội từ đến 2020 có đặt mục tiêu phát triển kinh tế trang trại tăng nhanh lượng chất Chú trọng đầu tư theo chiều sâu, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cần biện pháp, sách để hỗ trợ thúc đẩy tạo nên phát triển kinh tế trang trại nói riêng kinh tế xã hội nói chung nhân dân tỉnh Bắc Ninh 62 3.1.3 Định hướng - Tiếp tục thực sách hỗ trợ tài cho tổ chức, cá nhân hộ gia đình đầu tư phát triển kinh tế trang trại, tập trung hỗ trợ phát triển chiều sâu trang trại sản xuất có hiệu kinh tế cao phát triển bền vững - Phát triển mạnh loại hình TT trồng trọt chăn nuôi dựa sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, quy hoạch sản xuất nông nghiệp - Phát triển KTTT theo hướng tập trung, chun mơn hóa phát triển vùng chuyên canh công nghiệp ngắn ngày, dài ngày theo quy hoạch gắn liền sản xuất với chế biến thị trường thiêu thụ sản phẩm - Chứ trọng phát triển trang trại gia đình Đấy loại hình thích hợp với đặc điểm sản xuất nơng nghiệp nói chung phù hợp với đặc điểm tỉnh nói riêng, cần khuyến khích để trang trại gia đình đời phát triển - Tích cực phát triển thị trường mới, thị trường nông thôn nhằm thực tốt tiêu thụ nông sản - Phát triển nghề nuôi trồng thủy sản chủ yếu dựa vào sức dân chính, song phải có tác động sách, vốn, tạo nguồn nhân lực sẵn có để tiếp tục mở rộng quy mơ, diện tích đẩy nhanh tốc độ nuôi trồng thủy sảntrên địa bàn theo hướng sản xuất hàng hóa, bước nâng cao thu nhập đời sống phận nhân dân - Các chủ đầu tư hộ dân tăng cường đầu tư để xây dựng CSHT đạt tiêu chuẩn đồng thời áp dụng đầy đủ tiến khoa học kỹ thuật để có hiệu cao phát triển kinh tế trang trại 3.2 Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bắc Ninh 3.2.1 Giải pháp đất đai Đất đai có vị trí quan trọng hàng đầu sản xuất nông nghiệp đặc biệt sản xuất KTTT Đây mối bận tâm lo lắng người làm kinh tế trang trại địa bàn Vì vậy, sách đất đai tỉnh cần dựa sở khuyến 63 khích sản xuất phát triển Hoàn thành qui hoạch sử dụng đất đai, đẩy nhanh tiến độ giao quyền sử dụng đất: - Cần qui hoạch cụ thể cho vùng để định hình phát triển hệ thống sở hạ tầng thích ứng - Nhanh chóng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nơng nghiệp cho chủ trang trại chưa có quyền sử dụng đất, cụ thể sổ đỏ để họ an tâm sản xuất tiện lợi cho việc chấp vay vốn ngân hàng - Khuyến khích chủ trang trại khai thác, sử dụng đất hoang, đất trống, đồi núi trọc, mặt nước để phát triển trang trại - Cần khắc phục tình trạng manh mún đất để làm tiền đề chuyển từ sản xuất nông hộ lên sản xuất kinh tế trang trại cách thuận lợi Tuy nhiên, áp đặt mệnh lệnh từ xuống mà phải theo nguyên tắc tự nguyện Trước tiên khuyến khích TT trao đổi đất 3.2.2 Giải pháp vốn Nhu cầu vốn đặc trưng quan trọng KTTT, điều đòi hỏi phải có sách vay vốn, tín dụng phù hợp loại hình kinh tế - Chủ trang trại hợp tác việc xây dựng sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất như: thủy lợi, giao thông nội đồng, sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản để giảm bớt căng thẳng vốn - Cải tiến quan hệ giao dịch vay vốn ngân hàng vay chủ trang trại, để chủ trang trại vay vốn không cần chấp ngân hàng, theo quy định phủ - Hình thành tổ chức giúp đỡ vốn gồm 10-15 trang trại đóng góp xây dựng quỹ chung trích từ vụ thu hoạch, trang trại có nhu cầu mượn quỹ chung để mở rộng sản xuất khắc phục khó khăn Xây dựng mơ hình quan hệ tay ba chủ trang trại, công ty chế biếnthương mại ngân hàng nông nghiệp Đây hình thức cung cấp giống, phân 64 bón phục vụ sản xuất gắn với cho vay vốn sản xuất dựa sở xác lập mối quan hệ kinh tế ba đối tác có tính chất pháp lý Mối quan hệ là: - Quan hệ Cơng ty trang trại quan hệ cung ứng giống, vật tư tiêu thụ sản phẩm cho trang trại - Quan hệ Ngân hàng nông nghiệp trang trại quan hệ tín dụng, Ngân hàng ký khế ước cho trang trại vay vốn sản xuất hết hạn vay trang trại có nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng theo khế ước ký - Quan hệ Ngân hàng Công ty mối quan hệ tốn cho Cơng ty giá trị vật tư, giống theo hóa đơn giao hàng cung cấp cho trang trại với giá phù hợp 3.2.3 Giải pháp lao động - Nâng cao trình độ quản lý sản xuất kinh doanh trình độ khoa học kỹ thuật chủ trang trại, hộ gia đình, cá nhân cụ thể: + Thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng quản lý, quy trình cách thức làm giàu từ kinh tế trang trại không cho chủ trại mà cho người có nguyện vọng có khả trở thành chủ trại + Về nội dung đào tạo bồi dưỡng cần hướng vào vấn đề kinh tế trang trại, xu hướng phát triển trang trại; chủ trương, đường lối, sách phát triển kinh tế trang trại; đặc biệt kiến thức tổ chức quản trị kinh doanh trang trại xác định phương hướng kinh doanh, tổ chức sử dụng yếu tố sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm + Tổ chức lớp chuyển giao kỹ thuật công nghệ cho chủ trại, hỗ trợ họ việc triển khai ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật + Đào tạo nhiều hình thức lớp địa phương, tham quan, chuyển giao tiến kỹ thuật…với tổ chức hỗ trợ quan Phòng kinh tế, Hội Nơng dân… - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trang trại cách hướng vào tổ chức tốt việc đào tạo nghề phù hợp cho phận lao động làm thuê, phận lao động kỹ thuật 65 3.2.4 Giải pháp thị trường phát triển công nghệ chế biến Trang trại với mục đích sản xuất kinh doanh tạo sản phẩm hàng hố để cung cấp cho thị trường nhằm thu lợi nhuận cao Đối với tất đơn vị sản xuất hàng hoá, thị trường gồm: thị trường đầu vào thị trường đầu Cùng với phát triển động chế thị trường cạnh tranh diễn ngày gay gắt thị trường đầu ngày quan trọng, nói vấn đề có tính định nơng sản phẩm sản xuất mà khơng bán khơng khơng phát triển sản xuất mà dẫn đến phá sản Đặc biệt lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thị trường đầu lại trở nên quan trọng,vì sản phẩm nơng nghiệp sản phẩm tươi sống, dễ hư hỏng, xuống cấp Do việc tiêu thụ tiêu thụ nông sản phẩm đề then chốt định việc phát triển sản xuất Chính giải pháp thị trường vần đề lớn cần giải tốt Muốn cần phải giải tốt vấn đề sau: - Trước hết cần khẩn trương xây dựng, hồn thiện cơng tác quy hoạch phát triển vùng chun mơn hố sản xuất với khối lượng lớn Trên sở đầu tư xây dựng mới, mở rộng nâng cấp sở chế biến nông sản để tiêu thụ sản phẩm, nguyên liệu kinh tế trang trại - Mở rộng phát triển hệ thống tiêu thụ, nhấn mạnh vai trò doanh nghiệp thương mại nhà nước vùng trọng yếu, khuyến khích tham gia thành phần kinh để giải đầu cho trang trại, hộ nông dân Tăng cường loại phương tiện vận chuyển, bảo quản với trang thiết bị đại, hạn chế tổn thất sau thu hoạch - Khuyến khích thúc đẩy trình hình thành phát triển kinh tế hợp tác nguyên tắc tự nguyện chủ thể nhằm tiết kiệm chi phí, chủ động việc tiêu thụ sản phẩm dịch vụ cung ứng vật tư cho trang trại 66 - Cho phép trang trại uỷ thác xuất xuất trực tiếp Nhà nước tăng cường công tác dự báo thị trường nhiều hình thức cung cấp kịp thời thông tin thị truờng cho trang trại cần có sách bảo hộ sản xuất, giảm bớt mát cho trang trại gặp biến động bất thường thiên tai thị trường nước giới gây - Khuyến khích phát triển chợ nông thôn, trung tâm mua bán nông sản vật tư nông nghiệp Tạo điều kiện cho chủ trang trại tiếp cận tham gia Chương trình dự án hợp tác, hội trợ triển lãm nước 3.2.5 Giải pháp khoa học công nghệ Trang trại nơi sản xuất nơng sản hàng hóa nên phải có khả cạnh tranh cao Muốn thực mục tiêu đó, phải nâng cao trình độ ứng dụng KH & CN - Đầu tư xây dựng cơng trình thủy lợi đầu mối kênh trục kết hợp với vốn trang trại đào ao, đắp dập, xây dựng công trình thủy lợi nhỏ, ứng dụng phương pháp tưới tiêu khoa học, tiết kiệm nước - Hướng dẫn chủ trang trại xây dựng số mơ hình trang trại đạt chuẩn số điều kiện: Chuồng trại hợp vệ sinh, xử lý tốt môi trường sản xuất, không gây nhiễm để chủ trang trại có sở mơ hình học tập nhân rộng - Làm tốt công tác thú y, hướng dẫn cho chủ trang trại kỹ thuật phòng chống bệnh cho gia súc, gia cầm Tạo điều kiện cho sở dịch vụ thú y hoạt động có hiệu đáp ứng kịp nhu cầu sản xuất chăn nuôi - Trong điều kiện sản xuất tập trung, thu hoạch theo mùa vụ với khối lượng hàng hoá lớn, nên chủ trang trại cần bồi dưỡng kiến thức qui trình cơng nghệ thu hoạch giảm bớt thất thốt, tránh sản phẩm bị giảm phẩm cấp; kỹ sơ chế sau thu hoạch, phương pháp xử lý, bảo quản sản phẩm vận chuyển an toàn đến sở sản xuất chế biến, xuất 67 - Điều mà khơng thể thiếu loại hình sản xuất, kinh doanh hay lĩnh vực liên quan đến sống Hiện với việc Internet nối mạng toàn cầu, việc giới ngơi nhà chung, thành tựu khoa học kỹ thuật nhân loại, phục vụ ai, lĩnh vực mà người ta cần thiết khai thác Điều quan trọng việc phát triển kinh tế trang trại, khơng việc trao đổi thông tin khoa học kỹ thuật, mà cầu nối cho việc trao đổi hàng hóa hay tiêu thụ sản phẩm nhà cung cấp máy móc thiết bị cho trang trại, ngược lại tiêu thụ sản phẩm trang trại làm Trên sở cần mở lớp tập huấn khai thác mạng đến trang trại, nhằm tiếp cận với khoa học đại khai thác hết tiềm trang trại 3.2.6 Giải pháp đầu tư xây dựng, hoàn thiện sở hạ tầng nông thôn Đầu tư xây dựng sở hạ tầng nơng thơn có ý nghĩa quan trọng, tiền đề cho việc sử dụng khai thác có hiệu nguồn lực khu vực Trên thực tế, đâu có đường giao thơng thuận lợi,có diện tích sản xuất kinh tế phát triển nhanh Cần hỗ trợ nâng cấp hồn thiện tuyến đường giao thơng theo hướng nhựa, bê tơng hố với phương châm Nhà nước nhân dân làm Sự hỗ trợ, giúp đỡ Nhà nước mang tính chất khởi đầu, sở tập tung huy động nội lực, nguồn vốn đầu tư nước tham gia xây dựng sở hạ tầng nơng thơn 3.2.7 Nâng cao trình độ dân trí trình độ chun mơn cho chủ trang trại Trình độ văn hố chủ trang trại lao động trang trại thấp, đa số học đến cấp trung học sở, điều ảnh hưởng lớn đến hiệu sản xuất kinh doanh trang trại Bởi vì, có trình độ văn hố thấp việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, việc nắm bắt thông tin thị trường trang trại khó khăn Nhà nước cần hỗ trợ việc nâng cao trình độ dân trí như: mở thêm trường líp, mở thêm lớp xố mù chữ, lớp bản, hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập 68 Còn chủ trang trại lao động trang trại tham gia sản xuất kinh doanh cần phải nâng cao trình độ chun mơn, kỹ thuật nhiều hình thức như: mở lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, kết hợp với hệ thống truyền thanh, truyền hình để mở lớp học đào tạo từ xa tìm hiểu thị trường, hướng dẫn thực chủ trương sách Đảng Nhà nước nông nghiệp Cụ thể biện pháp cho chủ trang trại là: - Chủ động tìm tòi học tập thơng qua kênh thơng tin đại chúng: Sách, báo, đài truyền hình, internet ; tham quan học tập mơ hình trang trại địa bàn địa phương khác tỉnh - Phát huy tốt nguồn nội lực gia đình, dòng tộc lao động vốn, KHKT, kinh nghiệm sản xuất để khai thác tiềm đất đai, vốn lao động đầu tư sản xuất - Cần cù lao động, học tập nắm để bắt kịp thời chủ trương, sách pháp luật Đảng, Nhà nước, chấp hành tốt sách, pháp luật, qui định địa phương - Quản lý sử dụng vốn vay đầu tư mục đích, phát triển sản xuất hiệu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường vệ sinh an tồn lao động, phòng chống cháy nổ sản xuất, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng Tiểu kết chương Trên sở quan điểm, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội phát triển nơng nghiệp tỉnh đến năm 2020 tầm nhìn 2030, đề tài đề cập tới định hướng cho phát triển nơng nghiệp nói chung mơ hình phát triển kinh tế trang trại nói riêng nhằm hướng tới phát triển bền vững đạt hiệu ba mặt kinh tế, xã hội môi trường Để thực mục tiêu đề tài mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại địa bàn tỉnh đồng đạt hiệu kinh tế cao 69 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Đối với Trung ương + Xây dựng sách hỗ trợ cho loại hình kinh tế trang trại liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm; + Quy định rõ giá trị pháp lý giấy chứng nhận trang trại giao dịch với tổ chức; + Hỗ trợ kinh phí hàng năm để xây dựng nhân rộng mơ hình trang trại làm kinh tế có hiệu địa bàn; + Bố trí kinh phí thường xuyên hỗ trợ địa phương công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao lực cho cán quản lý trang trại cấp cho chủ trang trại 3.3.2 Đối với địa phương chủ trang trại 3.3.2.1 Đối với địa phương Có sách vay vốn dài hạn cho trang trại Cần ưu tiên cho trang trại việc tiếp cận với nguồn vốn tổ chức Phi phủ ngồi nước Đa dạng hố nguồn thị trường cung cấp tín dụng cho trang trại Cần mạnh dạn chuyển đổi diện tích hoạt động phi kinh tế, diện tích bỏ hoang, khơng hiệu sang mơ hình trang trại Khuyến khích người địa phương khác tới đầu tư phát triển trang trại khu vực tỉnh Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến ngư để đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến khoa học - công nghệ, tập trung mở rộng liên doanh, liên kết sở nghiên cứu, doanh nghiệp với trang trại để chuyển giao tiến khoa học công nghệ cho trang trại, là: giống, vật nuôi, công nghệ chế biến thức ăn, chế biến sản phẩm sau thu hoạch nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tăng ưu cạnh tranh thị trường 3.3.2.2 Đối với chủ trang trại Chủ trang trại lực lượng sản xuất trang trại Do vậy, cá nhân cần phải nỗ lục nâng cao trình độ chun mơn, lập kế hoạch cụ thể, tiếp cận với tiến khoa học kĩ thuật, tiếp cận nguồn vốn kịp thời, đồng thời nắm bắt thơng tin thị trường để có phường án sản xuất phù hợp để mang lại hiệu xuất cao 70 KẾT LUẬN Kinh tế trang trại loại hình kinh tế khẳng định vai trò vị trí kinh tế thị trường ngành nơng nghiệp, góp phần làm thay đổi diện mạo mặt kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất nhân dân nơng thơn, góp phần vào chuyển dịch cấu kinh tế, cấu trồng vật nuôi, bước hình thành vùng tập trung, chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hóa, bước lên cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn Phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bắc Ninh định hướng đắn, góp phần chuyển nơng nghiệp từ truyền thống sang nơng nghiệp phát triển hàng hố, chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn góp phần vào thực thành cơng nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp nơng thơn Đảng Nhà nước ta Xu hướng phát triển kinh tế trang trại địa bàn tỉnh trở thành thực tế, bước đầu khẳng định vị trí Đó động lực cho phát triển nông nghiệp nông thôn Kết ban đầu mà trang trại đạt khả quan Hầu hết trang trại hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu kinh tế cao so với hộ nơng dân sản xuất khác Có trang trại thu nhập lên đến hàng trăm triệu đồng, kinh tế trang trại cải thiện phần đời sồng tinh thần cho nhiều hộ trang trại đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân Chỉ số trang trại sản xuất kinh doanh không hiệu giá thị trường chi phối Kinh tế trang trại góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn Sự phát triển tập trung số loại hình trang trại địa phương bước đầu hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyển dịch cấu trồng, vật nuôi, chuyển dịch cấu nông nghiệp tỉnh 71 Nhìn chung, mơ hình trang trại phương thức sản xuất kinh doanh điển hình người dân nông thôn địa phương, loại hình làm ăn hiệu phù hợp với tình hình kinh tế xã hội Trong thời gian tới, kinh tế trang trại cần phải khuyến khích tạo động lực phát triển Do đó, việc tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện giải pháp, sách cụ thể liên quan đến điều kiện sản xuất, chế biến nơng sản hàng hố kinh tế trang trại sản xuất nông nghiệp, vai trò kinh tế trang trại phát triển kinh tế - xã hội tỉnh ngày khẳng định 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban vật giá phủ (2000), Tư liệu kinh tế trang trại, Nxb Hồ Chí Minh Cục thống kê tỉnh Bắc Ninh, Niên giám thống kê năm 2010 2015 Nguyễn Sinh Cúc “Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thời kì đổi mới” NXB Thống kê - 2003 Nguyễn Đình Điền (2000), Trang trại gia đình, bước phát triển kinh tế hộ nông dân, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Đức (1998), Mơ hình kinh tế trang trại vùng đồi núi, NXB nông nghiệp Hà Nội Trần Hai (2000), “Một số nhận thức kinh tế trang trại Việt Nam”, Tư liệu kinh tế trang trại, trang 171-173, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đình Hương (2000), Thực trạng giải pháp phát triển KTTT thời kì CNH- HĐH Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội Vũ Thị Nguyệt Minh (2010), Nghiên cứu đề xuất số giải pháp phát triển kinh tế trang trại nông lâm kết hợp niên làm chủ địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp, trường đại học nông lâm Thái Nguyên Đặng Văn Phan (chủ biên), (2006), Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam thời kì hội nhập, NXB Giáo dục 10 Dương Thị Phương “Phát triển kinh tế trang trại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc” (2015) Luận văn thạc sĩ khoa học, Địa lí học Trường Đại học Sư Phạm, ĐH Thái Nguyên 11 Sở nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh (2010), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế trang trại 12 Nguyễn Viết Thịnh (2006), Phân tích Địa lí kinh tế trang trại nuôi trồng thuỷ sản qua tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản Trường ĐHSP Hà Nội 13 Thơng tư 27/2011/BNN&PTNN: Quy đình tiêu chí thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, ban hành ngày 13/4/2011 73 14 Thông tư liên tịch số 62/2003/TTLT/BNN-TCTK ngày 20/05/2003 hướng dẫn tiêu chí xác định kinh tế trang trại Hà Nội Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn - Tổng cục thống kê (2000) 15 Thông tư số 74/2003/TT/BNN ngày 04/07/2003 sửa đổi bổ sung mục III thông tư 69/2000/TTLT/BNN - TCTK ngày 23/06/2000 hướng dẫn tiêu chí xác định kinh tế trang trại, Hà Nội… 16 Lê Thu Trang (2014), “Phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc”, Luận văn thạc sĩ, trường Đại học kinh tế quản trị kinh doanh 17 Lê Trọng (200), Phát triển quản lí trang trại kinh tế thị trường NXB Nông nghiệp 18 Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên), Nguyễn Viết Thịnh, Lê Thơng (2005), Địa lí kinh tế - xã hội đại cương, NXB đại học Sư phạm 19 Cục thống kê Bắc Ninh: http://ctk.bacninh.gov.vn 20 Hội làm vườn Việt Nam: http://www.vacvina.org.vn 21 Hội nông dân Việt Nam: http://www.hoinongdan.org.vn 22 Tổng cục thống kê: http://www.gso.gov.vn 74 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HOẠ Đàn vịt trời anh Nguyễn Đăng Cường Hình ảnh ao thả cá anh Nguyễn Văn Nhất Đàn gà thịt thường xuyên có hàng nghìn ccon ... chung phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bắc Ninh 41 2.2.2 Hiệu sản xuất mơ hình KTTT tỉnh Bắc Ninh 49 2.2.3 Một số gương điển hình phát triển kinh tế trang trại địa bàn tỉnh Bắc Ninh ... luận thực tiễn kinh tế trang trại - Phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bắc Ninh - Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bắc Ninh giai đoạn... đẩy phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bắc Ninh giai đoạn Giới hạn nghiên cứu 4.1 Về nội dung Đề tài tập trung nghiên cứu đánh giá tình hình phát triển kinh tế trang trại địa bàn tỉnh Bắc Ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ), Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay