Tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)

116 10 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2018, 16:36

Tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ THU HIỀN TỔ CHỨC LÃNH THỔ KINH TẾ TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÍ HỌC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ THU HIỀN TỔ CHỨC LÃNH THỔ KINH TẾ TỈNH BẮC NINH Ngành: ĐỊA LÍ HỌC Mã ngành: 31 05 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÍ HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Dương Quỳnh Phương THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, số liệu trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng khơng chép hình thức Kết luận văn thu thập trình nghiên cứu trung thực, chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Hiền i LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới giáo PGS.TS Dương Quỳnh Phương, giảng viên khoa Địa lí, người tận tình hướng dẫn tơi suốt thời gian làm luận văn tốt nghiệp Tôi xin cảm ơn Thầy, Cô giáo công tác trường Đại học sư phạm ĐH Thái Nguyên giảng dạy suốt thời gian học tập trường tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Trong q trình nghiên cứu, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Ban giám hiêụ trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên; Ban Chủ nhiệm khoa Địa Li;́ Thư viện trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên; Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Bắc Ninh; Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Ninh; Ban quản lý KCN tỉnh Bắc Ninh; Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh, Sở Công Thương Tỉnh Bắc Ninh ban ngành địa bàn tỉnh Bắc Ninh tạo điều kiện thuận lợi để thu thập thông tin, số liệu vấn đề nghiên cứu hoàn thành luận văn Tuy có cố gắng định thời gian trình độ có hạn nên chắc chắn luận văn nhiều thiếu sót hạn chế định Kính mong nhận góp ý Thầy Cô bạn Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Hiền ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Quan điểm phương pháp nghiên cứu đề tài Những đóng góp đề tài 11 Cấu trúc luận văn 11 Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ KINH TẾ 12 1.1 Cơ sở lí luận tổ chức lãnh thổ kinh tế 12 1.1.1 Khái niệm, chất tổ chức lãnh thổ kinh tế 12 1.1.2 Nguyên tắc, nội dung nhiệm vụ chủ yếu TCLTKT 14 1.1.3 Các loại hình tổ chức lãnh thổ 16 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức lãnh thổ kinh tế 17 1.1.5 Khái quát số lí thuyết tổ chức lãnh thổ kinh tế 22 1.2 Cơ sở thực tiễn 26 1.2.1 Các hình thức chủ yếu tổ chức lãnh thổ kinh tế việc vận dụng vào thực tiễn Việt Nam 26 1.2.2 Đôi nét tổ chức lãnh thổ kinh tế vùng Đồng sông Hồng 29 iii Tiểu kết chương 31 Chương 2: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN LÃNH THỔ KINH TẾ TỈNH BẮC NINH 32 2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức không gian LTKT tỉnh Bắc Ninh 32 2.1.1 Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ 32 2.1.2 Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên 33 2.1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội 37 2.1.4 Đánh giá chung thuận lợi khó khăn phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh 41 2.2 Hiện trạng tổ chức không gian lãnh thổ kinh tế tỉnh Bắc Ninh 42 2.2.1 Khái quát chung phát triển kinh tế tỉnh Bắc Ninh 43 2.2.2 Tổ chức không gian lãnh thổ ngành kinh tế tỉnh Bắc Ninh 49 Tiểu kết chương 73 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KHÔNG GIAN LÃNH THỔ KINH TẾ TỈNH BẮC NINH ĐẾN NĂM 2030 74 3.1 Các định hướng tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bắc Ninh 74 3.1.1 Quan điểm mục tiêu phát triển KT - XH tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030 76 3.2 Định hướng tổ chức không gian lãnh thổ kinh tế tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030 79 3.2.1 Định hướng tổ chức không gian lãnh thổ công nghiệp 79 3.2.2 Định hướng tổ chức không gian lãnh thổ nông - lâm - ngư nghiệp 81 3.2.3 Định hướng tổ chức không gian lãnh thổ dịch vụ 83 3.3 Các giải pháp chủ yếu đảm bảo TCLTKT đạt hiệu 84 3.3.1 Giải pháp quy hoạch phát triển sở hạ tầng 84 3.3.2 Giải pháp đầu tư 85 3.3.3 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 86 3.3.4 Giải pháp chế, sách 87 iv 3.3.5 Giải pháp khoa học công nghệ môi trường 88 3.3.6 Liên kết, hợp tác phát triển với tỉnh vùng 89 3.3.6 Giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành 90 3.3.7 Các giải pháp cụ thể số hình thức TCLTKT: 90 Tiểu kết chương 94 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Từ viết tắt CCN CMH CN CNH - HĐH CNTT ĐB ĐBSH DN DV FDI GD - ĐT GTSX HTX KCN KH & ĐT KHCN KKT KT - XH NLTS NN NSĐP NSTW NTM PCI PTNT SXKD TB TCLTKT TĐT TW UBND XDCB Giải nghĩa Cụm công nghiệp Chun mơn hóa Cơng nghiệp Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa Cơng nghệ thơng tin Đồng Đồng Sông Hồng Doanh nghiệp Dịch vụ Vốn đầu tư nước Giáo dục - Đào tạo Giá trị sản xuất Hợp tác xã Khu công nghiệp Kế hoạch Đầu tư Khoa học công nghệ Khu kinh tế Kinh tế - Xã hội Nông - Lâm - Thủy sản Nông nghiệp Ngân sách địa phương Ngân sách trung ương Nông thôn Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Phát triển nơng thơn Sản xuất kinh doanh Trung bình Tổ chức lãnh thổ kinh tế Tổng điều tra Trung Ương Ủy ban nhân dân Xây dựng iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Hiện trạng sử dụng quỹ đất tỉnh Bắc Ninh năm 2016 35 Bảng 2.2: Lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc hàng năm phân theo thành phần kinh tế giai đoạn 2011-2016 47 Bảng 2.3: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp theo giá hành phân theo đơn vị hành tỉnh Bắc Ninh 61 Bảng 2.4: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh năm 2016 (ước tính 2017) 63 v DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Sơ đồ tiếp cận nội dung lãnh thổ kinh tế - xã hội 16 Hình 1.2 Các loại hình thức tổ chức lãnh thổ kinh tế 17 Hình 2.1: Bản đồ hành tỉnh Bắc Ninh 33 Hình 2.2: Bản đồ nguồn lực phát triển kinh tế tỉnh Bắc Ninh 42 Hình 2.3: Biểu đồ so sánh tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 1997 2017 tỉnh Bắc Ninh so với nước tỉnh 43 Hình 2.4: Biểu đồ tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP theo khu vực kinh tế giai đoạn 1997 - 2016 (%) 44 Hình 2.5: Biểu đồ cấu kinh tế tỉnh Bắc Ninh phân theo ngành kinh tế giai đoạn 1997 - 2016 45 Hình 2.6: Biểu đồ tổng diện tích gieo trồng hàng năm tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997 - 2016 50 Hình 2.7: Biểu đồ biến động diện tích lúa tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997 - 2016 51 Hình 2.8: Biểu đồ suất lúa bình quân hàng năm tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ 1997 - 2016 52 Hình 2.9: Biểu đồ sản lượng nhu cầu tiêu dùng lương thực có hạt bình qn nhân khẩu/năm tỉnh Bắc Ninh so với ĐBSH nước 52 Hình 2.10: Biểu đồ giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hành tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997-2016 62 Hình 2.11: Lược đồ khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh năm 2016 64 Hình 2.12: Bản đồ tổ chức khơng gian tuyến, điểm du lịch tỉnh Bắc Ninh 70 Hình 2.13: Hiện trạng phát triển du lịch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2005-2015 71 Hình 3.1: Bản đồ nguồn lực quy hoach tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 78 Hình 3.2: Sơ đồ điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh định hướng đến 2020 81 vi xuất, mở rộng thị trường, đào tạo nhân lực, hoàn thiện chế sách hỗ trợ nơng nghiệp - Thực chương trình trọng điểm: + Chương trình dồn điền đổi + Chương trình phát triển chăn ni bò thịt + Chương trình phát triển chăn ni lợn hướng nạc + Chương trình phát triển lúa có suất, chất lượng cao + Chương trình phát triển thuỷ sản + Chương trình xây dựng sở an tồn dịch bệnh gia súc gia cầm + Chương trình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao + Chương trình hồn thiện hệ thống thuỷ nơng - Xác định dự án ưu tiên: + Dự án phát triển chăn nuôi khỏi khu dân cư + Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tập trung vào sản xuất rau an toàn, hoa cảnh nằm cạnh khu công nghiệp, đô thị làng nghề + Dự án ni cá thâm canh có suất hiệu kinh tế cao + Dự án đầu tư sở hạ tầng cho vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung + Các dự án phát triển thực phẩm, cơng nghiệp có giá trị kinh tế cao, như: Cây khoai tây, rau loại, dưa chuột sa lát, hành, tỏi, ớt cà chua + Tiếp tục đầu tư cơng trình tưới, tiêu bảo đảm phục vụ sản xuất đời sống nhân dân - Kinh phí: Tập trung nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, đồng thời khai thác nguồn vốn hợp pháp khác để thực c Tổ chức lãnh thổ công nghiệp: - Sớm hoàn thành quy hoạch chi tiết KCN cho giai đoạn đến năm 2050 Ưu tiên đầu tư xây dựng đồng hạ tầng kỹ thuật KCN có điều kiện, khả phát triển để kêu gọi đầu tư (KCN Quế Võ I - II -III, KCN Gia Bình II ) Quy hoạch KCN gắn với quy hoạch hạ tầng hàng rào KCN khu đô thị, khu dân cư, khu dịch vụ khu nhà cho công nhân; - Tăng cường mối liên kết KCN nhằm tạo phân công lao động 92 hợp lý điều tiết ban quản lý KCN Sở cơng thương, xác định sản phẩm KCN để có ưu tiên đầu tư thu hút đầu tư; - Các KCN xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, chủ động liên kết, đặt hàng lao động từ sở đào tạo, nhằm đảm bảo số lượng chất lượng lao động phù hợp với nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh Trước hết đặt hàng từ sở đào tạo nhân lực tỉnh, sở đủ lực để đào tạo lao động khơng cho tỉnh Bắc Ninh mà cho vùng ĐBSH; - Tăng cường liên doanh, liên kết với trung tâm khoa học, viện nghiên cứu trường đại học để tư vấn việc cải tiến công nghệ, đầu tư chiều sâu, chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm sản xuất sản phẩm cho tiêu dùng xuất khẩu; Ngăn cấm du nhập thiết bị cũ tân trang lại, thiết bị công nghệ gây ô nhiễm môi trường; - Quảng bá xúc tiến tích cực nữa, có sách hấp dẫn, đồng thu hút đầu tư, đặc biệt ưu tiên lĩnh vực Bắc Ninh có ưu lĩnh vực tỉnh xác định cần tập trung đầu tư phát triển, sẵn sàng từ chối dự án hiệu có nguy làm nảy sinh vấn đề XH, mơi trường; Khuyến khích ưu tiên dự án có cơng nghệ cao tiên tiến đại; Thực tốt sách bồi thường tái định cư thu hồi đất để phát triển KCN, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân bị thu hồi đất chuyển sang hoạt động phát triển dịch vụ phục vụ KCN làm việc KCN Đồng thời thực sách ưu đãi tạo điều kiện để nhà đầu tư quan tâm việc xây dựng nhà ở, cơng trình phúc lợi cho công nhân; tăng cường công tác quản lý xã hội lực lượng lao động tập trung KCN để vừa đảm bảo việc tiến độ dự án vừa giữ vững ổn định trị địa phương; - Bắt buộc phải thực đánh giá tác động môi trường với tham gia giám sát chặt chẽ quan ban ngành liên quan; quản lý sát việc xây dựng, vận hành hệ thống xử lý chất thải với tham gia ngƣời dân Kiên cấp phép hoạt động KCN, doanh nghiệp có hệ thống xử lý chất thải tiêu chuẩn nhằm bảo vệ môi trường lâu dài - Nghiêm túc rà soát rút giấy phép hoạt động dự án, sở sản xuất không đủ lực thực hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm khắc phục tình trạng ”dự án treo” d Tổ chức lãnh thổ kinh tế trang trại 93 - Xác định vai trò cụ thể trang trại phát triển kinh tế nói chung, phát triển NLTS nói chung, từ có đầu tư, quản lý cách hệ thống, khép kín từ khâu đầu vào trình sản xuất (giống, KH - CN, lao động, vốn ), trình sản xuất kinh doanh đầu sản phẩm (thị trường) tạo nên tính CMH cao; - Gắn kết sản xuất trang trại với công nghiệp chế biến thông qua việc quy hoạch, quản lý hệ thống pháp lý, đặc biệt phải xây dựng phận chuyên trách thu mua sản phẩm từ trang trại đảm bảo chủ động, ổn định đầu sản phẩm NLTS nguyên liệu đầu vào cho công nghiệp chế biến; - Áp dụng thành tựu khoa học vào sản xuất quản lý sản xuất kinh doanh (theo hướng công nghệ sạch, công nghệ cao) để đảm bảo suất, chất lượng, giá thành an tồn nơng sản, nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm; - Tăng cường chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn khoa học kỹ thuật, công nghệ cho nông dân với hình thức phù hợp; cán khuyến nơng phải người dân tham gia vào q trình sản xuất giai đoạn đầu sản phẩm quy trình cơng nghệ sản xuất mới; - Có kế hoạch cụ thể tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức phòng ngừa dịch bệnh thiên tai đến địa bàn, người dân, đặc biệt người trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh Tiểu kết chương Nội dung chương trình bày để nêu định hướng việc tổ chức lãnh thổ kinh tế Bắc Ninh ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đến 2020, tầm nhìn 2030 Chương nghiên cứu số giải pháp dựa tình hình thực tế Đề xuất số giải pháp nhằm phát huy vai trò hiệu hình thức tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bắc Ninh 94 KẾT LUẬN Trên sở nghiên cứu vấn đề lí luận thực tiễn tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bắc Ninh, rút số kết luận chủ yếu sau: Tổng quan sở lý luận thực tiễn TCLTKT Phần tác giả làm rõ khái niệm, quan điểm từ trước đến TCLTKT, làm rõ điều kiện ảnh hưởng tới công tác tiến hành TCLT, từ phân tích số hình thức TCLT khu công nghiệp, trung tâm du lịch để nhận định vai trò to lớn hình thức TCLT trình phát triển kinh tế địa phương Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bắc Ninh phân tích theo nhóm: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội cho thấy Bắc Ninh có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế hàng hóa định hướng thị trường Tuy nhiên Bắc Ninh nhiều vấn đề cần giải quyết, chủ yếu yếu sở hạ tầng, thiếu vốn, nguồn nhân lực đào tao mỏng, thêm sức cạnh tranh yếu, với xâm nhập thương gia, doanh nghiệp nước vào thị trường nội tỉnh biến động kinh tế - xã hội nước Phân tích điều kiện đánh giá trạng TCLTKT địa bàn tỉnh Bắc Ninh Nhận thấy phát triển nhanh ổn định tỉnh có quan tâm mực quyền địa phương, triển khai hướng việc đầu tư phát triển hình thức TCLT Trong trình nghiên cứu phân tích tiềm phát triển hình thức TCLT tỉnh giúp tác giả nhận nhiều hạn chế việc TCLT tỉnh, khu công nghiệp nhiều nhiên chất lượng yếu, du lịch chưa phát huy hết tiềm mình, trang trại tự phát quy mơ nhỏ lẻ, manh mún… Đề xuất số giải pháp nhằm phát huy vai trò hiệu hình thức tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bắc Ninh Trong quan trọng số giải pháp đầu tư, chế sách, khoa học cơng nghệ, nguồn nhân lực 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu Ban quản lý dự án tỉnh Bắc Ninh, “ Một số kế hoạch dự án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh” Ban quản lý KCN tỉnh Bắc Ninh, Trích báo cáo “Tình hình thực nhiệm vụ tháng đầu năm nhiệm vụ, giải pháp tháng cuối năm 2017” Báo cáo lực cạnh tranh cấp tỉnh Việt Nam 2016 WEBSITE : http://www.goole.com/PCI Vietnam 2016 Báo cáo lực hội nhập kinh tế cấp tỉnh Việt Nam năm 2016 WEBSITE : http://www.goole.com/PCI Vietnam 2016 Chính phủ (2010), Hồng Hữu Bình (1998), Các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam môi trường, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội Cổng thơng tin điện tử Chính phủ: Phát triển hành lang công nghiệp vùng Đồng sông Hồng, 10/2016) Cục thống kê tỉnh Bắc Ninh (2017), Niên giám thống kê tỉnh Bắc Ninh năm 2017, NXB Thống kê Đỗ Thị Minh Đức (2008), Giáo trình địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam, tập 1, Nxb ĐHSP Lê Thu Hoa (2007), Kinh tế Vùng Việt Nam, Nxb Lao động – xã hội, Hà Nội 10 Vũ Đình Hòa (2013), Phát triển hành lang kinh tế quốc lộ 18 trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam, luận văn Tiến sĩ Địa lí học 11 Vũ Tự Lập (2008), Địa lý tự nhiên Việt Nam, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 12 Nguyễn Phương Liên (chủ biên) (2013), Giáo trình phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Địa lý tự nhiên, Địa lý kinh tế xã hội, Nxb Giáo Dục, Hà Nội 13 Lê Văn Miều (2010), Sự phân hóa lãnh thổ kinh tế tỉnh Cao Bằng, Hội nghị Địa lí tồn quốc lần thứ V, Nxb KHTN&CN, Hà Nội 14 Đặng Văn Phan (2007), Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp Việt Nam, Nxb GD, Hà Nội 15 Đặng Văn Phan, Vũ Như Vân (2008), Tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội Việt Nam: nhận thức hành động hướng tới phát triển bền vững Hội nghị quốc tế Việt Nam học lần II 16 Vũ Thị Ngọc Phùng & nnk (2005), Giáo trình kinh tế phát triển, Nxb Lao động - 96 Xã hội, Hà Nội 17 Dương Quỳnh Phương (2006), Cộng đồng dân tộc với việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên mục tiêu phát triển bền vững, Nxb Văn hoá dân tộc, Hà Nội 18 “Quy hoạch Vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030 - tầm nhìn 2050”Của UBND tỉnh Bắc Ninh Quyết định 1831-QD-TTg năm 2013 Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - Xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” “Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1560/2015/QĐTTg” 19 Ngơ Thúy Quỳnh (2009), Giáo trình Tổ chức lãnh thổ kinh tế, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Nguyễn Quang Thái, Ngô Thắng Lợi (2004), Phát triển bền vững Việt Nam: Thành tựu, hội, thách thức triển vọng, Nxb Lao Động, Hà Nội 21 Lê Bá Thảo (2007), Những cơng trình khoa học địa lí tiêu biểu, Nxb Giáo Dục, Hà Nội 22 Nguyễn Viêt Thịnh, Đỗ Thị Minh Đức (2003), Gíáo trình Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam, tập 1, NXB Giáo Dục Hà Nội 23 Lê Thông (chủ biên) & nnk (2010), Tổ chức lãnh thổ sản xuất nông nghiệp thé giới, Nxb Giáo dục, Hà Nội 24 Lê Thông (chủ biên) (2011), Địa lý Kinh tế - xã hội Việt Nam, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 25 Lê Thông (chủ biên) nnk (2003), Địa lý tỉnh thành phố Việt Nam, Nxb Giáo Dục, Hà Nội 26 Lê Thông (chủ biên) nnk (2006), Địa lí ba vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội 27 Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ (2002), Tổ chức lãnh thổ công nghiệp Việt Nam, Nxb Giáo Dục, Hà Nội 28 Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ (đồng chủ biên) (2011), Địa lý dịch vụ, tập (Địa lý giao thông vận tải), Nxb Đại Học Sư Phạm, Hà Nội 29 Lê Thông, Nguyễn Quý Thao (2012), Việt Nam vùng kinh tế vùng kinh tế 97 trọng điểm, Nxb Giáo dục Việt Nam 30 Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn Văn Phú (2007), Phát triển kinh tế vùng q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, Nxb Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội 31 Nguyễn Văn Thường (chủ biên) (2010), Kinh tế Việt Nam, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 32 Tổng cục thống kê, Niên giám thống kê Việt Nam năm 2017, NXB Thống kê 33 Nguyễn Thị Huyền Trang (2012), Tác động khu công nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên Lý luận Chính trị 34 Giang Văn Trọng (2012), Sử dụng bảo vệ tài nguyên môi trường,Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 35 Nguyễn Xuân Trường (2014), Giáo trình: Phát triển vùng, ĐHSP Thái Nguyên 36 Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên) (2010), Địa lý du lịch Việt Nam, NXB Giáo dục 37 Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên) nnk (2009), Địa lí vùng kinh tế Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội 38 Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên), Nguyễn Viết Thịnh, Lê Thông (2005), Địa lí KTXH đại cương, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 39 Nguyễn Minh Tuệ, Vũ Tuấn Cảnh, Lê Thông, Phạm Xuân Hậu, Nguyễn Kim Hồng (1997), Địa lí du lịch, Nxb Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh 40 UBND tỉnh Bắc Ninh, “Báo cáo tổng hợp rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 - 2030” 41 Vũ Như Vân (1998), Các mơ hình khơng gian phát triển mở vùng Trung du miền núi phía Bắc Việt Nam Hội thảo quốc tế Việt Nam học, lần I, Nxb Thế giới, 2000, Hà Nội 42 Vũ Như Vân (2013), Miền núi phía bắc Việt Nam - Khơng gian lãnh thổ tương tác địa văn hố thống đa dạng: Nhận thức cách tiếp cận, Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 5, Thái Nguyên, 2013 43 Viện Chiến lược phát triển - Bộ KH&ĐT (2004), Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội: Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội 44 Ngơ Doãn Vịnh (2003), Nghiên cứu chiến lược qui hoạch phát triển kinh tế - 98 xã hội Việt Nam - Học hỏi Sáng tạo, Nxb Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội 45 Ngơ Dỗn Vịnh (2005), Bàn phát triển kinh tế (Nghiên cứu đường dẫn tới giàu sang), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 46 Ngơ Dỗn Vịnh (2009), TCLT KT-XH - Một số vấn đề lí thuyết ứng dụng 47 Phạm Văn Vượng (1997), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Dùng cho học viên cao học nghiên cứu sinh), Nxb Đại Học Quốc Gia Hà Nội B Trang web điện tử http://www.gso.gov.vn http://www.izabacninh.gov.vn http://www.vietnamtourism.gov.vn http://www.moit.gov.vn www.mov.gov.vn www.vi.wekipedia.org.vn 99 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Khu công nghiệp Quế Võ II (Nguồn: Bacninh.gov.vn) Phụ lục 2: Bản đồ quy hoạch khu công nghiệp Tiên Sơn mở rộng (Nguồn: Bacninh.gov.vn) Phụ lục 3: Khu công nghệ cao Hanaka (Nguồn: Bacninh.gov.vn) Phụ lục 4: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu công nghiệp Quế Võ (Nguồn: Bacninh.gov.vn) Phụ lục 5: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu cơng nghiệp Gia Bình (Nguồn: Bacninh.gov.vn) Phụ lục 6: Sơ đồ cấu sử dụng đất - phương án chọn khu công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh (Nguồn: Bacninh.gov.vn) Phụ lục 7: Mơ hình khu nơng nghiệp công nghệ cao VietGap (Nguồn: Bacninh.gov.vn) Phụ lục 8: Mơ hình kinh tế trang trại tỉnh Bắc Ninh (Nguồn: Bacninh.gov.vn) Phụ lục 9: Đô thị lõi Bắc Ninh Phụ lục 10: Quy hoạch Viện Quy hoạch, Kiến trúc - Sở Xây dựng Bắc Ninh tổ chức không gian lãnh thổ vùng tỉnh Bắc Ninh (Nguồn: Viện quy hoạch, kiến trúc - Sở Xây dựng Bắc Ninh) ... VỀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ KINH TẾ 1.1 Cơ sở lí luận tổ chức lãnh thổ kinh tế 1.1.1 Khái niệm, chất tổ chức lãnh thổ kinh tế Tổ chức lãnh thổ, hiểu theo cách chung nhất, kiến thiết lãnh thổ Trong lãnh. .. tiễn tổ chức lãnh thổ kinh tế Chương 2: Các nhân tố ảnh hưởng thực trạng hình thức tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bắc Ninh Chương 3: Định hướng giải pháp tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bắc Ninh. .. việc tổ chức lãnh thổ xã hội tTổ chức lãnh thổ Tổ chức lãnh thổ kinh tế TCLTKT theo ngành CN NN Tổ chức lãnh thổ xã hội TCLTKT theo khơng gian DV Hình 1.2 Các loại hình thức tổ chức lãnh thổ kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ), Tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay