Trách nhiệm quốc gia trong đảm bảo an toàn hạt nhân theo quy định của pháp luật quốc tế, thực tiễn thực thi ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với việt nam tt

27 7 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2018, 16:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI MẠC THỊ HỒI THƯƠNG Tr¸ch nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân theo quy định pháp luật quốc tế, thực tiƠn thùc thi ë mét sè qc gia vµ bµi häc kinh nghiƯm ®èi víi ViƯt Nam Chun ngành : Luật quốc tế Mã số TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2018 Cơng trình hoàn thành Trường Đại học Luật Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đoàn Năng Phản biện 1: PGS.TS Hoàng Phước Hiệp Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Trung Tín Phản biện 3: TS Trần Văn Thắng Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Trường, họp Trường Đại học Luật Hà Nội Vào hồi phút, ngày tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận án Thư viện Quốc gia Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Việc nghiên cứu cách tổng thể, chuyên sâu trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân (ATHN) cần thiết lý sau đây: Thứ nhất, nhằm làm rõ hóa chủ trương, sách liên quan đến vấn đề phát triển lượng hạt nhân (NLHN) mục đích hòa bình mà Đảng Nhà nước đề Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng, phần Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 20012010, về: "Nghiên cứu phương án sử dụng lượng hạt nhân" Nghị số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI phát triển khoa học cơng nghệ phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Thứ hai, nghiên cứu làm rõ sở lý luận pháp lý cho việc thực trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN quốc gia nói chung Việt Nam nói riêng thơng qua việc xác định rõ nội dung phạm vi trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN Đó sở cho việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật tăng cường hiệu thực thi trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN Thứ ba, khắc phục hạn chế bất cập Luật Năng lượng nguyên tử (NLNT) Việt Nam năm 2008 trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN Kế hoạch sửa đổi, bổ sung Luật NLNT đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XIII (Nghị số 20/2011/QH13 ngày 26/11/2011) Việc sửa đổi Luật NLNT đồng thời nhiệm vụ Chương trình hành động thực Nghị số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI phát triển khoa học cơng nghệ phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Mặc dù Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận tạm dừng theo Nghị số 31/2016/QH14 ngày 22/11/2016 Quốc hội khóa XI việc sửa đổi, bổ sung Luật NLNT vấn đề thiết Bởi lẽ Việt Nam điện hạt nhân, ứng dụng NLHN ứng dụng rộng rãi lĩnh vực khác với công nghệ kỹ ngày cao đa dạng Thứ tư, đề xuất giải pháp tăng cường hiệu đảm bảo ATHN cho quốc gia trước xu hướng phát triển điện hạt nhân quốc gia láng giềng Việt Nam Malaysia, Indonesia, Trung Quốc Đặc biệt nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc gần lãnh thổ Việt Nam Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN thông qua việc nghiên cứu toàn diện quy định pháp luật quốc tế thực tiễn thi hành số quốc gia điển hình Trên sở đưa đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN Việt Nam Để thực mục đích trên, luận án đề nhiệm vụ nghiên cứu sau: Thứ nhất, làm rõ vấn đề lý luận trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN, xây dựng định nghĩa trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN, xác định đặc điểm phạm vi trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN Thứ hai, nghiên cứu cách hệ thống, toàn diện nội dung cụ thể quy định pháp luật quốc tế trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN Đánh giá ưu điểm, hạn chế xu hướng phát triển quy định pháp luật quốc tế trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN Thứ ba, tổng hợp, phân tích, đánh giá thực tiễn hiệu thi hành pháp luật số quốc gia điển hình trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN, thơng qua rút học kinh nghiệm cho Việt Nam Và cuối cùng, nghiên cứu quy định pháp luật Việt Nam vấn đề trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN, qua khẳng định bước phát triển, ưu điểm cần phát huy, đồng thời tìm hạn chế nguyên nhân hạn chế, xác định phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu thực thi pháp luật Việt Nam trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài bao gồm: - Các văn pháp lý quốc tế văn pháp luật số quốc gia trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN - Thực tiễn thực quy định pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia điển hình giới trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN - Thực tiễn tổ chức thực thi quy định pháp luật Việt Nam vấn đề trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN Phạm vi nghiên cứu đề tài sau: - Luận án không sâu nghiên cứu vấn đề lý luận trách nhiệm quốc gia lĩnh vực NLNT nói chung mà tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN - Luận án khơng nghiên cứu tồn vấn đề pháp lý nói chung vấn đề ATHN mà tập trung nghiên cứu quy định pháp luật quốc tế trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN sở thực trách nhiệm quốc gia theo quy định cam kết quốc tế bao gồm: trách nhiệm áp dụng biện pháp nhằm ngăn ngừa tai nạn hạt nhân trách nhiệm bồi thường thiệt hại quốc gia vi phạm trách nhiệm áp dụng biện pháp ngăn ngừa tai nạn - Nghiên cứu quy định pháp luật Việt Nam liên quan tới việc thực trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN, qua khẳng định bước phát triển, ưu điểm cần phát huy, đồng thời tìm hạn chế, tồn nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó, xác định phương hướng, yêu cầu cụ thể giải pháp tiếp tục hoàn thiện pháp luật Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Luận án tiếp cận theo phương pháp luận chủ nghĩa Mác Lênin Đối với nội dung cụ thể, luận án sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học khác như: phương pháp tiếp cận hệ thống, phương pháp lịch sử, phương pháp tổng hợp, phương pháp phân tích, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh luật học, kết hợp nghiên cứu lý luận với thực tiễn để đưa giải pháp cụ thể khả thi Những đóng góp luận án Tiếp thu kết nghiên cứu nhà khoa học trước, đề tài nghiên cứu, phân tích có số điểm sau: Về lý luận: khác với cơng trình nghiên cứu có liên quan nước ngoài, luận án tiếp cận phân tích sở lý luận pháp luật bảo đảm ATHN theo giai đoạn: chuẩn bị xây dựng sở hạt nhân, suốt trình vận hành sở hạt nhân, chấm dứt hoạt động sở hạt nhân bồi thường thiệt hại có tai nạn hạt nhân xảy Luận án nghiên cứu xây dựng định nghĩa "Trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân", xác định rõ điểm đặc thù trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN phạm vi trách nhiệm Đó sở quan trọng việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật tăng cường hiệu thực thi trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN Về thực tiễn: Luận án làm bật hai góc độ thực trạng pháp luật trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN là: (i) Thực tiễn quy định pháp luật quốc tế trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN, đánh giá xu hướng vận động phát triển quy phạm pháp luật quốc tế trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN (ii) Thực tiễn pháp luật số quốc gia điển hình vấn đề trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN, có đối chiếu, so sánh, đánh giá ưu điểm, hạn chế pháp luật quốc gia rút học kinh nghiệm Kết hợp với việc đánh giá cách khách quan thực tiễn pháp luật Việt Nam vấn đề trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN, luận án đánh giá cách có hệ thống thành tựu hạn chế, bất cập quy định pháp luật Việt Nam, nguyên nhân dẫn đến hạn chế, bất cập luận giải cần thiết phải hồn thiện quy định pháp luật Việt Nam trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN Về giải pháp: từ vấn đề lý luận thực tiễn nêu trên, luận án đề xuất ý kiến cá nhân phương hướng giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN Đặc biệt nhấn mạnh tới giải pháp xây dựng hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn an toàn quan quản lý nhà nước ATHN vai trò hợp tác quốc tế đảm bảo ATHN Ý nghĩa khoa học luận án - Kết nghiên cứu luận án có độ tin cậy cao, góp phần bổ sung tri thức khoa học pháp lý quốc tế nói chung chuyên ngành luật NLNT nói riêng - Luận án cung cấp khoa học để quan nhà nước có thẩm quyền tham khảo trình xây dựng chủ trương, sách hồn thiện pháp luật NLNT - Luận án trở thành nguồn học liệu để cán bộ, giảng viên, sinh viên người làm công tác khoa học liên quan tham khảo dẫn chiếu Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận án gồm chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương 2: Một số vấn đề lý luận trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân Chương 3: Thực trạng pháp luật quốc tế trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân thực tiễn thi hành số quốc gia Chương 4: Thực tiễn thực trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân Việt Nam - số kiến nghị Chương TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Đánh giá cơng trình nghiên cứu nước 1.1.1 Đánh giá cơng trình nghiên cứu hình thành phát triển quy phạm pháp luật quốc tế trách nhiệm quốc gia nói chung, yếu tố cấu thành chất trách nhiệm quốc gia Các cơng trình đề cập tới nhiều khía cạnh khác pháp luật quốc tế trách nhiệm quốc gia lĩnh vực NLHN bao gồm: trách nhiệm quốc gia trách nhiệm pháp lý quốc tế quốc gia; mối quan hệ chủ quyền quốc gia trách nhiệm quốc gia nói chung Các cơng trình phân tích, đánh giá ưu điểm, hạn chế chế định trách nhiệm quốc gia Tuy nhiên, chưa có cơng trình đặt cụ thể vấn đề trách nhiệm quốc gia lĩnh vực ATHN 1.1.2 Đánh giá cơng trình trách nhiệm đảm bảo an tồn hạt nhân quốc gia trình sử dụng lượng hạt nhân mục đích hòa bình Ở nhóm cơng trình này, nhìn chung tác giả nước phác họa cách toàn diện hệ thống quy định tiêu chuẩn an toàn theo quy định IAEA số tổ chức quốc tế khác, phát triển hệ thống tiêu chuẩn an toàn trách nhiệm quốc gia Tuy nhiên, cơng trình chủ yếu tập trung phân tích vấn đề liên quan đến điện hạt nhân mà chưa đề cập đến vấn đề hạt nhân ứng dụng khác Và cơng trình chưa làm rõ ranh giới trách nhiệm đảm bảo ATHN quốc gia với trách nhiệm tổ chức, cá nhân lĩnh vực sử dụng NLHN, đặc biệt vấn đề xử lý cố hạt nhân 1.1.3 Đánh giá cơng trình nghiên cứu liên quan tới nội dung trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy cố hạt nhân quốc gia Các cơng trình có điểm chung là, điểm hạn chế chế độ trách nhiệm hạt nhân hành mức trách nhiệm tối đa xác định theo quy định thấp chưa đáp ứng tổn hại hạt nhân trường hợp xảy cố nghiêm trọng, việc quốc gia nơi có sở hạt nhân trao quyền tài phán tuyệt đối làm giảm khả lựa chọn quan tố tụng có thẩm quyền xét xử ảnh hưởng tới cơng q trình xét xử nạn nhân nước nạn nhân nước ngồi 1.1.4 Đánh giá cơng trình nghiên cứu thực tiễn kinh nghiệm pháp luật quốc gia trình sử dụng lượng hạt nhân mục đích hòa bình Các cơng trình đề cập tới hệ thống quy định pháp luật số quốc gia hạt nhân, kinh nghiệm quốc gia xảy cố hạt nhân, định hướng phát triển hạt nhân số quốc gia Tuy nhiên, công trình chưa có đối chiếu, so sánh chưa có phân tích, đánh giá kinh nghiệm áp dụng Việt Nam 1.2 Đánh giá cơng trình nghiên cứu Việt Nam Nhóm cơng trình nghiên cứu trình hình thành phát triển pháp luật quốc tế pháp luật nước sử dụng NLHN mục đích hòa bình; tình hình phát triển điện hạt nhân giới giới thiệu sách phát triển hạt nhân số nước Đề xuất chế, sách biện pháp cần thiết cho chương trình phát triển NLHN Việt Nam Các cơng trình phân tích nội dung khoa học hạt nhân, lịch sử NLHN nguy NLHN, thành tựu NLHN Nhóm cơng trình nghiên cứu hình thành, phát triển nội dung hệ thống quy định pháp luật điều chỉnh vấn đề sử dụng NLHN mục đích hòa bình sách phát triển NLHN Việt Nam Các cơng trình chủ yếu phân tích nội dung, thành tựu bất cập Luật NLNT Việt Nam năm 2008, kiến nghị sửa đổi hồn thiện pháp luật Việt Nam NLHN nói chung mà chưa nghiên cứu cụ thể nội dung trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN trách nhiệm bồi thường thiệt hại có cố hạt nhân xảy Nhóm cơng trình nghiên cứu tình hình tham gia điều ước quốc tế lĩnh vực NLHN Việt Nam; thực tiễn thực thi điều ước quốc tế hạt nhân: chủ yếu tập trung nghiên cứu quyền lợi trách nhiệm nước thành viên tham gia điều ước quốc tế lĩnh vực hạt nhân trách nhiệm Việt Nam mà chưa có nghiên cứu hệ thống trách nhiệm quốc gia lĩnh vực ATHN trách nhiệm bồi thường thiệt hại hạt nhân, chưa đánh giá mối tương quan điều ước quốc tế chưa đưa tranh tổng thể quy định pháp luật quốc tế trách nhiệm quốc gia ATHN Nhóm cơng trình nghiên cứu quy định ATHN Cơ quan NLNT quốc tế, tiêu chuẩn an toàn số quốc gia ATHN tiêu chuẩn ATHN Việt Nam: chủ yếu đề cập tới tiêu chuẩn ATHN theo quy định pháp luật quốc tế, tiêu chuẩn số quốc gia sách phát triển, tiêu chuẩn ATHN Việt Nam, qua đánh giá đưa đề xuất hoàn thiện quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật ATHN Việt Nam Tuy nhiên, công trình dừng lại việc phân tích đánh giá quy định luật NLNT mà chưa có cơng trình nghiên cứu trực tiếp trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN Nhìn chung, cơng trình nghiên cứu Việt Nam, dừng lại việc nghiên cứu số điều ước cụ thể lĩnh vực trách nhiệm bồi thường thiệt hại hạt nhân, nghiên cứu quy định Luật NLNT quốc gia, có liên hệ tới thực tiễn Việt Nam chưa có nghiên cứu, đánh giá tổng thể quy định pháp luật quốc tế trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN, trách nhiệm bồi thường thiệt hại hạt nhân xảy cố ATHN 1.3 Các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu phương pháp giải vấn đề Trên sở nghiên cứu, kế thừa kết đạt cơng trình nghiên cứu nước nước ngoài, luận án xác định tiếp tục nghiên cứu làm rõ thêm số vấn đề mặt lý luận thực tiễn đồng thời đề xuất phương hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật quốc gia trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN sau: Thứ nhất, mặt lý luận - Xây dựng, làm rõ định nghĩa trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN, đặc điểm, nội dung chế độ trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN - Trên sở nghiên cứu trình hình thành phát triển quy định pháp luật quốc tế trách nhiệm quốc gia, xu hướng phát triển quy phạm pháp luật sử dụng NLHN mục đích hòa bình, luận án đánh giá xu hướng vận động phát triển pháp luật quốc tế trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN thời gian tới Thứ hai, mặt thực tiễn - Làm sáng tỏ thực tiễn pháp luật số quốc gia quy định thực trách nhiệm đảm bảo ATHN, có đối chiếu, so sánh, đánh giá ưu điểm, hạn chế pháp luật nước rút học kinh nghiệm cho Việt Nam - Phân tích, đánh giá cách khách quan thực tiễn pháp luật Việt Nam trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN Trên sở đối chiếu so sánh với yêu cầu quy định pháp luật quốc tế trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN, luận án đánh giá cách hệ thống thành tựu hạn chế quy định pháp luật Việt Nam, nguyên nhân dẫn đến hạn chế luận giải cần thiết phải hồn thiện pháp luật Việt Nam trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN - Trên sở quy định pháp luật quốc tế, kinh nghiệm số quốc gia giới, thực tiễn, điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam, quan điểm Đảng Nhà nước, luận án đề xuất ý kiến cá nhân phương hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN - Cấp phép cho quan điều hành xác định điều kiện cần thiết cho hoạt động an toàn việc lắp đặt hạt nhân - Trách nhiệm tham vấn, cung cấp thơng tin cho quốc gia bị ảnh hưởng cho công chúng 2.4.2 Trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân suốt trình vận hành sở hạt nhân - Trách nhiệm tổ chức giám sát, quản lý đảm bảo an toàn sở hạt nhân - Trách nhiệm xử lý chất thải hạt nhân nhiên liệu qua sử dụng 2.4.3 Trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân xảy tai nạn hạt nhân - Trách nhiệm thông báo sớm tai nạn hạt nhân - Trách nhiệm hỗ trợ quốc gia giảm thiểu khắc phục hậu tai nạn hạt nhân - Trách nhiệm bồi thường thiệt hại thiệt hại tai nạn hạt nhân gây theo quy tắc chung luật pháp quốc tế Chương PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VỀ TRÁCH NHIỆM QUỐC GIA ĐẢM BẢO AN TOÀN HẠT NHÂN VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA 3.1 Sự hình thành phát triển quy định pháp luật quốc tế trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân 3.1.1 Giai đoạn trước thành lập tổ chức Năng lượng nguyên tử quốc tế (trước năm 1957) Pháp luật quốc tế ATHN giai đoạn chế định mẻ, chưa có điều ước quốc tế hay tập quán quốc tế điều chỉnh vấn đề 3.1.2 Giai đoạn từ 1957 đến trước 1986 Cộng đồng quốc tế bắt đầu có quan tâm tới việc xây dựng quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động sử dụng NLHN mục đích hòa bình Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế chưa có đánh giá mức vai trò tiêu chuẩn, biện pháp an toàn, biện pháp ứng phó khắc phục hậu cố hạt nhân 11 3.1.3 Giai đoạn từ 1986 đến 2011 Sau tai nạn Chernobyl (1986), cộng đồng quốc tế thông qua Công ước lĩnh vực ATHN Các điều ước phản ánh chuyển đổi luật pháp quốc tế ATHN Các nguyên tắc trách nhiệm pháp lý liên quan đến NLHN giai đoạn chưa thể rõ ràng trách nhiệm quốc gia 3.1.4 Giai đoạn từ 2011 đến Vụ tai nạn hạt nhân Fukushima nhấn mạnh cần thiết phải thực cải cách pháp luật ATHN quốc gia Các quốc gia đưa cam kết trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN thông qua việc sử dụng điều khoản điều ước song phương, pháp luật quốc gia 3.2 Thực trạng pháp luật quốc tế trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân 3.2.1 Thực trạng pháp luật quốc trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân trước tiến hành hoạt động hạt nhân 3.2.1.1 Trách nhiệm thiết lập khuôn khổ pháp lý nhằm quản lý kiểm soát hoạt động hạt nhân - Thiết lập khuôn khổ pháp lý nhà máy điện hạt nhân: Cơng ước ATHN thức thông qua năm 1994 (CNS) Tuy nhiên, phạm vi áp dụng CNS hẹp, áp dụng riêng cho nhà máy điện hạt nhân dân dụng đất liền mà không áp dụng sở hạt nhân biển hay vũ trụ - Thiết lập khn khổ pháp lý lò phản ứng nghiên cứu: Bộ quy tắc ứng xử an tồn lò phản ứng nghiên cứu quốc gia thông qua năm 2004 Mặc dù mang tính chất khuyến nghị Bộ quy tắc bước quan trọng hướng tới chế ATHN quốc tế cho lò phản ứng nghiên cứu tương đương với nhà máy điện hạt nhân thuộc CNS 3.2.1.2 Trách nhiệm cấp phép trách nhiệm đánh giá tác động môi trường Theo quy định CNS việc cấp phép cho việc sử dụng NLHN cho mục đích dân dụng phải nằm kiểm soát quốc gia Trách nhiệm quốc gia đánh giá tác động môi trường lĩnh vực hạt nhân đề cập số văn kiện quốc tế như: Theo Dự thảo ILC năm 2001 phòng chống hoạt động nguy hiểm xuyên biên giới; Công ước Espoo năm 1991 đánh giá tác động môi trường xuyên biên giới 12 3.2.1.3 Trách nhiệm tham vấn, cung cấp thông tin đảm bảo an toàn hạt nhân Trách nhiệm hợp tác quốc gia nguyên tắc luật quốc tế, tuyên bố nguyên tắc luật quốc năm 1970 Các quan có thẩm quyền quốc gia cần thông báo cung cấp cho quốc gia lân cận, có u cầu, thơng tin việc cho phép thiết lập, xây dựng vận hành sở hạt nhân khu vực biên giới Trách nhiệm thông báo cung cấp thông tin ILC thảo luận ghi nhận Dự thảo ILC ngăn ngừa thiệt hại xuyên biên giới 3.2.2 Thực trạng pháp luật quốc trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân suốt trình vận hành sở hạt nhân 3.2.2.1 Trách nhiệm tổ chức quản lý nhằm đảm bảo an tồn, kiểm sốt hoạt động hạt nhân Cơ quan quản lý ATHN quốc gia quan có vai trò đầu mối đảm bảo ATHN Việc bảo đảm lực thẩm quyền Cơ quan quản lý ATHN quy định số điều ước quốc tế (Điều Công ước ATHN, Điều 20 Công ước chung an toàn quản lý nhiên liệu qua sử dụng an tồn quản lý chất thải phóng xạ) Nguyên lý an toàn Yêu cầu an toàn chung IAEA 3.2.2.2 Trách nhiệm quốc gia quản lý chất thải phóng xạ nhiên liệu qua sử dụng Công ước chung an toàn quản lý nhiên liệu qua sử dụng an toàn việc quản lý chất thải phóng xạ quy định quốc gia có trách nhiệm phải thực biện pháp lập pháp, quản lý hành để quản lý an tồn việc sử dụng nhiên liệu qua sử dụng quản lý chất thải phóng xạ đảm bảo người môi trường bảo vệ đầy đủ chống lại tác hại xạ hạt nhân 3.2.3 Trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân xảy cố hạt nhân 3.2.3.1 Trách nhiệm thông báo sớm tai nạn hạt nhân trách nhiệm trợ giúp Công ước Thông báo sớm cố hạt nhân yêu cầu quốc gia thành viên có trách nhiệm thông báo cho quốc gia bị ảnh hưởng bị ảnh hưởng IAEA cố hạt nhân Điểm hạn chế quy định thực tiễn áp dụng nội dung trách nhiệm quốc gia Cơng ước áp dụng 13 cố gây thiệt hại xuyên biên giới có khả gây thiệt hại xuyên biên giới mà không áp dụng bắt buộc hoạt động hạt nhân Đối với trách nhiệm trợ giúp Công ước trợ giúp, Công ước yêu cầu quốc gia thông báo cho IAEA sẵn sàng trợ giúp quốc gia chuyên gia, thiết bị vật tư Tuy nhiên, Công ước Trợ giúp khơng có tính bắt buộc, mục tiêu Cơng ước trợ giúp đơn việc thiết lập khuôn khổ để tạo thuận lợi cho quốc gia khác cung cấp hỗ trợ 3.2.3.2 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại quốc gia không đảm bảo an tồn hạt nhân Quốc gia có trách nhiệm bồi thường tất thiệt hại phát sinh hành vi vi phạm quy định luật quốc tế - vấn đề thống Hội nghị Hague 1930 trách nhiệm quốc gia Theo Điều Dự thảo ILC trách nhiệm pháp lý quốc tế quy định: "Mọi hành vi vi phạm quốc gia đòi hỏi trách nhiệm quốc tế quốc gia đó" * Cơ sở xác định - Hành vi vi phạm pháp luật quốc tế trách nhiệm quốc gia - Yếu tố thiệt hại xác định trách nhiệm bồi thường - Mối liên hệ nhân hành vi thiệt hại * Hình thức thực trách nhiệm bồi thường thiệt hại hạt nhân 3.3 Thực tiễn thực trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân số quốc gia 3.3.1 Thực tiễn thực trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân giai đoạn chuẩn bị xây dựng sở hạt nhân 3.3.1.1 Thực tiễn xây dựng hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn đảm bảo an toàn hạt nhân Hiện nay, hầu hết quốc gia xây dựng hệ thống nguyên tắc, quy phạm pháp luật tiêu chuẩn đảm bảo ATHN Có hai mơ hình pháp luật mơ hình pháp luật mơ tả mơ hình pháp luật định hướng kết 3.3.1.2 Thực tiễn thực trách nhiệm cấp phép đánh giá tác động môi trường Hiện nay, quốc gia giới tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật quốc tế việc quản lý cấp phép hoạt động hạt 14 nhân Tuy nhiên, việc lựa chọn mơ hình cấp phép, thời hạn cấp phép quốc gia áp dụng đa dạng 3.3.1.3 Thực tiễn thực trách nhiệm tham vấn, trao đổi thông tin quốc gia Hiện nay, quốc gia thực trách nhiệm hạn chế, chủ yếu áp dụng theo điều ước quốc tế song phương hạt nhân Theo đó, quốc gia cam kết trao đổi đầy đủ thơng tin quốc gia có sở hạt nhân quốc gia khác tiến trình lắp đặt đề xuất để quốc gia xem xét trình định cung cấp liệu nhận xét an toàn bảo vệ sức khỏe người quy tắc bảo vệ môi trường 3.3.2 Trách nhiệm quốc gia đảm bảo an tồn hạt nhân suốt q trình vận hành sở hạt nhân 3.3.2.1 Thực tiễn thực trách nhiệm quốc gia quản lý an toàn hoạt động hạt nhân Cơ nhà nước ATHN quốc gia khơng thể hồn tồn độc lập với phủ khía cạnh Trong khn khổ pháp luật quốc gia cần quy định rõ vai trò, thẩm quyền tính độc lập quan quản lý nhà nước ATHN 3.3.2.2 Thực tiễn thực trách nhiệm quốc gia quản lý chất thải phóng xạ nhiên liệu qua sử dụng Nhận thức rõ tầm quan trọng việc xử lý chất thải phóng xạ, thực nghĩa vụ thành viên Công ước chung xử lý chất thải phóng xạ nhiên liệu qua sử dụng Các quốc gia có hệ thống quy định đạt tiến đáng kể việc xử lý chất thải phóng xạ Nhưng thấy, sách, quy định quốc gia kể sách kế hoạch ngắn hạn 3.3.3 Thực tiễn thực trách nhiệm quốc gia xảy tai nạn hạt nhân 3.3.3.1 Thực tiễn thực trách nhiệm thông báo sớm trách nhiệm hợp tác Trong pháp luật Kế hoạch ứng phó tai nạn hạt nhân quốc gia giới đề cập tới hai nhóm trách nhiệm trách nhiệm thông báo sớm trách nhiệm trợ giúp Một số quốc gia thiết lập khuôn khổ thông báo sớm tai nạn hạt nhân chế trao đổi chuyên gia để hợp tác trao đổi lĩnh vực liên quan sở 15 thường Vấn đề đặt việc nắm bắt phổ biến kinh nghiệm từ tai nạn hạt nhân tương đối ít, để quốc gia học hỏi xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho tình khẩn cấp tương lai 3.3.3.2 Thực tiễn thực trách nhiệm bồi thường thiệt hại hạt nhân Quy định pháp luật quốc gia bồi thường thiệt hại hạt nhân đa dạng chủ thể bồi thường, mức bồi thường… tùy thuộc vào số lượng văn kiện quốc tế bồi thường thiệt hại hạt nhân mà quốc gia tham gia Tai nạn checnobyl Fukushima nhấn mạnh việc thiếu khuôn khổ pháp lý quốc tế chung trách nhiệm bồi thường thiệt hại 3.4 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Thứ nhất, học kinh nghiệm học ý thức trách nhiệm đảm bảo ATHN quốc gia Quốc gia dù phát triển ứng dụng lượng hạt nhân hay khơng có nguy chịu thiệt hại từ tai nạn hạt nhân phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn hạt nhân Đối với NLHN khơng an tồn tuyệt đối khơng thể tiến hành hoạt động Thứ hai, để đảm bảo ATHN, việc thiết lập hệ thống quy định pháp luật tiêu chuẩn an tồn vơ cần thiết Để phát triển ứng dụng NLHN, quốc gia cần thiết phải đầu tư sớm cho hệ thống pháp luật tiêu chuẩn an toàn Việc phát triển hệ thống pháp luật tiêu chuẩn ATHN cần xây dựng quốc gia chưa có hoạt động hạt nhân Thứ ba, quốc gia thực trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN đáp ứng đồng thời hai yếu tố: Một là, sở pháp lý triển khai thực trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN; hai là, điều kiện thể chế nhà nước bao gồm hệ thống quan nhà nước nhiệm vụ cụ thể quan việc thực giám sát thực quy phạm pháp luật tiêu chuẩn an toàn Thứ tư, quan có thẩm quyền cấp phép cho hoạt động hạt nhân phải đảm bảo mức độ độc lập định với Chính phủ đảm bảo cân nhắc lợi ích hoạt động hạt nhân lợi ích chung cộng đồng Và cuối cùng, bên cạnh hoàn thiện quy định pháp luật, tiêu chuẩn quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân, quốc gia cần tích cực xây dựng tham gia điều ước quốc tế an toàn hạt nhân đặc biệt điều ước quốc tế bồi thường thiệt hại hạt nhân 16 Chương THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM QUỐC GIA ĐẢM BẢO AN TOÀN HẠT NHÂN TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 4.1 Chủ trương, sách Đảng Nhà nước phát triển, ứng dụng lượng hạt nhân Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng, phần Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 - 2010, có nêu định hướng: "Nghiên cứu phương án sử dụng lượng hạt nhân" Để cụ thể hóa chủ chủ trương nêu trên, Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt định Chiến lược ứng dụng NLHN mục đích hòa bình, sau: Quyết định số 01/2006/QĐ-TTg ngày 03/01/2006 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt "Chiến lược Ứng dụng lượng ngun tử mục đích hòa bình đến năm 2020"; Nghị số 41/2009/NQ-QH12 ngày 25/11/2009 chủ trương đầu tư Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận; Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng lượng nguyên tử mục đích hòa bình đến năm 2020"; Quyết định số 906/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 Phê duyệt định hướng quy hoạch phát triển điện hạt nhân Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 Ứng dụng phát triển NLHN phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người môi trường quan điểm quán Việt Nam 4.2 Khái quát tình hình sử dụng lượng nguyên tử mục đích hòa bình Việt Nam Tại Việt Nam, khoa học kỹ thuật hạt nhân nghiên cứu ứng dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ đất nước chất lượng sống nhân dân Trong năm gần đây, ứng dụng NLNT kỹ thuật hạt nhân lĩnh vực kinh tế - xã hội đạt nhiều thành tựu to lớn 17 4.3 Trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân theo quy định pháp luật điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên 4.3.1 Trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân trước tiến hành hoạt động hạt nhân Việt Nam * Trách nhiệm xây dựng hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn đảm bảo ATHN Nhằm mục đích đảm bảo ATHN thực trách nhiệm điều ước quốc tế, Việt Nam thiết lập hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn đảm bảo ATHN toàn diện Hệ thống quy định tiêu chuẩn an tồn góp phần thiết lập sở pháp lý lĩnh vực NLNT, tạo sở cho việc quản lý an toàn ứng dụng NLNT Việt Nam thời gian qua, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển ứng dụng NLNT Việt Nam * Trách nhiệm cấp phép đánh giá tác động môi trường Trên sở quy định Điều Công ước ATHN, Việt Nam thiết lập chế cấp phép cho sở hạt nhân Luật NLNT 2008 quy định khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc xạ, giấy đăng ký thực dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT cấp chứng nhân viên xạ Một điều kiện để cấp phép trách nhiệm thực đánh giá tác động môi trường 4.3.2 Trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân suốt trình vận hành sở hạt nhân Việt Nam * Trách nhiệm quản lý ATHN Hệ thống quan nhà nước quản lý ATHN quy định từ Điều đến Điều 10 Luật NLNT năm 2008 Theo đó, trách nhiệm quản lý nhà nước ATHN thuộc quan: Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ; Cơ quan An toàn xạ hạt nhân thuộc Bộ Khoa học Công nghệ; Hội đồng Phát triển ứng dụng NLNT quốc gia; Hội đồng ATHN quốc gia; Bộ Y tế; Bộ Tài nguyên Môi trường; Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn; Bộ Công thương; Bộ Xây dựng; Bộ Quốc phòng; Bộ Cơng an * Trách nhiệm quản lý chất thải phóng xạ nhiên liệu hạt nhân qua sử dụng Tại Việt Nam, quy định xử lý chất thải phóng xạ nhiên liên qua sử dụng quy định Điều 25 Luật NLNT năm 2008; Quyết định số 2376/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng quy hoạch địa 18 điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Thông tư số 22/2014/TT-BKHCN quy định rõ nguồn phóng xạ qua sử dụng phải quản lý bảo đảm an toàn cho người môi trường chuyển trả cho nhà sản xuất, nhà cung cấp nước ngồi chơn cất 4.3.3 Trách nhiệm quốc gia xảy tai nạn hạt nhân Việt Nam * Trách nhiệm thông báo sớm trách nhiệm hợp tác Thực trách nhiệm thông báo sớm cố hạt nhân trách nhiệm hợp tác theo Công ước thông báo sớm Công ước hỗ trợ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 884/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 kế hoạch ứng phó cố xạ hạt nhân cấp quốc gia, có nội dung cụ thể hóa trách nhiệm quốc gia thông báo sớm trợ giúp sau: Các tổ chức tham gia ứng phó cố cấp quốc gia bao gồm: Bộ Khoa học Công nghệ; Bộ Quốc phòng; Bộ Cơng an; Bộ Cơng Thương; Bộ Tài nguyên Môi trường; Bộ Y tế; Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn; Bộ Ngoại giao; Bộ Thông tin Truyền thông; Bộ Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, địa phương nơi cố xảy bị ảnh hưởng cố; Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc xạ gây cố; Tổ chức, cá nhân khác huy động tham gia ứng phó cố * Trách nhiệm bồi thường thiệt hại tai nạn hạt nhân xảy Mặc dù chưa trở thành thành viên điều ước quốc tế bồi thường thiệt hại hạt nhân nhiên quy định pháp luật Việt Nam hành ghi nhận nguyên tắc nội dung trách nhiệm bồi thường thiệt hại hạt nhân 4.4 Thực tiễn thực trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân Việt Nam 4.4.1 Thực tiễn thực trách nhiệm quốc gia trước tiến hành hoạt động hạt nhân Việt Nam Việt Nam tham gia hầu hết điều ước quốc tế an toàn Tuy nhiên, tiêu chuẩn an toàn chưa nội luật hóa đầy đủ Đối với hệ thống văn quy phạm pháp luật phục vụ quản lý an tồn lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, ngồi quy định chung Luật NLNT đến nay, Việt Nam chưa có văn hướng dẫn thi hành cụ thể quản lý an tồn lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu 19 * Thực tiễn thực hoạt động cấp phép đánh giá tác động mơi trường Tính đến 05/12/2016, Cục An tồn xạ hạt nhân giải quyết, xử lý khoảng 1.100 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, giấy đăng ký, chứng hành nghề chứng nhân viên xạ loại (Báo cáo quốc gia 2016) Tuy nhiên, Việt Nam chưa có quan quản lý nhà nước độc lập dẫn tới việc cấp phép quản lý an toàn thực nhiều quan khác 4.4.2 Thực tiễn thực trách nhiệm quốc gia suốt trình vận hành sở hạt nhân * Trách nhiệm quản lý an toàn sở hạt nhân Thực tiễn hoạt động quản lý ATHN Việt Nam cho thấy, chức Cơ quan quản lý ATHN quốc gia thực nhiều quan khác thuộc phủ lại chưa có quy định rõ ràng chức chế phối hợp trách nhiệm cụ thể quan thực chức quản lý nhà nước ATHN * Trách nhiệm xử lý chất thải phóng xạ nhiên liệu qua sử dụng Việt Nam chưa có sở lưu giữ chất thải phóng xạ quốc gia Chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ qua sử dụng lưu giữ nhiều địa điểm toàn quốc Các sở lưu giữ chất thải từ hoạt động y tế, công nghiệp nghiên cứu với dự kiến lưu giữ khơng thời hạn chưa có sở lưu giữ chung quốc gia 4.4.3 Thực tiễn thực trách nhiệm quốc gia xảy tai nạn hạt nhân * Trách nhiệm thông báo sớm trách nhiệm trợ giúp Việt Nam tham gia Công ước Thông báo sớm Công ước Trợ giúp từ sớm, chưa có hoạt động thực hiện, ngoại trừ trường hợp cán bị tai nạn xạ chữa trị thông qua việc áp dụng Công ước Trợ giúp Các hoạt động liên quan đến thực hai Công ước Việt Nam thực tham gia diễn tập IAEA định kỳ tổ chức; phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc cảnh báo phóng xạ mơi trường quốc gia đến năm 2020 nhằm xây dựng mạng lưới quan trắc cảnh báo phóng xạ mơi trường quốc gia bảo đảm kịp thời phát diễn biến bất thường xạ lãnh thổ Việt Nam hỗ trợ việc chủ động ứng phó cố xạ, cố hạt nhân 20 * Trách nhiệm bồi thường thiệt hại hạt nhân Việt Nam chưa thành viên Công ước bồi thường thiệt hại hạt nhân Các hoạt động hạt nhân Việt Nam đánh giá an toàn Các quy định trách nhiệm pháp lý lĩnh vực hạt nhân Luật NLNT 2008 toàn diện, nhiên số điểm hạn chế 4.5 Một số đánh giá, nhận xét thực tiễn thực trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân Việt Nam Từ việc nghiên cứu hệ thống quy định pháp luật quốc tế pháp luật Việt Nam trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN thực tiễn thi hành Việt Nam, tác giả rút số nhận xét sau: Thứ nhất, quốc gia khai thác ứng dụng hạt nhân từ sớm, nhiên ứng dụng hạt nhân chủ yếu Việt Nam lĩnh vực phi lượng với mức độ an toàn cao Nên vấn đề ATHN Việt Nam chưa thực quan tâm Thứ hai, hệ thống văn quy phạm pháp luật tiêu chuẩn ATHN Việt Nam đánh giá toàn diện Tuy nhiên, hệ thống quy định pháp luật pháp luật tiêu chuẩn ATHN Việt Nam tồn số hạn chế như: hệ thống tiêu chuẩn, quy định chưa đầy đủ, số quy định chưa phù hợp với hướng dẫn IAEA Thứ ba, việc thực thi quy định đảm bảo ATHN Việt Nam thực tế gặp nhiều khó khăn nguồn nhân lực sở vật chất kỹ thuật dành cho Cơ quan quản lý ATHN quốc gia quốc gia Việt Nam bất cập so với yêu cầu nhiệm vụ đặt quản lý sở hạt nhân đòi hỏi IAEA cơng tác quản lý an toàn, an ninh sát hạt nhân nói chung 4.6 Phương hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thực thi trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân Việt Nam 4.6.1 Phương hướng hoàn thiện pháp luật trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân 4.6.1.1 Hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thực thi trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân Việt Nam phải phù hợp với quan điểm, chủ trương Đảng Nhà nước ứng dụng phát triển lượng hạt nhân mục đích hòa bình 21 4.6.1.2 Hồn thiện pháp luật nâng cao hiệu thực thi trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân Việt Nam phải đặt bối cảnh hợp tác hội nhập quốc tế 4.6.1.3 Hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thực thi trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân Việt Nam để việc ứng dụng phát triển lượng nguyên tử phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người mơi trường 4.6.1.4 Hồn thiện pháp luật nâng cao hiệu thực thi trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân Việt Nam phải xuất phát từ hạn chế, bất cập thực trạng pháp luật 4.6.2 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu thực thi trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân 4.6.2.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân Để xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật tiêu chuẩn an toàn thống nhất, từ đầu Việt Nam cần xác định rõ mơ hình pháp luật tiêu chuẩn an toàn phù hợp 4.6.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu cấp phép Quy định cụ thể quan chịu trách nhiệm Cơ quan quản lý ATHN quốc gia việc cấp loại giấy phép quản lý an toàn cho hoạt động hạt nhân Điều đòi hỏi Việt Nam phải xây dựng Cơ quan quản lý ATHN quốc gia hoạt động thực độc lập hiệu Xác định rõ nguyên tắc tiêu chí để cấp phép phù hợp cơng cụ pháp lý tiêu chuẩn an toàn quốc tế 4.6.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý an toàn hạt nhân Việt Nam Việt Nam áp dụng mơ hình quan thuộc Bộ lãnh đạo quan quản lý nhà nước Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Mơ hình khơng thể rõ vai trò, quy mơ vị Cơ quan quản lý ATHN quốc gia mơ hình quan ngang Bộ thuộc Chính phủ với đặc điểm lãnh đạo quan Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm yếu tố tạo nên độc lập định cho quan 22 4.6.2.4 Giải pháp khác nhằm tăng cường hiệu hoạt động xử lý chất thải phóng xạ nhiên liệu qua sử dụng Việt Nam cần xây dựng sở quản lý chất thải phóng xạ quốc gia với thiết kế kết cấu đặc biệt cho việc chôn cất lưu giữ lâu dài chất thải phóng xạ Xây dựng quy định cụ thể kho lưu giữ chất thải quốc gia địa điểm chơn cất; Quy định trách nhiệm có kế hoạch rõ ràng xây dựng sở xử lý, lưu giữ chơn cất chất thải phóng xạ; Xác định chiến lược quốc gia tháo dỡ nhà sở hạt nhân 4.6.2.5 Giải pháp khác nhằm tăng cường hiệu thực trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân KẾT LUẬN An toàn hạt nhân vấn đề mang tính chất tồn cầu, cố xảy quốc gia ảnh hưởng qua biên giới sang quốc gia khác Vì vậy, việc bảo đảm ATHN trách nhiệm chung cộng đồng quốc tế Trách nhiệm đảm bảo ATHN thuộc nhiều chủ thể khác bao gồm: Trách nhiệm quan NLNT quốc tế IAEA việc pháp điển hóa, phát triển giám sát thực thi quy phạm pháp luật quốc tế ATHN; trách nhiệm nhà vận hành, chủ sở hữu sở hạt nhân đảm bảo ATHN; trách nhiệm tổ chức cá nhân liên quan tổ chức, sở ứng dụng kỹ thuật hạt nhân Mặc dù vậy, trách nhiệm thuộc quốc gia nơi có sở hạt nhân Trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN hiểu trách nhiệm quốc gia việc áp dụng tất biện pháp nhằm ngăn ngừa cố giảm thiểu hậu cố thiết bị hạt nhân, vật liệu hạt nhân gây cho người, môi trường trách nhiệm bồi thường thiệt hạt, khắc phục hậu phát sinh từ cố hạt nhân không đảm bảo ATHN Trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN ghi nhận đảm bảo thực hệ thống pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia Cho tới nay, hầu hết quốc gia giới ý thức trách nhiệm đảm bảo ATHN Để đảm bảo ATHN, quốc gia thiết lập hệ thống quy định pháp luật hệ thống quan quản lý nhà nước 23 ATHN Để đạt hiệu tốt cho việc đảm bảo ATHN đòi hỏi thống mơ hình pháp luật, hệ thống tiêu chuẩn ATHN cấu tổ chức hệ thống quan quản lý nhà nước đảm bảo ATHN Tuy nhiên, tùy thuộc vào mức độ khai thác, sử dụng ứng dụng hạt nhân đặc thù kinh tế - xã hội mà việc thực trách nhiệm quốc gia đảm bảo ATHN quốc gia có điểm đặc thù riêng Tại Việt Nam, khoa học kỹ thuật hạt nhân nghiên cứu ứng dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ đất nước chất lượng sống nhân dân Trong nông nghiệp, kỹ thuật hạt nhân nghiên cứu ứng dụng hiệu để tạo giống trồng, chế tạo chế phẩm kích thích tăng trưởng bảo vệ thực vật, sản xuất phân vi sinh, quản lý đất, nước nghiên cứu bệnh học gia súc Trong y tế, mạng lưới y học hạt nhân bước đầu đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân Một số kỹ thuật hạt nhân xạ đại áp dụng để chẩn đoán, điều trị bệnh nan y ung thư, tim mạch mà kỹ thuật thông thường khác thay Nhận thức tầm quan trọng việc ứng dụng NLHN phục vụ nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Đảng Chính phủ sớm quan tâm, đạo vấn đề phát ứng dụng NLHN Về bản, quy định pháp luật tiêu chuẩn ATHN chế đảm bảo an toàn toàn diện Hệ thống quy định tiêu chuẩn an toàn góp phần thiết lập sở pháp lý lĩnh vực NLNT, tạo sở cho việc quản lý an toàn, an ninh ứng dụng NLNT Việt Nam thời gian qua, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển ứng NLNT nói chung phát triển điện hạt nhân mục đích hòa bình nói riêng Việt Nam Tuy nhiên, qua gần năm thực hiện, hệ thống quy định pháp luật tiêu chuẩn an toàn chế bảo đảm an toàn Việt Nam bộc lộ số điểm bất cập chưa phù hợp với thực tiễn tình hình phát triển ứng dụng hạt nhân Để tăng cường đảm bảo ATHN, đáp ứng cầu phát triển ứng dụng NLHN mục đích hòa bình Việt Nam cần áp dụng đồng giải pháp hoàn thiện pháp luật, tổ chức thực thi pháp luật, tăng cường hợp tác quốc tế với quốc gia khác bảo đảm ATHN 24 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Đà ĐƯỢC CÔNG BỐ Mạc Thị Hoài Thương (2017), "Tăng cường vai trò nhà nước phòng ngừa thiệt hại mơi trường từ hoạt động hạt nhân", Tạp chí Tòa án nhân dân, (14), tr 23-28 Mạc Thị Hoài Thương (2017), "Tổng quan pháp luật trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân - Một số đề xuất hoàn thiện pháp luật cho Việt Nam", Tạp chí Tòa án nhân dân, (16), tr 25-31 Mạc Thị Hoài Thương (2017), "Trách nhiệm pháp lý quốc tế quốc gia sử dụng lượng hạt nhân mục đích hòa bình, vấn đề đặt việc hoàn thiện luật Năng lượng nguyên tử Việt Nam 2008", Tạp chí Pháp luật phát triển, (9+10), tr 60-65 Mạc Thị Hoài Thương (2017), "Một số kiến nghị nhằm tăng cường hợp tác quốc tế Việt Nam quốc gia đảm bảo an tồn hạt nhân", Tạp chí Cơng Thương, (10), tr 33-38 ... chế đảm bảo an toàn toàn diện Hệ thống quy định tiêu chuẩn an toàn góp phần thi t lập sở pháp lý lĩnh vực NLNT, tạo sở cho việc quản lý an toàn, an ninh ứng dụng NLNT Việt Nam thời gian qua, đồng... NHIỆM QUỐC GIA ĐẢM BẢO AN TOÀN HẠT NHÂN VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA 3.1 Sự hình thành phát triển quy định pháp luật quốc tế trách nhiệm quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân 3.1.1 Giai đoạn... hoàn thi n quy định pháp luật, tiêu chuẩn quốc gia đảm bảo an toàn hạt nhân, quốc gia cần tích cực xây dựng tham gia điều ước quốc tế an toàn hạt nhân đặc biệt điều ước quốc tế bồi thường thi t
- Xem thêm -

Xem thêm: Trách nhiệm quốc gia trong đảm bảo an toàn hạt nhân theo quy định của pháp luật quốc tế, thực tiễn thực thi ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với việt nam tt , Trách nhiệm quốc gia trong đảm bảo an toàn hạt nhân theo quy định của pháp luật quốc tế, thực tiễn thực thi ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với việt nam tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay