Nhóm chuyên đề gia đình và pháp luật trong bình đẳng giới hiện nay

173 7 0
  • Loading ...
1/173 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2018, 08:13

Xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; Giáo dục gia đình đối với trẻ vị thành niên, phòng ngừa xâm hại trẻ em; Phòng, chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động; Mô hình “Sống xanh”; Luật Hôn nhân gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; Quyền của phụ nữ trong hệ thống pháp luật Việt Nam; Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới 2011 2020 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN 3: NHĨM CHUN ĐỀ VỀ GIA ĐÌNH, LUẬT PHÁP .2 Xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” .3 Giáo dục gia đình trẻ vị thành niên, phòng ngừa xâm hại trẻ em Phòng, chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội 16 - Phòng, chống ma túy 16 - Phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội từ gia đình 23 An tồn giao thơng 29 Vệ sinh an toàn thực phẩm 32 Biến đổi khí hậu – Biểu hiện, tác động giải pháp thích ứng .44 Cuộc vận động “Xây dựng gia đình khơng sạch” vai trò, trách nhiệm Hội LHPN việc triển khai thực vận động 60 Mơ hình “Sống xanh” 86 Môi trường với sức khỏe người 98 10 Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em 104 - Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho phụ nữ có thai & cho bú 104 - Chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho trẻ em .107 11 Luật Hơn nhân gia đình .114 12 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 120 13 Luật Bình đẳng giới .133 - Giới thiệu chung Luật Bình đẳng giới 132 - Nội dung Luật Bình đẳng giới 140 14 Quyền phụ nữ hệ thống pháp luật Việt Nam .152 15 Chiến lược quốc gia Bình đẳng giới 2011 - 2020 165 PHẦN THỨ BA NHÓM CHUYÊN ĐỀ VỀ GIA ĐÌNH, LUẬT PHÁP CHUYÊN ĐỀ Xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIA ĐÌNH Khái niệm Gia đình - Theo từ điển Tiếng Việt phổ thơng, Gia đình tập hợp người sống chung thành đơn vị nhỏ xã hội gắn bó với quan hệ nhơn nhân dòng máu, thường gồm có vợ chồng, cha mẹ - Theo Luật Hơn nhân – Gia đình, “gia đình tập hợp người gắn bó với hôn nhân, quan hệ huyết thống quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh nghĩa vụ quyền họ với nhau” Quan niệm Đảng, sách Nhà nước chủ trương công tác gia đình Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2.1 Quan điểm Đảng, sách Nhà nước Cơng tác gia đình - Chỉ thị số 49-CT/TW (năm 2005) Ban Bí thư Trung ương xây dựng gia đình thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước xác định mục tiêu chủ yếu cơng tác xây dựng gia đình “ổn định, củng cố xây dựng gia đình theo tiêu chí (mỗi cặp vợ chồng hai con), no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc để gia đình Việt Nam thực tổ ấm người tế bào lành mạnh xã hội.” - Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI xác định: “Sớm có chiến lược quốc gia xây dựng gia đình Việt Nam, góp phần giữu gìn phát triển gí trị truyền thống văn hóa, người Việt Nam, ni dưỡng, giáo dục hệ trẻ Đúc kết xây dựng hệ giá trị chung người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH hội nhập quốc tế” - Nghị số 11-NQ/TW công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH HĐH đất nước đề nhiệm vụ: “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc Xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, tri thức, kỹ nghề nghiệp, động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu” - Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 nêu quan điểm: “Gia đình nhân tố quan trọng định phát triển bền vững xã hội Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững mục tiêu, động lực chiến lược phát triển kinh tế xã hội thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước”; đồng thời xác định mục tiêu: “Xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, hạnh phúc, thực tổ ấm người, tế bào lành mạnh xã hội” - Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 xác định “ kế thừa phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp gia đình Việt Nam nhằm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững” - Luật Bình đẳng giới xác định mục tiêu “Xố bỏ phân biệt đối xử giới, tạo hội cho nam nữ phát triển kinh tế - xã hội phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất nam, nữ thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ nam, nữ lĩnh vực đời sống xã hội gia đình” - Quyết định số 72/TTg ngày 04/5/2001 Thủ tướng Chính phủ v/v lầy ngày 28/6 hàng năm “Ngày Gia đình Việt Nam” nhằm xác định trách nhiệm ngành, cấp, đoàn thể, tổ chức xã hội gia đình việc xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” II THỰC TRẠNG GIA ĐÌNH HIỆN NAY Những thành tựu Sau gần 30 năm thực đường lối đổi mới, đất nước đạt thành tựu quan trọng phát triển kinh tế, xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho gia đình: - Kinh tế hộ gia đình thực đóng vai trò quan trọng việc trì tăng trưởng tổng thu nhập quốc dân hàng năm Cơng tác xố đói, giảm nghèo, giải việc làm giúp cho hàng triệu gia đình nghèo nâng cao mức sống Nhà nước ban hành nhiều sách hỗ trợ cho gia đình đặc biệt khó khăn, gia đình có cơng với cách mạng, gia đình vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn - Phong trào xây dựng đời sống văn hoá sở phát triển, ngày có nhiều gia đình văn hố, khu phố văn hố, làng văn hố, cụm dân cư văn hố, góp phần gìn giữ phát huy sắc văn hố dân tộc - Những giá trị nhân văn mới, tiêu biểu bình đẳng giới quyền trẻ em, vai trò người phụ nữ gia đình xã hội ngày đề cao Quyền trẻ em pháp luật thừa nhận, xã hội gia đình thực phát huy Luật Hôn nhân gia đình sửa đổi năm 2000 tạo điều kiện để thực nhân bình đẳng tiến - Cơng tác dân số, kế hoạch hố gia đình, bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em đạt thành tích đáng kể, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội ngày ổn định phát triển - Những năm gần đây, việc thành lập quan quản lý nhà nước gia đình việc lấy ngày 28/6 hàng năm Ngày gia đình Việt Nam khẳng định vai trò gia đình xã hội xã hội gia đình thời kỳ CNH- HĐH đất nước Những khó khăn, thách thức 2.1 Mơ hình gia đình truyền thống bị thu hẹp dần Ưu điểm: Gia đình truyền thống đại gia đình mà thành viên liên kết với chuỗi quan hệ huyết thống, chung sống từ hệ trở lên: ông bà - cha mẹ – mà người ta quen gọi "tam, tứ, ngũ đại đồng đường" Kiểu gia đình phổ biến tập trung nhiều nông thôn Về mặt tâm lý, người Việt Nam ln có xu hướng quần tụ xung quanh Bởi thế, đại gia đình sống mái nhà vài nhà kế hình thức tổ chức gia đình phổ biến thị Gia đình truyền thống có ưu điểm có gắn bó cao tình cảm theo huyết thống, bảo lưu truyền thống văn hóa, tập tục, nghi lễ, phát huy tốt gia phong, gia lễ, gia đạo Các thành viên gia đình có điều kiện giúp đỡ vật chất tinh thần, chăm sóc người già giáo dưỡng hệ trẻ Đó giá trị văn hóa gia đình mà cần kế thừa phát huy Hạn chế: giữ gìn truyền thống tốt đẹp bảo trì ln tập tục, tập qn lạc hậu, lỗi thời Bên cạnh đó, khác biệt tuổi tác, lối sống, thói quen đưa đến hệ khó tránh khỏi mâu thuẫn hệ: ông bà – cháu, mẹ chồng – nàng dâu… Bên cạnh việc trì tinh thần cộng đồng, gia đình truyền thống phần hạn chế phát triển tự cá nhân Trong điều kiện xã hội gia đình thiếu động chậm thích ứng Điều giải thích số lượng gia đình truyền thống kiểu đại gia đình giảm đáng kể khơng khn mẫu gia đình ngày 2.2 Giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp gia đình bị mai dần - Nhiều giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp gia đình hiếu nghĩa, thuỷ chung, kính nhường có biểu xuống cấp - Sự xung đột hệ lối sống việc chăm sóc, ni dưỡng người cao tuổi đặt thách thức Nhiều gia đình tập trung làm kinh tế xem nhẹ việc chăm sóc, giáo dục bảo vệ thành viên, đặc biệt trẻ em người cao tuổi - Bạo hành gia đình, phân biệt đối xử với phụ nữ, trẻ em gái xảy nhiều hình thức; Tình trạng bn bán phụ nữ trẻ em, trẻ em bị xâm hại, trẻ em phải lang thang kiếm sống, trẻ em vi phạm pháp luật có chiều hướng phát triển - Tình trạng ly hơn, ly thân, chung sống khơng kết hơn, quan hệ tình dục nạo phá thai trước hôn nhân gia tăng để lại hậu nghiêm trọng nhiều mặt gia đình xã hội 2.3 Một số thách thức khác - Tình hình ma túy, mại dâm, TNXH, tội phạn lứa tuổi thiếu niên, học sinh ngày tăng dịch bệnh HIV/AIDS tiếp tục diễn biến phức tạp, thâm nhập vào gia đình Tỉ lệ trẻ em bị tai nạn, thương tích, suy dinh dưỡng, nhiễm HIV cao; Vấn đề chăm sóc người cao tuổi, dinh dưỡng cho người cao tuổi, người bị nhiễm HIV/AIDS gánh nặng gia đình - Nhiều gia đình phải gánh chịu hậu nặng nề chiến tranh Hàng trăm ngàn trẻ em nạn nhân chất độc da cam nỗi đau nhiều gia đình - Hàng ngàn gia đình có thân nhân bị chết, bị tàn tật bom mìn sót lại sau chiến tranh Những mát, đau thương hàng triệu gia đình chiến tranh sau ba chục năm qua chưa thể bù đắp - Vấn đề làm mẹ an toàn, tỉ lệ phụ nữ nạo phá thai, mang thai thiếu máu, ung thư; Tỷ lệ trẻ vị thành niên nạo phá thai mức báo động - Những biểu tiêu cực hôn nhân với người nước làm cho xã hội lo lắng - Ngồi ra, q trình CNH - HĐH, thị hố hội nhập quốc tế tạo nhiều hội điều kiện, đồng thời đặt gia đình cơng tác gia đình trước nhiều khó khăn, thách thức Mặt trái chế thị trường lối sống thực dụng tác động mạnh tới giá trị đạo đức truyền thống lối sống lành mạnh Sự phân hoá giàu nghèo tiếp tục tác động vào số đông gia đình - Nhiều gia đình khơng hỗ trợ, không chuẩn bị đầy đủ không đủ lực đối phó với thay đổi nhanh chóng kinh tế - xã hội khơng làm tròn chức vốn có Xu thu nhỏ gia đình xã hội cơng nghiệp không định hướng tiếp tục gây sức ép nhà đặt việc chăm sóc trẻ em người cao tuổi vào thách thức III VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH TRONG VIỆC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC Theo Điều 49, chương V Luật Hôn nhân Gia đình: Các thành viên sống chung gia đình có nghĩa vụ quan tâm, giúp đỡ chăm lo đời sống chung gia đình, đóng góp cơng sức, tiền tài sản khác để trì đời sống chung phù hợp với thu nhập, khả thực tế Các thành viên gia đình có quyền hưởng chăm sóc, giúp đỡ Quyền, lợi ích hợp pháp thành viên gia đình tơn trọng pháp luật bảo vệ a/ Trách nhiệm với ông bà với cháu - Hiện nay, xu hướng tách ông bà già riêng, sống cô đơn nỗi lo cho vị cao niên, đồng thời gánh nặng cho xã hội, xu hướng phát triển mạnh nước Châu Âu Ở Châu Á, nước kinh tế lạc hậu, tình hình có đỡ hơn, gia đình ba hệ phổ biến Nhìn chung truyền thống ơng bà với Việt Nam truyền thống tốt đẹp nên gìn giữ có cải tiến dần theo trình độ phát triển kinh tế văn hóa giữ đạo lý người Việt Nam: “Trẻ cậy cha, già cậy con” Để có kiểu gia đình lý tưởng, ấm ngồi êm, kính nhường, người hòa thuận, vui vẻ, cụ ln có ý thức trách nhiệm : - Là gương sáng cho gia đình noi theo, niềm tự hào cháu lao động cần cù, sống hòa thuận với xóm làng, có nhiều việc làm nhân nghĩa với đời, trung thực thật thà, đôn hậu - Là người cố vấn tốt cho cháu mặt đối nhân xử thế, nuôi dạy con, kinh nghiệm làm ăn - Là nhân vật hòa giải mâu thuẫn gia đình - Để mối quan hệ ông bà - cháu tốt đẹp, cụ cần sống hòa nhập với Tôn trọng lý tưởng sống không chấp vặt, khơng bắt theo - Để xây dựng mối quan hệ đòi hỏi thành viên gia đình thường xuyên phấn đấu, rèn luyện làm tròn bổn phận trách nhiệm tự giác ý thức đóng góp xây dựng mục đích chung gia đình xây dựng gia đình hạnh phúc - Con cháu ơng bà phải kính trọng, biết ơn Con cháu phải biết chăm sóc vật chất, an ủi tinh thần ông bà vừa tình cảm, vừa nghĩa vụ trách nhiệm cháu người có cơng sinh thành ni dưỡng, dạy dỗ Đó đạo lý “Ăn nhớ kẻ trồng cây” - Hiện mặt trái chế thị trường tác động vào lớp trẻ, nên khơng đứa thiếu đạo đức với ơng bà, nhiều gia đình xem ông bà vật cản, gánh nặng, người cổ hủ - Con có biết yêu gia đình biết yêu Tổ quốc, biết hiếu thảo, kính trọng với ơng bà biết hiếu thảo với dân Có biết tơn kính cha mẹ, thầy giáo tơn kính người b/ Trách nhiệm với cha mẹ với cái: - Cha mẹ nuôi dưỡng, giáo dục trở thành người tốt vừa nhu cầu tình cảm người, vừa trách nhiệm, nghĩa vụ xã hội - Chăm sóc đạo lý nguyện vọng, tình cảm theo lẽ tự nhiên người làm cha, làm mẹ Nó niềm vui cha mẹ, hạnh phúc gia đình - Cha mẹ cần chăm sóc cho phát triển thể chất, trí tuệ, tình cảm để trẻ phát triển toàn diện sau trở thành cơng dân có ích cho xã hội - Trẻ em phải ni dạy nhỏ, thường xun liên tục Cha mẹ gương sáng cho noi theo hướng giúp đỡ tạo điều kiện cho có thói quen, nếp sống giữ gìn kỹ cương phong mỹ tục truyền thống tốt đẹp gia đình theo chuẩn mực xã hội - Cha mẹ bàn bạc thống nuôi dạy con, phân công theo dõi sức khoẻ học tập để dạy nên người Cần biết tâm lý, tình cảm trẻ, cha mẹ dành thời gian vui chơi, giải trí tham quan, tâm tình với chúng để nắm bắt diễn biến tình cảm tâm sinh lý, nhận thức trẻ, đặc biệt trẻ tuổi dậy Kết hợp chặt chẽ nhà trường, xã hội chăm sóc, giáo dục đào tạo mầm non đất nước - Để thực tình cảm bổn phận trách nhiệm làm - Người nối dõi tông đường mang niềm vui hạnh phúc cho gia đình phải đóng vai trò nhà ngoan, đến trường trò giỏi, đường người lễ độ - Bổn phận làm phải hiếu thảo với ông bà, bố mẹ Kẻ bất hiếu khơng có tình thương u q cha mẹ xã hội khơng biết q trọng thương yêu người - Hiếu thảo biết lời giúp đỡ ông bà cha mẹ, không làm phiền lòng cha mẹ, chăm sóc bố mẹ ơng bà lúc ốm đau lúc tuổi già, biết trân trọng tuân theo nếp sống, phong mỹ tục, truyền thống gia đình Chăm làm ăn, chăm lo xây dựng gia đình, anh em đồn kết thương u tôn trọng Đôn hậu thật giúp đỡ người già cô đơn, tàn tật - Để trở thành đứa ngoan hiếu thảo người phải tự giáo dục, rèn luyện từ nhỏ, khơng để lớn lên học Học từ lời ăn tiếng nói, dáng đứng, ăn mặc, lao động học tập đến chọn bạn, chọn nghề, chọn chỗ ở, chọn vợ, chồng cho thân Mọi việc làm cần có kết hợp với nhà trường - gia đình với xu đất nước, biết sàng lọc nét đẹp phù hợp với chuẩn mực chung xã hội c/ Trách nhiệm với vợ chồng - Đây mối quan hệ có tính chất định, chi phối mối quan hệ khác gia đình Mối quan hệ vợ chồng biểu quan hệ tình cảm, đạo đức; quan hệ kinh tế; quan hệ sinh sản, nuôi dưỡng - Quan hệ tình cảm, đạo đức vợ chồng đem lại giá trị tinh thần, quan tâm chia sẻ vấn đề sống, tôn trọng, tin yêu suốt đời Để có quan hệ tình cảm tốt đẹp đó, vợ chồng phải biết thích nghi với sống gia đình, người biết tự điều chỉnh để có hồ hợp, khơng khí đầm ấm Nhường nhịn, rộng lượng, biết chia sẻ bí xây dựng quan hệ vợ chồng - Quan hệ vợ chồng biểu sống chung kinh tế Trong gia đình vợ chồng lo tăng thu nhập đảm bảo sống chung thành viên Vợ chồng cần bàn bạc kế hoạch làm ăn, chi tiêu, tiết kiệm người vợ người chồng có thu nhập cao không phép coi thường tỏ thái độ thiếu tơn trọng với người có thu nhập thấp Trong gia đình tiến bộ, người chồng cần biết chia sẻ cơng việc gia đình với vợ để tạo điều kiện cho vợ nghỉ ngơi, học tập, hiểu biết CHUYÊN ĐỀ Giáo dục gia đình trẻ vị thành niên, phòng ngừa xâm hại trẻ em I GIÁO DỤC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI TRẺ EM VỊ THÀNH NIÊN Khái niệm Gia đình “Gia đình nhóm xã hội hình thành sở hôn nhân quan hệ huyết thống, thành viên gia đình có gắn bó ràng buộc với trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ có tính hợp pháp Nhà nước thừa nhận bảo vệ” Qui mơ gia đình - Gia đình hai hệ (hay gia đình hạt nhân): gia đình bao gồm cha mẹ - Gia đình ba hệ (hay gia đình truyền thống): gia đình bao gồm ơng bà, cha mẹ gọi tam đại đồng đường - Gia đình bốn hệ trở lên: gia đình nhiều ba hệ Gia đình bốn hệ gọi tứ đại đồng đường Chức gia đình Tái tạo hệ bao gồm việc sinh đẻ giáo dục đào tạo: - Chức sinh sản – tái sinh sản người mặt sinh học mặt xã hội; - Chức giáo dục gia đình Ni dưỡng, chăm sóc thành viên gia đình: - Chức kinh tế tổ chức đời sống gia đình; - Chức thoả mãn nhu cầu tâm sinh lý tình cảm Vai trò cha mẹ - Sinh - Nuôi - Giáo dục - Bảo vệ an tồn - Xây dựng gia đình thành tổ ấm - Khi lớn giúp chuẩn bị vào sống xã hội nên có định hướng nghề nghiệp, ý thức lao động, lập thân, lập nghiệp, lập gia đình Mối quan hệ cha mẹ, - Là chỗ dựa tin cậy con, phải hiểu - Dành thời gian cho - Phải hiểu tâm sinh lý trẻ giai đoạn: Thời kỳ tuổi nhà trẻ : ăn ngủ, giao tiếp với đồ vật Thời kỳ tuổi mẫu giáo: chơi với bạn, trò chơi sắm vai Tuổi nhi đồng (tiểu học): học tập, tìm tòi, khám phá Tuổi thiếu niên (cấp 2): biến đổi tâm sinh lý; thích độc lập, muốn đối xử người lớn; tự khẳng điịnh mình; có mối quan hệ bạn bè Một số nguyên tắc giáo dục cái: - Làm gương: Để nhân cách trẻ hình thành phát triển tốt, trẻ cần thấy gương sáng nơi người lớn - Tổ chức sống gia đình Tạo bầu khơng khí gia đình ấm áp đầy tình thương Xây dựng nếp sống sinh hoạt lành mạnh để trẻ có thời gian luyện tập nhân cách Tổ chức lối sống gia đình giúp trẻ học hỏi tính kỷ luật, tôn trọng người khác Dạy hành vi cách sống cha mẹ có hiệu lời nói - Tơn trọng nhân cách: + Cần lắng nghe, không áp đặt chấp nhận suy nghĩ, cảm xúc + Không làm tổn hại đến tinh thần thể chất trẻ - Yêu thương + nghiêm khắc: Cha mẹ cần có tình yêu bao la, vô điều kiện Tuy nhiên, nuông chiều đáng làm dễ hư hỏng, hình thành thành tính ích kỷ đòi hỏi Cha mẹ cần nói “khơng” cần thiết - Hiểu để có phương pháp giáo dục đúng: Cha mẹ cần có đủ hiểu biết tâm sinh lý theo lứa tuổi đặc điểm riêng, để đồng hành với sống Phương pháp việc dạy - Thuyết phục: Dùng lời lẽ, thái độ gương mẫu để lời làm theo, nêu gương tốt, động viên, khen, khích lệ việc làm được, trò chuyện thân mật với con, lắng nghe ý kiến - Tổ chức hoạt động đời sống (các kỹ sống): Tập cho có thói quen từ lúc nhỏ như: vệ sinh cá nhân, lao động phụ giúp cha mẹ, tính tự học - Khuyến khích tiến con: Khen thưởng thật khách quan, công bằng, tránh “việc trả công” tiền Xử phạt thật cần thiết “tránh giận cá chém thớt” khơng nhốt con, đuổi đường Tóm lại, giáo dục gia đình bước quan trọng việc hình thành phát triển nhân cách người Để giáo dục gia đình đạt hiệu 10 cho bên trực tiếp nuôi vào quyền lợi mặt con; từ đủ chín tuổi trở lên phải xem xét nguyện vọng Về nguyên tắc, ba tuổi giao cho mẹ trực tiếp nuôi, bên khơng có thỏa thuận khác” + Điều 95: Ngun tắc chia tài sản ly hôn - Việc chia tài sản ly hôn bên thỏa thuận; khơng thỏa thuận u cầu Tòa án giải Tài sản riêng bên thuộc quyền sở hữu bên - Việc tốn nghĩa vụ chung tài sản vợ, chồng vợ, chồng thỏa thuận; khơng thỏa thuận yêu cầu Tòa án giải Quyền phụ nữ quy định Luật Phòng, chống bạo lực gia đình: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XII thơng qua ngày 21/11/2007, có hiệu lực từ ngày 01/7/2008 Luật gồm chương 46 điều quy định phòng ngừa bạo lực gia đình, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; trách nhiệm cá nhân, gia đình, quan, tổ chức phòng, chống bạo lực gia đình xử lý vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Theo quy định Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực gia đình hành vi cố ý thành viên gia đình gây tổn hại có khả gây tổn hại thể chất, tinh thần, kinh tế thành viên khác gia đình Căn Điều 2, hành vi bạo lực bao gồm: - Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng; - Lăng mạ hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm; - Cô lập, xua đuổi gây áp lực thường xuyên tâm lý gây hậu nghiêm trọng; - Ngăn cản việc thực quyền, nghĩa vụ quan hệ gia đình ơng, bà cháu; cha, mẹ con; vợ chồng; anh, chị, em với nhau; - Cưỡng ép quan hệ tình dục; - Cưỡng ép tảo hôn; cưỡng ép kết hôn, ly hôn cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ; - Chiếm đoạt, huỷ hoại, đập phá có hành vi khác cố ý làm hư hỏng tài sản riêng thành viên khác gia đình tài sản chung thành viên gia đình; - Cưỡng ép thành viên gia đình lao động q sức, đóng góp tài q khả họ; kiểm sốt thu nhập thành viên gia đình nhằm tạo tình trạng phụ thuộc tài chính; - Có hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình khỏi chỗ 159 - Hành vi bạo lực nêu áp dụng thành viên gia đình vợ, chồng ly nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với vợ chồng Nạn nhân bạo lực gia đình phần lớn phụ nữ, trẻ em Luật quy định quyền nghĩa vụ nạn nhân bạo lực gia đình theo Điều sau: - Yêu cầu quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, quyền lợi ích hợp pháp khác mình; - u cầu quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo vệ, cấm tiếp xúc theo quy định Luật này; - Được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, pháp luật; - Được bố trí nơi tạm lánh, giữ bí mật nơi tạm lánh thơng tin khác theo quy định Luật này; - Các quyền khác theo quy định pháp luật - Nạn nhân bạo lực gia đình có nghĩa vụ cung cấp thơng tin liên quan đến bạo lực gia đình cho quan, tổ chức, người có thẩm quyền có yêu cầu Luật quy định biện pháp ngăn chặn để bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình theo quy định điều 19 gồm: - Buộc chấm dứt hành vi bạo lực gia đình; - Cấp cứu nạn nhân bạo lực gia đình; - Các biện pháp ngăn chặn theo quy định pháp luật xử lý vi phạm hành pháp luật tố tụng hình người có hành vi bạo lực gia đình; - Cấm người có hành vi bạo lực gia đình đến gần nạn nhân; sử dụng điện thoại phương tiện thơng tin khác để có hành vi bạo lực với nạn nhân (sau gọi biện pháp cấm tiếp xúc) Luật quy định trách nhiệm sở nạn nhân bị bạo lực gia đình như: Chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình sở khám bệnh, chữa bệnh (Điều 23); Tư vấn cho nạn nhân bạo lực gia đình (Điều 24); Hỗ trợ khẩn cấp nhu cầu thiết yếu (Điều 25); Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình (Điều 26); Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Điều 27); Cơ sở bảo trợ xã hội (Điều 28); Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình sở tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình (Điều 29) Đặc biệt xây dựng địa tin cậy cộng đồng (Điều 30) Quyền phụ nữ quy định Bộ luật Lao động: Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực ngày 01/5/2013, gồm 17 Chương, 242 điều quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động quan hệ lao động quan hệ khác liên quan trực tiếp đến 160 quan hệ lao động’ quản lý Nhà nước lao động Theo luật, lao động nam lao động nữ hưởng sách người lao động Kế thừa quy định Bộ luật lao động năm 1994, Bộ luật lao động năm 2012 quy định (chương X) gồm điều từ điều 153 đến điều 160 “những quy định riêng lao động nữ” với điều khoản ngày quan tâm lao động nữ quy định chế độ thai sản, nghỉ hưu, nhằm đảm bảo quyền làm việc phụ nữ bình đẳng với nam giới Khoản Điều thể sách Nhà nước lao động “Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới; quy định chế độ lao động sách xã hội nhằm bảo vệ lao động nữ…” 4.1 Chính sách Nhà nước lao động nữ (Điều 153) - Bảo đảm quyền làm việc bình đẳng lao động nữ - Khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để lao động nữ có việc làm thường xuyên, áp dụng rộng rãi chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt, làm việc không trọn thời gian, giao việc làm nhà - Có biện pháp tạo việc làm, cải thiện điều kiện lao động, nâng cao trình độ nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ, tăng cường phúc lợi vật chất tinh thần lao động nữ nhằm giúp lao động nữ phát huy có hiệu lực nghề nghiệp, kết hợp hài hoà sống lao động sống gia đình - Có sách giảm thuế người sử dụng lao động có sử dụng nhiều lao động nữ theo quy định pháp luật thuế - Mở rộng nhiều loại hình đào tạo thuận lợi cho lao động nữ có thêm nghề dự phòng, phù hợp với đặc điểm thể, sinh lý, chức làm mẹ phụ nữ - Nhà nước có kế hoạch, biện pháp tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo nơi có nhiều lao động nữ 4.2 Nghĩa vụ người sử dụng lao động lao động nữ (Điều 154) - Bảo đảm thực bình đẳng giới biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, thời làm việc, thời nghỉ ngơi, tiền lương chế độ khác - Tham khảo ý kiến lao động nữ đại diện họ định vấn đề liên quan đến quyền lợi ích phụ nữ - Bảo đảm có đủ buồng tắm buồng vệ sinh phù hợp nơi làm việc - Giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ 4.3 Bảo vệ thai sản lao động nữ (Điều 155) - Người sử dụng lao động không sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm công tác xa trường hợp sau đây: + Mang thai từ tháng thứ 07 từ tháng thứ 06 làm việc vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; 161 + Đang nuôi 12 tháng tuổi - Lao động nữ làm công việc nặng nhọc mang thai từ tháng thứ 07, chuyển làm công việc nhẹ giảm bớt 01 làm việc ngày mà hưởng đủ lương Người sử dụng lao động không sa thải đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động lao động nữ lý kết hơn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố lực hành vi dân sự, tích chết người sử dụng lao động cá nhân chấm dứt hoạt động - Trong thời gian mang thai, nghỉ hưởng chế độ sinh theo quy định pháp luật bảo hiểm xã hội, nuôi 12 tháng tuổi, lao động nữ không bị xử lý kỷ luật lao động - Lao động nữ thời gian hành kinh nghỉ ngày 30 phút; thời gian nuôi 12 tháng tuổi, nghỉ ngày 60 phút thời gian làm việc Thời gian nghỉ hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động 4.4 Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động lao động nữ mang thai (Điều 156) Lao động nữ mang thai có xác nhận sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc ảnh hưởng xấu tới thai nhi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tạm hoãn thực hợp đồng lao động Thời hạn mà lao động nữ phải báo trước cho người sử dụng lao động tuỳ thuộc vào thời hạn sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền định - Quyền đơn phương chấm dứt HĐ lao động người lao động (Điều 37) + Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ theo công việc định có thời hạn 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trường hợp sau đây: + Không bố trí theo cơng việc, địa điểm làm việc không bảo đảm điều kiện làm việc thỏa thuận hợp đồng lao động; + Không trả lương đầy đủ trả lương không thời hạn thỏa thuận hợp đồng lao động; + Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng lao động; + Bản thân gia đình có hồn cảnh khó khăn tiếp tục thực hợp đồng lao động; + Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách quan dân cử bổ nhiệm giữ chức vụ máy nhà nước; + Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo định sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền; 162 + Người lao động bị ốm đau, tai nạn điều trị 90 ngày liên tục người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn phần tư thời hạn hợp đồng người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ theo cơng việc định có thời hạn 12 tháng mà khả lao động chưa hồi phục - Trường hợp người sử dụng lao động không thực quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Điều 39) + Người lao động ốm đau bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp điều trị, điều dưỡng theo định sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định điểm b khoản Điều 38 Bộ luật + Người lao động nghỉ năm, nghỉ việc riêng trường hợp nghỉ khác người sử dụng lao động đồng ý + Lao động nữ quy định khoản Điều 155 Bộ luật + Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định pháp luật bảo hiểm xã hội - Nghỉ thai sản (Điều 157) + Lao động nữ nghỉ trước sau sinh 06 tháng Trường hợp lao động nữ sinh đơi trở lên tính từ thứ 02 trở đi, con, người mẹ nghỉ thêm 01 tháng Thời gian nghỉ trước sinh tối đa không 02 tháng + Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ hưởng chế độ thai sản theo quy định pháp luật bảo hiểm xã hội + Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định khoản Điều này, có nhu cầu, lao động nữ nghỉ thêm thời gian không hưởng lương theo thoả thuận với người sử dụng lao động + Trước hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định khoản Điều này, có nhu cầu, có xác nhận sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền việc làm sớm khơng có hại cho sức khỏe người lao động người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ trở lại làm việc nghỉ 04 tháng Trong trường hợp này, tiền lương ngày làm việc người sử dụng lao động trả, lao động nữ tiếp tục hưởng trợ cấp thai sản theo quy định pháp luật bảo hiểm xã hội - Bảo đảm việc làm cho lao động nữ nghỉ thai sản (Điều 158) Lao động nữ bảo đảm việc làm cũ trở lại làm việc sau nghỉ hết thời gian theo quy định khoản khoản Điều 157 Bộ luật này; trường hợp việc làm cũ khơng người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp mức lương trước nghỉ thai sản 163 - Trợ cấp nghỉ để chăm sóc ốm, khám thai, thực biện pháp tránh thai (Điều 159) Thời gian nghỉ việc khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý, thực biện pháp tránh thai, chăm sóc 07 tuổi ốm đau, nuôi nuôi 06 tháng tuổi, lao động nữ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật bảo hiểm - Công việc không sử dụng lao động nữ (Điều 160) + Cơng việc có ảnh hưởng xấu tới chức sinh đẻ nuôi theo danh mục Bộ Lao động - Thương binh- Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành + Công việc phải ngâm thường xun nước + Cơng việc làm thường xuyên hầm mỏ Tóm lại, với hệ thống pháp lý ngày hoàn thiện phù hợp với đặc điểm, tình hình đất nước, nhận thức xã hội bình đẳng giới ngày nâng cao, góp phần đảm bảo bình đẳng đời sống xã hội cộng đồng dân cư Chính vậy, Việt Nam đánh giá nước có hệ thống sách pháp luật bình đẳng giới tiến so với nhiều nước giới khu vực, kể với nhiều nước phát triển, Nâng cao quyền phụ nữ hệ thống pháp luật Việt Nam tiêu chí quan trọng để đánh giá phát triển xã hội, đất nước Đây vừa mục tiêu, vừa yếu tố để góp phần vào nghiệp phát triển kinh tế xã hội quốc gia./ 164 CHUYÊN ĐỀ Chiến lược quốc gia Bình đẳng giới 2011-2020 I GIỚI THIỆU VỀ CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI 2011-2020 Luật Bình đẳng giới đời năm 2006 tạo chế để thúc đẩy thực giám sát việc thực bình đẳng giới Việt Nam Một chế Chính phủ hình thành quan quản lý Nhà nước bình đẳng giới từ Trung ương tới địa phương Bộ Lao động - Thương binh Xã hội quan giúp Chính phủ thực nhiệm vụ quản lý nhà nước bình đẳng giới phạm vi tồn quốc Các Bộ, quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh Xã hội thực nhiệm vụ quản lý nhà nước bình đẳng giới phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn giao theo phân cấp Chính phủ Để triển khai nhiệm vụ quản lý Nhà nước bình đẳng giới, để cụ thể hóa nội dung Luật Bình đẳng giới giai đoạn nay, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội tham mưu Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chiến lược Ngày 24 tháng 12 năm 2010 Thủ tướng phủ ban hành định số 2351/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 Chiến lược quốc gia có điều Các quan điểm Chiến lược: Chiến lược quốc gia bình đẳng giới phận cấu thành quan trọng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước, sở tảng chiến lược phát triển người Đảng Nhà nước Công tác bình đẳng giới yếu tố để nâng cao chất lượng sống người, gia đình tồn xã hội Tăng cường lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng, quyền, phối hợp tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị nghiệp, tham gia cá nhân, gia đình cộng đồng cơng tác bình đẳng giới Huy động tối đa nguồn lực để thực có hiệu cơng tác bình đẳng giới Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 ban hành nhằm xác định vấn đề bất bình đẳng giới cần ưu tiên giải vòng 10 năm; đồng thời tiếp tục thể tâm Việt Nam việc thúc đẩy thực Công ước CEDAW cam kết mà Việt Nam thành viên Các mục tiêu đề 165 Chiến lược Chính phủ kiểm điểm báo cáo Quốc hội hàng năm theo quy định Trong đó, mục tiêu tổng quát “đến năm 2020, bản, bảo đảm bình đẳng thực chất nam nữ hội, tham gia thụ hưởng lĩnh vực trị, kinh tế, văn hóa xã hội, góp phần vào phát triển nhanh bền vững đất nước” Để đạt mục tiêu đó, Chiến lược đề mục tiêu 22 tiêu cụ thể để đạt bình đẳng giới lĩnh vực Cụ thể: Tăng cường tham gia phụ nữ vào vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm bước giảm dần khoảng cách giới lĩnh vực trị; Giảm khoảng cách giới lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, tăng cường tiếp cận phụ nữ nghèo nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số nguồn lực kinh tế, thị trường lao động; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, bước bảo đảm tham gia bình đẳng nam nữ lĩnh vực giáo dục đào tạo; Bảo đảm bình đẳng giới tiếp cận thụ hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe; Bảo đảm bình đẳng giới lĩnh vực văn hóa thơng tin; Bảo đảm bình đẳng giới đời sống gia đình, bước xóa bỏ bạo lực sở giới; Nâng cao lực quản lý Nhà nước bình đẳng giới Trong bối cảnh nay, bất bình đẳng giới chủ yếu nghiêng phía phụ nữ Do đó, Chiến lược tập trung giải vấn đề cấp bách phụ nữ, nhằm bước thu hẹp khoảng cách nam nữ lĩnh vực đời sống xã hội Chiến lược có mục tiêu cụ thể, mục tiêu lại có tiêu đo đếm Các mục tiêu tiêu nêu chiến lược là: Mục tiêu 1: Tăng cường tham gia phụ nữ vào vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm bước giảm dần khoảng cách giới lĩnh vực trị - Chỉ tiêu 1: Phấn đấu đạt tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2016 – 2020 từ 25% trở lên; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp nhiệm kỳ 2011 – 2015 từ 30% trở lên nhiệm kỳ 2016 – 2020 35% - Chỉ tiêu 2: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 80% đến năm 2020 đạt 95% Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp có lãnh đạo chủ chốt nữ - Chỉ tiêu 3: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 70% đến năm 2020 đạt 100% quan Đảng, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội có lãnh đạo chủ chốt nữ quan, tổ chức có tỷ lệ 30% trở lên nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Mục tiêu 2: Giảm khoảng cách giới lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường tiếp cận phụ nữ nghèo nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số nguồn lực kinh tế, thị trường lao động - Chỉ tiêu 1: Hằng năm, tổng số người tạo việc làm mới, bảo đảm 40% cho giới (nam nữ) - Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp đạt 30% vào năm 2015 từ 35% trở lên vào năm 2020 166 - Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ lao động nữ nông thôn 45 tuổi đào tạo nghề chuyên môn kỹ thuật đạt 25% vào năm 2015 50% vào năm 2020 - Chỉ tiêu 4: Tỷ lệ nữ vùng nơng thơn nghèo, vùng dân tộc thiểu số có nhu cầu vay vốn ưu đãi từ chương trình việc làm, giảm nghèo nguồn tín dụng thức đạt 80% vào năm 2015 100% vào năm 2020 Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, bước bảo đảm tham gia bình đẳng nam nữ lĩnh vực giáo dục đào tạo - Chỉ tiêu 1: Tỷ lệ biết chữ nam nữ độ tuổi từ 15 đến 40 vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn đạt 90% vào năm 2015 95% vào năm 2020 - Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ nữ thạc sỹ đạt 40% vào năm 2015 50% vào năm 2020 Tỷ lệ nữ tiến sỹ đạt 20% vào năm 2015 25% vào năm 2020 Mục tiêu 4: Bảo đảm bình đẳng giới tiếp cận thụ hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe - Chỉ tiêu 1: Tỷ số giới tính sinh không vượt 113 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái vào năm 2015 115/100 vào năm 2020 - Chỉ tiêu 2: Giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản xuống 58,3/100.000 trẻ đẻ sống vào năm 2015 xuống 52/100.000 vào năm 2020 - Chỉ tiêu 3: Tăng tỷ lệ phụ nữ mang thai tiếp cận dịch vụ chăm sóc dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang lên 40% vào năm 2015 lên 50% vào năm 2020 so với năm 2010 - Chỉ tiêu 4: Giảm tỷ lệ phá thai xuống 27/100 trẻ đẻ sống vào năm 2015 xuống 25/100 vào năm 2020 Mục tiêu 5: Bảo đảm bình đẳng giới lĩnh vực văn hóa thơng tin - Chỉ tiêu 1: Đến năm 2015 giảm 60% đến năm 2020 giảm 80% sản phẩm văn hóa, thơng tin mang định kiến giới Tăng thời lượng phát sóng chương trình, chun mục số lượng sản phẩm tuyên truyền, giáo dục bình đẳng giới - Chỉ tiêu 2: Đến năm 2015 có 90% đến năm 2020 có 100% đài phát đài truyền hình trung ương địa phương có chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức bình đẳng giới Mục tiêu 6: Bảo đảm bình đẳng giới đời sống gia đình, bước xóa bỏ bạo lực sở giới - Chỉ tiêu 1: Rút ngắn khoảng cách thời gian tham gia cơng việc gia đình nữ so với nam xuống lần vào năm 2015 xuống 1,5 lần vào năm 2020 - Chỉ tiêu 2: Đến năm 2015 đạt 40% đến năm 2020 đạt 50% số nạn nhân bạo lực gia đình phát tư vấn pháp lý sức khỏe, hỗ trợ chăm sóc sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình Đến năm 2015 đạt 70% đến năm 2020 đạt 85% số người gây bạo lực gia đình phát tư vấn sở tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình 167 - Chỉ tiêu 3: Đến năm 2015 trì đến năm 2020 có 100% số nạn nhân bị buôn bán trở thông qua trao trả, giải cứu, số nạn nhân bị buôn bán tự trở phát hưởng dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng Mục tiêu 7: Nâng cao lực quản lý nhà nước bình đẳng giới - Chỉ tiêu 1: Đến năm 2015 có 80% đến năm 2020 có 100% dự thảo văn quy phạm pháp luật xác định có nội dung liên quan đến bình đẳng giới có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử giới lồng ghép vấn đề bình đẳng giới - Chỉ tiêu 2: Đến năm 2015 trì đến năm 2020 có 100% thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo văn quy phạm pháp luật xác định có nội dung liên quan đến bình đẳng giới có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử giới tập huấn kiến thức giới, phân tích giới lồng ghép giới - Chỉ tiêu 3: Đến năm 2015 trì đến năm 2020 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí đủ cán làm cơng tác bình đẳng giới; hình thành đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia cơng tác bình đẳng giới tiến phụ nữ - Chỉ tiêu 4: Đến vào năm 2015 trì đến năm 2020 có 100% cán bộ, cơng chức, viên chức làm cơng tác bình đẳng giới tiến phụ nữ cấp, ngành tập huấn nghiệp vụ lần Để thực mục tiêu, tiêu cụ thể, Chiến lược đề giải pháp chủ yêu gồm giải pháp chung nhóm giải pháp cụ thể để thực mục tiêu cụ thể tương ứng 2.1 Các giải pháp chung gồm - Tăng cường lãnh đạo, đạo, kiểm tra cấp ủy Đảng, quyền cấp cơng tác bình đẳng giới Nâng cao lực quản lý nhà nước bình đẳng giới Hồn thiện hệ thống sách, pháp luật bình đẳng giới Thực lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào dự thảo văn quy phạm pháp luật xác định có nội dung liên quan đến bình đẳng giới có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử giới Thực lồng ghép vấn đề bình đẳng giới xây dựng tổ chức thực chương trình, kế hoạch hoạt động Bộ, ngành; xây dựng tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương Tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình thực pháp luật bình đẳng giới Xây dựng chế phối hợp liên ngành để thực có hiệu cơng tác bình đẳng giới - Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức bình đẳng giới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhân dân - Xây dựng tổ chức thực Chương trình quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015 giai đoạn 2016 – 2020 nhằm hỗ trợ Bộ, ngành, địa phương giải vấn đề trọng tâm cơng tác bình đẳng giới 168 - Phát triển hệ thống dịch vụ có chất lượng nhằm hỗ trợ nữ nam bình đẳng hội, tham gia thụ hưởng lĩnh vực đời sống xã hội Tăng cường xã hội hóa phối hợp liên ngành việc tổ chức hoạt động bình đẳng giới - Huy động sử dụng có hiệu nguồn lực tài cho cơng tác bình đẳng giới; chi ngân sách nhà nước cho cơng tác bình đẳng giới theo phân cấp ngân sách nhà nước hành; ưu tiên nguồn lực cho ngành, vùng, khu vực có bất bình đẳng giới có nguy cao bất bình đẳng giới, vùng nơng thơn, vùng nghèo, vùng miền núi nhiều tập tục lạc hậu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Tăng cường cơng tác nghiên cứu bình đẳng giới lĩnh vực Xây dựng sở liệu bình đẳng giới phục vụ cơng tác nghiên cứu hoạch định sách bình đẳng giới Xây dựng Bộ số giám sát, đánh giá tình hình thực Luật Bình đẳng giới - Đẩy mạnh hợp tác quốc tế đa phương, song phương bình đẳng giới 2.2 Các giải pháp cụ thể Nhóm giải pháp để thực mục tiêu - Rà soát quy định Đảng Nhà nước độ tuổi đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, nghỉ hưu Xác định bất hợp lý bất lợi phụ nữ thực quy định để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật Bình đẳng giới - Thực cơng tác quy hoạch dài hạn cán quản lý, lãnh đạo nữ với tiêu cụ thể giải pháp thực - Tăng cường công tác tuyên truyền bình đẳng giới phương tiện thơng tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức công tác cán nữ, góp phần xóa bỏ định kiến, quan niệm khơng phù hợp vai trò nam nữ gia đình ngồi xã hội Đa dạng hóa hình ảnh nữ giới với vai trò nghề nghiệp khác - Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra tình hình thực quy định pháp luật bình đẳng giới, trước hết quy định độ tuổi đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm - Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thí điểm việc thi tuyển chức danh lãnh đạo; từ rút học kinh nghiệm, sáng kiến liên quan đến việc tăng tỷ lệ nữ lãnh đạo, quản lý - Hỗ trợ việc nâng cao lực cho nữ lãnh đạo trẻ thơng qua việc thực chương trình, dự án nâng cao lực Nhóm giải pháp để thực mục tiêu - Giảm chi phí tiếp cận việc làm thời gian tìm việc người lao động thông qua việc xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động, tư vấn việc làm hội đầu tư Xây dựng sở liệu thị trường lao động đào tạo 169 nghề có tách biệt theo giới tính Có biện pháp cụ thể để khuyến khích đầu tư vào việc cung cấp thông tin thị trường lao động, thị trường đầu tư, thị trường tài v.v… với giá rẻ, bảo đảm tính trung thực cập nhật - Tiếp tục hồn thiện sách mở rộng đối tượng tham gia loại hình bảo hiểm xã hội, nhóm lao động mới; thực biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu nữ giới nam giới tham gia bảo hiểm tự nguyện bảo hiểm thất nghiệp, ý nhóm dễ bị tổn thương (như lao động di cư, lao động nghèo vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số) - Bảo đảm điều kiện để phụ nữ tiếp cận đầy đủ bình đẳng giới nguồn lực kinh tế (như đất canh tác, nguồn vốn tín dụng, thơng tin thị trường, thơng tin luật pháp, sách), bình đẳng hội tham gia sản xuất kinh doanh - Các sách, chương trình đào tạo nghề cần tập trung vào khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số; thu hút nhiều lao động nữ; nâng cao tay nghề, kỹ năng, cách quản lý, kinh doanh phát triển tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông sản, sản xuất hàng tiêu dùng phát triển dịch vụ phục vụ sản xuất đời sống dân cư nơng thơn Có sách hỗ trợ sở đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt sở thu hút nhiều lao động nữ - Bảo đảm hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm sử dụng ngân sách nhà nước thu hút nhiều học viên nữ Xác định bảo đảm thực tiêu nữ việc bồi dưỡng, tập huấn đào tạo cho người dân khu vực nông thôn ven đô, vùng dân tộc thiểu số, hỗ trợ họ áp dụng tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sức cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp chế biến - Tăng cường kiểm tra việc thực sách lao động nữ nhằm bảo đảm tính hiệu quả, cơng sách đào tạo nghề, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động chế độ nghỉ hưu Nhóm giải pháp để thực mục tiêu - Đưa nội dung bình đẳng giới vào giảng dạy hệ thống giáo dục quốc dân, đặc biệt cấp trung học phổ thông, trung học sở tiểu học Đưa nội dung giới vào chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước, đào tạo cao cấp lý luận trị nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt - Có sách đặc thù cho số nhóm đối tượng: sách, chương trình học bổng hỗ trợ trẻ em gái phụ nữ tham gia học tập nâng cao trình độ, đặc biệt có sách khuyến khích trẻ em gái, phụ nữ nông thôn vùng dân tộc thiểu số; sách đặc thù cho giáo dục mầm non vùng sâu, vùng xa vùng có điều kiện khó khăn; sách thu hút giáo viên tiểu học mầm non nam giới - Rà sốt để xóa bỏ thơng điệp hình ảnh mang định kiến giới hệ thống sách giáo khoa 170 - Thực lồng ghép giới sách, chương trình, kế hoạch ngành giáo dục; xây dựng sở liệu có tách biệt theo giới tính, dân tộc cấp học, bậc học Nhóm giải pháp để thực mục tiêu - Tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho phụ nữ nam giới Đặc biệt, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản linh hoạt, dễ tiếp cận miễn phí phụ nữ nam giới vùng dân tộc thiểu số - Mở rộng mạng lưới tư vấn sức khỏe sinh sản cho nam giới Tăng cường đào tạo bác sỹ chuyên khoa nam học bệnh viện đa khoa cấp tỉnh - Tăng cường hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho phụ nữ nam giới Tăng cường tham gia nam giới vào việc thực biện pháp kế hoạch hóa gia đình Mở rộng hoạt động truyền thông người chưa thành niên sức khỏe tình dục, tránh thai an tồn - Thực lồng ghép giới sách, chương trình, kế hoạch ngành y tế Nhóm giải pháp để thực mục tiêu - Nâng cao nhận thức giới cho người sản xuất sản phẩm văn hóa, thơng tin Xóa bỏ thơng điệp hình ảnh mang định kiến giới sản phẩm văn hóa, thơng tin - Tăng cường tun truyền, giáo dục giới phương tiện thông tin đại chúng với hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với nhóm đối tượng khu vực - Thường xuyên theo dõi, kiểm tra hoạt động sản phẩm văn hóa, thơng tin từ góc độ giới Nhóm giải pháp để thực mục tiêu - Đẩy mạnh việc xây dựng gia đình văn hóa, nhấn mạnh tiêu chí bình đẳng giới gia đình - Chú trọng xây dựng mơ hình câu lạc gia đình hạnh phúc, bình đẳng khơng có bạo lực, thu hút tham gia tích cực nam giới vào hoạt động - Xây dựng thực thí điểm mơ hình tư vấn, hỗ trợ phòng chống bạo lực sở giới buôn bán người; nhân rộng mơ hình thành cơng Nhóm giải pháp để thực mục tiêu - Bố trí đủ cán làm cơng tác bình đẳng giới cấp; hình thành đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia cơng tác bình đẳng giới tiến phụ nữ, đặc biệt thơn, xóm, bản, làng, cụm dân cư Xây dựng mạng lưới chuyên gia giới lĩnh vực đời sống xã hội 171 - Bồi dưỡng kỹ phân tích, đánh giá lồng ghép giới cho đội ngũ cán bộ, cơng chức tham gia hoạch định sách xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Tổ chức đợt tập huấn kiến thức giới, phân tích giới lồng ghép giới cho thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo văn quy phạm pháp luật xác định có nội dung liên quan đến bình đẳng giới có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử giới Chiến lược thực qua hai giai đoạn: 3.1 Giai đoạn I (2011 - 2015): Nâng cao hiệu quản lý nhà nước bình đẳng giới; Tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức bình đẳng giới; Tổ chức hoạt động hỗ trợ, xúc tiến thực lồng ghép giới trình xây dựng thực sách, pháp luật, chương trình, dự án Bộ, ngành địa phương; Tổ chức hoạt động hỗ trợ thực bình đẳng giới số lĩnh vực vùng có khoảng cách lớn bình đẳng giới; Xây dựng số mơ hình điểm bình đẳng giới Xây dựng sở liệu bình đẳng giới; xây dựng Bộ số giám sát, đánh giá tình hình thực Luật Bình đẳng giới; Tổ chức sơ kết, đánh giá hình thực Chiến lược 3.2 Giai đoạn II (2016 - 2020): Trên sở sơ kết, đánh giá hình thực Chiến lược giai đoạn I (2011 - 2015), điều chỉnh sách phù hợp, triển khai toàn diện giải pháp để thực thành công mục tiêu Chiến lược Tập trung nguồn lực cho hoạt động xác định gặp nhiều khó khăn q trình thực Chiến lược giai đoạn I; Nhân rộng mơ hình tốt tiếp tục xây dựng mơ hình bình đẳng giới; Khai thác, sử dụng có hiệu sở liệu bình đẳng giới phục vụ cơng tác hoạch định sách; Tăng cường chia sẻ thông tin, học kinh nghiệm, sáng kiến hay, mơ hình có hiệu bình đẳng giới; Tổng kết, đánh giá tình hình thực Chiến lược Chiến lược thực qua dự án: Dự án truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi bình đẳng giới; Dự án nâng cao lực hiệu quản lý nhà nước bình đẳng giới; Dự án nâng cao lực cho đội ngũ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp, quản lý, lãnh đạo cấp; nữ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp nhiệm kỳ 2016 – 2020, cán nữ thuộc diện quy hoạch; Dự án hỗ trợ thực bình đẳng giới lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới có nguy cao bất bình đẳng giới; Dự án hỗ trợ xây dựng, phát triển dịch vụ tư vấn, hỗ trợ bình đẳng giới Theo điều 12 Chiến lược, "Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Bộ, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động thực sách, pháp luật bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng, trình quan có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn tổ chức thực sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát huy phong tục, tập quán truyền thống tốt đẹp dân tộc phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới 172 Chính phủ điều 16 Chiến lược có "Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức thành viên, phạm vi chức năng, nhiệm vụ mình, tham gia tổ chức triển khai Chiến lược; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức bình đẳng giới tổ chức mình; tham gia xây dựng sách, pháp luật, tham gia quản lý nhà nước bình đẳng giới; tham gia giám sát việc thực pháp luật bình đẳng giới; nghiên cứu, bố trí hội viên Hội Phụ nữ làm cộng tác viên, tuyên truyền viên bình đẳng giới sở" II CÁC VĂN BẢN CỤ THỂ HÓA CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI 2011-2020 Chính phủ ban hành Quyết định số 1241/QĐ-TTg ngày 22 tháng năm 2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 (tháng 7/2011) Thành Ủy Đà Nẵng ban hành Chỉ thị việc lãnh đạo thực Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 Số 06- CT/TU ngày 20 tháng năm 2011 Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch thực bình đẳng giới thành phố Đà nẵng giai đoạn 2011-2015 số 6892/QĐ-UBND ngày 10/8/2011; Kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 năm 2012 giai đoạn 2013 - 2015 thành phố Đà Nẵng 173 ... CHUN ĐỀ VỀ GIA ĐÌNH, LUẬT PHÁP CHUYÊN ĐỀ Xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIA ĐÌNH Khái niệm Gia đình - Theo từ điển Tiếng Việt phổ thơng, Gia đình. .. vụ có tính hợp pháp Nhà nước thừa nhận bảo vệ” Qui mơ gia đình - Gia đình hai hệ (hay gia đình hạt nhân): gia đình bao gồm cha mẹ - Gia đình ba hệ (hay gia đình truyền thống): gia đình bao gồm... mới, tiêu biểu bình đẳng giới quyền trẻ em, vai trò người phụ nữ gia đình xã hội ngày đề cao Quyền trẻ em pháp luật thừa nhận, xã hội gia đình thực phát huy Luật Hơn nhân gia đình sửa đổi năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhóm chuyên đề gia đình và pháp luật trong bình đẳng giới hiện nay, Nhóm chuyên đề gia đình và pháp luật trong bình đẳng giới hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay