Giảng dạy môn giáo dục công dân với sự phát triển nhân cách học sinh trung học phổ thông thành phố hà nội hiện nay tt

27 3 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2018, 21:36

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ THỊ LAN ANH GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY Chuyên ngành: Đạo đức học Mã số: 9229006 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI, 2018 Cơng trình hồn thành tại: Học viện Khoa học xã hội Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Sỹ Phán Phản biện 1: GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn Phản biện 2: GS.TS Trần Văn Phòng Phản biện 3: PGS.TS Hồng Đình Cúc Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ họp tại: Học viện Khoa học xã hội………giờ…… ngày…………tháng………… năm… Có thể tìm hiểu luận án tại: -Thư viện Quốc gia -Thư viện Khoa học xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu giáo dục phổ thông nước ta quy định Điều 27 Luật Giáo dục 2005 “giúp học sinh phát triển tồn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên vào sống lao động, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc” Sau 30 năm đổi đất nước, đạt thành tựu to lớn tất lĩnh vực Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển đất nước, chất lượng, hiệu giáo dục đào tạo Đặc biệt đáng lo ngại phận học sinh, sinh viên có tình trạng suy thối đạo đức, mờ nhạt lý tưởng, theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão lập thân, lập nghiệp tương lai thân đất nước Nạn bạo lực học đường; tình trạng vơ kỷ luật học tập, ý thức thiếu tôn trọng giáo viên diễn nhiều nơi Thậm chí có trường hợp học sinh lớp 11 dùng dao chém thầy giáo bị nhắc nhở chuyện bỏ học Để khắc phục tình trạng suy thối đạo đức, mờ nhạt lý tưởng phận học sinh nước ta nay; để có nhân cách học sinh phát triển toàn diện phẩm chất đạo đức lẫn trí tuệ bổ sung cho nguồn nhân lực chất lượng cao tương lai phát triển bền vững đất nước, với “hồn thiện học vấn phổ thơng có hiểu biết thơng thường kỹ thuật hướng nghiệp, có điều kiện phát huy lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề vào sống lao động”, phải coi trọng giáo dục đạo đức cho học sinh, GDCD mơn học có ảnh hưởng trực tiếp đến hình thành phát triển nhân cách học sinh – thành tố đạo đức Môn GDCD giữ vai trò chủ đạo việc giúp học sinh hình thành, phát triển ý thức hành vi người công dân Thông qua học -1- đạo đức, lối sống, pháp luật, kinh tế, môn GDCD bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất lực chung, đặc biệt tình cảm, niềm tin, nhận thức, cách ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức quy định pháp luật, có kỹ sống lĩnh để học tập, làm việc sẵn sàng thực trách nhiệm công dân nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hội nhập quốc tế Tuy nhiên, môn GDCD nhà trường THPT chưa nhận quan tâm, đầu tư mức cần phải có Nội dung chương trình mơn GDCD q nặng “dạy chữ” mà chưa trọng nhiều đến việc “dạy người” Đội ngũ giáo viên trường chất lượng chưa đồng đều, số giáo viên dạy khơng chun mơn đào tạo, phương pháp dạy học đơn điệu… Do đó, hiệu việc giảng dạy mơn GDCD với việc giáo dục đạo đức cho học sinh số trường phổ thơng trung học nước ta nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng nhiều bất cập, hạn chế Vậy làm để có nhân cách học sinh phát triển tồn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kỹ bản; thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; có ý chí kiên cường xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đây vấn đề lớn đặt cho ngành giáo dục nói riêng, cho xã hội Việt Nam nói chung Để góp phần nhỏ bé vào việc giải vấn đề lớn đây, tác giả xin chọn vấn đề “Giảng dạy môn Giáo dục công dân với phát triển nhân cách học sinh trung học phổ thông thành phố Hà Nội nay” để nghiên cứu làm luận án tiến sĩ Triết học, chuyên ngành Đạo đức học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu : Trên sở góp phần làm sáng tỏ số vấn đề lý luận nhân cách, vai trò giảng dạy môn GDCD phát triển nhân cách học sinh THPT, luận án phân tích thực trạng vấn đề giảng dạy môn GDCD với phát triển nhân cách cho học sinh THPT thành phố Hà Nội thời gian qua, từ đề xuất phương hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu giảng dạy môn học trường THPT thành phố Hà Nội -2- Nhiệm vụ luận án Một, tổng quan số cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Hai, góp phần làm sáng tỏ số vấn đề lý luận nhân cách, vai trò việc giảng dạy mơn GDCD phát triển nhân cách học sinh THPT thành phố Hà Nội Ba, phân tích, đánh giá ưu điểm hạn chế việc giảng dạy môn GDCD phát triển nhân cách học sinh THPT thành phố Hà Nội nguyên nhân chúng Bốn, đề xuất phương hướng số giải pháp nhằm nâng cao hiệu giảng dạy môn GDCD phát triển nhân cách học sinh THPT Hà Nội Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu vấn đề giảng dạy môn GDCD với phát triển nhân cách học sinh THPT thành phố Hà Nội Phạm vi nghiên cứu: Giai đoạn nghiên cứu: từ năm 2000 đến nay; Không gian nghiên cứu: địa bàn Hà Nội (diện khảo sát chủ yếu quận nội thành) Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận: Luận án thực sở quan điểm chủ nghĩa Mác–Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam đạo đức, giáo dục đạo đức; vai trò giảng dạy mơn GDCD phát triển nhân cách học sinh THPT nước ta nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng Phương pháp nghiên cứu: Luận án sử dụng phương pháp luận chung chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử; kết hợp với phương pháp phân tích – tổng hợp; hệ thống – cấu trúc; lôgic – lịch sử; xử lý văn Trong chừng mực có liên quan, luận án sử dụng tài liệu thống kê, báo cáo kinh tế – xã hội tổ chức thuộc hệ thống hành chính, giáo dục, khoa học, pháp luật, văn hóa, xã hội… Đảng Nhà -3- nước Việt Nam Phương pháp thu thập số liệu từ báo cáo Đoàn niên trường THPT thành phố Hà Nội Luận án có tham khảo sử dụng số nghiên cứu khảo sát thực địa, điền dã số trường THPT thành phố Hà Nội; sử dụng số liệu vấn thực bảng hỏi Thống kê, phân tích, tổng hợp, nghiên cứu, phát giải vấn đề sở xử lý thông tin thu từ bảng hỏi số nghiên cứu khác có thơng tin cơng bố khác báo chí chun ngành Đóng góp luận án – Góp phần làm sáng tỏ số vấn đề lý luận liên quan đến vai trò việc giảng dạy mơn GDCD phát triển nhân cách học sinh THPT thành phố Hà Nội – Phân tích thực trạng nguyên nhân thực trạng giảng dạy môn GDCD trường THPT thành phố Hà Nội nay, sở đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu giảng dạy môn GDCD phát triển nhân cách học sinh THPT thành phố Hà Nội Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Ý nghĩa lý luận: Luận án góp phần làm sáng tỏ số vấn đề lý luận liên quan đến nhân cách vai trò giảng dạy môn GDCD phát triển nhân cách học sinh THPT thành phố Hà Nội Luận án làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy môn GDCD trường THPT thành phố Hà Nội nói riêng, nước ta nói chung Ý nghĩa thực tiễn : Luận án có ý nghĩa khuyến nghị việc giảng dạy môn GDCD trường THPT thành phố Hà Nội nói riêng, nước ta nói chung Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận án gồm chương, 10 tiết -4- Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Nhóm cơng trình nghiên cứu liên quan đến nhân cách, nhân cách học sinh THPT nước ta nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng Đã có khơng cơng trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề nhân cách nhân cách học sinh THPT từ góc độ, khía cạnh, đối tượng khác Chẳng hạn luận án tiến sĩ Triết học “Giáo dục đạo đức hình thành phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam nay” Trần Sỹ Phán; luận án“Kế thừa giá trị đạo đức truyền thống xây dựng nhân cách người Việt Nam nay” tác giả Cao Thu Hằng, luận án “Định hướng giá trị nhân cách học sinh trung học phổ thông” tác giả Nguyễn Thị Mai Lan… Đây tư liệu tham khảo bổ ích cho tác giả luận án bàn phát triển nhân cách học sinh THPT nước ta nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng 1.2 Nhóm cơng trình nghiên cứu liên quan đến thực trang giảng dạy môn GDCD trường THPT nước ta nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng Trong tư liệu có được, tác giả luận án thấy rằng, cơng trình liên quan trực tiếp đến thực trạng giảng dạy môn GDCD trường THPT nước ta nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng Phần lớn viết tập trung vào việc giáo dục đạo đức cách chung chung, bàn trực tiếp đến việc giảng dạy mơn GDCD trường THPT Tuy nhiên liên quan đến giáo dục đạo đức tài liệu tham khảo quý giá đánh giá thực trạng giảng dạy mơn GDCD 1.3 Nhóm cơng trình nghiên cứu liên quan đến giải pháp nâng cao hiệu giảng dạy môn GDCD phát triển nhân cách học sinh THPT nước ta nói chung, Hà Nội nói riêng Cũng cơng trình nghiên cứu liên quan đến thực trạng giảng dạy môn GDCD trường THPT nước ta, cơng trình nghiên -5- cứu liên quan đến giải pháp nâng cao hiệu giảng dạy môn GDCD trường THPT khơng thật nhiều, nghiên cứu chuyên biệt vấn đề Tuy nhiên số sách, viết tạp chí hay luận văn, luận án người ta đề cập đến giải pháp nhằm nâng cao hiệu giảng dạy môn GDCD việc phát triển nhân cách học sinh cấp học giáo dục phổ thông nước ta 1.4 Kết luận số vấn đề đặt luận án cần tiếp tục giải Xuất phát từ mục đích, nhiệm vụ luận án, kế thừa có chọn lọc kết đạt được, luận án tiếp tục giải số vấn đề sau: Thứ nhất, tiếp tục góp phần làm sáng tỏ số khái niệm có liên quan trực tiếp đến đề tài luận án (nhất phạm trù nhân cách) yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nhân cách học sinh THPT nước ta nay; phân tích vai trò, tầm quan trọng, nội dung giảng dạy môn GDCD phát triển nhân cách học sinh THPT nước ta Thứ hai, phân tích nhân tố ảnh hưởng vai trò giảng dạy môn GDCD với phát triển nhân cách học sinh THPT nước ta Đánh giá thành tựu hạn chế việc giảng dạy môn GDCD phát triển nhân cách học sinh THPT thành phố Hà Nội nguyên nhân Thứ ba, xác định phương hướng đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu giảng dạy môn GDCD phát triển nhân cách học sinh THPT thành phố Hà Nội -6- Chương GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 2.1 Nhân cách yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nhân cách nói chung, nhân cách học sinh THPT nước ta nói riêng 2.1.1 Nhân cách yếu tố ảnh hưởng đến hình thành, phát triển nhân cách 2.1.1.1 Khái niệm nhân cách Nhân cách chỉnh thể cá nhân có tính lịch sử - cụ thể, tham gia vào hoạt động thực tiễn, đóng vai trò chủ thể nhận thức cải tạo giới 2.1.1.2 Cấu trúc nhân cách Có nhiều cách hiểu khác cấu trúc nhân cách Trong luận án này, xem xét cấu trúc nhân cách bao gồm hai thành tố phẩm chất đạo đức lực (mà người ta thường gọi “đức” “tài”) 2.1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới việc hình thành phát triển nhân cách 2.1.1.3.1 Yếu tố sinh học Yếu tố sinh học bao gồm đặc điểm hình thể cấu trúc giải phẫu sinh lý, đặc điểm thể, đặc điểm hệ thần kinh tư chất 2.1.1.3.2 Yếu tố môi trường Môi trường xã hội mà đặc biệt giáo dục yếu tố có tác động mạnh mẽ đến hình thành phát triển nhân cách Vì mơi trường xã hội, đặc biệt giáo dục, góp phần tạo nên mục đích, động cơ, phương tiện điều kiện cho hoạt động giao lưu cá nhân 2.1.1.3.3 Yếu tố hoạt động Hoạt động người hình thành phát triển với hình thành phát triển ý thức Hoạt động người thực -7- không mối quan hệ người với vật mà mối quan hệ với người khác 2.1.1.3.4 Yếu tố giao tiếp Nhu cầu giao tiếp nhu cầu xã hội bản, xuất tương đối sớm trình phát triển người Chính người làm xuất hiện, trì, phát triển giao tiếp Đến lượt mình, người trở thành sản phẩm giao tiếp 2.1.1.3.5 Yếu tố giáo dục Giáo dục hoạt động chuyên mơn xã hội nhằm hình thành phát triển nhân cách người theo yêu cầu xã hội giai đoạn lịch sử định Trong trình hình thành phát triển nhân cách giáo dục giữ vai trò chủ đạo 2.1.2 Đặc điểm tâm – sinh lý học sinh THPT nước ta Một là, đặc điểm sinh học: Lúc thể nam nữ gần đạt đến mức tuổi trưởng thành Hai là, đặc điểm hoạt động học tập: Hoạt động học tập hoạt động chủ đạo học sinh THPT Ba là, đặc điểm nhận thức, trí tuệ: Lứa tuổi học sinh THPT giai đoạn quan trọng việc phát triển trí tuệ Q trình nhận thức em bước nâng lên từ nhận thức cảm tính đến nhận thức lý tính Bốn là, phát triển tự ý thức: Sự tự ý thức đặc điểm bật phát triển nhân cách học sinh THPT, có ý nghĩa to lớn phát triển tâm lý lứa tuổi Nhìn chung niên lớn tự đánh giá thân cách sâu sắc chưa đắn nên em cần giúp đỡ người lớn Năm là, hình thành giới quan: Lứa tuổi học sinh THPT lứa tuổi định hình thành giới quan, vậy, việc định hướng giá trị hoạt động cá nhân thông qua giáo dục giúp em xây dựng hệ thống giới quan đầy đủ, tránh lối sống thụ động, ỷ lại, trông chờ vào người -8- mức việc giáo dục đạo đức, lối sống kỹ làm việc”2 cho học sinh, sinh viên, việc giảng dạy mơn GDCD lại trở nên cấp thiết hết Tiểu kết chương Con người sinh chưa có nhân cách mà nhân cách cấu tạo người tự hình thành nên phát triển trình giao tiếp, lao động, học tập, vui chơi Nhân cách học sinh THPT trình phát triển Do đó, định hướng cho phát triển nhân cách học sinh quan trọng Trong yếu tố ảnh hưởng tới phát triển nhân cách học sinh, giáo dục giữ vai trò quan trọng, giảng dạy mơn GDCD giữ vị trí, vai trò then chốt hình thành, phát triển nhân cách cho học sinh THPT mơn GDCD cung cấp cho học sinh THPT kiến thức quy luật vận động phát triển tự nhiên, xã hội; hình thành phương pháp tư khoa học, chuẩn bị điều kiện cho em trở thành người lớn vừa có tri thức, vừa có đạo đức, có phẩm chất trị, tư tưởng, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, gia đình, tập thể với thân Học sinh THPT lứa tuổi từ vào trường đến tốt nghiệp q trình hình thành phát triển nhân cách, khn khổ luận án này, cho phát triển nhân cách cho học sinh THPT trở thành vấn đề vô quan trọng công tác giáo dục nhà trường Trong đó, mơn GDCD mơn học giữ vai trò trọng yếu nghiệp Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Nxb CTQG, H.2013, Tr117 - 11 - Chương GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY – NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG, THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN 3.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu giảng dạy môn GDCD với việc phát triển nhân cách học sinh THPT thành phố Hà Nội 3.1.1 Vị trí địa lý, điều kiện kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến giảng dạy môn Giáo dục công dân Đối với học sinh THPT, môi trường sống (địa bàn sinh sống) ảnh hưởng lớn đến việc học tập, phát triển nhân cách em Vì vậy, muốn thực tốt nhiệm vụ giáo dục nhân cách phải nhận thức rõ tình hình địa phương từ điều kiện địa lý, hồn cảnh kinh tế - xã hội đến đặc điểm văn hóa, xã hội địa phương 3.1.2 Ảnh hưởng văn hóa – giáo dục việc giảng dạy môn Giáo dục công dân Hà Nội nơi giao hưởng giá trị văn hóa miền đất nước, nơi hội tụ tài hoa trí tuệ dân tộc Việt Nam, truyền thống văn hiến; tài đức độ anh hùng, hào kiệt đất Thăng Long ảnh hưởng tốt đẹp đến hệ 3.1.3 Đặc điểm đội ngũ giáo viên môn GDCD học sinh THPT Hà Nội 3.1.3.1 Đặc điểm đội ngũ giáo viên môn GDCD Hà Nội Theo số liệu Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội năm 2017, tồn thành phố Hà Nội có 435 giáo viên GDCD, giáo viên nữ 350, giáo viên thỉnh giảng 41 Đa số giáo viên đào tạo theo chuyên ngành, hầu hết tốt nghiệp trường: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Xn Hòa, Đại học Sư phạm Thái Ngun… Trình độ chuyên môn, lực giảng dạy giáo viên môn GDCD tốt, đáp ứng yêu cầu giảng dạy môn - 12 - 3.1.3.2 Đặc điểm học sinh THPT Hà Nội Học sinh THPT Hà Nội có nhiều điểm khác biệt so với học sinh THPT nơi khác: Thứ hoàn cảnh điều kiện sống: Hà Nội Thủ đơ, trung tâm kinh tế - trị lớn nước Vì vậy, dòng người di cư từ nông thôn ngày mạnh mẽ, với tốc độ nhanh, quy mô ngày lớn Học sinh Hà Nội khơng đơn có em người gốc Hà Nội mà bao gồm nhiều em theo cha mẹ từ nhiều nơi sinh sống mưu sinh Vì vậy, thành phần học sinh Hà Nội phong phú đa dạng Thứ hai môi trường sống: Hà Nội nơi tập trung đông dân cư, lại địa bàn phức tạp Các trường THPT hầu hết đóng địa bàn thuộc trung tâm thành phố, nơi mà dân cư đa dạng bao gồm nhiều thành phần nhiều tầng lớp người sống với địa bàn Vì vậy, đặc điểm đáng ý xuất giới học sinh THPT Hà Nội là, bên cạnh mặt tích cực mơi trường sống Thủ giúp em có khả tiếp thu nhanh nhạy thơng tin, có tiêu cực tác động khơng nhỏ đến q trình hình thành phát triển nhân cách em 3.2 Giảng dạy môn GDCD với việc phát triển nhân cách học sinh THPT thành phố Hà Nội – thực trạng nguyên nhân 3.2.1 Giảng dạy môn Giáo dục công dân với việc phát triển nhân cách học sinh trung học phổ thông thành phố Hà Nội – Thành tựu hạn chế 3.2.1.1 Thực trạng nhân cách học sinh THPT Hà Nội Để nắm bắt thực trạng nhân cách học sinh thành phố Hà Nội - tác giả luận án tiến hành khảo sát trường: THPT Việt Đức, THPT Trần Phú, THPT Kim Liên, THPT Cao Bá Quát, THPT Nguyễn Siêu phương pháp quan sát, phiếu điều tra, vấn Nhìn chung, trường nêu đạt tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt cao Có nhiều học sinh có chí hướng phấn đấu tốt, - 13 - chăm học, trung thực, lối sống lành mạnh Tuy nhiên, phải nêu lên thực tế có phận khơng nhỏ học sinh có biểu vi phạm giá trị, chuẩn mực đạo đức, biểu rõ học sinh bị xếp loại hạnh kiểm yếu, kém, có khó khăn rèn luyện đạo đức 3.2.1.2 Thực trạng vai trò giảng dạy môn GDCD với phát triển nhân cách học sinh THPT Hà Nội Thành tựu hạn chế việc trang bị giới quan khoa học: Bên cạnh mặt tích cực giảng dạy học tập môn GDCD mang lại nhiều em học sinh có quan điểm, niềm tin khoa học cách nhận thức đắn vật tượng giới khách quan Thì phận học sinh chưa thực kiên định quan điểm niềm tin; số em có quan điểm tâm giới, nguồn gốc người; có thái độ xuê xoa, “dĩ hồ vi q” nhận thức hành vi Khơng phân biệt đâu đúng, đâu sai, đâu tiến bộ, đâu lạc hậu, khơng tích cực tham gia hoạt động Điều ảnh hưởng không tốt đến phát triển mặt đạo đức lực hoạt động, hoạt động học học sinh THPT Thành tựu hạn chế việc hình thành thành tố đạo đức cho học sinh: Qua việc giảng dạy, học tập phạm trù đạo đức học phần II: “Công dân với đạo đức” (GDCD lớp 10), học sinh biết điều chỉnh hành vi thân theo yêu cầu đạo đức xã hội Đa số em sau học thấy cần thiết phải tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp với chuẩn mực xã hội Đồng thời học sinh biết đánh giá, phê phán, đấu tranh chống lại hành vi lệch chuẩn, biểu tiêu cực ngược với giá trị chân – thiện – mỹ đời sống hàng ngày trường xã hội Tuy nhiên, so với vị trí mơn học, hiệu giảng dạy phẩm chất đạo đức cho học sinh THPT Hà Nội thông qua môn GDCD chưa tương xứng với chức vai trò Nhiều chuẩn mực đạo đức chưa trở thành thói quen niềm tin phận học sinh Rất nhiều em thờ ơ, khơng hiểu nguy hiểm - 14 - vấn đề: ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, dịch bệnh hiểm nghèo… Thành tựu hạn chế việc nâng cao ý thức trị, trách nhiệm cơng dân, nghĩa vụ pháp lý cho học sinh THPT thông qua giảng dạy môn GDCD Ý thức trị, trách nhiệm cơng dân hay nghĩa vụ đạo đức, nghĩa vụ pháp lý… giá trị nhân cách nhân cách phát triển, tiến xã hội đại Kết điều tra cho thấy, đa số em học sinh hiểu tính tất yếu khách quan lên Chủ nghĩa xã hội Việt Nam, phân biệt khác Chủ nghĩa xã hội với chế độ xã hội trước nước ta, hiểu chất sản xuất tư chủ nghĩa Các em ý thức trách nhiệm mai sau thân lao động sản xuất tạo cải cho xã hội Có ý thức sống làm việc theo hiến pháp pháp luật Tuy nhiên, bên cạnh khơng học sinh có nhận thức lệch lạc, tỏ hoài nghi, bi quan đánh giá vấn đề kinh tế, trị, văn hóa xã hội đất nước, từ giảm sút ý chí phấn đấu học tập, tu dưỡng, thiếu ý chí lập thân, lập nghiệp 3.2.2 Nguyên nhân thành tựu hạn chế 3.2.2.1 Nguyên nhân thành tựu Thứ nhất, số lượng chất lượng giáo viên GDCD nâng cao Thứ hai, việc đổi phương pháp giảng dạy học tập môn GDCD thành phố Hà Nội từ năm 2010 đến giúp cho việc giảng dạy môn GDCD ngày mang tính khoa học đạt hiệu cao Thứ ba, nội dung chương trình mơn GDCD có nhiều điểm so với trước Thứ tư, lãnh đạo đạo trực tiếp Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, cấp uỷ đảng quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ quan ban ngành, đoàn thể xã hội, tin tưởng ủng hộ tầng lớp nhân dân nghiệp giáo dục đào tạo - 15 - Thứ năm, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh THPT thành phố Hà Nội 3.2.2.2 Nguyên nhân hạn chế Thứ nhất, nhận thức quan niệm chưa vị trí, vai trò môn GDCD từ nhà quản lý, giáo viên (kể giáo viên môn), học sinh phụ huynh Thứ hai, bất cập đội ngũ giáo viên mơn Thứ ba, chương trình nội dung SGK mơn GDCD bất cập Thứ tư, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh mơn GDCD hạn chế Thứ năm, tác động tiêu cực môi trường xã hội ảnh hưởng không nhỏ đến giảng dạy môn GDCD trường THPT Tiểu kết chương Sự phát triển nhân cách học sinh THPT qua giảng dạy môn GDCD phụ thuộc vào nhiều yếu tố có khách quan chủ quan, chúng có mối quan hệ tương hỗ lẫn Giáo dục nhà trường bị chi phối yếu tố khách quan xã hội quản lý xã hội, chế kinh tế, đồng thời chịu ảnh hưởng trực tiếp yếu tố chủ quan mục tiêu, tư duy, phương pháp, hình thức tổ chức giảng dạy Ngoài nguyên nhân khách quan xã hội, quy chế quy định phát triển nhân cách học sinh THPT chủ yếu việc giáo dục nhà trường trình tu dưỡng thân học sinh, việc giảng dạy mơn GDCD có vai trò quan trọng Tuy nhiên, thực tế dạy học môn GDCD trường THPT Hà Nội nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu mong muốn xã hội Bên cạnh thành tựu đạt qua giảng dạy môn GDCD như: đa số em học sinh thấy cần thiết phải tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp với chuẩn mực xã hội; biết đánh giá, phê phán, đấu tranh chống lại hành vi lệch chuẩn, biểu tiêu cực - 16 - ngược với giá trị chân – thiện – mỹ đời sống; có quan điểm, niềm tin khoa học cách nhận thức đắn vật, tượng giới khách quan; có ý thức sống tơn trọng pháp luật, ủng hộ hành vi thực pháp luật phê phán hành vi làm trái quy định pháp luật; có ý thức tìm hiểu thực tế, gắn học với hành, vận dụng điều học vào sống;… việc phát triển nhân cách cho học sinh THPT qua giảng dạy môn GDCD Hà Nội khơng bất cập, hạn chế như: nhiều chuẩn mực đạo đức chưa trở thành thói quen niềm tin phận học sinh; nhiều học sinh sống thiếu hoài bão, thiếu niềm tin vào lực mình, dẫn đến tự ti, hoài nghi sống, phát triển lệch chuẩn nhân cách mà xã hội u cầu; có khơng học sinh chưa thực tin tưởng vào đường lối, chủ trương Đảng sách, pháp luật Nhà nước… Thực trạng nêu ảnh hưởng lớn đến việc phát triển nhân cách học sinh THPT Hà Nội Để việc phát triển nhân cách học sinh THPT Hà Nội thông qua việc giảng dạy môn GDCD đạt kết mong muốn, đáp ứng yêu cầu mục tiêu đào tạo, cần phải nhanh chóng khắc phục điểm yếu với biện pháp hữu hiệu, có tính khả thi - 17 - Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY 4.1 Phương hướng để nâng cao hiệu giảng dạy môn GDCD việc phát triển nhân cách học sinh THPT thành phố Hà Nội 4.1.1 Giảng dạy môn Giáo dục công dân nhằm hướng tới việc xây dựng nhân cách toàn diện cho học sinh THPT – Giáo dục cho học sinh THPT chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Tuyên truyền chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; kiện trị quan trọng đất nước; thành tựu kinh tế - xã hội đạt nghiệp đổi Trên sở hình thành niềm tin, lý tưởng niên vào đường lối đổi mà Đảng, nhân dân lựa chọn; – Giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trị, tinh thần cảnh giác cách mạng cho học sinh, qua phát huy vai trò học sinh đấu tranh phản bác, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” lực thù địch; – Giáo dục tinh thần đoàn kết, làm cho học sinh nhận rõ vai trò khối đại đồn kết tồn dân tộc đoàn kết quốc tế lịch sử dân tộc công đổi đất nước; – Giáo dục cho học sinh tinh thần hăng say học tập, hăng hái lao động, phát huy truyền thống hiếu học, chun cần sáng tạo, thơng qua hình thành ý thức tự giác học sinh lao động, học tập rèn luyện, phấn đấu trở thành nhân cách phát triển toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên 4.1.2 Hướng q trình giảng dạy mơn Giáo dục cơng dân từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển lực, phẩm chất người học giáo dục mở, thực học, thực nghiệp - 18 - Trong tất phương thức giáo dục, tự giáo dục đường tốt để phát triển hoàn thiện thân khai thác tối đa tài người Ở học sinh PTTH, tri thức đạo đức chuyển hóa thành niềm tin đạo đức rõ ràng lúc hành vi học sinh có tính ngun tắc rõ rệt Khi nhân cách cá nhân phát triển đầy đủ lúc việc xem xét, đánh giá hay cư xử điều gì, học sinh dựa quan điểm, niềm tin đạo đức GDCD chất mục đích khoa học thực hành Thông qua môn GDCD giáo viên phải tác động cách sáng tạo, thành thục để khơi dậy học sinh nhu cầu ham hiểu biết, ý thức tự giáo dục, tự điều chỉnh hoàn thiện thân theo chuẩn mực, theo giá trị lựa chọn 4.1.3 Quán triệt nguyên lý thống lý luận thực tiễn giảng dạy môn Giáo dục công dân Trong giảng dạy môn GDCD giáo viên phải quán triệt sâu sắc nguyên tắc “học đôi với hành”, “lý luận gắn liền với thực tiễn” phải thấm nhuần quan điểm đổi mới, quan điểm phát triển Thông qua việc đa dạng hoá hoạt động dạy học, gắn hoạt động dạy học với hoạt động xã hội, hoạt động lao động hoạt động thực tiễn địa phương giúp em xây dựng nhận thức đắn giới quan, nhân sinh quan củng cố niềm tin, kỹ năng, lực tổ chức hoạt động thực tiễn học sinh 4.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu giảng dạy môn GDCD với việc phát triển nhân cách học sinh THPT thành phố Hà Nội 4.2.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên môn Giáo dục công dân Một là, sở đào tạo giáo viên GDCD cần quan tâm đến cơng tác trị tư tưởng Hai là, trình đào tạo đội ngũ giáo viên trường đại học phải gắn liền với việc đào tạo lại, chuẩn hóa, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm thường xuyên phù hợp với yêu cầu thực tiễn đất nước xu phát triển thời đại - 19 - Ba là, quan tâm đến chế độ, sách đãi ngộ đội ngũ giáo viên GDCD Bốn là, tuyển dụng giáo viên giảng dạy môn GDCD phải chuyên ngành đào tạo 4.2.2 Đổi phương pháp giảng dạy học tập mơn GDCD theo hướng dạy học tích cực Để nâng cao hiệu nội dung tri thức khoa học mơn GDCD hồn thiện nhà trường THPT việc đổi phương pháp giảng dạy môn cần tập trung vào vấn đề sau: Một là, thiết kế giảng phù hợp với người học Hai là, chủ động kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy khác Ba là, tăng cường đối thoại tạo liên hệ ngược thầy trò 4.2.3 Cải tiến, đổi cách đánh giá kết học tập môn GDCD Nhằm đổi phương thức kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo học sinh, cần thực giải pháp chủ yếu như: Thứ nhất, đổi nhận thức hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Thứ hai, xác định yêu cầu tiêu chí cụ thể đánh giá kết học tập Thứ ba, đổi nội dung kết hợp hình thức thi, kiểm tra Thứ tư, đổi cách nhận xét chấm điểm 4.2.4 Cần có đổi chương trình, sách giáo khoa Quán triệt mục tiêu, yêu cầu đổi chương trình, SGK Nghị số 88 Quốc hội, chương trình GDCD THPT cần thiết phải thay đổi cách tiếp cận từ cách tiếp cận theo định hướng phát triển nội dung sang cách tiếp cận theo định hướng phát triển lực người học – thành tố nhân cách Chương trình GDCD THPT theo định hướng đổi cần tập trung vào bốn nội dung: công dân với đạo đức; công dân với pháp luật; cơng dân với vấn đề trị xã hội; giáo dục kỹ sống - 20 - Cần xây dựng chương trình SGK GDCD THPT theo hướng tích hợp Mơn GDCD THPT xây dựng sở nội dung môn học Đạo đức, Pháp luật, Chính trị, Kỹ sống… mơn học có khả tích hợp cao khơng nội mơn mà có khả tích hợp ngoại môn, liên môn với môn khác Lịch sử, Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục thể chất… Để tránh tình trạng tải cho giáo viên có điều kiện để đổi phương pháp dạy học, liên hệ vấn đề mang tính cấp thiết, học sinh có thời gian để bày tỏ vấn đề mà em quan tâm… cần tăng thời lượng dành cho mơn GDCD nhà trường lên tiết/tuần Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh có liên hệ chặt chẽ nhà trường, gia đình xã hội, nội dung học chương trình ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo, SGK, sách giáo viên hay sách tham khảo thiết yếu cần có kết nối với hệ thống quyền, đồn thể gia đình, tạo mối quan hệ khăng khít, hỗ trợ cho việc giáo dục từ kiến thức SGK đến thực tế sống cộng đồng gia đình 4.2.5 Xây dựng mơi trường giáo dục lành mạnh, kết hợp chặt chẽ giáo dục nhà trường, gia đình xã hội Giảng dạy GDCD giảng dạy đạo đức, lối sống, phẩm chất, truyền thống dân tộc cho cá nhân Muốn nâng cao chất lượng giảng dạy môn học thiết phải có liên hệ kết hợp với môi trường mà học sinh sống, hoạt động giao tiếp - Đó phối kết hợp giáo dục nhà trường, gia đình xã hội Từ phát khuyết điểm, thiếu sót học sinh để kịp thời giáo dục 4.2.6 Phát huy tính tích cực học sinh học tập môn Giáo dục công dân Một là, vận dụng cách linh hoạt phương pháp dạy học đại phương pháp dạy học truyền thống giảng dạy môn GDCD Hai là, dạy học GDCD phải gắn với thực tiễn sống học sinh Học GDCD để làm công dân, công dân chung chung trừu tượng mà công dân cụ thể đất nước Việt Nam thời kỳ đổi - 21 - Ba là, dạy học GDCD phải trọng sử dụng có hiệu thiết bị dạy học Tiểu kết chương Trong chương trình giáo dục phổ thông hệ thống mơn học, mơn GDCD giữ vai trò quan trọng trực tiếp việc giáo dục học sinh ý thức hành vi công dân, phát triển tâm lực nhân cách người Ngoài mục tiêu trang bị cho học sinh kiến thức, môn GDCD truyền tải cho người học giá trị, chuẩn mực xã hội để họ trở thành người toàn diện, biết sống biết tôn trọng người khác, thành công dân có ích cho cộng đồng xã hội Tuy nhiên thực tế việc dạy học môn GDCD nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu mong muốn xã hội Do cần phải có phương hướng giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu giảng dạy môn học phát triển nhân cách học sinh THPT Để mơn GDCD phát huy cách tốt vai trò việc phát triển nhân cách học sinh THPT cần phải tiến hành quán triệt phương hướng sau: Thứ nhất, giảng dạy môn GDCD phải nhằm hướng tới việc xây dựng nhân cách toàn diện cho học sinh THPT Thứ hai, hướng q trình giảng dạy mơn GDCD từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển lực, phẩm chất người học giáo dục mở, thực học, thực nghiệm Thứ ba, quán triệt nguyên lý thống lý luận thực tiễn giảng dạy môn GDCD Đồng thời phải tiến hành giải pháp đồng bộ: Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên môn GDCD; Đổi phương pháp giảng dạy học tập môn GDCD theo hướng dạy học tích cực; Cải tiến, đổi cách đánh giá kết học tập mơn GDCD; Có đổi chương trình, SGK; Xây dựng mơi trường giáo dục lành mạnh, kết hợp chặt chẽ giáo dục nhà trường, gia đình xã hội Thực tốt giải pháp góp phần quan trọng vào việc phát huy vai trò mơn GDCD với phát triển nhân cách học sinh THPT nước ta nói chung thành phố Hà Nội nói riêng - 22 - KẾT LUẬN CHUNG Trong trình CNH, HĐH đất nước, Đảng ta xác định: xây dựng người Việt Nam xây dựng nhân cách người với nội dung toàn diện: từ bồi dưỡng thể lực, lực trí tuệ, khơng ngừng nâng cao học vấn văn hố, đến trình độ tư tưởng, giới quan đạo đức cách mạng; từ đạo đức lối sống, đến kế thừa phát huy tinh hoa truyền thống dân tộc, đáp ứng yêu cầu người XHCN Giảng dạy mơn GDCD có tầm quan trọng đặc biệt tới việc phát triển nhân cách cho học sinh THPT Nó xuất phát từ vị trí, chức nhiệm vụ môn nhằm trang bị cho em hệ thống tri thức khoa học đạo đức, triết học, kinh tế, pháp luật… Từ giúp học sinh có nhìn tổng thể giới khách quan quan điểm vật biện chứng vật lịch sử Trên sở nắm tri thức học tạo thành niềm tin biến niềm tin thành hành động sống, mục đích cuối việc giảng dạy mơn GDCD Trong q trình hội nhập quốc tế ngày sâu rộng với biến đổi nhanh chóng mặt đời sống xã hội, phận học sinh THPT nước nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng nhận thức đắn giá trị việc hoàn thiện nhân cách, phát huy truyền thống hiếu học quê hương, không ngừng nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tích cao q trình học tập, thể qua chất lượng xếp loại học lực, hạnh kiểm, kết thi tốt nghiệp thi học sinh giỏi Bên cạnh đó, phận học sinh sống thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức Biểu lối sống ích kỷ khơng có tinh thần đồn kết tập thể; thực dụng, suy thoái đạo đức, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc, dễ tiếp nhận luồng văn hóa ngoại lai có ảnh hưởng tiêu cực; xa rời lý tưởng hoài bão cao đẹp, giảm sút ý chí niềm tin; quan tâm đến tình hình kinh tế - trị đất nước, ý thức tổ chức kỷ luật chấp hành pháp luật yếu kém; số em ham chơi, thích đua đòi với bạn bè, dễ bị bạn bè rủ rê, lôi kéo tham gia vào - 23 - việc làm tiêu cực, tình trạng vi phạm pháp luật sa ngã vào tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng diễn biến phức tạp Tồn vấn đề phần công tác giảng dạy môn GDCD nhà trường THPT chưa ý mức, bị buông lỏng, thiếu quan tâm nhận thức đắn từ phía Một số trường công khai quan điểm: Môn học giáo viên dạy được, có SGK giới thiệu theo kiểu đọc chép, cần em ngoan cho điểm cao Việc truyền tải kiến thức số giáo viên môn chưa thật sâu sắc, nghiêm túc, thuyết phục Phương tiện, trang thiết bị dạy học môn học chưa đầu tư thỏa đáng Học sinh học tâm qua loa đại khái, khơng có động cơ, mục đích đắn Trên sở phân tích nguyên nhân thực trạng môn GDCD số trường THPT thành phố Hà Nội, luận án có đưa hệ thống giải pháp nhằm bước nâng cao chất lượng dạy học môn GDCD Các giải pháp nêu phải đặt hệ thống giải pháp thống nhất, để thay đổi nhận thức hiệu môn học phải kết giải pháp Nó đòi hỏi phải có thời gian chuyển biến mặt nhận thức cấp lãnh đạo, giáo viên học sinh Nhưng hết lòng yêu nghề, ý thức trách nhiệm nghề nghiệp để thân giáo viên nỗ lực nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặt nghiệp giáo dục nước nhà Đây trình lâu dài đòi hỏi tính kiên trì ý chí tất người để cuối nâng cao chất lượng giảng dạy môn GDCD - 24 - DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Vũ Thị Lan Anh (2017), Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu giảng dạy môn GDCD trường THPT nước ta nay, Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội, (8), tr 43-49 Vũ Thị Lan Anh (2017), Hành vi lệch chuẩn vấn đề đặt môn GDCD phát triển nhân cách học sinh THPT nay, Tạp chí Dạy học ngày (7), tr 46-49 Vũ Thị Lan Anh (2017), Giảng dạy môn GDCD phát triển nhân cách học sinh THPT nước ta – vấn đề đặt hướng giải quyết, Tạp chí Giáo dục xã hội (8), tr 48-51 Trần Văn Thắng, Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thu Hoài (2016), Bài tập GDCD 10, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà Nội Phạm Văn Hùng, Vũ Thị Lan Anh, Dương Thúy Nga (2014), Bài tập GDCD 11, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà Nội Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thu Hoài (2012), Bài tập Trắc nghiệm tự luận GDCD 10, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà Nội Trần Văn Thắng, Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Kim Hoa (2013), Luyện tập tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ GDCD 10, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà Nội Trần Văn Thắng, Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thu Hoài (2011), Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ GDCD 10, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà Nội Đặng Thúy Anh, Vũ Thị Lan Anh (2017), Vở tập GDCD 8, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 10 Vũ Thị Lan Anh, Trần Văn Thắng (2015), Truyện đạo đức xưa nay, tập VI, Quyển 1, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà Nội ... hình thành phát triển nhân cách em 3.2 Giảng dạy môn GDCD với việc phát triển nhân cách học sinh THPT thành phố Hà Nội – thực trạng nguyên nhân 3.2.1 Giảng dạy môn Giáo dục công dân với việc phát. .. phát triển nhân cách học sinh trung học phổ thông thành phố Hà Nội – Thành tựu hạn chế 3.2.1.1 Thực trạng nhân cách học sinh THPT Hà Nội Để nắm bắt thực trạng nhân cách học sinh thành phố Hà Nội. .. TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY 4.1 Phương hướng để nâng cao hiệu giảng dạy môn GDCD việc phát triển nhân cách học sinh THPT thành phố Hà Nội 4.1.1 Giảng dạy môn Giáo dục công dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giảng dạy môn giáo dục công dân với sự phát triển nhân cách học sinh trung học phổ thông thành phố hà nội hiện nay tt , Giảng dạy môn giáo dục công dân với sự phát triển nhân cách học sinh trung học phổ thông thành phố hà nội hiện nay tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay