Thực trạng môi trường xung quanh khu vực khai thác mỏ Núi Pháo và kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống ô nhiễm môi trường của người dân (Luận văn thạc sĩ)

103 11 1
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2018, 09:21

Thực trạng môi trường xung quanh khu vực khai thác mỏ Núi Pháo và kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống ô nhiễm môi trường của người dân (Luận văn thạc sĩ)Thực trạng môi trường xung quanh khu vực khai thác mỏ Núi Pháo và kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống ô nhiễm môi trường của người dân (Luận văn thạc sĩ)Thực trạng môi trường xung quanh khu vực khai thác mỏ Núi Pháo và kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống ô nhiễm môi trường của người dân (Luận văn thạc sĩ)Thực trạng môi trường xung quanh khu vực khai thác mỏ Núi Pháo và kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống ô nhiễm môi trường của người dân (Luận văn thạc sĩ)Thực trạng môi trường xung quanh khu vực khai thác mỏ Núi Pháo và kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống ô nhiễm môi trường của người dân (Luận văn thạc sĩ)Thực trạng môi trường xung quanh khu vực khai thác mỏ Núi Pháo và kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống ô nhiễm môi trường của người dân (Luận văn thạc sĩ)Thực trạng môi trường xung quanh khu vực khai thác mỏ Núi Pháo và kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống ô nhiễm môi trường của người dân (Luận văn thạc sĩ)Thực trạng môi trường xung quanh khu vực khai thác mỏ Núi Pháo và kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống ô nhiễm môi trường của người dân (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC NGUYỄN THỊ KIM LIÊN THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH KHU VỰC KHAI THÁC MỎ NÚI PHÁO VÀ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH PHỊNG CHỐNG Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG CỦA NGƯỜI DÂN LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC NGUYỄN THỊ KIM LIÊN THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH KHU VỰC KHAI THÁC MỎ NÚI PHÁO VÀ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH PHỊNG CHỐNG Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG CỦA NGƯỜI DÂN Chuyên ngành: Y học dự phòng Mã số: 8720163 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HÀ XUÂN SƠN Thái Nguyên - Năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn kính trọng em xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng đào tạo, Khoa Y tế Cơng cộng, thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên tận tình giảng dạy, hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình học tập, nghiên cứu hồn thành Luận văn Em xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Hà Xuân Sơn - người thầy ln tận tình dành nhiều thời gian trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em suốt q trình nghiên cứu hồn thành Luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Ủy ban nhân dân xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tơi q trình học tập Tôi xin chân thành cảm ơn em sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên giúp đỡ tơi q trình điều tra, thu thập số liệu để tơi hồn thành Luận văn Cảm ơn gia đình, đồng nghiệp, người bạn thân thiết ln giúp đỡ, động viên, khích lệ, chia sẻ khó khăn thời gian tơi học tập hồn thành Luận văn Xin trân trọng cảm ơn./ Thái Nguyên, tháng năm 2018 Học viên Nguyễn Thị Kim Liên ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu Luận văn thu thập trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khoa học Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc./ Thái Nguyên, tháng năm 2018 Học viên Nguyễn Thị Kim Liên iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vii DANH MỤC CÁC HỘP viii ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN 1.1 Một số khái niệm 1.2 Ơ nhiễm mơi trường khu vực khai thác mỏ giới Việt Nam 1.3 Kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống ÔNMT người dân số yếu tố liên quan 13 1.4 Một số thông tin mỏ Núi Pháo, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 18 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Đối tượng nghiên cứu 22 2.2 Địa điểm nghiên cứu 22 2.3 Thời gian nghiên cứu 23 2.4 Phương pháp nghiên cứu 23 2.5 Kỹ thuật thu thập đánh giá số nghiên cứu 27 2.5.1 Nghiên cứu định lượng 27 2.6 Phương pháp xử lý số liệu 30 2.7 Phương pháp khống chế sai số 30 2.8 Đạo đức nghiên cứu 30 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 31 iv 3.1 Thực trạng ÔNMT đất nước xung quanh khu vực khai thác mỏ Núi Pháo huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên năm 2017 31 3.2 Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống ƠNMT người dân khu vực nghiên cứu số yếu tố liên quan 39 Chương BÀN LUẬN 48 4.1 Thực trạng ÔNMT đất nước xung quanh khu vực khai thác mỏ Núi Pháo huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên năm 2017 48 4.2 Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống ƠNMT người dân khu vực nghiên cứu số yếu tố liên quan 58 KẾT LUẬN 65 KHUYẾN NGHỊ 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 PHỤ LỤC 79 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBYT Cán y tế cs Cs CSSKBĐ Chăm sóc sức khỏe ban đầu GDP Gross Domestic Product (tổng sản phẩm quốc nội) KAP Knowledge Attitude Practice (kiến thức, thái độ, thực hành) KLM Kim loại màu KLN Kim loại nặng Max Maximum (giá trị lớn nhất) Min Minimum (giá trị nhỏ nhất) MT Mơi trường ƠNMT Ơ nhiễm môi trường QCVN Quy chuẩn Việt nam SL Số lượng SPSS Statistical Package for the Social Sciences (phần mềm thống kê thường dành cho ngành khoa học xã hội) TCCP Tiêu chuẩn cho phép TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam UBND Ủy ban nhân dân UNEP United Nations Environment Programme (Ccương trình Mơi trường Liên Hiệp Quốc) USD United States Dollar (đồng la Mỹ) X Số trung bình vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Hàm lượng kim loại nặng đất nông nghiệp 31 Bảng 3.2 Tỷ lệ mẫu đất nông nghiệp đạt quy chuẩn KLN 31 Bảng 3.3 Hàm lượng kim loại nặng nước ăn uống 33 Bảng 3.4 Tỷ lệ mẫu nước ăn uống đạt quy chuẩn KLN 33 Bảng 3.5 Hàm lượng kim loại nặng nước bề mặt 35 Bảng 3.6 Tỷ lệ mẫu nước bề mặt đạt quy chuẩn KLN 35 Bảng 3.7 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 39 Bảng 3.8 Kiến thức người dân phòng chống ÔNMT 41 Bảng 3.9 Thái độ người dân phòng chống ƠNMT 42 Bảng 3.10 Thực hành người dân phòng chống ƠNMT 43 Bảng 3.11 Liên quan trình độ học vấn với thực hành người dân phòng chống ƠNMT 46 Bảng 3.12 Liên quan điều kiện kinh tế gia đình với thực hành người dân phòng chống ƠNMT 46 Bảng 3.13 Liên quan kiến thức biện pháp phòng chống ƠNMT với thực hành phòng chống ƠNMT người dân 47 Bảng 3.14 Liên quan thái độ với thực hành người dân phòng chống ÔNMT 47 vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Ơ nhiễm KLN đất nơng nghiệp theo khoảng cách đến khu vực mỏ Núi Pháo 32 Biểu đồ 3.2 Ô nhiễm KLN nước ăn uống theo khoảng cách đến khu vực mỏ Núi Pháo 34 Biểu đồ 3.3 Ô nhiễm KLN nước mặt theo khoảng cách đến khu vực mỏ Núi Pháo 36 Biểu đồ 3.4 Nguồn tiếp cận thơng tin phòng chống ƠNMT người dân 40 viii DANH MỤC CÁC HỘP Hộp 3.1 Kết thảo luận nhóm thực trạng nhiễm mơi trường khu vực khai thác mỏ Núi Pháo 37 Hộp 3.2 Kết vấn sâu thực trạng ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực khai thác mỏ Núi Pháo 38 Hộp 3.3 Kết thảo luận nhóm thực trạng KAP phòng chống ƠNMT người dân 44 Hộp 3.4 Kết vấn sâu thực trạng KAP phòng chống ƠNMT người dân 45 79 PHỤ LỤC Phụ lục Bộ câu hỏi Mã phiếu: …………… PHIẾU PHỎNG VẤN KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ PHỊNG CHỐNG Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNGCỦA NGƯỜI DÂN A THƠNG TIN CHUNG (Khoanh tròn vào đáp án điền vào chỗ trống với câu hỏi) TT A1 Nội dung Ghi mã Trả lời Năm sinh A2 Giới tính A3 Thơn/xóm Nam Nữ A4 Thời gian cư trú liên tục địa A5 Dân tộc năm Kinh Dân tộc khác (ghi rõ): … …… Mù chữ Biết đọc biết viết A6 Trình độ học vấn Tiểu học (hết lớp 5) THCS (hết lớp 9) THPT (hết lớp 12) Trung cấp trở lên A7 Nghề nghiệp 2 Nông dân Công nhân Cán bộ, giáo viên Kinh doanh, buôn bán, dịch vụ Hưu trí, nội trợ Tự do, làm thuê Khác (ghi rõ): 80 A8 Điều kiện kinh tế gia đình A9 Khoảng cách ước tính từ nhà anh (chị) đến khu vực mỏ Núi Pháo nhiêu mét? Trong từ nguồn thơng tin nhiều nhất? Không nghèo m Tivi, đài Internet Loa truyền Sách, báo chí Chính quyền địa phương Cán y tế Công ty khai thác mỏ Khác (ghi rõ): … …… … Anh (chị) biết đến thông tin ƠNMT, A12 phòng chống ƠNMT khai thác mỏ từ nguồn nào? A13 Nghèo/cận nghèo ……………… B KIẾN THỨC (Khoanh tròn vào đáp án điền vào chỗ trống với câu hỏi) TT Nội dung B1 Theo anh/chị hoạt động khai thác mỏ khống sản có tác động xấu tới môi trường người dân sống khu vực xung quanh? Trả lời Ghi mã Thối hóa lớp đất mặt (xói mòn, sụt đất, ) Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân địa phương Nhiễu loạn hệ sinh thái, sinh cảnh; nhiễu loạn đất trồng Hủy hoại mơi trường, gây ƠNMT Khác (ghi rõ): Môi trường đất, môi trường nước Môi trường đất, mơi trường khơng khí Mơi trường nước, mơi trường khơng khí Mơi trường đất, mơi trường nước, mơi trường khơng khí Khác (ghi rõ): ………… ……… … (có thể chọn nhiều đáp án) B2 Theo anh (chị) mỏ khai khác khống sản có nguy gây ô nhiễm loại môi trường nào? 81 B3 Theo anh (chị) việc tiếp xúc với môi trường nhiễm gây bệnh gì? Bệnh hơ hấp Bệnh tiêu hóa Bệnh tim mạch Bệnh da liễu Bệnh tai mũi họng Bệnh hàm mặt Bệnh ung thư Bệnh thần kinh Khác (ghi rõ): … .……… ………… … B4 Theo anh (chị) nguyên Xả chất thải, khí thải chưa qua xử lý/ xử lý khơng nhân từ mỏ khai thác quy trình ngồi mơi trường khống sản gây ƠNMT, ảnh Khoảng cách vùng cách li từ nguồn thải chất ô nhiễm đến hưởng xấu với sức khỏe khu dân cư chưa đủ an toàn người dân sống xung quanh? Khai thác cách bừa bãi, cạn kiệt tài nguyên (có thể chọn nhiều đáp án) Khác (ghi rõ): B5 Anh (chị) kể tên số tác nhân gây ÔNMT đất từ khu mỏ khai thác khoáng sản? Kim loại nặng (cadimi, asen, chì, thiếc ) Chất hóa học, phóng xạ Các chất thải độc hại Khác (ghi rõ): Kim loại nặng (cadimi, asen, chì, thiếc ) Chất hóa học, phóng xạ Các chất thải độc hại Khác (ghi rõ): ………… … … ……… Bụi từ hoạt động khai thác Chất hóa học, phóng xạ Khí thải độc từ hoạt động khai thác Khác (ghi rõ): …………… …… …… (có thể chọn nhiều đáp án) (có thể chọn nhiều đáp án) B6 Anh (chị) kể tên số tác nhân gây ÔNMT nước từ khu mỏ khai thác khống sản? (có thể chọn nhiều đáp án) B7 Anh (chị) kể tên số tác nhân gây ƠNMT khơng khí từ khu mỏ khai thác khống sản? (có thể chọn nhiều đáp án) 82 B8 Theo anh (chị) cần làm để phòng chống ƠNMT đất, bảo vệ sức khỏe thân khai thác khống sản? Khơng ăn loại thực vật (rau, củ, quả,…) trồng gần khu vực mỏ khai thác khống sản đất bị nhiễm Không tiếp xúc, sử dụng đất bị ô nhiễm Cải tạo chất lượng môi trường đất Khác (ghi rõ): … ………… ……… Không ăn loại loại động vật thủy sản (cá, tôm, ) sống nguồn nước gần mỏ Sử dụng bể lọc nước trước dùng nguồn nước địa phương sinh hoạt ăn, uống (có thể chọn nhiều đáp án) B9 Theo anh (chị) cần làm để phòng chống ƠNMT nước, bảo vệ sức khỏe thân khai thác khống sản? (có thể chọn nhiều đáp án) Xét nghiệm nguồn nước an toàn sử dụng Tìm kiếm nguồn nước khác để sử dụng Khác (ghi rõ): … ……… … ………… B10 Theo anh (chị) cần làm để Trồng xanh xung quanh nhà, hai bên đường phòng chống ƠNMT khơng Đeo trang lại khu vực gần mỏ khai thác khí, bảo vệ sức khỏe thân Tưới ướt, làm ẩm đường lại xung quanh nhà khai thác khoáng sản? Làm cửa kín tránh bụi, khí độc bay vào nhà (có thể chọn nhiều đáp án) Khác (ghi rõ): C THÁI ĐỘ (Hãy nêu quan điểm anh (chị) cho phát biểu ƠNMT, phòng tránh tác hại ÔNMT đây) Trả lời TT C1 Nội dung câu hỏi Mỏ khai thác khoáng sản ngun nhân gây ƠNMT Khơng rõ/ Khơng Rất không lưỡng đồng ý đồng ý lự Rất đồng ý Đồng ý 5 5 Khí thải độc, bụi, tiếng ồn từ mỏ khai thác C2 khống sản ngun nhân gây ƠNMT khơng khí C3 C4 Nước thải khơng xử lý gây ô nhiễm mạch nước ngầm Việc tiếp xúc với mơi trường nhiễm gây nhiều bệnh tật cho người 83 C5 Không nên ăn loại thực vật (rau, củ, quả,…) trồng gần khu vực mỏ khai thác khoáng sản C6 Không nên ăn động vật thủy sinh (tôm, cá, cua,.) sống nước ao, hồ, suối, quanh khu vực mỏ khoáng sản C7 Không nên sử dụng nguồn nước khu vực xung quanh mỏ khai thác khoáng sản ăn uống C8 Sử dụng bể lọc nước (cát, sỏi, than hoạt tính,…) làm giảm chất độc nước C9 Việc đem nguồn nước, thực phẩm ăn uống xét nghiệm cần thiết C10 Đeo trang phòng tránh bệnh tật ƠNMT khơng khí Các buổi truyền thông, tuyên truyền C11 ƠNMT, phòng tránh tác hại nhiễm khai thác mỏ cần thiết Trả lời Ghi mã Có Khơng D THỰC HÀNH (Khoanh tròn vào đáp án với câu hỏi) TT Nội dung câu hỏi D1 Anh (chị) có tự tìm hiểu kiến thức phòng chống ƠNMT khai thác khống sản tới sức khỏe người hay không? D2 Anh (chị) có sử dụng loại thực vật (rau, củ, quả, ) trồng khu vưc xung quanh mỏ khai thác khống sản khơng? Có Khơng D3 Khi sử dụng loại thực vật anh (chị) có ngâm, rủa kỹ bình thường khơng? Có Khơng Có D4 Anh (chị) có ăn loại động vật thủy sinh (tôm, cá, cua, ) sống nước ao, hồ, sống suối quanh khu vực mỏ khai thác khống sản khơng? Khơng D5 Anh (chị) có sử dụng nguồn nước địa phương sinh hoạt ăn uống hàng ngày gia đình khơng? Có Khơng 84 Có D6 Anh (chị) có sử dụng bể lọc (bằng cát, sỏi, than hoạt tính) lọc nguồn nước địa phương trước sử dụng cho mục đích ăn/uống khơng? Khơng D7 Gia đình ơng /bà có tự gửi mẫu nguồn nước ăn uống xét nghiệm khơng? Có Khơng Có D8 Gia đình anh (chị) có tự gửi mẫu thực phẩm (rau, gạo, thịt, cá, ) xét nghiệm khơng? Khơng Anh (chị) có thường xuyên sử dụng trang lại khu vực xung quanh mỏ khai thác khoáng sản hay khơng? Có D9 Khơng Có Khơng D10 Anh (chị) có trồng nhiều xanh xung quanh nhà hay không? Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh (chị)! Ngày tháng năm 201 ĐIỀU TRA VIÊN (ký, ghi rõ họ tên) 85 Phụ lục Tiêu chuẩn đánh giá mức độ KAP TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ KAP  Đánh giá chung: Đạt: đạt ≥ 70% tổng điểm Chưa đạt: đạt < 70% tổng điểm I KIẾN THỨC Nội dung TT Điểm Đạt Trả lời 2/3 Kiến thức tác động hoạt động khai thác mỏ tới môi trường sức khỏe câu đạt người dân: = 1đ Tác động xấu hoạt Thối hóa lớp đất mặt (xói mòn, sụt đất, ) động khai thác mỏ Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân địa phương Nhiễu loạn hệ sinh thái, sinh cảnh; nhiễu loạn đất trồng Hủy hoại mơi trường, gây ƠNMT Môi trường đất, môi trường nước Môi trường đất, mơi trường khơng khí Mơi trường nước, mơi trường khơng khí khống sản tới mơi B1 trường người dân sống khu vực xung đ quanh? Nguy gây ô nhiễm loại môi trường B2 mỏ khai khác khoáng sản ? Tiếp xúc với mơi trường nhiễm gây bệnh ? B3 Mơi trường đất, mơi trường nước, mơi trường khơng khí Bệnh hơ hấp Bệnh tiêu hóa Bệnh tim mạch Bệnh da liễu Bệnh tai mũi họng Bệnh hàm mặt Bệnh ung thư Bệnh thần kinh 1đ 86 câu đạt = 1đ Kiến thức nguyên nhân từ mỏ khống sản gây ƠNMT, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người dân Xả chất thải, khí thải chưa qua xử lý/ xử lý không Nguyên nhân từ mỏ quy trình ngồi mơi trường khai thác khống sản gây ƠNMT, ảnh hưởng xấu Khoảng cách vùng cách li từ nguồn thải chất ô nhiễm B4 với sức khỏe người dân đến khu dân cư chưa đủ an toàn sống xung quanh? Khai thác cách bừa bãi, cạn kiệt tài nguyên 2/3 câu đạt = 1đ Kiến thức tác nhân gây ÔNMT từ hoạt động khai thác mỏ Kể tên số tác nhân gây ÔNMT đất từ khu mỏ khai thác B5 khoáng sản? Kể tên số tác nhân gây ÔNMT nước từ khu mỏ khai thác B6 khoáng sản? Kể tên số tác nhân gây ƠNMT khơng khí từ khu mỏ B7 khống sản? Kim loại nặng (cadimi, asen, chì, ) Chất hóa học, phóng xạ Các chất thải độc hại Kim loại nặng (cadimi, asen, chì, ) Chất hóa học, phóng xạ Các chất thải độc hại Bụi từ hoạt động khai thác Chất hóa học, phóng xạ Khí thải độc từ hoạt động khai thác Kiến thức biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng ÔNMT tới sức khỏe người dân Cần làm để phòng chống ƠNMT đất bảo vệ B8 sức khỏe thân bị ô nhiễm khai thác mỏ? Không ăn loại thực vật (rau, củ, quả,…) trồng gần khu vực khai thác khống sản Khơng tiếp xúc, sử dụng đất bị ô nhiễm Cải tạo chất lượng môi trường 2/3 câu đạt = 1đ 87 Cần làm để phòng Khơng ăn loại loại động vật thủy sản (cá, chống ÔNMT nước bảo vệ sức khỏe thân bị ô B9 nhiễm khai thác mỏ? tôm, ) sống nguồn nước gần mỏ Sử dụng bể lọc nước trước sử dụng nguồn nước địa phương sinh hoạt ăn, uống Xét nghiệm nguồn nước an tồn sử dụng Tìm kiếm nguồn nước khác để sử dụng B10 Cần làm để phòng Trồng xanh xung quanh nhà, hai bên đường chống ƠNMT khơng khí Đeo trang lại khu vực mỏ khai thác bảo vệ sức khỏe thân Tưới ướt, làm ẩm đường lại xung quanh nhà Làm cửa kính tránh bụi,khí độc bay vào nhà bị ô nhiễm khai thác mỏ? II THÁI ĐỘ Cho điểm TT Nội dung câu hỏi Rất đồng ý Đồng ý Không rõ/ lưỡng lự Không Rất không đồng ý đồng ý Thái độ tác động hoạt động khai thác mỏ tới môi trường, sức khỏe người dân Đạt câu đạt = 1đ Mỏ khai thác khoáng sản C1 nguyên nhân 0 0 gây ƠNMT Việc tiếp xúc với mơi trường C4 nhiễm gây nhiều bệnh tật cho người câu đạt Thái độ tác nhân gây ÔNMT từ hoạt động khai thác mỏ = 1đ Nước thải khơng xử lý C3 quy trình gây ô nhiễm 0 0 mạch nước ngầm Khí thải độc, bụi, tiếng ồn từ C2 mỏ khai thác khoáng sản ngun nhân gây ƠNMT khơng khí 88 5/7 câu đạt Thái độ biện pháp phòng chống ÔNMT = 1đ Không nên ăn loại thực C5 vật (rau, củ, quả,…) trồng gần 0 0 0 0 0 0 0 Trả lời Điểm khu vực khai thác khoáng sản Không nên ăn động vật C6 thủy sinh (tôm, cá, cua, ) sống nước ao, hồ, suối , quanh khu vực mỏ khống sản Khơng nên uống trực tiếp C7 nguồn nước khu vực xung quanh mỏ khai thác khoáng sản Sử dụng bể lọc nước (cát, C8 sỏi, than hoạt tính,…) làm giảm chất độc nước Việc đem nguồn nước, thực C9 phẩm ăn uống xét nghiệm cần thiết Đeo trang phòng C10 tránh bệnh tật ƠNMT khơng khí Các buổi truyền thơng, tun C11 truyền phòng chống ƠNMT khai thác mỏ cần thiết III THỰC HÀNH TT Nội dung câu hỏi Thực hành tìm hiểu vấn đề ƠNMT, phòng chống ƠNMT D1 Tự tìm hiểu kiến thức phòng chống ƠNMT khai thác khống sản tới sức khỏe người? Đạt 1đ Có Khơng 89 Thực hành phòng chống ÔNMT đất tới sức khỏe người dân sống khu vực xung quanh: Đạt D2+D3=0/ D2+D3=2/ D8=1 D2 D3 D8 Sử dụng loại thực vật (rau, củ, quả, ) trồng khu vưc xung quanh mỏ khai thác khoáng sản? Khi sử dụng loại thực vật anh (chị) có ngâm, rủa kỹ bình thường? Gia đình tự gửi mẫu thực phẩm (rau, gạo, cá, ) xét nghiệm? Có Khơng Có Khơng Có Khơng Ăn loại động vật thủy sinh (tôm, cá, cua, ) sống nước ao, hồ, sống suối quanh khu vực mỏ khai thác khoáng sản? Sử dụng nguồn nước địa phương sinh hoạt ăn uống hàng ngày gia đình? D5.6 Sử dụng bể lọc (bằng cát, sỏi, than hoạt tính) lọc nguồn nước địa phương trước sử dụng cho mục đích ăn/uống? D7 D8 Gia đình ơng /bà có tự gửi mẫu nguồn nước ăn uống xét nghiệm khơng? Gia đình ơng /bà có tự gửi mẫu thực phẩm (rau, gạo, cá, ) xét nghiệm khơng? khu vực xung quanh mỏ khai thác khống sản hay khơng? D10 Anh (chị) có trồng xanh xung quanh nhà hay khơng? Khơng Có Khơng Có Khơng =0 Có Khơng Có Khơng quanh Anh (chị) có thường xuyên sử dụng trang lại =0 Có Thực hành phòng chống ƠNMT khơng khí người dân sống khu vực xung D9 2/4 câu đạt = 1đ Thực hành phòng chống ƠNMT nước người dân sống D4 1đ Có Khơng Có Khơng 1 1/2 câu đạt = 1đ 1 90 Phụ lục Phiếu thảo luận nhóm PHIẾU THẢO LUẬN NHÓM Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống ÔNMT người dân sống xung quanh khu vực mỏ Núi Pháo I Hành − Thời gian: ……h……, ngày…… tháng…… năm 201 − Địa điểm: …………………………………………………………… … − Thành phần tham gia: STT Họ tên Chức danh Chữ ký 10 II Nội dung 2.1 Giới thiệu thành phần nội dung buổi thảo luận nhóm 2.2 Câu hỏi thảo luận 2.2.1 Theo anh (chị) hoạt động mỏ khai thác khống sản tác động tới mơi trường xung quanh khu vực nào? 91 2.2.2 Theo anh (chị) môi trường sống bị ô nhiễm hoạt động khai thác khoáng sản ảnh hưởng tới sức khỏe người dân sống khu vực nào? 2.2.3 Anh (chị) nghe/học/biết đến kiến thức phòng chống ƠNMT hoạt động khai thác khoáng sản tới sức khỏe người chưa? Được nghe/học/biết đến từ đâu, nội dung nào? 2.2.4 Chính quyền địa phương hay công ty khai thác mỏ thực biện pháp để hạn chế tác hại ƠNMT (đất, nước, khơng khí) lên sức khỏe người dân sống xung quanh khơng, cụ thể gì? 2.2.5 Tại địa phương có quan, tổ chức thực biện pháp giúp đỡ người dân phòng chống ÔNMT tác hại ÔNMT hoạt động khai thác khống sản tới sức khỏe người khơng, cụ thể gì? 2.2.6 Anh (chị) có kiến nghị vấn đề ƠNMT hoạt động khai thác khoáng sản tới sức khỏe người dân với quyền địa phương cơng ty khai thác mỏ không? Buổi thảo luận kết thúc hồi… h …., ngày … tháng… năm 201 Thư ký (ký, ghi rõ họ tên) Chủ trì thảo luận (ký, ghi rõ họ tên) 92 Phụ lục Phiếu vấn sâu PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống ƠNMT người dân sống xung quanh khu vực mỏ Núi Pháo I Hành − Thời gian: ……h……, ngày…… tháng…… năm 201 − Địa điểm: …………………………………………………………………… − Họ tên người vấn: ………………………………………… − Họ tên người vấn: ………………………………… Chức danh: …………………………………………………………………… II Nội dung 2.1 Giới thiệu mục đích nội dung vấn sâu 2.2 Câu hỏi thảo luận 2.2.1 Anh (chị) cho biết mức độ ÔNMT địa phương sao? 2.2.2 Theo anh (chị) hoạt động khai thác khoáng sản gây ảnh hưởng tới môi trường địa phương? 2.2.3 Theo anh (chị) môi trường sống bị ô nhiễm hoạt động khai thác mỏ khoáng sản ảnh hưởng đến sức khỏe người dân sống nào? 93 2.2.4 Có quan, tổ chức tiến hành buổi truyền thơng phòng chống ƠNMT tác hại ƠNMT hoạt động khai thác khống sản tới sức khỏe người không? Nội dung buổi truyền thơng gì? 2.2.5 Anh (chị) cho biết địa phương hay công ty khai thác khống sản có áp dụng biện pháp giảm thiểu ÔNMT giảm thiểu tác hại ÔNMT hoạt động khai thác khoáng sản tới sức khỏe người khơng, cụ thể gì? 2.2.6 Anh (chị) cho biết biện pháp người dân tự thực để giảm thiểu ÔNMT giảm thiểu tác hại ÔNMT hoạt động khai thác khoáng sản tới sức khỏe người? Các biện pháp có hiệu khơng? Có nhiều người dân thực hay không? 2.2.7 Các quan cấp có quan tâm, có sách giúp đỡ người dân cơng tác phòng chống ƠNMT phòng tránh tác hại ƠNMT hoạt động khai thác khống sản tới sức khỏe người không? Phỏng vấn kết thúc hồi … h… , ngày … tháng… năm 2017 Người vấn (ký, ghi rõ họ tên) Người vấn (ký, ghi rõ họ tên) ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC NGUYỄN THỊ KIM LIÊN THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH KHU VỰC KHAI THÁC MỎ NÚI PHÁO VÀ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH PHỊNG CHỐNG Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG CỦA NGƯỜI... Thực trạng ÔNMT đất nước xung quanh khu vực khai thác mỏ Núi Pháo huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên năm 2017 48 4.2 Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống ÔNMT người dân khu vực. .. Thực trạng ÔNMT đất nước xung quanh khu vực khai thác mỏ Núi Pháo huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên năm 2017 31 3.2 Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống ƠNMT người dân khu vực
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng môi trường xung quanh khu vực khai thác mỏ Núi Pháo và kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống ô nhiễm môi trường của người dân (Luận văn thạc sĩ), Thực trạng môi trường xung quanh khu vực khai thác mỏ Núi Pháo và kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống ô nhiễm môi trường của người dân (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay