Phát huy vai trò chủ thể nhận thức trong học tập của sinh viên cao đẳng, đại học ở hải phòng hiện nay tt

27 2 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2018, 18:34

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THU LAN PHÁT HUY VAI TRÒ CHỦ THỂ NHẬN THỨC TRONG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC Ở HẢI PHÒNG HIỆN NAY Ngành: CNDVBC&CNDVLS Mã số : 9.22.90.02 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI – 2018 Cơng trình hồn thành tại: HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Dương Xuân Ngọc Phản biện 1: GS.TS Trần Văn Phòng Phản biện 2: PGS.TS Lê Thanh Thập Phản biện 3: GS.TS Hồ Sĩ Quý Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ, tổ chức Học viện Khoa học xã hội Vào lúc phút, Ngày Tháng Năm 2018 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Khoa học xã hội MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh tồn cầu hóa, hội nhập quốc tế phát triển kinh tế tri thức nay, chất lượng giáo dục đại học định chất lượng phát triển bền vững quốc gia Bởi lẽ, giáo dục đại học đóng vai trò quan trọng tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn vốn đặc biệt cho xã hội phát triển Đối với giáo dục đại học, trường cao đẳng, đại học Hải Phòng dần chuyển đổi hình thức đào tạo niên chế sang tín Đào tạo theo hình thức tín thời lượng giảng dạy lớp rút ngắn, thời gian tự học sinh viên tăng lên đòi hỏi người dạy phải có cách thức đào tạo phù hợp với cấu trúc chương trình hình thức đào tạo mới, chuyển mạnh từ chủ yếu truyền thụ kiến thức chiều sang phát huy lực phẩm chất người học Trước đòi hỏi cấp thiết thực tiễn chất lượng giáo dục đại học Hải Phòng, lại sinh lớn lên Hải Phòng, hàng ngày trực tiếp giảng dạy, công tác ngành giáo dục thúc tác giả chọn đề tài “Phát huy vai trò chủ thể nhận thức học tập sinh viên cao đẳng, đại học Hải Phòng nay” làm luận án tiến sĩ triết học, chuyên ngành triết học vật biện chứng Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích: Trên sở làm rõ số vấn đề lý luận đánh giá thực trạng vai trò chủ thể nhận thức học tập sinh viên cao đẳng, đại học thành phố Hải Phòng, luận án đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò chủ thể nhận thức học tập sinh viên cao đẳng, đại học thành phố Hải Phòng với tư cách chủ thể nhận thức tiếp thu tri thức, vận dụng tri thức góp phần sáng tạo tri thức Nhiệm vụ: Để thực mục đích nghiên cứu trên, luận án tập trung giải nhiệm vụ sau: - Tổng quan cơng trình khoa học có liên quan đến đề tài luận án Chỉ rõ kết thực hiện, nội dung luận án tiếp tục nghiên cứu - Làm rõ số vấn đề lý luận vai trò chủ thể nhận thức học tập sinh viên cao đẳng, đại học với tư cách chủ thể nhận thức tiếp thu tri thức, vận dụng tri thức góp phần sáng tạo tri thức - Phân tích, đánh giá thực trạng vai trò chủ thể nhận thức học tập sinh viên thành phố Hải Phòng khái quát vấn đề đặt từ thực trạng - Đề xuất giải nhằm phát huy vai trò chủ thể nhận thức học tập sinh viên cao đẳng, đại học thành phố Hải Phòng năm tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng: Luận án xác định đối tượng nghiên cứu là: Vai trò chủ thể nhận thức học tập sinh viên cao đẳng, đại học thành phố Hải Phòng với tư cách chủ thể nhận thức tiếp thu tri thức, vận dụng tri thức góp phần sáng tạo tri thức Phạm vi: - Phạm vi nội dung: Do tính trừu tượng phức tạp đề tài luận án, vậy, tác giả giới hạn phạm vi nội dung nghiên cứu: Vai trò chủ thể nhận thức học tập sinh viên cao đẳng, đại học thành phố Hải Phòng, từ đề xuất giải pháp phát huy vai trò chủ thể nhận thức học tập sinh viên cao đẳng, đại học tiếp thu tri thức, vận dụng tri thức góp phần sáng tạo tri thức - Phạm vi khơng gian: Luận án nghiên cứu vai trò chủ thể nhận thức học tập sinh viên cao đẳng, đại học Hải Phòng - Phạm vi thời gian: Luận án nghiên cứu vấn đề nâng cao vai trò chủ thể nhận thức học tập sinh viên cao đẳng, đại học Hải Phòng từ năm 2011 đến (Từ Đại hội Đảng XI đến nay) Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận Luận án thực dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin , tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam giáo dục, giáo dục đại học,về vai trò chủ thể nhận thức sinh viên học tập Luận án kế thừa kết nghiên cứu có giá trị nhà khoa học ngồi nước có liên quan đến đề tài Phương pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác- Lein, chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: - Phương pháp lơgíc - lịch sử Phương pháp lơgíc - lịch sử giúp khai thác kiện, hồn cảnh thơng tin khoa học, tài liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu Nhờ đó, tổng quan lịch sử vấn đề nghiên cứu, khái quát quy luật chủ thể nhận thức học tập sinh viên, phát vấn đề đặt giải pháp giải vấn đề Phương pháp lơgíc - lịch sử đặt yêu cầu nghiên cứu vai trò chủ thể nhận thức sinh viên theo logic: Chủ thể nhận thức tiếp thu tri thức, chủ thể nhận thức vận dụng tri thức chủ thể nhận thức góp phần sáng tạo tri thức theo trình tự chương trình đào tạo từ năm thứ đến năm cuối (lịch sử) - Phương pháp điều tra xã hội học vận dụng xây dựng phiếu điều tra, thu thập tư liệu, số liệu phục vụ trình nghiên cứu - Phương pháp phân tích tổng hợp dùng để khái quát tư liệu, tài liệu tham khảo để tạo sở lý luận vấn đề nghiên cứu, đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu, rút kết luận khoa học - Phương pháp thống kê, so sánh xử lý tư liệu, số liệu thu thập làm sở cho trình nghiên cứu Đóng góp luận án - Làm rõ số số vấn đề lý luận chủ thể nhận thức, vai trò chủ thể nhận thức, phát huy vai trò chủ thể nhận thức học tập sinh viên: chủ thể nhận thức tiếp thu, vận dụng góp phần sáng tạo tri thức - Chỉ nhân tố tác động đến việc phát huy vai trò chủ thể nhận thức học tập sinh viên cao đẳng, đại học Hải Phòng - Luận án đánh giá thực trạng phát vấn đề nẩy sinh vai trò chủ thể nhận thức học tập sinh viên Hải Phòng - Đề xuất số giải pháp nhằm phát huy vai trò chủ thể nhận thức học tập sinh viên thành phố Hải Phòng năm tới Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án - Góp phần làm sáng tỏ số số vấn đề lý luận chủ thể nhận thức, vai trò chủ thể nhận thức học tập sinh viên: chủ thể nhận thức tiếp thu, vận dụng góp phần sáng tạo tri thức Hải Phòng nay; - Đề giải pháp phát huy vai trò chủ thể nhận thức sinh viên học tập, sở góp phần thiết thực cải tiến đổi phương pháp giảng dạy học tập trường cao đẳng, đại học nước ta - Kết nghiên cứu luận án phục vụ cho học tập, đào tạo nghiên cứu vai trò sinh viên với tư cách chủ thể nhận thức học tập tiếp thu tri thức, vận dụng.và sáng tạo tri thức Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận án gồm chương, 14 tiết Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ÐẾN ÐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Nhóm cơng trình nghiên cứu sở lý luận vai trò chủ nhận thức học tập sinh viên trường cao đẳng, đại học Hải Phòng Ở Phương Tây cổ đại, nhà triết học tiếng có quan điểm tiến giáo dục như: Hêraclitus (Hy Lạp, 535- 475 TCN), Socrate (Hy Lạp, 469399 TCN), Platon (Hy Lạp, 427- 347 TCN), Aristote (Hy Lạp, 384- 322 TCN)… Ở phương Đông, Khổng Tử (551- 479 TCN) dành đời 50 năm dạy học, gắn bó với học trò có nhiều quan niệm sâu sắc giáo dục Tác giả I.F Kharlamop viết cuốn: Phát huy tính tính cực học tập học sinh (1978), tập I, II, NXB Giáo dục, Hà Nội Năm 1994, Raja Roy Singh- nhà giáo dục người Ấn Độ với sách Giáo dục kỷ XX: Những triển vọng châu Á Thái Bình Dương Năm 2001, Nhà xuất Giáo dục Hà Nội xuất Tự học sinh viên, đồng chủ biên Hoàng Anh Đỗ Thị Châu chủ thể nghiên cứu, học tập sinh viên Cơng trình Tự học tác giả N.A.Rubakin, NXB Thanh niên, 2004 - khẳng định vai trò tự học Tác giả Nguyễn Kỳ viết sách Phương pháp giáo dục tích cực lấy người học làm trung tâm, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1995 Nguyễn Cảnh Tồn, tác giả cơng trình Q trình dạy - tự học, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1997 Tác giả Nguyễn Văn Hợi có bài: Cơ sở lý luận việc biến trình đào tạo thành trình tự đào tạo, Tạp chí Triết học Đại học Sư phạm I Hà Nội, năm 1999 Năm 1999, Tạp chí Đại học Sư phạm I Hà Nội đăng viết nhóm tác giả Nguyễn Văn Hộ Nguyễn Thị Tính nhan đề: Hiệu việc dạy tự học trình dạy đại học giáo dục chuyên ngành Tiếp tục chủ đề này, năm 2003, Phạm Mạnh Hà có Đổi phương pháp dạy học bậc đại học, Tạp chí Giáo dục Tác giả Nguyễn Kỳ có bàt chất Hệ thống sở vật chất tốt đầy đủ điều cần thiết đáp ứng nhu cầu học tập sinh viên, tạo hứng thú niềm say mê học tập cho sinh viên, đảm bảo cho công tác giảng dạy giảng viên 2.3.2 Gia đình *Yếu tố vật chất Đối với sinh viên chu cấp gia đình hàng tháng nguồn kinh phí chủ yếu để dùng chi tiêu cho việc học tập, sinh hoạt thân * Yếu tố tinh thần 14 Sự quan tâm gia đình yếu tố quan trọng giúp sinh viên phát huy vai trò chủ thể nhận thức học tập 2.3.3.Bản thân Quan trọng cần thiết yếu tố bên cá nhân người học như: nhu cầu, mục đích, động cơ, thái độ học tập, sức khỏe… khả sẵn có Kết luận chương 15 Chương VAI TRÒ CHỦ THỂ NHẬN THỨC TRONG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Ở HẢI PHÒNG – THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 3.1 Khái quát chung giáo dục đại học Hải Phòng 3.1.1 Khái lược Hải Phòng trường cao đẳng, đại học Hải Phòng 3.1.1.1 Điều kiện tự nhiên - Vị trí địa lý: Hải Phòng thành phố ven biển, thuộc đồng sông Hồng (Đ SH) vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cách thủ đô Hà Nội 105 km phía Đơng - Địa hình: Hải Phòng có hình thái địa hình phức tạp gồm: đồng châu thổ, đồi núi địa hình biển đảo - Tài nguyên rừng, biển: Diện tích rừng Hải Phòng khoảng 48.465ha, chiếm 32% diện tích đất tự nhiên 3.1.1.2 Điều kiện xã hội Lịch sử hình thành, phát triển vùng đất Hải Phòng có hàng nghìn năm 3.1.1.3 Các trường cao đẳng, đại học Hải Phòng Một số sở đào tạo đại học, cao đẳng thành lập, phát triển cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nghiệp kháng chiến xây dựng đất nước 3.1.2 Những nét đặc thù sinh viên cao đẳng, đại học Hải Phòng chủ thể nhận thức học tập Thứ nhất, có ý thức chủ động, tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, có tinh thần khởi nghiệp, lập thân, kiến tạo sống, hướng tương lai Thứ hai, có trình độ nhận thức phong phú, đa dạng có lực tư mở, hội nhập cao Thứ ba, chăm chỉ, cần cù, có tinh thần vượt khó học tập có tinh thần đồn kết, kỷ cương 16 Thứ tư, có nhiều hội học tập gắn lý thuyết với thực hành, có điều kiện phát huy vai trò chủ thể nhận thức học tập sáng tạo tri thức 3.2 Thực trạng vai trò chủ thể nhận thức học tập sinh viên đại học, cao đẳng Hải Phòng 3.2.1 Thực trạng vai trò chủ thể nhận thức học tập tiếp thu tri thức 3.2.1.1 Xác định động học tập Trong phần lớn sinh viên thi vào trường, lựa chọn ngành nghề xuất phát từ tình cảm u thích (khoảng 68%), phận lại theo ý bố mẹ (37.5%); Theo bạn bè (28%); hồn cảnh gia đình (46.3%) Có thể thấy em chưa thực hứng thú với ngành học mà lựa chọn, dễ dẫn tới tinh thần thái độ học tập không tốt 3.2.1.2 Nhận thức đường tu dưỡng, rèn luyện sinh viên Việc tự giác nghiêm túc học tập, ham học hỏi tìm tòi, suy nghĩ độc lập chủ động sáng tạo học tập sinh viên nhận thức cần thiết (đạt tỷ lệ 58.4% 59.3%) Tính tích cực thư viện, tích cực tranh luận, thảo luận sinh viên nhận thức cần thiết (đạt tỷ lệ 58.8% 58.2%) 3.2.2 Thực trạng vai trò chủ thể nhận thức học tập vận dụng tri thức vào vào giải vấn đề thực tiễn đặt ra, có vấn đề học tập 3.2.2.1 Về kỹ vận dụng tri thức vào kiến tập, thực tập, nghiên cứu khoa học tham gia vào vào sản xuất Khi trường phần lý thuyết (kiến thức nền), doanh nghiệp đánh giá sinh viên tương đối tốt, có khả vận dụng kiến thức lý thuyết học để giải vấn đề thực tế Nhưng kỹ thực hành sinh viên yếu 3.2.2.2 Về cơng tác nghiên cứu khoa học sinh viên Sinh viên nhận thức ý nghĩa đích thực nghiên cứu khoa học phục vụ cho thực tiễn, gắn lý thuyết với thực tiễn, tỉ lệ 26,4% Sinh viên trường khảo sát địa bàn Hải Phòng có thái độ tích cực 17 Chương GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ CHỦ THỂ NHẬN THỨC TRONG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN CAO ÐẲNG, ÐẠI HỌC Ở HẢI PHỊNG HIỆN NAY 4.1 Đổi cơng tác giáo dục nâng cao nhận thức vai trò chủ thể nhận thức học tập sinh tất phương diện, tiếp thu tri thức, vận dụng sáng tạo tri thức Cần nhận thức lại, đắn hơn, trường đại học, cao đẳng phải vừa nơi đào đạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội, trước hết nhu cầu doanh nghiệp, vừa sở nghiên cứu khoa học, đồng thời sở sản xuất, chí có quan hệ chặt chẽ với doanh nghiệp Các sở đào tạo đại học, việc trao truyền tri thức cho sinh viên, nơi rèn luyện kỹ chun mơn, phải nơi “thắp lửa”, tạo cảm hứng sáng tạo cho sinh viên tự vươn lên học tập, nghiên cứu khoa học, vận dụng vào thực tiễn, rèn luyện khởi nghiệp, lập thân ngày mai tươi sáng Tăng cường cơng tác giáo dục trị, tư tưởng đạo đức để việc nhận thức vai trò chủ thể nhận thức học tập sinh viên sinh viên có sở tạo động lực thực để sinh viên hăng say phấn đấu học tập, rèn luyện để khẳng định mình, gắn với cộng đồng với xã hội, rèn luyện để giác ngộ trị, tư tưởng đạo đức 4.2 Đổi chương trình đào tạo, nội dung giáo trình, phương pháp giảng dạy- học tập phương pháp kiểm tra, đánh giá tạo thuận lợi cho sinh viên phát huy vai trò chủ thể nhận thức học tập Về đổi chương trình đào tạo, nội dung giáo trình Các trường đại học, cao đẳng Hải Phòng quan tâm đổi chương trình để chương trình đào tạo, khối lượng kiến thức giáo dục đại cương giới hạn vừa đủ để sinh viên có điều kiện tiếp thu kiến thức nghề nghiệp Về đổi phương pháp day- học 20 - Giảng viên sử dụng hệ thống phương pháp giáo dục nhằm bồi dưỡng lực nhận thức, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học - Giảng viên quan tâm giáo dục phương pháp phát triển tư trừu tượng, tư lý luận cho sinh viên, trọng tâm dạy cách học để sinh viên tự học - Rèn luyện lực vận dụng kiến vào thực tiễn chuyên môn Về đổi phương pháp kiểm tra, đánh giá Cần phải đa dạng hóa hình thức nội dung kiểm tra, đánh giá Chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, quy chế tất khâu đề, coi, chấm nhận xét, đánh giá sinh viên việc thi kiểm tra Chủ động kết hợp cách hợp lý, phù hợp hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, kiểm tra lý thuyết kiểm tra thực hành kiểm tra Thực nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra 4.3 Tiếp tục đổi chế, sách tạo động lực phát huy vai trò chủ thể nhận thức sinh viên trong học tập Chính khen thưởng, cấp học bổng cho sinh viên sáng tạo, có thành tích cao học tập khuyến khích sinh viên tích cực phấn đấu; sách nghiêm khắc sinh viên khơng chịu phấn đấu học tập hạn chế sinh viên lười biếng Nhà trường cần có sách ưu đãi sinh viên, sinh viên nghèo học tốt điều kiện ăn, ở, chẳng hạn sách về: tín dụng, học bổng, miễn giảm học phí, nhà giúp sinh viên có động lực, tích cực học tập 4.4 Huy động nguồn lực tổng hợp, tăng cường đầu tư sở vật chất tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tri thức Thứ nhất, tham mưu, đề xuất với UBND thành phố Hải Phòng tăng cường hỗ trợ tài đầu tư sở vật chất cho trường 21 Thứ hai, trường chủ động đánh giá, kiểm tra thực tế, lập kế hoạch đầu tư sở vật chất trang thiết bị cho năm học; đạo đơn vị trường chức năng, nhiệm vụ đề xuất bổ sung trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác dạy- học, nghiên cứu khoa học thực hành Thứ ba, trường cao đẳng, đại học Hải Phòng thực tốt cơng tác quản lý, khai thác sử dụng có hiệu trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn Thứ tư, thực phương thức xã hội hóa nguồn lực phục vụ đầu tư, nâng cấp đầu tư 4.5 Nêu cao ý thức tự lực, tự cường, chủ động dấn thân, động sáng tạo sinh viên học tập ngày mai tươi sáng Thứ nhất: Sinh viên cần xác định mục đích, động cơ, nhu cầu học tập; xây dựng kế hoạch học tập tồn khóa học, từ xây dựng thời gian biểu hợp lý cho việc học tập Thứ hai: Sinh viên cần có phương pháp tự học cách khoa học hợp lý Thứ ba: Sinh viên phải có ý chí vươn lên, chủ động sáng tạo khởi nghiệp, lập thân Kết luận chương 22 KẾT LUẬN Trong năm qua, giáo dục đại học Hải Phòng có bước phát triển mạnh quy mơ chất lượng bước đáp ứng nhu cầu học tập nhân dân góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội thành phố đất nước Tuy nhiên, giáo dục đại học Hải Phòng tồn khơng bất cập, hạn chế chất lượng giáo dục đại học Đây lý để nghiên cứu sinh đặt cho nhu cầu, nhiệm vụ tìm hiểu việc làm gì, làm để sinh viên trường đại học, cao đẳng Hải Phòng phát huy vai trò chủ thể nhận thức học tập, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, gắn lý luận với thực tiễn đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nghiệp phát triển kinh tế- xã hội Để thực nhiệm vụ, nhu cầu nghiên cứu, tác giả luận án tập trung thực nhiệm vụ sau: Trước hết, tập trung vào việc hệ thống hóa, đánh giá kết cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài, tìm kiếm hạt nhân hợp lý để kế thừa cho việc hoàn thành nhiệm vụ Thứ hai, luận án tập trung nghiên cứu xây dựng cho khung lý thuyết đề tài việc làm rõ quan niệm học tập: Học không để tiếp thu tri thức mà học để vận dụng tri thức, sáng tạo trí thức chững mực học để khởi nghiệp ngày mai tươi sáng Thứ ba, sở khung lý thuyết xác lập, tác giả luận án khảo sát vai trò chủ thể nhận thức học tập sinh viên trường đại học, cao đẳng Hải Phòng, từ ba vấn đề bất cập ba mâu thuẫn nẩy sinh vai trò chủ thể nhận thức học tập sinh viên đại học, cao đảng Hải Phòng, làm sở để đề xuất giải pháp giải bất cập Thứ tư, luận án đề xuất giải pháp để xử lý, giải ba vấn đề bất cập vai trò chủ thể nhận thức học tập sinh viên nhằm phát huy vai trò chủ thể nhận thức học tập sinh viên Hải Phòng 23 Sau cùng, tác giả luận án xin nêu số kiến nghị: Một là, đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo hay thành lập Ban đạo để đạo liệt thực có kết Nghị số 29- NQ/TW, Hội nghị Trung ương khóa XI "Về đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” Hai là, đề nghị trường đại học cao đẳng Hải phòng nhận thức tập trung nguồn lực để thực phương châm” Người học trung tâm” Thứ ba, sinh viên nêu cao ý thức tự lực, tự cường, chủ động dấn thân, động sáng tạo học tập tiếp thu tri thức, vận dụng, sáng tạo tri thức học tập khởi nghiệp để lập thân ngày mai tươi sáng 24 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn Thị Thu Lan (2017), “Một số yếu tố tác động đến việc phát huy vai trò chủ thể nhận thức học tập sinh viên”, Tạp chí Giáo dục lý luận, tháng 8/2017 Nguyễn Thị Thu Lan (2017), “Ý thức học tập sinh viên Việt Nam nay”, Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội, tháng 9/2017 ... cứu: Vai trò chủ thể nhận thức học tập sinh viên cao đẳng, đại học thành phố Hải Phòng, từ đề xuất giải pháp phát huy vai trò chủ thể nhận thức học tập sinh viên cao đẳng, đại học tiếp thu tri thức, ... việc phát huy vai trò chủ thể nhận thức học tập sinh viên cao đẳng, đại học Hải Phòng - Luận án đánh giá thực trạng phát vấn đề nẩy sinh vai trò chủ thể nhận thức học tập sinh viên Hải Phòng. .. kiện phát huy vai trò chủ thể nhận thức học tập sáng tạo tri thức 3.2 Thực trạng vai trò chủ thể nhận thức học tập sinh viên đại học, cao đẳng Hải Phòng 3.2.1 Thực trạng vai trò chủ thể nhận thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát huy vai trò chủ thể nhận thức trong học tập của sinh viên cao đẳng, đại học ở hải phòng hiện nay tt, Phát huy vai trò chủ thể nhận thức trong học tập của sinh viên cao đẳng, đại học ở hải phòng hiện nay tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay